Labb 1: Skapa en webbsite

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Labb 1: Skapa en webbsite"

Transkript

1 Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor enklare än någonsin tidigare. I denna labb skall du skapa några webbsidor med syftet att bekanta dig med några av funktionerna I ASP.NET 4.0 och ge dig en uppfattning om vad du kan vänta dig längre fram i kursen. Uppgiften är denna gång en steg för steg instruktion som är enkel att följa. Det är bra om du innan du gör denna labb läst kapitel 1 och 2 i kursboken. Som datakälla i denna övning används en demodatabas från Microsoft kallad pubs. Denna kan laddas ner från (MSDN hemsidan under avdelningen SQL Server hos Microsoft och man vill vara säker på att ha den senaste versionen) eller under resurser på kurssidan. Databasen skall vara installerad på din SQL Server Express innan du börjar med labben. Detta görs enligt separata instruktioner. Redovisning av Labb 1: Laborationen är av typen gör så här steg för steg och avsikten är att ni skall få en överblick över vad ni kan vänta er av ASP.NET. Denna labb redovisas genom att ni när ni slutfört labben skriver kort i ett word eller Writer (Open office) dokument (max en sida) lite om hur ni upplever Visual Studio som utvecklingsmiljö vad som upplevts som svårt och vad som varit enkelt. Jag vill inte ha någon programkod denna gång.

2 2 Övning 1 Skapa en webbsida I denna övning skall du skapa en ny webbsite i Visual Studio. Du skall även skapa några foldrar till siten, en för bilder och en för komponenter. Uppgift 1. Skapa en ny Webbsite Detaljbeskrivning a. Starta Microsoft Visual Studio. b. Välj New Web Site från Visual Studio-s File menu. c. I New Web Site dialogen, välj Visual C# som projekt typ och Empty Web Site som template. I web location, välj File systen. Skriv C:\ \Lab1 som sökväg I Location box (OBS! se noga till så att du inte har något icke godkänt tecken i sökvägen, t.ex. ett # i något katalognamn)och klicka på OK för att skapa siten för Lab1. 2. Lägg till en bild folder. a. Högerklicka på C:\..\Lab1 I Solution Explorer fönstret och välj New Folder. Om Explorer inte syns, välj Solution Explorer från View menu för att visa den eller tryck Ctrl+Alt+L. b. Döp foldern till Images. c. Högerklicka i Images mappen i Solution Explorer och välj Add Existing Item. d. Navigera till den platts där du sparat bilden och välj loggotyp.gif för att lägga till en lokal kopia av bilden till din websites images folder. 3. Läggtill en App_Code mapp a. Högerklicka C:\..\Lab1 i Solution Explorer fönstret och välj Add ASP.NET Folder - >App_Code.! Notera att foldern med namn App_Code tillåter klasser att bli auto compiled och generellt användbara i ditt ASP.NET projekt

3 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 3 Övning 2 Skapa en master sida I denna övnings skall du skapa en master sida som skall tjäna som template för dina övriga webbsidor. I denna övning används tabeller för att formatera sidan då kursen inte har något krav på kunskaper om CSS. Är du duktig på att utforma sidor med CSS så rekommenderar jag att du använder dig av detta. I slutet av denna labbanvisning bifogar jag ett lite avsnitt om att skapa masterpages med CSS. Uppgift 1. Lägg till en mastersida Detaljbeskrivning a. I Solution Explorer fönstret, högerklika C:\..\Lab1och välj Add New Item. b. I det följande dialogfönstret, välj Master Page och skriv Site.master i namn rutan. Se till så att Place code in separate file är ikryssad och att C# är valt som språk i Language box innan du klickar på Add. 2. Lägg till en tabell till din master sida a. Försäkra dig om att xhtml 1.0 Transitional är valt I dropdown listan Target Schema for Validation på verktygslisten. b. Klicka på design fliken längst ner till vänster för att byta till design läge. c. Expandera Table menyn och välj Insert Table. d. I dialogen Insert Table, ange Rows och Columns till 2. Kryssa i Width och ange 100%. Klicka även i Cellpadding och Cellspacing rutorna och ange dessa till 0. Klicka sedan på Ok för att lägga till tabellen till master sidan. Tabellen skall nu dyka upp ovanför ContentPlaceHolder. 3. Skapa en banner a. Dra en ASP.NET Image control från verktygslisten och släpp den i den övre vänstra cellen i tabellen. Om Toolbox fönstret inte är synligt, välj Toolbox från View > menu eller tryck Ctrl+Alt+X. b. I Properties fönstret, klicka på knappen med tre prickar efter ImageUrl egenskapen och välj sökväg till bilden ~/Images/loggotyp.gif. Om Properties fönstret inte syns, välj Properties från View > menu eller tryck F4. c. I Properties fönstret, ange bildens ImageAlign egenskap till Middle. d. Placera markören utanför den vänstra ramen av tabellens övre vänstra cell och klicka på handtaget för att markera hela raden. e. I Properties fönstret, ange radens BgColor egenskap till #E1E4E8. f. Markera nästa tabellrad. Ange dess BgColor Egenskap till Gray och Height egenskapen till 1. g. Markera tabellens vänstra kolumn. Ange dess Width egenskap till 100. h. Markera tabellens högra kolumn och ange dess Width egenskap till 100%. (Notera procent tecknet!) i. Placera markören i tabellens övre högra cell och skriv Bookstore. j. Markera texten du just skrev och med hjälp av Formatting verktygsfältet ändrar du

4 4 texten till 48-punkter fet kursiv Verdana och ange Foreground color till White. Om Formatting verktygsfältet inte är synligtkan det tas fram viat View - > Toolbars -> Formatting. Efteråt bör du se följande i designer vyn:

5 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 5 Övning 3 Skapa huvudinnehållssida Nu när du skapat en master sida är det dags att bygga en innehållssida. Den första visar hur snabbt och med hur lite kod du kan skapa en data driven sida i ASP.NET 2.0. Uppgift 1. Lägg till en innehållssida content page Detaljbeskrivning a. Högerklicka på sökvägen till C:\..\Lab1 I Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den Default.aspx. Kryssa i rutorna Place code in separate file och Select master page och se till så att C# är valt som språk i Language rutan innan du klickar på Add. c. I det följande Select a Master Page fönstret välj Site.master den masersida du just skapat i förra uppgiften och klicka OK. d. Titta direktivet överst i koden på Default.aspx. Notera MasterPageFile attributet. e. Klicka på Design knappen för att byta till Design view. Notera att designer vyn visar innehållet som ärvs från master page, men skuggar det för att indikera att det inte är definierat I denna sida. 2. Lägg till en SqlDataSource kontroll a. Klicka på Smart Taggen uppe till höger om content area och välj Default to Master s Content valet i menyn. Innehållet på sidan kan vara Custom (default) eller ärvas från Master. Klicka igen på Smart Taggen och välj Create Custom Content b. Drag en SqlDataSource kontroll (du hitter den I verktygsfältets data del) och släpp den i Content kontrollen på sidan. c. Klicka på Configure Data Source i SqlDataSource Tasks menyn (se nedan). d. När dialogen Configure Data Source dyker upp, klicka på New Connection knappen för att skapa en ny databas anslutning. e. Om dialogen Choose Data Source dyker upp, välj Microsoft SQL Server i listen och klicka Continue. f. I dialogen Add Connection klicka på dropdown listen vid Server name och välj DATORNAMN\SQLSERVEREXPRESS eller skriv localhost i rutan, klicka i Use Windows Authentication. Välj sedan Pubs under Select or enter a database name och klicka OK. g. Försäkra dig om att den nya anslutningen är vald i Which data connection should your application use to connect to the database? när du återkommer till dialogen Choose Data Source, Klicka Next. h. Försäkra dig om att Yes, save this connection as är ikryssad och klicka Next för att fortsätta. i. I följande dialog, välj titles i drop-down listen med rubriken Name. Kryssa för,

6 6 title, price, och notes i Columns boxen. Klicka Next för att fortsätta. j. Klicka Finish för att avsluta konfigureringen av din SqlDataSource. 3. Lägg till en GridView control a. Dra en GridView kontroll till sedan och släp den under din SqlDataSource kontroll. b. I menyn GridView Tasks, välj SqlDataSource1 I dropp-down listen vid Choose Data Source för att binda GridView -n till din SqlDataSource. c. Klicka på Auto Format i GridView Tasks och välj temat Rainy Day för din GridView. d. Klicka på Edit Columns i GridView Tasks Smart Tagg. e. I följande dialog, titta i fältet Selected fields och välj kolumnen price. Ange dess DataFormatString egenskap till 0:c, och dess ItemStyle-HorizontalAlign egenskap till Right, och dess HtmlEncode egenskap till False och klicka OK. f. Klicka på Add New Column I din GridView Tasks Smart Tagg. g. Välj CheckBoxField i dropp-downlisten Choose a field type och fyll I övriga fält enligt bilden nedan. Klicka sedan OK. h. Klicka på Edit Columns i GridView Tasks menyn. i. Välj kolumnen add to cart som du just skapade och klicka på Convert this field into a TemplateField. Ange sedan kolumnens ItemStyle-HorizontalAlign egenskap till Center och klicka OK. j. Klicka i rutan Enable Sorting i GridView Tasks menyn. k. Markera GridView -n I designer vyn och ange dess Width till 100% I properties fönstret. l. Välj Start Without Debugging i debugg menyn (eller Ctrl+F5) för att starta Default.aspx I ett webbläsarfönster. Resultaten skall se ut ungefär så här:

7 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 7 m. Sortera resultatet genom att klicka på kolumnrubrikerna. Kontrollera så att sorteringen byter mellan stigande och fallande sortering om du klickar en gång till på samma rubrik. n. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio. Övning 4 Skapa en kassa sida I denna övning skall du bygga en utchecknings sida som listar att du valt i datagriden på föregående sida, den skall även fråga efter kreditkortsnummer. Du kommer att se hur postback mellan sidor fungerar och hur en sida som är mål för postback kan kommunicera med sidan som postat till sidan. Du skall även bygga en enkel komponent som validerar kreditkortsnummer och tillåter ASP.NET att autokomplettera. Uppgift 1. Lägg till en innehållssida. Detaljbeskrivning a. Högerklicka på C:\..\Lab1 i Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den CheckOut.aspx. Se till så att rutorna Place code in separate file och Select master page är ikryssade du klickar på Add. c. Välj Site.master som master page. d. Lägg till detta direktiv under Page direktivet. PreviousPageType VirtualPath="~/Default.aspx" %> e. Klicka på design knappen för att byta till Design vyn. 2. Lägg till innehåll till sidan a. Lägg till ett par textsträngar, en BulletedList kontroll, en TextBox kontroll, och en Button kontroll på sidans Content control, ungefär som nedan. Layouten nedan använder 14-punkter fet Verdana för texten och 12 punkter fet Verdana för punktlistan. Använd formateringsverktyget för att ange font för textsträngarna och punktlistan.

8 8 C# b. Dubbelklicka på sidan i designer läge för att lägga till Page_Load metod. c. Lägg till följande kod till Page_Load för att binda punktlistan (BulletedList) till en ArrayList innehållande titlarna på böckerna valda på föregående sida. Notera användningen av PreviousPage egenskapen för att anropa en public method i sidan som postat till denna sida. (OBS! Var försiktig med klipp och klistra när du skall skriva in kod, det är lätt att det följer med osynliga tecken som kommer att medföra att applikationen inte kommer att fungera) if (PreviousPage!= null && PreviousPage.IsCrossPagePostBack) BulletedList1.DataSource = ((_Default) PreviousPage).GetTitles (); BulletedList1.DataBind (); C# d. Dubbelklicka på Default.aspx.cs I Solution Explorer för att öppna den för edditering och lägg till följande metod till Default_aspx klassen: public ArrayList GetTitles () ArrayList list = new ArrayList (); foreach (GridViewRow row in GridView1.Rows) CheckBox box = (CheckBox) row.cells[3].controls[1]; if (box.checked) list.add (row.cells[0].text); return list; e. Infoga en ny rad under using System;. Lägg till using System.Collections;. f. Återvänd till design vyn i Default.aspx. g. Lägg till en knapp under data gridden och ange dess text egenskap till Gå till kassan>> och dess PostBackURL till CheckOut.aspx : h. Klicka på Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta den. i. Kryssa i några av böckerna och klicka på Gå till kassan knappen. Kontrollera så att CheckOut.aspx öppnas I webbläsaren och att de böcker du valt listas på sidan:

9 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 9 j. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio. 3. Lägg till en kreditkortskomponent C# a. Högerklicka på App_Code mappen i Solution Explorer fönstret och välj Add New Item. b. Välj Class som template type och skriv CreditCard i namn boxen. Eftersom denna källkod finns i App_Code mappen kommer den att autokompileras av ASP.NET. c. Lägg till följande metod till CreditCard klassen. Den validerar kreditkortsnumret så att det är 16 siffror långt: public static bool IsValid (string number) return (number.length == 16) && System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch( number, "^(\\d16)"); C# d. Återgå till designer och öppna CheckOut.aspx I design vyn dubbelklicka på Slutför ordern knappen för att skriva en hanterare för den. e. Lägg till följande kod till Button1_Click metoden if (CreditCard.IsValid(TextBox1.Text)) else Response.Redirect("ThankYou.aspx"); ClientScript.RegisterStartupScript( script.gettype(),"error", script); C# f. Lägg till följande till CheckOut_aspx klassen (i CheckOut.aspx.cs): static readonly string script = "<script language=\"javascript\">\n" + "alert (\"Ledsen men vi kunde inte validera ditt kreditkort\");\n" + "</script>"; g. Välj Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta. Kryssa för några böcker och klicka på 2Gå till kassan skriv I kreditkortsfältet och klicka på Slutför order. Följande felmeddelande skall dyka upp I en message box.

10 10 h. Klicka OK och stäng sedan webbläsaren och återvänd till Visual Studio.

11 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 11 Övning 5 Bygg en tacksida Allt som återstår nu är att bygga sida dit man hänvisas när man klickat på Slutför ordern och angett ett kreditkortsnummer som accepterats. I den här övningen skall du bygga den sidan och sedan testa den färdiga applikationen. Uppgift 1. Lägg till en content page Detaljerad beskrivning a. Högerklicka på C:\..\Lab1 i Solution Explorer och välj Add New Item. b. Välj Web Form och namnge den ThankYou.aspx. Se till så att Place code in separate file och Select master page är ikryssade innan du klickar på Add. c. Välj Site.master som master page. d. Klicka på Design knappen för att byta till Design view. e. Placera muspekaren i sidans Content control och skriv Tack för att du handlar från vår Bookstore! f. Modifiera den text du just skrev till fet kursiv 14-punkter Verdana. 2. Testa den färdiga applikationen a. Välj Default.aspx i Solution Explorer fönstret och tryck Ctrl+F5 för att starta. b. Kryssa i några böcker och klicka på Gå till kassan knappen. c. Skriv i kreditkortsfältet och klicka på Slutför order knappen. d. Kontrollera så att ThankYou.aspx dyker upp och att den visar meddelande enligt nedan: e. Stäng webbläsaren och återvänd till Visual Studio.

12 12 Övning 6 Använd Web Site Administration Tool En annan ny features i ASP.NET är Web Site Administration Tool. I ASP.NET 1.x, ändrade man konfigurationen genom att för han ändra i CONFIG filer. I ASP.NET 2.0, görs det mesta av konfigurationen via Web Site Administration Tool. Verktyget är byggt på det nya configuration API-et, som vi skall gå igenom mer i en senare labb. I denna här övningen skall du använda Web Site Administration Tool för att göra några enkla förändringar i din Web site. OBS! Admin tool fungerar inte om du valt namn på kataloger eller filer som innehåller icke godkända tecken t.ex. # tecken. Uppgift 1. Starta Web Site Administration Tool Detaljerad beskrivning a. Välj ASP.NET Configuration i Visual Studio-s Website meny. Efter en kort paus syns följande sida: Notera: The Website->ASP.NET Configuration command launches the Web Site Administration Tool based upon the active project in the Visual Studio IDE. Outside Visual Studio, you can launch the Web Site Administration Tool by pointing your browser to where... targets a virtual directory containing an ASP.NET application. Webadmin.axd isn t a file; it s a phantom resource mapped to an HTTP handler that redirects to the Web Site Administration Tool on the Web server. (Klippt direkt från Microsofts dokumentation) 2. Växla debug inställningar a. Klicka på Application fliken längst upp på sedan, eller på Application Configuration länken i sidan. b. Klicka på Configure debugging and tracing. c. Tillbaka I Visual Studio, dubbelklicka på C:\...\Lab1\web.config i Solution Explorer för att öppna filen. Läs <compilation> elementet och komihåg vad som står där (VS 2005 och 2008, saknas i VS 2010).

13 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 13 d. Återvänd till Web Site Administration Tool och klicka på Enable debugging boxen. e. Återvänd till Visual Studio. Ett meddelande informerar dig om att Web.config har ändrats utanför Visual Studio och frågar dig om du vill ladda om den. Klicka på Yes knappen. f. Hur har <compilation> elementet ändrats I Web.config? g. Stäng Web Site Administration tool och Visual Studio 2005.

14 14 Bilaga, Master page med CSS Beskrivning 1. Inledning VisualStudio 2008 och 2010 har ganska bra verktyg som underlättar arbetet med CSS (stylesheets) men det kräver ändå grundläggande kunskaper om CSS. När vi skapar en Master page så är gången ganska lik den jag beskrivit i övning 2 med några viktiga undantag. Till att börja med bör vi vara ganska klara över hur vi vill att sidan slutligen skall se ut. Det kan vara bra att göra en skiss över hur man tänkt sig sidan. Vår sida är ju tämligen enkel men innehåller ändå några element att tänka över. 2. Skiss Nedan har jag på ett enkelt sätt ritat ut de element vi har i sidan Den yttersta rutan representerar hela webbsidan, jag brukar namnge den continer men det finns vad ja vet ingen etablerad standard för namngivning av elementen. Inuti denna finns två mindre rutor under varandra, dessa brukar jag kalla row1 och row2 osv. I dessa finns ytterligare två mindre rutor som jag brukar kalla col1, col2 osv. 3. Skapa Master Page När du skapar din Master Page börjar du som i övning 2 med att lägga till en Masterpage men du infogar ingen tabell. 4. Skapa CSS 1. Högerklicka på C:\.. \Lab1 och välj Add New Item. 2. Välj Style Sheet. Ge den ett lämpligt namn t.ex. MasterStyle.css. 5. Visa verktyg Välj menyn visa, klicka på CSS Properties, Manage Styles och Apply Styles i tur och ordning För att visa dem. Dessa dyker nu upp som flikar i verktygsfältet. 6. Koppla Style Sheet Visa din masterpage i designläge. Dra din MasterStyle.css från Sulotion Explorer

15 Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Heading 1 för texten som ska visas här. 15 till Master Page fönstret och släpp den på din MasterPage. Nu har du länkat CSS filen till din MasterPage. 7. Designa sidan Nu är det dags att utforma sidan. Det finns många metoder för att jobba fram en bra design med CSS. Jag kommer att skriva det mesta för hand samtidigt som jag visar lite av de verktyg som finns i Visual Studio för att jobba med CSS. Först skapar jag grundstrukturen för MasterPage med hjälp av DIV element som får ID enligt diskusionen tidigare. In kodläge skriver jag in följande struktur mellan taggarna <form id="form1" runat="server"> och </form>: h. <div id="container"> i. <div id="row"> j. <div id="col1"> k. </div> l. <div id="col2"><span class=text1> Bookstore</span> m. </div> n. </div> o. <div id="row2"> p. <div id="col1"> q. </div> r. <div id="col2"> s. </div> t. </div> u. <asp:contentplaceholder id="contentplaceholder1" runat="server"> v. w. </asp:contentplaceholder> </div> De olika Div elementen bygger upp en hierarki där div elementet container omsluter alla de övriga. På samma sätt omsluter div-en row två col element. 8. Skriv din CSS kod Öppna din CSS fil. Filen är tom så när som på ett entry för body som automatskapats, dock utan några attribut. Vi skall nu skapa och ange egenskaper för våra ID-n. Jag ger er här en färdig kod men ett tipps om man tycker att det är svårt att hålla reda hur repektive egenskap påverkar de olika ID är att ange olika bakgrundsfärg för dem. Då ser man lätt var de olika elementen hamnar på sidan. #container width: 100%; #row width: auto; height: 80px; background-color: #E1E4E8; #row2 width: auto; background-color:gray; #col1 width: 200px; float:left

16 16 #col2 width:auto; float:left;

Labb 1: Skapa en website

Labb 1: Skapa en website Labb 1: Skapa en website Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (om du saknar tidigare erfarenhet) ASP.NET har massor med nya features skapade för att göra skapandet av avancerade webbsidor

Läs mer

Labb 1: Skapa en webbsite

Labb 1: Skapa en webbsite Labb 1: Skapa en webbsite Beräknad tidsåtgång: ca 90 minuter effektiv arbetstid. (Utifrån mina egna test) ASP.NET har massor med nya features skapade för Att göra skapandet av avancerade webbsidor enklare

Läs mer

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation

Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Lab 5: ASP.NET 4.5 Site Navigation Enkel navigering är en viktig del av en modern webbapplikation. Eftersom en stor del av utvecklingstiden för en site används för att bygga menyer, trädstrukturer och

Läs mer

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller

Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Labb 3: ASP.NET 4.5 Anpassningar av användargränssnittet: Master Pages, Teman, och Kontroller Beräknad tidsåtgång: ca. 3 timmar. I ASP.NET 4.5 finns en stor mängd nya funktioner för att förenkla utvecklingen

Läs mer

Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access

Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access Labb 2: ASP.NET 4.5 Data Access Beräknad tidsåtgång för denna labb: 120 till 180 minuter effektiv tid. Redovisning sker i form av en labbrapport med koden som bilaga. Access till bakomliggande databaser

Läs mer

Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering

Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering Labb 4: ASP.NET 2.0 Medlemskap, Inloggningskontroller, Rollhantering Autentisering via formulär är ett vanligt sätt skapa säker åtkomst till internetresurser. Med de inloggnings och autentiseringskotroller

Läs mer

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET

Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektion 2, Grundläggande funktioner i ASP.NET Lektionen behandlar kapitlen 3 och 4 i kursboken. Application och Page Framework Med Visual Studio 2005 levereras ett antal inbyggda verktyg bland annat SQL

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012

DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 DOTNETNUKE SKOLNING Skapat: den 20 november 2012 CONTENTS WebbSidans Layout... 3 Inloggning... 3 Kontroller för administrering... 4 Växla visnings läge... 4 View Läge... 4 Edit Läge... 4 Layout Läge...

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

3.5 Visuell programmering

3.5 Visuell programmering 3.5 Visuell programmering Alla våra program hittills har varit C# Console Applications (sid 41) inkl. programmet MessageBox fast det genererade en grafisk meddelanderuta. Nu vill vi utnyttja grafikens

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll

ASP.NET MVC. Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se. Innehåll ASP.NET MVC Copyright Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se http://www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till MVC Controller Action-metoder Views Arbeta med Layout-sidor och sektioner Route konfiguration

Läs mer

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623)

Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Programmering i C++ Institutionen för datavetenskap HT 2013 Datorlaboration 0, Programmering i C++ (EDA623) Under den inledande datorlaborationen får du träna på de grundläggande

Läs mer

Övning: Skapa en ny regel

Övning: Skapa en ny regel Övning: Skapa en ny regel Den här övningen förklarar hur man skapar en automatiserad händelse som kallas regel i applikationen. Övningen använder Device management application som finns tillgänglig under

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips

Lab1 Introduktion. 1 Syfte. 2 Innehåll Win32API Skapa trådar Kritiska sektioner Mailslothantering. 3 Förberedelse & Tips Lab1 Introduktion Förberedelse för planetlabben genom att kapsla in (skapa wrappers) systemanrop. 1 Syfte Få en känsla av hur Win32API fungerar, dvs programmerarens interface gentemot Windows. Känsla för

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Introducerande övningar i HTML

Introducerande övningar i HTML Introducerande övningar i HTML En webbsida består av en textfil som innehåller sidans text och koder i språket HTML, för att formatera innehållet. Har man bilder på sidan, så finns de som separata filer

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11

Övning (X)HTML 2. Sidan 1 av 7 2010-11-11 Sidan 1 av 7 2010-11-11 Övning (X)HTML 2 Innan du börjar med laborationen ska du se till så att du har öppnat din editor (till exempel Notepad++). I denna editor ska du skriva (X)HTML-kod som du sedan

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Demosidor. Grundkurs

Demosidor. Grundkurs BRF SKäggetorp LINKÖPING Demosidor Modul 1-7 Den här utbildningen är skräddarsydd för HSB Skäggetorps Bostadsrättsföreningar i Linköping. Modul: : 1 Datum: 2003-01-2 Ersätter: Varje modul innehåller mellan

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Sidan kommer inte läggas upp någonstans utan du redovisar den för mig på något handledningstillfälle.

Sidan kommer inte läggas upp någonstans utan du redovisar den för mig på något handledningstillfälle. Lab1 - CV-sidan Du ska bygga en variant av en CV-sida i HTML och CSS. Sidan ska åtminstone innehålla en bild på dig, en klassisk tabell med utbildningar/erfarenheter, ditt favoritcitat, en eller flera

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

En introducerande guide till Datastream

En introducerande guide till Datastream En introducerande guide till Datastream Christoffer Adrian Våren 2010 Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Innehållsförteckning Thomson Reuters Datastream... 1 Introduktion... 1 Sökfunktion

Läs mer

Lathund - Redigera innehåll på Comfort Audios webbplats. 1. Logga in i WordPress... 2 2. Ändra/lägg till användare... 2. 3. Lägga till nya sidor...

Lathund - Redigera innehåll på Comfort Audios webbplats. 1. Logga in i WordPress... 2 2. Ändra/lägg till användare... 2. 3. Lägga till nya sidor... 2012-05-18 1. Logga in i WordPress... 2 2. Ändra/lägg till användare... 2 2.1 Lägga till ny administratör... 2 2.2 Ändra behörighet på befintlig användare... 2 2.3 Lägg till befintlig användare på fler

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1

Internet A. HTML Grunder. 02-01-14 Maximilien Chiang 1 Internet A HTML Grunder 1 HTML Tags (Speciella markeringar) < Instruktion> De flesta instruktioner avslutas också med en 2 untitled Min

Läs mer

Kurs 6:1 Att publicera på webben

Kurs 6:1 Att publicera på webben Kurs 6:1 Att publicera på webben S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att publicera på webben, del

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0

Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Laboration 1 Introduktion till Visual Basic 6.0 Förberedelse Förbered dig genom att läsa föreläsningsanteckningar och de kapitel som gåtts igenom på föreläsningarna. Läs även igenom laborationen i förväg.

Läs mer

EndNote X6 grundkurs

EndNote X6 grundkurs EndNote X6 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Natalia Berg: 585 89313 natalia.berg@karolinska.se Mikael Blad: 585 89313/517

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

EndNote X7 grundkurs

EndNote X7 grundkurs EndNote X7 grundkurs Marie Källberg Biblioteket marie.kallberg@karolinska.se Tel 51773970 Support på biblioteket även genom Mikael Blad: 517 73971 mikael.blad@karolinska.se Simon Ekström: 517 73969 simon.ekstrom@karolinska.se

Läs mer

Webbdesign vt. 2010. Innehållsförteckning

Webbdesign vt. 2010. Innehållsförteckning Webbdesign vt. 2010 mångar: Kl. 8:30 12:00 Innehållsförteckning 2. FTP-hur gör man? 3. Grundtaggar 5. Tabeller 6. Infoga bilder 7. Rubriker och fonter 8. Övning 1 9. Installera HTML-edit 11. Startsidans

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT

LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT Joomla Guide 2.5.11 LÄNKAR LADDA UPP EN PDF & LÄNKA TILL I ARTIKEL Sida 1 av 11 LADDA UPP EN PDF-FIL OCH LÄNKA TILL DEN I DIN ARTIKELTEXT I denna guide får du lära dig att: Ladda upp ett PDF dokument på

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD-

DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- DATORÖVNING 2: TABELLER OCH STANDARD- VÄGNING. I den här datorövningen använder vi Excel för att konstruera pivottabeller, som vi sedan använder för att beräkna standardvägda medeltal. Vi skapar också

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Stored procedure i ASP.NET

Stored procedure i ASP.NET Stored procedure i ASP.NET OBS! Om du vill jobba med att skapa en stored procedure i en SQL Serverdatabas ifrån VS2010 måste du ha fullversion, expressversionen tillåter dig ej att skapa triggers, stored

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Inför prov 1 i webbdesign

Inför prov 1 i webbdesign Inför prov 1 i webbdesign Skapa ett grundläggande HTML-dokument sidtitel övriga instruktioner Grundläggande märken, samt hur de används startmärke

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek

STEG 1 Samla referenser till ditt EndNote-bibliotek Version X6 Notera att du kan använda EndNote tillsammans med antingen OpenOffice (gäller dock ej Mac) eller Microsoft Word, men du kan inte växla mellan de två ordbehandlings-programmen, ett dokument skapat

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Dreamweaver 8. Grundkurs. www.databok.se Macromedia Dreamweaver 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 1 Arbeta i Dreamweaver... 3 Fönster... 4 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5.

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Banners Vad är en banner? En banner är egentligen en bild. Med en banner menas oftast en reklambild eller ett erbjudande. Exempel på banners på innebandy.se (banners är

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer