RIKTLINJER FÖR REFORMERINGEN AV UNIVERSITETSVÄSENDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR REFORMERINGEN AV UNIVERSITETSVÄSENDET"

Transkript

1 Arbetsgrupp för en ny universitetslag Promemoria RIKTLINJER FÖR REFORMERINGEN AV UNIVERSITETSVÄSENDET Inledning 1. Enligt regeringsprogrammet kommer universitetens rättsliga ställning att revideras. Det skall bli möjligt för universiteten att bli offentligrättsliga juridiska personer (offentligrättslig inrättning) eller privaträttsliga stiftelser. Ett väsentligt element i samband med denna ändring är att också universitetens förvaltning revideras så att universiteten självständigare och bättre än för närvarande kan svara på de utmaningar deras ställning för med sig. Syftet är att universitetens ekonomiska och administrativa ställning ses över i syfte att stärka deras autonoma ställning som självständiga aktörer. 2. Denna promemoria tar närmast upp sådana frågor som förutsätter ändringar i gällande lagstiftning. Av denna anledning har universitetens uppgifter, undervisning, forskning och den samverkan med samhället som bygger på dem behandlats endast i begränsad utsträckning. 3. Till universiteten hör enligt 3 i gällande universitetslag deras lärare, forskare, övriga personal och studerande. Detta förhållande kvarstår. Utgångspunkter för reformen 4. Centrala utgångspunkter för reformen är: Alla universitets autonomi förstärks och ställningen som statligt räkenskapsverk frångås. Som juridisk person kan ett universitet vara en självständig offentligrättslig juridisk person eller en privaträttslig stiftelse. Även i en offentligrättslig ställning eller som stiftelse sköter universiteten offentliga uppgifter. För att stiftelseformen skall kunna väljas måste stiftelsens grundkapital bildas så att även andra betydande finansiärer än staten medverkar. Dessutom förutsätts att en tillräckligt stor universitetssammanslutning bildas. De offentligrättsliga inrättningarna och stiftelserna kommer att stå utanför statens budgetekonomi. De anvisas statlig finansiering i budgeten. För båda formerna av juridisk person gäller bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Statens finansiering kommer även i fortsättningen att vara institutbaserad och i statens finansieringsandel sker inga ändringar till följd av att formen av juridisk person ändras. Principerna för finansieringen av universitetens verksamhet är desamma för alla universitet oberoende av vilken form av juridisk person de företräder. Att de olika formerna kan behandlas olika skattemässigt kommer dock att beaktas (jfr yrkeshögskolorna). Universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar och som stiftelser får förutom statlig finansiering också finansiering via universitetets affärsverksamhet, donationer och eventuella kapitalinkomster.

2 2 Den utbildning som leder till examen vid universiteten skall förbli avgiftsfri. Det skall bli möjligt för universiteten att ordna examensinriktad uppdragsutbildning och att inleda ett försök där de inom bestämda magisterprogram får rätt att ta ut terminsavgifter. Universitetens ledarskap utvecklas och universitetens interna system för förvaltning och ledning reformeras. Den externa sakkunskapen och å andra sidan också det akademiska beslutsfattandet vid universitetet stärks i förvaltningen oberoende av formen av juridisk person. I frågor som gäller undervisning och forskning stärks det interna beslutsfattandet. Rättslig regleringsram för en offentligrättslig inrättning och en stiftelse Offentligrättslig inrättning 5. Bestämmelser om status som juridisk person, uppgifter och ansvar samt ordnandet av förvaltningen för ett universitet som är verksamt som en offentligrättslig inrättning ges i en ny lag om universiteten. Det är fråga om en särskild form av juridisk person. Dess rättsliga ställning baserar sig inte eller kan inte härledas ur nuvarande juridiska personer. De offentligrättsliga inrättningarna har inga egentliga ägare, men de skall vara verksamma på undervisningsministeriets förvaltningsområde, via vilken lagstiftnings-, finansierings- och den övriga styrningen genomförs. 6. I slutrapporten om revidering av universitetens ekonomiska och administrativa ställning av utredningsmännen Jääskinen och Rantanen (Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:2) finns ett förslag till författningar genom vilka universitet verksamma som offentligrättsliga inrättningar får status som juridisk person. Enligt förslaget skall bestämmelser om universitetens rättigheter, uppgifter och andra skyldigheter, organ och val av dem samt om uppgiftsfördelningen i organen och deras ansvar ges i den kommande lagen om universiteten. Målet för den beredning som baserar sig på utredningsmännens förslag är att universitetens rörelsefrihet när det gäller att välja organen och slå fast uppgiftsfördelningen skall utökas jämfört med nuläget. Stiftelse 7. Grundande av stiftelser och deras verksamhet regleras i lagen om stiftelser (109/1930). En stiftelse är en förmögenhetsmassa, som sköts av stiftelsens styrelse. De som avstår egendom för grundande av en stiftelse skall upprätta en stiftelseurkund över detta. I förordnandet om grundande av en stiftelse skall nämnas stiftelsens ändamål och den egendom som stiftelsen skall få. I stiftelsens stadgar skall bl.a. anges antalet styrelsemedlemmar, hur de utses samt deras mandattid. Enligt 10 a i lagen om stiftelser kan i stiftelsens stadgar bestämmas att beslutanderätten i stiftelsen utom av styrelsen skall utövas av något annat organ eller av en styrelsemedlem eller någon av stiftelsens funktionärer i ärenden som bestäms i stadgarna. Bestämmelser som uppgifter och skyldigheter för ett universitet som är verksamt som en stiftelse utfärdas dessutom i den kommande lagen om universiteten. 8. Verksamheten vid ett universitet som är verksamt som en stiftelse och hur det organiseras har behandlats av en planeringsgrupp som lagt fram förslag till ett nytt universitet via samgång mellan Tekniska högskolan, Helsingfors handelshögskola och Konstindustriella högskolan, (Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:16). Undervisningsministeriet startade den 5 juli 2007 planeringsarbetet gällande innovationsuniversitetet, som består av nämnda tre universitet.

3 3 Kapitalisering av universiteten 9. Offentligrättsliga inrättningar och stiftelser är självständiga juridiska personer och således fristående från staten. Detta innebär att de inte såsom räkenskapsverken utgör en fast del av statens ekonomiförvaltning. Även om staten också i fortsättningen förbinder sig att årligen finansiera universitetens verksamhet, bör universiteten kapitaliseras för att deras likviditet och kreditvärdighet skall tryggas. 10. För att bilda universitetens kapital kan man i princip använda både fast och lös egendom, värdepapper och direkta penningtransaktioner. Kapitalet bildas genom att statlig egendom överlåts, genom statlig egendom i universitetens besittning och egendom i universitetsfonderna. 11. I fråga om ett universitet i form av en stiftelse deltar också övriga instanser i bildandet av stiftelseförmögenheten, såsom sammanslutningar som företräder näringslivet eller eventuellt också universitetets stödstiftelser. 12. Universitetens verksamhet finansieras också i fortsättningen i nuvarande omfattning via statsbudgeten. Minimibehovet av kapital hänför sig till upprätthållandet av finansieringsberedskapen. Genom kapitalisering är det möjligt att förbättra den ekonomiska ställningen och förmågan att bereda sig för investeringar och överraskande utgifter. 13. I samband med kapitaliseringen utreds universitetsfastigheternas ställning. Statens finansiering av universitetens verksamhet och resultatstyrningen 14. Resultatstyrningen av universiteten baserar sig för närvarande på budgetlagstiftningen. Resultatstyrningen av universiteten och annan styrning av verksamheten sker i stor utsträckning i samma form i alla statliga räkenskapsverk. När universitetens ställning ändras bör ett nytt styrsystem skapas för dem. Även i fortsättningen kommer en viktig form av styrning att utgöras av ett avtal mellan undervisningsministeriet och universiteten. Centrala utbildningspolitiska mål lyfts fram i avtalet. 15. Universitetens uppgifter och utbildningsansvar kommer även i framtiden att regleras i lagar och förordningar. Undervisningsministeriet kommer även i fortsättningen att med hjälp av finansieringen styra utbildningens inriktning på olika områden. 16. I fråga om statens finansiering innebär reformen en övergång från fördelning av omkostnader till räkenskapsverken till en ny slags finansieringsform, om vilka egna författningar utfärdas för universitetens del. Att ställningen som räkenskapsverk i enlighet med budgetlagen försvinner innebär att universiteten i framtiden kan inrätta bolag till stöd för sin verksamhet genom att själva fatta beslut om detta, då deras verksamhet ses som ändamålsenlig och förmögenheten medger det. 17. Principerna för statens finansiering kommer att vara desamma för universiteten oberoende av vilken form av juridisk person de företräder. Att de olika formerna eventuellt inte har samma ställning i skattemässigt avseende (t.ex. i fråga om mervärdesskatt) beaktas i finansieringen.

4 4 Andra finansieringsformer 18. Universiteten kan även i fortsättningen få finansiering konkurrensutsatt av den offentliga makten från Finlands Akademi och Tekes samt EU:s stödprogram. Att universiteten eventuellt får en annan ställning som finansieringsmottagare till följd av deras status som juridisk person bör beaktas vid förnyandet av finansieringsgrunderna i fråga om den nationella konkurrensbaserade forskningsfinansieringen. 19. Universiteten kan bedriva avgiftsbelagd verksamhet, som när det gäller offentligrättsliga prestationer delas in i avgifter som högst motsvarar självkostnadspriset och prestationer som prissätts fritt på företagsekonomiska grunder. 20. Universiteten kan ta emot donationer, testamenten och andra förmögenhetsöverlåtelser. Universiteten får använda dividendinkomsterna från de bolag de äger. Universiteten kan försöka utöka sin förmögenhet och använda sina kapitalinkomster för att finansiera sin verksamhet. Personalens ställning 21. Ur universitetens synvinkel innebär deras nya status som juridisk person att arbetsgivarens förhandlingsrättigheter flyttas över från statens arbetsmarknadsverk till universiteten. 22. Enligt preliminära synpunkter framförda av statens arbetsmarknadsverk kan anställningsförhållandena i universitet som är verksamma som självständiga juridiska personer, fristående från staten, inte ha formen av tjänsteförhållanden. Detta innebär också att anställningsförhållandet för personal vid universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar ändras till arbetsavtalsförhållande. 23. I samband med förändringen kommer man att trygga personalens ställning så att de som är universitetsanställda då universiteten får sin nya status som juridisk person övergår till anställning hos den offentligrättsliga inrättningen eller stiftelsen och behåller sina nuvarande förmåner. 24. Förfarandet vid valet av personal reformeras. 25. I slutrapporten av utredningsmännen Jääskinen och Rantanen om revidering av universitetens ekonomiska och administrativa ställning läggs det fram vissa förslag till hur personalens ställning kan slås fast i universitet som har status som juridisk person. De föreslår att arbetsförhållandet för en professor eller någon annan som hör till undervisningseller forskningspersonalen skall kunna hävas eller sägas upp endast av direktionen på förslag av rektor. Sådan verksamhet som omfattas av undervisningens och forskningens frihet, som tryggas i grundlagen, kan inte vara grund för uppsägning. Universitetens personal skall handla under tjänsteansvar i fråga om myndighetsuppgifterna.

5 5 De studerandes ställning 26. Avsikten med universitetsreformen är inte att ändra de studerandes ställning i universiteten. Avgiftsfriheten i examensundervisningen kvarstår. Universiteten kommer också i fortsättningen att ha karaktären av sammanslutning till vilken deras lärare, forskare, övriga personal och studerande hör. I ett sådant universitet i form av en offentligrättslig inrättning som Jääskinen och Rantanen föreslår skall de studerande också vara företrädda i universitetets direktion (styrelse). I promemorian av den arbetsgrupp som föreslagit universitet i stiftelseform anser man att de studerande kan ha en egen representant i universitetets akademiska förvaltning. Studentkårernas ställning utreds med beaktande av de ställningstaganden riksdagens grundlagsutskott gjort (GruU 39/2004 rd och GruU 74/2002 rd). Bokföringslagen och revisionslagen samt ansvar för ekonomin 27. Ekonomiförvaltningen i alla universitet ändras så att den inte längre omfattas av statens budgetekonomi utan börjar lyda under bokföringslagen och revisionslagen. 28. För lagligheten i ekonomiförvaltningen, för att de ekonomiska skyldigheterna och åtagandena uppfylls samt för att universitetet förblir solitt svarar i första hand universitetets styrelse och dess medlemmar. Det är därför viktigt att det i styrelsen finns tillräcklig sakkunskap för planeringen av verksamheten med beaktande av de ekonomiska ramvillkoren. Universitetens förvaltning 29. Universitetens förvaltning stärks så att deras förutsättningar till självständig verksamhet säkras i förhållande till det omgivande samhället inom de ramar som deras ekonomi medger. Genom en starkare ledning försöker man åstadkomma god samordning och hög effektivitet i verksamheten. I anknytning till de ovannämnda stärks också rektors ställning. Styrelsens uppgifter bör vara att styra universitetets resurser och utveckla organisationen. 30. Även det akademiska (innehållsmässiga) beslutsfattandet reformeras. Avsikten är att det akademiska beslutsfattandet kvarstår som universitetens interna förvaltning i form av organ som bildats av företrädare för de grupper som hör till universitetet. 31. Förvaltningen vid universitet som är verksamma som stiftelser och vid universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar kan formas till förvaltningsmodeller med drag som skiljer dem från varandra, såsom framförts av utredningsmännen och av den planeringsgrupp som ligger bakom förslaget till ett innovationsuniversitet. Hur reformeringen av universitetsväsendet förhåller sig till grundlagen 32. Grundlagens 123 om universitetens självstyrelse har av riksdagens grundlagsutskott tolkats så att universiteten själva får ta beslut om val av medlemmar i universitetets styrelse (GruU 19/2004 rd). Däremot har grundlagsutskottet inte tagit ställning till maximiantalet externa medlemmar i universitetets styrelse. Bestämmelser om ett stiftelseuniversitets

6 6 styrelse och utnämning av den utfärdas av stiftarna i förordnandet om grundandet av stiftelsen. Den i grundlagen föreskrivna självstyrelsen skyddar universitetens beslutsfattande i synnerhet i förhållande till de statliga förvaltningsmyndigheterna. Ett stiftelseuniversitet är en privaträttslig juridisk person för vilka ett självständigt beslutsfattande är tryggat genom stiftelseurkunden i enlighet med lagen om stiftelser. En beaktansvärd möjlighet i denna situation är att den nya lagen om universiteten klart skiljer universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar och en högskola som är verksam som en stiftelse från varandra. Universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar skall anses vara sådana universitet som avses i grundlagen. En stiftelse som är verksam som en privat högskola skall således inte anses vara ett universitet enligt 123 i grundlagen. I stället anses den som en sammanslutning, som i den kommande lagen om universiteten i form av offentliga förvaltningsuppgifter ges de uppgifter jämte rättigheter och ansvar som ankommer på universiteten. Eftersom en stiftelse som är verksam som högskola inte betraktas som ett universitet enligt 123 i grundlagen, kan den inte heller kallas universitet. Trots det som nämnts ovan skall en stiftelse som är verksam som högskola och de examina högskolan utfärdar i övrigt ha samma ställning i högskole- och examenssystemet som de andra universitet som nämns i den kommande lagen om universiteten. Även i en privat stiftelsehögskola skall vetenskapens, konstens och den högsta utbildningen frihet vara tryggad i enlighet med 16 3 mom. i grundlagen. Likheter och skillnader mellan universitet verksamma som offentligrättsliga inrättningar och universitet verksamma som stiftelser 33. Likheter Båda är självständiga juridiska personer fristående från staten. De hör inte till statens budgetekonomi. Staten finansierar universitetens verksamhet oberoende av vilken form av juridisk person de företräder. Statens finansiering allokeras via resultatstyrningen och substansen i universitetens verksamhet styrs också via lagar och förordningar som en del av statens högskole- och forskningspolitik. Vardera formen av juridisk person kräver ett grundkapital innan verksamheten kan inledas. Vardera har en egen förmögenhetsmassa, som de kan försöka utöka genom en god skötsel av ekonomin och genom investering av förmögenheten. Vardera har möjlighet att ta emot donationer och bedriva affärsverksamhet till stöd för sin verksamhet. I vartdera fallet är personalens anställningsförhållande ett arbetsavtalsförhållande. I vartdera fallet reformeras förvaltnings- och ledningssystemet. I vartdera fallet är styrelsen i första hand ansvarig i frågor som gäller universitetets förmögenhetsställning. 34. Skillnader Endast universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar betraktas som sådana universitet som avses i 123 i grundlagen. Ett stiftelseuniversitet är en sammanslutning som med stöd av 124 i grundlagen anförtros offentliga förvaltningsuppgifter. Ett villkor för att kunna vara verksam som stiftelse är att också någon annan instans än staten i betydande utsträckning deltar i bildandet av stiftelseförmögenheten.

7 7 Förvaltningen av en offentligrättslig inrättning och av en stiftelse kan utformas på olika sätt, eftersom bestämmelserna om stiftelsers förvaltning i första hand finns i lagen om stiftelser förutom i den nya universitetslagen. Om val av styrelse och styrelsens mandattid bestäms i stiftelsens stadgar, vilka utformas av dem som avstår förmögenhet till stiftelsen. För universitet som är verksamma som offentligrättsliga inrättningar kan det i den kommande universitetslagen skapas metoder eller handlingsmodeller i syfte att förhindra överskuldsättning eller svag betalningsförmåga. Motsvarande innehåll kan tas in också i stiftelseurkunden. Beskattningen kan eventuellt skilja sig i fråga om de olika formerna av juridisk person. Hur universiteten skall förbereda sig för reformen 35. Eftersom avsikten är att reformen genomförs i rask takt bör universiteten förbereda sig i tillräckligt god tid åtminstone när det gäller följande helheter: skaffa sådan sakkunskap som ekonomiförvaltningen kräver enligt bokförings- och revisionslagen och förbereda sig på systemet genom att utreda ekonomiförvaltningens interna processer med beaktande av konkurrensutsättning av funktionerna förbereda sig för verksamhet som självständig arbetsgivare och kartlägga personalarrangemang som eventuellt behövs i anslutning till förändringen kartlägga sin egendom och riskerna i verksamheten och på basis av detta bedöma sitt behov av försäkringar få hela personalen att i mån av möjlighet delta i beredningsarbetet och utöva ett gott ledarskap vid förändringarna Undervisningsministeriet kartlägger också följande frågor: statlig egendom i universitetens besittning (bokföringsvärde för lös egendom som direkt anknyter till universitetets verksamhet, konstverk och annan egendom) motsvarande egendom i universitetsfonder bolag eller andelar i bolag som universitetet eller en universitetsfond äger hur de riksomfattande uppgifter som anförtrotts universiteten skall skötas i framtiden hur privaträttsliga avtal och eventuella andra förbindelser som universitetet ingått kan överföras till de nya juridiska personerna utredning om lokaler: hyresavtal, deras giltighet, antalet lokaler och hyresvärd kulturhistoriskt värdefull egendom i universitetets besittning 36. Universiteten ombeds ge undervisningsministeriet sina synpunkter på reformen före utgången av oktober 2007.

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND

Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND Aalto-korkeakoulusäätiö Stiftelsen för Aalto-högskolan Aalto University Foundation STIFTELSEURKUND Vi undertecknade har beslutat grunda Stiftelsen för Aalto-högskolan, vars syfte, enligt vad som närmare

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd

Lag. RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd RSv 123/1995 rd- RP 117/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 110 Nr 110 LANDSKAPSLAG om landskapets fastighetsverk Föredragen för Republikens President den 4 december 2015 Utfärdad i Mariehamn den 10 december 2015 I enlighet med

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010

Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 1(8) Justitieministeriet Lagberedningsavdelningen PB 25 00023 STATSRÅDET 15.7.2013 Referens Justitieministeriets begäran om utlåtande 15.5.2013 OM 11/41/2010 Ärende Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen

Läs mer

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering

RP 272/2006 rd. Det föreslås att 23 a i lagen om finansiering Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 a och 28 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att

Läs mer

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan

RP 36/1996 rd. Enligt 5 2 mom. lagen om Svenska handelshögskolan RP 36/1996 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Helsingfors handelshögskola och lagen om Svenska handelshögskolan PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

RP 256/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 256/2006 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 256/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen skall ändras.

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som

RP 85/2011 rd. Lagen avses träda i kraft i början av och organisatoriska förändringar som RP 85/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Centralen för turistfrämjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om Centralen

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 16/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 5 a lagen om organisering av konstens främjande PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 3/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 3/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om auktoriserade translatorer PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY STADGAR 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Namn och hemort Föreningens namn är Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Förbundets hemort är

Läs mer

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369

Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor /369 Lag om rätt till uppfinningar vid högskolor 19.5.2006/369 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde Denna lag tillämpas på uppfinningar som personer anställda vid finländska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt.

RP 46/2008 rd. I propositionen ingår ett lagförslag om ändring. kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering och av lagen om Räddningsinstitutet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x Datum 200X-XX-XX Till Ålands lagting Skattesatsen för samfund Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att skattesatsen för den kommunala samfundsskatten sänks med

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer)

U 73/2016 rd. elektroniska publikationer) Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om mervärdesskattesats på elektroniska publikationer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att universitetslagen

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 15 01 18 Helsingfors/Mariehamn 2.6.2015 Nr 16/15 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 29.4.2015, nr 89/2015. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslagen

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till universitetslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagstiftningen reformeras

Läs mer

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017.

RP 49/2017 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 oktober 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statsbudgeten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

RP 161/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst, senast den 1 januari 2009.

RP 161/2008 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst, senast den 1 januari 2009. RP 161/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa pensionsarrangemang som gäller personalens ställning när en privat sammanslutning och stiftelser blir huvudmän för de

Läs mer

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt

Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Social- och hälsovårds- samt landskapsreformen och en ökning av valfriheten kan också genomföras på ett lyckat sätt Riksdagens grundlagsutskott gjorde i sitt utlåtande från 19.2.2015 linjedragningar med

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning 1 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ny universitetslagstiftning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagstiftningen reformeras genom att det

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

RP 174/1998 rd MOTIVERING

RP 174/1998 rd MOTIVERING RP 174/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att statstjänstemannalagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 april 2012 182/2012 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden

RP 78/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 i lagen om Utbildningsfonden PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Utbildningsfonden

Läs mer

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning

Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Hur man går till väga om man vill bilda en stiftelse som främjar utbildning och forskning Stiftelseförvaltningen vid Kungliga Tekniska högskolan Informationsmaterial 1 (7) Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Forststyrelsens bokföring, bokslut, särskilda bokföring och särskilda bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 33 4 mom., 41 och 43 i lagen om Forststyrelsen

Läs mer

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer:

ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning om universiteten (770/2009) 5 som följer: 5 Den interna fördelningen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 17 maj 2011 439/2011 Lag om åklagarväsendet Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 33 - D 10 21 01 39 Helsingfors/Mariehamn 21.1.2013 Nr 7/13 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 28.11.2012, nris 187,190, 192, 194, 196, 198 och 200/2012 Till Justitieministeriet

Läs mer

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Prefektens uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Prefektens uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning Förutsättningar 3 Uppgifter 3 Beslut 5 2 Förutsättningar Organisation och ansvarsfördelning Arbetsordning för Uppsala universitet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2014 Nr 33 Nr 33 LANDSKAPSLAG om Ålands ombudsmannamyndighet Föredragen fär Republikens President den 28 februari 2014 Utfärdad i Mariehamn den 12 juni 2014 I enlighet med lagtingets

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar

RP 89/2006 rd. Lagen avses träda i kraft under Nuläge och föreslagna ändringar RP 89/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk

RP 21/2008 rd. personaluthyrningsföretag anskaffa arbetskraftspolitisk Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 3 och 5 i lagen om offentlig arbetskraftsservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Finlands landsrapport

Finlands landsrapport 1 Det nordiska universitetslärarförbundens mötet på Fyn 26.-28.5.2009 Finlands landsrapport Centrala frågor för de finska universitetsorganisationerna har under gånga året varit arbetet kring universitetsreformen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 196/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

Läs mer

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 329/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 329/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 och 14 i lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan och av 30 i språklagen PROPOSITIONENS

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde

Lag. om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. Tillämpningsområde Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 1 1 mom.

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokföringsenheternas bokslut och de uppgifter som ska ingå i bilagorna till bokslutet Finansministeriet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-03-10 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Frihet och inflytande kårobligatoriets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation.

Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. Senast ändrad 2015-01-12 Kammarkollegiet Permutation av stiftelser Kammarkollegiet kan ge stiftelser tillstånd att ändra sina föreskrifter. En sådan ändring kallas permutation. En stiftelse är en s.k.

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal. Bilaga 2 1(5) till rektors beslut 193/2009 11.11.2009 REKRYTERINGSANVISNING FÖR HELSINGFORS UNIVERSITET Denna anvisning innehåller praktisk information och rekommendationer för rekrytering av personal.

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004

Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 Marknadsdomstolslag (1527/2001), inkl. lagen 320/2004 1 kap Behörighet 1 Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt 1)

Läs mer

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om

RP 46/2013 rd. I propositionen föreslås det att lagen om RP 46/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå.

av europeiska ekonomiska intressegrupperingar. utländska sammanslutningar beskattas på delägarnivå. 1994 rd - RP 256 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av inkomstskattelagen och 6 lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet PROPOSITIO~ENS HUVVDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer