Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning"

Transkript

1 ( 8 ) CIRKU LÄR 16:67 Avdelningen för arbetsgivarpolitik John Nilsson, Erik Lardenäs Jeanette Hedberg Nyckelord: Turordning, arbetsbrist, omställning, uppsägning Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning Bakgrund SKL/ Pacta har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso - och sjukvård om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och i Omställningsavtalet (KOM- KL). Överenskommelserna innebä r att det tillf örs två nya bilagor om tidig lokal omställning (TLO- KL) till KOM - KL samt att bestämmelsen avseende turordning och företrädesrätt i AB 35 ändras. De överenskomna ändringarna ska tillämpas under en försöksperiod på 3 år, Innan per iodens slut ska en partsgemensam utvärdering göras. Överenskommelsen i korthet Införandet av TLO - KL innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs till tidiga omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det ges en möjlighet för alla arbetsgivare att avropa 0, 3 procent av lönesumman för berörda organisationer, till lokala omställningsåtgärder under perioden Det exakta belopp som kommer att gälla för respektive arbetsgivare räknas ut av och kommuniceras via Omställningsfonden. Sammantaget är det cirka 700 miljoner som kommer att kunna användas för tidiga lokala omställningsinsatser under treårsperioden, närmare kr per anställd i genomsnitt. Pacta arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal för kommunala bolag och kommunalförbund. Sveriges Kommuner och Landsting Pacta Post : Stockholm, Besök : Hornsgatan 20 Post : Stockholm, Besök : Hornsgatan 20 Tfn växel : , Fax diariet : Tfn växel : Org nr: ,

2 CIRKULÄR 16: ( 8 ) Ändringarna i AB 35 innebär en fören kling av bestämmelsen avseende turordning och företrädesrätt. Den fackliga tillhörigheten kommer inte längre att påverka utgången av turordningsprocessen. Principen sist in först ut gäller oavsett facklig tillhörighet. Gemensam turordning kommer att ske fö r medarbetare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Utöver detta görs en utvidgning av området för företrädesrättill återanställning. Den ändrade turordningsbestämmelsen gör det enklare än idag att tidigt kunna identifiera vilka medarbetare som beh över omställningsåtgärder. Turordningsreglerna blir nu lättare att förutsäga och förstå för både chefer och arbetstagare. Förändringen av turordningsreglerna syftar inte till att det ska bli enklare att säga upp fler medarbetare. Den syftar till att snabba re kunna identifiera vilka medarbetare som är i behov av tidiga omställningsinsatser. Med individuella, aktiva omställningsåtgärder som sätts in i tidigt skede kan arbetsgivaren arbeta på att i större utsträckning förebygga arbetsbristsituationer. TLO - KL innebär ett förstärkt skydd vilket innebär att färre medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Detta är positivt för såväl medarbetarna som får möjlighet till kompetensutveckling och därmed ökad anställningsbarhet som för arbetsgivarna so m har ett rekryteringsbehov. För de organisationer som inte omfattas av överenskommelse n gäller turordningsregeln i AB i lydelse , 35. Dessa organisationers medlemmar omfattas inte heller av TLO - KL och tidig lokal omställning. Oorganiserade me darbetare på dessa organisationers avtalsområden omfattas inte heller av ändringarna. T idig lokal omställning - TLO - KL För att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder för att minska risken att hamna i en arbetsbristsituation både på lång och kort sikt införs en ordning med tidiga lokala omställningsmedel. Vid användning av lokala medel ska tidiga åtgärder kunna sättas in i syfte att stärka och ställa om medarbetareller i syfte att stärka organisationens arbete med omställning så att omställningssitua tioner kan hanteras på ett bättre sätt för både arbetsgivare och medarbetare. Lokala medel kan användas i följande typer av situationer: - Medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbristill följd av beslut om att höja kompetensnivån i ver ksamheten eller beroende på förändrade behov i verksamheten, erbjuds omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst. - Medarbetare som har identifierats som övertaliga och riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist kan erbjudas omställningstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst.

3 CIRKULÄR 16: Medarbetaresom inte kan återgåi befintlig anställning,men har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutadrehabilitering,kan erbjudasomställningsstödi syfte att få kompetensför annantjänst. - Organisationersom stårinför en omställningerbjudsutbildning och stöd i det svårasamtaletoch hanteringav en arbetsbristsituation. - Stödkan gesgenomenskildasamtaltill medarbetaresom arbetarinom verksamhetsom är föremålför arbetsbrist. För att få tillgång till de lokala medlenkrävs att arbetsgivarenupprättaren handlingsplanför hur man tänkersig kunnaarbetalokalt det kommandeåret. A rbetsgivarenskadiskuteramed arbetstagarorganisationerna och kommafram till vad handlingsplanen ska innehålla. Handlingsplanenska sedanskickasin till Omställningsfondenså att de kan bilda sig en uppfattningom framtidaarbetsinsatser. För att sedanfå medelutbetaldaska uppgifterlämnasin om de individer som ges lokalt omställningsstödoch underlagför de kostnadersom uppstår.mer detaljerad informationom hur denadministrativahanteringenskagå till kommerinom kort att finnaspå Omställningsfondens hemsida. Turordning Den nuvarandebestämmelsen i AB 35 mom. 1 e), som innebäratt arbetsgivaren,i de fall då flera fackliga organisationerorganiserarsammabefattningar/yrkesgrupper, skagöraturordningenvid uppsägningpå grundav arbetsbristi två stegtasbort för berörda organisationer. Dettainnebäratt avtalsområdeinte längrekommeratt påverkaturordningskretsarnas utformning.principensist in först ut skastyra turordningenoavsettfacklig tillhörighet. Vid lika anställningstidger högreålder företräde. Turordningskretsarnavid arbetsbristindelasvidare utifrån befattningarmed i huvudsakjämförbaraarbetsuppgifterpå varje driftsenhetför sig oavsettfacklig tillhörighet. Med i huvudsakjämförbaraarbetsuppgifteravsesbefattningarvars innehålloch kompetens krav är sådanaatt dessinnehavarekan utföra de arbetsuppgiftersom ingår i de befattningarsom jämförs medvarandra.vid bedömningav dettaskainte yrkes/befattningsbenämning vara avgörandeutan det är det faktiska innehålleti de berördabefattningarnasom skajämförasoch bedömas. Hänsyntill denpraxis som utvecklatsi Arbetsdomstolenkring skälig upplärningstid vid bedömningav tillräckliga kvalifikationer ska beaktasvid bedömningen.är de befattningarsom jämförssådanaatt innehavarnaefter sådanskälig upplärningstidkan utföra samtligaarbetsuppgifteri de olika befattningarnaär de att betraktasom i huvudsakjämförbara i avtaletsmening. Vad som är skälig inlärningstidvarierarberoendepå vilken befattningsom avsesoch omständigheterna i övrigt. Bl.a. har arbetstagarens utbildningsbakgrund, yrkeskvalifikationer,arbetsuppgifternas art och den information och vägledningsom 3 (8 )

4 CIRKULÄR 16: ( 8 ) arbetstagaren fått av arbetsgivaren betydelse vid bedömningen. Enligt Arbetsd omstolen s praxis är utbildningstid översti gande 6 månader typiskt sett inte att betraktas som skälig och rimlig inlärningstid. Det görs vidare ett avsteg från reglerna i 22 LAS om möjligheten till sammanläggning. Bestämmelsen i AB innebär att berörd arbetstagarorganisation kan begära sammanlägning av driftsenheter inom förvaltningsområdet på samma ort där arbetsbristen aktualiserats. Med ort avses samma sak som ort s begrepp et i 22 LAS. Med berörd organisation avses sådan som har medlemmar som ingår i turordningskretsen. Sammanläggningen kan a vse högst tre driftsenheter (inklusive den driftsenhet som är drabbad av arbetsbristen). Begär någon berörd arbetstagarorganisation sammanläggning av driftsenheter ska sådan göras. Har samtliga berörda arbetstagarorganisationer inte enats om och, inom 7 ka lenderdagar räknat från dagen för första förhandlingstillfället, meddelat arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas samman beslutar arbetsgivaren detta. Arbetstagarorganisationerna måste enas om såväl antalet som vilka specifika driftsenheter som sk a läggas samman, annars beslutar arbetsgivaren fritt i frågan om vilka driftsenheter som ska läggas samman. Förhandlingsskyldigheten enligt 29 LAS föreligger endast mot arbetstagarorganisation som har medlem som omfattas av arbetsgivarens förslag till tu rordning. Alltså arbetstagare som ingår i turordningskretsen. Kretsen av arbetstagarorganisationer som är förhandlingsberättigade kan således påverkas av om sammanläggning begärts och om det vid någon av de tillkomna driftsenheterna finns arbetstagare som omfattas av turordningen och som är organiserade i arbetstagarorganisation vilken inte hade medlem på turordningslistan vid den först identifierade driftsenheten. Facklig organisation som är förhandlingsberättigad är också berörd facklig organisation i sa mmanläggningshänseende. Detta medför att, beroende på hur sammanläggning initialt beslutats (av fack eller arbetsgivare), att fackens möjlighet till beslut i frågan kan behöv a prövas igen under ytterligare en sjudagarsperiod innan beslutanderätten i frågan går över till arbetsgivaren. Vid turordning ska för legitimationsyrken, vid indelning utifrån jämförbara arbetsuppgifter, beaktas legitimation/legitimationer, behörighet och specialistexamen. Möjlighet till lokal avvikelse Möjligheten att träffa lokala kollektivavtal kvarstår avseende både turordning och företrädesrätt. Sådana avtal kan exempelvis träffas om andra turordningskretsar eller sammanläggning av flera driftsenheter än vad som anges i AB. Fördelen med att arbetsgivaren och de fackliga organisa tionerna träffar lokala kollektivavtal är att avtalen kan anpassas utifrån de lokala förutsättningarna.

5 CIRKULÄR 16: ( 8 ) De lokala avtal om turordning och företrädesrätt som redan finns påverkas inte av ändringarna i bestämmelsen. Om lokala parter önskar att tillämpa det n ya innehållet i 35 behöver l okala avtal sägas upp. Turordningsexempel Den nya regleringen kring turordning avser endast själva turordningsförfarandet och innebär ingen förändring i förhållande till andra åtgärder som kan vidtas i samband med en arbetsb ristsituation för att hantera en uppkommen övertalighetssituation som t.ex. möjligheterna till överenskommelser, förflyttningar och omplaceringar. Reglerna blir endastillämpliga när det konstaterats att en turordningshantering blir nödvändig för att lösa övertaligheten. Socialsekreterare Verksamheten vid en enhet (enhet 1) ska läggas ned och den där bedrivna verksamheten ska istället utföras av en annan enhet (enhet 2) inom ramen för deras befintliga verksamhet. På den enhet 1 arbetar tre socialsekreterare. En med lång anställningstid och två relativt nyanställda. Såväl den enhet som ska avvecklas som den som ska ta över arbetsuppgifterna finns på samma ort (och givetvis inom samma förvaltning). Om ingen sammanläggning begärs av någon av de berörda fackliga organisationerna (SSR och Vision) turordnas driftsenheten (enhet 1) för sig, vilket innebär att samtliga socialsekreterare där blir övertaliga. Om sammanläggning begärs kommer såväl enhet 1 som enhet 2 att ingå i turordningskretsen. I tur ordningskretsen kommer då att ingå samtliga socialsekreterare på orten och även, om sådana finns, andra befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. D.v.s. om det inom turordningskretsen finns någon annan kategori arbetstagare som har arbetsuppg ifter som är så likartade att de jämförda grupperna, med beaktande av skälig upplärningstid, kan utföra varandras arbetsuppgifter. De tre socialsekreterarna, ev. person er i annan jämförbar befattning, med kortast anställningstid och som uppfyller kravet på tillräckliga kvalifikationer för de kvarvarande befattningarna kommer att bli övertaliga och föremål för omplaceringsutredning. Undersköterskor Antalet undersköterskor vid ett äldreboende ska minskas med två personer. Vilka två befattningar som ska bort i dentifieras av arbetsgivaren. Samtliga undersköterskor på driftsenheten turordnas på samma lista (även oorganiserade). Om det på orten och inom förvaltningen finns fler driftsenheter där undersköterskor arbetar kan någon av de berörda fackliga organisatio nerna (d.v.s. organisation som har medlem som berörs på den ursprungliga driftsenheten) begära sammanläggning.

6 CIRKULÄR 16: ( 8 ) Sammanläggning kan ske av högst totalt tre driftsenheter varav en måste vara den där arbetsbristen uppstått. Begärs sammanläggning ska sådan g öras i enlighet med vad de fackliga organisationerna enats om. Kan dessa inte enas om ett förslag inom 7 dagar från första förhandlingstillfället bestämmer arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas samman. I detta exempel torde vanligtvis den enda b erörda organisationen vara Kommunal och sammanläggning kommer då sannolikt att ske utifrån Kommunals mening. Samtliga undersköterskor på de utpekade driftsenheterna placeras på en lista utifrån anställningstid och de initialt identifierade övertaliga under sköterskorna kommer att prövas ur kvalifikationssynpunkt mot undersköterskor med kortare anställningstid. Om inga specifika kvalifikationskrav föreligger så kommer de två undersköterskor med kortast anställningstid i turordningskretsen att bli övertaliga. Därefter genomför arbetsgivaren en sedvanlig omplaceringsutredning. Turordning av yrkesgrupper med legitimation och behörighet Vid turordning ska för legitimationsyrken, vid indelning utifrån jämförbara arbetsuppgifter, beaktas legitimation/legitimatione r, behörighet och specialistexamen. Narkoss juksköterska Övertalighet narkossjuksköterskor. Leg sjuksköterska med specialistbevis anestesi ingår i kretsen. Narkos sjuksköterska vid sjukhus X, vilket är d et enda sjukhuset på orten. Narkos sjuksköterskor finns inte vid någon annan vårdinrättning på orten. Den befattning som ska försvinna ur organisationen innehas av den narko sjuksköterska som har längst anställningstid. Turordningskretsen utgörs av driftsenheten (hela sjukhuset). Bedömning ska göras vilka andr a specialistsjuksköterskor inom turordningskretsen som ev. kan anses ha i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Jämförelse och turordning med sjuksköterskor utan specialisering är dock inte aktuellt, då dessa inte kan utföra narko sjuksköterskornas arbete utan ytterligare utbildning. N arkos sjuksköterska n med kortast anställningstid blir berörd av arbetsbristen (om inte annan grupp anses jämförbar och det i denna grupp finns arbetstagare med kortare anställningstid). Innan uppsägning genomförs omplaceringsutredning på sedvanligt sätt. Narkos sjuksköterskan kommer i omplaceringsfasen kunna göra anspråk på lediga sjuksköterskebefattningar utifrån begreppetillräckliga kvalifikationer.

7 CIRKULÄR 16: ( 8 ) Fysioterapeut Fysioterapeut i öpp envården är övertalig. Arbetsbristen drabbar en vårdcentral som ska läggas ned. På orten (och inom samma förvaltningsområde) finns totalt 5 vårdcentraler varav fysioterapeuter finns på 3 av dessa. Turordningskretsen utgörs av berörd vårdcentral. Om något a v de förbund som har medlemmar på den vårdcentral som ska läggas ned begär sammanläggning av driftsenheter ska sådan göras. Om berörda arbetstagarorganisationer enas om vilka enheter som ska läggas samman ska sådan sammanläggning ske på det sätt som beslut ats. Om enighet inte kan uppnås beslutar arbetsgivaren vilka enheter som ska läggas samman. Max 3 enheter inom samma ort och förvaltning kan läggas samman. I exemplet har de 3 vårdcentraler där fysioterapeuter finns lagts samman. F ysioterapeut en med kort ast anställningstid blir berörd av arbetsbristen och för det fall den fysioterapeut som fanns på den enhet som är föremål för nedläggning (initialt övertalig) inte är samma person så erbjuds denne det arbete som innehafts av fysioterapeut som drabbas av ar betsbristen efter genomför turordning. Civilingenjör I kommunhuset arbetar fyra civilingenjörer. Två av dessa tillhör kommunstyrelseförvaltningen och två tillhör fastighetsförvaltningen. Vid tekniska kontoret, som är en egen driftsenhet belägen tre kilome ter från kommunhuset (men på samma ort) och tillhörig fastighetsförvaltningen, arbetar ytterligare två civilingenjörer. En organisationsförändring innebärande att de två civilingenjörsbefattningarna på tekniska kontoret ska tas bort har beslutats. Om ingen sammanläggning begärs kommer de två initialt berörda civilingenjörerna (oavsett facklig tillhörighet) ingå i turordningskretsen. Finns det på driftsenheten befattningar som bemannas av andra yrkeskategorier vars utbildningskrav och arbetsinnehåll är sådan t att innehavarn av de två jämförda befattningarna, efter skälig upplärningstid, kan utföra varandras arbetsuppgifter, ska även de ingå i turordningskretsen. Begärs sammanläggning med kommunhuset kommer, även de två civilingenjörerna som arbetar där och t illhör fastighetsförvaltningen att ingå i turordningskretsen. Även andra arbetstagare i befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter i kommunhuset (och som tillhör fastighetsförvaltningen) kommer, om sådana finns, att ingå i turordningskretsen. D e civilingenjörer som tillhör kommunstyrelseförvaltningen berörs inte oaktat sammanläggningen. Visar det sig vid sammanläggningen att det i kommunhuset finns arbetstagare som kommer ingå i turordningskretsen och som tillhör facklig organisation som inte ti digare varit berörd av arbetsbristen blir denna organisation förhandlingsberättigad

8 CIRKULÄR 16: ( 8 ) enligt 29 LAS och har därmed rätt att få inflytande i sammanläggningsfrågan, varvid möjligheten för samtliga arbetstagarorganisationer att enas i sammanläggningsfrågan äv en ska omfatta den nya organisationen. I en sådan situation uppkommer en ny tidsfrist om sju dagar för de fackliga organisationernatt enas i sammanläggningsfrågan. Företrädesrätt E tt förtydligande görs i AB angående att arbetstagaren ska anmäla ansp råk på företrädesrätten. För att företrädesrättill återanställning ska aktualiseras krävs att arbetstagare anmäler anspråk på företrädesrätt. Sådan anmälan ska vara skriftlig och ha inkommit till arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen upphört. Har sådan anmälan inte gjorts föreligger inte företrädesrättill återanställning. Företrädesrätt till återanställnin gäller, oavsett avtalsområde, på samma ort och inom samma förvaltningsområde där arbetstagaren senast var verksam. Företrädesrä tten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i arbetstagarens senaste anställning hos arbetsgivaren. Frågor Vid frågor om omställning eller turordning kontakta förhandlingssektionens servicetelefon på t fn Vid frågor om turordning kontakta arbetsrättenservicetelefon på t fn Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för arbetsgivarpolitik Niclas Lindahl John Nilsson B ilagor: AB 35 TLO - KL

9 AB 35 Turordning och företrädesrätt (Bestämmelsen träder i kraft ) Mom och 29 lagen om anställningsskydd (LAS) gäller med följande angivna tillägg. Gemensam turordning fastställs för varje driftsenhet för sig. Inom driftsenheten fastställs turordningen för grupp av arbetstagare som har befattningar med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter oavsett facklig tillhörighet. Anmärkning Med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter avses befattningar vars innehåll och kompetenskrav är sådana att dess innehavare kan utföra de arbetsuppgifter som ingår i de befattningar som jämförs. Arbetstagares yrkes/befattningsbenämning är inte avgörande vid denna bedömning. Arbetstagarorganisation kan begära sammanläggning av driftsenheter inom förvaltningsområdet på samma ort där arbetsbristen aktualiserats. Sådan sammanläggning kan avse högst 3 driftsenheter. Begär arbetstagarorganisation sammanläggning av driftsenheter ska sådan göras. Har samtliga berörda arbetstagarorganisationer inte enats om och, inom 7 kalenderdagar räknat från dagen för första förhandlingstillfället enligt mom. 2, meddelat arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas samman beslutar arbetsgivaren vilka driftsenheter som ska läggas samman. Mom. 2 Förhandlingsskyldighet enligt 29 LAS föreligger endast mot berörd arbetstagarorganisation. Med berörd organisation avses sådan organisation vars medlem omfattas av arbetsgivarens förslag till turordning. Mom och 27 LAS gäller med följande angivna tillägg. a) Har arbetstagare anställts enligt 4 mom. 2, mom. 3 b) och c), för provanställning, tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension eller som förvaltningschef eller motsvarande funktion, ger sådan anställning inte företräde till återanställning.

10 b) Företrädesrätt till återanställning gäller inte vikariat eller allmän visstidsanställning som är kortare än 14 kalenderdagar. Anmärkning Efter 14 kalenderdagar ska vikariatet eller den allmänna visstidsanställningen erbjudas arbetstagare som har företrädesrätt till återanställning. c) Företrädesrätt till återanställning gäller inte arbete, som behöver disponeras för omplacering eller tas i anspråk enligt 6, förflyttning eller 5 mom. 1 b), höjd sysselsättningsgrad. d) För att företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras krävs att arbetstagare anmäler anspråk på företrädesrätt. Sådan anmälan ska vara skriftlig och ha inkommit till arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen upphört. Har sådan anmälan inte gjorts föreligger inte företrädesrätt till återanställning. e) Företrädesrätt till återanställning gäller, oavsett avtalsområde, på samma ort och inom samma förvaltningsområde där arbetstagaren senast var verksam. Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i arbetstagarens senaste anställning hos arbetsgivaren. Möjlighet till lokal avvikelse Mom. 4 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från denna bestämmelse.

11 Bilaga 2. TLO-KL Överenskommelse om tidig lokal omställning (TLO-KL) Bilaga 7 till KOM-KL 1 Mål för utveckling och omställning med tidiga lokala omställningsmedel Utvecklings- och omställningsarbetet ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet samt kvalitet och arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete ska öka genom tidigt lokalt omställningsarbete. Verksamhetsförändringar kan till exempel innebära behov av förändrad eller ny kompetens, nya organisationsformer eller förändrat antal anställda. Detta kan i sin tur medföra behov av lokalt omställningsarbete. Det är angeläget att arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna tar ett gemensamt ansvar för att de lokala omställningsmedlen används för åtgärder och aktiviteter utifrån ett helhetsperspektiv i verksamheten. Såväl kollektiva som individuella behov av omställning ska beaktas. Avtalets tillämpning förutsätter en konstruktiv dialog mellan arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna. Centrala parter är överens om att utveckla förutsättningar för ett aktivt arbete med tidig lokal omställning genom att stödja åtgärder som syftar till utveckling av verksamhet och medarbetare. I bilaga a - Centrala parters syn på tidig lokal omställning, har de centrala parterna angivit sin syn på vad lokala omställningsmedel kan användas till. Denna bilaga tjänar som vägledning till vad som kan ingå i det lokala omställningsarbetet. 2 Finansiering Det lokala omställningsarbetet finansieras genom att arbetsgivare årligen från Omställningsfonden avropar stöd till lokala omställningsåtgärder uppgående till högst 0,1 % av sin lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB.

12 Anmärkning Det exakta beloppet som respektive arbetsgivare kan avropa fastställs vid beslut i styrelsen enligt 10 i stadgarna för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KL. 3 Lokalt arbete med tidig omställning Arbetsgivaren ska vid lokal överläggning inledningsvis presentera sin syn på utvecklingsbehov och förslag till åtgärder och aktiviteter. Med utgångspunkt i detta ska arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna genom diskussion och analys identifiera vilka områden samt vilka åtgärder och aktiviteter inom dessa som ska finansieras genom de lokala omställningsmedlen. Det ligger i respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och aktivt deltagande. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer ett aktivt arbete för att nå ett effektivt arbete med tidig lokal omställning. 4 Handlingsplan Arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur de lokala omställningsmedlen ska användas utifrån identifierade behov och årligen redovisa till de lokala arbetstagarorganisationerna hur medlen använts. 5 Omställningsfondens uppdrag Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan i arbetet söka stöd från Omställningsfonden. Omställningsfonden har till uppgift att säkerställa kvaliteten i de åtgärder som ska utföras. För att kunna ta del av medlen enligt TLO-KL ska arbetsgivaren lämna underlag till fondens kansli. 6 Stöd från centrala parter Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan tillsammans inhämta råd och stöd från centrala parter i syfte att få stöd i användandet av de lokala medlen. 7 Uppföljning Centrala parter är överens om att löpande under försöksperioden följa upp det lokala arbetet med tidig lokal omställning och att under år 2019 utvärdera användningen av lokala omställningsmedel.

13 Bilaga 8 till KOM-KL Centrala parters syn på tidig lokal omställning Syftet med de lokala omställningsmedlen är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder. Det kan exempelvis innebära att ge medarbetare utbildning eller andra åtgärder som ökar anställningstryggheten. Arbetet inleds med upprättande av en handlingsplan för hur det tidiga lokala omställningsarbetet ska gå till. Handlingsplanen kan innehålla följande: analys av kompetensbehov de kommande åren, verksamhets- och ekonomiska förutsättningar samt situationen avseende långtidssjukskrivningar, förslag på åtgärder som ska vidtas för grupper av anställda eller för individer för att stärka dessa anställdas kompetens och ge dem möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter, tidplan och budget för de olika åtgärderna. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan i det lokala arbetet med handlingsplanen söka stöd från Omställningsfondens kansli. Parterna kan härigenom ta del av sakkunskap och få inspiration i syfte att stimulera till en användning av medlen som bidrar till eller underlättar omställning i den egna verksamheten. Om arbetstagarorganisation saknar lokal facklig företrädare ska arbetsgivaren bjuda in central företrädare för organisationen för att ge möjlighet till påverkan på arbetet med handlingsplanen. Arbetsgivaren ska årligen redovisa, till de lokala arbetstagarorganisationerna, hur medlen har använts i enlighet med den lokala handlingsplanen och avtalets intentioner. Vid behov kan därefter handlingsplanen justeras. Exempel på åtgärder som kan genomföras lokalt Tidiga åtgärder kan sättas in för att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist till följd av ett politiskt beslut om att höja kompetensnivån i verksamheten eller beroende på förändrade behov i verksamheten. Medarbetare som har identifierats som övertaliga och riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist kan erbjudas tidiga åtgärder i syfte att få kompetens för annan tjänst hos arbetsgivaren.

14 Medarbetare som inte kan återgå i befintlig anställning men har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering kan erbjudas omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst. Chefer kan erbjudas utbildning och stöd i det svåra samtalet och hantering av en arbetsbristsituation. Stöd kan ges genom enskilda samtal till medarbetare som arbetar inom verksamhet som är föremål för arbetsbrist. Parterna är överens om att Omställningsfondens kansli är en viktig resurs i arbetet med tidig lokal omställning. De lokala åtgärderna kan utföras av Omställningsfondens kansli, arbetsgivaren själv eller annan aktör. I syfte att säkerställa kvaliteten på åtgärderna ska underlag inlämnas till fondens kansli gällande vilka medarbetare som ska omfattas av den tilltänkta åtgärden och vilken utförare som är avsedd att genomföra den för att få tillgång till de avropade medlen. Om arbetet utförs av annan än Omställningsfondens kansli har kansliet i uppgift att ge råd och stöd till arbetsgivaren.

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning

Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning 2016-12-21 1 (8) CIRKULÄR 16:67 Avdelningen för arbetsgivarpolitik John Nilsson, Erik Lardenäs Jeanette Hedberg Nyckelord: Turordning, arbetsbrist, omställning, uppsägning Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen

Läs mer

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser

Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 2016-09-07 Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan,

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning kring arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. 6:e november 2012 Den 8 januari fastställde avdelningsstyrelsen förhandlingsstrukturen som Vision Stockholms stad

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017

Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Vision Stockholms Stads förhandlingsordning vid omorganisation, omställning, arbetsbrist och uppsägningar fr.o.m. första januari 2017 Ett nytt avtal kring Tidig Lokal Omställning (TLO-KL) och nya turordningsregler

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal

Överenskommelse om Omställningsavtal Förhandlingsprotokoll KOM-KL 2016-12-07 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Läs mer

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2016-12 - 16 1 ( 5 ) CIRKULÄR 16:56 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Jan Bergström Nyckelord: RIB Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Överenskommelse

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Förhandlingsprotokoll KOM-KL 2010-12-07 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: :13 FörL, Föräldraledighetslagen. Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:42 Diarienr: 2006/1701 P-cirknr: 2006-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: FörL, Föräldraledighetslagen Malin Looberger Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL

Försättssida. OFRs talarmanus KOM-KL KOM-KL OFRs talarmanus KOM-KL Försättssida KOM KL Ett omställningsavtal för anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag som träder i kraft 1 januari 2012. 1 Bild 1. Syfte Omställningsavtalet ska stödja och

Läs mer

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka

Sfsf. Riktlinjer för omställning. i Botkyrka Sfsf Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka BOTKYRKA KOMMUN Beslutad i Personalutskottet 090302 2 [9] Riktlinjer för omställning och rörlighet i Botkyrka 1 Rätt person, på rätt plats med rätt

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-05-11 1 (6) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Turordning vid uppsägning PDF ladda ner Turordning vid uppsägning PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Catharina Calleman. omstridda i arbetsrätten. Calleman undersöker i sin avhandling turordningsreglerna och deras funktion

Läs mer

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad,

Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, Cirkulärnr: 12:11 Diarienr: 12/1738 Arbetsgivarpolitik: 12-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, arbetsbrist, uppsägning, omreglering, sysselsättningsgrad, omplaceringsskyldighet Datum:

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb

Förändringar i förordningar om lönesubvention och ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar och traineejobb 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarfrågor Phia Moberg Sandra Bergendorff Nyckelord: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Läs mer

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Cirkulärnr: 16:31 Diarienr: 16/03072 P-cirknr: 16-2:18 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: --- AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Arbetsrättssektionen Datum: 2016-05-26

Läs mer

Förändringar i skollagen (2010:800)

Förändringar i skollagen (2010:800) 2015-06-01 1 (5) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Johanna Read Hilmarsdottir Förändringar i skollagen (2010:800) Bestämmelserna i skollagen har kompletterats flera

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal

Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal 2011-01-17 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal KOM-KL m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta inledde förhandlingar med samtliga centrala motparter

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2017-04-20 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2017-05-01om

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Om förhandlingsläget i avtal 17 och andra aktuella avtalsfrågor

Om förhandlingsläget i avtal 17 och andra aktuella avtalsfrågor Om förhandlingsläget i avtal 17 och andra aktuella avtalsfrågor Niclas Lindahl - Förhandlingschef Jeanette Hedberg - Bitr. förhandlingschef Vincent Lundvall - Förhandlare Lena Schaller - Förhandlare 1

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST

PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST PERSONALENHETEN PROCESS FÖR VERKSAMHETSFÖRÄNDRING, OMSTÄLLNING OCH ARBETSBRIST Tommy Christensen, Personalenheten Karoline Axelson, Områdeskansliet för administrativt stöd PM: 2014-12-18 Verksamhetsförändring,

Läs mer

Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:85 Diarienr: 08/4702 Arbetsgivarpolitik: 08-2:36 Handläggare: Catharina Bäck Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen Datum: 2008-12-05 Mottagare:

Läs mer

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef

Innehållsförteckning. Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet 6 LULEÅ KOMMUN 2 (10) Giltighetstid Dokumentansvarig Personalchef LULEÅ KOMMUN 1 (10) LULEÅ KOMMUN 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Arbetsgivarens ansvar 3 Roller vid arbete med övertalighet 3 Förvaltningen 3 och arbetsledare 3 Medarbetare 4 4 centralt

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN. Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN Cirkulärnr: 17:4 Diarienr: 17/00747 P-cirknr: 17-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, avsked, LAS, olovlig frånvaro, lag om rätt till ledighet av trängande

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

KOM KL. Omställningsavtal för kommun, landsting och företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. I lydelse fr.o.m.

KOM KL. Omställningsavtal för kommun, landsting och företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta. I lydelse fr.o.m. Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects OMSTÄLLNINGSAVTAL FÖR KOMMUN, LANDSTING OCH FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND SOM ÄR MEDLEMMAR I PACTA KOM KL Omställningsavtal för kommun, landsting och

Läs mer

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist.

Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT HDa 1.2-2016/1252 Rektor 2016-11-07 Handläggningsordning för verksamhetsförändring som medför arbetsbrist. Ärendet Personalavdelningen har under 2016 reviderat styrdokumentet Verksamhetsförändring

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Inledning Den 20 april 2017 enades parterna om ny HÖK 17 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

landstinget DALARNA La. ds' " ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA

landstinget DALARNA La. ds'  ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA landstinget DALARNA Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni La. ds' " ge' Da.ar a Omställningsarbete 2011 Verksamhet/Basenhet: - Ekonomi i balans - Verksamhetskartläggning - Ätgärder/personalreduceringar

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA!

Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsfonden seminarium februari 2012 2011 OMSTÄLLNINGSFONDEN VÄLKOMNA! Omställningsavtalet Fokus på aktivt omställningsarbete. Ekonomisk trygghet i omställning. Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2006:7 Diarienr: 2006/0157 P-cirknr: 2006-2:2 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Plusjobb Phia Moberg Datum: 2006-01-20 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Kommunstyrelsen

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Löneavtal 00 Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen...3

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31

Lönebildning i företagen. Utbildningsföretag. Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Lönebildning i företagen Utbildningsföretag Giltighet: 2007-04-01-2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling... 4 3 Grundläggande

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-196 77 Antagande av huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor s beslut 1. beslutar, i enlighet med rekommendation från, att anta bestämmelserna

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen

Dammsugaren. att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Dammsugaren att arbeta aktivt med tjänstefördelningen Vid tjänstefördelning blir det allt vanligare att andra omständigheter än de anställda lärarnas utbildning, behörighet och legitimation tillåts bli

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31

LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer. Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 LönebiLdning i företagen Utbildningsföretag Sveriges ingenjörer Giltighetstid: 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 3 2 Företagets utveckling och medarbetarens kompetensutveckling...

Läs mer

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Inledning Bakgrund Den 1 december 2016 enades parterna om en ny Huvudöverenskommelse, HÖK 16, för OFRs förbundsområde

Läs mer

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan

Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan Omställningsavtal för trossamfundet Svenska kyrkan 2005-05-24 Reviderad 2007-01-01 2010-10-20 Överenskommelse Förhandlingsprotokoll Ärende Överenskommelse om ändring av Omställningsavtalet Tid 2010-11-24

Läs mer

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet Cirkulärnr: 2004:108 Diarienr SK: 2004/2732 Diarienr Lf: 1616/04 P-cirknr: 2004-2:25 Nyckelord: Huvudöverenskommelse, Vårdförbundet Handläggare: Peter Hattendorff och Marianne Hörding Avdelning: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Utbildningsföretag Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Gemensamma utgångspunkter... 4 2 Företagets utveckling och medarbetarens

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Lönerevision för Unionen

Lönerevision för Unionen Lönerevision för Unionen 2017-2019 1 Lönehöjningar 1.1 Beräkning av löneutrymme för individuell höjning den 1 juli 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019 30 juni 2017. 30 april 2018. 30 april 2019. 1.2 Förstärkt

Läs mer

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL.

AG måste även kontrollera om det finns någon anställd AT som har anmält intresse att gå upp i tjänst enligt 23 MBL. Svar Tenta Arbetsrätt SMGA04 18-12-2011 Fråga 1: Då företaget inte är nystartat utan har tagits över måste ArbetsGivaren, AG, kontrollera vilka ArbetsTagare, AT, som har företrädesrätt till återanställning

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget

Driftsinskränkning. En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget Driftsinskränkning En praktisk handbok om driftinskränkningar och uppsägningar på företaget fååéü ääëñ êíéåâåáåö= Checklista före uppsägning på grund av arbetsbrist 2 Driftsinskränkning 3 Alternativ till

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Anders Reuter Arbetsrättsjurist 044-309 34 78 anders.reuter@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-03-21 Dnr 1200612 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Reviderade riktlinjer

Läs mer

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist 1 (15) Denna PM behandlar enbart arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist Innehåll 1 BEGREPPET ARBETSBRIST... 2 1.1 Förbud mot uppsägning vid verksamhetsövergång... 2 2 VARSEL TILL

Läs mer

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna

Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Cirkulärnr: 08:77 Diarienr: 08/4434 Arbetsgivarpolitik: 08-2:32 Nyckelord: Diskriminering, Jämställdhet, Arbetsrätt, Arbetsliv Handläggare: Johanna Read Hilmarsdottir Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING

RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING 2011-01-26 Sid 1 (9) RIKTLINJER FÖR LÖNEBILDNING i Gävle kommunkoncern P E R S O N A L A V D E L N I N G E N Gävle Kommun, Drottninggatan 22, 801 84 Gävle Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01

Förhandlingsprotokoll 2010-11-09. Förhandlingsprotokoll 2000-12-20. Förhandlingsprotokoll 1996-02-01 Överenskommelse av den 24 juli 1996 med ändringar den 20 december 2000 och den 9 november 2010 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Fackförbundet SKTF Ledarna AiF, Akademikerförbunden

Läs mer

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning:

Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Cirkulärnr: 09:82 Diarienr: 09/5858 Arbetsgivarpolitik: 09-2:25 Nyckelord: AB, Allmänna bestämmelser, sjuklön Handläggare: Maria Dahlberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext

Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext 1 (7) Personalstrategiska enheten MEDDELANDE NR 1/10 Arbetsrätt och förhandling 2010-05-07 Dnr 346/10 Till Göteborgs Stads förvaltningar Rekryteringsordning inom Göteborgs Stad samt stödtext Rekryteringsordning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning

Företrädaren & Arbetsbrist Handledning Företrädaren & Arbetsbrist Handledning 1 INNEHÅLL Information om verksamhetens utveckling 4 Förhandling om förändring av verksamhet 6 Förhandling om uppsägningar 9 Uppsägningen 12 Under uppsägningstiden

Läs mer

2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer