Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 27 november 2013 kl ande Mats Högberg ordf (s) Per-Magnus Pettersson (m) Anita Davoust (m) Leif Blomgren (mp) Jim Lindberg (s) Per Skanse (s) Carlos Lillo (v) Lena Holmberg (c) Emil Wetterling (s) Kristina Fagerlund (s) tjg ers Charlotta Book (s) tjg ers Övriga deltagare Ann Lund Anna H Rosander 124 Anne Hultberg Karin Johansson Fernando G Corrêa 124, Sofia Ekström 124 Utses att justera Anita Davoust Justeringens plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 3 december 2013 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anne Hultberg Ordförande Mats Högberg Justerande Anita Davoust Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Lessebo Underskrift Anne Hultberg

2 Sida 2 av 14 Förteckning över socialnämndens ärenden 124. Ekonomisk uppföljning/muntlig information från verksamheterna Budget Digitala trygghetstelefoner i ordinärt boende Ärendestatistik Individrapportering ej verkställda beslut Uppsägning av avtal IHF Viljeinriktning optimal missbruksvård Feriearbete för ungdomar i Lessebo kommun Kommungemensam alkoholhandläggning i kommunen Sammanträdestider Information Kurser/konferenser... 14

3 Sida 3 av Dnr Ekonomisk uppföljning/muntlig information från verksamheterna beslutar 1. lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna 2. informationen är lämnad och läggs till handlingarna Ekonom Karin Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för oktober månad. IFO-chef Fernando Germond Corrêa informerar om arbetssituationen inom individ- och familjeomsorgen. Enhetschef för hemsjukvården Sofia Ekström informerar om att antalet patienter har ökat inom hemsjukvården. Rekrytering av psykiatrisjuksköterska är på gång. Har börjat att jobba med rekrytering av sjuksköterskor inför semestern Inom REHAB är det för tillfället hög arbetsbelastning. Natteamet fungerar bra förutom att det är svårt att få tag på vikarie. Administrationen på Odengatan arbetar med Heroma, schemaläggning och debiteringar. Myndighetshandläggarna inom SoL och LSS Enhetschef för omsorgen om personer med funktionsnedsättning Anna Hammarsten-Rosander informerade om de olika arbetsområden inom verksamheten. Tingsryds kommuner kommer fr o m 1 januari 2014 att köpa en plats på Hackes korttidshem. Det är svårt att rekrytera timvikarie. Många nya boendestöd har tillkommit till följd att Hackes korttidshem har fått avlasta Oden och Kärnan i detta. Informerades om att inflyttningen på Varggropen kommer att senareläggas. sunderlag Ekonomisk uppföljning daterad sexpediering

4 Sida 4 av Dnr Budget 2014 beslutar att godkänna framlagda förändringar i budget Ekonom Karin Johansson informerar om budget har för 2014 en nettoram på tkr. Följande förändringar föreslås: - Ta bort anslaget för skuldsanering IFO 285 tkr - Ta bort anslaget för externa utredningar 177 tkr - Ta bort anslaget för konsultverksamhet IHF 200 tkr - Ta bort tjänsten verksamhetschef vård och omsorg (VoO) 470 tkr - Nedräkning intäkter kost 600 tkr - Neddragning kostnader Ungbo 100 tkr - Generell neddragning 100 tkr - Ökade intäkter Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) 225 tkr - Tjänsteman i beredskap 300 tkr - Ökad bemanning + ökat vikarieanslag natten VoO tkr - Ökat nettoanslag ekonomiskt bistånd tkr - Ökat anslag Svenska tkr - Ökat anslag placeringar asylflyktingar tkr sexpediering

5 Sida 5 av Dnr Digitala trygghetstelefoner i ordinärt boende s beslut 1. Teckna avtal med Care Tech på digitala trygghetstelefoner och larmmottagning 24 månader fr o m Höjning av taxan för trygghetstelefoner höjs med 100:-/månad till 250:-/månad I dag har Lessebo kommun analoga trygghetstelefoner/larm hos våra brukare som är beviljade trygghetslarm. Vi har ca 215 larm. Telia håller på att släcka ner det analoga telefonnätet. Det beräknas vara klart till Det är kommunen som står för abonnemangen, sk Midipaket, inklusive simkort med roaming för 180:-/månad. Roaming innebär att signalerna från trygghetstelefonen söker bland flera operatörer för att få bästa mottagning. En beräkning visar på en ökad kostnad för kommunen med drygt 100 tkr. Vilket föreslås finansieras med en taxehöjning för brukarna med 100:-/månad. För brukarna innebär en övergång till digitala trygghetstelefoner att de inte behöver ha ett eget telefonabonnemang enbart p g a trygghetstelefonen. Det kommer inte att innebära några markeringar jpå telefonräkningen där det larmar, så sker idag. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad sexpediering Kommunfullmäktige

6 Sida 6 av Dnr Ärendestatistik beslutar att redovisningen är lämnad och läggs till handlingarna. IFO-chefen redovisar ärendestatistik för individ- och familjeomsorgen för oktober månad sunderlag Ärendestatistik för oktober månad 2013 Arbetsutskottets protokoll sexpediering

7 Sida 7 av Dnr Individrapportering ej verkställda beslut beslutar 1. Lägga redovisningen till handlingarna samt 2. För kännedom översända densamma till kommunfullmäktige IFO-chef Fernando Germond Corrêa redovisar individrapportering ej verkställda beslut enl Socialtjänstlagen (SoL) för perioden Inga ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service (LSS) finns att redovisa för perioden sunderlag Individrapportering ej verkställda beslut för perioden Arbetsutskottets protokoll sexpediering Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

8 129 Dnr Uppsägning av avtal IHF Sida 8 av 14 beslutar att bevilja intäktsreducering med :- under avvecklingsperioden september-december Sedan har Tingsryds kommun och Lessebo kommun samverkat runt ett IHF-team. Teamet har ansvarat för att ge intensiva insatser på hemmaplan till familjer med omfattande insatsbehov. Under hösten 2013 fattades beslut om att IHF-teamet i dess nuvarande form inte kommer att fortsätt sina insatser fr o m årsskiftet 2013/2014. En medarbetare har beviljats tjänstledigt fr o m augusti 2013 vilket påverkar omfattningen av nuvarande insatser negativt. Skrivelse har inkommit från Tingsryds kommun, daterad om nedsättning av avgift för IHF-teamet med halverad kostnad under september-december månad. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Skrivelse från Tingsryds kommun daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Tingsryd kommun, Socialförvaltningen

9 Sida 9 av Dnr Viljeinriktning optimal missbruksvård beslutar att ge socialförvaltningen uppdrag att medverka med kommunerna i Kronoberg och landstinget Kronoberg för att ta fram förslag till en optimal missbruks- och beroendevård. Kunskap till praktik, riktlinjer för missbruk och beroendevård i Kronoberg antogs av ansvariga nämnden hösten 2010 i alla kommuner i Kronobergs län och landstinget Kronoberg. På presidieträff den 13 september 2013 ställde sig medverkande politiker positiva till att ge ledningsgruppen för stärkta strukturer i uppdrag att arbeta fram förslag till en optimal missbruks- och beroendevård tillsammans med kommunerna i Kronoberg och landstinget Kronoberg sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Förvaltningschef

10 Sida 10 av Dnr Feriearbete för ungdomar i Lessebo kommun beslutar att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på vad kommande feriearbete ska innebära samt redovisning av statistik till arbetsutskottets sammanträde i januari Under sommarmånaderna juni-augusti har feriearbete erbjudits ungdomar som slutat årskurs 9 eller går på gymnasiet år 1 och år 2. Omfattningen av feriesatsningen är att alla som söker erbjuds att arbeta under 3 veckor till en ersättning av 43:- respektive 48:-. Jobbcoacherna inom individ- och familjeomsorgen har ansvaret för genomförande av satsningen och en utvärdering är nu genomförd. I budget 2014 har medel tillskjutits socialnämnden så att oförändrad satsning kan göras gällande åldersgrupper. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Utvärdering feriearbete 2013, daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Förvaltningschef

11 Sida 11 av Dnr Kommungemensam alkoholhandläggning i kommunen beslutar att ej ingå i den gemensamma alkoholhandläggning i östra länsdelen med Växjö som värdkommun. Föreligger förslag till en kommungemensam alkoholhandläggning i Kronobergs län. I Kronobergs län finns åtta kommuner som var för sig har ansvar för att tillhandahålla handläggning avseende serveringstillstånd som söks inom den egna kommunen samt tillsyn av beviljade serveringstillstånd. Kommunerna har också ansvar för att utöva tillsyn över och handlägga anmälningar om försäljning av folköl. Förslaget är att det bildas en kommungemensam organisation med Växjö som värdkommun, där alkoholhandläggare och ekonomiadministratör handlägger samtliga ärende om serveringstillstånd och anmälningar om folkölsförsäljning. Organisationen ska också ansvara för tillsyn och att tillsynsplanen för varje kommun uppdateras. sunderlag Utredning om kommungemensam alkoholhandläggning i Kronobergs län daterad Arbetsutskottets protokoll sexpediering Växjö kommun

12 Sida 12 av Dnr Sammanträdestider 2014 beslutar att godkänna uppgjort förslag till sammanträdstider för arbetsutskottet och socialnämnden för år SNAU onsdag SN onsdag Januari Februari Mars April 9 23 Maj Måndag Juni 4 18 Juli Augusti September Oktober 8 22 November December 3 17 Sammanträden för arbetsutskottet skall börja kl Sammanträden för socialnämnden skall börja kl sexpediering Ledamöter och ersättare Personal inom socialförvaltningen

13 Sida 13 av Dnr Information beslutar att lägga informationen till handlingarna. - Inspektionen för vård och omsorg IVO beslut Tillsyn av avvikelsehantering och anmälningsskyldighet i äldreomsorgen vid Lessebo kommun, dnr / Alkoholhandläggares beslut om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap den 23 november 2013 Fazer food services AB, Kosta Lägerservering, Kosta - Arbetsförmedlingen Informations- och prognosbrev - Sveriges Kommuner och Landsting Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

14 Sida 14 av Dnr Kurser/konferenser s beslut att lägga kurser/konferenser till handlingarna. - Kommunförbundet Södra Småland Eritrea Human geography migration och asylsökande eritreaner i Sverige den 16 december 2013, Växjö - KommunLex Barnskydd, tillämpning av LVU och domstolsprocessen, den 17 januari 2014, Stockholm - Stiftelsen Allmänna Barnhuset Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården, den 13 mars 2014, Stockholm

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-01-25 2 SN 1 Dnr 3.12 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen - Muntlig information från verksamheterna Socialnämnden 2012-01-25 3 SN 2 Dnr 11.12 700 Muntlig

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Vård- och omsorgsnämnden 2011-09-22 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.45 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-01-15 kl 13.00 17.15. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.15 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer