Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun"

Transkript

1 Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem

2 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT Styrkor Systematiskt kvalitetsarbete Mål med verksamheten Dokumentation Förbättringsområden Individuella genomförandeplaner (IGP) Synpunkter och klagomål Kvalitetsledningssystem Ekonomi Övrigt Tidsregistrering 6 6 SAMMANFATTNING 6

3 2 1 Bakgrund Den 1 augusti 2011 infördes valfrihetssystem inom hemtjänsten i Svalövs kommun enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). I samband med det så antogs ett förfrågningsunderlag som innehåller krav som de externa utförarna ska uppfylla för att bli godkända som utförare av service- och/eller omvårdnadsinsatser i kommunen. Kommunen är huvudman för samtliga hemtjänstsinsatser som genomförs i kommunen, även av externa utförare. Det är därför viktigt att kommunen följer upp att de krav som ställts också följs. Kommunfullmäktige har därför antagit en rutin för uppföljning av LOV, se bilaga 1. Enligt LOV ska likabehandlingsprincipen gälla och det innebär att samma krav ska gälla för så väl de externa utförarna som den interna. Det får till följd att det inte bara är de externa utförarna som ska genomgå en kvalitetsuppföljning utan även egenregin, vilket också framgår av de antagna uppföljningsrutinerna. 2 Syfte Syftet med uppföljningen är att säkerställa att de krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, daterat , dnr , följs av Hemvården i Svalövs kommun. 3 Metod Arbetssättet under uppföljningen har följt den fastställda rutinen. Det som kan tilläggas är att tio brukares sociala dokumentation (att jämföra med journaler inom hälso- och sjukvården) har granskats. Därtill har intervjuer genomförts med verksamhetschef, två enhetschefer, tre personer ur personalen och fyra brukare. Underlaget för såväl dokumentationsgranskning som intervjuer har bestått av mallar som i sin tur har sin grund i en checklista med kraven från förfrågningsunderlaget, se bilaga 2. Därutöver har gruppen tittat på de synpunkter som registrerats under perioden 1 augusti 2011 till 1 augusti Det är första gången som en kvalitetsuppföljning av det här slaget görs. Med anledning av det har uppföljningen avsett samtliga krav i förfrågningsunderlaget, vilket ger ett ytligare resultat än om arbetet fokuserats till en särskild fråga. Vi har dock ansett att det var viktigt att få en övergripande bild av kvalitetsnivån inom Hemvården för att utifrån detta resultat göra mer riktade uppföljningar i framtiden. De personer som genomfört uppföljningen är Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg Anette Hagström Lindén, biståndshandläggare Mari-Anne Kristensen, ekonom Susanne Nilsson, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Under Resultat kommer vi att presentera den samlade bedömningen av kvalitetsuppföljningen. Vi redogör inte i detalj för hur Hemvården uppfyller alla kraven i

4 3 förfrågningsunderlaget utan lyfter fram det som vi särskilt vill påvisa som styrkor eller förbättringsområden. Om ett krav inte är omnämnt i rapporten ska det tolkas som att kravet är tillfredsställande uppfyllt. 4 Målgrupp Kvalitetsuppföljningen och rapporten är i första hand till för ansvariga politiker för att få kännedom om hur de krav de beslutat om följs. Därtill ska också medborgarna kunna ta del av rapporten och på så sätt få en beskrivning av kvaliteten hos Hemvården. 5 Resultat 5.1 Styrkor Systematiskt kvalitetsarbete Enligt förfrågningsunderlaget 3.1 ska utförarna ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Hemvården i Svalövs kommun har ett systematiskt kvalitetsarbete och en hög kvalitetsmedvetenhet. Bland annat arbetar de enligt kvalitetssystemet Investors In People (IIP) och blev 2010 certifierade inom systemet. IIP bygger på tre principer. Planering Utveckla strategier och planer för att förbättra verksamhetens resultat Genomförande Genomföra åtgärder för att förbättra verksamhetens resultat Utvärdering Utvärdera hur åtgärderna påverkat verksamhetens resultat. Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet formulerar Hemvården årligen verksamhetsplan, enhetsplaner och individuella planer som sedan genomförs och utvärderas. Planerna utgår från kommunfullmäktiges mål och visare för verksamheten Mål med verksamheten Enligt förfrågningsunderlaget ska utföraren i tillämpliga delar följa kommunfullmäktiges antagna mål och visare för vård och omsorg. Därutöver ska utföraren vid fullgörande av sina uppgifter iaktta allas lika rättigheter till en god vård och omsorg. Detta kännetecknas av brukarens rätt till inflytande och delaktighet samt känsla av trygghet, respekt för dennes person och god livskvalitet i ett helhetsperspektiv. Utföraren ska ha ett rehabiliterande salutogent förhållningssätt. En brukare ska därför delta i insatserna efter egen förmåga, med syfte att stärka de egna resurserna. Hemvården arbetar för att uppfylla kommunfullmäktiges mål och visare genom att verksamhetsplanen utgår från dessa mål. Målen bryts sedan ner i enhetsplanerna och de individuella planerna. Vad avser övriga mål i förfrågningsunderlag kan som styrka anges att såväl ledningen som personalen inom Hemvården är väl insatta i det rehabiliterande salutogena förhållningssättet. De arbetar således med att brukarna ska kunna delta i insatserna efter egen

5 4 förmåga med syfte att stärka de egna resurserna. En personal uttryckte att hon levde efter principen om rehabiliterande salutogent förhållningssätt. Under det senaste året har det skett omorganiseringar och chefsbyten i Hemvården, vilket lett till oro i organisationen. Vid kvalitetsuppföljningen har det undersökts om detta påverkat brukarna. Det verkar det inte ha gjort på så sätt att brukarna hela tiden fått de insatser de har rätt till. Däremot har det varit en sämre personalkontinuitet än tidigare Dokumentation Enligt förfrågningsunderlag ska dokumentation vid insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) ske enligt 7 och 11 kap SoL, lag (2001:454) om behandling av personauppgifter inom socialtjänsten och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Vid dokumentationsgranskningen framkom att den sociala dokumentationen följer de lagar och föreskrifter som finns. Det händer dock att personalen inte dokumenterar i dokumentationssystemet Procapita, exv. när de lämnar information vid personalbyte. Hemvården har nyligen upprättat en rutin för social dokumentation vilket bör leda till att all information registreras på rätt sätt. 5.2 Förbättringsområden Individuella genomförandeplaner (IGP) Enligt förfrågningsunderlag ska IGP upprättas inom tre veckor från beställning och därefter följas upp var sjätte månad. Detta krav uppfylls inte. I en del ärenden saknas IGP helt och i andra upprättas de senare än tre veckor. I Svalövs kommun fattar biståndshandläggarna s.k. korgbeslut. Det innebär att det i besluten endast står angivet att den enskilde har rätt till hemtjänstsinsatser utan att specificera vilka insatser. Insatserna fastställs sedan av brukaren tillsammans med hemtjänstpersonalen och legitimerad personal, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Det är ett system som innebär större flexibilitet och ökade möjligheter för personalen att bistå brukarna efter vilka önskemål de har och varierande behov mellan dagar. Systemet innebär dock också en minskad rättssäkerhet eftersom korgbesluten och IGP inte går att överklaga. För att systemet ska vara rättssäkert krävs att IGP upprättas och att brukarna blir informerade om deras rätt att få specificerade beslut om de upplever att de inte får de insatser de behöver. Eftersom IGP inte upprättas i alla ärenden i Hemvården och i många fall upprättas senare än de föreskrivna tre veckorna så innebär det en brist i rättssäkerheten eftersom brukarna inte vet vilka insatser de kan förvänta sig. Det blir också svårare för dem att avgöra om de önskar specificerade beslut. Kvalitetsuppföljningen visar också att brukarna inte alltid får information om deras rätt till specificerade beslut. Den informationen bör ges till alla brukare oavsett om de är nöjda med sina insatser eller inte.

6 5 Ytterligare ett led i processen för att säkerställa rättssäkerheten för brukarna är att biståndshandläggarna ska följa upp IGP efter sex veckor för att bl. a. säkerställa att brukarna får de insatser de har rätt till. Uppföljningen försvåras när IGP saknas. Sammantaget ser vi mycket allvarligt på att rutinerna för IGP inte följs. Rutinerna är till för att säkerställa rättssäkerheten och måste därför följas. Hemvården är dock väl medvetna om bristerna och arbetar på olika sätt för att öka antalet IGP, bl. a. genom att planera in tid då de ska skriva och följa upp IGP Synpunkter och klagomål Enligt förfrågningsunderlag ska utföraren arbeta systematiskt med synpunkter och klagomål från brukare och anhöriga samt ha rutiner för arbete med dessa. I Svalövs kommun finns en gemensam rutin för synpunktshantering och denna kände personalen väl till vid intervjuerna. De sade sig också följa den. Under perioden 1 augusti 2011 till 1 augusti 2012 har det registrerats sex synpunkter. Sett till verksamhetens omfattning är det väldigt få. Det finns därför anledning anta att det kommer in synpunkter på annat sätt än genom den förtryckta blanketten, exv muntligen. Även dessa synpunkter ska skrivas ner och registreras om brukaren så önskar. Om brukarna inte önskar få sin synpunkt registrerad så är det självfallet helt i sin ordning. Under en intervju med en brukare angav denne att den inte vill lämna synpunkter då den känner obehag för vilka konsekvenser det kan få. En annan påpekade att personalen inte brukar vilja lyssna på synpunkterna utan bara hänvisar till chefen. Enligt kommunens synpunktsrutin ska synpunkter besvaras inom tio dagar. De synpunkter som registrerats blev i en del fall besvarade först efter flera månader, vilket inte är tillfredsställande. Rutinen för synpunktshanteringen bör åter gås igenom med personalen eftersom det är viktigt att brukarna har kännedom om möjligheten att lämna in skriftliga synpunkter. Personalen ska också vara behjälpliga vid författande av synpunkter om brukaren önskar detta. Synpunktshanteringen är viktig, inte bara för brukarna, utan även för kommunen eftersom vi på så sätt får kännedom om styrkor och svagheter i utförandet av insatser Kvalitetsledningssystem Enligt förfrågningsunderlag 3.1 ska utföraren följa socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) avseende ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS och (SOSFS 2005:12) avseende ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Dessa båda föreskrifter ersattes den 1 januari 2012 med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Hemvården saknar det kvalitetsledningssystem (inte att förväxla med kvalitetssystem) som de enligt SOSFS 2011:9 är skyldiga att ha. Hemvården ska under 2013 påbörja ett arbete med att upprätta ett sådant.

7 Ekonomi Utförarna får ersättning per timme för den tid de är hos brukaren. Utförd tid registreras med hjälp av tids- och insatsrapporteringssystemet Movit. Inom verksamheten för vård och omsorg finns ett hemteam som i första hand har ansvaret för de brukare som kommer direkt från sjukhusvistelse. Hemteamet ligger utanför valfrihetssystemet och får ersättning enligt anslag. I vissa fall måste dock personal från hemteamet träda in i övriga hemvårdsteam när det till exempel är brist på personal. De ska då registrera tiden eftersom de utför insatser som är inom valfrihetssystemet. Tiden faktureras sedan och utbetalas till Hemvården. Sedan maj 2012 har personalen i hemteamet felaktigt registrerat alla de timmar de varit hemma hos brukare, oavsett om de varit i sin roll som hemteam eller som annan hemvårdspersonal. Detta gör att dubbel ersättning betalats ut till hemteamet, dels anslag, dels brukarbaserad ersättning. Det var verksamhetschefen som uppmärksammade de felaktiga registreringarna och vård och omsorg arbetar för att rätta till felet. Vad vi kan lära för framtiden är att vi inom Svalövs kommuns sektor för social omsorg ska föra en diskussion kring hur vi kan undvika att liknande fel händer igen. Ett krav från ekonomiavdelningen efter denna händelse är att det upprättas en rutinbeskrivning för hemteamets personal. Av den ska det framgå hur de ska hantera de timmar som ingår i valfrihetssystemet och därmed ersätts genom det brukarbaserade ersättningssystemet jämfört med de timmar som är anslagsfinansierade. Rutinbeskrivningen bör följas upp årligen vid kvalitetsuppföljningen, vilket bör framgå av exv. checklistan, bilaga Övrigt Tidsregistrering Som redogjorts för under får utförarna betalt per timme som de är hemma hos utförarna. De ska därför registrera sin tid i tidsregistreringssystemet Movit. Detta har dock inte varit problemfritt. Dels har telefonerna som personalen ska använda för att låsa upp och låsa samt registrera tid inte fungerat så som var avsikten. Bl. a. har batteritiden och mottagningen varit alldeles för dålig. Diskussioner förs med företaget som levererat systemet för att åtgärda bristerna. En av följderna är att telefonerna ska bytas ut. Därtill har det varit en del handhavandefel. Inledningsvis på grund av att systemet var nytt för personalen. Därefter har det även berott på motivationssvackor hos personal på grund av de problem som varit. Sedan ett par månader tillbaka så registreras så gott som all tid hos brukarna och arbetet med att motivera personalen pågår alltjämt. 6 Sammanfattning Denna kvalitetsuppföljning har utgått från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget, daterat , dnr Under resultat har vi redogjort för de styrkor och

8 7 förbättringsområden inom Hemvården som vi anser bör lyftas fram till följd av uppföljningen. De krav som vi inte diskuterat särskilt i rapporten är tillfredsställande uppfyllda. Hemvårdens styrkor är att de har ett systematiskt kvalitetsarbete, bl. a. genom tillämpningen av IIP och att de formulerar verksamhetsplan, enhetsplaner och individuella planer. Dessa planer utgår från de mål och visare som beslutats av kommunfullmäktige. Hemvården arbetar också aktivt med ett rehabiliterande salutogent förhållningssätt, vilket innebär att brukarna ska delta i insatserna efter egen förmåga, med syfte att stärka de egna resurserna. Därtill följer den sociala dokumentationen de lagar och föreskrifter som gäller. De förbättringsområden vi sett under uppföljningen är att IGP inte upprättas för alla brukare och att de i andra fall dröjer längre än de tre föreskrivna veckorna. Detta påverkar rättssäkerheten för brukarna som får sämre möjligheter att ha kontroll över de insatser de har. Det blir också svårare för dem att veta om de bör kräva ett specificerat beslut. Det finns brister vid synpunktshanteringen. Uppföljningen ger vid handen att det troligen lämnas synpunkter som inte registreras. Anledningen till detta kan vara att brukarna inte önskar att de ska registreras men en brukare angav att denne inte vågade lämna synpunkter då den var rädd för vilka konsekvenser det skulle få. Synpunktshanteringen är mycket viktig ur rättssäkerhetssynpunkt för brukarna men även för kommunens kvalitetsutveckling. Det är därför viktigt att gällande rutiner för synpunktshanteringen följs. Som tidigare redogjorts för så har Hemvården ett systematiskt kvalitetsarbete men de saknar ett kvalitetsledningssystem. Under 2013 ska de påbörja arbetet med att ta fram ett sådant system. Till sist ska sägas att det varit stora problem med tidsregistreringssystemet Movit och till det hörande telefoner under året. Problemet har till stora delar berott på systemfel, vilket inte Hemvården ansvarar för. Diskussioner förs med leverantören för att åtgärda bristerna. Mycket arbete har under året lagts på att lära personalen systemet och få dem motiverade att använda det. Under de senaste månaderna har så gott som all tid registrerats. Därtill har även tid felaktigt registrerats. Hemvården arbetar med att rätta till felen och gemensamma diskussioner kommer att föras för att undvika att liknande situation uppstår igen.

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga? Hantering av anmälningar och genomförande av utredningar Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer