Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset; Lessebo onsdagen den 27 maj :00-17:00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Gull-Britt Sandefors (c) Ulf Ekwurtzel (m) Christoffer Pettersson (sd) Leif Blomgren (mp) Börje Erlandsson (m) tjg.ers Sune Karlsson (s) tjg.ers Övriga deltagare Fernando Germond Corrêa Maria Rostedt 54 Susanne Wirstedt Johansson Agnes Alm 54 Alexander Ramsing Johan Trollnäs 54 Lotta Westrin 59 Ewa Sjöblom 59 Göran Liljedahl Karin Johansson Utses att justera Börje Erlandsson Justeringens plats och tid Kommunhuset måndagenden 1 juni 2015 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susanne Wirstedt Johansson Ordförande Lars Altgård Justerande Börje Erlandsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Lessebo Underskrift Susanne Wirstedt Johansson 1

2 Förteckning över ärenden Val av justerare 53 Extra ärende s sammanträde 2015/ Ansökan om utökad serveringstid. 2015/ Prioriteringar inom IFO pga arbetssituation 2015/ Individrappotering - Ej verkställda beslut enl. 2015/65 6 SoL och LSS 57 Ej behandlade aktualiseringar 2015/ Sälja platser OF/ Hackes 2015/ Riktlinjer för Anhörigstödet Lessebo Kommun 2015/ Tjänsteskrivelse revidering av riktlinjer för 2015/70 10 hantering av privata medel, gåvor och testamenten. 61 Mätning nattfasta 2014/ Ekonomisk uppföljning / Budget / Tertialrapport 2015/ Granskning av fakturahantering 2015/ Bokslut / Information 2015/ Kurser/konferenser 2015/ Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott 19 2

3 53 Dnr 2015/ Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordning Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott. 3

4 54 Dnr 2015/4-702 Ansökan om utökad serveringstid. s beslut Alkoholhandläggarna konstatera att nuvarande lagstiftning inte ger utrymme att bifalla ansökan. Med hänvisning till ovanstående avslår socialnämnden ansökan. OKB Restaurang AB, nedan kallat bolaget, med serveringsställe Kosta Boda Art hotell, har hos Socialförvaltningen ansökt om ändring i gällande serveringstillstånd, dnr , enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622). Ansökan avser utökat serveringstillstånd i restauranglokalen till att även omfatta servering av vin mellan kl alla dagar i veckan. Företräde på socialnämndens sammanträde var Vd Johan Trollnäs, OKB Restaurang AB. sunderlag Utredning Dnr daterad Bilaga 1. Lokalplan Bilaga 2Länsstyrelsen ärendenummer daterad Bilaga 3 Yttrande Dnr daterad sexpediering Alkoholhandläggare OKB Restaurang AB 4

5 55 Dnr 2015/ Prioriteringar inom IFO på grund av arbetssituation s beslut Om administrativ personal inte hinner med uppgiften ska detta rapporteras till socialchef och socialnämnd. En sammanställning och redovisning av arbetssituationen samt hur prioriteringen har påverkat arbetssituationen under perioden maj till augusti ska rapporteras till socialnämndens sammanträde 23 september Individ- och familjeomsorgen har under lång tid haft en pressad arbetssituation och under 2014 fick enheten ekonomiska möjligheter till att ökat sin personalstyrka. Det har dock varit svårt att rekrytera socialsekreterare, i dagsläget är inte alla tjänster tillsatta. Det finns tendenser på att antalet anmälningar ökar. För att kunna klara av arbetet måste en tydlig prioritering av vilka ärenden och arbetsuppgifter som ska genomföras finnas och detta gäller främst för socialsekreterarna inom barn- och familjegruppen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad sexpediering Individ- och familjeomsorg (IFO) Tf. socialchef Fernando Germond Corrêa 5

6 56 Dnr 2015/ Individrappotering - Ej verkställda beslut enl. SoL och LSS s beslut Att lägga redovisningen till handlingarna samt för kännedom översända densamma till kommunfullmäktige. Tf. IFO chef Alexander Ramsing redovisar individrapportering ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och om stöd och service(lss) för perioden sunderlag Individrapportering ej verkställda beslut för perioden sexpediering Kommunfullmäktige Tf.social chef Fernando Germond Corrêa Individ- och familjeomsorg (IVO) 6

7 57 Dnr 2015/ Ej behandlade aktualiseringar s beslut Att lägga informationen till handlingarna. För att kunna stäva det allvarliga problem genomförs varje vecka statistik på antalet ej behandlade aktualiseringar inom individ och familjeomsorg, IFO Redovisas sedan till Socialnämnds sammanträde. sunderlag Ej behandlade aktualiseringar veckorapport med sista avläsningsdatum sexpediering 7

8 58 Dnr 2015/ Sälja platser OF/ Hackes s Att socialnämnden i Lessebo kommun bifaller Växjö kommuns framställan om att köpa plats på korttidsverksamheten, Hackes, för en person. et gäller till Kan komma att förlängas. O/F har fått förfrågan från Växjö kommun om att köpa förlängd fritidsverksamhet på Hackes för en person som börjar gymnasiet här i Lessebo. Det gäller från skoldagens slut och fram till ca samt skollediga vardagar mellan ca Full kostnadsteckning utlovas. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad sexpediering Enhetschef OF Irene Davidsson 8

9 59 Dnr 2015/ Riktlinjer för Anhörigstödet Lessebo Kommun. s beslut Att anta Riktlinjer för anhörigstödet och att återkomma på socialnämndens sammanträde april 2016 för återrapport. I juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen. Den innebär att Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Riktlinjerna anger syfte, mål och ansvarsfördelning för anhörigstödet i Lessebo kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Riktlinjer anhörigstödet i Lessebo kommun sexpediering Anhörigsamordnare socialförvaltningen. 9

10 60 Dnr 2015/ Revidering av riktlinjer för hantering av privata medel, gåvor och testamenten. s beslut Att godkänna revideringen av riktlinjer för hantering av privata medel, gåvor och testamenten med bilagor. Riktlinjer för hantering av privata medel, gåvor och testamenten är ett viktigt dokument för att skapa tydlighet i hur man ska agera som medarbetare i dessa frågor. Det får inte uppstå situationer som kan undergräva förtroendet för socialnämndens verksamhet. Riktlinjer Ska leda till att den enskilde och närstående ska känna sig trygga med hur verksamheten hantera privata medel, gåvor och frågor som rör testamenten sunderlag 1. Riktlinjer för hantering av privata medel, gåvor och testamenten. 2. Avtal om hantering av privata medel inom äldreomsorgen. 3. Avtal om hantering av privata medel inom omsorg och personer med funktionsnedsättning. 4. Redovisning av privata medel inom äldreomsorgen. 5. Redovisning av privata medel inom omsorg om personer med funktionsnedsättning sexpediering Verksamhetsutvecklare Göran Liljedahl 10

11 61 Dnr 2014/ Mätning nattfasta s beslut Att tacka för informationen och lägga det till handlingarna. fortsätter att följa ärendet och förväntar sig bättre resultat vid nästa mätning. Mätning av nattfastans längd är en del av socialnämndens egenkontroll. Enligt Socialstyreldsens rekommendationer bör nattfastans längd inte överstiga 11 timmar. Under november 2014 inleddes arbete med syftet att förkorta nattfastan. Tendensen är att tiden för nattfastan minskar men målet på 11 timmars nattfasta är ännu inte nått. sunderlag Mätning av nattfastan vecka sexpediering Verksamhetsutvecklare Göran Liljedahl 11

12 62 Dnr 2015/ Ekonomisk uppföljning 2015 s beslut Att godkänna ekonomisk redovisning och lägga till handlingarna. Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för april sunderlag Ekonomisk uppföljning daterad

13 63 Dnr 2015/ Budget 2016 Ekonom Karin Johansson informerade om budgetarbetet

14 64 Dnr 2015/ Tertialrapport s beslut Uppdra till förvaltningschefen att analysera avvikelserna samt att ärendet återkommer på socialnämndens sammanträde den 17 juni 2015 Ekonom Karin Johansson redovisar utkast till tertialrapport. sunderlag Tertialrapport 1. sexpediering 14

15 65 Dnr 2015/ Granskning av fakturahantering s beslut Att Meddela kommunrevisionen att socialnämnden framgent beaktar det som redovisas i revisionsrapport av den 13 april Kommunrevisionen har i skrivelse av den 13 april redovisat granskning av fakturahantering som genomfördes i januari sunderlag Text sexpediering 15

16 66 Dnr 2015/ Bokslut 2014 s beslut Att godkänna det nya förslaget på Bokslut Ekonom Karin Johansson informerar om ändrat bokslutsresultat för sexpediering 16

17 67 Dnr 2015/2-700 Information Tf. socialchef Fernando Germond Corrêa informerade om 1. Barnahus i Kronobergs län, Information av kommunstyrelsens beslut sammanträdesdatum kommunstyrelsen beslutar att Lessebo kommun ska delta i projektet Barnahus medel täcks ur socialnämndens ordinarie årsbudget. 2. Avgift för dödsboförvaltning, Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en timtaxa motsvarande 0,75 % av gällande prisbasbelopp för dödsboförvaltning att gälla fr.o.m Delegationslista över beslutade tillfälliga och permanenta serveringstillstånd. 4. Information av uppföljning av kvalitetsmätning Individ och familjeomsorg (IFO). 5. Information om den öppna Facebookgruppen Internet på äldreboende. 6. Informationsblad, Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter. 7. Vårdutbildning i Lessebo kommun, skrivelse från rektor Pia Dahlberg. Kompetensutveckling till undersköterskor. 8. Valärende- Ny ledarmot i socialnämnde Ulf Ekwurtzel. Monica Bernholtz avsäger sig platsen som ersättare i socialnämnden 9. Verksamhetsutvecklare informerar om Frågor och svar om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Socialstyrelsens hemsida. 17

18 68 Dnr 2015/3-700 Kurser/konferenser Kommunförbundet Skåne 1. Imponerande bemötande - bemötandet är viktigast av allt. 2. Förhandlingsteknik att alltid få ut det bästa av situationen! Hur får man det?! 3. Retorik Konsten att övertyga- så når du fram med ditt budskap! KommunLex Kurser 4. Rapportering och tillämpning av lex Sarah praktisk vägledning och lämpliga rutiner. 5. Kvalitetsledningssystem med beaktade av senaste författningsändringar för kommunal hälso- och sjukvård och hemsjukvård. 6. Utredning och dokumentation av försörjningsstöd och insatser för arbete. Sveriges kommuner och landsting 7. Bättre flöde i vården Politikerdagarna 8. Svenska mässan i Göteborg 3-5 november Expo Medica 9. Att möta människor med ett rättshaveristiskt beteende 18

19 69 Dnr 2015/ Val av ersättare i socialnämndens arbetsutskott beslutar att utse följande ledarmot som ersättare att ingå i arbetsutskottet. Ersättare för Ginger Ekwurtzel valdes Ulf Ekwurstel Ordinarie ledamöter Ersättare - Lars Altgård (s) ordf Emil Wetterling (s) - Kristina Brundin (s) Lena Henriksson (s) - Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) - Gull-Britt Sandefors (c) Leif Blomgren (mp) - Christer Ramberg (m) Ulf Ekwurtzel (m) sexpediering 19

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Socialnämnden 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Tid Klockan 13.15 17.10. Ajournering Klockan 14.35 15.00. Plats Strömsalen, Kinnaström, Kinna. Beslutande KD Per-Olof Hermansson, ordförande M Lars Bertil Rystrand tjänstgör

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00

PROTOKOLL 1(21) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-08-28. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 PROTOKOLL 1(21) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 12:30-17:00 ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Ida Löfgren (M) Ingela

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119

2013-08-27. Ingrid K Karlsson (S) Ulla Bergström (RP) tjänstgörande ers 113-119 Sammanträdesprotokoll 1(14) 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 50 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Johannes Chen (KD) Ingrid

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 2012-08-09 135 Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 ande Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Hans Clair (m), ledamot

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-01-25 2 SN 1 Dnr 3.12 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Muntlig information från verksamheterna Socialnämnden 2012-01-25 3 SN 2 Dnr 11.12 700 Muntlig

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer