SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Ersättare Övriga närvarande Carin Palm, (S) Lennart Pettersson, (V) Linda Ljungqvist, socialchef Anna Andersson, sekreterare Justering Utses att justera Marianne Sandberg Justeringens plats och tid Kommunhuset, måndag 23 mars, kl. 15:00 Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna Andersson Thomas Lidberg Marianne Sandberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård- och omsorgsförvaltningen Anna Andersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) Förteckning över styrelsens/nämndens/utskottets ärenden Ärende Sidnummer 10 Information från verksamheten 3 11 Lex Sarah, information 5 12 Lex Maria, information 6 13 Patientsäkerhetsberättelse Ombyggnation Långbrottskolans matsal, investeringsbeslut 15 Granskningsrapport, bemanning och organisation inom IFO 16 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun Övrigt 11 Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) 10 Dnr ATVKS Information från verksamheten s beslut Informationen noteras. Verksamhet Inom hemtjänsten förbereds just nu arbetet med nyckelfri hemtjänst. Detta är en del i den av kommunstyrelsen beslutade planen för e-hälsa i Åtvidabergs kommun. Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår en översyn av IT-organisationen. IT frågorna är i ett expansivt skede inom förvaltningen och därför sker en översyn gällande hur man kan få ihop de personer som idag arbetar med IT-frågor i verksamheten. Det kommer att ske en mätning av mobiltäckningen i kommunen. För vård och omsorgsförvaltningen är denna mätning viktigt då det ger viktigt information inför införandet av mobil hemtjänst. Det finns delar av kommunen som saknar mobil täckning och där kommer det troligtvis inte gå att ha mobila larm. Eventuellt kan detta lösas beroende på utbyggnaden av stadsnätet. Miljökontoret har genomfört inspektion av matdistributionen inom hemtjänsten. Något beslut har inte kommit men med största sannolikhet kommer det krävas någon form av åtgärd gällande matdistributionen. Personal Ny områdeschef för individ och familjeomsorgen är nu klart. Ny områdeschef blir Robin Taylor som tillträder tjänsten den 3 augusti. Ny enhetschef för biståndshandläggarna är klar, Anette Kull Lundmark tillträder tjänsten den 3 augusti. Rekrytering av ny enhetschef till individ- och familjeomsorgen återstår fortfarande. Intervju kommer att ske den närmaste veckan. Två tjänster inom ekonomiskt bistånd är för närvarande vakanta. Ny socialsekreterare, Lisa Karlsson, inom området barn och unga börjar i mars. De konsultinsatser som finns inom området barn och unga kommer att avslutas innan sommaren. Annonsering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) kommer att ske. Lena Larsson som innehar tjänsten nu är endast tillförordnad. Jan-Åke Karlsson som innehar tjänsten som har valt att inte gå tillbaka till tjänsten. Resultatet av medarbetarenkäten har kommit och utskottet kommer att få en redogörelse på sammanträdet i april. Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) Förslag till lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lagförslaget innebär en åtstramning av gällande regler och syftet är att patienterna ska befinna sig på rätt vårdnivå. Förslaget går ut på att regionen och kommunerna kommer överens gällande utskrivningsklara patienter. Om man inte kan komma överens har kommunen tre kalenderdagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter. Idag har kommunen fem arbetsdagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter. Det är viktigt att redan nu hitta arbetsformer för att kunna uppfylla lagen krav när den träder i kraft. Lagförslaget är för närvarande på remiss hos kommuner och landsting. Förvaltningen återkommer i frågan. --- Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 11 Dnr ATVKS Lex Sarah s beslut Informationen noteras. Med anledning av inkommen avvikelse gällande hemtjänsten har utredningssekreteraren gjort en lex Sarah anmälan till inspektionen för vård och omsorg. Utredning gällande händelsen har gjorts och skickats till inspektionen för vård och omsorg för beslut. Utredning om missförhållande, Lex Sarah inom hemtjänsten i Åtvidabergs kommun. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) 12 Dnr ATVKS Lex Maria s beslut Informationen noteras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har anmält en händelse enligt Lex Maria till inspektionen för vård och omsorg. En händelseanalys har gjorts över händelse för att undvika att något liknande händer igen. Händelseanalysen har skickats till inspektionen för vård och omsorg för beslut. Händelseanalys (utan bilagor), daterad Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 13 Dnr ATVKS Patientsäkerhetsberättelse 2014 s beslut Informationen noteras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har upprättat patientsäkerhetsberättelse för år De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten under 2014 är följande: - Registrering i det nationella kvalitetsregistret, Palliativa registret; Resultatet visar på en liten nedgång men vi fortsätter att ligga på en jämförelsevis hög nivå. - Registrering i det nationella kvalitetsregistret, Senior Alert; antalet riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar har ökat under året. - Ingen registrering i det nationella kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) har utförts under året. Under 2015 förväntas registreringarna öka eftersom en ansvarig för registret nu är utsedd. - Oanmälda hygienronder har genomförts på 3 enheter, följsamheten av de basala hygienrutinerna bedöms som god. Alla enheter ska genomgå hygienronder % av våra brukare i Särskilt boende med läkemedel har genomgått läkemedelsgenomgång. Enligt rutin ska 100 % genomgå läkemedelsgenomgång. - All delegerad omvårdnadspersonal har genomgått skriftligt kunskapstest. - Ökad kompetens hos legitimerad personal. 2 distriktsköterska anställdes vid övertagandet av hemsjukvården januari Uppföljande utbildningar i ICF struktur enligt en Östgöta modell har genomförts under 10 tillfällen under året. - Kvalitetsgranskning av gemensamma läkemedelsförråd av extern apotekare har inte genomförts på grund av sjukdom. - Uppföljning av inkomna avvikelser i lokala och övergripande kvalitetsråd. Antalet utredningar har ökat sam återkoppling på arbetsplatsträffar har ökat. Patientsäkerhetsberättelse år Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) 14 Dnr ATVKS Ombyggnation Långbrottskolans matsal, investeringsbeslut s beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om en investeringskostnad om kronor gällande ombyggnation av Långbrottskolans matsal för att inrymma förlängd skolbarnsomsorg och korttidsvistelse för barn och unga enligt LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver förlängd skolbarnsomsorg och korttidsvistelse för barn och unga enligt LSS. Lokalen verksamheten bedrivs i består av två i hopslagna lägenheter på bottenvåningen. Fastigheten ägs av en privat fastighetsägare, gällande kontrakt löper ut Under 2014 har antalet beviljade insatser för verksamheten ökat och för att kunna verkställa besluten har vård- och omsorgsförvaltningen tillfälligt hyrt ytterligare två lägenheter i det gamla servicehuset i Björsäter. Ingen av lokalerna uppfyller verksamhetens behov fullt ut. Detta innebär att verksamheterna för skolbarnsomsorgen och korttidsvistelse måste dela på det utrymme som finns och rummen måste användas till flera olika ändamål exempelvis måste sovrummen också fungera som lekrum. Lokalerna saknar även brandlarm vilket måste åtgärdas om verksamheten fortsatt ska bedrivas i befintliga lokaler. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamheten flyttas till Långbrottskolans matsal. Lokalens storlek gör det är möjligt att dela upp verksamheten i två separata delar, en del för skolbarnsomsorgen och en del för korttidsvistelse där barn och ungdomar kan vara ostörda med ett eget rum och personliga tillhörigheter under de dygn de har beslut om korttidsvistelse. Matsalen behöver delvis byggas om för att passa verksamhetens behov. Installation av brandlarm, justeringar i duschutrymmen och ventilationsanpassning behöver också göras innan verksamheten kan flytta in. Långbrottskolans matsal står i dagsläget tom och några andra användningsområden för lokalen finns i nuläget inte. Fastigheten ägs av kommunen och därför kvarstår kostnaden för lokalen oavsett om det finns verksamhet i den eller inte. Reviderad handling delas Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse (revidering, delas på sammanträdet) Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) 15 Dnr ATVKS Granskningsrapport, bemanning och organisation inom IFO s beslut föreslår kommunstyrelsen att överlämna vård- och omsorgsförvaltningens redogörelse till kommunrevisionen som svar på genomförd granskning. Ernst and Young har på uppdrag av kommunrevisionen granskat frågor gällande bemanning och organisation inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i Åtvidabergs kommun. Utifrån granskningen rekommenderar kommunrevisionen att utskott och styrelse: - Säkerställer att hantering av beslut om stöd till barn och ungdomar blir likvärdig över tid, samt - Att policy och riktlinjer som finns för uppföljning tillämpas med större grad av kontinuitet. Under hösten 2014 startades ett arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen gällande att ta fram en ny organisation för individ- och familjeomsorgen. Ansvariga för arbetet är socialchef samt tillförordnad IFO-chef. Syftet med den nya organisationen är att skapa tydlighet vad gäller ansvar och befogenheter. För att säkerställa en god och rättssäker hantering av ärenden har personalstaben förstärkts i form av tillfälligt anställda konsulter. Detta både för att avhjälpa inom ärendehantering, men också i form av stöd för nyanställd ordinarie personal och som extern hjälp för att granska och förbättra befintliga rutiner och riktlinjer. Ett stort arbete som gjorts under hösten 2014 är att ta fram processkartor och riktlinjer som ska ersätta tidigare regler och riktlinjer i verksamheten. Tanken med processkartorna är att de på ett enkelt, konkret och lättförståeligt sätt ska beskriva hur ett ärende ska handläggas, vilket bör innebära en mer enhetlig hantering av ärenden inom IFO. Vad gäller den av kommunstyrelsens antagna policy för uppföljning och granskning av upphandlad och egen verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen har ett arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen påbörjats med att revidera den. Syftet med revideringen av policyn är att skapa en policy som är enkel, tydlig och realiserbar för samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Tjänsteskrivelse daterad Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 16 Dnr ATVKS Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun s beslut föreslår kommunstyrelsen godkänna föreslagna ändringar i delegationsordning för kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen har granskat de delar i gällande delegationsordning som rör den egna verksamheten. Utifrån gällande lagrum, förändrad organisation och arbetssätt behöver ett antal delegationer ändras. Det har också visat sig att vissa delegationer saknas och det föreslås nu att dessa läggs till i delegationsordningen. Delegationsordning för kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun Expediering Kommunstyrelsen ---- Ordförandes

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 17 Dnr ATVKS Övrigt s beslut Informationen noteras. Utskottet önskar se lokalerna i SÄBO projektet innan inflyttning sker och ber förvaltningen planera för ett sådant besök. Utskottet uppdrar till förvaltningen att planera in besök i verksamheten i samband med utskottets sammanträden under Information om verksamhetsberättelser Utskottet önskar att få två redogörelser per sammanträde, 30 minuter vardera istället för en heldag. Den 9 april är myndighetsutskottets ledamöter inbjudna till en utbildning i LVM. Information har skickats via e-post till utskottets ledamöter Ordförandes

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer