Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Praktisk Solidaritet (PS) är en paraplyorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna i Västerås samt Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Till PS uppgifter hör att samordna och stärka organisationernas biståndsverksamhet och kontakten med samarbetspartners, Sida, Forum Syd och andra aktörer. Förvaltning Varje medlemsorganisation har två representanter i PS styrelse. Representanterna har som uppgift att agera länk mellan sin organisation och PS. Representanten ska löpande informera sin organisations styrelse om projekt och aktiviteter där PS medverkar. Styrelsen har haft sju protokollförda möten exklusive årsmötet. Arbetsutskottet har haft fyra sammanträden under Årsmötet 2014 hölls i Österfärnebo den 29 juni. PS styrelse under 2014 Ordförande: Tommy Andersson från Emmaus Stockholm. Vice ordförande: Anna-Lena Mårtensson från Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Sekreterare: Marie Nybäck från Emmaus Stockholm. Vice sekreterare: Malin Söderman från Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Kassör: Anders Jansson från Brödet & Fiskarna i Västerås och ledamot Sari Jacobsson från Brödet & Fiskarna i Västerås. Arbetsutskott (AU) PS styrelse har ett arbetsutskott som kontinuerligt sammanträder mellan styrelsemötena och därmed säkerställer framåtskridandet i olika projekt och processer. Arbetsutskottets uppgifter har varit fokuserade på det internationella arbetet och PS stöd till Västsahara och Angola men utskottet har också arbetat med PS interna organisationsutveckling. Arbetsutskottet har utgjorts av Tommy Andersson, Gerardo Lizano, Anders Jansson och Anna- Lena Mårtensson. Sammankallande: Tommy Andersson. Kansli På kansliet har projekthandläggarna Nils Häger (Västsahara) och Joanna Castro (Angola) arbetat tillsammans med Linda Johansson, kansli- och projektansvarig.

2 Ansvarsfördelningen 2014 Ansvarig för materialsändningar: Gerardo Lizano Ansvariga för projekt i Angola: Gerardo Lizano, Gorka Fagilde, Joanna Castro, Linda Johansson Ansvariga för projekt i Västsahara: Tommy Andersson, Nils Häger Ansvarig PS allmänna administration: Marie Nybäck Ansvarig för PS ekonomi: Anders Jansson Ansvarig för PS kansli: Linda Johansson Bokföring och redovisning har ombesörjts av Helena Kallstenius från Megiston Redovisning AB. Som auktoriserad revisor har PS anlitat Kristina Ringvall från revisionsbyrån Grant Thornton AB. Medlemsavgift Medlemsavgiften till PS har 2014 varit kronor per medlemsorganisation. Medlemsavgifterna har främst använts till egeninsats för projekten i Angola, samt för allmän administration runt projekten som inte täcks av bidragen från Forum Syd eller Sida. VÄSTSAHARA Avkoloniseringen av Västsahara har ännu inte slutförts. Efter några år av en väpnad befrielsekamp, förd av Polisario, mot den Spanska kolonialmakten, lämnade Spanien landet Man överlämnade dock inte territoriet till Polisario, som FN förklarat som den legitima företrädaren för det västsahariska folket. Inte heller anordnade Spanien den folkomröstning om Västsaharas självständighet som utlovats. Istället gav man i klartecken till Marocko i norr och Mauretanien i syd att ta över kontrollen av landet. Västsahariernas befrielsekamp fortsatte till dess att Mauretanien tvingats tillbaka och, efter ett utdraget krig, träffades en överenskommelse mellan Polisario och Marocko om vapenvila Detta skedde efter att FN utlovat en folkomröstning om Västsaharas framtid. Vapenvilan har sedan dess respekterats, men någon folkomröstning har ännu inte hållits. Sedan 1991 har MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) funnits på plats men har endast en fredsövervakande roll. Marocko har fört in tals bosättare till Västsahara och utnyttjar landets rika naturresurser i form av bland annat fosfat och fisk. Man har byggt en 200 mil lång minerad mur mot de ökenområden som kontrolleras av Polisario. Under kriget flydde cirka västsaharier till Algeriet, där de fortfarande lever i flyktingläger under mycket svåra förhållanden. Flyktinglägren är belägna i en karg öken där temperaturen varierar mellan +55 och 0 grader och där möjligheterna till egen försörjning nästan helt saknas. I 40 år har flyktingarna levt där i väntan på att få återvända till sitt hemland. Praktisk Solidaritet och våra medlemsorganisationer har bistått de västsahariska flyktingarna sedan slutet av 1970-talet med olika former av humanitärt stöd. Till en början främst kläder, skor och annat materiellt stöd. Med ytterligare stöd från Sida, inköptes senare vattentankbilar, reservdelar och mat till lägren. Sedan 2006 har livsmedel i form av konserverad fisk utgjort merparten av biståndet från PS. PS stöd till flyktingarna kanaliseras genom den Sahariska Röda Halvmånen med hjälp av Röda Halvmånen i Algeriet. Makrill Under 2014 levererades cirka 330 ton makrillkonserver till flyktinglägren. Dessa har främst distribuerats genom en månatlig utdelning av ransoner med en konservburk á 425 gram. Bland flyktingarna förekommer undernäring och järnbrist, och felnäring är utbrett. Den ranson av baslivsmedel som distribueras genom FN: s livsmedelsprogram World Food Programme (WFP) är ensidig, otillräcklig och inte heller anpassad för en långvarig konsumtion. Speciellt allvarligt är det att barnen växer upp på en så ensidig kost. Matbiståndet som kompletterar WFP:s matkorg kommer främst från EU och spanska organisationer. Stödet från Spanien har reducerades under den ekonomiska krisen i landet. Makrillen med dess rika näringsinnehåll har varit ett viktigt bidrag till flyktingarnas livsmedelsförsörjning under året. Biståndet följs upp och utvärderas

3 efter varje distribution av vår samarbetsorganisation i lägren, CISP (en italiensk NGO) tillsammans med ett lokalt monitoring team, uppföljningsteam, som består av ett tjugotal kvinnor som fått utbildning kring monitoring och uppföljning. PS var en av de första organisationerna som ställde sig bakom initiativet med monitoring, utförd av lokal personal, då det överensstämde med PS policys att stärka de lokala samhällenas kapacitet och delaktighet samt därför att just kvinnor var huvudaktörer i projektet SRH: Idag har nästan alla insett att monitoras är de bästa då de kan kontexten bättre än de externa utvärderarna. Det är viktigt att respektera kulturen och integriteten hos befolkningen. Tack vare PS kunde monitoras överleva eftersom PS trodde på den formen för utvärdering. Vi har blivit bättre på ta hand om NGOs och NGOs har blivit bättre på att förstå kontexten/ våra förhållanden och behov. Buhubein Yaya, Sahariska Röda Halvmånens ordförande 2014 års undersökningar, utförd av bland annat lokala uppföljningsteam, har visat att flyktingarna är mycket nöjda med fiskens smak, dess tillagningsmöjligheter och kvalité. PS personal har under året deltagit på det årliga samordningsmötet för livsmedelsbiståndet (Mesa de concertacion y coordinacion alimentaria) som hålls i de västsahariska flyktinglägren. Där deltog de största givarna, NGO:s samt västsahariska representanter för att diskutera, utvärdera livmedelstödet till lägren samt planera och samordna nästa års insatser för Västsaharas flyktingar. Kläder Genom PS skickades under året 185 ton insamlade kläder och skor till lägren. Praktisk Solidaritet har samordnat dessa sändningar med elva containrar från medlemsorganisationerna. PS deltog på plats under klädutdelningen som genomfördes i december. Kläder är viktiga som skydd mot såväl sol och värme som vind och kyla i miljön där de västsahariska flyktingarna bor. I 2014 års utvärdering framkom att vinterkläder och barnkläder är de mest eftertraktade klädesplaggen bland flyktingarna. Melfa-tillverkning Praktisk Solidaritet startade 2012 med hjälp av Sida-medel ett projekt med tillverkning av melfor i flyktinglägren. Produktionen och försäljningen av melfor kom igång Melfan är det plagg västsahariska kvinnor traditionellt klär sig i, ett färgglatt tygstycke som lindas kring kroppen över övriga kläder. Melfan skyddar mot sand, vind, sol och kyla och även mot den under sommarhalvåret mycket höga värmen i lägren. Genom projektet har cirka 20 kvinnor fått utbildning i att tillverka (brodera och färga) melfor enligt en metod från Mauretanien. Melforna färgas i olika mönster med en hantverksmässig knytbatik teknik. Förutom att förse lägren med bra melfor till rimliga priser syftar projektet till att bidra till kvinnors oberoende samt ge dem en möjlighet till försörjning. Utvärderingarna visar att kvalitén på melforna är hög samt att de uppskattas av kvinnorna i lägren. Under den första delen av 2014 slutfördes produktion samt försäljning av melfor. Totalt producerades melfor ( ). PS melfacenter fick under året besök av en spansk textilkonstnär som gjorde några specialbeställningar av melfor. Den extra produktion, som inte var finansierad av Sida, kommer resultera i att melforna visas upp på en stor utställning i Madrid. I slutet på 2014 initierades den andra fasen, som har en mer inkomstgenerande inriktning (produktion och försäljning) än sin föregångare, som ska avslutas Det övergripande målet är att melfacentret, med hjälp av PS stöd, på sikt ska bli självgående. Detta projekt är ett samarbete med den italienska organisationen CISP och Sahariska Röda Halvmånen, som också tog initiativ till projektet. Bland annat FN har uttalat sig positivt om PS melfa-center och ser det som en modell för andra inkomstgenererande insatser där västsaharier får möjlighet till egen försörjning och som en följd av det ett minskat biståndsberoende. Startpaket De så kallade startpaketen innehåller en uppsättning kläder för nyfödda som delas ut till kvinnor som väljer att föda sina barn med hjälp av utbildade barnmorskor, hemma eller på något av lägrens sjukhus. Detta för att minimera risker för både mödrar och barn. Startpaketen producerats av flera kyrksyföreningar inom Västerås stift. Under 2014 har PS besökt dessa föreningar flera gånger för att ge information om västsahariernas situation. Under 2014 förmedlades 101 balar med 2140 kilogram babykits.

4 PS handläggare sitter tillsammans med ansvarig hos ADRA Huambo och samtalar om hur projektet påverkat kvinnors roll i föreningarna. ANGOLA Angola är Afrikas näst största land och är till ytan jämförbart med Norden och ligger vid den afrikanska sydvästkusten. Av de cirka 19 miljoner människor som bor i landet lever 36 procent under fattigdomsgränsen och 26 procent lever i extrem fattigdom. Angola var en portugisisk koloni från 1500-talet fram till 1975 då landet vann sin självständighet. Men istället för fred utbröt ett nästan 30 år långt inbördeskrig som avslutades Återuppbyggnaden av landet är fortsatt väldigt påtaglig och skillnader mellan landsbygd och städer är stor och majoriteten av de fattiga är bönder som lever på landsbygden. Angola har haft en ekonomisk tillväxt under de senaste åren bland annat tack vare höga oljepriser, men fortfarande kan 75 procent av befolkningen på landsbygden varken läsa eller skriva. Det är tydligt att den ökade ekonomiska tillväxten inte har gynnat en stor del av befolkningen. Fördelningspolitik saknas och skillnaderna mellan fattig och rik är stor i synnerhet på landsbygden. Många gör bedömningen att eftersom det går bra för Angola ekonomiskt, så behövs inte mer bistånd. Problemet är att denna ekonomiska utveckling inte är jämn och fattigdomen är stor. Ytterligare ett problem är ett svagt civilsamhälle och i princip är det bara ADRA som arbetar med organisering av civilsamhället. Belarmino Jelembi, ordförande i ADRA som är PS samarbetsorganisation i Angola ADRA ADRA (Action for rural and environmental development) är en gräsrotsorganisation som arbetar med demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i Angola. Målet är att förbättra livsvillkoren för den del av befolkningen som är mest utsatt genom att ge medborgarna verktyg att bli mer delaktiga i att lösa sina problem. Genom att förstärka föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur det politiska beslutsfattandet fungerar vill man bidra till en demokratisk utveckling i Angola. I Angola har FN:s konvention om civila och politiska rättigheter ratificerats och år 2010 antogs en lag som innebär att de lokala myndigheterna i samråd med medborgarna ska utveckla kommuners politiska, sociala och ekonomiska utveckling. Efter en relativt ny lag har även de angolanska bönderna idag starkare ställning att äga och bruka mark. Civilsamhället i Angola har dock otillräcklig kunskap om de internationella och nationella lagar som finns för att säkerhetsställa deras rättigheter. De marginaliserade människorna på landsbygden har inte kunskap om myndigheternas skyldigheter och vad de kan utkräva av myndigheter på olika nivåer i samhället. Civilsamhället saknar inflytande över de processer som sker i lokalsamhället och som påverkar deras liv direkt eller indirekt. Civilsamhället saknar representation i samhället och de har ingen nämnvärd roll som opinionsbildare. Inom samhället i stort finns diskriminerande attityder och föreställningar mot kvinnor när det gäller organiseringen av samhället. Det visar sig bland annat i kvinnors roll

5 och delaktighet för förändringar på lokal nivå. Kvinnor utgör där en minoritet som har mindre betydelsefulla poster samt drabbas hårdast av icke demokratiska processer. ADRA HUAMBO PS bedriver med stöd från Forum Syd ett projekt med inriktning på landsbygdsutveckling och organisationsstöd tillsammans med ADRA Huambo. Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt och löper fram till Syftet med projektet är att stärka 18 bondeorganisationers kapacitet, öka dialogen mellan olika organisationer och det kommunala styret samt öka kunskapen om hållbar utveckling och medborgarnas rätttigheter. Under 2014 har projektet nått 678 medlemmar (479 män och 199 kvinnor) i 18 bondeorganisationer och indirekt familjer. Året har varit händelserikt. Fokus inom projektet har lagts på miljöfrågorna och bland annat har trädplanteringsdagar hållits. Ett stort problem i Angola generellt är att de unga inte vill stanna kvar på landsbygden och under 2014 anordnades ett möte där elever från området diskuterade miljöfrågor och landsbygdsutveckling. Med möten likt dessa vill projektet bidra till att fler unga ska bli aktiva i boendeföreningar och få ökad kunskap om miljöfrågor. Bondeorganisationerna har under året stärkt sina organisationer ytterligare vilket bland annat visat sig i att de har blivit bättre på att samla in medlemsavgifter. En förening i Ayenya har till exempel byggt en gemensam samlingslokal med hjälp av de dessa avgifter. Sedan den första fasen av projektet startade i januari 2012 har tolv av fjorton organisationer fått legal status och ytterligare fyra organisationer i Chilata har anslutits till projektet. Dessa fyra har ännu inte legaliserats men har under åren gjort steg i rätt riktning. Genom projektet har de ekonomiska villkoren förbättrats för medlemmar och familjer i området. Genom att vara med i en legaliserad organisation har det blivit lättare att bli beviljad kredit. Fler än 100 medlemmar ur bondeorganisationerna har fått mikrokrediter beviljade. Andelen kvinnor som får mikrokrediter har växt under projektets gång och ligger nu på 51 procent mot 49 procent män. Genom ADRA:s utbildningar har kunskapen om mikrokrediter ökat och återbetalningar har gjorts enligt plan. Sedan projektets start har kontakten mellan föreningarna och myndigheterna ökat stegvis. ADRA har underlättat kontakten med myndigheterna. Vi kunde inte ens föreställa oss att sitta vid bordet med en myndighetsperson, idag gör vi det och vi berättar om våra behov. Ett viktigt steg är att bondeorganisationerna i maj 2013 gick samman och bildade en union för att bättre försvara sina intressen i kommunen. Unionen är ett bra sätt att mötas och prata om gemensamma problem. Det stärker oss som civilsamhälle. Tack vare den nya förbättrade dialogen mellan kommun och lokalbefolkning har man flyttat på den lokala marknaden för att förbättra böndernas försäljningsmöjligheter. ADRA arbetar aktivt med jämställdhet för att få fler kvinnor att delta i organisationer och som ledare och idag är det fler kvinnor som deltar i utbildningarna och organisationerna. Den största förändringen, om jag pratar från kvinnors perspektiv, är att förut var det svårt att få kvinnor att komma till möten. Många gånger var det inte fler än fem och bara en av dem pratade på mötet. Idag kan vi lätt samla 20 kvinnor. Förut sade de bara sina namn på mötena, numera pratar de, räcker upp handen och säger sin mening. Maria Kiala, genusansvarige i ADRA:s projekt i Huambo ADRA HUILA Kvinnors rätt till mark är ett nytt projekt där partnerorganisationen är ADRA Huila. Projektet kommer att pågå under två år ( ). Fokus i projektet är organisering av bondeorganisationer, rätten till mark, kvinnors rättigheter samt lyfta fram genusstrukturers häm- Möte med representanter från organisationerna i Huila. I området där projektet verkar finns inget medborgar- och möteshus.

6 mande roll för utveckling. Målgruppen är 19 bondeorganisationer. När en kvinnlig deltagare i projekt fick frågan varför det är viktigt att vara med i en förening svarade hon: Det är som en skolprocess. Man lär sig av de andra. Att vi agerar tillsammans. Vi försöker hitta lösningar på kollektiva problem. Projektet har haft positiv inverkan och bland annat har ADRA Huila under året anställt en person som endast arbetar med genusfrågor för att förbättra arbetet med jämställdhet i projektet. Könsroller i förhållande till ägande av mark har debatterats flitigt under 2014 eftersom projektet i Huila syftar till att kvinnorna i ökad grad ska få tillgång till mark. Traditionen säger att jord ärvs via den manliga länken. När kvinnan gifter sig flyttar hon till mannen som då får en bit jord av sina föräldrar för att vara där med sin fru. Om vi är gifta, så tillhör jorden trots det min mans familj. Om både kvinnan och mannen arbetar på jorden tillsammans borde båda ha rätt till den. När mannen dör borde hans änka få ärva marken. Det är viktigt att man pratar om detta, vem som äger jorden. En annan aspekt som projektet fokuserat på är att målgruppen ska få kännedom om marklagen och hur mark legaliseras. Under 2014 har åtta individuella certifikat delats ut, och ett antal kollektiva certifikat är på gång. Det handlar om certifikat på avgränsade jordlotter. Att legalisera mark är en tidskrävande process och det mest tidskrävande steget är att ta fram avgränsade kartor. Vi trodde att på grund av att våra förfäder hade levt på den här marken så var jorden automatiskt vår. Men vi har nu fått veta att det inte är så, utan vi måste legalisera den. Om inte ADRA hade kommit hit så hade vi inte vetat detta. För att kvinnor ska få ökad makt att påverka sina liv och tillgång till mark samt ökade möjligheter till inkomstgenerade aktiviteter behövs fortsatt arbete. Att ändra attityder och stärka kvinnors ställning i ett samhälle är en process som tar tid och påverkas av flera faktorer och PS planerar att fortsätta stödet till ADRA och den angolanska landsbygdsbefolkningen. Hänt under året Praktisk Solidaritet 25 år PS firade 25 år som organisation i samband med den Nordiska Emmaus-träffen i Stockholm. Det var en kväll där även fler av tidigare medarbetare, som varit med och byggt upp PS verksamhet, deltog och många minnesvärda tillbakablickar på verksamheten och dess utveckling under åren. 2. Sorteringsträff Ett möte har hållits mellan PS sorteringspersonal och tre deltagare från Brödet & Fiskarna i Västerås och fem deltagare från Stockholm. Gruppen diskuterade sorteringsriktlinjer och såg på bildmaterial om hur livssituationen hos våra mottagare med fokus på klädsändningar har förändrats under de senaste tio åren. Mötet var mycket uppskattat från båda grupperna. 3. Ansökan för projekt i Mocambique En ny ansökan lämnades in till Forum Syd för ett projekt i Tete, Mocambique, där samarbetsorganisationen kommer vara Fundacao Apoio Amigo (FAA). Målet är ökad jämställdhet och ökad politisk och ekonomisk egenmakt för kvinnor i Tete. Målgruppen är 180 kvinnor med olika förutsättningar (arbetslösa, unga mödrar, kvinnor som arbetar i stenbrott och bondekvinnor) som bor i utkanterna av staden och har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden eller saknar rätt till marken de brukar, på grund av kvinnors underordnade ställning i samhället. 4. Eucoco Linda Johansson deltog på The European Conference for support and Solidarity with the Saharawi People (EUCOCO) i Madrid den November. Gemensamt för de som deltar på detta möte är att de stödjer västsaharierna rätt ett fritt Västsahara. Solidaritetsorganisationer (en majoritet av dem spanska organisationer), diverse politiker från olika länder samt representanter för EU och Afrikanska Unionen deltog. Samtal och gruppdiskussioner fördes om olika frågor rörande Västsahara. Linda deltog i gruppen om humanitärt stöd där Sverige togs upp som exempel på land som inte minskat sitt bistånd under de senaste åren. 5. Moms I samarbete med nätverket Ideell Second Hand har PS under året genom uppvaktningar och påverkansarbete fört fram argument mot Skatteverkets ställningstagande att belägga ideella organisationers försäljning av skänkta varor med moms. En beskattning som skulle innebära en dubbel beskattning av redan fullt beskattade varor. Våra krav har mött stor förståelse hos de olika partierna i riksdagen och förslag finns nu om att förtydliga i lagtexten så att det tydligt framgår att även vår butiksförsäljning med dagligt öppethållande ska undantas beskattning.

7 PROMODES Under året har PS kanaliserat 91 ton insamlade kläder från medlemsorganisationerna till Promodes som är ett socialt företag knutet till ADRA, med syfte att generera ekonomiska resurser till ADRA:s verksamhet. Second hand-kläderna säljs till återförsäljare som sedan säljer kläderna vidare i Angola. Organisationsutveckling 1. Policy dokument Organisationen har noggrant gått igenom och uppdaterat alla styrdokument för PS. 2. Hemsidan Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt under året och ett första utkast på ny hemsida har tagits fram. 3. Ernst & Young I april 2014 utförde Ernst & Young (E & Y) på uppdrag av Sida en granskning av PS interna styrning och kontroll. I uppdraget ingick även att identifiera eventuella svagheter samt att lämna rekommendationer för att stärka organisationen på dessa områden. I oktober 2014 gjorde sedan E & Y en uppföljning för att bedöma hur PS förbättrat rutinerna för styrningen och kontrollen av verksamheten. Slutsatsen var att PS tagit emot och tolkat rekommendationerna på ett positivt sätt och att PS interna styrning och kontroll förbättras och utvecklats. Några av rekommendationerna kommer PS dock kunna genomföra först efter att ytterligare bidrag erhållits från Sida, varför en ytterligare en granskning kommer att göras av E & Y under hösten Medlemsblad Ett medlemsblad har kommit ut under Samverkan PS har under året haft ett gott samarbete med bidragsgivarna Sida och Forum Syd. PS är medlem i Västsahara Aktionen, Afrikagrupperna, Ideell Second Hand och CONCORD. Samarbeten PS har under 2014 haft samarbete med Emmaus Björkå där Emmaus Björkå har sorterat och levererat två containrar med insamlade skor till de västsahariska lägren. PS har även inlett samarbete med Emmaus Åland som efter utbildning och seminarium, anordnade av PS, levererade en container med kläder och skor till de västsahariska flyktinglägren. Slutord PS har under året verkat för att stärka medlemsorganisationerna i sitt arbete att tillgodose olika behov hos våra samarbetspartners i Syd och utveckla PS egen verksamhet. Det har omfattat såväl humanitära insatser som utvecklingsprojekt med inriktning på mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor för människorna i de västsahariska flyktinglägren och i Angola. Praktisk Solidaritet Vretenborgsvägen Hägersten

Verksamhetsberättelse PS styrelse under Arbetsutskott (AU) PS styrelse har ett arbetsutskott som sammanträder mellan styrelsemötena

Verksamhetsberättelse PS styrelse under Arbetsutskott (AU) PS styrelse har ett arbetsutskott som sammanträder mellan styrelsemötena Verksamhetsberättelse 2015 Praktisk Solidaritet (PS) är en paraplyorganisation för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna och Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp. Till PS uppgifter hör att samordna och stärka

Läs mer

Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger

Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger broschyr om oss Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger sedan 1975. Emmaus Stockholm är en solidaritetsorganisation som tillsammans med folkrörelser i andra länder

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack! Vi är glada över att vi under året skickat drygt 89 ton kläder till de västsahariska flyktinglägren, att vi fortsatt stödja lokal utveckling i Angola och att våra butiker

Läs mer

Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko ockuperar stora delar av Västsahara i strid med internationell rätt. Enligt FN ska landet avkoloniseras

Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko ockuperar stora delar av Västsahara i strid med internationell rätt. Enligt FN ska landet avkoloniseras västsahara på kartan Västsahara är Afrikas sista koloni. Marocko ockuperar stora delar av Västsahara i strid med internationell rätt. Enligt FN ska landet avkoloniseras och internationella domstolen i

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform 1. Processen... 2 2. Målformuleringar i plattformen... 2 2.1 Övergripande mål... 2 2.2 Delmål 2: Förbättrade möjligheter för människor

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

VÄSTSAHARA OckupeRAT AV MAROckO SedAn 1975

VÄSTSAHARA OckupeRAT AV MAROckO SedAn 1975 VÄSTSAHARA Ockuperat av Marocko sedan 1975 I maj 2005 demonstrerade västsaharier i huvudstaden El Aaiún mot den marockanska ockupationen. Den fredliga manifestationen slogs ned brutalt. Sedan dess har

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua

Uppdragsbeskrivning. Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua Uppdragsbeskrivning Utvärdering av VFSN: s projektverksamhet i Nicaragua 2006-2010 1. Bakgrund 2. Syftet med utvärderingen 3. Mål 4. Frågeställningar 5. Metod och tidsplan 6. Rapportering 1. Bakgrund Forum

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Västsahara. väntar på. frihet

Västsahara. väntar på. frihet Västsahara väntar på frihet Marocko har till Västsahara Detta har slagits fast av både FN och Internationella Domstolen i Haag. Ändå bor sedan 1975 cirka 165.000 västsaharier i flyktingläger i Algeriet.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer; SFS 2011:65 Utkom från trycket den 1 februari 2011 utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) 2016-08-19 Ks 376/2016 Ert dnr: KU2016/00088/D Svar på remiss över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Kulturdepartementet har inkommit med en remiss till Örebro kommun gällande betänkandet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

SÁMIRÁĐĐI SAMERÅDET SAAMELAISNEUVOSTO THE SAAMI COUNCIL СΟЮЗ СААМΟВ SámiRađđi ruota juogos/ Samerådets svenska sektion C/o Åsa Larsson Blind Box 137 980 14 Övre Soppero VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN

Läs mer

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige

Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Effektrapport 2016 Palestinagrupperna i Sverige Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är sedan 2016 medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. PGS har därmed förbundit sig till att följa FRIIs

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015

MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Bilaga 12 MOTION TILL FORUM SYDS ÅRSMÖTE DEN 30 MAJ 2015 Motion till Forum Syds årsmöte 2015 angående översättning av dokument till arabiska. Idag samarbetar Forum Syd med och ger bidrag till ett flertal

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tack Vi är glada över att vi under året har skickat drygt 96 ton kläder till de västsahariska flyktinglägren, att projekten vi stödjer i Angola har fortsatt med full aktivitet

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING

Effektrapport Flickors Utbildning i Kamerun IDEELL FÖRENING Effektrapport 2015 Flickors Utbildning i Kamerun 802442-1341 IDEELL FÖRENING Flickors Utbildning i Kamerun FUIK, är en humanitär, ideell, icke-vinstdrivande och ickestatlig organisation som har till uppgift

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

unga i öknen västsahara

unga i öknen västsahara unga i öknen västsahara De har bott hela sitt liv i flyktingläger Berätta om Västsahara! Ingen känner till oss! Vi har ju rätt till vårt land! De västsahariska ungdomarna i flyktinglägret nära Tindouf

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete

JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 Handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete Detta dokument har arbetats fram efter beslut på IOGT-NTO:s kongress i Piteå 2005. Först ges en sammanfattning av handlingsplanen.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015

Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-15 FHN 2012.0017 Handläggare Cecilia Ljung Folkhälsonämnden Verksamhetsberättelse Partnerskapet för barns rättigheter i praktiken 2012-2015 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

SMRs syn på utvecklingssamarbete

SMRs syn på utvecklingssamarbete SMRs syn på utvecklingssamarbete SMR tror att utvecklingssamarbete bäst sker utifrån en stabil grund och en tydlig identitet. För SMR är det vår värdegrund som inspirerar och vägleder oss när vi försöker

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer