Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Praktisk Solidaritet (PS) är en paraplyorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna i Västerås samt Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Till PS uppgifter hör att samordna och stärka organisationernas biståndsverksamhet och kontakten med samarbetspartners, Sida, Forum Syd och andra aktörer. Förvaltning Varje medlemsorganisation har två representanter i PS styrelse. Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation och PS. Representanten ska löpande informera sin organisations styrelse om projekt och aktiviteter där PS medverkar. Styrelsen har haft sju protokollförda möten exklusive årsmötet. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under Årsmötet 2014 hölls i Österfärnebo den 29 juni. PS styrelse under 2014 Ordförande: Tommy Andersson från Emmaus Stockholm. Vice ordförande: Anna-Lena Mårtensson från Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Sekreterare: Marie Nybäck från Emmaus Stockholm. Vice sekreterare: Malin Söderman från Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Kassör: Anders Jansson från Brödet & Fiskarna i Västerås och ledamot Sari Jacobsson från Brödet & Fiskarna i Västerås. Arbetsutskott (AU) PS styrelse har ett arbetsutskott som kontinuerligt sammanträder mellan styrelsemötena och därmed säkerställer framåtskridandet i olika projekt och processer. Arbetsutskottets uppgifter har varit fokuserade på det internationella arbetet och PS stöd till Västsahara och Angola men utskottet har också arbetat med PS interna organisationsutveckling. Arbetsutskottet har utgjorts av Tommy Andersson, Gerardo Lizano, Anders Jansson och Anna- Lena Mårtensson. Sammankallande: Tommy Andersson. Kansli På kansliet har projekthandläggarna Nils Häger (Västsahara) och Joanna Castro (Angola) arbetat tillsammans med Linda Johansson, kansli- och projektansvarig.

2 Ansvarsfördelningen 2014 Ansvarig för materialsändningar: Gerardo Lizano Ansvariga för projekt i Angola: Gerardo Lizano, Gorka Fagilde, Joanna Castro, Linda Johansson Ansvariga för projekt i Västsahara: Tommy Andersson, Nils Häger Ansvarig PS allmänna administration: Marie Nybäck Ansvarig för PS ekonomi: Anders Jansson Ansvarig för PS kansli: Linda Johansson Bokföring och redovisning har ombesörjts av Helena Kallstenius från Megiston Redovisning AB. Som auktoriserad revisor har PS anlitat Kristina Ringvall från revisionsbyrån Grant Thornton AB. Medlemsavgift Medlemsavgiften till PS har 2014 varit kronor per medlemsorganisation. Medlemsavgifterna har främst använts till egeninsats för projekten i Angola, samt för allmän administration runt projekten som inte täcks av bidragen från Forum Syd eller Sida. VÄSTSAHARA Avkoloniseringen av Västsahara har ännu inte slutförts. Efter några år av en väpnad befrielsekamp, förd av Polisario, mot den Spanska kolonialmakten, lämnade Spanien landet Man överlämnade dock inte territoriet till Polisario, som FN förklarat som den legitima företrädaren för det västsahariska folket. Inte heller anordnade Spanien den folkomröstning om Västsaharas självständighet som utlovats. Istället gav man i klartecken till Marocko i norr och Mauretanien i syd att ta över kontrollen av landet. Västsahariernas befrielsekamp fortsatte till dess att Mauretanien tvingats tillbaka och, efter ett utdraget krig, träffades en överenskommelse mellan Polisario och Marocko om vapenvila Detta skedde efter att FN utlovat en folkomröstning om Västsaharas framtid. Vapenvilan har sedan dess respekterats, men någon folkomröstning har ännu inte hållits. Sedan 1991 har MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) funnits på plats men har endast en fredsövervakande roll. Marocko har fört in tals bosättare till Västsahara och utnyttjar landets rika naturresurser i form av bland annat fosfat och fisk. Man har byggt en 200 mil lång minerad mur mot de ökenområden som kontrolleras av Polisario. Under kriget flydde cirka västsaharier till Algeriet, där de fortfarande lever i flyktingläger under mycket svåra förhållanden. Flyktinglägren är belägna i en karg öken där temperaturen varierar mellan +55 och 0 grader och där möjligheterna till egen försörjning nästan helt saknas. I 40 år har flyktingarna levt där i väntan på att få återvända till sitt hemland. Praktisk Solidaritet och våra medlemsorganisationer har bistått de västsahariska flyktingarna sedan slutet av 1970-talet med olika former av humanitärt stöd. Till en början främst kläder, skor och annat materiellt stöd. Med ytterligare stöd från Sida, inköptes senare vattentankbilar, reservdelar och mat till lägren. Sedan 2006 har livsmedel i form av konserverad fisk utgjort merparten av biståndet från PS. PS stöd till flyktingarna kanaliseras genom den Sahariska Röda Halvmånen med hjälp av Röda Halvmånen i Algeriet. Makrill Under 2014 levererades cirka 330 ton makrillkonserver till flyktinglägren. Dessa har främst distribuerats genom en månatlig utdelning av ransoner med en konservburk á 425 gram. Bland flyktingarna förekommer undernäring och järnbrist, och felnäring är utbrett. Den ranson av baslivsmedel som distribueras genom FN: s livsmedelsprogram World Food Programme (WFP) är ensidig, otillräcklig och inte heller anpassad för en långvarig konsumtion. Speciellt allvarligt är det att barnen växer upp på en så ensidig kost. Matbiståndet som kompletterar WFP:s matkorg kommer främst från EU och spanska organisationer. Stödet från Spanien har reducerades under den ekonomiska krisen i landet. Makrillen med dess rika näringsinnehåll har varit ett viktigt bidrag till flyktingarnas livsmedelsförsörjning under året. Biståndet följs upp och utvärderas

3 efter varje distribution av vår samarbetsorganisation i lägren, CISP (en italiensk NGO) tillsammans med ett lokalt monitoring team, uppföljningsteam, som består av ett tjugotal kvinnor som fått utbildning kring monitoring och uppföljning. PS var en av de första organisationerna som ställde sig bakom initiativet med monitoring, utförd av lokal personal, då det överensstämde med PS policys att stärka de lokala samhällenas kapacitet och delaktighet samt därför att just kvinnor var huvudaktörer i projektet SRH: Idag har nästan alla insett att monitoras är de bästa då de kan kontexten bättre än de externa utvärderarna. Det är viktigt att respektera kulturen och integriteten hos befolkningen. Tack vare PS kunde monitoras överleva eftersom PS trodde på den formen för utvärdering. Vi har blivit bättre på ta hand om NGOs och NGOs har blivit bättre på att förstå kontexten/ våra förhållanden och behov. Buhubein Yaya, Sahariska Röda Halvmånens ordförande 2014 års undersökningar, utförd av bland annat lokala uppföljningsteam, har visat att flyktingarna är mycket nöjda med fiskens smak, dess tillagningsmöjligheter och kvalité. PS personal har under året deltagit på det årliga samordningsmötet för livsmedelsbiståndet (Mesa de concertacion y coordinacion alimentaria) som hålls i de västsahariska flyktinglägren. Där deltog de största givarna, NGO:s samt västsahariska representanter för att diskutera, utvärdera livmedelstödet till lägren samt planera och samordna nästa års insatser för Västsaharas flyktingar. Kläder Genom PS skickades under året 185 ton insamlade kläder och skor till lägren. Praktisk Solidaritet har samordnat dessa sändningar med elva containrar från medlemsorganisationerna. PS deltog på plats under klädutdelningen som genomfördes i december. Kläder är viktiga som skydd mot såväl sol och värme som vind och kyla i miljön där de västsahariska flyktingarna bor. I 2014 års utvärdering framkom att vinterkläder och barnkläder är de mest eftertraktade klädesplaggen bland flyktingarna. Melfa-tillverkning Praktisk Solidaritet startade 2012 med hjälp av Sida-medel ett projekt med tillverkning av melfor i flyktinglägren. Produktionen och försäljningen av melfor kom igång Melfan är det plagg västsahariska kvinnor traditionellt klär sig i, ett färgglatt tygstycke som lindas kring kroppen över övriga kläder. Melfan skyddar mot sand, vind, sol och kyla och även mot den under sommarhalvåret mycket höga värmen i lägren. Genom projektet har cirka 20 kvinnor fått utbildning i att tillverka (brodera och färga) melfor enligt en metod från Mauretanien. Melforna färgas i olika mönster med en hantverksmässig knytbatik teknik. Förutom att förse lägren med bra melfor till rimliga priser syftar projektet till att bidra till kvinnors oberoende samt ge dem en möjlighet till försörjning. Utvärderingarna visar att kvalitén på melforna är hög samt att de uppskattas av kvinnorna i lägren. Under den första delen av 2014 slutfördes produktion samt försäljning av melfor. Totalt producerades melfor ( ). PS melfacenter fick under året besök av en spansk textilkonstnär som gjorde några specialbeställningar av melfor. Den extra produktion, som inte var finansierad av Sida, kommer resultera i att melforna visas upp på en stor utställning i Madrid. I slutet på 2014 initierades den andra fasen, som har en mer inkomstgenerande inriktning (produktion och försäljning) än sin föregångare, som ska avslutas Det övergripande målet är att melfacentret, med hjälp av PS stöd, på sikt ska bli självgående. Detta projekt är ett samarbete med den italienska organisationen CISP och Sahariska Röda Halvmånen, som också tog initiativ till projektet. Bland annat FN har uttalat sig positivt om PS melfa-center och ser det som en modell för andra inkomstgenererande insatser där västsaharier får möjlighet till egen försörjning och som en följd av det ett minskat biståndsberoende. Startpaket De så kallade startpaketen innehåller en uppsättning kläder för nyfödda som delas ut till kvinnor som väljer att föda sina barn med hjälp av utbildade barnmorskor, hemma eller på något av lägrens sjukhus. Detta för att minimera risker för både mödrar och barn. Startpaketen producerats av flera kyrksyföreningar inom Västerås stift. Under 2014 har PS besökt dessa föreningar flera gånger för att ge information om västsahariernas situation. Under 2014 förmedlades 101 balar med 2140 kilogram babykits.

4 PS handläggare sitter tillsammans med ansvarig hos ADRA Huambo och samtalar om hur projektet påverkat kvinnors roll i föreningarna. ANGOLA Angola är Afrikas näst största land och är till ytan jämförbart med Norden och ligger vid den afrikanska sydvästkusten. Av de cirka 19 miljoner människor som bor i landet lever 36 procent under fattigdomsgränsen och 26 procent lever i extrem fattigdom. Angola var en portugisisk koloni från 1500-talet fram till 1975 då landet vann sin självständighet. Men istället för fred utbröt ett nästan 30 år långt inbördeskrig som avslutades Återuppbyggnaden av landet är fortsatt väldigt påtaglig och skillnader mellan landsbygd och städer är stor och majoriteten av de fattiga är bönder som lever på landsbygden. Angola har haft en ekonomisk tillväxt under de senaste åren bland annat tack vare höga oljepriser, men fortfarande kan 75 procent av befolkningen på landsbygden varken läsa eller skriva. Det är tydligt att den ökade ekonomiska tillväxten inte har gynnat en stor del av befolkningen. Fördelningspolitik saknas och skillnaderna mellan fattig och rik är stor i synnerhet på landsbygden. Många gör bedömningen att eftersom det går bra för Angola ekonomiskt, så behövs inte mer bistånd. Problemet är att denna ekonomiska utveckling inte är jämn och fattigdomen är stor. Ytterligare ett problem är ett svagt civilsamhälle och i princip är det bara ADRA som arbetar med organisering av civilsamhället. Belarmino Jelembi, ordförande i ADRA som är PS samarbetsorganisation i Angola ADRA ADRA (Action for rural and environmental development) är en gräsrotsorganisation som arbetar med demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i Angola. Målet är att förbättra livsvillkoren för den del av befolkningen som är mest utsatt genom att ge medborgarna verktyg att bli mer delaktiga i att lösa sina problem. Genom att förstärka föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur det politiska beslutsfattandet fungerar vill man bidra till en demokratisk utveckling i Angola. I Angola har FN:s konvention om civila och politiska rättigheter ratificerats och år 2010 antogs en lag som innebär att de lokala myndigheterna i samråd med medborgarna ska utveckla kommuners politiska, sociala och ekonomiska utveckling. Efter en relativt ny lag har även de angolanska bönderna idag starkare ställning att äga och bruka mark. Civilsamhället i Angola har dock otillräcklig kunskap om de internationella och nationella lagar som finns för att säkerhetsställa deras rättigheter. De marginaliserade människorna på landsbygden har inte kunskap om myndigheternas skyldigheter och vad de kan utkräva av myndigheter på olika nivåer i samhället. Civilsamhället saknar inflytande över de processer som sker i lokalsamhället och som påverkar deras liv direkt eller indirekt. Civilsamhället saknar representation i samhället och de har ingen nämnvärd roll som opinionsbildare. Inom samhället i stort finns diskriminerande attityder och föreställningar mot kvinnor när det gäller organiseringen av samhället. Det visar sig bland annat i kvinnors roll

5 och delaktighet för förändringar på lokal nivå. Kvinnor utgör där en minoritet som har mindre betydelsefulla poster samt drabbas hårdast av icke demokratiska processer. ADRA HUAMBO PS bedriver med stöd från Forum Syd ett projekt med inriktning på landsbygdsutveckling och organisationsstöd tillsammans med ADRA Huambo. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt och löper fram till Syftet med projektet är att stärka 18 bondeorganisationers kapacitet, öka dialogen mellan olika organisationer och det kommunala styret samt öka kunskapen om hållbar utveckling och medborgarnas rätttigheter. Under 2014 har projektet nått 678 medlemmar (479 män och 199 kvinnor) i 18 bondeorganisationer och indirekt familjer. Året har varit händelserikt. Fokus inom projektet har lagts på miljöfrågorna och bland annat har trädplanteringsdagar hållits. Ett stort problem i Angola generellt är att de unga inte vill stanna kvar på landsbygden och under 2014 anordnades ett möte där elever från området diskuterade miljöfrågor och landsbygdsutveckling. Med möten likt dessa vill projektet bidra till att fler unga ska bli aktiva i boendeföreningar och få ökad kunskap om miljöfrågor. Bondeorganisationerna har under året stärkt sina organisationer ytterligare vilket bland annat visat sig i att de har blivit bättre på att samla in medlemsavgifter. En förening i Ayenya har till exempel byggt en gemensam samlingslokal med hjälp av de dessa avgifter. Sedan den första fasen av projektet startade i januari 2012 har tolv av fjorton organisationer fått legal status och ytterligare fyra organisationer i Chilata har anslutits till projektet. Dessa fyra har ännu inte legaliserats men har under åren gjort steg i rätt riktning. Genom projektet har de ekonomiska villkoren förbättrats för medlemmar och familjer i området. Genom att vara med i en legaliserad organisation har det blivit lättare att bli beviljad kredit. Fler än 100 medlemmar ur bondeorganisationerna har fått mikrokrediter beviljade. Andelen kvinnor som får mikrokrediter har växt under projektets gång och ligger nu på 51 procent mot 49 procent män. Genom ADRA:s utbildningar har kunskapen om mikrokrediter ökat och återbetalningar har gjorts enligt plan. Sedan projektets start har kontakten mellan föreningarna och myndigheterna ökat stegvis. ADRA har underlättat kontakten med myndigheterna. Vi kunde inte ens föreställa oss att sitta vid bordet med en myndighetsperson, idag gör vi det och vi berättar om våra behov. Ett viktigt steg är att bondeorganisationerna i maj 2013 gick samman och bildade en union för att bättre försvara sina intressen i kommunen. Unionen är ett bra sätt att mötas och prata om gemensamma problem. Det stärker oss som civilsamhälle. Tack vare den nya förbättrade dialogen mellan kommun och lokalbefolkning har man flyttat på den lokala marknaden för att förbättra böndernas försäljningsmöjligheter. ADRA arbetar aktivt med jämställdhet för att få fler kvinnor att delta i organisationer och som ledare och idag är det fler kvinnor som deltar i utbildningarna och organisationerna. Den största förändringen, om jag pratar från kvinnors perspektiv, är att förut var det svårt att få kvinnor att komma till möten. Många gånger var det inte fler än fem och bara en av dem pratade på mötet. Idag kan vi lätt samla 20 kvinnor. Förut sade de bara sina namn på mötena, numera pratar de, räcker upp handen och säger sin mening. Maria Kiala, genusansvarige i ADRA:s projekt i Huambo ADRA HUILA Kvinnors rätt till mark är ett nytt projekt där partnerorganisationen är ADRA Huila. Projektet kommer att pågå under två år ( ). Fokus i projektet är organisering av bondeorganisationer, rätten till mark, kvinnors rättigheter samt lyfta fram genusstrukturers häm- Möte med representanter från organisationerna i Huila. I området där projektet verkar finns inget medborgar- och möteshus.

6 mande roll för utveckling. Målgruppen är 19 bondeorganisationer. När en kvinnlig deltagare i projekt fick frågan varför det är viktigt att vara med i en förening svarade hon: Det är som en skolprocess. Man lär sig av de andra. Att vi agerar tillsammans. Vi försöker hitta lösningar på kollektiva problem. Projektet har haft positiv inverkan och bland annat har ADRA Huila under året anställt en person som endast arbetar med genusfrågor för att förbättra arbetet med jämställdhet i projektet. Könsroller i förhållande till ägande av mark har debatterats flitigt under 2014 eftersom projektet i Huila syftar till att kvinnorna i ökad grad ska få tillgång till mark. Traditionen säger att jord ärvs via den manliga länken. När kvinnan gifter sig flyttar hon till mannen som då får en bit jord av sina föräldrar för att vara där med sin fru. Om vi är gifta, så tillhör jorden trots det min mans familj. Om både kvinnan och mannen arbetar på jorden tillsammans borde båda ha rätt till den. När mannen dör borde hans änka få ärva marken. Det är viktigt att man pratar om detta, vem som äger jorden. En annan aspekt som projektet fokuserat på är att målgruppen ska få kännedom om marklagen och hur mark legaliseras. Under 2014 har åtta individuella certifikat delats ut, och ett antal kollektiva certifikat är på gång. Det handlar om certifikat på avgränsade jordlotter. Att legalisera mark är en tidskrävande process och det mest tidskrävande steget är att ta fram avgränsade kartor. Vi trodde att på grund av att våra förfäder hade levt på den här marken så var jorden automatiskt vår. Men vi har nu fått veta att det inte är så, utan vi måste legalisera den. Om inte ADRA hade kommit hit så hade vi inte vetat detta. För att kvinnor ska få ökad makt att påverka sina liv och tillgång till mark samt ökade möjligheter till inkomstgenerade aktiviteter behövs fortsatt arbete. Att ändra attityder och stärka kvinnors ställning i ett samhälle är en process som tar tid och påverkas av flera faktorer och PS planerar att fortsätta stödet till ADRA och den angolanska landsbygdsbefolkningen. Hänt under året Praktisk Solidaritet 25 år PS firade 25 år som organisation i samband med den Nordiska Emmaus-träffen i Stockholm. Det var en kväll där även fler av tidigare medarbetare, som varit med och byggt upp PS verksamhet, deltog och många minnesvärda tillbakablickar på verksamheten och dess utveckling under åren. 2. Sorteringsträff Ett möte har hållits mellan PS sorteringspersonal och tre deltagare från Brödet & Fiskarna i Västerås och fem deltagare från Stockholm. Gruppen diskuterade sorteringsriktlinjer och såg på bildmaterial om hur livssituationen hos våra mottagare med fokus på klädsändningar har förändrats under de senaste tio åren. Mötet var mycket uppskattat från båda grupperna. 3. Ansökan för projekt i Mocambique En ny ansökan lämnades in till Forum Syd för ett projekt i Tete, Mocambique, där samarbetsorganisationen kommer vara Fundacao Apoio Amigo (FAA). Målet är ökad jämställdhet och ökad politisk och ekonomisk egenmakt för kvinnor i Tete. Målgruppen är 180 kvinnor med olika förutsättningar (arbetslösa, unga mödrar, kvinnor som arbetar i stenbrott och bondekvinnor) som bor i utkanterna av staden och har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden eller saknar rätt till marken de brukar, på grund av kvinnors underordnade ställning i samhället. 4. Eucoco Linda Johansson deltog på The European Conference for support and Solidarity with the Saharawi People (EUCOCO) i Madrid den November. Gemensamt för de som deltar på detta möte är att de stödjer västsaharierna rätt ett fritt Västsahara. Solidaritetsorganisationer (en majoritet av dem spanska organisationer), diverse politiker från olika länder samt representanter för EU och Afrikanska Unionen deltog. Samtal och gruppdiskussioner fördes om olika frågor rörande Västsahara. Linda deltog i gruppen om humanitärt stöd där Sverige togs upp som exempel på land som inte minskat sitt bistånd under de senaste åren. 5. Moms I samarbete med nätverket Ideell Second Hand har PS under året genom uppvaktningar och påverkansarbete fört fram argument mot Skatteverkets ställningstagande att belägga ideella organisationers försäljning av skänkta varor med moms. En beskattning som skulle innebära en dubbel beskattning av redan fullt beskattade varor. Våra krav har mött stor förståelse hos de olika partierna i riksdagen och förslag finns nu om att förtydliga i lagtexten så att det tydligt framgår att även vår butiksförsäljning med dagligt öppethållande ska undantas beskattning.

7 PROMODES Under året har PS kanaliserat 91 ton insamlade kläder från medlemsorganisationerna till Promodes som är ett socialt företag knutet till ADRA, med syfte att generera ekonomiska resurser till ADRA:s verksamhet. Second hand-kläderna säljs till återförsäljare som sedan säljer kläderna vidare i Angola. Organisationsutveckling 1. Policy dokument Organisationen har noggrant gått igenom och uppdaterat alla styrdokument för PS. 2. Hemsidan Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året och ett första utkast på ny hemsida har tagits fram. 3. Ernst & Young I april 2014 utförde Ernst & Young (E & Y) på uppdrag av Sida en granskning av PS interna styrning och kontroll. I uppdraget ingick även att identifiera eventuella svagheter samt att lämna rekommendationer för att stärka organisationen på dessa områden. I oktober 2014 gjorde sedan E & Y en uppföljning för att bedöma hur PS förbättrat rutinerna för styrningen och kontrollen av verksamheten. Slutsatsen var att PS tagit emot och tolkat rekommendationerna på ett positivt sätt och att PS interna styrning och kontroll förbättras och utvecklats. Några av rekommendationerna kommer PS dock kunna genomföra först efter att ytterligare bidrag erhållits från Sida, varför en ytterligare en granskning kommer att göras av E & Y under hösten Medlemsblad Ett medlemsblad har kommit ut under Samverkan PS har under året haft ett gott samarbete med bidragsgivarna Sida och Forum Syd. PS är medlem i Västsahara Aktionen, Afrikagrupperna, Ideell Second Hand och CONCORD. Samarbeten PS har under 2014 haft samarbete med Emmaus Björkå där Emmaus Björkå har sorterat och levererat två containrar med insamlade skor till de västsahariska lägren. PS har även inlett samarbete med Emmaus Åland som efter utbildning och seminarium, anordnade av PS, levererade en container med kläder och skor till de västsahariska flyktinglägren. Slutord PS har under året verkat för att stärka medlemsorganisationerna i sitt arbete att tillgodose olika behov hos våra samarbetspartners i Syd och utveckla PS egen verksamhet. Det har omfattat såväl humanitära insatser som utvecklingsprojekt med inriktning på mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor för människorna i de västsahariska flyktinglägren och i Angola. Praktisk Solidaritet Vretenborgsvägen Hägersten