SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria Lind (S) Övriga närvarande Ersättare Carin Palm (S) Tommy Risarp, (KD) Övriga närvarande Linda Ljungqvist, socialchef Mats Junling, förvaltningsekonom 87 Caroline Svensson, områdeschef SIV 88 Jeanette Mikkelsen, projektledare 90 Lotta Åkesson, enhetschef 94 Anette Fornell, verksamhetschef 94 Ulla Salmela-Trosell områdeschef IFO 95 Johanna Sohl-Gruvebäck, familjehemssekreterare 95 Frida Sundfeldt, socionomstudent 95 Carina Stolt, nämnd- och utredningssekreterare Justering Utses att justera Sören Söderström Justeringens plats och tid Kommunhuset Torsdagen den 14 november kl 16:00 Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Carina Stolt Ordförande Thomas Lidberg Justerare Sören Söderström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. Organ Vård- och omsorgsutskott Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift via kommunens hemsida Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset Carina Stolt

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) Förteckning över vård- och omsorgsutskottets ärenden Ärende Sidnummer 87 Ekonomi- uppföljning 3 88 Behovsanalys inom LSS 4 89 Information från verksamheten 5 90 Kopparsvanen 6 91 Handlingar för kännedom 7 92 Yttrande till Länsstyrelsen angående Anderssonska syskonfonden och.burenskiölds fond 8 93 Tillsynsbesök Trädgårdsgatan. Svar till IVO 9 94 Synpunktshantering EKBoendet. Svar till IVO Riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga 11 Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) 87 Dnr 2013-KS0345/700 Ekonomi uppföljning Informationen noteras. Förvaltningsekonomen beskriver att budgetprognosen gäller enligt tidigare beräkningar. Ekonomiskt bistånd har ökat för oktober månad. Placeringar inom IFO verksamheten ligger högre än budget. En uppföljning av ekonomiskt bistånd kommer att ske i januari månads utskott. Statistik över ekonomiskt bistånd Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 88 Dnr 2013-KS0474/731 Behovsanalys inom LSS Vård- och omsorgsutskottet ger i uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen att planera för det framtida behovet för målgruppen inom kommunen. Vård- och omsorgsutskottet ger i uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen att återrapportera till utskottsmöte under hösten Vård- och omsorgsutskottet överlämnar informationen till kommunstyrelsen för kännedom. Områdeschefen för stöd i vardagen beskriver hur behovet ser ut inför framtiden. Det saknas uppgifter från skolan på behovet av platser avseende de elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns idag två beslut av bostad med särskild service som inte är verkställda samt två när det gäller daglig verksamhet. Anledningarna är brist på LSS-bostäder samt att hitta en lämplig verksamhet utifrån funktionsnedsättningen. En person har valt att på egen hand hyra en lägenhet med stödinsatser från kommunen. Ett inriktningsbeslut har fattats av kommunstyrelsen att planera för en gruppbostad inom överenskommelsen med Riksbyggen i föreningen Kopparsvanen. Det finns behov av en långsiktig planering för att säkerställa behovet av platser inom LSS. Det bör ske i samverkan med medborgarna, andra kommuner och intresseföreningar. Kartläggning 2013 Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 89 Dnr 2013 KS0589/732 Information från verksamheten Informationen noteras. Det har inte varit något betalningsansvar till Landstinget för oktober månad. Landstinget har istället köpt tolv dygn av kommunen på korttids. En ny rekrytering av enhetschef kommer att ske inom äldreomsorgen. Kontakt har tagits om trygghetsbostäder i Nettohuset. Kommunen ska kunna erbjuda viss service med koppling till hemtjänst för att det ska kunna betecknas som ett trygghetsboende. En person på plats hjälper till vid lunch och sociala aktiviteter. Det sker ett arbete med att genomlysa hemtjänsten från beslut till verkställighet. Effektiviteten påverkas även av det administrativa stödet exempelvis planeringsverktyg. Upphandlingen är klar och ska startas upp på Björkbacken under våren Ytterligare stöd är tidsregistrering i telefon och nyckelfri hemtjänst med planerad start under Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) 90 D nr 2011 KS 0461/735 Kopparsvanen Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. Projektledaren för nybyggnationen informerar om processen att bygga ett nytt vårdoch omsorgsboende samt renovering av det befintliga vård- och omsorgsboendet. Det nya boendet byggs i den kooperativa hyresgästföreningen. Den styrs av en styrelse som ska bestå av kommunens, Riksbyggens och de boendes representanter. Föreningen tar lånen och kommunen går in som borgenär för lånen. Det finns flera referensgrupper som träffas regelbundet under planeringen. Referensgrupperna rapporterar upp till styrelsen. I styrelsen sitter ordinarie ledamöter och suppleanter vilka är kommunstyrelsens ordförande, vård- och omsorgsutskottets ordförande, socialchef, områdeschef äldreomsorgen, ekonomichef, kommunchef, ekonom vård- och omsorgsförvaltningen, Riksbyggens ekonom, projektledare från Riksbyggen och sakkunnig från Riksbyggen samt kommunens projektledare. Boenderepresentanter finns inte med i dagsläget då det idag inte finns några boende. Utemiljön kommer att utvecklas i samband med ny- och ombyggnationen. Det första spadtaget tas den 27 november kl 11:30. Det kommer att finnas information via hemsidan om det pågående arbetet. Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 91 Dnr 2013 KS 0519/101 Handlingar för kännedom Vård- och omsorgsutskottet noterar informationen Vård- och omsorgsutskottet erhåller följande handling för kännedom: Sammanträdesdagar 2014 Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 92 Dnr 2013-KS0541/046 Yttrande till Länsstyrelsen angående Anderssonska syskonfonden och Burenskiölds fond Vård- och omsorgsutskottet beslutar att med denna skrivelse besvara Länsstyrelsen Östergötlands förfrågan. Kommunstyrelsen förvaltar i egenskap av socialnämnd en rad donationsfonder. Enligt stiftelselagen 6 kap 5 får förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för de ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Beslut om utdelning från fonderna är delegerade till vård- och omsorgsutskottet. Beslut om kommunsammanläggning fattades 1970 av Åtvidabergs köpings kommunalfullmäktige, Björsäters kommunalfullmäktige och Uknadalens kommunalfullmäktige att gälla fr o m Den nya kommunen benämns Åtvidaberg. Kommunens intentioner är att kunna främja utvecklingen inom Yxnerum under förutsättning att tillsynsmyndigheten ger sitt tillstånd till en sammanslagning av ovanstående fonder med en utvidgning att gälla ändamål som är till Yxnerums invånare till gagn. Tjänsteskrivelse daterad Expediering Länsstyrelsen Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 93 Dnr 2013-KS0455/734 Tillsynsbesök Trädgårdsgatan. Svar till IVO Vård- och omsorgsutskottet lämnar vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse som yttrande till på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) Ivo har genomfört en tillsyn, , vid Trädgårdsgatan 27 i Åtvidaberg. I underrättelse daterad har kommunen möjlighet att yttra sig över protokollet. Yttrande ska vara IVO tillhanda senast den 22 november efter att kommunen begärt anstånd över utskottets möte. Vård- och omsorgsförvaltningen förtydligar i yttrandet att kännedom finns om Lex Sarah. I övrigt har inga ytterligare synpunkter framförts. Protokoll från Inspektionen för vård- och omsorg daterat Förslag på yttrande från Vård- och omsorgsförvaltningen daterad Expediering Områdeschef SIV Inspektionen för vård och omsorg Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 94 Dnr 2013-KS0354/751 Synpunktshantering EKBoendet. Svar till IVO Kommunledningsförvaltningen utåt föreslår kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna för rapportering av missförhållanden inom HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar (Lex Sarah), samt rutiner gällande synpunktsoch klagomålshantering inom HVB-hemmet för ensamkommande. Vidare föreslås även att Vård- och omsorgsutskottet lämnar skrivelsen som svar på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut och begäran om åtgärder. Enligt 3 kap. 19 socialtjänstförordningen (SoF) ska IVO inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdom minst två gånger per år. Tillsyn skedde på EKBoendet den 14 maj 2013 och var föranmält. Tillsynen vid detta tillfälle gällde hur verksamheten sammanställer, följer upp och analyserar inkomna klagomål och synpunkter samt rapporter om missförhållanden för att säkra kvaliteten i verksamheten. I sitt beslut påpekar IVO vikten av sammanställning och analysering av de synpunkter, önskemål eller klagomål som kommer fram. Riktlinjer har utarbetats och dessa föreslås lämnas som svar till IVO. Anstånd har sökts och beviljats av IVO fram till 5 december Verksamhetschef och enhetschef föredrar ärendet inför utskottet. Just nu finns tio personer i verksamheten varav sex personer bor i boende och fyra bor i egna lägenheter. De har alla beslut enligt socialtjänstlagen och de väljer fr o m sin artonårsdag om de önskar fortsatt stöd. De kommer en ny lag fr o m 1 januari 2014 att alla kommuner har skyldighet att ta emot asylsökande ensamkommande ungdomar. Det som saknas i många kommuner är anpassade studier. Det finns en ledningsgrupp för ensamkommande och flyktingmottagning som består att tjänstemän från skola, EKBoendet och områdeschef IFO. Protokoll från Inspektionen för vård- och omsorg daterat Förslag på yttrande från Vård- och omsorgsförvaltningen daterad Expediering Verksamhetschef EKBoendet Samhällsbyggningsförvaltningen Inspektionen för vård och omsorg Ordförandes

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 95 Dnr 2013-KS0581/003 Riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga Vård- och omsorgsutskottet ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens förslag till riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga med föreslagna revideringar och överlämnar förslaget för beslut till kommunstyrelsen. Åtvidabergs kommun behöver utforma riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga. Under våren 2013 har ett samarbete startat mellan Valdemarsvik, Kinda, Söderköping och Åtvidaberg gällande familjehemsvård. Kommunerna har gemensamt utformat ett förslag på gemensamma riktlinjer. Ersättningarna för både arvode och omkostnadsersättningarna utgår utifrån Sveriges kommuner och Landstings rekommendationer. Revideringar sker när det gäller förlorad arbetsförtjänst och innefattar delegation till familjehemssekreteraren. Familjehemssekreteraren och områdeschefen föredrar ärendet inför utskottet. Förslag på riktlinjer för ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga Tjänsteskrivelse daterad Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer