Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.myjoice.com/ http://www.counterpath.net/eyebeam.html"

Transkript

1 Introduktion Dennamanualtardigigenomstegenattinstalleraochgöranödvändiga inställningariprogrammeteyebeamförattkunnaringamedjoicetjänsten.om dubehövermerhjälpellerharfrågor,tvekainteattvändadigtillvårsupport. Kontaktuppgifterfinnspåvårwebbplats: KöpeyeBeam eyebeamärförnärvarandedenendamjukvaravikännertillförmacsomfunkar medjoice.tyvärrkostardettaprogrampengar,iskrivandestund$45vilketär cirka400kr.programmetkaninteköpasviamyjoice.viberdigvändadigdirekt tillåterförsäljaren,counterpath,påföljandewebbadress: OBS!Köp Enhanced versionendå Basic inteharvideofunktionalitet.detgår dockutmärktattringaljud samtalmed Basic vilketkanvaraettalternativom duinteharochintetänkerskaffawebbkameratillmac:en.dennabruksanvisning förutsätterattduharköpt Enhanced versionen. Webbkamera Omduinteharinbyggdwebbkameraidatornsågårdetattköpatill.Iprincip allavanligakameramodellerpåmarknadenfungerarmeddinmacochhar tillräckligthögkvalitetförattanvändajoice.enkamerakostartypisktettpar hundrakronorochgårattköpaiprincipalladatorbutikerochdeflesta välsorteradeelektronikbutiker. Dukanocksåviljaköpaenbättrekameraändensomärinbyggdidatorn.Apple ärdockkäntförattbyggainbrahårdvaraisinaproduktersåomduredanharen inbyggdkamerasåärdennogfullttillräcklig.

2 Installation NärduköpteyeBeamfårduenfilattladdaner.Detären s.k.skivabildsominnehållerprogrammet.dubbelklicka dennaförattöppnaden. Närduöppnatfilenmåstedugodkännaanvändaravtaletförattkommavidare:

3 Därefterkommerskivavbildenupp: FörattinstalleraprogrammetdrarochsläpperdueyeBeam ikonentillmappen Program.DukanenkeltöppnaprogrammappengenomattväljamenynGåoch därefterprogram. NärduharprogrammappenpåskärmenkandudraeyeBeam ikonenditoch släppadenblanddeandraprogrammen.programmetkopierasnutilldin programmappochärdärefterinstallerat.

4 StartaeyeBeamdetgenomattdubbelklickadetpådessnya platsiprogrammappen.närprogrammetstartaskanduse detidock,längstnerpåskärmen,längsttillhögerblanddina andraprogram.omprogrammetfrågarefterlicensnyckelså skrivinden. Detkanvaraenbraidéattbehålla programmetidocksåattdulättkanstartadet närduvillringamedjoice.förattgöradetta hållerdutangentenctrlnedtryck(ctrlsitter oftastlitetillvänsterom mellanslagstangenten)samtidigtsomdu klickarpåeyebeam ikonenidock.väljbehåll idockimenynsomkommerupp.dukan ocksåväljaattstartaprogrammetautomatiskt dådatornstartasomduvilldet.detgördupå sammasättsomovanmenväljöppnavid inloggningimenynistället. SåhärsereyeBeamutnärdetstartat: Programmetkanvaradelvisdoltavsina egnaföstersomfrågarefter kontoinställningar(accountsettings). Dettagårviigenompånästasida: Inställningar

5 Kontoinställningar Omintekontoinställningsfönsternaredanvisaskandumanaframdemgenom attklickapåknappensompilenidenvänstrabildenpekarpå.väljdäreftersip Accountsettingsimenynsomkommerupp. KlickapåAdd ifönstretsomkommerupp:

6 Fyllidinauppgifterpåmotsvarandesättsomgjortsibildennedan.Username ochpasswordfickdunärduköptepc mjukvaraimyjoicewebbutik. AuthorizationusernameskavarasammasomUsername.Domainskavara myjoice.com.setillattdufylleriuppgifterförpc mjukvaraochintedeför Joiceboxen.Omduråkaranvändasammauppgifterpåfleraställenkommerdet attringapåallauppkoppladeboxarochpc mjukvaram.m.somdelarsamma uppgiftervilketkanskeärönskvärtellerinte.detärupptilldighurduvill användavårtjänst.deflestavilldockinteattdetskaringapåmeränettställeåt gången.

7 NärduärklarmedAccount,klickapåVoic ilistenöverstifönstret.Setill attrutanvidcheckforvoic inteärkryssad.

8 NästastegärTopology.Setillattinställningarnaärsomibildennedan.Märk specielltattstunserverärinställtpåusespecifiedserverochange stun.myjoice.com EnableICEskaintevarakryssad. KryssairutanförManuallyspecifyrangeochange20000idenövrerutanoch 20020idennedre,somibildennedan.

9 Följandeinställningarärenkla. UnderPresenceväljModeväljurlistan: Disabled UnderflikenStorage,inställningen Storagemethod,väljLocal UnderflikenSecurity,inställningen SignallingtransportväljUDP. Nuärduklarmedkontoinställningarna. Nuåterstårövrigainställningarinnandu kanbörjaanvändaprogrammet.klickapå knappenoklängstnertillhögerföratt sparainställningarnaochgåvidare.

10 Programinställningar Nuärdetdagsattgöraettpar program inställningar.klickafram menynigenochväljnuoptions Rutansomkommeruppärsomden härnedan.detviktigahäräratt stängaavenablezerotouch bandwidthdetection.

11 NästastegärattklickapåDevicesi listantillvänster.härskiljersig inställningarnaåtomduanvänder datornsinbyggdahögtalaremotom duanvänderhörlurar/headset. OmduanvänderdatornsinbyggdahögtalareskarutornaUseacousticecho cancellation(aec),useautogaincontrol(agc)ochusenoisereduction varakryssade.dettarörsigomdenövreuppsättningen.dennedrerörviinte. Omduanvänderdigavheadset/hörlurarskadetreovannämndarutornaej varaikryssade.

12 NutillAudiocodecs.IdenhögrarutanmedrubrikenEnabledcodecsskadet enbartvaraspeexwideband,alladeandraskabort.föratttabortencodecur listanklickardupåcodec:enifrågaidenhögralistanochdärefterpåknappen mellanlistornamedenpilsompekaråthöger(sefigur). GörmotsvarandeunderVideoCodecs.Härskaenabledcodecsenbartinnehålla H.264(highend)ochH.264(lowend).

13 SlutligengårvitillNetworkochväljerCable,DSLorADSLblandalternativen. SamkryssairutanförPreservebandwidthduringsilenceperiods.Senedan. Viddettalagetärprogrammetklartattringamed.KlickapåOKneretillhöger förattstängainställningsfönstretochkommatillbakatillprogramfönstret.nu skavisetillattduharnågonattringatill.

14 Läggatillkontakter Programmethareninbyggdtelefonbok. Förattvisadenklickardupåknappenpå programmetshögrakant.sefigur. Itelefonboksflikensomfällsutklickar dupåmenyknappen(sefigur)ochväljer AddContact imenyn.dettaförattlägga tillenpersonitelefonboken.

15 IfönstretsomkommeruppfyllerduinamnochJoiceadressfördenduvilllägga tillitelefonboken.adressenijoice systemetskaståpåradensoftphone.denna adressfungerarsomtelefonnummerijoice.dennaskadugetillfolksomduvill skakunnaringadig.dufickadressenpåkvittotnärduköptejoiceviavår webbutikochdetvardennauppgiftdufylldeiunderkontoinställningartidigare idennabruksanvisning. Adressenbrukarinnehålladittnamn.OmdutexheterSvenSvenssonsåhardu sannoliktadressensven.svensson Omduharettvanligtnamnsåläggersystemettillensiffrasistpådittnamn,tex såhär:sven.svensson.7 Förattfåtagienpersonsadresskanduantingenbepersonenifrågaeller,vilket kanskeärenklare,sökaefterdemviavårwebbsidaföranvändare: Sefigurennedanförhurdetkanseutmedenfärdigkontakt:

16 Ringa Nuharduåtminstoneenkontaktilistanochkanringadenna.Öppnaflikenför videogenomattklickapåknappenpåprogrammetsvänstrasida.sefigur. Videoflikenuppenbararsigochduserinedrerutanenbildfråndinegen kamera.dettaärettbratillfälleattkontrolleraattdusynsbrapåbildenochatt detinteärförljustellermörktirummet.

17 Dubbelklickapådenduvillringaupptelefonbokenochnärsamtaletkopplasupp såmåsteduaktiverabildfråndinsidagenomatttryckapåstartförattbörja skickadinvideo.omduintegördettakommerpersonenduringerinteattsedig mendukommerattsedem. SågårdettillattvideoringamedJoice.Omdufårproblemsåtvekainteattta kontaktmedvårsupport.kontaktuppgiftersamtsjälvhjälpsmaterialfinnspåvår webbplats: Vihoppasattdettanyasättattringakommerattgeennydimensiontillera samtalochskänkamycketglädjeiframtiden! Mvh, myjoiceab

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3

Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Uppgradera till ArcGIS for Desktop 10.3 Innan du startar installationen kontrollera att din dator uppfyller systemkraven, se System requirements: http://desktop.arcgis.com/en/desktop/latest/get-started/system-requirements/arcgis-desktopsystem-requirements.htm

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban

Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten till en ny nivå Acrobat X Family höjer ribban Adobe Security White Paper De nya säkerhetsfunktionerna i Adobe Reader X och Adobe Acrobat X hjälper till att minska riskerna med PDF-baserad skadlig kod. Adobe Reader och Adobe Acrobat tar PDF-säkerheten

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den.

Om du kommer att arbeta på en produktionsanläggning som har en egen säkerhetsintroduktion som nätkurs måste du också avlägga den. 1(5) dd.mm.åååå 1. Vad är det fråga om? UPM sätter säkerheten först i all sin verksamhet. Därför är det viktigt att alla som arbetar på UPM:s produktionsanläggningar känner till de grundläggande frågorna

Läs mer

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll

LB-M-EX 0001 2013. Innehåll ANVÄNDARMANUAL Innehåll 1. Installering Lockbee Exchangemodul... 3 2. Inställningar för ditt Impersonated konto med MS Exchange Server (2007 & 2010) Steg 1... 4 3. Att ansluta till Exchange... 7 3.1 Starta

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok 1 Innehåll 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Det här behöver du 4 Om du tidgare har använt en betaversion av Boot Camp 5 Uppgradera Windows XP till Windows Vista 5 Installationsöversikt

Läs mer

TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE

TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE TIPS OCH TRIX MED ENTERPRISE GUIDE JESPER ARNFLO NORDIN BI-KONSULT, SAS XPERIENCE ÖVERBLICK 10 inställningar I Enterprise Guide 3 tips för processflöden Utforska med Data Explorer 5 användbara kortkommandon

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset

MER INFORMATION. Voyager PRO+ Bluetooth -headset MER INFORMATION Voyager PRO+ Bluetooth -headset TA EN ORDENTLIG TITT SAMTALSKNAPP Besvara ett samtal eller avsluta det (1 tryckning) Återuppringning (2 tryckningar) Aktivera telefonens röstuppringningsfunktion

Läs mer

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC

Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC Hur man ansluter till den nya Citrix XenApp-miljön från PC INTRODUKTION Vår nya Citrix-lösning är nu klar för våra användare. När ni har fått detta e-mail så innebär det att ni nu har möjlighet att använda

Läs mer

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE!

BLI EN MÄSTARE PÅ FÖRÄNDRINGSARBETE! 2012 NUMMER 17 LÖSNINGAR FÖR FÖRETAG I ONE FÖRÄNDRINGAR ÄR BRA Reagera på din verksamhets behov LIGG STEGET FÖRE Få konkurrensfördelar ATT LEVA MED FÖRÄNDRINGAR Gör dem till en del av vardagen BLI EN MÄSTARE

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer