Mötestider CLINTEC för mer info Redaktion:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötestider CLINTEC. 2006-08-25 för mer info www.clintec.ki.se Redaktion: helene.jansson@ki.se"

Transkript

1 Prefekten informerar för mer info Redaktion: Mötestider CLINTEC Välkomna tillbaka efter en tropisk svensk sommar! Jag hoppas att vädret sammanfallit med ledighet och aktiviteter enligt förväntningar! Sommaren har inneburit ett antal intressanta debattartiklar om bland annat den moraliska grundbulten i forskningsvärlden mot bakgrund av det forskningsfusk som drabbat cancerforskningen i Oslo och Norge. Jämförande analyser har gjorts mellan forskningsfusk och dopingskandaler och ekonomisk brottslighet inom finansvärlden. Det leder naturligtvis till eftertanke eftersom forskningsfusk inom den medicinska sfären kan drabba enskilda patienter i slutändan vilket ju gör forskningsfusk än mer förödande än doping och ekobrott eftersom dessa enbart drabbar den fuskande idrottsmannen respektive ekonomin för juridiska personer etc. Ranking Ett nytt fenomen i medierna är ranking av universitet och högskolor runt om i världen. De mest kända är den sk Shanghairankingen och Times Higher. Dessa rankingar får en viss uppmärksamhet och det är ju alltid glädjande när man är i en uppåtgående fas och har en framskjuten placering. Topplaceringarna i CLINTEC föreläsning Ledarskap, genus och organisation. Ons 13/ , B64 Anders Berggren Arbetsmiljögruppen Tis 5/9, kl Ons 25/10, kl Institutionsrådet Tis 26/9, kl Mån 6/11, kl Antagningstillfällen till forskarutbildning Mån 16/10, kl Mån 27/11, kl Europa brukar vara Oxford, Cambridge och Imperial College. Nyligen meddelade ett stort antal kanadensiska universitet att de inte vill vara med i rankingsystemet eftersom systemet inte är validerat eller bygger på sakliga grunder eller evidens. Det bör noteras att det kan vara extremt små skillnader mellan olika placeringar i mittfältet varför små rörelse upp eller ned inte behöver ha någon signifikant betydelse. Strategic Development Office (SDO) vid Karolinska Institutet har granskat rankingfenomenet och kan konstatera att alla rankingsystem bygger på olika kriterier. Allt från ryktbarhet, till resultatet av intervjuer med forskare, antal nobelpris till alumni och/eller aktiva forskare. Ibland lämnas resultatet av bibliometriska analyser (t ex citeringsfrekvenser) som ett addendum och ingår inte i själva analysen. Vissa rankingar är sammanläggningar av ett antal rankingar. 1

2 Så är det med t ex Newsweeks nya ranking. På denna lista finns inte KI med eftersom det är ett specialuniversitet (medicinskt universitet). Sammanfattningsvis kan man konstatera att rankingar av universitet och högskolor sannolikt är här för att stanna eftersom de efterfrågas av marknaden. Man bör dock ta reda på vilka kriterier som ingår i rankingen och ha ett avvaktande förhållningssätt till dem samt kanske vara försiktig med hur man kommunicerar budskapet om placeringar. Även om det kan vara ytterst små skillnader mellan olika platser på listan så ser ett ras på listan inte bra ut. Särskilt inte om media lyfter fram det. Högmod går så att säga före fall. Nya universitetssjukhusbygget i Solna Till projektdirektör för detta projekt har utsetts Lennart Persson, professor i neurokirurgi vid Uppsala Universitet. Han jämställs här med biträdande landstingsdirektören och är således överordnad sjukhusdirektören eftersom bygget är en angelägenhet för hela SLL samt även KI eftersom den planerade lokalöversynen av Akademiska hus och Locum i anslutning till KI s Solnacampus och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna naturligtvis kommer att medföra konsekvenser för verksamheten. Lokalhyror i den kliniska miljön kommer även att ses över inom hela SLL. Honnörsord som transparens, kända spelregler, konsistens, incitament för effektivitet och och långsiktighet nämns i detta sammanhang. Det vinnande förslaget offentliggörs fredagen den 25 augusti. Samtliga tävlingsförslag bygger på att bland annat Thoraxhuset rivs. Nya lokaler behöver därför identifieras bland annat för Thorax och även MR Centrum. Inflyttningen i den nya byggnaden beräknas vara avslutad om 10 år, dvs år Det är angeläget att detta decennium inte kommer att bli ett förlorat decennium för Stockholmsregionen i den rådande nationella och internationella konkurrensen inom det biomedicinska området. Att ta tillvara alla befintliga resurser inom hela SLL bör alltså vara högprioriterat för att KI och SLL skall kunna försvara sin position. Ny läkarutbildning vid KI Ny ordförande för programnämnden för läkarutbildningen är Sari Ponzer, prefekt vid Södersjukhuset. Det är nu beslutat att det HT 2007 kommer att starta en ny läkarutbildning vid KI. Det är inte bara termin 1 som får ny studieplan i samband med detta, utan förändringar införs successivt för dem som redan är antagna till utbildningen. Termin 6 och 9 kommer därför from HT 2007 att övergå till ny utbildningsmodell med nya kurser. Vi har alltså omvälvande förändringar att förvänta oss. Slutligen vill jag på förekommen anledning be alla handledare och doktorander att se över sina etiktillstånd. Under vårterminen underkändes en licentiatavhandling vid Karolinska Institutet. En av anledningarna var att ett etiktillstånd inte omfattade alla i en artikeln ingående försök. Bästa hälsningar! Li Tsai Prefekt Aktuellt Arbetsmiljögruppen har tillsammans med prefekt och verksamhetscheferna för ortopedi och kirurgi, bjudit in f d officer vid Försvarshögskolan, filosofie doktor Anders Berggren att föreläsa om Ledarskap, genus och organisation. Föreläsningen kommer att äga rum den 13 september kl i B64. Samtliga vid CLINTEC är välkomna. Overview of FP7, Monday 4/ Miles Davies from KI Grants Office will visit CLINTEC and talk about EU:s Seventh Framework Programme (FP7) on Monday September 4, at 2

3 Baxter Novum (Novum, level 8, G- elevators). Welcome! Miles Davies / Bengt Lindholm / Li Tsai I ett projekt stött av utbildningsstyrelsen och MF har studenter inom sjuksköterske- och läkarutbildningarna granskat sina utbildningar och studiesituation under ett år. Resultaten har sammanfattats i en rapport, Vidgade perspektiv i utbildningen, som finns t ex på es/stories/pdf/broschyrer/vidgad e_perspektiv.pdf. Projektet kommer nu att presenteras och diskuteras på ett seminarium som är öppet för alla studenter och anställda vid KI, tisdag 19 september i sal Bertil (Andreas Vesalius), Berzeliuslab, KI Solna. Bifogat finns en inbjudan som jag hoppas få hjälp att sprida till lärare och andra anställda vid institutionen! Välkomna! Styrelsen för forskarutbildning har den 12 juni beslutat att ge Forskarutbildningsprogram inom Hörsel, Öron, Språk och Tal med docent Ann-Christin Johnson, enheten för audionomi som koordinator. The Scandinavian Transplant Society har i år instiftat ett vetenskapligt pris, the Carl-Gustav Groth Scandinavian Transplant Prize. Priset har möjliggjorts genom en donation från Astellas Pharma, prissumman är kronor. Den förste pristagaren är professor Krister Höckerstedt från Helsingfors Universitet. Prisutdelningen ägde rum vid den skandinaviska transplantationskongressen i Göteborg i 10 maj, Grundutbildning Lärardag 27 september Tema: Examination Lärardagen vänder sig till lärare på KIs grundutbildningar. Ytterligare information kommer inom kort. Källa: Utbildningsavdelningen Kontakt: Utbildningens dag 28 september kommer att fylla på Forskarutbildning Introduction course for newly arrived guest researchers and postgraduate students General introduction to Karolinska Institutet and life in Sweden. The aim of the course is to provide useful information in English about Karolinska Institutet and to give important insights into different aspects of life in Sweden. Date: Wednesday, 13 th of September, from 8.45 am to 5 pm (including free lunch) Place: Solna Campus, Lecture Hall Strix, von Eulers väg 4b. Registration: by to Latest date for registration is 3 rd of September Please answer with name, nationality (optional), level (Postgraduate student, Postdoc or guest researcher), name of department, and how long you have been in Sweden. No fees. NB: a limited number of seats available Contents: - Karolinska Institutet, a medical university, a historical overview and organisation style. - Information Channels - how do I keep updated with what s going on at KI? - Practical Issues; Health promotion and sports facilities, national registration, insurance policies, social activities - Intercultural communication - about Sweden and the Swedes, Non-verbal communication; how am I perceived and how would I like to be perceived, Cultural chock, can it be avoided? Welcome! 3

4 Personalinfo Sänkt lönekostnadspålägg (LKP), KI sänker LKP med 1,5 % fr o m 1 juli Det är avgiften till statens avtalförsäkringar som sänks, i övrigt är det inga förändringar. Den totala LKPn blir nu 54,7% inkl semestertillägg. Vid bidragsoch uppdragsansökningar ska procentsatsen 54,7% användas som pålägg. Förutom Arbetsgivaravgiften och avgift till statens avtalsförsäkringar 32,3% resp 15,8% innehåller LKPn även mindre avgifter till Trygghetsstiftelsen, Arbetsgivarverket och Institutionernas arbetsgivaransvar. Arbetsmiljö/jämställdhet/friskvård Huddinge: Gruppträningen börjar igen den 4/9. Anslag/ansökningar Åke Wibergs Stiftelse utdelar anslag till i första hand medicinsk forskning och därutöver humanistisk forskning. Ansökan ska göras från stiftelsens hemsida och vara inskickad senast den 1 september Styrelsen för forskarutbildning utlyser fakultetsmedel för delfinansiering av nya doktorander vid KI. Sista ansökningstid är 4 september För mer information besök ki.se under forskarutbildning, finansiering. Åke Wibergs Stiftelse utdelar dels anslag till i första hand medicinsk forskning och därutöver till humanistisk forskning dels bidrag till barn- och ungdomsvård och fostran som främjas genom organisation eller institution som har sådant syfte och bidrag till utbildning som bedrivs av skolor och motsvarande etablerade institutioner. Ansökan skall göras från stiftelsens hemsida Komplett ansökan skall ha inkommit senast fredagen den 1 september Robert Lundberg s memorial foundation Funding from this foundation is used to promote research on tumour-related diseases, particularly cancer. The foundation s board may also feel it desirable to fund nursing care for patients suffering from these diseases. The grants will be in the range of 50,000-60,000 SEK The foundation is aimed mainly at research students at Karolinska Institutet. Priority will be given to students who have completed their half-time assessments. Funding for more than one year is granted only in exceptional circumstances. Application should be made electronically and application forms can be found at the address Number: 2006Lund. Application period: 10 Aug-10 Sept. Further information is available from Maria Tiger, telephone number , or Ulla Andersson telephone number , Wera Ekströms stiftelse för pediatrisk forskning Fonden utdelar anslag inom det pediatriska forskningsområdet i första hand med inriktning på de sjukdomstillstånd som drabbar ämnesomsättningen. Anslaget avses användas till forskarstipendier under 3-12 månader. Information och ansökningsblankett finns på SEB Private Bankings hemsida på internet: 4

5 Ansökan skall vara Stiftelsen Wera Ekströms fond för pediatrikforskning tillhanda senast 15 september SEPTEMBER Magn Bergvalls Stiftelse Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt vetenskapliga och kulturella institutioner. Dessutom lämnar stiftelsen bidrag till allmänna eller enskilda svenska hjälporganisationer. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap. Anslag beviljas företrädesvis till forskare som avlagt doktorsexamen eller innehar motsvarande kompetens. Stiftelsen utdelar anslag i storleksordningen kronor. Ansökan om forskningsanslag och om bidrag till hjälpverksamhet skall göras på särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett skall inlämnas i 7 exemplar, bilagor i 2 exemplar och i övrigt på sätt som framgår av anvisningarna tillsammans med ansökan. Ofullständigt ifylld ansökan och/eller ej komplett inlämnad ansökan tas ej upp till behandling. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast fredagen den 15 september 2006 kl För sent inkommen ansökan beaktas endast om kuvert är försett med poststämpel senast 14 september (B-post senast 13 september). För rekvisition av blanketter gå in på stiftelsens hemsida och för ytterligare information hänvisas till tel Magn. Bergvalls Stiftelse, SEB Private Banking, Stiftelser & Företag, Stockholm. Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar ett Resestipendium SEK kronor. Resestip utdelas för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet anestesiologi- och intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Sista ansökningsdag 6 november Original + tre kopior av ansökan, ställd till Olof Norlanders Minnesstiftelse, skickas till Anestesi & Intensivvårdsklin, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Upplysningar lämnas av Kertin Staffansson tfn , Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris och forskningsanslag Utdelning ur Sven och Ebba-Christina Hagbergs stiftelse sker i form av dels ett pris om kronor och dels tre forskningsanslag om ca kronor vardera att utdelas till yngre, disputerade forskare. Forskare som avslutat sin postdoc och som är i färd med att bygga upp sin egen forskningsverksamhet prioriteras. Den mest framstående erhåller både pris och forskningsanslag, övriga erhåller forskningsanslag. Årets pris och forskningsanslag avses gälla ämnesområdet medicin (all forskningsverksamhet vid Karolinska Institutet) och förslagsberättigade är professorer i medicinska ämnen vid Karolinska Institutet. Förslag till nomineringar i fyra exemplar (endast en nominering per förslagsberättigad) skall vara inkomna till Karolinska Institutet, Birgitta Ohlson, FFU (Nobels väg 5), Stockholm senast den 7 september Nomineringarna, där motivering tydligt skall framgå, skall åtföljas av CV, publikationsförteckning samt forskningsprogram (3-5 sidor) för den nominerade. 5

6 Docentur/disputation/licex./halv tidssem. Ingrid Bergström, enheten för obstetrik och gynekologi, disputerar den 1 september kl med titeln Effects of gonadal hormone deficiency on bone mineral density. Can physical activity increase bone mineral density in women?. Lokal: Birkeaulan 2, Karolinska Huddinge. Handledare: Prof Britt-Marie Landgren, med dr Bo Freyschuss. Betygsnämnd: Prof Sigbritt Werner, prof Olle Svensson, ass prof Ove Törring. Opponent: Prof Dan Mellström. Greg Nowak, enh för transplantationskirurgi, ger en docentföreläsning den 4 oktober kl med titeln Transplantation Surgery - introduction. Lokal: Kursrum 1, K64. Lärarrepresentanter: Doc Angelica Linden Hirschberg. Ämnesföreträdare: Prof Bo-Göran Ericzon samt prof Matti Sällberg. Nedan följer konferenser/möten + tider gällande pendelbussen 6

7 Konferenser/möten/kongresser Hjärtligt välkommen till föreläsning, Stockholms sjukhems aula 11 september kl Weight loss and change in eating habits experienced by people with advanced cancer Föreläsningen kommer att hållas av Jane Hopkinson som är disputerad sjuksköterska och verksam vid School of Nursing and Midwifery, University of Southampton. Jane Hopkinson har lång erfarenhet av forskning inom palliativ vård. Hon har speciellt intresserat sig för cancerpatienters upplevelser av viktnedgång och nutritionsproblematik. Föreläsningen vänder sig till dietister, sjuksköterskor och övrig personal som träffar cancerpatienter i palliativa skeden. Frukt och dryck kommer att serveras. Anmälan skickas senast torsdag 7 september till Här kommer ett fång astrar med en hälsning till bl a Leif Törkvist från HJ och Ibbe Astrar Finns ungefär 250 arter Det vetenskapliga namnet Aster kommer från det grekiska ordet för "stjärna" och syftar på blommornas form. Blommorna finns i många färger men alla har en gul disk i mitten. 7

8 Hösttrafik för pendelbussen Från 14 augusti övergår Pendelbussen till hösttidtabell. Tabellen är ändrad från föregående höst på försök efter önskemål från flera medarbetare. Avgång Huddinge - Rättspsykiatriska Avgång Solna -Thorax 8

KIBladet. Så ska KI nå världstoppen Birgitta Henriques-Normark om framgångsfaktorer för rekrytering. Det här är Strategi 2018 Sidorna 12 13

KIBladet. Så ska KI nå världstoppen Birgitta Henriques-Normark om framgångsfaktorer för rekrytering. Det här är Strategi 2018 Sidorna 12 13 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 2 2014 KIBladet Klubbat! Det här är Strategi 2018 Sidorna 12 13 Reportage De tar sig an mumiens gåta Sidorna 24 26 Guide Vägen till EU-pengarna Sidorna 16

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-12 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG http://www3.hjart- lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=1 Resebidrag kan sökas för studiebesök, t.ex.

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP Den stora utmaningen i prostatacancerbehandling. KVALITET Sveriges första barnhospice invigt. Sidan 73

SLS aktuellt. VETENSKAP Den stora utmaningen i prostatacancerbehandling. KVALITET Sveriges första barnhospice invigt. Sidan 73 UTBILDNING Välkommen till årets Medicinska riksstämma! Sidan 60 VETENSKAP Den stora utmaningen i prostatacancerbehandling. Sidan 67 KVALITET Sveriges första barnhospice invigt. Sidan 73 ETIK SLS reviderade

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

KARO-Nytt nr 2, 2000

KARO-Nytt nr 2, 2000 KARO-Nytt - Årgång 7, Nr 2, 2000-02-24 1 KARO-Nytt nr 2, 2000 Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22

KIBladet. Rektor Hamsten gör entré. Så är han som chef stor intervju. Ett brev som tack till er alla. Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 7 2012 KIBladet Forskarnas utmaning Tillsammans ska de springa 1000 mil Sidan 22 Tre systrar Sjukdomen präglade deras yrkesval Sidan 20 upp till bevis Populära

Läs mer

KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA. Metoden som lär studenterna samarbeta. Sidorna 8 9. Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare

KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA. Metoden som lär studenterna samarbeta. Sidorna 8 9. Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 2 2015 KIBladetPORTRÄTTET LAGANDA Metoden som lär studenterna samarbeta Sidorna 8 9 Energiboosta! 25 tips som gör dig till en bättre föreläsare Sidorna 20

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

REUMABULLETINEN Nr 55 Juni 2003

REUMABULLETINEN Nr 55 Juni 2003 REUMABULLETINEN Nr 55 Juni 2003 Innehåll Redaktörens rad 1 Brev från ordförande 2 4 Brev från vetenskapliga sekreteraren 5 6 Brev från representant för läkare under utbildning 7 8 Artikel: Immunitetslära

Läs mer

KIBladet. Lärarduellen. Höststart! Georg Klein om att få flow. Så vill de undervisa dagens studenter Sidorna 10 11

KIBladet. Lärarduellen. Höststart! Georg Klein om att få flow. Så vill de undervisa dagens studenter Sidorna 10 11 KAROLINSKA INSTITUTETS PERSONALTIDNING NUMMER 5 2011 KIBladet Lärarduellen Så vill de undervisa dagens studenter Sidorna 10 11 Höststart! Georg Klein om att få flow Sidan 3 PRAKTISK GUIDE Tips till dig

Läs mer

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7

a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 aktum a k t u e l l t v i d u m e å u n i v e r s i t e t m a j 4 / 2 0 0 7 Prefektstyre istället för institutionsstyrelse? Valborg på campus, en ny tradition Profilen Stig Wall L l e d a r e n Vet mycket

Läs mer

KARO-Nytt. www.ki.se/karo. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1

KARO-Nytt. www.ki.se/karo. Ur prefektens horisont Olle Svensson. KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1 KARO-Nytt - Årgång 6, Nr 4, 1999-12-16 1 KARO-Nytt Nyhetsblad för Institutionen för Kirurgi, Anestesi, Radiologi & Ortopedi (KARO) samt enheterna för Transplantationskirurgi och Urologi, Huddinge Sjukhus.

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12

Sociala innovationer. Ett internationellt perspektiv 2014:12 PM 2014:12 Sociala innovationer Ett internationellt perspektiv Tillväxtanalys har på uppdrag av Forte studerat såväl synen på, som mekanismer för, sociala innovationer inom det bredare hälso- och välfärdsområdet

Läs mer

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013

Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 94 5/2013 Cutting Edge Islands reumatologi Akademisering av länssjukhusen SRFs verksamhetsberättelse 2013 Innehåll 5/2013 ReumaBulletinen

Läs mer

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003

Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Sjukhusfysikern Nr 1 Mars 2003 Årgång 26 ISSN 0281-7659 Upplaga: 260 Redaktör: Åsa Ärlig Ansvarig utgivare: Hans-Erik Källman Information från SSFF Svenska Sjukhusfysikerförbundet Sektion inom Naturvetareförbundet

Läs mer

Studieavgifter i högskolan

Studieavgifter i högskolan Studieavgifter i högskolan Betänkande av Studieavgiftsutredningen Stockholm 2006 SOU 2006:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-11

ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-11 ANSLAG OCH STIPENDIER 2014-11 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG http://www3.hjart- lungfonden.se/u/showinfopopup.aspx?apptype=1 Resebidrag kan sökas för studiebesök, t.ex.

Läs mer

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants

Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants Arbetsrapport 2006 48 Utvärdering av SSF:s satsning på Junior Individual Grants ANDREAS HÖGBERG & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning Drottning Kristinas väg 33D 114 28 Stockholm

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram INVANDRADE LÄKARE - en resurs i svensk sjukvård En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet 2001 Bakgrund Ledningarna

Läs mer

Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen

Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen Rapport 2012:8 Konsumenträtt En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen 2 (40) 2011:8 Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

BARA JAG FÅR CHANSEN ATT FÅ VISA VAD JAG KAN

BARA JAG FÅR CHANSEN ATT FÅ VISA VAD JAG KAN BARA JAG FÅR CHANSEN ATT FÅ VISA VAD JAG KAN Satsningen på aspirantutbildning vad blev det av den? En uppföljningsstudie BARA JAG FÅR CHANSEN ATT FÅ VISA VAD JAG KAN Satsningen på aspirantutbildning vad

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer