Fairtrade City. Guide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fairtrade City. Guide"

Transkript

1 Fairtrade City Guide 1

2 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering 9 Kriterier för Fairtrade City 10 Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering 12 Förnyelse av Fairtrade City-diplomering 18

3 Information 3

4 Om Fairtrade City Fairtrade City syftar till att öka kännedomen och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter. Fairtrade City-diplomeringen fungerar som en språngbräda och ett första steg mot etisk upphandling inom kommunen. Den bidrar också till att höja kunskapen och medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens invånare. Arbetet med Fairtrade City lokalt leds av en styrgrupp som ansvarar för att kriterierna efterlevs. En av vinsterna med Fairtrade City handlar om att samla olika aktörer i kommunen och samverka för en mer rättvis handel. En viktig grund i arbetet är en bred samhällsförankring, det vill säga att organisationer, handeln, politiker och företag samarbetar inom ramen för Fairtrade City. Näringslivet, skolor, kyrkor, universitet, fackförbund och politiker kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, genom att i högre grad välja Fairtrade-märkta produkter. Samtidigt kan dessa aktörer vara opinionsbildare, informationsspridare och ambassadörer för att öka intresset för en mer rättvis handel. Fairtrade City-diplomeringen bör framförallt ses som en förändringsprocess. Syftet är att diplomeringen ska uppmuntra och motivera en löpande förändring och förbättring. Därför ingår också krav om att kontinuerligt vidareutveckla arbetet. Ett internationellt koncept Diplomeringen Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien. Initiativet togs av ideella krafter inom den engelska biståndsorganisationen Oxfam. Garstang, diplomerades 1999 som världens första Fairtrade Town av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges motsvarighet i Storbritannien. Fairtrade City är en diplomering som alltsedan dess start i England har spridit sig över hela världen. I dag finns det kommuner i Europa, USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien som uppfyller de kriterier som gäller för Fairtrade City och därmed bidrar till en bättre handelssituation för många odlare i utvecklingsländer. Bruce Crowther, grundaren av Fairtrade Town i England och medlem i styrgruppen för Garstang Fairtrade Towns säger När vi lanserade Fairtrade Towns var vårt mål helt enkelt att få folk att bidra till en mer rättvis handel för jordbrukare i utvecklingsländer. Vi föreställde aldrig att vi skulle inspirera människor världen över att göra detsamma och att denna kampanj skulle få fäste världen över I juni 2010 är omkring 500 städer i Storbritannien diplomerade till Fairtrade Towns, däribland huvudstaden London. Fairtrade City-diplomeringen finns i dag i 18 länder, och storstäder som Bryssel, Rom, Wellington och San Fransisco är diplomerade. Trots att diplomeringen syftar på kommunen, väljer vi i Sverige namnet Fairtrade City. I England heter det Fairtrade Towns, i Norge Fairtrade By och i Belgien FairTrade Gemeenten. I alla länder som driver Fairtrade City-diplomeringen har man snarlika kriterier för arbetet. Som ett led i en ökad harmonisering av konceptet internationellt, lanserades 2008 en Fairtrade City-logotyp. Denna logotyp ska hjälpa invånare att känna igen en Fairtrade City-diplomerad kommun såväl i Sverige som internationellt. I Sverige lanserades Fairtrade City 2006 där Malmö var först ut med att diplomeras. I dag är 4

5 Fairtrade City är en internationell diplomering, som finns i 18 länder. Fler än 800 städer är diplomerade till Fairtrade City runt om i Europa, USA, Kanada och Australien. Bruce Crowther, grundare av Fairtrade Towns i Storbritannien. Styrgruppen i Sigtuna är stolta över att ha diplomerats till Fairtrade City, 19 februari engagemanget stort i flera kommuner runt om i hela landet där man samlar lokala grupper och driver kampanjer kring etiska produkter för att bli en Fairtrade City. Sedan lanseringen 2006 har ett trettiotal kommuner diplomerats till Fairtrade City i Sverige, och många fler är på väg. Varannan kommun i Sverige har initierat arbetet med att diplomeras till Fairtrade City och/eller ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen. Initiativ och drivkraft Vem som helst, såväl medborgare som politiskt förtroendevalda, frivilligorganisationer och företagsrepresentanter kan inleda ett arbete för att nå en Fairtrade City-diplomering i sin kommun. Ett av kriterierna för Fairtrade City är att en styrgrupp tillsätts för att driva arbetet med diplomeringen. Tillsammans eller som part av styrgruppen kan olika aktörer driva arbetet, exempelvis kommunen, frivilligorganisationer och privat sektor. Kommunen diplomeras när samtliga kriterier för Fairtrade City är uppfyllda. En viktig förutsättning för ett produktivt och långsiktigt arbete är en bred förankring hos olika aktörer 5

6 i samhället. Om initiativet tas på gräsrotsnivå bör målsättningen vara att involvera tjänstemän från berörda förvaltningar, politiker från relevanta nämnder samt den lokala handeln i så hög utsträckning som möjligt. Det är möjligt för en grupp ideellt aktiva eller företagare att påbörja arbetet för en Fairtrade City-diplomering innan det finns ett politiskt engagemang för frågan. Om initiativet är politiskt är det viktigt att även engagera det civila samhället, t.ex. frivilligorganisationer, handeln, studieförbund eller kyrkan. Från politiskt/kommunalt håll är det fördelaktigt att bjuda in aktörer från det civila samhället så tidigt i processen som möjligt för att se vilka tänkbara samarbetsformer och stöd som finns lokalt. En bred förankring och ett stort engagemang bäddar för ett lyckosamt arbete. Fairtrade Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom att välja Fairtrade-märkta produkter bidrar man till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter i de flesta svenska butiker, men också på caféer, hotell och andra ställen där det serveras mat och dryck. Det finns Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färskt frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, sportbollar, och produkter som innehåller Fairtrade-märkt bomull. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Fairtrade Sverige är den svenska representanten i Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kontrollerna utförs av FLO-Cert, ett oberoende internationellt certifieringsorgan med ISO65-ackreditering. Fairtrade Sverige har systerorganisationer i ett tjugotal länder i Europa, Nord amerika, Australien/Nya Zeeland och Japan. Varför Fairtrade City? Anledningen till att intresset för att diplomera sig till Fairtrade City är stort finns det förstås flera förklaringar till. Inom många kommuner finns visionära mål, som en mer rättvis global handel. Ett ökat intresse att använda den offentliga upphandlingen som ett kraftfullt verktyg för att bidra till hållbar utveckling, och därmed förvalta skatte pengar på ett ansvarsfullt sätt. 9 av 10 tillfrågade kommunpolitiker är positiva till att ställa etiska krav i den offentliga upphandlingen. 60 % av de tillfrågade 6

7 Tack vare ersättningen för mitt kaffe kan jag låta mina barn gå i skolan. Belaynesh Mamo, kaffeodlare, Etiopien. I dag finns fler än Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden. politikerna och upphandlarna uppger att det finns ett tryck att utveckla arbetet med etisk offentlig upphandling såväl från medborgarna som från politiskt håll 1. Dagens konsumenter efterfrågar i allt högre grad en världshandel där etik och samhällsansvar är en del av transaktionen 2. Konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter ökade 2009 med 25 % och det finns fler än tusen artiklar på den svenska marknaden. Detta pekar på ett allt större intresse från konsumenter och att fler och fler företag satsar på ett större utbud och efterfrågan av Fairtrademärkta produkter. Många olika aktörer i samhället, såväl privatpersoner som företag och offentlig sektor vill påverka och göra skillnad för människor som producerat många av de varor vi köper. Att välja Fairtrade är ett enkelt och tydligt sätt att göra skillnad och bidra till en mer hållbar utveckling, för både människa och miljö. Att driva ett arbete för en Fairtrade City-diplomering ger ett incitament för olika aktörer att inleda ett samarbete kring etisk konsumtion. En drivkraft att samla resurser och engagemang samt möjliggöra mer riktade informationsinsatser lokalt. Vidare ger det en tydlig image för kommunen som ansvarstagande för sin konsumtion, ökad trovärdighet och goodwill för kommunens varumärke. Diplomeringen kan ge omfattande medial uppmärksamhet. Möjligt utrymme i media ges både vid diplomeringsceremonin samt inom de informationsinsatser som sker i staden inom ramen för Fairtrade City. Flera styrdokument för den kommunala verksamheten stöder ett engagemang för Fairtrade City. PGU (politik för global utveckling) menar att alla politikområden ska vara med och bidra till fattigdomsminskning i världen. Agenda 21, syftar till ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling 1) Undersökningsföretaget Marketwatch har på uppdrag av Fairtrade Sverige genomförde december 2007 en undersökning där 90 upphandlare och 110 politiker representerade i 149 av Sveriges kommuner har svarat på frågor kring etisk offentlig upphandling. 2) 58 % av Svenskarna uppger detta i en undersökning av Globescan,

8 Flera medier uppmärksammar Fairtrade City-diplomeringar runt om i landet. Sigtuna diplomeras 19 februari Uddevalla diplomeras till Fairtrade City den 6 juni samt det åttonde kapitlet i FN:s deklaration om Milleniemålen. Detta mål är formulerat som att Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Öka samarbetet mellan rika och fattiga länder till 2015 genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Frågan om att såväl offentliga myndigheter, som privatpersoners konsumtion kan göra skillnad och bidra till hållbar utveckling bekräftas av EU. EU-kommissionen antog en resolution i juni 2006, och i en skrivelse 2010 uppmanar man de offentliga myndigheterna inom EU att införliva kriterier för rättvis handel i sina riktlinjer för offentlig upphandling och inköp. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att ta hänsyn till kriterierna för rättvis handel och annan handel som betonar sociala och miljömässiga frågor vid utformningen av EU:s handelspolitik. EU:s regionkommitté skriver i ett yttrande i april 2010, att man ser positivt på diplomeringen Fairtrade City 3 Citat från EU-oarlamentet (18 juni 2010) Calls on the Commission to encourage public authorities to use Fair Trade criteria in their public tenders and purchasing policies on the basis of the Fair Trade definition ( ) 3) Yttrande från Regionkommittén, februari RELEX-IV-026 8

9 Kommunicera Fairtrade City En av hörnpelarna i arbetet med Fairtrade City gäller informationsspridning och opinionsbildning. Styrgruppen får vara kreativ i att planera aktiviteter och ta fram material för att marknadsföra satsningen som Fairtrade City. Som hjälp i kommunikationsarbetet finns en logotyp för Fairtrade City. Denna används på material och i samband med aktiviteter som genomförs i arbetet som Fairtrade City. I dokumentet Riktlinjer för Fairtrade City-logotyp finns regler för hur man får använda denna logotyp. Diplomering När kommunen lever upp till samtliga kriterier skall ansökan skrivas under av två av styrgruppens medlemmar. Handläggningstiden är ca tre veckor, och när Fairtrade Sverige har godkänt ansökan och diplomeringsceremonin ägt rum diplomeras kommunen till en Fairtrade City. När kommunen diplomerats till Fairtrade City arrangerar styrgruppen en diplomeringsceremoni. Vid detta tillfälle överräcker Fairtrade Sverige officiellt kommunens diplom. Styrgruppen bjuder in press, övriga lämpliga organisationer och företag till en mindre ceremoni för att uppmärksamma att kommunen är ett föredöme genom att ha tagit de första stegen till en mer etisk konsumtion. Fairtrade Sveriges generalsekreterare Helena Markstedt diplomerar Södertälje till Fairtrade City i Augusti Emma Rung, projektledare på Fairtrade Sverige diplomerar Hammarö, Maj

10 Kriterier för Fairtrade City Diplomeringen Fairtrade City riktar sig till hela samhället. Ansvaret för att uppnå Fairtrade Citykriterierna är därför delat på kommunen, den ideella sektorn och det lokala näringslivet. Kommunen ska ta ett steg mot ökad etisk upphandling/inköp och styrgruppen ansvarar för att driva informations - arbetet kring etisk konsumtion. I styrgruppen ska det alltså ges utrymme och möjlighet att tillvarata den drivkraft som finns hos lokala aktörer, med ett engagemang för frågan. Kommunen kan frivilligt välja att gå in med ett större engagemang och resurser i informationsarbetet kring etisk konsumtion som en del av eller ett komplement till styrgruppens arbete. Det är naturligtvis en fördel med en budget för den kontinuerliga verksamheten, material och aktiviteter, men diplomeringen kan även drivas helat på ideell basis. Det kostar ingenting att diplomeras till Fairtrade City. 1. Kommunens ansvar Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter 4 inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe, socker och profilkläder. Kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Stadshuset eller motsvarande funktion ska konsumera Fairtrade-märkta produkter 4. Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen. I offentlig upphandling får man aldrig efterfråga en specifik märkning, därav formuleringen Fairtrade eller motsvarande. Däremot får man i upphandlingsunderlaget efterfråga kriterierna bakom Fairtrade. 2. Styrgrupp för Fairtrade City En lokal styrgrupp tillsätts för att säkerställa fortsatt stöd för att uppnå Fairtrade Citystatus och för att kontrollera att kriterierna efterlevs. Rapportering årligen till Fairtrade Sverige är obligatorisk. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från t.ex. ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän. En kontaktperson utnämns som svarar för kontakt med Fairtrade Sverige. 3. Utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker och på hotell, caféer och restauranger Ett utbud (se nästa sida) av Fairtrade-produkter ska finnas tillgängligt för konsumenter i livs medels affärer, på caféer, restauranger och hotell. Dessa produkter bör skyltas med informationsmaterial så det är lätt att hitta dem. 4) Fairtrade eller motsvarande produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. 10

11 4. Företag och organisationers konsumtion av Fairtrade Ett visst antal (enligt nedan) lokala arbetsplatser, organisationer, fackförbund och kyrkor ska servera Fairtrade-märkta produkter t.ex. kaffe eller te och visa detta genom informationsmaterial och/eller på arbetsplatsens hemsida. Alla personer i styrgrupperna måste jobba för att deras arbetsplats eller skola ska servera Fairtrade-märkta produkter. 5. Ett lokalt informationsarbete Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information och opinionsbilda kring etisk konsumtion. Informationsinsatser av någon form ska anordnas som ökar den lokala kunskapen kring etisk konsumtion. Styrgruppen ska formulera en målsättning för minst fyra informationsaktiviteter som ska genomföras fram till nästa års rapportering. Kriterier i förhållande till befolkningsmängd Kriterier Minst antal Fairtrade-märkta produkter Kommun med befolkning över fördelade i minst antal butiker Minst antal hotell, caféer och restauranger med ett utbud av Fairtrade-märkta produkter Minst antal arbetsplatser som erbjuder Fairtrade-märkta produkter * 75 ** * varav 10 ska servera minst två Fairtarde-märkta produkter ** varav 25 ska servera minst två Fairtrade-märkta produkter Krav om kontinuerlig förbättring För att Fairtrade City-diplomeringen ska kvarstå krävs att styrgruppen redovisar att samtliga kriterier har utvecklats i jämförelse med tidigare år. Varje år ska en nyansökan och utvärdering lämnas in. Detta ska göras senast sista februari. För att behålla sin Fairtrade City-status krävs att man redovisar en årlig ökning av den offentliga konsumtionen av Fairtrade märkta-produkter. Det krävs även en utveckling av informationsarbetet för att öka medvetenheten och kunskaperna kring etisk konsumtion. Varje år ska styrgruppen formulera en målsättning för minst fyra aktiviteter som ska genomföras fram tills nästa utvärdering, samt redovisa arbetet med eventuella pressklipp från årets arbete. Vidare krävs att man redovisar att antalet arbetsplatser, butiker, hotell, caféer och restauranger har ökat sitt utbud av Fairtrademärkta produkter. 11

12 Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering 12

13 Denna ansökan gäller för det första året som Fairtrade City. Räkna med en handläggningstid på ca tre veckor. När diplomeringsceremonin är genomförd blir kommunen formellt en Fairtrade City. Kontaktperson Organisation (om det finns någon) Adress Postnr och ort Telefon E-post Fairtrade City-diplomering ansöks för följande område Befolkningsmängd Datum 1. KOMMUNENS ANSVAR Konsumtion 1.1 Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av Fairtrade-märkta produkter* i dagsläget Redogör varje produktgrupp separat i nedanstående tabell. Typ av produkt (T ex: kaffe, te, socker) Mängd (Volym eller värde) Andel (Procent av totalt inköp) 13

14 1.2 Redogör för att stadshuset (eller motsvarande funktion) konsumerar Fairtrade* Stadshuset eller motsvarande funktion tillhandahåller Fairtrade* i sitt utbud. Ange produkt(er) * Fairtrade (eller motsvarande). Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. Mål och handlingsplan 1.3 Redogör för kommunens målsättning gällande den offentliga etiska konsumtionen. Bilaga nr bifogad 1.4 Redovisa handlingsplanen som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Bilaga nr bifogad 2. STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY 2.1 Redogör för styrgruppens sammansättning (namn, befattning och kontaktuppgifter) Bifoga i ett excelark. Redogör nedan för hur ofta styrgruppen planerar att träffas. Bilaga nr bifogad 3. UTBUD Bifogade inventeringar (eller delar av) kommer att publiceras på Fairtrade Sveriges hemsida redogörs i excelark och bifogas med ansökan. Följande kolumner ska finnas: Namn på café/hotell/restaurang/arbetsplats/butik Kontaktuppgift till respektive plats Namn på produkten Summera antal caféer/hotell/restauranger/arbetsplatser/butiker och produkter 3.1 Arbetsplatsers konsumtion av Fairtrade-märkta produkter Ange namn och kontaktuppgifter till arbetsplatserna, samt vilka Fairtrade-produkter som konsumeras. Bilaga nr bifogad 14

15 3.2 Butikers utbud av Fairtrade-märkta produkter Ange namn och kontaktuppgifter till butikerna, samt deras sortiment av Fairtrade-märkta produkter. Bilaga nr bifogad 3.3 Café/Hotell/Restaurangers utbud av Fairtrade-märkta produkter Redogör för utbudet av Fairtrade-märkta produkter på caféer, hotell och/eller restauranger. Bilaga nr bifogad 4. LOKALT INFORMATIONSARBETE 4.1 Redogör för styrgruppens målsättning för minst fyra aktiviteter. 4.2 Motivera det nuvarande engagemanget lokalt. (Bifoga exempel på artiklar, pressmeddelanden etc.) Bilagor nr bifogas 15

16 Formuläret skrivs under av två medlemmar från styrgruppen. Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Skickas till Fairtrade City Föreningen för Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm 16

17

18 Förnyelse av Fairtrade City-diplomering 18

19 För att förnya sin Fairtrade City-status krävs det att styrgruppen redovisar arbetet under året och verifierat att en förbättring skett för samtliga kriterier för Fairtrade City. 1. KOMMUNENS ANSVAR Konsumtion 1.1 Redogör för den offentliga sektorns konsumtion av Fairtrade* i dagsläget, samt tidigare års motsvarande volym/andel. Redogör varje produktgrupp separat i nedanstående tabell. Typ av produkt (T ex: kaffe, te, socker) Mängd (Volym eller värde) Andel i procent av totala inköp (Andel Fairtrade-märkt för resp. produkt) År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 Kommentarer till ovanstående tabell: 1.2 Redogör för att stadshuset (eller motsvarande funktion) konsumerar Fairtrade* Stadshuset eller motsvarande funktion tillhandahåller Fairtrade* i sitt utbud. Ange produkt(er) 19

20 Mål och handlingsplan 1.3 Redogör för kommunens målsättning gällande den offentliga etiska konsumtionen. Bilaga nr bifogad 1.4 Redovisa handlingsplanen som beskriver hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera som en etisk konsument i alla sina inköp. Bilaga nr bifogad * Fairtrade (eller motsvarande). Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Fairtrade är ett certifieringsmärke som utgör ett bevismedel för att varorna framställts på ett sätt som är förenligt med dessa ILO-konventioner. 2. STYRGRUPP FÖR FAIRTRADE CITY 2.1 Redogör för styrgruppens sammansättning (namn, befattning och kontaktuppgifter) Bifoga i ett excelark. Redogör nedan för hur arbetet under året sett ut i styrgruppen: ev förändringar av sammansättning, antal möten etc. Bilaga nr bifogad 3. UTBUD För att redovisa kriterierna gällande utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, caféer, restauranger och hotell skickar ni in tidigare redovisning samt exempel på nya ställen för respektive kategori. Ingen komplett ny inventering fordras, men det måste påvisas att fler butiker, fler caféer, hotell eller restauranger, samt fler arbetsplatser idag har Fairtrade i jämförelse från förra året. Kontaktuppgift till respektive plats Namn på café/hotell/restaurang/arbetsplats/butik Namn på produkten/leverantören Summera antal caféer/hotell/restauranger/arbetsplatser/butiker och produkter 20

21 3.1 Arbetsplatsers konsumtion av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 3.2 Butikers utbud av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 3.3 Café/Hotell/Restaurangers utbud av Fairtrade-märkta produkter Bilaga nr bifogad 4. LOKALT INFORMATIONSARBETE 4.1 Redogör för styrgruppens målsättning för minst fyra aktiviteter. 4.2 Beskriv aktiviteter som har genomförts under året. Antal pressklipp, antal pressmeddelanden, bifoga exempel på artiklar etc. 21

22 Bilagor nr bifogas Målsättning för fyra aktiviteter under kommande år: 22

23 Formuläret skrivs under av två medlemmar från styrgruppen. Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Signatur Namnförtydligande Befattning/organisation Datum Skickas till Fairtrade City Föreningen för Fairtrade Sverige Åsögatan Stockholm 23

24 Fairtrade City är en diplomering från Föreningen för Fairtrade Sverige. Viktigt att understryka är att diplomeringen Fairtrade City och certifieringen av en Fairtrade-märkt produkt inte utgår från samma kriterier. Kriterierna som gäller för en Fairtrade-märkt produkt kan hittas på Fairtrade Labelling Organizations Internationals hemsida, Föreningen för Fairtrade Sverige arbetar med informationsspridning för att öka kännedomen om Fairtrade och ansvarar för diplomeringen Fairtrade City. Läs mer om Fairtrade City på: PATRIK STHLM Foto: Linus Hallgren och Fairtrade Sverige Wikströms, Uppsala

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Patrik Årman (S), ordförande Viktoria Wennberg (S) Helena Broman (S) Linda Wallberg (MP) Sven Lokander (M) Sara Sjödal (C) Martin Larsson (FP) Henry Wisell

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Styrgruppen för Fairtrade City Norrköping Fastställd 2015-01-28 Diarienummer: KS 2015/0205 FAIRTRADE CITY NORRKÖPING 2 1. Sammanfattning Norrköping diplomerades av föreningen

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering 1 Version: juni 2010 Varför gör vi en manual? Fairtrade/Rättvisemärkt* har funnits

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet

NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Nr 29, mars 2011 NYHETSBREV Peter Wretman har ordet Det ljusnar! Snart har vi våren här och det känns alltid lika härligt när dagarna blir längre och man kan ana lite av den goda värmen i solljuset. Det

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL

FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL FAIRTRADE SVERIGES KOMMUNIKATIONSMANUAL Vägvisare för redaktionella texter, informations- och skyltmaterial samt annonsering Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Vi är stolta över att vara diplomerade till Fairtrade City, en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion. Foto: Fairtrade Verksamhetsberättelse 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City 2008 2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Kontaktperson: Karin Wallin Adress: Miljöförvaltningen

Läs mer

verksamhetsberättelse 2012

verksamhetsberättelse 2012 verksamhetsberättelse 2012 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2012 Fairtrade Sverige 2013 Foto: Linus Hallgren: s. 16. Nathalie Bertrams: s. 4. Tomas Hjort: s. 6, bild överst s. 7. Övriga:

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Fairtrade City i Sundbyberg stad

Fairtrade City i Sundbyberg stad Fairtrade City i Sundbyberg stad Verksamhetsberättelse 2013 Foto: Fairtrade Sverige Fairtrade City Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

Malmborgs Miljöpolicy

Malmborgs Miljöpolicy Malmborgs Miljöpolicy 1 Kvalitets- och miljöpolicy Kvalitets- och miljöpolicy ICA Malmborgs vill vara och uppfattas som ansvarsfulla och framåtsträvande i kvalitetsoch miljöarbetet. Vi söker ny kunskap

Läs mer

Make Trade Fair. guide för inköpare

Make Trade Fair. guide för inköpare Make Trade Fair guide för inköpare Om du inte vill fjättra dina egna barn vid maskiner varför göra det med andras? Sweatshops och Fair Trade vad är det? Nästan allt vi konsumerar produceras i utvecklingsländer

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen

En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen Fairtrade i Karlstad En undersökning om utbudets utveckling och karlstadsbornas upplevelse av märkningen Fairtrade in Karlstad A study on development of supply and Karlstadresidents' experience of the

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

SCHYSSTA BANANER? HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL. LärarhAndledning årskurs 1 6

SCHYSSTA BANANER? HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL. LärarhAndledning årskurs 1 6 SCHYSSTA BANANER? 99999999 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM MEDVETEN KONSUMTION OCH RÄTTVIS HANDEL LärarhAndledning årskurs 1 6 Fairtrade Sverige Grafisk form: PATRIK STHLM och Fairtrade Sverige Foto: Kastenskov

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Införande av uppförandekod - etiska krav vid upphandling och förutsättningar för Huddinge att bli Fairtrade City (KF)

Införande av uppförandekod - etiska krav vid upphandling och förutsättningar för Huddinge att bli Fairtrade City (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 11 Paragraf Diarienummer KS-2009/535.103 Införande av uppförandekod - etiska krav vid upphandling och förutsättningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Policy för Swedwatchs arbete

Policy för Swedwatchs arbete Policy för Swedwatchs arbete Fastställd av Swedwatchs styrelse den 18 mars 2009, reviderad den 22 okt 2012 och 3 mars 2014. Innehåll 1. Swedwatchs syfte och strategi 2. Arbetet med rapporter 3. Externa

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer