AIK-STILEN - en förutsättning för vår verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AIK-STILEN - en förutsättning för vår verksamhet"

Transkript

1 AIK Stilen

2 AIK-STILEN - en förutsättning för vår verksamhet AIK-stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder ett riktigt sätt att vara eller ett riktigt uppförande. AIK-stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss. Under vår mer än hundraåriga historia har vi, genom AIK-stilen, vunnit respekt hos motståndare, publik, domare och andra som våra lag mött Men AIK-stilen är en färskvara som hela tiden måste planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar som verksamheten vilar på. För några år sedan startade vi därför utbildningen Vi spelar ihop. Namnet ska få oss att associera till begrepp som tillhörighet, gemenskap och kamratskap. Vi spelar ihop-utbildningen är vägledande inom svensk idrott genom att den omfattar alla spelare, ledare och föräldrar i föreningen. Utbildningen är processuppbyggd där deltagarna medverkar till resultaten genom olika aktiviteter som genomförs fortlöpande. Laget eller gruppen arbetar tillsammans. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund som innebär att vi uppträder schysst mot varandra, motståndare, domare, funktionärer, publik och övriga vi träffar inom vår verksamhet. Vi arbetar med begrepp som respekt, attityd och ansvar och kopplar dem med innebörd och betydelse. Vi spelar ihop-utbildningen är idag en del av AIK Ungdomsfotbolls verksamhet och vi är en bra bit på väg i vårt arbete att motverka företeelser som kränkningar, mobbning och våld. I fördjupningstexten kan du ta del av utbildningens uppbyggnad och olika steg. Men glöm inte bort att det framförallt handlar om en process som måste bedrivas kontinuerligt med en ärlig och stark önskan att främja god stil i alla lägen. Rätt genomförd bidrar den till att förbättra de idrottsliga prestationerna både för individen och för laget. AIK-stilen 2005 som den beskrivs i AIK Ungdomsfotbolls verksamhetsplan. Utifrån dessa övergripande riktlinjer utarbetar sedan resp. lag/träningsgrupp en beskrivning av vad AIK-stilen står för inom den egna gruppen. AIK-stilen är ett helhetsbegrepp, som omfattar alla som är verksamma inom AIK Ungdomsfotboll, dvs. spelare, tränare, ledare, föräldrar, styrelse- och utskottsledamöter samt övriga funktionärer. AIK-stilen visar föreningens grundläggande värderingar och skall prägla uppträdande både på fritiden och vid träning och matcher samt i andra sammanhang där man representerar AIK. AIK-stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig AIK:are. En riktig AIK:are visar alltid kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett kön, hudfärg, religion, kultur och sexuallitet. En riktig AIK:are tar därför aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. En riktig AIK:are ger alltid 100% på träningar och matcher. Han/hon stöttar och hejar på sina kompisar både i det egna laget och i andra AIK-lag. En riktig AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare. En riktig AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

3 AIK-stilen Bakgrund Sommaren 2002 inträffade händelser med oacceptabla handlingar, trakasserier och grova kränkningar i samband med ett träningsläger i Katrineholm. Deltagare var två ungdomslag där spelarna var födda 87 och 88. Detta ledde till allmän juridisk process med åtal och dom som följd för fyra spelare i åldersgruppen födda 1987, samt stor massmedial uppmärksamhet under hösten Som en följd av händelsen agerade AIK med krafttag: - Arbete med berörda spelare och föräldrarna till dessa. - Arbete med samtliga spelare, ledare och föräldrar i åldersgrupperna födda 87 och Individuellt kontaktmannaskap för två av de dömda spelarna (de två övriga valde att lämna AIK). - Intern utredning - Samarbete med Rädda Barnen, BRIS och Friends. - Ett nytt arbets- och utbildningsprogram skapas hösten 2002 och började genomföras våren 2003 inom AIK Fotboll med arbetsnamnet Vi spelar ihop. Programmet omfattar samtliga spelare (även senior- och juniorlag) ledare och föräldrar inom AIK Fotboll. (Se bilaga Kursbeskrivning Vi spelar ihop ) Syfte Utbildningen Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och begrepp bland alla spelare, tränare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala kompetensen hos såväl enskilda individer som hela lag. Tid Utbildningen har genomförts sedan 2003 och med nya inslag och fördjupning under och är nu ett naturlig och viktig del av AIK Fotbolls verksamhet. Mål att alla i AIK Fotboll ska känna till den värdegrund klubben står för att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform att starta upp det kontinuerliga arbetet, att utforma och vidmakthålla AIK-stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt att alla spelare, ledare och föräldrar ska känna till AIK-stilen och dess innebörd att det ska finnas en AIK-stilsansvarig i alla lag/träningsgrupper att varje lag skall minst ha en AIK-stilsaktivitet varje månad att utbilda supporterklubbarnas styrelser. Uppföljning/utvärdering Uppföljning av utbildning och aktiviteter görs löpande och efter genomförd säsong görs en mer omfattande och noggrann utvärdering, där syftet är att ta vara på vunna erfarenheter och ytterligare utveckla verksamheten och planera hur vi ska gå vidare inför nästa års verksamhet.

4 Vi spelar ihop Här följer en beskrivning av utbildningsprogrammet Vi spelar ihop och hur det har utvecklats under Bakgrund AIK är en av Sveriges ledande idrottsföreningar med över 100-åriga anor. Tidigt utmärkte sig klubbens verksamma för ett gott uppförande både på och utanför planen. Fotbollen inom AIK var länge synonymt med smokinglir och begreppet plockas fortfarande fram med jämna mellanrum i olika tidningsartiklar och referat. Ur detta föddes den så kallade AIK-stilen. AIK-stilen utvecklades så småningom till en uppförandekod för verksamma inom AIK. På senare tid har ledningen för AIK Ungdomsfotboll kommit till insikt om att AIK-stilen ytterligare måste konkretiseras till sitt innehåll och sin innebörd. Startpunkten för detta arbete är utbildningen Vi spelar ihop, som genomförs för alla spelare, tränare, ledare, föräldrar, styrelseledamöter och andra funktionärer i AIK Fotboll. Syfte Utbildningen Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och begrepp bland alla spelare, tränare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla prestationsförmågan hos såväl enskilda individer som hela laget. Idé Idrottsliga prestationer nås inte enbart genom träning och utveckling av fotbollskvaliteter på planen, som t.ex teknisk skicklighet, taktisk förmåga eller fysiska färdigheter. Förutsättningen för goda idrottsprestationer är att varje enskild spelare känner trygghet, uppskattning och självförtroende. Detta nås genom god och positiv kamratskap, stabilt ledarskap byggt på öppenhet och tillit samt stöd från anhöriga och föräldrar. Vi spelar ihop utgör inte en slutpunkt. Den är heller inte komplett till sitt innehåll, utan har endast till syfte att belysa några av de frågor och begrepp som måste genomsyra all fotbollsverksamhet i AIK. Att vara verksam i AIK är ett förtroende som innebär ett ansvar att förstå och verka efter AIK-stilen. Varje enskild spelare har ansvar för att ta till sig och uppträda enligt god AIK-stil. Varje ledare ansvarar för att laget agerar föredömligt i alla situationer. Detta gäller såväl internt mot varandra som externt utåt mot andra lag, domare, arrangörer och alla andra vi möter. Varje AIK-förälder har ett ansvar för att skapa förståelse och insikt om god AIK-stil hos sina barn samt följa verksamheten som bedrivs. Utbildningen Vi spelar ihop ska ge grunden för var och en att arbeta vidare med att forma och befästa AIKstilen. Det är ett arbete som ska bedrivas kontinuerligt inom varje lags verksamhet och rapporteras årligen till ledningen för AIK Ungdomsfotboll. Målgrupp Spelare,tränare, ledare, föräldrar, styrelseledamöter och andra funktionärer i AIK Ungdomsfotboll samt spelare, tränare, ledare och styrelseledamöter i AIK Fotboll AB. Innehåll Spelare - att lära känna varandra - hur uppträder en bra kompis - att skapa en gemensam värdegrund - att tillsammans med sina ledare skapa AIK-stilen

5 Utbildningsinnehållet för A-lagen, herr och dam har till sitt innehåll och genomförande tagit hänsyn till att vi vänder oss till vuxna och att det är spelare på elitnivå men i övrigt varit detsamma som för ungdomslagen. Tränare/ledare: - Vi reflekterar över orden moral, etik, attityd, normer, regler och respekt - Vad är mobbning, kränkande beteende och hur jobbar vi förebyggande. Hur jobbar vi med konflikthantering - Vi skapar lagets/gruppens AIK-stil Föräldrar Alla föräldrar i AIK Ungdomsfotboll bjuds in till informationsträffar på temat AIK stilen. Arbetssätt Den pedagogiska metoden som används är bl.a forumspel, som innehåller olika typer av värderingsövningar som Heta stolen, Fyra hörn samt dramatiseringar, intervjuer, gestaltningsövningar, gruppdiskussioner och egna reflektioner.

6 Vi spelar ihop 2003 Under 2003 genomförs utbildningen enligt följande kursplan. Tränare/ledare Tid: Varje pass är 90 minuter Innehåll: Övergripande: Värdegrund och attityder Pass 1 Pass 2-3 Pass 4 Ansvar, attityd, etik och moral, normer,regler, förhållningssätt Kränkande beteenden, mobbning, konflikthantering, förebyggande arbete. Uppföljning av spelarutbildningen. Påbörja arbetet med lagets egen beskrivning av AIK-stilen Under perioden mellan Pass 4 och 5 utarbetar tränare /ledare tillsammans med spelarna lagets/gruppens egen beskrivning/tolkning av vad AIK-stilen står för. Avstämning sker halvvägs i samband med möte med alla ledare. Pass 5 Utvärdering med rapport från lagen, AIK Stilen för 2004 skapas. Spelarutbildning, pojk- och flicklag, år Genomförs under hela 2003 med start i januari och utvärdering i november. Målgrupp: Tid: Innehåll: Spelare tillsammans med lagens tränare/ledare Varje pass är 90 minuter Pass 1 Att lära känna varandra Pass 2 Värdegrund och attityd Spelarutbildning, pojk- och flicklag 7-11 år Utbildning för spelare 7-11 år tillsammans med deras tränare/ledare genomförs under andra halvåret Kursinnehåll och kursplan bygger på samma grunder men gällande innehåll och genomförande, givetvis med hänsyn taget till spelarnas lägre ålder. Utvärdering (efter genomförd utbildning) Alla lag utvärderar sin egen AIK-stil under hösten 2003 AIK Ungdom utvärderar sen alla lags deklarationer som bildar underlag för AIK-Stilen 2004 Föräldrainformation Träff 1. Presentation av Vi spelar ihop Gästföreläsning av Rädda Barnen Diskussion och frågestund Träff 2 Gästföreläsning av Friends, en organisation som jobbar med förebyggande arbete mot mobbning i skolorna. Ansvariga för utbildningen Ansvariga för utarbetande, planering, genomförande och utvärdering av utbildningen Vi Spelar ihop är Jan Lindh och Jussi Sjöblom, båda utbildade lärare med gedigen erfarenhet från arbete med barn och ungdom inom grundskolan.

7 Vi spelar ihop 2004 Tema: AIK Vi Spelar Ihop för handledare/aik-stilsansvariga Beskrivning AIK Vi Spelar Ihop för handledare/aik-stilsansvariga ingår i AIK Ungdomsfotbolls ledar- och spelarutbildningsprogram. Utbildningen är en ledar-/tränarutbildning för de ledare som ska fungera som handledare och AIK-stilsansvariga i sin respektive träningsgrupp. Utbildningen ger en fördjupad kunskap om ledarskap och gruppers beteenden. Efter genomförd utbildning har deltagarna fått kunskaper som ska användas för att kunna utveckla det vi kallar för AIK-stilen. Den exakta utformningen av AIK-stilen görs årligen inom varje träningsgrupp genom en process där alla spelare och ledare deltar aktivt och formar innehållet. I den här utbildningen får handledarna/aik-stilsansvariga de kunskaper som behövs för att träningsgruppens AIK-stil uppfyller de grundkrav AIK Ungdomsfotboll ställer på respektive träningsgrupps uppträdande och umgänge. Likaså får kursdeltagarna utbildning i hur de kan hjälpa gruppen att fortlöpande arbeta med sina värdegrundsfrågor. Målgrupp Denna utbildning är obligatorisk för alla handledare/aik-stilsansvariga inom AIK Ungdomsfotboll. Syfte och mål AIK Vi Spelar Ihop för handledare/aik-stilsansvariga syftar till att varje träningsgrupp själva kan ansvara för och driva arbetet med att utveckla och befästa de positiva begrepp och beteenden som ska styra verksamheten i en träningsgrupp inom ramen för de regler som gäller inom AIK Ungdomsfotboll. Utbildningen syftar också till att varje träningsgrupp själva ska kunna identifiera och hantera alternativt förstå att koppla in ytterligare resurser för att hantera situationer med destruktiva beteenden som kan skada enskilda individer. Exempel på destruktiva beteenden är olika former av kränkande behandling, mobbning och olika former av fysiskt och psykiskt våld. Målet är att alla handledare/aik-stilsansvariga inom AIK Ungdomsfotboll har genomgått utbildningen så att samtliga träningsgrupper har en handledarutbildad ledare när fotbollssäsongen startar. Pedagogik Utbildningen är en processorienterad utbildning där samtliga deltar aktivt i olika övningar. Former som tillämpas är bland annat forumspel, praktikfall och gruppvisa diskussioner, övningar och redovisningar Pass 1 Mål: Pass 2 Mål: En riktig AIK:are - känna till AIK:s värdegrundsbegrepp - veta vad begreppet En riktig AIK:are står för - känna till FN:s barnkonvention Utbildning i Tema mobbning - definition av konflikt, kränkning och mobbning - varför mobbning sker och orsaker - vem/vilka blir mobbare eller mobbad? - lagar, regler och bestämmelser - vad kan man göra för att förhindra mobbing? - att känna till AIK:s handlingsplan

8 Pass 3 Forumspel - en pedagogisk modell Mål: Att lära sig en pedagogisk modell för att stärka självkänslan samt för att kunna använda den vid hanteringar av olika typer av konflikter. Pass 4 Vi jobbar med teman Mål: Klara att leda ett Tema med Forumspel som pedagogisk modell t.ex. Att lära kän na varandra, Kamratskap, Ledarskap, Rent Spel. Pass 5 Reflektion och utvärdering Mål: Återkoppling till pass 1-4 samt att bestämma grunden för pass 6 Pass 6 Uppföljning och hur vi går vidare Detta pass genomförs i oktober och inriktas på utvärdering av årets säsong samt diskussioner om hur laget ska gå vidare med AIK Stilen under nästkommande år. Under 2004 utarbetas även AIK Ungdomsfotbolls handlingsplan mo kränkande handlingar och mobbning. Det centrala antimobbningsteamet består av Jan Lindh, Jussi Sjöblom och Anders Olsson. AIK Ungdomsfotbolls handlingsplan mot kränkande handlingar/mobbing Definition Kränkande handlingar/mobbing föreligger när någon utsätts för negativa handlingar, som kan vara fysiska eller psykiska. Kränkande handlingar/mobbing är ingen engångsföreteelse utan en systematisk kränkning av en person. AIK har definierat kränkande handlingar/mobbing som: 1. att prata illa om eller kalla varandra fula saker 2. att reta, göra miner, skratta åt eller viska om någon 3. att frysa ut någon 4. att slå eller bråka med någon 5. ta, gömma eller förstöra saker Vi arbetar för att skapa en trevlig och positiv miljö där spelare och ledare skall växa. Alla ledare har ett ansvar för hur spelarna mår. Till hjälp och stöd för ledare och spelare finns en arbetsgrupp mot kränkande handlingar/mobbing som träffas regelbundet. Arbetet i den gruppen är både förebyggande och stödjande. AIK:s mål är att: Att aktivt arbeta förebyggande mot all form av mobbing och kränkande handlingar Ingripa omedelbart vid kränkningar/mobbing Spelare, ledare samt föräldrar skall få ökad kunskap om hur AIK arbetar mot kränkande handlingar/mobbing om spelare upptäcker eller själva blir utsatta skall de våga berätta för ledare/föräldrar Vi skall se till att vi har ett väl fungerande mobbingteam som har bra arbetsmetoder mot akuta ingripanden Att utbilda ledare i varje spelartrupp som är teamets länk Strategier vid kränkningar/åtgärdstrappa När någon får kännedom om att kränkningar förekommer kopplas omedelbart teamet in. Om det handlar om kränkningar/mobbing blir teamets uppgift att: Steg 1 tala med den utsatte om vad som hänt Steg 2 teamet arbetar med kartläggning Steg 3 tala med övriga inblandade

9 Steg 4 kontakta föräldrarna Steg 5 ha kontinuerlig uppföljning Utvärdering Arbetet med mobbningsplanen och AIK-stilsansvarigas arbete i grupperna utvärderas efter säsongen för att ligga till grund för planering inför kommande verksamhetsår.

10 Vi spelar ihop 2005 Under 2005 fördjupas utbildningen av AIK-stilsansvariga ytterligare för att ge dessa personer än mer insikt i sitt uppdrag samt redskap för att kunna genomföra utbildning och andra aktiviteter inom den egna spelargruppen Syfte Utbildningen Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och begrepp bland spelare, ledare och föräldrar för att därigenom utveckla den sociala kompetensen hos såväl enskilda individer som hela laget. Detta arbete blir också förebyggande mot mobbning och olika sorters trakasserier inom laget/åldersgruppen. Mål att alla i AIK ska känna till den värdegrund klubben står för att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform att starta upp det kontinuerliga arbetet, att utforma och vidmakthålla AIK-stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt att alla spelare, ledare och föräldrar ska känna till AIK-stilen och dess innebörd att varje lag skall minst ha en AIK-stilsaktivitet varje månad som leds av lagets/gruppens AIKstilsansvarig AIK-stilsansvariga Lagledaren (11-manna)/Gruppledare (5/7-manna) är också AIK-stilsansvarig. Det operativa genomförandet kan delegeras till annan ledare i gruppen. Gruppens AIK-stilsansvarige presenteras på föräldramöte i början av året. Kursplan Målgrupp Tränare/ledare,5/7-manna Tränare/ledare11-manna Alla tränare/ledare Spelare P/F 5/7 manna P/F 11 manna Utbildning: Pojk/Flick födda 97 Alla ledare i AIK Ny i AIK Innehåll Tema Kamratskap Team-building Utbildning mobbning- konflikthantering ANT (Alkohol, narkotika, tobak) Hur jobbar vi med VSI i den dagliga fotbollsverksamheten Uppföljning+utvärdering Tema Kamratskap Teambuilding Vi Spelar ihop för nya spelare i AIK Vi spelar ihop för nya ledare i AIK Föräldrar Alla föräldrar i AIK Ungdomsfotboll bjuds in till informationsträffar på temat AIK stilen. Träff 1 (mars) Stormöte tillsammans med alla tränare och ledare

11 Träff 2 (maj) AIK-stilsansvarig presenterar lagets/gruppens AIK-stil. Instruktörer Utbildningen för tränare, ledare, föräldrar och för nya spelare leds av Jan Lindh, Jussi Sjöblom och Anders Olsson. Utbildningen för spelare som genomgått den grundläggande utbildningen leds av träningsgruppernas AIK-stilsansvariga För ytterligare information Följande personer står till förfogande för den som vill veta mer om AIK-stilen och ungdomsfotbolls arbete med värdegrundsfrågor samt utbildningen Vi spelar ihop. Jan Lindh, utbildare samt AIK-stilsansvarig Jussi Sjöblom, utbildare Anders Olsson, utbildare Roger Blomqvist, ordförande AIK FF Bo Gripevall, ordförandeaik Ungdomsfotboll Leif Karlsson, sportchef

12

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling

Oranga-tråden. Policydokument för Torns IF. En förening i utveckling Oranga-tråden Policydokument för Torns IF En förening i utveckling (Rev. A 2012-08-20) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Torns IF:s

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28

HARGS BK DEN BLÅ RAMEN. Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 HARGS BK DEN BLÅ RAMEN Policy, Regler och Rekommendationer 2012-02-28 INNEHÅLL Gemensam grund Övergripande policy Fair Play inom Hargs BK Alkohol, tobak och droger Trafiksäkerhetspolicy Nollvisionen HARGS

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spångbros förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Ansvarig för planen Carina Hägglund, Nina Edgren och Rasha Karim Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Förskolan vilar på demokratins

Läs mer

Värdegrundsprogram 2014

Värdegrundsprogram 2014 Värdegrundsprogram 2014 Djurgården Fotboll skall verka för Socialt och Etiskt ansvarstagande. Våld och skadegörelse är ett samhällsproblem som även drabbar fotbollen. Därför måste vi som fotbollsförening

Läs mer

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL-

ÖIF MALLEN UNGDOMSFOTBOLL- ÖIF MALLEN 2011 -UNGDOMSFOTBOLL- INLEDNING ÖIF-mallen är en riktlinje som ska verka som stöd för ledare i ÖIF och deras utvecklingsarbete med fotbollsungdomar i åldrarna 6-18 år. En viktig del i föreningens

Läs mer

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017

Reymersholms IK. Gröna Tråden. Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten. Beslutad av styrelsen 25/1 2017 Reymersholms IK Gröna Tråden Föreningens syfte, vision, värderingar och målsättningar för verksamheten Beslutad av styrelsen 25/1 2017 1 Syfte Föreningens syfte är att bedriva verksamhet där vi: Spelar

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL

IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL 2013 IF ÖRNENS VÄRDEGRUND FÖR BARN & UNGDOMS-FOTBOLL Målet är enligt IF Örnens värdegrund att erbjuda fotboll som en positiv och meningsfull sysselsättning, så att alla som vill, oavsett förutsättningar

Läs mer

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE

Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE Värmdö IF P02/03 Innebandy SPELARMÖTE 2016-10-17 Vad tror JAG är viktigt för att vi i LAGET ska få en ROLIG säsong tillsammans! Åka på cuper eller utföra några aktiviteter tillsammans Koncentration Att

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SVENSBY SKOLA 2009/2010 Vårt gemensamma arbete på Svensby skola skall grundas på ömsesidig respekt och utformas så att eleverna får goda kunskaper och redskap för ett livslångt lärande.

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet

I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet I samarbete med Nikolaus Koutakis Örebro universitet 1 Aktiva föräldrar Att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar både på planen och utanför En utgångspunkt för hur vi, föreningen och ni som föräldrar

Läs mer

Föreningen för hela familjen!

Föreningen för hela familjen! Föreningen för hela familjen! Värdegrund Harrie FF är en förening som drivs av humanistisk människosyn. Det innebär att alla individer ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten utifrån sina förutsättningar.

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Sallerups förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen. Förskolorna Munkebo, Nunnebo, Jonasbo och Slottsparken på Sallerups förskoleområde i Eslövs

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER

KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER KIF ÖREBRO DFF RIKTLINJER Den röda tråden inom breddverksamheten BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLLEN BÖR I FÖRSTA HAND SE TILL ATT ALLA FÅR MÖJLIGHET ATT SPELA FOTBOLL I DEN UTSTRÄCKNING DE VILL, UPPLEVA GLÄDJE

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Den lilla klubben med det stora hjärtat!

Den lilla klubben med det stora hjärtat! Den lilla klubben med det stora hjärtat! Syfte Syfte med denna ledarguide är att ge riktlinjer och stöd till dem som är berörda av vår verksamhet. Vision Fotboll för alla! Getinge IF:s vision är att ha

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

Likabehandling

Likabehandling Gideälvens skolområde September 2012 Årlig plan Likabehandling 2012-2013 Trehörningsjöskolan Kottens förskola Likabehandlingsarbete 2012 Introduktion till likabehandlingsplanen för Trehörningsjöskolan

Läs mer

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy

STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy STAFFANSTORPS GIF Ungdomspolicy Vår ungdomspolicy är ett levande dokument som vi vill att alla tränare, ledare, spelare och föräldrar ska ta del av. Vi är en ideell förening och är helt beroende av ideella

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kompassen avdelning Blåbäret Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN Lagens ändamål: 1 Denna lag har till ända mål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

IFK Lidingö Friidrott ska skapa en positiv livsstil där friidrotten, utgör attraktionskraft och inspiration i en miljö som präglas av gemenskap och

IFK Lidingö Friidrott ska skapa en positiv livsstil där friidrotten, utgör attraktionskraft och inspiration i en miljö som präglas av gemenskap och IFK Lidingö Friidrott ska skapa en positiv livsstil där friidrotten, utgör attraktionskraft och inspiration i en miljö som präglas av gemenskap och respekt för varandra. IFK Lidingö Friidrotts policy avseende

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Pärlans Trygghetsplan

Förskolan Pärlans Trygghetsplan Förskolan Pärlans Trygghetsplan utifrån likabehandling, diskriminering och kränkande handling På förskolan Pärlan ska det råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Mål och vision Alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Ålands förskola

Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan Ålands förskola Likabehandlingsplan reviderad 201010-25 1 Policy och vision... 2 2 Definitioner och lagens omfattning... 2 3 Förebygga... 3 3.1 Upptäcka... 3 3.2 Utreda och åtgärda...

Läs mer

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet. Råås Lilla Blå 1

Råås Lilla Blå. Rikt linjer och löften. från R åå IF:s ungdomsverksamhet.  Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Rikt linjer och löften från R åå IF:s ungdomsverksamhet www.raaif.se Råås Lilla Blå 1 Råås Lilla Blå Riktlinjer och löften från Råå IF:s ungdomsverksamhet Råå IF anno 1921 - en anrik förening

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Barnkonventionen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar

Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Riktlinjer för Ledare Spelare & Föräldrar Bildad 1997-01-01 Ledare Föreningens ledare är det viktigaste verktyget för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. För att fotbollsverksamheten ska leda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för Isbjörnens förskola

Plan för Isbjörnens förskola Plan för Isbjörnens förskola Isbjörnens förskola ingår i enheten Hökåsens förskolor. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta för kränkande behandling av något slag.

Läs mer

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös

Välkommen till IFK Stocksund IFK. Seriös och generös Välkommen till IFK Stocksund IFK Seriös och generös A Varmt välkommen till IFK Stocksund! KIFK Stocksund startade som en friidrottsklubb 2005. Vi började träna tillsammans och snart sprang flera ungdomar

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar

Till spelare. Till ledare. Till föräldrar Inledning Föreningspolicyn är framtagen som ett stöd-, och styrdokument för Ängby IFs ungdomssektion med syfte att beskriva hur föreningens ungdomslag skall bedriva sin verksamhet samt ge stöd och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan

Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolan Ekbackens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra barn och fri från diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Slåttergubbens förskola

Slåttergubbens förskola Slåttergubbens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen, ledningsgruppen

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER

BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER LIKABEHANDLINGSPLAN VINTERGATAN 2013 / 2014 BARN SOM BEHANDLAS MED RESPEKT, SVARAR MED RESPEKT BARN SOM BLIR VÄL OMHÄNDERTAGNA, TAR VÄL HAND OM ANDRA BARN VARS INTEGRITET INTE KRÄNKS, KRÄNKER INTE ANDRA

Läs mer

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande Likabehandlingsplan Gredelby Förskola 2014-2015 Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. BAKGRUND Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Uppdaterad 2016-05-18 1 Bolinder Förskolor Förskolan Skattkistans Likabehandlingsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 Inledning Alla förskolor/ skolor i Sverige ska ha en egen likabehandlingsplan.

Läs mer

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap Handledning och frågeställningar efter att läst boken, Lille Lustig och skogens vänner Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap 1. Instruktion från pedagog till barn: Titta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Föräldramöten

Föräldramöten Föräldramöten 2016 2016-01-27 1 Vad ligger till grund för vår verksamhet Värdegrund Vision Ledstjärnor Spelarutbildningsplan (Praktisk spelarutbildningsplan) Föreningsträdet (Teoretisk Spelarutbildningsplan)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010

Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Likabehandlingsplan för Bikupans fritidshem 2009-2010 Bikupans fritidshems likabehandlingsplan 2009-2010 Den 1 april 06 trädde en ny lag i kraft; Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Prästkragen Vision På förskolan Prästkragen förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll

Verksamhetsinriktning Barn & Ungdomsfotboll Verksamhetsinriktning Eneby BK Innehållsförteckning EBK Mål & Inriktning - Värdegrund SvFF Fotbollens spela Lek & Lär - Värdegrund Eneby BK - Vision - Ledstjärnor för verksamheten - Ledstjärnor för ledare

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Prästkragen Del 2 - Lokal Likabehandlingsplan. Norrböle Förskole- och Skolområde

Prästkragen Del 2 - Lokal Likabehandlingsplan. Norrböle Förskole- och Skolområde Prästkragen Del 2 - Lokal Likabehandlingsplan Norrböle Förskole- och Skolområde 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEL 1 Gemensam del för alla barn/elever 1-16 år Förskole- och skolområdet, ansvariga för planen,

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. SYFTE MED HANDLINGSPLANEN Selånger Bandy vill erbjuda barn och ungdomar en trygg social miljö. Syftet med denna handlingsplan är att

Läs mer

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015

2015-02-25. Policydokument. Kovlands IF Fotbollssektion 2015 Policydokument Kovlands IF Fotbollssektion 2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Välkommen till Kovlands IF... 3 Verksamhetsidé... 4 Policy för Fotbollen... 5 Spelare....6 Ledare....7 Förälder....8

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer