Mer info:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer info:"

Transkript

1 Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City. Till presentationen finns detta talarmanus som du kan ha som stöd när du håller din presentation samt länkar för vidare läsning. Har du frågor kontakta oss på Fairtrade eller telefon Denna presentation kan användas som en kort bakgrund till en kommuns arbete för att ansöka om Fairtrade City-diplomering, ett arbete som kan initieras av kommunens invånare, organisationer, näringsliv eller av kommunen som organisation. Varför rättvis handel? Hållbar utveckling, hållbar konsumtion och fattigdomsbekämpning har aldrig varit mer aktuellt än nu. I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), med syfte att till 2030 utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen där alla aktörer i ett samhälle har ansvar för att bidra. Implementeringen av de globala hållbarhetsmålen går under namnet Agenda 2030 och är en uppföljning och breddning av Milleniemålen från Vad är rättvis handel? 2001 antog organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). Inom rättvis handel-rörelsen skiljer man på Fairtrade och annan rättvis handel (Fair Trade). Skillnaden handlar framförallt om kontrollsystem, varutyp och marknadsplats. Rättvis handel enligt WFTO:s tio principer gäller den handlande aktören/medlemmen som helhet och är inte, som internationella Fairtrade-kriterier, specifika för varje varugrupp. Mer info:

2 Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda Genom Fairtrade City-diplomeringen blir kommunen både en del av ett globalt och nationellt nätverk för rättvis handel. Fairtrade City-arbetet är ett konkret redskap för att sprida kunskap till kommunens invånare och göra skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Den unika styrgruppen representerar olika delar från politiken, näringslivet och lokalsamhället. Fairtrade City ett redskap för Agenda 2030 Fairtrade City-diplomeringen är ett konkret redskap att göra skillnad i praktiken genom rättvis handel. Den möjliggör samverkan, på samma sätt som FN:s arbetsrättsorgan ILO, att kommunen, civilsamhället och näringslivets engagemang bibehålls och inkluderar hela lokalsamhället. Historien om Fairtrade City Diplomeringen Fairtrade City, eller Fair Trade Towns som det kallas internationellt, kommer ursprungligen från Storbritannien. Initiativet togs av ideella krafter inom den engelska biståndsorganisationen Oxfam. Garstang (med ca 5000 invånare och som ligger ca 5 mil norr om Manchester, i England) diplomerades 2001 som världens första Fair Trade Town av Fairtrade Foundation, Fairtrade Sveriges motsvarighet i Storbritannien. Bruce Crowther, grundaren av Fair Trade Towns-rörelsen (i mitten på bilden) säger När vi lanserade Fairtrade Towns var vårt mål helt enkelt att få folk att bidra till en mer rättvis handel för odlare i länder med utbredd fattigdom. Vi föreställde oss aldrig att vi skulle inspirera människor världen över att göra detsamma och att denna kampanj skulle få fäste världen över Globalt fler än 2000 Fair Trade Towns i ett 30-tal länder Fair Trade Towns-rörelsen, där Fairtrade City-kommuner i Sverige är en del, har sedan dess spridits över världen och idag finns över 2000 diplomerade städer i ett 30-tal länder i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Däribland städer som London, Bryssel, San Francisco, New Koforidua, Kumamoto, Wellington, Helsingfors, Stockholm och Oslo. Läs mer på

3 72 Fairtrade City-diplomerade kommuner och 4 diplomerade regioner Över 50 % av Sveriges invånare bor i en Fairtrade Citydiplomerad kommun. För mer information om Fairtrade region-diplomeringen, se separat presentation. Kriterier för Fairtrade City För att ansöka om Fairtrade City-diplomering behöver kommunen uppfylla 5 olika krav. 1. Kommunens ansvar: Inom den offentliga konsumtionen ska kommunen som organisation ha en tydlig och mätbar målsättning samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter ska redovisas och minst en tjänsteman samt en till tre politiskt tillsatta representanter ska utses. En av dessa ges uppdrag som styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. 2. Styrgruppen: Arbetet leds av en lokal styrgrupp som sätts samman av representanter från hela närsamhället som näringsliv, handeln, frivilligorganisationer, Fairtrades medlemsorganisationer samt politiker och tjänsteman från kommunen. Tre personer utses till styrgruppens ordförande, styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörsnätverk. 3. Utbud: En kartläggning av näringsidkare som säljer rättvis handelprodukter så som dagligvaruhandeln, serveringsställen, caféer, hotell, restauranger samt andra butiker ska genomföras för lokal samverkan och ökad konsumtion. Samarbete ska etableras med både lokal handlare och serveringsställe. 4. Fairtrade på jobbet: De arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker* registrerar själva arbetsplatsen på Fairtrades hemsida. Styrgruppen redovisar i ansökan på vilket sätt de kommer att engagera fler arbetsplatser att själva registrera sig. * Har ni inte socker på arbetsplatsen, eller i andra undantagsfall, välj en annan produkt som ni alltid har. 5. Informationsarbete: Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också

4 för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad. 1. Kommunens ansvar Kommunen som organisation har fyra punkter att säkerställa inför en Fairtrade City-ansökan. Kommunens offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter. Räkna upp eget valt antal produkter i kommunens offentliga konsumtion som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. Uppge både volym eller värde samt procent av kommunens totala konsumtion. Kommun-, stads- eller rådhusets offentliga konsumtion av rättvist handlade produkter. Redogör för kommun-, stadseller rådhusets egen konsumtion av produkter som följer principerna för rättvis handel samt ILO:s kärnkonventioner. Ange vilka produkter som uppfyller dessa krav, exempelvis kaffe, te, bananer och socker. Beskriv både eventuella arbetsplatser, vending-maskiner samt caféverksamhet i huset. Kommunens målsättning för ökad offentlig konsumtion av rättvist handlade produkter. Beskriv kommunens målsättning av hur man inom den offentliga konsumtionen fram till nästa stora förnyelseansökan om två år ska öka sin konsumtion av produkter som följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner. Kommunens representanter i den gemensamma styrgruppen. Minst en tjänsteman samt en till tre politiskt tillsatta representanter utses. En av dessa utses som styrgruppens kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige. Tjänsteman kommer ofta från miljöförvaltning, konsumentvägledning, inköps- eller näringslivsenhet, kommunikationsavdelning, eller liknande. 2. Styrgrupp Styrgruppen är navet i det lokala, strategiska arbetet för en mer rättvis handel i den egna kommunen där ökad konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, är en del av lösningen. Styrgruppens sammansättning ska ha en bred samhällelig mångfald från Kommunen (tjänsteman och politiker) Näringslivet (till exempel från en näringslivsorganisation, dagligvaruhandel, butiker, hotell, caféer, restauranger eller servicestationer som bedriver försäljning av rättvis handelprodukter regelbundet) Civilsamhället, till exempel från Föreningen för Fairtrades medlemsorganisationer

5 3. Utbud av rättvis handel-produkter Redogör för ett antal butiker och serveringsställen i kommunen som säljer/serverar rättvis handel-produkter. Inför stor förnyelseansökan (vartannat år) ska samarbete ha etablerats med minst en lokal handlare och minst ett serveringsställe så att exempel på samarbeten med den lokala styrgruppen kan beskrivas. Butiker: Samtliga butiker som säljer rättvis handel-produkter kan räknas med i denna kategori så som dagligvaruhandeln, blomsterhandlare, apotek, servicestationer, kiosker, världsbutiker samt systembolag och butiker för kosmetik. Serveringsställen: Alla som regelbundet säljer rättvis handelprodukter i café-format så som hotell, café, restaurang, kiosk, servicestation, församling, Fair Trade Café och idrottsförening kan räknas med i denna kategori. 4. Fairtrade på jobbet Fairtrade på jobbet är ett sätt att synliggöra rättvis handel på arbetsplatser. Arbetsplatser som fikar Fairtrade-märkt kaffe, te och socker* registreras på Fairtrades hemsida direkt av respektive arbetsplats i projektet Fairtrade på jobbet. Och kommer då med på en lista där över arbetsplatser som tar socialt ansvar i fikarummet. Arbetsplatsen får vid registreringen ett diplom att sätta upp och det finns även webbanners att ladda ner för att ha på exempelvis hemsida, för att synliggöra sitt engagemang för besökare, kunder och kollegor samt att de med detta också är en del av det lokala Fairtrade City-engagemanget.. Styrgruppens uppdrag är dels att uppmana både kommunala och privata arbetsplatser att ställa om till minst dessa tre Fairtrade-märkta produkter och när arbetsplatserna uppnår dessa kriterier, själva registrera sig. Styrgruppen redovisar på vilket sätt de kommer att arbeta med att få fler att registrera sina arbetsplatser. Mer information: 5. Lokalt informationsarbete Styrgruppens ansvarar för att det samordnas och arrangeras minst 4 informationsinsatser om rättvis handel per år samt att dokumentera och redovisa dessa. Informationsaktiviteterna planeras av styrgruppen, men kan t ex utföras av enskilda ledamöter i samverkan med lokalt ambassadörsnätverk eller inom den egna organisationen, företaget eller motsvarande. Var gärna aktiva under kommunens lokala utåtriktade event och Fairtrades nationella kampanjer.

6 Ansökan Ansökan kan skickas in löpande under året. Handläggningstiden är ca tre veckor, med undantag under 15 juni 15 aug. Föreslå tid och plats för diplomeringen i samband med ansökan. En representant från Fairtrade Sverige närvarar för att överlämna diplomet. Genomför gärna diplomeringen i samband med lokalt event. Bjud gärna in media att uppmärksamma diplomeringen. Årlig avgift baserad på invånarantal ( kronor) tas ut i samband med diplomering. Ansökningsdokumenten och mer information finns på fairtrade.se/kommun. Omdiplomering Styrgruppen ska varje år skicka in förnyelseansökan och redovisning till Fairtrade Sverige. Vartannat år genomförs en mindre ansökan och vartannat år en mer omfattande. Kontaktpersonen i styrgruppen är ansvarig för att ansökan skickas in. Den sista februari ska förnyelseansökan vara Fairtrade Sverige tillhanda. Handläggningstiden är ca sex veckor. Årlig avgift baserad på invånarantal ( kronor) tas ut i samband med omdiplomering. Om målen för kriterierna inte nås eller om en ny ansökan inte skickas in, så omdiplomeras inte kommunen för det året. Ansökningsdokumenten för liten och stor förnyelseansökan och mer information finns på fairtrade.se/kommun. Stöd, vägledning och material Löpande stöd till diplomerade kommuner och regioner från Fairtrade Sverige: Vägledning, handläggning, och uppföljning vid ansökan Resurser såsom handbok, utbildnings- och informationsmaterial, presentationer, trycksaker, digitala material, information om upphandling m.m. Manualer och stöd vid framtagning av eget informationsmaterial Informationsbrev 8-10 per år Kontinuerligt stöd för frågor om Fairtrade City och Fairtrade region Regionalt, nationellt och internationellt nätverk av diplomerade kommuner och regioner

7 Mer information Det går också bra att kontakta Fairtrades projektledare för Fairtrade City och Fairtrade region. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.