Fairtrade City. Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fairtrade City. Guide"

Transkript

1 Fairtrade City Guide 1

2 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering 9 Kriterier för Fairtrade City 10 Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering 12 Förnyelse av Fairtrade City-diplomering 18

3 Information 3

4 Om Fairtrade City Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Fairtrade City-diplomeringen fungerar som en språngbräda och ett första steg mot etisk upphandling inom kommunen. Den bidrar också till att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare. Arbetet med Fairtrade City lokalt leds av en styrgrupp som ansvarar för att kriterierna efterlevs. En av vinsterna med Fairtrade City handlar om att samla olika aktörer i kommunen och samverka för en mer rättvis handel. En viktig grund i arbetet är en bred samhällsförankring, det vill säga att organisationer, handeln, politiker och företag samarbetar inom ramen för Fairtrade City. Näringslivet, skolor, kyrkor, universitet, fackförbund och politiker kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, genom att i högre grad välja Fairtrade-märkta produkter. Samtidigt kan dessa aktörer vara opinionsbildare, informationsspridare och ambassadörer för att öka intresset för en mer rättvis handel. Fairtrade City-diplomeringen bör framförallt ses som en förändringsprocess. Syftet är att diplomeringen ska uppmuntra och motivera en löpande förändring och förbättring. Därför ingår också krav om att kontinuerligt vidareutveckla arbetet. Ett internationellt koncept Diplomeringen Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien. Initiativet togs av ideella krafter inom den engelska biståndsorganisationen Oxfam. Garstang, diplomerades 1999 som världens första Fairtrade Town av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges motsvarighet i Storbritannien. Fairtrade City är en diplomering som alltsedan dess start i England har spridit sig över hela världen. I dag finns det kommuner i Europa, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien som uppfyller de kriterier som gäller för Fairtrade City och därmed bidrar till en bättre handelssituation för många odlare i utvecklingsländer. Bruce Crowther, grundaren av Fairtrade Town i England och medlem i styrgruppen för Garstang Fairtrade Towns säger När vi lanserade Fairtrade Towns var vårt mål helt enkelt att få folk att bidra till en mer rättvis handel för jordbrukare i utvecklingsländer. Vi föreställde aldrig att vi skulle inspirera människor världen över att göra detsamma och att denna kampanj skulle få fäste världen över I juni 2010 är omkring 500 städer i Storbritannien diplomerade till Fairtrade Towns, däribland huvudstaden London. Fairtrade City-diplomeringen finns i dag i 18 länder, och storstäder som Bryssel, Rom, Wellington och San Fransisco är diplomerade. Trots att diplomeringen syftar på kommunen, väljer vi i Sverige namnet Fairtrade City. I England heter det Fairtrade Towns, i Norge Fairtrade By och i Belgien FairTrade Gemeenten. I alla länder som driver Fairtrade City-diplomeringen har man snarlika kriterier för arbetet. Som ett led i en ökad harmonisering av konceptet internationellt, lanserades 2008 en Fairtrade City-logotyp. Denna logotyp ska hjälpa invånare att känna igen en Fairtrade City-diplomerad kommun såväl i Sverige som internationellt. I Sverige lanserades Fairtrade City 2006 där Malmö var först ut med att diplomeras. I dag är 4

5 Fairtrade City är en internationell diplomering, som finns i 18 länder. Fler än 800 städer är diplomerade till Fairtrade City runt om i Europa, USA, Kanada och Australien. Bruce Crowther, grundare av Fairtrade Towns i Storbritannien. Styrgruppen i Sigtuna är stolta över att ha diplomerats till Fairtrade City, 19 februari engagemanget stort i flera kommuner runt om i hela landet där man samlar lokala grupper och driver kampanjer kring etiska produkter för att bli en Fairtrade City. Sedan lanseringen 2006 har ett trettiotal kommuner diplomerats till Fairtrade City i Sverige, och många fler är på väg. Varannan kommun i Sverige har initierat arbetet med att diplomeras till Fairtrade City och/eller ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen. Initiativ och drivkraft Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer och företagsrepresentanter kan inleda ett arbete för att nå en Fairtrade City-diplomering i sin kommun. Ett av kriterierna för Fairtrade City är att en styrgrupp tillsätts för att driva arbetet med diplomeringen. Tillsammans eller som part av styrgruppen kan olika aktörer driva arbetet, exempelvis kommunen, frivilligorganisationer och privat sektor. Kommunen diplomeras när samtliga kriterier för Fairtrade City är uppfyllda. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred förankring hos olika aktörer 5

6 i samhället. Om initiativet tas på gräsrotsnivå bör målsättningen vara att involvera tjänstemän från berörda förvaltningar, politiker från relevanta nämnder samt den lokala handeln i så hög utsträckning som möjligt. Det är möjligt för en grupp ideellt aktiva eller företagare att påbörja arbetet för en Fairtrade City-diplomering innan det finns ett politiskt engagemang för frågan. Om initiativet är politiskt är det viktigt att även engagera det civila samhället, t.ex. frivilligorganisationer, handeln, studieförbund eller kyrkan. Från politiskt/kommunalt håll är det fördelaktigt att bjuda in aktörer från det civila samhället så tidigt i processen som möjligt för att se vilka tänkbara samarbetsformer och stöd som finns lokalt. En bred förankring och ett stort engagemang bäddar för ett lyckosamt arbete. Fairtrade Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter bidrar man till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiker, men också på caféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck. Det finns Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Fairtrade-märkt bomull. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nord amerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Varför Fairtrade City? Anledningen till att intresset för att diplomera sig till Fairtrade City är stort finns det förstås flera förklaringar till. Inom många kommuner finns visionära mål, som en mer rättvis global handel. Ett ökat intresse att använda den offentliga upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att bidra till hållbar utveckling, och därmed förvalta skatte pengar på ett ansvarsfullt sätt. 9 av 10 tillfrågade kommunpolitiker är positiva till att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen. 60 % av de tillfrågade 6

7 Tack vare ersättningen för mitt kaffe kan jag låta mina barn gå i skolan. Belaynesh Mamo, kaffeodlare, Etiopien. I dag finns fler än Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden. politikerna och upphandlarna uppger att det finns ett tryck att utveckla arbetet med etisk offentlig upphandling såväl från medborgarna som från politiskt håll 1. Dagens konsumenter efterfrågar i allt högre grad en världshandel där etik och samhällsansvar är en del av transaktionen 2. Konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter ökade 2009 med 25 % och det finns fler än tusen artiklar på den svenska marknaden. Detta pekar på ett allt större intresse från konsumenter och att fler och fler företag satsar på ett större utbud och efterfrågan av Fairtrademärkta produkter. Många olika aktörer i samhället, såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor vill påverka och göra skillnad för människor som producerat många av de varor vi köper. Att välja Fairtrade är ett enkelt och tydligt sätt att göra skillnad och bidra till en mer hållbar utveckling, för både människa och miljö. Att driva ett arbete för en Fairtrade City-diplomering ger ett incitament för olika aktörer att inleda ett samarbete kring etisk konsumtion. En drivkraft att samla resurser och engagemang samt möjliggöra mer riktade informationsinsatser lokalt. Vidare ger det en tydlig image för kommunen som ansvarstagande för sin konsumtion, ökad trovärdighet och goodwill för kommunens varumärke. Diplomeringen kan ge omfattande medial uppmärksamhet. Möjligt utrymme i media ges både vid diplomeringsceremonin samt inom de informationsinsatser som sker i staden inom ramen för Fairtrade City. Flera styrdokument för den kommunala verksamheten stöder ett engagemang för Fairtrade City. PGU (politik för global utveckling) menar att alla politikområden ska vara med och bidra till fattigdomsminskning i världen. Agenda 21, syftar till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 1) Undersökningsföretaget Marketwatch har på uppdrag av Fairtrade Sverige genomförde december 2007 en undersökning där 90 upphandlare och 110 politiker representerade i 149 av Sveriges kommuner har svarat på frågor kring etisk offentlig upphandling. 2) 58 % av Svenskarna uppger detta i en undersökning av Globescan,

8 Flera medier uppmärksammar Fairtrade City-diplomeringar runt om i landet. Sigtuna diplomeras 19 februari Uddevalla diplomeras till Fairtrade City den 6 juni samt det åttonde kapitlet i FN:s deklaration om Milleniemålen. Detta mål är formulerat som att Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Öka samarbetet mellan rika och fattiga länder till 2015 genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Frågan om att såväl offentliga myndigheter, som privatpersoners konsumtion kan göra skillnad och bidra till hållbar utveckling bekräftas av EU. EU-kommissionen antog en resolution i juni 2006, och i en skrivelse 2010 uppmanar man de offentliga myndigheterna inom EU att införliva kriterier för rättvis handel i sina riktlinjer för offentlig upphandling och inköp. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att ta hänsyn till kriterierna för rättvis handel och annan handel som betonar sociala och miljömässiga frågor vid utformningen av EU:s handelspolitik. EU:s regionkommitté skriver i ett yttrande i april 2010, att man ser positivt på diplomeringen Fairtrade City 3 Citat från EU-oarlamentet (18 juni 2010) Calls on the Commission to encourage public authorities to use Fair Trade criteria in their public tenders and purchasing policies on the basis of the Fair Trade definition ( ) 3) Yttrande från Regionkommittén, februari RELEX-IV-026 8

9 Kommunicera Fairtrade City En av hörnpelarna i arbetet med Fairtrade City gäller informationsspridning och opinionsbildning. Styrgruppen får vara kreativ i att planera aktiviteter och ta fram material för att marknadsföra satsningen som Fairtrade City. Som hjälp i kommunikationsarbetet finns en logotyp för Fairtrade City. Denna används på material och i samband med aktiviteter som genomförs i arbetet som Fairtrade City. I dokumentet Riktlinjer för Fairtrade City-logotyp finns regler för hur man får använda denna logotyp. Diplomering När kommunen lever upp till samtliga kriterier skall ansökan skrivas under av två av styrgruppens medlemmar. Handläggningstiden är ca tre veckor, och när Fairtrade Sverige har godkänt ansökan och diplomeringsceremonin ägt rum diplomeras kommunen till en Fairtrade City. När kommunen diplomerats till Fairtrade City arrangerar styrgruppen en diplomeringsceremoni. Vid detta tillfälle överräcker Fairtrade Sverige officiellt kommunens diplom. Styrgruppen bjuder in press, övriga lämpliga organisationer och företag till en mindre ceremoni för att uppmärksamma att kommunen är ett föredöme genom att ha tagit de första stegen till en mer etisk konsumtion. Fairtrade Sveriges generalsekreterare Helena Markstedt diplomerar Södertälje till Fairtrade City i Augusti Emma Rung, projektledare på Fairtrade Sverige diplomerar Hammarö, Maj

10 Kriterier för Fairtrade City Diplomeringen Fairtrade City riktar sig till hela samhället. Ansvaret för att uppnå Fairtrade Citykriterierna är därför delat på kommunen, den ideella sektorn och det lokala näringslivet. Kommunen ska ta ett steg mot ökad etisk upphandling/inköp och styrgruppen ansvarar för att driva informations - arbetet kring etisk konsumtion. I styrgruppen ska det alltså ges utrymme och möjlighet att tillvarata den drivkraft som finns hos lokala aktörer, med ett engagemang för frågan. Kommunen kan frivilligt välja att gå in med ett större engagemang och resurser i informationsarbetet kring etisk konsumtion som en del av eller ett komplement till styrgruppens arbete. Det är naturligtvis en fördel med en budget för den kontinuerliga verksamheten, material och aktiviteter, men diplomeringen kan även drivas helat på ideell basis. Det kostar ingenting att diplomeras till Fairtrade City. 1. Kommunens ansvar Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter 4 inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe, socker och profilkläder. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrade-märkta produkter 4. Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. I offentlig upphandling får man aldrig efterfråga en specifik märkning, därav formuleringen Fairtrade eller motsvarande. Däremot får man i upphandlingsunderlaget efterfråga kriterierna bakom Fairtrade. 2. Styrgrupp för Fairtrade City En lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade Citystatus och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Fairtrade Sverige är obligatorisk. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utnämns som svarar för kontakt med Fairtrade Sverige. 3. Utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker och på hotell, caféer och restauranger Ett utbud (se nästa sida) av Fairtrade-produkter ska finnas tillgängligt för konsumenter i livs medels affärer, på caféer, restauranger och hotell. Dessa produkter bör skyltas med informationsmaterial så det är lätt att hitta dem. 4) Fairtrade eller motsvarande produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. 10

11 4. Företag och organisationers konsumtion av Fairtrade Ett visst antal (enligt nedan) lokala arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor ska servera Fairtrade-märkta produkter t.ex. kaffe eller te och visa detta genom informationsmaterial och/eller på arbetsplatsens hemsida. Alla personer i styrgrupperna måste jobba för att deras arbetsplats eller skola ska servera Fairtrade-märkta produkter. 5. Ett lokalt informationsarbete Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information och opinionsbilda kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst fyra informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. Kriterier i förhållande till befolkningsmängd Kriterier Minst antal Fairtrade-märkta produkter Kommun med befolkning över fördelade i minst antal butiker Minst antal hotell, caféer och restauranger med ett utbud av Fairtrade-märkta produkter Minst antal arbetsplatser som erbjuder Fairtrade-märkta produkter * 75 ** * varav 10 ska servera minst två Fairtarde-märkta produkter ** varav 25 ska servera minst två Fairtrade-märkta produkter Krav om kontinuerlig förbättring För att Fairtrade City-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med tidigare år. Varje år ska en nyansökan och utvärdering lämnas in. Detta ska göras senast sista februari. För att behålla sin Fairtrade City-status krävs att man redovisar en årlig ökning av den offentliga konsumtionen av Fairtrade märkta-produkter. Det krävs även en utveckling av informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion. Varje år ska styrgruppen formulera en målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras fram tills nästa utvärdering, samt redovisa arbetet med eventuella pressklipp från årets arbete. Vidare krävs att man redovisar att antalet arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger har ökat sitt utbud av Fairtrademärkta produkter. 11

12 Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering 12

13 Denna ansökan gäller för det första året som Fairtrade City. Räkna med en handläggningstid på ca tre veckor. När diplomeringsceremonin är genomförd blir kommunen formellt en Fairtrade City. Kontaktperson Organisation (om det finns någon) Adress Postnr och ort Telefon E-post Fairtrade City-diplomering ansöks för följande område Befolkningsmängd Datum 1. KOMMUNENS ANSVAR Konsumtion 1.1 Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av Fairtrade-märkta produkter* i dagsläget Redogör varje produktgrupp separat i nedanstående tabell. Typ av produkt (T ex: kaffe, te, socker) Mängd (Volym eller värde) Andel (Procent av totalt inköp) 13

14 1.2 Redogör för att stadshuset (eller motsvarande funktion) konsumerar Fairtrade* Stadshuset eller motsvarande funktion tillhandahåller Fairtrade* i sitt utbud. Ange produkt(er) * Fairtrade (eller motsvarande). Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. Mål och handlingsplan 1.3 Redogör för kommunens målsättning gällande den offentliga etiska konsumtionen. Bilaga nr bifogad 1.4 Redovisa handlingsplanen som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Bilaga nr bifogad 2. STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY 2.1 Redogör för styrgruppens sammansättning (namn, befattning och kontaktuppgifter) Bifoga i ett excelark. Redogör nedan för hur ofta styrgruppen planerar att träffas. Bilaga nr bifogad 3. UTBUD Bifogade inventeringar (eller delar av) kommer att publiceras på Fairtrade Sveriges hemsida redogörs i excelark och bifogas med ansökan. Följande kolumner ska finnas: Namn på café/hotell/restaurang/arbetsplats/butik Kontaktuppgift till respektive plats Namn på produkten Summera antal caféer/hotell/restauranger/arbetsplatser/butiker och produkter 3.1 Arbetsplatsers konsumtion av Fairtrade-märkta produkter Ange namn och kontaktuppgifter till arbetsplatserna, samt vilka Fairtrade-produkter som konsumeras. Bilaga nr bifogad 14

15 3.2 Butikers utbud av Fairtrade-märkta produkter Ange namn och kontaktuppgifter till butikerna, samt deras sortiment av Fairtrade-märkta produkter. Bilaga nr bifogad 3.3 Café/Hotell/Restaurangers utbud av Fairtrade-märkta produkter Redogör för utbudet av Fairtrade-märkta produkter på caféer, hotell och/eller restauranger. Bilaga nr bifogad 4. LOKALT INFORMATIONSARBETE 4.1 Redogör för styrgruppens målsättning för minst fyra aktiviteter. 4.2 Motivera det nuvarande engagemanget lokalt. (Bifoga exempel på artiklar, pressmeddelanden etc.) Bilagor nr bifogas 15

16 Formuläret skrivs under av två medlemmar från styrgruppen. Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Skickas till Fairtrade City Föreningen för Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm 16

17

18 Förnyelse av Fairtrade City-diplomering 18

19 För att förnya sin Fairtrade City-status krävs det att styrgruppen redovisar arbetet under året och verifierat att en förbättring skett för samtliga kriterier för Fairtrade City. 1. KOMMUNENS ANSVAR Konsumtion 1.1 Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av Fairtrade* i dagsläget, samt tidigare års motsvarande volym/andel. Redogör varje produktgrupp separat i nedanstående tabell. Typ av produkt (T ex: kaffe, te, socker) Mängd (Volym eller värde) Andel i procent av totala inköp (Andel Fairtrade-märkt för resp. produkt) År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 Kommentarer till ovanstående tabell: 1.2 Redogör för att stadshuset (eller motsvarande funktion) konsumerar Fairtrade* Stadshuset eller motsvarande funktion tillhandahåller Fairtrade* i sitt utbud. Ange produkt(er) 19

20 Mål och handlingsplan 1.3 Redogör för kommunens målsättning gällande den offentliga etiska konsumtionen. Bilaga nr bifogad 1.4 Redovisa handlingsplanen som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Bilaga nr bifogad * Fairtrade (eller motsvarande). Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. 2. STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY 2.1 Redogör för styrgruppens sammansättning (namn, befattning och kontaktuppgifter) Bifoga i ett excelark. Redogör nedan för hur arbetet under året sett ut i styrgruppen: ev förändringar av sammansättning, antal möten etc. Bilaga nr bifogad 3. UTBUD För att redovisa kriterierna gällande utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, caféer, restauranger och hotell skickar ni in tidigare redovisning samt exempel på nya ställen för respektive kategori. Ingen komplett ny inventering fordras, men det måste påvisas att fler butiker, fler caféer, hotell eller restauranger, samt fler arbetsplatser idag har Fairtrade i jämförelse från förra året. Kontaktuppgift till respektive plats Namn på café/hotell/restaurang/arbetsplats/butik Namn på produkten/leverantören Summera antal caféer/hotell/restauranger/arbetsplatser/butiker och produkter 20

21 3.1 Arbetsplatsers konsumtion av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 3.2 Butikers utbud av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 3.3 Café/Hotell/Restaurangers utbud av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 4. LOKALT INFORMATIONSARBETE 4.1 Redogör för styrgruppens målsättning för minst fyra aktiviteter. 4.2 Beskriv aktiviteter som har genomförts under året. Antal pressklipp, antal pressmeddelanden, bifoga exempel på artiklar etc. 21

22 Bilagor nr bifogas Målsättning för fyra aktiviteter under kommande år: 22

23 Formuläret skrivs under av två medlemmar från styrgruppen. Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Skickas till Fairtrade City Föreningen för Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm 23

24 Fairtrade City är en diplomering från Föreningen för Fairtrade Sverige. Viktigt att understryka är att diplomeringen Fairtrade City och certifieringen av en Fairtrade-märkt produkt inte utgår från samma kriterier. Kriterierna som gäller för en Fairtrade-märkt produkt kan hittas på Fairtrade Labelling Organizations Internationals hemsida, Föreningen för Fairtrade Sverige arbetar med informationsspridning för att öka kännedomen om Fairtrade och ansvarar för diplomeringen Fairtrade City. Läs mer om Fairtrade City på: PATRIK STHLM Foto: Linus Hallgren och Fairtrade Sverige Wikströms, Uppsala

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment

Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Valerio Chinchay Niño, sockerodlare i Peru. Fattigdomsbekämpning genom empowerment Fairtrade-rapporten 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Fattigdomsbekämpning genom empowerment... 4 Framsteg och utmaningar

Läs mer

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips!

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! AktivitetsguidEN Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! INNEHÅLL Aktiviteter...3 1. Gör skillnad på nätet...4 2. Påverka media...8 3. Sprid budskapet...12 4. Anordna produktevent...16

Läs mer

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe

Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fakta om Fairtrade-märkt kaffe Fairtrade-märkt kaffe kostar bara cirka 20 öre mer än vanligt kaffe, per kopp. Men vad är det egentligen som påverkar priset och på vilket sätt gör företag och konsumenter

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Fairtrade City i Sundbyberg stad

Fairtrade City i Sundbyberg stad Fairtrade City i Sundbyberg stad Verksamhetsberättelse 2013 Foto: Fairtrade Sverige Fairtrade City Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer