DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTRIBUTÖRS- AVTAL 1. BAKGRUND 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR"

Transkript

1 DISTRIBUTÖRS- AVTAL

2 DISTRIBUTÖRS- AVTAL Eqology marknadsför och säljer naturliga hälsokost- och hudvårdsprodukter på den skandinaviska marknaden. Företagets affärsidé är att sälja produkterna, via självständiga distributörer, direkt till konsumenter genom nätverksorganisation. 1. BAKGRUND 1.1 Eqology är ett skandinaviskt företag etablerat Eqology är helägt av börsnoterade Eqology ASA, Företaget marknadsför och säljer egna hälsokost- och hudvårdsprodukter genom direkthandel via våra självständiga distributörer. Vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla vårt produktsortiment, även inom andra kategorier. 1.2 Distributören önskar att delta i marknadsföring och försäljning av hälsokost, hudvård och övriga produkter inom Eqologys produktområde. 1.3 Detta avtal reglerar rättigheter och skyldigheter för samarbetet mellan Eqology och distributören. 2. HUR MAN BLIR EN EQ DISTRIBUTÖR 2.1 För att bli distributör för Eqology måste distributören uppfylla följande villkor: i) Köp av EQ Business Kit. Läs mer om våra olika Business Kit och hur du kommer igång med din business på biz.eqology.com. ii) iii) Vara kund hos Eqology med en poänggivande autoorder. Vara en privatperson på minst 18 år (oavsett om verksamheten är organiserad genom ett företag eller ej). iv) Inte själv ha, kontrollera ett företag som har, eller har någon i sitt hushåll som redan har ett pågående distributörsavtal med Eqology. v) Endast starta en position (antingen distributör eller kund) i Eqology och ha högst två positioner i sitt hushåll med unik identitet, t.ex. man och hustru. 2

3 3. DISTRIBUTÖRENS VERKSAMHET 3.1 Distributörens verksamhet består av att värva nya kunder och distributörer till Eqology. För detta erhåller distributören vederlag i överensstämmelse med punkt 5 i avtalet. 3.2 Distributörens verksamhet drivs i distributörens eget namn och på distributörens bekostnad och risk. 4. DISTRIBUTÖRENS FÖRPLIKTELSER 4.1 Distributören ska följa upp nya och existerande kunder och distributörer i sitt nätverk, genom försäljning och marknadsföring till dessa av Eqologys produkter. Distributören ska också värva nya kunder och distributörer för att bygga upp sin organisation. Distributören ska delta i arrangemang anordnade av Eqology. 4.2 Distributören ska vara lojal mot Eqology och Eqologys grundläggande värderingar: «honest, outgoing and determined». Distributören ska arbeta för att främja Eqologys intressen i den utsträckning det är rimligt att förväntas av distributören. 4.3 Distributören är ambassadör för Eqology. I huvudsak betyder detta att det är viktigt att distributören uppfattas som trovärdig och ser till att ingen tar illa vid sig av denna verksamhet. 4.4 Distributören måste alltid uppge korrekt information om adress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer och kontokortsnummer till Eqology. 4.5 Distributören är ansvarig för att alla kunder som registreras är reella kunder och distributörer. 5. VEDERLAG 5.1 Distributören mottager vederlag för egen försäljning och försäljning av distributörer under honom/henne i överensstämmelse med den vid var tid gällande bonusplanen (Our Compensation Plan) för Eqologys distributörer. Eqology förbehåller sig rätten till att göra ändringar i bonusplanen. Eventuella ändringar diskuteras med de största distributörerna. 5.2 Den gällande bonusplanen är bl.a. baserad på distributörens position, omsättningen i distributörens nätverk och andra vid var tid gällande kriterier. Den vid var tid gällande bonusplan är tillgänglig på biz.eqology.com. 6. DISTRIBUTÖRENS ÖVRIGA RÄTTIGHETER 6.1 Distributören är berättigad till att delta på de försäljnings- och marknadsarrangemang som Eqology anser är förnuftiga och rimliga att arrangera för sina distributörer. Distributören kan också delta på alla andra arrangemang eller tävlingar i regi av Eqology såvida distributören uppfyller de kriterier Eqology sätter för deltagande. 4 DISTRIBUTÖRENS VERKSAMHET OCH FÖRPLIKTELSER 5

4 VISION Our business is to change lives MISSION Eqology är ett skandinavisk nätverksföretag som uppmanar till en hälsosam livsstil genom att erbjuda naturliga produkter av hög kvalitet. Genom användbarhet och tillgänglighet är vårt mål att göra ett hälsosamt liv möjligt för alla varje dag. Eqology är positionerat för att växa internationellt. Detta gör vi genom att ge frihet och ekonomiska möjligheter till ett ständigt växande nätverk. I Eqology förstår vi vårt ansvar - och vi bygger vår verksamhet på strikta, etiska normer. VÄRDERINGAR MÅLMEDVETEN (DETERMINED) VISION Vi är ett företag där medarbetarna har en hälsosam portion personlig drivkraft. Värderingen «målmedveten» reflekterar vår gemensamma önskan om att skapa ett bättre liv för oss själva och människorna runt omkring oss. Det visar vilken fokus och personlig drivkraft som behövs för att lyckas i vår bransch. Värderingen «determined» är självmotiverande och stark och uttrycker essensen av en Eqology-medarbetare. MISSION ÄRLIG (HONEST) För oss i Eqology är det viktigt att verksamheten har en stark moral och en etisk grund. Ärlighet är avgörande för oss på flera sätt. Det handlar om att vara transparant när det gäller verksamheten och produkterna. Det vill säga att vi uppträder rättvist och rimligt. Det handlar också om att vara ärlig mot sig själv och ha mod att sticka ut i mängden och göra saker på vårt sätt. VÄRDERINGAR 6 7

5 7. EQOLOGYS FÖRPLIKTELSER 7.1 Eqology är förpliktat till att utbetala vederlag till distributören i överensstämmelse med vid var tid gällande bonusplan. 7.2 Eqology är förpliktat till att genomföra ledar- och/eller försäljningssamlingar för företagets distributörer eller ett urval av dessa i den utsträckning Eqology anser lämpligt. 7.3 Eqology ska utarbeta försäljnings- och marknadsföringsmaterial och ska, i den utsträckning Eqology anser det lämpligt, distribuera sådant material till distributören. 7.4 Eqology har rätt att avlägsna distributörer som inte följer detta avtal. 8. RÄTTIGHETER TILL EQS LOGO OCH PROFIL 8.1 Eqology har ensamrätt att bestämma hur Eqologys logo, profil och varumärke m.m. ska användas. 8.2 Distributören har inte rätt att använda Eqologys logo, varumärke, profil, bilder m.m. på material som inte har distribuerats från Eqology, såvida inte skriftligt godkännande till sådan användning har erhållits i förväg. Förbudet omfattar bl.a. användning av logo, profil och varumärke på distributörens eller en tredje parts hemsida, filmer, flyers och sociala medier. Distributören förbinder sig att omedelbart upphöra med sådan användning efter påtalande från Eqology. 8.3 Om Eqology ändrar sitt namn, inklusive logo och profil, ska villkoren enligt punkt 8 gälla för Eqologys eventuellt nya namn, logo och profil. Rätten att använda tidigare namn, logo eller profil upphör därmed. 9. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 9.1 Distributören kan inte överlåta eller överföra avtalet helt eller delvis, vare sig vederlagsfritt eller mot vederlag, såvida inte annat har bestämts i detta avtal eller företaget godkänt i förväg. 9.2 Om distributören avlider, kan positionen ärvas av hustru/make/sambo eller egna barn. 9.3 Distributören kan ingå avtal tillsammans med, eller i efterhand överföra avtalet till, ett aktiebolag till 100 % ägt av distributören, eller efter Eqology s godkännande av distributören och dess hustru/make, härefter kallat distributörsföretaget förutsatt att: Distributören (eller efter Eqologys godkännande distributören och dess hustru/make/ sambo) är ensamma anställda i distributörsföretaget. I rollen som anställda bedriver distributören (distributören och dess hustru/make/sambo) sin verksamhet och uppfyller samtliga distributörens skyldigheter enligt detta avtal. Distributörens förpliktelser enligt avtalet åligger distributören (eller efter Eqologys godkännande distributören och dess hustru/make) och distributörsföretaget solidariskt, medan distributörens rättigheter enligt avtalet kan åberopas av antingen distributören, distributörsföretaget eller dem gemensamt. 9.4 Om distributören överlåter avtalet till ett distributörsföretag i enlighet med ovanstående, är distributören förpliktad att skriftligen underrätta Eqology i förväg, samt se till att Eqology mottager uppdaterad information i överensstämmelse med punkt Vid eventuell senare överlåtelse av en eller flera aktier i distributörsföretaget är distributörsföretaget förpliktat att överlåta, och distributören förpliktad till att överta, detta avtal i sin helhet om inget annat har avtalats med Eqology innan överlåtelsen av en eller flera aktier genomförts. 8 9

6 10. FÖRSÖK TILL MANIPULERING AV BONUSPLAN 10.1 Distributörens försök att manipulera bonusplanen eller på annat sätt kringgå reglerna för uppnående och utbetalning av provision, betraktas som väsentligt avtalsbrott Detta är exempel på sådan överträdelse, listan är inte fullständig: i) Lägga in stora beställningar med avsikt att få en ny titel, för att sedan returnera varorna efterföljande period(er). ii) Lägga in oriktiga beställningar på sina kunder för att uppnå provision i klubbkonceptet. 11. ÖVERTRÄDELSE OCH UPPHÖRANDE 11.1 Alla överträdelser av avtalet räknas som avtalsbrott Som väsentligt avtalsbrott räknas bl.a: i) Överlåtelse av avtalet från distributören som strider mot punkt 9 i avtalet. ii) iii) iv) Konkurs hos distributören. Att distributören, ett företag kontrollerat av distributören eller någon i distributörens hushåll, har ett annat aktuellt distributörsavtal med Eqology i strid med punkt 2.1 iv). Distributörens avtalsbrott enligt punkt 4.2 om lojalitet. v) Distributören i strid med punkt 4.5 redovisar påhittade kunder som inte existerar. Detta gäller i alla sammanhang där distributören får en fördel. vi) Distributörens avtalsbrott enligt punkt 12 om förbud mot crossline. vii) Distributörens avtalsbrott enligt punkt 13 om konkurrensförbud. viii) Distributörsföretagets avtalsbrott enligt punkt 9.5 om förpliktelser vid överlåtelse. ix) Upprepade överträdelser av övriga punkter Ovanstående villkor gäller på motsvarande sätt för distributörsföretaget. Distributörens eller dess distributörsföretags överträdelser räknas som avtalsbrott både av distributören och dess distributörsföretag Vid väsentlig överträdelse av detta avtal kan Eqology häva avtalet med omedelbar verkan Vid hävning av avtalet enligt punkt 11.4 äger distributören endast rätt till vederlag eller provision som var uppslupen vid tidpunkten för avtalsbrottet. 10

7 12. FÖRBUD MOT VÄRVNING AV EXISTERANDE KUNDER OCH DISTRIBUTÖR- ER (CROSSLINE) 12.1 Distributören får inte värva existerande kunder (abonnenter) och/eller distributörer inom Eqologys nätverk, eller kunder och/eller distributörer som har varit aktiva i Eqologys nätverk de senaste sex månaderna Om distributören avslutar sin distributörsrelation med Eqology, kan distributören inte bli distributör för, eller kund (abonnent) hos, Eqology i ett annat nätverk de första sex månaderna efter avslutat avtal. Distributören kan heller inte ändra sin existerande distributörsrelation så att distributören blir distributör i ett annat nätverk. 13. KONKURRENS- OCH REKRYTERINGSFÖRBUD 13.1 Distributören kan inte vara anställd, driva eller ha annan anslutning till konkurrerande verksamhet, inklusive att ingå avtal om framtida anslutning till konkurrerande verksamhet. Distributören kan inte heller bidra till, eller försöka bidra till, att överföra andra av Eqologys distributörer till konkurrerande verksamhet eller att andra av Eqologys distributörer avslutar sina distributörsrelationer till Eqology. Som konkurrerande verksamhet räknas alla former av nätverksmarknadsföring, oavsett vilka produkter som säljs samt oavsett geografiskt läge (konkurrerande verksamhet). Vanlig verksamhet inom hälsokost och hudvård räknas inte som konkurrerande verksamhet så länge verksamheten inte drivs med nätverksmarknadsföring Om distributören har eller upprättar relation med konkurrerande verksamhet, ska distributören skriftligen underrätta detta till Eqology omedelbart. Detta gäller också verksamheter där det finns anledning att betvivla den konkurrerande relationen. 14. RÄTT TILL AVRÄKNING 14.1 Företaget kan avräkna alla krav företaget har mot distributören vid utbetalning av vederlag, så länge detta inte strider mot tvingande lagstiftning. 15. ÖVRIGA VILLKOR 15.1 Norsk lag gäller för detta avtal, om inte annat anges i detta avtal Avtalet innefattar också Eqology gällande riktlinjer för distributörer, som beskrivs i broschyren Start Smart

8 16. ÅNGERRÄTT 16.1 Som medlem i Direktesalgsforbundet i Norge följer vi Direkthandelns Förenings Etiska regler till den del de är tillämpliga för icke medlemsföretag. Detta innebär att distributören har 28 dagars ovillkorlig ånger- och returrätt vid köp av EQ Business Kit, förutsatt att det inte har börjat användas. EQ Business Kit anses som använt vid registrering av kund(er) och/eller distributör(er) och om produkter/material är öppnade. Vid retur måste distributören själv betala försändelsekostnader enligt Postens gällande portoregler. Returporto på ej avhämtade paket måste betalas av distributören. 17. AVTALSTID 17.1 Detta avtal träder i kraft när distributören undertecknat detta avtal, köpt och betalat ett EQ Business Kit och gäller tillsvidare. Eqology kan säga upp detta avtal enligt paragraf 9. För distributörens uppsägning gäller vad som anges i detta avtal och i synnerhet paragraf JURISDIKTION OCH VAL AV TILLÄMPLIG LAG 18.1 För detta avtal gäller norsk lag, såvida inte annat följer andra länders tvingande lagstiftning, och avtalet gäller under annat lands bindande lagstiftning Tvister rörande detta avtal ska lösas i godo. Om parterna inte kommer till någon överenskommelse, ska tvist avgöras av norsk allmän domstol enligt norsk processrätt. 19. GODKÄNNANDE AV AVTALET Jag bekräftar härmed att jag har förstått och accepterar de villkor som gäller för detta avtal och önskar att bli distributör i Eqology. Detta distributörsavtal har idag ingåtts mellan Eqology AS, org. nr (EQ Norge), och We call it Naturally Driven Vi i Eqology menar att naturen är en kraft som inspirerar oss till att uträtta stora saker. Allt liv strävar naturligt efter att uppfylla sitt öde. Vi omfamnar denna kraftfulla idé och kallar den Naturally Driven. Datum/Ort Signatur distributör (Distributörens namn med versaler) Födelsedatum samt (om finnes) (Företagets namn med versaler) Org.nr För Eqology Frank Bjordal, CEO 14

9 Kirkeveien 59 B Pb. 23, 1322 Høvik Norge biz.eqology.com

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1

ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR ACNP&P-SE-2.0. Gäller från den 1 mars 2015 Sidan 1 ACNs RIKTLINJER OCH ANVISNINGAR Sidan 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 5 ARTIKEL I - DEFINITIONER... 6 ARTIKEL II - STARTA OCH UNDERHÅLLA DITT DISTRIBUTÖRSSKAP... 8 II.1. Din relation med ACN...

Läs mer

Regler och anvisningar

Regler och anvisningar Regler och anvisningar Regler och anvisningar Introduktion Regler och anvisningar, The Broccoli Company Kundförmåner samt avtalet The Broccoli Company Independent Recommender Agreement (Independent Contractor)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE

DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE DISTRIBUTÖRSAVTAL OCH INTERNATIONELLT SPONSORAVTAL SVERIGE Detta distributörsavtal och internationella sponsoravtal är mellan mig och Nu Skin International, Inc., ett företag i Utah, beläget på 75 West

Läs mer

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder

1 SKRUVAT.SE FÖRSÄLJNING AV BILDELAR. 1.1 Om Skruvat.se:s försäljning av bildelar. 1.2 Beställning av bildelar. Skruvat.se. Användarvillkor Kunder Skruvat.se Användarvillkor Kunder ANVÄNDARVILLKOR KUNDER Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor Kunder ) gäller för kunders (nedan Kund) köp av varor från AB Skruvat Reservdelar (org.nr.556605-7336,

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER

ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER MAMUT ANVÄNDARAVTAL Sverige ANVÄNDARAVTAL FÖR MAMUTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER Genom att installera Mamut produkter och/eller genom att använda Mamut tjänster bekräftar du att du läst, förstått och accepterat

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE XANGO Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE Gäller från den 17 mars 2009 1 Policyer & Procedurer Dessa Policyer & Procedurer gäller per det datum som visas ovan och styr det sätt på

Läs mer

Riktlinjer och förfaranden

Riktlinjer och förfaranden Riktlinjer och förfaranden ETIKREGLER FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE Som en oberoende återförsäljare för Vi (VIP, Vi Independent Promoter) samtycker jag till att upprätthålla Vi:s integritet. Jag ska vara ärlig och

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal

Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal Dell Channel Partner/Återförsäljaravtal 1. Detta dokument 1.1 Detta dokument ( Avtalet ) reglerar villkoren för företag som köper datorhårdvara, inklusive hårdvara, programvaror och därtill hörande produkter

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER

VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV ATG-KONTO, ATG-KORT OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER 1. INLEDNING Dessa villkor gäller för ATG-konto, ATG-kort hos AB Trav och Galopp (ATG) samt därtill kopplade tjänster. Innehavare

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land

Kontaktperson för företag E-mail Telefon. Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) E-mail Telefon. Postnr Ort Land Version 3.1 (2015-05-12) Faktauppgifter beträffande kunden Namn/ Firma (fullständigt namn) Person/ organisationsnummer Kontaktperson för företag E-mail Telefon Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER

EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER EXPEDIA ANSLUTNINGSAVTAL FÖR RESEBYRÅER Välkommen till Expedia, Inc. Anslutningsavtal för resebyråer (Eng. Travel Agencies Affiliate Program) ( Programmet ). Programmet möjliggör för resebyråer i Sverige

Läs mer