Periodens resultat, mkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Periodens resultat, mkr"

Transkript

1 DEL ÅRSR APPORT JANUARI SEPTEMBER Intäkterna uppgick till 906 (902) Resultat efter skatt uppgick till 96 (934), motsvarande 0,59 kr per aktie (5,61) Orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter uppgick till 407 (735), motsvarande 3,3 procent Eget kapital per aktie uppgick till 27,45 kr (29,40) Prognosen att resultatet för, exklusive värdeförändringar och skatt, ska överstiga 350 (2,17 kr per aktie) kvarstår. Periodens resultat, Hyresintäkter Övriga intäkter Drift- och centrala kostnader Finansnetto Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och finansiella instrument Uppskjuten skatt Resultat efter skatt Foto: Kistamässan, Lidarände 1 i Stockholm. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 1

2 VD:s kommentar Finansiell turbulens, men hög fart i verksamheten! Under september och oktober har vi sett en dramatisk turbulens på finansmarknaden. Självklart påverkar detta även Klövern och i det korta perspektivet har en del av den värdeuppgång som vi hade under förra året raderats ut. Våra finansiella kostnader har ökat och likviditetsbristen i marknaden kring kvartalsskiftet gjorde att vår genomsnittliga upplåningsränta tog ett tillfälligt och extra steg uppåt. I dessa tider är det glädjande att konstatera att vi det gångna kvartalet hade vår bästa nettoinflyttning någonsin. Extra positivt är att avflyttningen ligger på en mycket låg nivå. Med låg omsättning av hyresgäster har vi möjlighet att hålla en hög uthyrningsgrad och begränsa investeringarna för hyresgästanpassningar. Vi har således god fart in i den allmänt förväntade lågkonjunkturen. Med en kompetent och lokalt förankrad organisation kan vi fortsätta det goda uthyrningsarbetet och samtidigt ha bra koll på kostnaderna. Det är lika många företag som behöver se över sitt lokalbehov i dåliga tider som i goda, säger Klöverns VD Gustaf Hermelin. Nettoinflyttning :kv3 2006:kv4 :kv1 :kv2 :kv3 :kv4 :kv1 :kv2 :kv3 Fortsatt stark nettoinflyttning. Under årets första nio månader uppgick nettoinflyttningen till 42. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 2

3 Hyresmarknaden Hyresmarknaden på Klöverns orter, som till största delen utgörs av regionstäder i Mellansverige, är fortsatt stark. Främsta anledningen är att vakanserna på samtliga orter väsentligt har reducerats under de senaste åren, vilket lett till brist på framför allt moderna och flexibla kontor. Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet och motsvarande kvartal noteras klart högre hyresnivåer samt oförändrat hög efterfrågan. Om jämförelsen görs med andra kvartalet så är hyresnivåerna fortfarande något stigande och efterfrågan fortsatt god. Även utsikterna för fjärde kvartalet är positiva. Periodens resultat Resultatet i den löpande rörelsen, dvs driftöverskottet rensat för övriga intäkter, steg med 8 procent till 532 (494). Periodens resultat efter skatt uppgick till 96 (934). Den negativa förändringen jämfört med motsvarande period föregående år beror framför allt på att års stora positiva värdeförändring avseende fastigheter har förbytts i en värdeminskning. Resultatet exklusive värdeförändringar och skatt uppgick till 275 (315). Eget kapital minskade till (4 867) och soliditeten var vid periodens slut 34 procent (37). Intäkter och fastighetskostnader Nyuthyrningen har varit fortsatt positiv och under årets första nio månader var nettoinflyttningen i termer av kontraktsvärde ca 42. Uthyrningsgraden uppgick vid periodens slut till 90 procent, vilket innebär att Klövern redan sista september uppnått målet för. Intäkterna under perioden uppgick till 906 (902), varav hyresintäkter 862 (819). Den genomsnittliga hyran på befintliga kontrakt har, sedan september, stigit med 5 procent till kr per kvm. Övriga intäkter, vilka utgörs av intäkter från hyresgarantier, utlösen av hyresavtal samt service- och tjänsteförsäljning till kunder som inte är hyresgäster, uppgick till 44 (83). Fastighetskostnaderna uppgick till 330 (325) under perioden och överskottsgraden var 64 procent (64). Fastigheternas värde och värdeförändringar Det verkliga värdet för Klöverns fastigheter uppgick per 30 september till (12 154). Under perioden uppgick det totala resultatet avseende fastigheternas värdeförändringar till 371 (861). I värdeförändringarna ingår realiserade värdeförändringar om 36 (126) och orealiserade värdeförändringar om 407 (735). Vid värderingen per 30 september har generellt högre avkastningskrav använts jämfört med 30 juni, vilket påverkat fastighetsvärdet negativt. Samtidigt har högre marknadshyror och nettoinflyttning påverkat fastighetsvärdet positivt. Sammantaget har, under, värdet på befintligt fastighetsbestånd totalt justerats med 3,3 procent. I genomsnitt har Klöverns fastighetsbestånd per 30 september värderats med ett avkastningskrav på ca 7 procent. Klövern värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsinnehavet. Normalt utförs procent av värderingarna av ett externt värderingsföretag och resterande värderingar görs internt. Då det i dagsläget råder stor osäkerhet på marknaden har Klövern per 30 september valt att externvärdera samtliga fastigheter. Värderingarna har utförts av DTZ Sweden. Förändring verkligt värde Verkligt värde per 1 januari Förvärv 135 Investeringar 481 Försäljningar 302 Värdeförändringar 371 Verkligt värde per 30 september Uthyrningsgrad % :kv3 2005:kv4 2006:kv1 2006:kv2 2006:kv3 2006:kv4 :kv1 :kv2 :kv3 :kv4 :kv1 :kv2 :kv3 Starkt uthyrningsresultat. Uthyrningsgraden har stigit med 3 procentenheter under. Klövern uppnådde redan i september årets mål om en uthyrningsgrad på 90 procent. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 3

4 Finansiering Vid periodens slut uppgick de räntebärande skulderna till (7 007). Den genomsnittliga räntan per 30 september uppgick till 5,4 procent (4,6) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,2 år (1,4). Ökningen i räntenivån vid kvartalsskiftet beror dels på allmän ränteuppgång och dels på en större uppgång i korta STIBOR-räntor (till vilka en stor andel av Klöverns lån var kopplade) än i långa STIBOR-räntor (till vilka räntetaken är bundna) under perioden. FÖRFALLOSTRUKTUR Ränteförfall Kreditförfall Förfalloår Lånevolym, Genomsnittlig ränta, % Avtalsvolym, Utnyttjat, Rörlig ,7 39 5, , , , , Totalt , Klövern har räntetak om totalt (3 329). Av räntetaken löper 730 till 2009, till 2010, till 2011 och resterande 500 till Merparten av räntetaken ligger med lösenränta på 4,5 procent och resterande med 4,0 procent. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 2,9 år (3,7). Under perioden uppgick värdeförändringarna för Klöverns finansiella instrument till 13 (55). Ett räntefritt lån om 160 från Fabege förfaller till betalning under november, vilket kommer att öka de räntebärande skulderna. Skattesituation Periodens skatt I periodens resultat ingår återförd uppskjuten skatt med 12. Resultatet exklusive värdeförändringar, dvs. den löpande fastighetsrörelsen, har belastats med uppskjuten skatt om 51, vilket också har sänkt bolagets värde på uppskjuten skattefordran med motsvarande belopp. För temporära skillnader avseende fastigheter och finansiella instrument har uppskjuten skatt om 63 återförts, vilket minskar bolagets avsättning för uppskjuten skatteskuld med motsvarande belopp. Eventuellt nytt underskottsavdrag Förutom Klöverns fastställda underskott gjorde bolaget 2002, i sin tidigare verksamhet som IT-bolag, en förlust om ca I slutet av 2003 begärde Klövern att samma års taxering skulle omprövas med syftet att pröva om Klövern hade rätt till även detta underskottsavdrag. Under våren 2006 återkallade Klövern sin begäran om omprövning. Ett av Skatteverket påfört skattetillägg om 493, i detta ärende, undanröjdes av länsrätten i december. Skattetilläggsärendet har av Skatteverket, under februari, överklagats till kammarrätten. Klövern lämnade 2006 in en ny begäran avseende underskottsavdraget. Den förnyade begäran har avslagits av Skatteverket och Klövern har överklagat beslutet till länsrätten. Effekter av ett eventuellt nytt underskottsavdrag och eventuellt skattetillägg har ej bokförts. Klöverns genomsnittliga ränta jämfört med STIBOR % 6,5 Klövern STIBOR 1 vecka STIBOR ader 6,0 5,5 5,0 4,5 4, KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 4

5 Fastighetsförvärv Klövern har under perioden förvärvat tomten Lidarände 1 i Kista, av Stockholms stad, till ett pris om 46. Tomten omfattar ca kvm och har lika stor byggrätt. På fastigheten har Kistamässan byggts och inflyttning skedde den 15 augusti. Vidare har tomträtterna Borg 3 och 6 i Kista, vilka hade ett förvärvspris om 89, tillträtts under perioden. Fastighetsförsäljningar Klövern har under perioden frånträtt sin del av tomträtten Färöarna 3 i Kista. Försäljningspriset uppgick till 270 och gav en realiserad värdeförändring om 32. Under tredje kvartalet har fastigheten Riksbanken 3 i Nyköping sålts. Försäljningspriset uppgick till 32 och gav en realiserad värdeförändring om 4. Fastighetsinnehav Per den 30 september omfattade Klöverns innehav 218 fastigheter (220). Totala hyresvärdet uppgick till (1 309) och fastigheternas verkliga värde var (12 154). Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till tkvm (1 394). Den genomsnittliga kontraktstiden var 3,1 år (2,9). Kontraktsstruktur Kontraktsvärde, Yta, tkvm 300 Investeringar och projekt Under perioden investerades 481 i olika projekt, varav projekt med en total investering om 146 avslutades. Vid periodens utgång pågick 147 projekt med en total investeringsvolym om 931, varav 613 var upparbetat. I takt med att vakanserna minskar kommer Klöverns tillgångar i form av byggrätter att bli än mer viktiga. Enheterna har identifierat möjliga byggrätter, där planläggningen befinner sig i olika stadier, från ej påbörjad till färdigplanerad. Totalt bedöms byggrätterna omfatta ca 590 tkvm bruttoarea. En närmare presentation av Klöverns byggrätter har lämnats i årsredovisningen för FASTIGHETSINNEHAV PER ORT Enhet Antal fastigheter Yta, tkvm Hyresvärde, Snitthyra, kr/kvm Överskottsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Kista Karlstad Linköping Västerås Nyköping Norrköping Uppsala Täby Örebro Borås Totalt FASTIGHETSINNEHAV PER LOKALTYP Lokaltyp Antal fastigheter Yta, tkvm Hyresvärde, Snitthyra, kr/kvm Överskottsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Kontor Industri/lager Butik Utbildning/labb/vård/motion Övrigt* Totalt * Består av bostad, garage, p-platser, skyltar, master och tomter. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 5

6 Aktien och ägarna Klövernaktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm, medelstora bolag. Den 30 september var börskursen 17,60 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om ca 2,8 miljarder kronor. Per 30 september var antalet aktier i Klövern Antalet aktieägare uppgick till ca Återköp av egna aktier Klöverns styrelse har från årsstämman fått förnyat bemyndigande om återköp av egna aktier till högst 10 procent av totalt antal registrerade aktier. Klövern har i enlighet med tagna beslut återköpt aktier, motsvarande 3,4 procent av totalt antal registrerade aktier. Aktierna är förvärvade till genomsnittskursen 22,27 kr per aktie. STÖRSTA AKTIEÄGARNA Ägare per Antal aktier, tusental Andel röster och kapital,% Förändring, %-enheter AB Styttingen* ,8 10,8 Lantbrukarnas Riksförbund ,6 0,2 Arvid Svensson Invest AB ,6 0,4 Investment AB Öresund ,8 1,0 Skandia Liv ,2 0,2 Brinova Inter AB ,9 0,1 Länsförsäkringar Fonder ,6 0,9 HQ fonder ,6 0,4 Länsförsäkringar Södermanland ,4 0,2 ABN Amro ,0 0,3 Summa största ägare ,5 Övriga ägare ,5 Summa utestående aktier ,0 Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier * AB Styttingen ingår i samma koncern som AB Skakel som tidigare var ägare till 10,6 procent av aktierna i Klövern. 40 Klövernaktien Klövern OMX Stockholm_PI Carnegie Real Estate Index Omsatt antal aktier tal (inkl. efteranm.) (c) NASDAQOMX KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 6

7 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Klöverns väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i års årsredovisning på sidorna Inga väsentliga förändringar har uppstått därefter. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i Klöverns årsredovisning för, not 1. Händelser efter rapportperiodens utgång Under kvartal fyra har fastigheten Trätälja 10 i Karlstad sålts till ett pris om 25. Försäljningen gav en orealiserad värdeförändring för tredje kvartalet om 2. Utsikter inför helåret Prognosen att resultatet för, exklusive värdeförändringar och skatt, ska överstiga 350 (2,17 kr per aktie) kvarstår. Kalendarium Bokslutskommuniké Fredag 13 februari 2009 Årsredovisning Mars 2009 Årsstämma 2009 Torsdag 2 april 2009 Rapporter finns tillgängliga på Klöverns hemsida där det också ges möjlighet att prenumerera på årsredovisningar, delårsrapporter och pressmeddelanden. Nyköping 23 oktober Klövern AB Styrelsen Granskningsrapport Vi har utfört en översiktlig granskning av rapporten för Klövern AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 23 oktober Mikael Ikonen Auktoriserad revisor Ernst & Young AB KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 7

8 Koncernens resultaträkning 12 mån jan dec Rullande 12 mån okt sep Hyresintäkter 289,7 272,8 862,3 819, , ,9 Övriga intäkter 1) 13,4 15,9 44,1 83,2 98,2 59,1 Summa intäkter 303,1 288,7 906,4 902, , ,0 Fastighetskostnader 106,0 101,1 330,2 325,1 446,1 451,2 Driftöverskott 197,1 187,6 576,2 577,4 761,0 759,8 Värdeförändringar fastigheter 265,2 296,8 371,4 861, ,5 126,0 Central administration 14,4 10,9 44,6 45,3 65,1 64,4 Rörelseresultat 82,5 473,5 160, , ,4 569,4 Finansiella intäkter 1,5 0,8 3,7 2,4 3,5 4,8 Finansiella kostnader 91,1 77,7 259,5 219,9 313,9 353,5 Värdeförändring finansiella instrument 82,5 15,0 12,8 55,1 53,3 14,6 Värdeförändring värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 254,6 381,6 108, , ,3 206,1 Aktuell skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Uppskjuten skatt 58,1 106,8 12,4 296,9 319,3 10,0 Resultat efter skatt 196,5 274,8 96,0 933, ,8 195,9 Resultat per aktie, kr 1,21 1,65 0,59 5,61 7,36 1,19 Antal aktier vid periodens utgång, miljoner 161,0 166,5 161,0 166,5 165,8 161,0 Genomsnittligt antal aktier, miljoner 162,0 166,5 164,0 166,5 166,5 164,6 Det föreligger ej några utestående teckningsoptioner eller konvertibler. 1) Intäkter från hyresgarantier, utlösen av hyresavtal samt service- och tjänsteförsäljning till kunder som inte är hyresgäster. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 8

9 Koncernens balansräkning Tillgångar Förvaltningsfastigheter , , ,0 Maskiner och inventarier 12,5 13,0 13,3 Derivat 78,5 99,6 96,2 Uppskjuten skattefordran 1) 423,2 36,1 474,0 Kortfristiga fordringar 194,7 94,5 184,3 Likvida medel 24,5 105,9 87,1 Summa tillgångar , , ,9 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 417, , ,4 Uppskjuten skatteskuld 1) 397,1 0,0 460,3 Räntebärande skulder 7 443, , ,9 Leverantörsskulder 101,5 77,8 155,8 Övriga skulder 182,2 189,6 220,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 288,4 278,8 298,3 Summa eget kapital och skulder , , ,9 1) Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld har tidigare nettoredovisats, men bruttoredovisas från och med Koncernens förändring av eget kapital Totalt eget kapital Eget kapital ,2 Utdelning 208,2 Återköp egna aktier 18,4 Årets resultat 1 225,8 Eget kapital ,4 Utdelning 247,7 Återköp egna aktier 105,9 Periodens resultat 96,0 Eget kapital ,8 KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 9

10 Koncernens kassaflödesanalys 12 mån jan dec Den löpande verksamheten Resultat före skatt 254,6 381,5 108, , ,3 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 357,3 281,0 427,3 787, ,6 Betald inkomstskatt 0,2 0,2 0,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 102,7 100,5 318,7 442,7 388,4 Förändring av rörelsefordringar 2,5 17,0 10,4 0,8 35,7 Förändring av rörelseskulder 15,3 64,5 262,0 7,1 295,1 Summa förändring av rörelsekapital 17,8 47,5 272,4 7,9 259,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 120,5 53,0 46,3 450,6 647,8 Investeringsverksamheten Avyttring av fastigheter 27,5 1,4 265,5 591, ,1 Förvärv av och investeringar i fastigheter 169, ,4 616, , ,8 Förvärv av maskiner och inventarier 0,8 0,2 1,4 1,3 2,4 Investering i finansiella tillgångar 1,6 4,8 46,9 Kassaflöde från investeringsverksamheten 143, ,6 352,0 714,8 396,0 Finansieringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder 0,1 2,6 162,6 Förändring av räntebärande skulder 86,1 934,0 596,7 485,5 129,1 Återköp egna aktier 54,1 105,9 18,4 Utdelning 247,7 208,2 208,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 32,0 933,9 243,1 274,7 260,1 Periodens kassaflöde 9,3 27,7 62,6 10,5 8,3 Ingående likvida medel 15,2 133,6 87,1 95,4 95,4 Likvida medel vid periodens slut 24,5 105,9 24,5 105,9 87,1 Koncernens nyckeltal 12 mån jan dec Rullande 12 mån okt sep Avkastning på eget kapital, % 4,2 6,2 2,1 22,1 28,1 4,5 Avkastning på totalt kapital, % 0,6 4,0 1,2 11,7 14,7 4,7 Soliditet, % 34,4 36,7 34,4 36,7 37,4 34,4 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,3 2,1 2,4 2,2 2,0 Eget kapital per aktie, kr 27,4 27,6 27,4 27,6 29,4 27,4 Skuldsättningsgrad, ggr 1,7 1,6 1,7 1,6 1,4 1,7 Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 10

11 Moderbolagets resultaträkning 12 mån jan dec Nettoomsättning 27,6 26,5 91,5 81,7 116,6 Kostnad sålda tjänster 14,2 16,7 54,0 52,7 74,8 Bruttoresultat 13,4 9,8 37,5 29,0 41,8 Central administration 14,4 11,3 44,6 45,7 65,1 Rörelseresultat 1,0 1,5 7,1 16,7 23,3 Resultat från övriga värdepapper 0,5 0,0 0,5 305,3 225,9 Ränteintäkter 0,4 0,2 0,6 1,2 1,3 Räntekostnader 0,5 0,1 2,8 0,6 0,9 Resultat efter finansiella poster 0,6 1,4 8,8 289,2 203,0 Aktuell skatt Skatt hänförlig till koncernbidrag 46,9 Uppskjuten skatt 1) 19,8 106,8 50,8 296,9 141,0 Resultat efter skatt 20,4 108,2 59,6 7,7 390,9 1) Inklusive ändrad redovisning av uppskjuten skatt. Moderbolagets balansräkning Tillgångar Maskiner och inventarier 3,8 3,8 4,6 Andelar i koncernföretag 319,9 319,9 319,9 Fordringar på koncernföretag 3 227, , ,0 Uppskjuten skattefordran 423,2 36,1 474,0 Kortfristiga fordringar 2,4 3,3 8,0 Likvida medel 42,1 8,9 13,9 Summa tillgångar 4 018, , ,4 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 956, , ,1 Skulder till koncernföretag 1 020,7 754,6 723,5 Leverantörsskulder 2,3 4,7 16,0 Övriga skulder 14,9 14,7 16,2 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23,6 24,6 19,6 Summa eget kapital och skulder 4 018, , ,4 KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 11

12 Femårsöversikt * Hyresvärde, Verkligt värde fastigheter, Uthyrningsgrad ekonomisk, % Överskottsgrad, % Soliditet efter utspädning, % 37,4 33,7 34,8 36,9 28,4 Räntetäckningsgrad, ggr 2,2 2,6 2,0 1,9 1,8 Skuldsättningsgrad, ggr 1,4 1,8 1,8 1,6 2,5 Belåningsgrad, fastigheter, % Avkastning på EK efter utspädning, % 28,1 20,6 19,1 16,1 11,7 Utdelning, kr 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 Eget kapital per aktie, kr 29,36 23,23 18,81 16,08 13,32 *Ej omräknat enligt IFRS. För att uppfylla kraven enligt IFRS måste fastigheter och finansiella instrument räknas om till verkligt värde. KLÖVERN DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER / 12

13 Definitioner Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier har beräknats utifrån vägda genomsnitt. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat i relation till genomsnittlig balansomslutning. Belåningsgrad, fastigheter Räntebärande skulder avseende fastigheter i förhållande till fastigheternas redovisade värde. Driftöverskott Totala intäkter minus kundförluster, drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt. Eget kapital per aktie Redovisat eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens utgång. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i förhållande till hyresvärde vid periodens utgång. Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. Orealiserade värdeförändringar fastigheter Förändring av verkligt värde efter avdrag för gjorda investeringar för fastighetsinnehavet vid respektive periods utgång. Realiserade värdeförändringar fastigheter Periodens fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheternas senast redovisade verkliga värde och omkostnader vid försäljning. Resultat per aktie Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad Resultat, exklusive värdeförändringar, efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital vid periodens utgång. Soliditet Redovisat eget kapital i relation till redovisade totala tillgångar vid periodens utgång. Överskottsgrad Driftöverskott i procent av totala intäkter. Övriga intäkter Intäkter från hyresgarantier, utlösen av hyresavtal samt serviceoch tjänsteförsäljning till kunder som inte är hyresgäster. För ytterligare information, vänligen kontakta: Gustaf Hermelin, VD tel , Caesar Åfors, Ekonomidirektör och vice VD tel , Britt-Marie Einar, Finans- och informationschef tel , Klövern AB (publ), Box 1024, Nyköping Tel Fax Org.nr Styrelsens säte: Nyköping Hemsida:

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat

Periodens resultat, mkr. Drift- och centrala kostnader. Resultat exklusive värdeförändringar och skatt Värdeförändringar, fastigheter och derivat DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 8 Intäkterna uppgick till 603 mkr (614) Resultat efter skatt uppgick till 100 mkr (659), motsvarande 0,61 kr per aktie (3,96) Orealiserade värdeförändringar avseende

Läs mer

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro

Drift- och centrala kostnader. Förvaltningsresultatet. Värdeförändringar, fastigheter och derivat. Foto: Barkenlund 11 i Örebro KLÖVERN BOK SLU T SKOMMUNIKÉ 20 0 8 Intäkterna uppgick till 1 220 (1 207) Förvaltningsresultatet uppgick till 355 (386), motsvarande 2,17 kr per aktie (2,32) Resultat efter skatt uppgick till 476 (1 226),

Läs mer

KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 20 09 / 1

KLÖVERN DEL ÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 20 09 / 1 DEL ÅRSR APP ORT JANUARI JUNI 20 0 9 Intäkterna ökade till 631 mkr (603) Förvaltningsresultatet ökade med 38 procent till 252 mkr (183), motsvarande 1,57 kr per aktie (1,11) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004 3 november 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari september 2004 Hyresintäkterna uppgick till 339 Mkr (213) Periodens resultat efter skatt ökade till 125 Mkr (63) Resultat per aktie ökade till 1,42 kr

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É

K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É K LÖV ER N B O K S LU T S KO MMUNIK É 2 0 07 Intäkterna ökade till 1 207 mkr (843) Resultat efter skatt ökade till 1 226 mkr (631), motsvarande 7,36 kr per aktie (5,04) Resultat exklusive värdeförändringar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Intäkterna uppgick till 614 mkr (375) Periodens resultat efter skatt ökade till 659 mkr (315) Resultat per aktie ökade till 3,96 kr (2,6 Fastighetsförsäljningarna uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Intäkterna uppgick till 589 mkr (467) Periodens resultat efter skatt ökade till 427 mkr (267) Resultat per aktie ökade till 3,55 kr (2,34) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 Hyresintäkterna uppgick till 182 Mkr (139) Periodens resultat efter skatt ökade till 183 Mkr (42) Resultat per aktie ökade till 1,52 kr (0,39) Av resultatet utgör värdeförändringar

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004 K L Ö V E R N 5 maj 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65) Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13) Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30) Etablering

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T

K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T K LÖV ERN DEL Å R SR A PP O R T J A NUA RI M A R S Klövern Q1 Intäkterna ökade med 9 procent till 334 (306) Kostnaderna sjönk med 4 procent till 156 ( 162) Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent till

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014

St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli december 2014 St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 juli 2013 31 december 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning av bokslutskommuniké Räkenskapsåret

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande 25 februari 2009

Pressmeddelande 25 februari 2009 Pressmeddelande 25 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,75 SEK per aktie under 2016. Sammanfattning St Petersburg Property Company AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31 Räkenskapsåret 1 januari 31 december

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr K L Ö V E R N 2003-05-15 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter skatt uppgick till 13,2 Mkr Fastigheter på sju orter har sålts för 39 Mkr med 3,4 Mkr i vinst Klöverns aktier åter på ordinarie O-lista

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 9,0 (12,6) MSEK Driftnettot uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006

Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Bokslutskommuniké för JELLO AB (publ) räkenskapsåret 2006 Tolvmånadersperioden januari - december 2006 Nettoomsättningen uppgick till: 4 208 122 kr Resultat före finansiella poster: -2 575 819 kr Resultatet

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(8) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden januari - september Omsättningen uppgick till 594,5 Mkr (531,4). Rörelseresultatet

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer