SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl Donnér (M) Ersättare Carin Palm (S) Tommy Risarp, (KD) Övriga närvarande Linda Ljungqvist, socialchef Mats Junling, förvaltningsekonom 1 Karin Björkman, frivårdsinspektör kriminalvården 4 Håkan Karlsson, enhetschef arbetsförmedlingen 5 Ulla Salmela Trosell, områdeschef 4-5, 8-9 Frida Sundfeldt, socionomstudent 4 5, 8-9 Carina Stolt, nämndsekreterare Justering Utses att justera Carl Donnér Justeringens plats och tid Kommunhuset Måndagen den 20 januari kl 16:00 Justerande paragrafer 1-12 Underskrifter Sekreterare Carina Stolt Ordförande Thomas Lidberg Justerare Carl Donnér Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. Vård- och omsorgsutskott Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet via kommunens hemsida Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset Underskrift Carina Stolt

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14) Förteckning över vård- och omsorgsutskottets ärenden Ärende Sidnummer 1 Ekonomi uppföljning 3 2 Information från verksamheten 4 3 Information om beslut från IVO gällande Omsorgsgruppen IN AB 5 4 Information om kontraktsvård 6 5 Information från arbetsförmedlingen om samverkan med kommunen 7 6 Handlingar för kännedom 8 7 Yttrande till IVO, inkommet klagomål 9 8 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 10 9 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål Trygghetsbostäder Avtal Koppargården Icke verkställda beslut Inspektionen för vård och omsorg 14 Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14) Vård- och omsorgsutskottet 1 Dnr 2013-KS0345/700 Ekonomiuppföljning Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningsekonom beskriver ekonomiskt bistånd för 2013 där den generella kostnaden har varit kronor per månad vilket är kronor mer än budgeterat per månad. Bokslutsarbetet för 2013 pågår. Bedömningen är att budgeten kommer att visa ett positivt resultat. Ekonomiskt bistånd Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14) Vård- och omsorgsutskottet KS 0461/ KS 0255/ KS 0651/ KS 0254/730 Information från verksamheten Informationen noteras. Socialchefen informerar att kommunens försäljning av vård- och omsorgsboendets fastigheter till föreningen Kopparsvanen har skjutits upp en månad. Planeringen är att det kommer att ske i februari månad. Hemsjukvården verkställs i nästa vecka. Koordinatorstjänsten är tillsatt av en distriktssjuksköterska från Landstinget. Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit prestationsmedel på drygt kronor för arbetet med de mest sjuka äldre. Kartläggning av personerna för psykisk ohälsa har inneburit ytterligare drygt kronor till budgeten samt därutöver knappt kronor för införandet av värdighetsgarantier. En ny rekrytering av enhetschef till demensenheten pågår. Det blir samtidigt en rekrytering av en chef för personlig assistans då nuvarande chef har valt att gå vidare till annat uppdrag i kommunen. Vård- och omsorgsförvaltningen har betalningsansvar för en plats till Landstinget under december månad. Trygghetslarmen byts ut kontinuerligt och 2015 ska alla larm vara utbytta till digitala larm. Statistik beviljade timmar inom hemtjänsten Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14) Vård- och omsorgsutskottet 3 D nr 2013 KS 0248/710 Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande Omsorgsgruppen IN AB Vård- och omsorgsutskottet noterar informationen. Inspektionen för vård och omsorg genomförde en tillsyn av gruppbostaden Slevringevägen Socialchefen beskriver utifrån det beslut från Inspektionen för vård- och omsorg som meddelats Omsorgsgruppen IN AB. När det gäller fastigheten ligger ansvaret på kommunen att ändamålsenliga lokaler erbjuds. Ett uppdrag finns från kommunstyrelsen, , att göra en översyn när det gäller LSSverksamheten vilken även innefattar lokalförsörjningen. Omsorgsgruppen har fått synpunkter även när det gäller dokumentationen. Förvaltningen har begärt in genomförandeplaner på de boende sedan sommaren 2013 och de ska vara genomförda under hösten Förvaltningen har även inbokade träffar inplanerade med ansvariga för Omsorgsgruppen. Svar ska lämnas från Omsorgsgruppen IN AB till Inspektionen för vård och omsorg senast den 28 februari Beslut från Inspektionen för vård- och omsorg daterad Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14) Vård- och omsorgsutskottet 4 Information om kontraktsvård Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. Frivårdsinspektören från kriminalvården i Linköping informerar om kontraktsvård som alternativ till fängelsestraff. De får i uppdrag att göra en personutredning vilket även kan göras av en advokat. Huvuduppdraget är att undersöka vad som krävs för att aktuell person åter igen inte ska hamna i kriminalitet. Först undersöks om det finns alternativ till fängelse. Handlar det om mindre brott som inte skulle ge fängelsepåföljd utan skyddstillsyn är inte kontraktsvård aktuellt. Fängelsestraffet får normalt sett inte överstiga två år. Det ska även finnas en behandlingsbar problematik som är kopplad till brottet. Personen behöver samtycka till kontraktsvården då det är en frivillig påföljd. Slutligen behövs även en ansvarsförbindelse från kommunen. Tingsrätten efterfrågar en behandlingsplan där den sammanlagda vårdtiden ska framgå. Generellt är hela behandlingstiden ett år inklusive eftervård. Under denna tid ansvarar kriminalvården för uppföljning. Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan kallas det formella beslutet. Kriminalvården står ekonomiskt ansvariga för tid motsvarande fängelsevistelsen. Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14) 5 D nr 2014 KS 0042/701 Information från arbetsförmedlingen om samverkan med kommunen Vård- och omsorgsutskottet tackar för informationen. Arbetsförmedlingens enhetschef med ansvar för Åtvidaberg, Kinda och en arbetsgrupp i Linköping beskriver den aktuella situationen i Åtvidaberg. De personer som man behöver jobba extra med är ungdomar, nyanlända och de som en gång långvarigt slagits ut från arbetsmarknaden. I Åtvidaberg finns sju handläggare som har olika uppdrag inom arbetsförmedlingen. Drygt 900 personer är inskrivna på arbetsförmedlingen varav knappt 200 personer är öppet arbetslösa. På arbetsförmedlingen finns 200 ungdomar inskrivna varav 29 är öppet arbetslösa under vecka Samtliga siffror har minskat sedan samma period Ungdomsarbetslösheten i Åtvidaberg är lägre än snittet för Östergötland men högre än riksgenomsnittet. Under 2013 har 587 personer som varit inskrivna på arbetsförmedlingen fått arbete. Det finns olika former av anställningsstöd för olika grupper av arbetssökande. Samarbetet fungerar i Åtvidaberg med ett gemensamt bedömarteam med representanter både från kommunen och arbetsförmedlingen. Båda intressenterna deltar även i det gemensamma samordningsförbundet. Arbetsförmedlingen vill se en möjlighet att omvandla försörjningsstöd till kortare anställningar med ersättningar. Möjligheten finns att kommunen skulle stå för 15 procent av en lönekostnad och arbetsförmedlingen för resterande del. Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14) Vård- och omsorgsutskottet 6 Dnr 2013 KS 0647/ KS 0648/ KS 0650/ KS 0354/751 Handlingar för kännedom Vård- och omsorgsutskottet noterar informationen. Vård- och omsorgsutskottet erhåller följande handlingar för kännedom: Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet 2014 Överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälsooch sjukvård, 2014 Beslut från inspektionen för vård och omsorg, tillsyn av HVB barn och unga vid EKBoendet. Ärendet avslutas då Inspektionen för vård och omsorg bedömer att relevanta åtgärder vidtagits. Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14) 7 Dnr 2013-KS0621/754 Yttrande till IVO, inkommet klagomål Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att kommunen avger yttrande i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Beslutet justeras omedelbart. Inspektionen för vård och omsorg fick in ett klagomål angående handläggning av försörjningsstöd. Begäran avser uppgift om ärendet, bemötande av klagomål samt frågan om information angående bostadsanpassning samt hemtjänst. Yttrande har begärts från Åtvidabergs kommun. Kommunen har erhållit anstånd att lämna redogörelse till. Vård- och omsorgsförvaltningen har beskrivit ärende i ett förslag till yttrande. Tjänsteskrivelse daterad med förslag till yttrande Expediering Inspektionen för vård och omsorg Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(14) Vård- och omsorgsutskottet 8 Dnr 2014-KS0008/750 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsutskottet ger i uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen att göra en omvärldsstudie av möjligheten för ålderspensionärer att ha ett sparkapital. Områdeschef för myndighet informerar om nya förslaget till uppdaterade riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Diskussion sker kring möjligheten för ålderspensionärer att ha ett sparkapital. Antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd har minskat från oktober till december månad Områdeschefen redovisar de olika åtgärder som är aktuella för de personer som har ekonomiskt bistånd. Förslag till riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Statistik ekonomiskt bistånd oktober december Expediering Områdeschef myndighet Ordförandes

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14) 9 Dnr 2013-KS 0038/751 Beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande klagomål Vård- och omsorgsutskottet tar del av informationen och överlämnar beslutet som information till kommunstyrelsen. Områdeschef myndighet redovisar beslutet från inspektionen för vård- och omsorg (IVO) avseende det klagomål som ankom till dåvarande Socialstyrelsen En redovisning av vidtagna åtgärder sammanställdes och delgavs vård- och omsorgsutskottet vid dess sammanträde för vidare rapportering till inspektionen för vård och omsorg. IVO gör bedömningen att kommunen har vidtagit och planerar att vidta relevanta åtgärder varför ärendet avslutas. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg daterat Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14) 10 Dnr 2013-KS 0671/735 Trygghetsbostäder Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att uppdra åt vård- och omsorgsförvaltningen att i samarbete med fastighetsägaren till Trekanten 9 planera och utveckla formerna för ett trygghetsboende i Åtvidabergs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om att bevilja vård- och omsorgsförvaltningen ersättning med kronor för uppkomna kostnader för verkställighet av ny verksamhet i form av trygghetsboende genom kommunstyrelsens oförutsedda medel. Socialchefen beskriver möjligheten för Åtvidabergs kommun gemensamt med en fastighetsägare öppna ett trygghetsboende i fastigheten Trekanten 9. Den planerade ombyggnationen ska omfatta elva lägenheter med gemensamhetsutrymmen för måltider och social samvaro. Ekonomiskt innebär denna boendeform att kostnaden för den tillskapade servicefunktionen samt lokalhyra beräknas uppgå till kronor per år. Därutöver tillkommer en engångskostnad på inköp av inventarier på ca kronor. Tjänsteskrivelse daterad Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14) 11 Dnr 2010 KS 0370/055 Avtal Koppargården Vård- och omsorgsutskottet ställer sig bakom en förlängning av avtalet. Kommunstyrelsen föreslås förlänga gällande avtal med Attendo Care AB från och med till och med avseende driften av Koppargården särskilt boende. Koppargården särskilda boende drivs på entreprenad sedan Nuvarande avtal omfattar tidsperioden den t o m Beställaren äger därefter rätt att förlänga avtalet i två år. Eventuell förlängning av avtalet ska bekräftas senast sex månader före avtalstidens utgång. Nuvarande utförare är Attendo Care AB. För närvarande sker omvårdnad och sjukvård för 30 personer. Enheten består av 29 enkelrum. I huvudsak avser dessa permanentboende. Några platser kan användas som korttidsplatser beroende på behov. Åtvidabergs kommunfullmäktige har beslutat att anta en flerårig investeringsplan avseende kommunens äldreboenden. I planen ingår nybyggnation av Kopparsvanen. Efter färdigställandet av det nya äldreboendet ska Koppargården genomgå en omfattande renovering med följd att Koppargårdens verksamhet kommer att flyttas till det nya äldreboendet. Det medför förändrade villkor för entreprenören såväl som för kommunen. Entreprenören förutsätts medverka i planeringen av och flytten till de nya verksamhetslokalerna. Attendo Care AB har utfört driften av Koppargården på ett tillfredsställande sätt. Vård- och omsorgsförvaltningen förordar mot bakgrund av ovanstående att avtalet ska förlängas. Tjänsteskrivelse daterad Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14) 12 Dnr 2013-KS0207/700 Icke verkställda beslut Inspektionen för vård och omsorg Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunrevisionen för kännedom. Rapport till kommunfullmäktige och kommunrevisionen över antal gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, eller avbrott i verkställighet. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 SoL och 9 LSS per den 31 december Tjänsteskrivelse daterad Expediering Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Ordförandes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M) ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Figge Bergquist (V) Tommy Falk

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2014-09-24, kl 09.00 14.00 Beslutande Patrik Persson (C) Monika Beije (M) Håkan Rombe partilös fd (Fp) Allan Forsberg (KD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten

Britt-Marie Strandahl, tf förvaltningschef Kristina Andersson, kommunförvaltningen Allmänheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Mellkvist (C) ordförande Kari Paavonen (S) Christina Wilhelmsson (S) Annalena Järnberg (S)

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40

Utskottet för omsorg 2015-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-08-11 08:30-11.40 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S) ersätter Ulf Sjölinder (FP) Mats Överfjord (M) ersätter Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30.

PROTOKOLL. Maud Jonsson, Datum Omsorgsnämnden 2015-08-26. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 09:00-15:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer