Ackrediteringens omfattning/scope of accreditation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ackrediteringens omfattning/scope of accreditation"

Transkript

1 Swerea IVF AB, Argongatan 30, Mölndal Fabrics, Textiles Fire testing, chemical testing, mechanical testing, physical testing Upholstered furniture Fire testing Protective clothing Ergonomic features, design, physical testing Detergent for textiles Chemical testing ISO 3071:2005 Bestämning av ph i vattenextrakt Textiles Determination of ph of aqueous SS-EN ISO 3071:2006 extract SS-EN ISO 139:2005 Textil Standardatmosfärer för Textiles - Standard atmospheres for conditioning konditionering och provning and testing (ISO 139:2005) (ISO 139:2005) SS-EN ISO : 2011 Textil - Bestämning av formaldehyd - Textiles - Determination of formaldehyde - ISO : 2011 Del 1: Fri och hydrolyserad form- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde aldehyd (vattenextraktionsmetod) (water extraction method) SS-EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker Protective gloves against thermal risks (heat only clause 6.3 (hetta och eller/brand) and/or fire) SS-EN 532:1995 Skyddskläder - Skydd mot hetta och Protective clothing - Protection against heat and flamma Provningsmetod för flame - Test method for limited flame spread begränsad flamspridning SS-EN ISO 15025: 2002 Skyddskläder Skydd mot hetta och Protective clothing Protection against heat and flamma Provningsmetod för flame Test method for limited flame spread begränsad flamspridning SS-EN 597-1:1995 Möbler Bedömning av antändlighet Furniture - Assessment of the ignitability of hos stoppade sängar och madrasser - mattresses and upholstered bed bases Part Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett 1: Ignition source: Smouldering cigarette SS-EN 597-2:1995 Möbler Bedömning av antändlighet Furniture - Assessment of the ignitability of hos stoppade sängar och madrasser - mattresses and upholstered bed bases Part Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsva- 2: Ignition source: Match flame equivalent rande brinnande tändsticka Technical Bulletin Krav, provningsprocedur och Rrequirements, Test Procedure and Apparatus for utrustning för bedömning av Testing the Smolder Resistance of Materials Used motstånd mot glödbrand för in Upholstered Furniture, Section 1-3. möbeltyger, avsnitt (5)

2 SS-EN :2006 Möbler - Bedömning av antändlighet Furniture - Assessment of ignitability of Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett Part 1: Ignition source smouldering cigarette ISO :1987 Möbler - Bedömning av antändlighet Furniture -- Assessment of the ignitability of Del 1: Tändkälla: Glödande cigarett Part 1: Ignition source : smouldering cigarette SS-EN :2006 Möbler - Bedömning av antändlighet Furniture -- Assessment of ignitability of Del 2: Tändkälla: Gaslåga Part 2: Ignition source match flame equivalent motsvarande en brinnande tändsticka ISO :1988 Möbler - Bedömning av antändlighet Furniture -- Assessment of ignitability of Del 2: Tändkälla: Gaslåga Part 2: Ignition source: match-flame equivalent motsvarande en brinnande tändsticka SS-EN ISO 6941:2004 Textil Tyger Brandegenskaper - Textile fabrics Burning behaviour Measu- Mätning av flamspridningsegenska- rement of flame spread properties of vertiper hos vertikala provkroppar cally oriented specimens SS-EN ISO : 2010 Textil Bedömning av bädd- Textiles Assessment of the ignitability of produkters antändlighet bedding items Del 1: Antändningssätt: glödande Part 1: Ignition source: smouldering cigarette cigarett (ISO :2010) SS-EN ISO : 2010 Textil Bedömning av bädd- Textiles Assessment of the ignitability of produkters antändlighet bedding items Del 2: Antändningssätt: tändsticks- Part 2: Ignition source: match flame equivalent liknande låga (ISO :2010) SS-EN ISO : 2013 Textil - Tygers dragstyrkeegenskaper - Textiles - Tensile properties of fabrics Del 1: Bestämning av maximal kraft Part 1: Determination of maximum force och töjning vid maximal kraft med and elongation at maximum force using remsmetoden (ISO :1999) the strip method SS-EN ISO 1421:1998 Gummi- eller plastbelagda tyger - Rubber- or plastics-coated fabrics ISO 1421:1998 Bestämning av dragstyrka och töjning Determination of tensile strength and vid brott (ISO 1421:1998) elongation at break ISO 4674:1977 Gummi- eller plastbelagda tyger - Fabrics coated with rubber or plastic Bestämning av rivhållfasthet Determination of tear resistance ISO :2003 Gummi- eller plastbelagda tyger - Fabrics coated with rubber or plastic Bestämning av rivhållfasthet Del 1: Determination of tear resistance Metoder med konstant hastighet Part 1: Constant rate of tear methods 2(5)

3 SS-EN ISO : 2000 Textil - Tygers rivstyrkeegenskaper - Textiles -- Tear properties of fabrics ISO :1999 Del 2: Bestämning av rivkraft med Part 2: Determination of tear force of byxformade provkroppar trouser-shaped test specimens (Enkel rivmetod) (Single tear method) SS-EN ISO 105-A01:2010 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-A01:2010 Del A01: Allmänna grundregler för Part A01: General principles of testing provning (ISO 105-A01:2010) SS-EN A02: 1994 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-A02:1993 Del A02: Gråskala för bedömning av Part A02: Grey scale for assessing change färgändring (ISO 105-A02:1993) in colour SS-EN A03: 1994 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-A03:1993 Del A03: Gråskala för bedömning av Part A03: Grey scale for assessing staining anfärgning (ISO 105-A03:1993) SS-EN ISO 105-B02:1999 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-B02 Amd 2:2000 Del B02: Färghärdighet mot artificiellt Part B02: Colour fastness to artificial light: ljus: Provning med Xenonbåglampa Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:1994 inklusive (ISO 105-B02:1994, including tillägg 1:1998) amendment 1:1998) SS-EN ISO 105-E04:2013 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-E04:2008 Del E04: Färghärdighet mot svett Part E04: Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04:2008) SS-EN ISO 105-E01:2013 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-E01:2010 Del E01: Färghärdighet mot vatten Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01:2010) SS-EN ISO 105-X12:2002 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-X12:2001 Del X12: Färghärdighet vid gnidning Part X12: Colour fastness to rubbing (ISO 105-X12:2001) SS-EN ISO 105-C06:2010 Textil - Färghärdighetsprovning - Textiles - Tests for colour fastness ISO 105-C06:2010 Del C06: Färghärdighet mot hushålls- Part C06: Colour fastness to domestic och kommersiell tvättning and commercial laundering (ISO 105-C06:2010) SS-EN ISO : 1999 Textil - Bestämning av tygers Textiles - Determination of abrasion SS-EN ISO / nötningshärdighet med resistance of fabrics by the Martindale AC:2006 Martindalemetoden - method - Part 2: Determination of ISO :1998 Del 2: Bestämning av brott specimen breakdown ISO Cor 1: 2002 (ISO : 1998) SS-EN 12127:1997 Textil Tyger Bestämning av Textiles Woven fabrics Determination ISO 3801: method 5 areavikt genom användning av små of mass per unit length and mass per Prover unit area 3(5)

4 SS-EN ISO 11092:2014 Textil Bestämning av fysiologiska Textiles Physiological effects - ISO 11092:2014 egenskaper Mätning av värme och Measurement of thermal and watervattenångsmotstånd i vapour resistance under steady-state fortfarighetstillstånd (svettande conditions (sweating guarded hotplate test) skyddsring värmeplatta metod) (ISO 11092:2014) ISO 13688:1988 Skyddskläder - Allmänna fordringar Protective clothing - General requirements clause with annex C SS-EN ISO 20471:2013 Skyddskläder med god synbarhet High-visibility warning clothing for 4.1, 4.2, 5.2, (Varselklädsel) för yrkesbruk professional use Provningsmetoder och fordringar Test methods and requirements SS-EN ISO 5077: 2008 Textil - Bestämning av dimensions- Textiles - Determination of dimensional ISO 5077:2007 ändring vid tvätt och torkning change in washing and drying (ISO 5077:2007) SS-EN ISO 3759: 2011 Textil - Beredning, märkning och Textiles - Preparation, marking and ISO 3759: 2011 mätning av tygprover och plagg i measuring of fabric specimens and provningar för bestämning av garments in tests for determination of dimensionsändring (ISO 3759:2007) dimensional change SS-EN ISO 6330: 2001/ Textil - Förfaranden för hushållstvätt Textiles - Domestic washing and drying A1:2009 och torkning för provning av textilier procedures for textile testing ISO 6330:2000/ (ISO 6330:2000) Amd 1:2008 SS-EN ISO 6330: 2012 Textil - Förfaranden för hushållstvätt Textiles - Domestic washing and drying och torkning för provning av textilier procedures for textile testing (ISO (ISO 6330:2012) 6330:2012) Endast tvättmaskin typ A Only washing machine type A Undantaget torkmetoderna E, press- Drying procedures E, flat press and F, torkning och F, torktumling tumble dry excluded SS-EN ISO 15797/AC:2004 Textil Processer för industritvätt Textiles Industrial washing and finishing Washing procedure 3 and och efterbehandling av arbetskläder procedures for testing of workwear 4 is excluded Nordisk Miljömärkning Provning av textiltvättmedel Testing of detergent for textiles (Svanen) av Textiltvättmedel Rengöringseffekt Cleaning effect Nordic Ecolabelling (Svanen) of laundry detergents, Criteria document version 7.n, bilaga/appendix 6a SS-EN 20811:1992 Textil - Bestämning av vattentäthet - Textiles - Determination of resistance to ISO 811:1981 Hydrostatisk metod water penetration - Hydrostatic pressure test SS-EN 15305:2008 Oförstörande provning Provnings- Non-destructive testing Test method metod för analys av restspänning for residual stress analysis by genom röntgendiffraktion X-ray diffraction 4(5)

5 Analysvariabel Metod(referens) Mätprincip Provtyp Mätområde (Analyzed variable) (Method (reference) (Analytical principle) (Sample type) (Measurement range) Lead Swerea IVF-method ICP-OES Solid materials mg/kg (Bly) version 2.2 based on except Ceramics, CPSC-CH-E , Glass and Crystal CPSC-CH-E and and other Siliceous CPSC-CH-E Materials Cadmium Swerea IVF-method ICP-OES Solid materials mg/kg (Kadmium) version 2.2 based on except Ceramics, CPSC-CH-E , Glass and Crystal CPSC-CH-E and and other CPSC-CH-E Siliceous Materials Ändringar är markerade med fet stil. Extensions are written in bold style. Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen. Activities outside the laboratory s own premises, so-called field activities, are not included in the accreditation. Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Förändrade metoder där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade metoder. The scope of accreditation is flexible according to specification in this decision. Changed methods where the changes are included in the flexible scope may, even if a new decision has not been issued, be used as accredited methods. 5(5)

ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--97/40--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate

ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--97/40--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate ISSN 114-1374 ISRN SKI-R--97/4--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate SKI Report 97:4 Cl Aging of Electrical Components in Nuclear Power Plants Relationships Between Mechanical

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 205-06-23 204/2242 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Enheten för Energiteknik, Sektion ETk, Borås - 002 Tabell - Kylteknik Fält 45-2 45-3 45-4 NFPAC driven compressors for space heating and cooling

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2

Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 ITM-rapport 224 Provningsjämförelse / Proficiency Test 2014-2 Suspenderat material Suspended Solids Marsha Hanson Marcus Sundbom Institutionen för tillämpad miljövetenskap Department of Applied Environmental

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable KONSTRUKTIONSANVISNINGAR DESIGN INSTRUCTIONS Granskad av Reviewed by Lars Åke Nilsson Tjst Dept. GUM2 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (33) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES

Läs mer

4. Heat exchangers, steam, steam processes Värmeväxlare, ånga, ångprocesser

4. Heat exchangers, steam, steam processes Värmeväxlare, ånga, ångprocesser 4. Heat exchangers, steam, steam processes ärmeväxlare, ånga, ångprocesser 4.1 Heat exchangers Heat exchange processes will be discussed in more detail in Chapter 5. At this point it is sufficient to consider

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 5 9 INNEHÅLL Nr Sidan 5 Lag om sättande i kraft de bestämmelser som hör

Läs mer

Ackrediteringens omfattning ET Energilab (ETk, ETks, ETf) Bilaga ET-2 ET Energilab

Ackrediteringens omfattning ET Energilab (ETk, ETks, ETf) Bilaga ET-2 ET Energilab Sektion ETk VA-Teknik Metod Titel Datum Utg EN 2293 Plaströrsystem - Rör- och rördelar av termoplast för varmt och 999-07-0 kallt vatten - Bestämning av motstånd mot temperaturvariationer hos monterade

Läs mer

SGC Rapport 2013:290

SGC Rapport 2013:290 Development and validation of methods for test of CNG quality inclusive of oil carryover (Utveckling och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, inklusive oljeförekomst) Karine Arrhenius,

Läs mer

Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet

Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet 13 September 2010 Rapportering av regeringsuppdraget om effekten av det generella nationella kvicksilverförbudet Kemikalieinspektionen fick i regleringsbrevet för budgetåret 2010 i uppdrag av regeringen

Läs mer

Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen

Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Aktuella exjobbsförslag hos Tribomaterialgruppen Energi och nötningsoptimering av tekniska keramer i papperstillverkning Bakgrund I pappersindustrin går en vattenlösning med träfibrer på nån sekund från

Läs mer

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar

# 43 2010. brandposten. Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar # 43 2010 AKTUELLT från sp brandteknik brandposten Rekonstruktion Rinkebybranden Bygga med tekniska textilier Brand i tunnlar Ledare/Björn Sundström Brandteknik i tillväxt Det är med stor tillförsikt som

Läs mer

VERKTYG FÖR AUDITERING

VERKTYG FÖR AUDITERING VERKTYG FÖR AUDITERING Referenser till standarder och GMP FDA, QSIT Quality System Inspection Technique FDA, Drug Manufacturing Inspections Guide SE1348 150304 Copyright 2013-2015 Key2Compliance AB, Sweden

Läs mer

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION

Nivåmätning i industrin. Level measurement in industry CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Level measurement in industry h ALLMÄNT TILLÄMPNING SYSTEM PRODUKT DOKUMENTATION CORPORATE APPLICATION SYSTEM PRODUCT DOCUMENTATION Nivåmätning i industrin Tillämpningsbeskrivning

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

Återanvända Original Equipment Manufacturer (OEM) Tonerkassetter

Återanvända Original Equipment Manufacturer (OEM) Tonerkassetter Remissammanställning för Återanvända Original Equipment Manufacturer (OEM) Tonerkassetter 2012-05-02 Nordisk Miljömärkning Återanvända OEM Tonerkassetter Remissammanställning 008/5.0, 2012-05-02 1 Sammanfattning...

Läs mer

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4

STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 CURRENT AWARENESS FROM STFI-PACKFORSK #2/2004 PHOTO: VOLVO TRUCKS STFI-Packforsk is steering the path in the EU Packaging Directive Volvo Logistics go EU-approved, page 4 Co-operation strengthens research

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 87/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007

Aktuellt från SP Brandteknik. Nummer 36, 2007 Aktuellt från SP Brandteknik Nummer 36, 2007 CE-märkning av brandgasspjäll Sprinkler i vägtunnlar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Två av SP Brandtekniks medarbetare har på kort tid utnämnds till

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57

Ofrusen jord Frusen jord 0,54-0,57 0,47-0,57 0,54-0,57 0,3-0,57 0,32-0,88 0,32-0,57 $ $ 0,37-0,83 0,15-0,57 0,19-1,1 0,2-0,57 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Lera Ofrusen jord Frusen jord A = Över grundvattenytan B = Under grundvattenytan 0,83-1,0 0,54-0,57 Torrskorpe -lera Siltig lera 0,47-0,57 0,54-0,57

Läs mer

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN

INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN INVENTORY OF OFFSHORE EDUCATION IN SWEDEN Report April 2014 Andreas Hanning, Chalmers University of and Offshore Academy, OffshoreVäst 4/25/2014 In this report the findings from the study Inventory of

Läs mer

Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents

Modell F1 RES LL. 0,05 gpm/ft 2 med dricksvatten. Types: Typer: Product Description. Produktbeskrivning. Patents Multilingual document: Select your language below Types: Typer: 1. F1 Res 30 LL Pendent 1. 2. F1 Res 30 LL Recessed hängandependent/f2 2. 3. F1 Res 30 LL Recessed infälld hängande/f2 Pendent/FP 3. 4. F1

Läs mer

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP.

I691 LG. 7,35 m. 6,91 m. H : 2,92 m. 2,30 m. 2,30 m I690 LG. 6,91 m. H : 2,85 m. 2,30 m. I69 LG 6,94 m. H : 2,85 m. 2,30 m T710 LP. GB SE - 6 m 6 m 7 m a-class / helintegrerade modeller I691 LC I690 LC 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I691 LG I690 LG 6,91 m 6,91 m H : 2,92 m I741 LC 7,35 m H : 2,92 m 2,32 m I741 LG I740 LC 7,35 m 7,35 m H

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer