Protokoll från KPR:s sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från KPR:s sammanträde"

Transkript

1 Omsorgsförvaltningen Maj Lätto-Karlsson Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Torsdagen den 10 maj 2007 kl Plats: Närvarande: Bullarsalen kommunhuset, Tanumshede Anna Hansson, Kvillebygdens SPF Ulla-Britt Nielsen, Kvillebygdens SPF Olle Wik, Tanums PRO Sonja Klemensson, Grebestads PRO Sigge Karnbrink, PRO Hamburgsund Gunilla Sultan, SPF Tanumskusten Yngve Hugosson, SPF Tanumskusten Elisabeth Bergqvist, SPF Tanumskusten Sven Robertsson, SPF Tanumsbygden Elof Börjesson,SPF Tanumsbygden Reine Olsson, Anhörigföreningen i Strömstad -Tanum Eva Forsbäck, SPRF Tanum-Strömstad Britt Berggren, SPRF Tanum-Strömstad Övr. medverkande: Utses att justera: Gerd Melin, oppositionsråd. Peter Spjut, vice ordförande i Nu- Sjukvårdens utförarstyrelse. Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Linda Lagerblad, ekonom omsorgsförvaltningen. Annie Tibblin, områdeschef Hedegården 2. Anna Hansson Underskrifter Sekreterare... Maj Lätto-Karlsson Ordförande... Roger Wallentin Justeringsman... Anna Hansson Tanumshede Besöksadress:Kommunhuset Tel vx Telefax Pg Bg Org.nr E-post:

2 2 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna. 2 Justerare Till justerare valdes Anna Hansson. 3 Föregående möte Föregående protokoll gicks igenom av Roger Wallentin, inga erinringar framfördes. 4 Information av Gerd Melin En beskrivning skedde av vad Gerd Melin arbetar med vilket bl.a. är Folkhälsorådet, Finsam, Brottsförebyggande rådet och Arbetsmarknadsnämnden. Arbete pågår med en fördjupad översiktsplan för Rörvik vid Tanum Strand. Ett möte har ägt rum angående E 6- för att få en lokal väg Oppen Ryland, där diskuterades att kommunen ev. skulle stå för underhållet av denna väg. Till nästa möte önskades svar på några frågor: Vad händer med de ev. vägavgifter som varit på tal att införas för vägsträckan Rabbalshede- norska gränsen. Den andra frågan är var startpunkten skall vara i Rabbalshede för E 6- bygget. Till nästa möte önskas svar på hur uppstår spar? Hur går budgetprocessen till? Ledamöterna enades om att till nästa möte bjuda in Ulf Ericsson kommunens chefsekonom. Gerd Melin önskar deltaga under hela nästa KPR möte och få frågorna före mötet så att hon kan förbereda sig. 5 Budgetuppföljning Omsorgsförvaltningens ekonom Linda Lagerblad redogjorde för resultatet efter fyra månader. Omsorgsförvaltningen gör ett överskott med tkr. För äldreomsorgens del är resultatet ett plus med tkr. För att ett underskott vid årets slut inte skall uppstå är det viktigt att det finns ett plusresultatet före sommaren. Sommaren innebär ökade kostnader. Löneökningarna är inte medräknade. Fr.o.m har ett nytt resursfördelningssystem införts för äldreomsorgen som baseras på kommuninnevånare 65 år och äldre. Denna grupp har efter fyra månader minskat. Om läget är det samma vid bokslutet uppstår en återbetalningsskyldighet. 6 Ekonomi - matdistribution En redogörelse önskades över vad äldreomsorgen tjänat på att införa matdistribution via entreprenör. Spareffekten vid övergång till kyld mat via entreprenör blev kr. Personal neddragningen på hemtjänsten var beräknad till 2.14 tjänst och blev 1.5 tjänst. Anledning till detta var en ökning av omsorgsbehovet inom hemtjänsten. I övrigt spareffekt enligt planering.

3 3 Ny upphandling sker avseende matdistribution. Anbudstiden har gått ut och en värdering pågår av de inkomna anbuden. 7 Genomförande av beslutad omstrukturering avseende Öster 1, Hedegården samt Parkhuset, Tärnegården En arbetsgrupp bestående av chefer, personalrepresentanter från de inblandade enheterna, personalsekreterare, Mas, representant från kommunal samt avd.chefen för äldreomsorg har arbetat med att genomföra beslutet som togs av omsorgsnämnden under mars månad. De huvudområden som arbetats med är vårdtagare, närstående samt personal och vad som behöver åtgärdas för respektive grupp för att verkställa beslutet. Omstruktureringen planeras vara genomförd till 1 juni. 8 Demenscenter Vid omsorgsnämndens möte i april beslöts att inhämta mer information om för- och nackdelar med demenscenter. Av denna anledning har demenssjuksköterskan och Silviasystern inbjudits till omsorgsnämndens möte i maj månad för att svara på frågor. Omsorgsnämnden har besökt alla äldreboenden. Ärendet skall åter upp på omsorgsnämndens möte i augusti. Handlingarna avseende demenscenter som nämnden erhöll till aprilmötet bifogas. Synpunkter meddelas helst skriftligt till Bo Lundgren senast den 16 juli. 9 Handlingsplan för demensutveckling I handlingsplan för äldreomsorg 2007 står angivet att en handlingsplan för utveckling av demensvården skall utarbetas. Områdeschefen för Hedegården 2 Annie Tibblin har tillsammans med en arbetsgrupp utarbetat en handlingsplan som sträcker sig över åren Planen antogs av omsorgsnämnden på aprilmötet. Planen gicks igenom och omfattar kompetensökning av personal inom hemtjänst och särskilt boende. Utveckling av en stimulerande meningsfull vardag på gruppboende. Utveckla utemiljön på demensboenden samt korttidsenheten Norrheden. Utökning av dagverksamheten 2008 med 40%.Utveckla en modell för att Silviasysterns kompetens bäst skall tillvaratas samt utöka handledningstillfällen från varannan vecka till en gång/vecka. Samverka med interregionalt projekt den röda tråden i demensvården. Genomföra resterande punkter från handlingsplan Kompetensökning av sjuksköterskor inom demensvård. Utbilda en undersköterska till certifierad taktilmassör 10 Redogörelse från Länsstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen Syftet med tillsynen var att ta reda på: Hur nämnden organiserar och verkställer sina insatser till Äldre? Om insatserna har en god kvalitet? Hur den enskildes rättssäkerhet garanteras? Resultat: Länsstyrelsen sade sig ha mött engagerade chefer, handläggare och personal som förmedlat en positiv bild av nämndens äldreomsorg. Många vårdtagare hade beskrivit positiva erfarenheter. Trots att nämnden inte uppfyller flera av Länsstyrelsens krav så framstår äldreomsorgen vara av god kvalitet. Vilka åtgärder som vidtagits då nämnden inte uppfyller kraven skall meddelas länsstyrelsen

4 4 under december månad Rapporten har delats ut till samtliga föreningar inom KPR. Rapporten finns att läsa på nätet under utveckling. 11 Redogörelse från NKI (Nöjd Kund Index) enkätundersökning av hemtjänsten Hösten 2006 genomfördes en NKI- enkät undersökning av hemtjänsten. Enkäten besvarades av 58% av de tillfrågade. Undersökningen genomfördes i samarbete med norrkommunerna samt Orust kommun. Resultatet gicks igenom och de tre sammanfattande frågorna bifogas protokollet. Förbättringsområden är att ge omsorgstagarna information om vem som är deras kontaktperson. Informera om hur man går till väga vid synpunkter/klagomål. Informera vid förändringar av hjälpen. 12 Stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer Kommunen har erhållit kr. De områden som skall utvecklas är framförallt rehabilitering, kost/nutrition samt läkemedelsgenomgångar. Studiecirklar pågår avseende vardagsrehabilitering och skall genomföras i alla hemtjänstområden. En dietist med 100 % tjänstgöring anställs från 1 september. Läkemedelsgenomgångar genomföras vid förnyelse av apodos. 13 Hälso- och sjukvårdsnämndens medel till kommunerna Kommunen har erhållit 500 tkr. Uppsökande verksamhet pågår. Hemsjukvårdens sjuksköterska utför akuta hembesök till de som ej har hemsjukvård men kommunala insatser i form av hemtjänst. 14 Stimulansmedel anhörigstöd Länsstyrelsen förmedlar medel för utveckling till stöd till anhöriga som hjälper o vårdar närstående. Under 2007 satsas kr varav 19 miljoner till Västra Götalands län. Målgruppen är äldre. Tid ett år.mål och inriktning:uppbyggnad av infrastruktur för anhörigstöd. Utveckla varaktiga former Underlätta anhörigsituationen psykiskt, fysiskt samt socialt. Förbättra o göra anhörigstödet mer lättillgängligt. 1/5 skall gå till försöksverksamhet med fördjupade former för samverkan med frivilliga o ideella krafter. Förstärkning och inte ersättning. Åtgärder: Arbetsgrupp för anhörigstödsutveckling. Anhörigstödsmotor. Miljöförbättrande åtgärder på anhörigcentraler. Informationsträffar samt material. Må bra dag.vil/relax-och massagerum samt studierum iordningställs. Utbilda studiecirkelledare. Utbildning av omsorgspersonal avseende anhörigstöd. Utbilda personal till taktil massör. Uppföljning och kvalitetssäkring. Summa medel att söka kr. 15 Kostnadsfri avlösning för anhörigstöd Det framfördes önskemål om att begära medel i kompletteringsbudgeten för kostnadsfri avlösning.

5 5 Linda Lagerblad redogjorde för att det enbart är oförutsedda kostnader som får tas upp, varför detta inte är möjligt. 16 Lägesrapport inför sommaren Det saknas för närvarande omsorgspersonal på de flesta områden. Även sjuksköterskor saknas och då f.f.a. nattsjuksköterskor. Bemanningsföretag har kontaktats. 17 Redogörelse över distriktssköterskans förändrade roll Denna redogörelse utgick pga. sjukdom. Redogörelse över Nu-sjukvårdens inriktningsbeslut Peter Spjut vice ordförande i Nu-sjukvårdens utförarstyrelse redogjorde. Strukturbeslutet fattades september 2004 och den 14 maj 2007 fattas inriktingsbeslut för Uddevalla sjukhus samt Näl. Fram till 2010 skall de ekonomiska ramarna minskas med 140 mkr. Enligt Spjut måste framtiden kunna mötas effektivare och som uppdelningen är idag finns risk för att helhetssynen försvinner på patienten då uppdelningen inom olika specialiteter delas mellan sjukhusen. Olle Wiik har upprättat en skrivelse som delas ut till alla ledamöter. Om inga synpunkter inkommer före helg sänds skrivelsen 18 Effekt av anställningsstopp Vid omstruktureringen av Parkhuset, Tärnegården och Öster 1, Hedegården har samtliga personal kunnat placeras. I övrigt är vakanta tjänster tillsatta med vikarier. 19 Avslutning OBS! Det planerade utbildningstillfället för KHR samt KPR som skulle hållits den 30 maj är flyttat till den 22 november. Önskemål om innehåll vid detta utbildningstillfälle mottages tacksamt och meddelas till Maj Lätto-Karlsson. Beredningsgruppen för KPR är ändrad från den 30 augusti till den 6 september Information till KPR samt KHR avseende budget 2008 ges den 23 augusti 2007 kl i Bullarsalen kommunhuset. Ordföranden Roger Wallentin avslutade mötet och tackade ledamöterna samt önskade en trevlig sommar!

6 . 6

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

1 Mark. SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2011-05-17

1 Mark. SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 (12) 2011-05-17 1 Mark Plats och tid SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Orestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00-12.15 Beslutande Ks Sn PRO PRO PRO SPF Sätila Fristående Margareta Lövgren Per-Olof

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

KPFR:s sammanträde 2014-03-03

KPFR:s sammanträde 2014-03-03 KOMMUNALA RÅDET FÖR PENSIONÄRER OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Tobias Wistrand Tel dir 08-541 708 54 tobias.wistrand@vaxholm.se KPFR:s sammanträde Dag och tid Måndagen den 3 mars kl. 15.00-16.55

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun

PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i. hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls kommun Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Kompetenshöjning inom social dokumentation i hemtjänst/servicehus i Sundsvalls

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-02-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Vårdutskottet 2008-02-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Vårdutskottet Beslutande Parti s s s m m sd sd c m Namn Lars Schultz, vice ordf Gunilla Edberg Leif Göthed Per Mattsson, ordf Fredrik Thott Lena Thörnquist Ingrid

Läs mer

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag

Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Nilsson, utredare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 37/2009 RAPPORT 1 (23) Dnr VON/2006:120-711 Rapport Hemtjänstens framtida uppdrag framtida uppdrag.doc RAPPORT

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Socialnämnden 2007-03-29 31 (31 61) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 14.30 Beslutande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) v ordförande Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) Birgit

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 Plats och tid Gripens sammanträdesrum, Stationsallén 5 A, Gislaved Bengt Petersson Lis Melin Kjell Thelin Majken Larsson Rigo Fredriksson Siv Sandahl Uno Ekberg Egon Johansson Rolf Handberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom 2014-02-14 VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer