Labb 1: Skapa en webbsite

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labb 1: Skapa en webbsite"

Transkript

1 Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor enklare än någonsin tidigare. I denna labb skall du skapa några webbsidor med syftet att bekanta dig med några av funktionerna I ASP.NET 4.0 och ge dig en uppfattning om vad du kan vänta dig längre fram i kursen. Uppgiften är denna gång en steg för steg instruktion som är enkel att följa. Det är bra om du innan du gör denna labb läst kapitel 1 och 2 i kursboken. Som datakälla i denna övning används en demodatabas från Microsoft kallad pubs. Denna kan laddas ner från (MSDN hemsidan under avdelningen SQL Server hos Microsoft och man vill vara säker på att ha den senaste versionen) eller under resurser på kurssidan. Databasen skall vara installerad på din SQL Server Express innan du börjar med labben. Detta görs enligt separata instruktioner. Redovisning av Labb 1: Laborationen är av typen gör så här steg för steg och avsikten är att ni skall få en överblick över vad ni kan vänta er av ASP.NET. Denna labb redovisas genom att ni när ni slutfört labben skriver kort i ett word eller Writer (Open office) dokument (max en sida) lite om hur ni upplever Visual Studio som utvecklingsmiljö vad som upplevts som svårt och vad som varit enkelt. Jag vill inte ha någon programkod denna gång.

2 2 Övning 1 Skapa en webbsida I denna övning skall du skapa en ny webbsite i Visual Studio. Du skall även skapa några foldrar till siten, en för bilder och en för komponenter. Uppgift 1. Skapa en ny Webbsite Detaljbeskrivning a. Starta Microsoft Visual Studio. b. Välj New Web Site från Visual Studio-s File menu. c. I New Web Site dialogen, välj Visual C# som projekt typ och Empty Web Site som template. I web location, välj File systen. Skriv C:\ \Lab1 som sökväg I Location box (OBS! se noga till så att du inte har något icke godkänt tecken i sökvägen, t.ex. ett # i något katalognamn)och klicka på OK för att skapa siten för Lab1. 2. Lägg till en bild folder. a. Högerklicka på C:\..\Lab1 I Solution Explorer fönstret och välj New Folder. Om Explorer inte syns, välj Solution Explorer från View menu för att visa den eller tryck Ctrl+Alt+L. b. Döp foldern till Images. c. Högerklicka i Images mappen i Solution Explorer och välj Add Existing Item. d. Navigera till den platts där du sparat bilden och välj loggotyp.gif för att lägga till en lokal kopia av bilden till din websites images folder. 3. Läggtill en App_Code mapp a. Högerklicka C:\..\Lab1 i Solution Explorer fönstret och välj Add ASP.NET Folder - >App_Code.! Notera att foldern med namn App_Code tillåter klasser att bli auto compiled och generellt användbara i ditt ASP.NET projekt

3 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 3 Övning 2 Skapa en master sida I denna övnings skall du skapa en master sida som skall tjäna som template för dina övriga webbsidor. I denna övning används tabeller för att formatera sidan då kursen inte har något krav på kunskaper om CSS. Är du duktig på att utforma sidor med CSS så rekommenderar jag att du använder dig av detta. I slutet av denna labbanvisning bifogar jag ett lite avsnitt om att skapa masterpages med CSS. Uppgift 1. Lägg till en mastersida Detaljbeskrivning a. I Solution Explorer fönstret, högerklika C:\..\Lab1och välj Add New Item. b. I det följande dialogfönstret, välj Master Page och skriv Site.master i namn rutan. Se till så att Place code in separate file är ikryssad och att C# är valt som språk i Language box innan du klickar på Add. 2. Lägg till en tabell till din master sida a. Försäkra dig om att xhtml 1.0 Transitional är valt I dropdown listan Target Schema for Validation på verktygslisten. b. Klicka på design fliken längst ner till vänster för att byta till design läge. c. Expandera Table menyn och välj Insert Table. d. I dialogen Insert Table, ange Rows och Columns till 2. Kryssa i Width och ange 100%. Klicka även i Cellpadding och Cellspacing rutorna och ange dessa till 0. Klicka sedan på Ok för att lägga till tabellen till master sidan. Tabellen skall nu dyka upp ovanför ContentPlaceHolder. 3. Skapa en banner a. Dra en ASP.NET Image control från verktygslisten och släpp den i den övre vänstra cellen i tabellen. Om Toolbox fönstret inte är synligt, välj Toolbox från View > menu eller tryck Ctrl+Alt+X. b. I Properties fönstret, klicka på knappen med tre prickar efter ImageUrl egenskapen och välj sökväg till bilden ~/Images/loggotyp.gif. Om Properties fönstret inte syns, välj Properties från View > menu eller tryck F4. c. I Properties fönstret, ange bildens ImageAlign egenskap till Middle. d. Placera markören utanför den vänstra ramen av tabellens övre vänstra cell och klicka på handtaget för att markera hela raden. e. I Properties fönstret, ange radens BgColor egenskap till #E1E4E8. f. Markera nästa tabellrad. Ange dess BgColor Egenskap till Gray och Height egenskapen till 1. g. Markera tabellens vänstra kolumn. Ange dess Width egenskap till 100. h. Markera tabellens högra kolumn och ange dess Width egenskap till 100%. (Notera procent tecknet!) i. Placera markören i tabellens övre högra cell och skriv Bookstore. j. Markera texten du just skrev och med hjälp av Formatting verktygsfältet ändrar du

4 4 texten till 48-punkter fet kursiv Verdana och ange Foreground color till White. Om Formatting verktygsfältet inte är synligtkan det tas fram viat View - > Toolbars -> Formatting. Efteråt bör du se följande i designer vyn:

5 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 5 Övning 3 Skapa huvudinnehållssida Nu när du skapat en master sida är det dags att bygga en innehållssida. Den första visar hur snabbt och med hur lite kod du kan skapa en data driven sida i ASP.NET 2.0. Uppgift 1. Lägg till en innehållssida content page Detaljbeskrivning a. Högerklicka på sökvägen till C:\..\Lab1 I Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den Default.aspx. Kryssa i rutorna Place code in separate file och Select master page och se till så att C# är valt som språk i Language rutan innan du klickar på Add. c. I det följande Select a Master Page fönstret välj Site.master den masersida du just skapat i förra uppgiften och klicka OK. d. Titta direktivet överst i koden på Default.aspx. Notera MasterPageFile attributet. e. Klicka på Design knappen för att byta till Design view. Notera att designer vyn visar innehållet som ärvs från master page, men skuggar det för att indikera att det inte är definierat I denna sida. 2. Lägg till en SqlDataSource kontroll a. Klicka på Smart Taggen uppe till höger om content area och välj Default to Master s Content valet i menyn. Innehållet på sidan kan vara Custom (default) eller ärvas från Master. Klicka igen på Smart Taggen och välj Create Custom Content b. Drag en SqlDataSource kontroll (du hitter den I verktygsfältets data del) och släpp den i Content kontrollen på sidan. c. Klicka på Configure Data Source i SqlDataSource Tasks menyn (se nedan). d. När dialogen Configure Data Source dyker upp, klicka på New Connection knappen för att skapa en ny databas anslutning. e. Om dialogen Choose Data Source dyker upp, välj Microsoft SQL Server i listen och klicka Continue. f. I dialogen Add Connection klicka på dropdown listen vid Server name och välj DATORNAMN\SQLSERVEREXPRESS eller skriv localhost i rutan, klicka i Use Windows Authentication. Välj sedan Pubs under Select or enter a database name och klicka OK. g. Försäkra dig om att den nya anslutningen är vald i Which data connection should your application use to connect to the database? när du återkommer till dialogen Choose Data Source, Klicka Next. h. Försäkra dig om att Yes, save this connection as är ikryssad och klicka Next för att fortsätta. i. I följande dialog, välj titles i drop-down listen med rubriken Name. Kryssa för,

6 6 title, price, och notes i Columns boxen. Klicka Next för att fortsätta. j. Klicka Finish för att avsluta konfigureringen av din SqlDataSource. 3. Lägg till en GridView control a. Dra en GridView kontroll till sedan och släp den under din SqlDataSource kontroll. b. I menyn GridView Tasks, välj SqlDataSource1 I dropp-down listen vid Choose Data Source för att binda GridView -n till din SqlDataSource. c. Klicka på Auto Format i GridView Tasks och välj temat Rainy Day för din GridView. d. Klicka på Edit Columns i GridView Tasks Smart Tagg. e. I följande dialog, titta i fältet Selected fields och välj kolumnen price. Ange dess DataFormatString egenskap till 0:c, och dess ItemStyle-HorizontalAlign egenskap till Right, och dess HtmlEncode egenskap till False och klicka OK. f. Klicka på Add New Column I din GridView Tasks Smart Tagg. g. Välj CheckBoxField i dropp-downlisten Choose a field type och fyll I övriga fält enligt bilden nedan. Klicka sedan OK. h. Klicka på Edit Columns i GridView Tasks menyn. i. Välj kolumnen add to cart som du just skapade och klicka på Convert this field into a TemplateField. Ange sedan kolumnens ItemStyle-HorizontalAlign egenskap till Center och klicka OK. j. Klicka i rutan Enable Sorting i GridView Tasks menyn. k. Markera GridView -n I designer vyn och ange dess Width till 100% I properties fönstret. l. Välj Start Without Debugging i debugg menyn (eller Ctrl+F5) för att starta Default.aspx I ett webbläsarfönster. Resultaten skall se ut ungefär så här:

7 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 7 m. Sortera resultatet genom att klicka på kolumnrubrikerna. Kontrollera så att sorteringen byter mellan stigande och fallande sortering om du klickar en gång till på samma rubrik. n. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio. Övning 4 Skapa en kassa sida I denna övning skall du bygga en utchecknings sida som listar att du valt i datagriden på föregående sida, den skall även fråga efter kreditkortsnummer. Du kommer att se hur postback mellan sidor fungerar och hur en sida som är mål för postback kan kommunicera med sidan som postat till sidan. Du skall även bygga en enkel komponent som validerar kreditkortsnummer och tillåter ASP.NET att autokomplettera. Uppgift 1. Lägg till en innehållssida. Detaljbeskrivning a. Högerklicka på C:\..\Lab1 i Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den CheckOut.aspx. Se till så att rutorna Place code in separate file och Select master page är ikryssade du klickar på Add. c. Välj Site.master som master page. d. Lägg till detta direktiv under Page direktivet. PreviousPageType VirtualPath="~/Default.aspx" %> e. Klicka på design knappen för att byta till Design vyn. 2. Lägg till innehåll till sidan a. Lägg till ett par textsträngar, en BulletedList kontroll, en TextBox kontroll, och en Button kontroll på sidans Content control, ungefär som nedan. Layouten nedan använder 14-punkter fet Verdana för texten och 12 punkter fet Verdana för punktlistan. Använd formateringsverktyget för att ange font för textsträngarna och punktlistan.

8 8 C# b. Dubbelklicka på sidan i designer läge för att lägga till Page_Load metod. c. Lägg till följande kod till Page_Load för att binda punktlistan (BulletedList) till en ArrayList innehållande titlarna på böckerna valda på föregående sida. Notera användningen av PreviousPage egenskapen för att anropa en public method i sidan som postat till denna sida. (OBS! Var försiktig med klipp och klistra när du skall skriva in kod, det är lätt att det följer med osynliga tecken som kommer att medföra att applikationen inte kommer att fungera) if (PreviousPage!= null && PreviousPage.IsCrossPagePostBack) BulletedList1.DataSource = ((_Default) PreviousPage).GetTitles (); BulletedList1.DataBind (); C# d. Dubbelklicka på Default.aspx.cs I Solution Explorer för att öppna den för edditering och lägg till följande metod till Default_aspx klassen: public ArrayList GetTitles () ArrayList list = new ArrayList (); foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows) CheckBox box = (CheckBox) row.cells[3].controls[1]; if (box.checked) list.add (row.cells[0].text); return list; e. Infoga en ny rad under using System;. Lägg till using System.Collections;. f. Återvänd till design vyn i Default.aspx. g. Lägg till en knapp under data gridden och ange dess text egenskap till Gå till kassan>> och dess PostBackURL till CheckOut.aspx : h. Klicka på Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta den. i. Kryssa i några av böckerna och klicka på Gå till kassan knappen. Kontrollera så att CheckOut.aspx öppnas I webbläsaren och att de böcker du valt listas på sidan:

9 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 9 j. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio. 3. Lägg till en kreditkortskomponent C# a. Högerklicka på App_Code mappen i Solution Explorer fönstret och välj Add New Item. b. Välj Class som template type och skriv CreditCard i namn boxen. Eftersom denna källkod finns i App_Code mappen kommer den att autokompileras av ASP.NET. c. Lägg till följande metod till CreditCard klassen. Den validerar kreditkortsnumret så att det är 16 siffror långt: public static bool IsValid (string number) return (number.length == 16) && System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( number, "^(\\d16)"); C# d. Återgå till designer och öppna CheckOut.aspx I design vyn dubbelklicka på Slutför ordern knappen för att skriva en hanterare för den. e. Lägg till följande kod till Button1_Click metoden if (CreditCard.IsValid(TextBox1.Text)) else Response.Redirect("ThankYou.aspx"); ClientScript.RegisterStartupScript( script.gettype(),"error", script); C# f. Lägg till följande till CheckOut_aspx klassen (i CheckOut.aspx.cs): static readonly string script = "<script language=\"javascript\">\n" + "alert (\"Ledsen men vi kunde inte validera ditt kreditkort\");\n" + "</script>"; g. Välj Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta. Kryssa för några böcker och klicka på 2Gå till kassan skriv I kreditkortsfältet och klicka på Slutför order. Följande felmeddelande skall dyka upp I en message box.

10 10 h. Klicka OK och stäng sedan webbläsaren och återvänd till Visual Studio.

11 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 11 Övning 5 Bygg en tacksida Allt som återstår nu är att bygga sida dit man hänvisas när man klickat på Slutför ordern och angett ett kreditkortsnummer som accepterats. I den här övningen skall du bygga den sidan och sedan testa den färdiga applikationen. Uppgift 1. Lägg till en content page Detaljerad beskrivning a. Högerklicka på C:\..\Lab1 i Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den ThankYou.aspx. Se till så att Place code in separate file och Select master page är ikryssade innan du klickar på Add. c. Välj Site.master som master page. d. Klicka på Design knappen för att byta till Design view. e. Placera muspekaren i sidans Content control och skriv Tack för att du handlar från vår Bookstore! f. Modifiera den text du just skrev till fet kursiv 14-punkter Verdana. 2. Testa den färdiga applikationen a. Välj Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta. b. Kryssa i några böcker och klicka på Gå till kassan knappen. c. Skriv i kreditkortsfältet och klicka på Slutför order knappen. d. Kontrollera så att ThankYou.aspx dyker upp och att den visar meddelande enligt nedan: e. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio.

12 12 Övning 6 Använd Web Site Administration Tool En annan ny features i ASP.NET är Web Site Administration Tool. I ASP.NET 1.x, ändrade man konfigurationen genom att för han ändra i CONFIG filer. I ASP.NET 2.0, görs det mesta av konfigurationen via Web Site Administration Tool. Verktyget är byggt på det nya configuration API-et, som vi skall gå igenom mer i en senare labb. I denna här övningen skall du använda Web Site Administration Tool för att göra några enkla förändringar i din Web site. OBS! Admin tool fungerar inte om du valt namn på kataloger eller filer som innehåller icke godkända tecken t.ex. # tecken. Uppgift 1. Starta Web Site Administration Tool Detaljerad beskrivning a. Välj ASP.NET Configuration i Visual Studio-s Website meny. Efter en kort paus syns följande sida: Notera: The Website->ASP.NET Configuration command launches the Web Site Administration Tool based upon the active project in the Visual Studio IDE. Outside Visual Studio, you can launch the Web Site Administration Tool by pointing your browser to where... targets a virtual directory containing an ASP.NET application. Webadmin.axd isn t a file; it s a phantom resource mapped to an HTTP handler that redirects to the Web Site Administration Tool on the Web server. (Klippt direkt från Microsofts dokumentation) 2. Växla debug inställningar a. Klicka på Application fliken längst upp på sedan, eller på Application Configuration länken i sidan. b. Klicka på Configure debugging and tracing. c. Tillbaka I Visual Studio, dubbelklicka på C:\...\Lab1\web.config i Solution Explorer för att öppna filen. Läs <compilation> elementet och komihåg vad som står där (VS 2005 och 2008, saknas i VS 2010).

13 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 13 d. Återvänd till Web Site Administration Tool och klicka på Enable debugging boxen. e. Återvänd till Visual Studio. Ett meddelande informerar dig om att Web.config har ändrats utanför Visual Studio och frågar dig om du vill ladda om den. Klicka på Yes knappen. f. Hur har <compilation> elementet ändrats I Web.config? g. Stäng Web Site Administration tool och Visual Studio 2005.

14 14 Bilaga, Master page med CSS Beskrivning 1. Inledning VisualStudio 2008 och 2010 har ganska bra verktyg som underlättar arbetet med CSS (stylesheets) men det kräver ändå grundläggande kunskaper om CSS. När vi skapar en Master page så är gången ganska lik den jag beskrivit i övning 2 med några viktiga undantag. Till att börja med bör vi vara ganska klara över hur vi vill att sidan slutligen skall se ut. Det kan vara bra att göra en skiss över hur man tänkt sig sidan. Vår sida är ju tämligen enkel men innehåller ändå några element att tänka över. 2. Skiss Nedan har jag på ett enkelt sätt ritat ut de element vi har i sidan Den yttersta rutan representerar hela webbsidan, jag brukar namnge den continer men det finns vad ja vet ingen etablerad standard för namngivning av elementen. Inuti denna finns två mindre rutor under varandra, dessa brukar jag kalla row1 och row2 osv. I dessa finns ytterligare två mindre rutor som jag brukar kalla col1, col2 osv. 3. Skapa Master Page När du skapar din Master Page börjar du som i övning 2 med att lägga till en Masterpage men du infogar ingen tabell. 4. Skapa CSS 1. Högerklicka på C:\.. \Lab1 och välj Add New Item. 2. Välj Style Sheet. Ge den ett lämpligt namn t.ex. MasterStyle.css. 5. Visa verktyg Välj menyn visa, klicka på CSS Properties, Manage Styles och Apply Styles i tur och ordning För att visa dem. Dessa dyker nu upp som flikar i verktygsfältet. 6. Koppla Style Sheet Visa din masterpage i designläge. Dra din MasterStyle.css från Sulotion Explorer

15 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 15 till Master Page fönstret och släpp den på din MasterPage. Nu har du länkat CSS filen till din MasterPage. 7. Designa sidan Nu är det dags att utforma sidan. Det finns många metoder för att jobba fram en bra design med CSS. Jag kommer att skriva det mesta för hand samtidigt som jag visar lite av de verktyg som finns i Visual Studio för att jobba med CSS. Först skapar jag grundstrukturen för MasterPage med hjälp av DIV element som får ID enligt diskusionen tidigare. In kodläge skriver jag in följande struktur mellan taggarna <form id="form1" runat="server"> och </form>: h. <div id="container"> i. <div id="row"> j. <div id="col1"> k. </div> l. <div id="col2"><span class=text1> Bookstore</span> m. </div> n. </div> o. <div id="row2"> p. <div id="col1"> q. </div> r. <div id="col2"> s. </div> t. </div> u. <asp:contentplaceholder id="contentplaceholder1" runat="server"> v. w. </asp:contentplaceholder> </div> De olika Div elementen bygger upp en hierarki där div elementet container omsluter alla de övriga. På samma sätt omsluter div-en row två col element. 8. Skriv din CSS kod Öppna din CSS fil. Filen är tom så när som på ett entry för body som automatskapats, dock utan några attribut. Vi skall nu skapa och ange egenskaper för våra ID-n. Jag ger er här en färdig kod men ett tipps om man tycker att det är svårt att hålla reda hur repektive egenskap påverkar de olika ID är att ange olika bakgrundsfärg för dem. Då ser man lätt var de olika elementen hamnar på sidan. #container width: 100%; #row width: auto; height: 80px; background-color: #E1E4E8; #row2 width: auto; background-color:gray; #col1 width: 200px; float:left

16 16 #col2 width:auto; float:left;

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Thesis website created in Wordpress Per Rosendal ME1316 Sammanfattning Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST

Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST Sidnumrering i Word HÖGSKOLAN VÄST 1 Hur man skapar sidnumrering Steg. Hur skapar man sin egen sidnumrering? i Word (som börjar och slutar på valfri sida) Introduktion Börja med att infoga - för dig ett

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

EFT Jakt installations och användarinstruktion

EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion EFT Jakt installations och användarinstruktion... 1 Inledning... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Att starta programmet första gången... 6 Registrering

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2011 för Mac Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2

IndraLogic PLC-programmering. Mitt första PLC-projekt Version 2 IndraLogic PLC-programmering Mitt första PLC-projekt Version 2 Innehållsförteckning IndraLogic PLC-programmering... 1 Mitt första PLC-projekt... 1 Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 Service och

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1

PixlrGuiden - av AlizonWeb PIXLRGUIDEN. av AlizonWeb. Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 PIXLRGUIDEN av AlizonWeb Copyright Notice: Copyright AlizonWeb, All rights reserved. Sida 1 Innehåll Introduktion 3 Vad är Pixlr? 3 Fördelar med Pixlr 3 Om denna guide 3 Kapitel 1: Genomgång av arbetsyta

Läs mer

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp

Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp Imovie - Skapa ett bildspel med bilder och filmklipp 1. Öppna programmet Imovie 2. Under arkiv - välj NYTT PROJEKT OBS!! Döp det till något bra namn! 3. Nu väljer du vilket tema - välj inget tema och klicka

Läs mer

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen

T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen T-106.1111&T-106.1110 Introduktion till studierna och datasystemen Ö vningarna 2012 Materialet innehåller mycket information och instruktioner; följ instruktionerna och gör uppgifterna i lugn och ro. Målet

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer