Novia CDIO kompetenslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novia CDIO kompetenslista"

Transkript

1 Novia CDIO kompetenslista Övergripande kompetenser... 1 Övergripande kompetenser med delområden... 2 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser... 3 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

2 Övergripande kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

3 Övergripande kompetenser med delområden 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING 2.3. SYSTEMTÄNKANDE 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE 3.2. KOMMUNIKATION 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 4.3. IDÈUTVECKLING 4.4. PLANERING/DESIGN 4.5. FÖRVERKLIGANDE 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

4 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Modellering Uppskattning och kvalitativ analys Risk- och osäkerhetsanalys Slutsatser och rekommendationer 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Hypotesformulering Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Experimentell metodik Hypotestestning och slutsatser 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Prioritering och fokusering Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Kreativt tänkande Kritiskt tänkande Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Livslångt lärande och utbildning Planering av tid och resurser 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Professionellt uppträdande Proaktiv vision och intension i livet Att hålla sig a jour med branschens utveckling Jämlikt bemötande och mångfald Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

5 Förtroende och lojalitet 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Arbeta i team Teamutveckling Ledarskap Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi Kommunikationsstruktur Skriftlig kommunikation Multimedia och elektronisk kommunikation Grafisk kommunikation Muntlig presentation Fråga, lyssna och föra dialog Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Resonera Skapa olika relationer och nätverk 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Kommunikation på engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Inverkan på samhället och omgivningen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Historiska och kulturella sammanhang Aktuella frågeställningar och värderingar Utvecklande av ett globalt perspektiv Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Intressenter, strategier och mål Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

6 Att arbeta i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologi Projektfinansiering och ekonomi 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Lösningsmodeller Utvecklande av projekthantering 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Faser och infallsvinklar Tillämpning av kunskap vid planering och design Branschspecifik design och planering Tvärvetenskaplig design och planering Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Framställning av produkter och tjänster Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Ledning av förverkligande 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Inskolning och användning Underhåll Förbättringar och utveckling av verksamheten Avveckling och avyttrande Verksamhetsledning Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Identifiera frågeställningar, problem eller paradox Tänka kreativt och förmedla möjligheter Definition av lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

7 Skapa nya lösningskoncept Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation Planera och slutföra ett projekt Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa affärsplan Företag, kapital och ekonomi Innovativ marknadsföring av produkter Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Hantera immateriella rättigheter och egendom Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

8 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Hur yttrar sig problemet, och vilka fakta finns att tillgå? Antaganden och objektivitet Prioritering baserat på övergripande mål Tillvägagångssätt (modellval, analytiska och numeriska lösningar, kvalitativ analys, experiment och beaktande av osäkerhetsfaktorer) Modellering Antaganden som behövs för att förenkla komplexa system och miljöer Konceptuella och kvalitativa modeller Kvantitativa modeller och simuleringar Uppskattning och kvalitativ analys Uppskattning av storleksordningar, begränsningar och tendenser Bedöma konsistens, rimlighet och fel (gränser, enheter, etc.) Generalisering av analysresultat Risk- och osäkerhetsanalys Ofullständig och tvetydig information Sannolikhets- och statistisk modellering av händelseförlopp Cost-Benefits och riskanalys Beslutsanalys Marginaler och reserver Slutsatser och rekommendationer Förslag till problemlösning Viktiga resultat från lösningar och testdata Motsägelser och avvikelser i resultat Rekommendationer och sammanfattning Möjliga förbättringar av problemlösningsprocessen 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

9 Hypotesformulering Identifiera centrala kritiska frågeställningar Formulera hypoteser Kontroll och kontrollgrupper Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Strategier för informationssökning Informationssökning i on-line kataloger, databaser och bibliotek Sortera och klassificera viktig information Bedöma informationens kvalitet och tillförlitlighet Bedöma informationens väsentlighet och nyhetsvärde Identifiera frågor som anses obesvarade Använda och citera referenser alt. källhänvisningar Experimentell metodik Experimentell idé och tillvägagångssätt Hänsynstagande till människor som deltar i experimenten Experiment som bygger på samhällsvetenskapliga metoder Uppställning av experiment alt. experiment design Försöksprotokoll och tillvägagångssätt Experimentella mätningar Experimentella resultat och data Jämförelser mellan experimentella resultat och tillgängliga modeller Hypotestestning och slutsatser Statistisk validitet Begränsningar Slutsatser baserade på insamlade data, behov och värden Möjliga förbättringar i kunskapsbildningsprocessen 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Ett system, dess funktion, beteende och beståndsdelar Tvärfackligt förhållningssätt i syfte att förstå systemet utifrån olika perspektiv Systemets sociala, affärsmässiga och tekniska sammanhang Externa faktorer som påverkan systemet och systemets effekt utåt Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Begrepp som är nödvändiga för att definiera och modellera delar av eller hela systemet Viktiga relationer, interaktioner och gränssnitt mellan systemelement Funktionella och beteendemässiga egenskaper (Avsiktliga och oavsiktliga) som härstammar från systemet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

10 Evolutionär anpassning över tid Prioritering och fokusering Faktorer som är relevanta för systemet som helhet Pådrivande och dominanta faktorer Tilldelning av resurser för att lösa de viktigaste frågorna Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar Spänningar och konflikter som behöver kompromisser Lösningar som beaktar olika faktorer, åtgärdar spänningar och optimerar Flexibla kontra optimerade lösningar under en produkts eller ett systems livslängd Möjliga förbättringar av en lösning 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Behov av och möjlighet att ta initiativ Ledarskap i nya projekt med stark betoning på adekvata åtgärder Beslut som bygger på tillgänglig information Utveckling av en handlingsplan Potentiella fördelar och risker vid agerande och beslutsfattande Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Ansvarskänsla för resultatet Självförtroende, mod och entusiasm Vikten av hårt arbete, fokusering och noggrannhet Målmedvetna åtgärder, leverans av resultat och åtgärdsrapportering Anpassningsbarhet Optimal användning av situationens resurser eller grupp Vilja, beredskap och förmåga till självständigt arbete Vilja att arbeta med andra och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar Acceptera feedback och kritik och visa beredskap att reflektera och reagera Balansera privatliv och yrkesroll Kreativt tänkande Begreppsbildande och abstrakt tänkande Skapa syntes och generaliseringar Uppfinnings- och innovationsprocessen Betydelsen av kreativitet så som den kommer till uttryck inom konst, teknik och andra vetenskaper Kritiskt tänkande Formulering av och redogörelse av ett problem eller fråga Antaganden Logiska argument, felaktig slutledning och lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

11 Stödjande bevis, fakta och information Synpunkter och teorier Olika synsätt och teorier Slutsatser och implikationer Reflektion över kvaliteten på tänkandet Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Personliga färdigheter, intressen, styrkor och svagheter Graden av kompetens och ansvartagande för att förbättra och övervinna egna svagheter Betydelsen av djup och bredd i kunskapssökandet Insikt i hur effektivt och på vilket sätt man tänker Sammankoppling av kunskap och identifiering av kunskapens struktur Livslångt lärande och utbildning Motivation för livslångt lärande och utveckling Självstudiefärdigheter Medvetenhet om egen lärstil Utveckla en fungerande relation till sin mentor/handledare och andra Planering av tid och resurser Prioritera uppgifter Uppgifternas vikt och/eller brådskande Att lösa uppgiften på ett effektivt sätt 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Personliga etiska normer och principer Mod att följa sin etiska övertygelse trots motgångar Olika yrkesmässiga etiska krav som ger upphov till disharmoni Servicevillighet Beredskap att hjälpa andra och samhället i största allmänhet Professionellt uppträdande Professionell hållning Yrkesmässig taktfullhet och hövlighet Förståelse för internationella normer och sedvänjor i samband med personliga kontakter Proaktiv vision och intension i livet Personliga framtidsmål och visioner Strävan att utveckla sin potential som en ledare Professionell presentationsportfölj Begrundar sitt samhällsengagemang Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

12 Inspirerar andra Att hålla sig a jour med branschens utveckling Betydelsen av nya vetenskapliga upptäckter Nya teknologiers och innovationers påverkan socialt och tekniskt Vara bekant med aktuellt yrkeskunnande och aktuella metoder Sambandet mellan teori och praktik Jämlikt bemötande och mångfald Beredskap att behandla andra jämlikt och rättvist Omfattar diversitet inom grupper och mellan olika arbetstagare Visa tillmötesgående mot människor med olika bakgrund Förtroende och lojalitet Visa lojalitet mot kolleger och teamkamrater Beakta och visa uppskattning av andras bidrag Arbeta för andras framgång 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Olika steg i byggandet av ett team och dess livscykel Teamuppgifter och teamprocesser Teamroller och ansvarsområden Individuella teammedlemmars mål, behov och kvalifikationer (arbetssätt, kulturella skillnader) Teamets och teammedlemmarnas styrkor och svagheter Teamnormer pålitlighet, förtroende och initiativförmåga Arbeta i team Mål och agenda Planera och genomföra effektiva möten Grundläggande regler för teamet Effektiv kommunikation (aktivt lyssnande, samarbeta och informationsdelning) Positiv och effektiv återkoppling Planera, schemalägga och genomföra ett projekt Problemlösningar (kreativitet och beslutsfattande) Medlande, förhandling och lösning vid konflikt Teamutveckling Metoder för reflektion, utvärdering och självutvärdering Förmåga att stöda teamverksamhet och teamutveckling Förmåga att utvecklas som individ inom teamet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

13 Metoder för kommunikation och informationsspridning i teamet Teamledarskap Teamets mål och syften Teamledning Ledarskap och ledarstil (leda, coacha, stödja, delegera) Motivationssätt - (incentiv, föredöme, erkännande, etc.) Representera teamet utåt Mentorskap och rådgivning Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete Att arbeta i olika sorts team o Tvärfackligt team (inklusive icke branschfolk) o Små kontra stora team o Distans, utlokalisering och elektroniska samarbetsmiljöer o Tekniskt samarbete mellan teammedlemmar o Arbeta med icke-fackligt kunniga medlemmar och team 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi situationen kommunikationens mål åhörarnas behov och bakgrund kommunikation i olika sammanhang kommunikationsstrategi lämplig kombination av media kommunikationsstil (föreslå, granska, samarbeta, dokumentera, undervisa) innehåll och organisation Kommunikationsstruktur Logiska, övertygande argument ändamålsenlig struktur och samband mellan olika idéer relevanta, trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument ett koncist, precist, tydligt och klart språkbruk retoriska faktorer (t.ex. anpassning till publiken) tvärfacklig och mångkulturell kommunikation Skriftlig kommunikation Skriva sammanhängande och lättläsligt Följa stavnings- och skrivregler Formatera dokument Skriva teknisk text Olika skrivstilar (informella, formella, promemoria, rapporter, etc.) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

14 Multimedia och elektronisk kommunikation Förbereda elektroniska presentationer Regler för e-post, röstbrevlådor och videokonferenser Olika typer av elektroniska medier (grafiska figurer, webbsidor, bildspel, etc.) Grafisk kommunikation Skisser och ritningar Skapa tabeller, grafer och diagram Rita och tolka tekniska ritningar Användning av verktyg för grafisk produktion Muntlig presentation Förbereda presentationer och audiovisuella hjälpmedel med lämpligt språk, stil, timing och disposition Lämplig icke-verbal kommunikation (gester, ögonkontakt och kroppsspråk) Besvara frågor på ett tydligt och klart sätt Fråga, lyssna och föra dialog Att lyssna noggrant till andra med avsikten att förstå Ställa genomtänkta frågor Ta olika synpunkter i beaktande Föra en konstruktiv dialog Erkänna att andra idéer kan vara bättre än egna Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Identifiera potentiella meningsskiljaktigheter, spänningar och konflikter Förhandla om acceptabla lösningar Uppnå kompromisser utan att ge avkall på grundläggande principer Undvika att konflikter eskalerar Resonera Tydligt uttrycka sin egen åsikt Förklara resonemanget bakom en tolkning eller slutsats Utvärdera hur bra du blir förstått Anpassa resonerandet till åhörarnas bakgrund Skapa olika relationer och nätverk Uppskatta människor med olika färdigheter, kulturer och erfarenheter Ta och upprätthålla kontakt med olika individer Bygga omfattande sociala nätverk Aktivera och utnyttja nätverk för att uppnå mål 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

15 Kommunikation på engelska Tala, presentera, förhandla, läsa, skriva: formell stil, icke formell stil, facklig engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Yrkesroll Samhällsansvar Inverkan på samhället och omgivningen Inverkan på miljön samt på samhälleliga-, kunskapsmässiga- och ekonomiska system i den moderna kulturen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Hur samhället och dess representanter reglerar branschen Hur lagstiftning och politiska system påverkar och reglerar branschen Standarder och licenser som formas och regleras av olika branschorganisationer Hur skapas, används och försvaras immateriell egendom. Upphovsmannarätt och patentfrågor (immateriell rätt) Historiska och kulturella sammanhang Olika samhällen och deras historia, inklusive deras litterära, filosofiska och konstnärliga traditioner Lämplig diskurs och analys i diskussionen kring språk, tänkande och värderingar Aktuella frågeställningar och värderingar Viktiga aktuella politiska, sociala, juridiska och miljömässiga frågeställningar och värderingar Processer bakom gällande normer och värderingar samt individens roll i dessa Mekanismer som bidrar till skapande och spridning av kunskap Utvecklande av ett globalt perspektiv Internationell verksamhet Likheter och skillnader gällande politiska, sociala, ekonomiska, affärsmässiga och tekniska normer inom olika kulturer Mellanstatliga överenskommelser och samarbete Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

16 Definition av hållbarhet Hållbarhetsmål Vikten av att tänka hållbart Hållbarhetsprinciper 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Skillnader i arbetssätt, kultur och framgångskriterier mellan olika verksamhetsområden: o Näringsliv/industri kontra universitet/högskolor kontra statlig organisation kontra icke-statlig verksamhet o Marknadsstyrning kontra politisk styrning o Stor kontra liten skala o Centraliserad kontra delegerad o Forskning och utveckling kontra produktion o Utvecklade branscher kontra växande kontra helt nya branscher o Långa kontra korta utvecklingscykler o Med eller utan organiserad arbetskraft (fackföreningar) Intressenter, strategier och mål Intressenter och de som drar nytta av verksamheten (ägare, anställda, kunder m.fl.) Skyldigheter mot intressenter Verksamhetens mission, omfattning och mål Strategi och resursallokering för verksamheten Verksamhetens kärnkompetens och viktigaste marknader Samarbetspartner Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Entreprenörsverksamhet som hänför sig till branschen Teknologi och metoder som kan skapa nya system, planer eller produkter Organisation och finansiering av entreprenörsverksamhet Att arbeta i en organisation Ledningens roll Olika roller och ansvarsfördelning i en organisation Rollerna i linjeorganisationer och projektorganisationer Hur man arbetar effektivt i en hierarki och i en organisation Förändringar, dynamik och utveckling i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Företagskultur och traditioner som avspeglar den nationella kulturen Godkännande av kvalifikationer och examina Samhällelig reglering av internationellt arbete Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

17 Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologier Forsknings- och utvecklingsprocesser Identifiering och utvärdering av olika tekniker och metoder Riktlinjer för branschspecifik utveckling Immateriella rättigheter och patent Projektfinansiering och ekonomi Finansiella och administrativa mål och mätetal Projektfinansiering och investeringar, avkastning och tajming Finansiell planering och kontroll Projektets inverkan på verksamhetens ekonomi, intäkter och kassaflöde 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Behov och möjligheter o Kund- och marknadsbehov o Möjligheter som uppstår genom nya metoder eller latenta behov o Omgivningens behov Faktorer som anger ramar för förverkligandet o Affärsmässiga mål, strategier, möjligheter och samarbetspartner o Analys av konkurrenssituationen och "benchmarking" o Inverkan av etiska, sociala, miljömässiga och juridiska faktorer samt regelverk o Sannolikheten för förändringar i de faktorer som påverkar systemet dess mål och tillgängliga resurser Mål och krav o Formulering av mål och krav o Preliminära mål (baserade på behov, möjligheter och andra faktorer) o Mätbara mål o Konsekventa och heltäckande krav Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Nödvändiga funktioner Systemkoncept (ekologiska, ekonomiska, sociokulturella system) Lämplig metodik Kompromisser och kombinationer av alternativa koncept Övergripande form och struktur Uppdelning av systemet i delsystem, förståelse av funktion och samband Lösningsmodeller Lämpliga modeller för funktionsduglighet Implementering och användning Värde och kostnader under hela livscykeln Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

18 Kompromisser om mål, funktioner, koncept och struktur för att uppnå samförstånd Användarperspektiv Utvecklande av projekthantering Styrning av kostnader, kvalitet och tidsplan o Lämpliga etappmål och granskningstillfällen o Verksamhetsstyrning och dokumentation o Uppnådda resultat jämfört med utgångsläget Identifiering av uppnådda resultat Uppskattning och fördelning av resurser Risker och alternativ Möjliga förbättringar av utvecklingsprocessen 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Krav på systemets olika delar Alternativ utformning Inledande Utformning och skiss Planering för hela livscykeln Prototyper och provartiklar Optimering med hänsyn till begränsningar Upprepning som leder till samförstånd Den slutliga planen Anpassning till ändringar i kraven Faser och infallsvinklar Aktiviteter som hör i hop med produktutveckling Lämpliga projektmodeller ( vattenfall, spiral, parallell, Scrum o.s.v.) Processer för framtagande av olika produkttyper Tillämpning av kunskap vid design och planering Teknisk och vetenskaplig kunskap Kreativt och kritiskt tänkande, systemtänkande, undersökning och problemlösning Tidigare arbeten inom området, standardisering och återanvändning av tidigare lösningar (inklusive reverse engineering och omkonstruktion) Tillvaratagande av designkunskap Branschspecifik design och planering Lämpliga tekniker, verktyg och processer Kalibrering och validering av konstruktionsverktyg Kvantitativ analys Modellering, simulering och experiment Analys som leder till konstruktionsförbättringar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

19 Tvärvetenskaplig design och planering Samverkan mellan olika ämnen och branscher Hantering av olika konventioner och antaganden Skillnader i precision/utvecklingsgrad mellan olika branschers modeller Multidisciplinära designmiljöer Tvärvetenskaplig design Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål Design med avseende på o Prestanda, kvalitet, robusthet, livscykelkostnad och -värde o Hållbarhet o Säkerhet och trygghet o Estetik och ergonomi o Mänskliga faktorer, interaktion och övervakning o Implementation, verifierbarhet, testbarhet och miljömässig hållbarhet o Drift och användning o Underhåll, pålitlighet och tillförlitlighet o Utveckling och produktförbättring o Urbruktagande, återanvändning och återvinning 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Mål och mätetal för realiseringsprocessens prestanda, kostnad och kvalitet Realiseringsprocessens utformning o Fördelning av uppgifter och deras inbördes ordning o Arbetsflöde o Hänsyn till människor som operatörer och användare Hållbarhetsfrågor Framställning av produkter och tjänster Detaljtillverkning Montering av enskilda delar till en helhet Tolerans, variation, nyckeltal, och statistisk processtyrning Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Test- och analysprocedurer Prestandaverifiering med hänsyn till systemkrav Prestandavalidering med hänsyn till kundbehov Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

20 Anpassning till relevanta standarder och lagstiftning Ledning av förverkligande Organisation och ledning av realiseringsprocessen Inköp, samverkan med partners Försörjningskedjor och logistik Styrning av kostnader, prestanda och tidsplanering Utvärdering av kvalitet Hälsa och säkerhet Säkerhet med avseende på omgivningen Möjliga förbättringar av realiseringsprocessen 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Mål och mätetal för prestanda, kostnad och kvalitet Hållbar användning Säker och trygg användning Användningsprocessens utformning och utveckling Modellering och analys av användningsprocessen Inskolning och användning Utbildning för professionell användning: o Simulering o Instruktion och program o Tillvägagångssätt Utbildning av användare Användningsprocesser Samverkan i användningsprocesser Underhåll Underhåll och logistik Livscykelprestanda och -tillförlitlighet Livscykelvärde och -kostnader Feedback för att förbättra systemet Förbättringar och utveckling av verksamheten Planerade produktförbättringar Förbättringar till följd av erfarenheter under användning Uppgradering av utvecklingsbara system Brådskande förbättringar/förändringar härledda ur erfarenheter vid användning Avveckling och avyttrande Teknisk och ekonomisk livslängd Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

21 Olika möjligheter till avyttrande Kvarvarande värden efter avyttring Miljöaspekter på avfall/slutanvändning Verksamhetsledning Driftens ledning och organisation Samarbetspartners Styrning av driftens kostnader, prestanda och tidsplanering Kvalitetssäkring och säkerhet Möjliga förbättringar av driftsprocessen Livscykelstyrning Hälsa och trygghet Omgivningens säkerhet Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap Denna utvidgning till CDIO kompetenserna erbjuds som en resurs för program som försöker svara på intressenternas uttalade behov av kompetenserna branschledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Ledarskapet bygger på faktorer som redan finns nämnda ovan, inklusive: Ledarskapsattityder - centrala personliga värderingar och karaktärer, attityder, tänkande och lärande (2.4), och etik, jämlikhet och andra ansvar (2.5) Relationer, inklusive teamarbete (3.1), kommunikation (3.2) och potentiell kommunikation på främmande språk (3.3) Skapa meningsfullt sammanhang, inklusive externa, samhälleliga och miljömässiga sammanhang (4.1), organisations- och företagskontext (4.2) idéutveckling, förverkligande och förvaltning (4.3) och systemtänkande (2.3) Dessutom finns det flera färdigheter som är behövliga: Identifiera frågeställningar, problem eller paradox (som bygger på förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Behov eller möjligheter som utveckling av ett system eller produkt kan ge upphov till Klargöra centrala frågorna Avgränsa det problem som skall lösas Identifiera en ev. underliggande paradox som skall undersökas Tänka kreativt och förmedla möjligheter (Bygger på en utveckling av kreativt tänkande 2.4.3) Hur skapar man nya idéer och metoder? Nya visioner av tekniska system som kan uppfylla kundernas och samhällets behov Kommunicera visioner för produkter och företag Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

22 Övertygande framtidsvisioner Definition av lösningar. (Bygger på en utvidgad förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Visionen på tekniska lösningar Uppnåbara mål för prestanda, kvalitet, budget och tidsplan Beaktande av kund och förmånstagare Beaktande av tekniska lösningar Beaktande av rättsliga, politiska och konkurrensmässiga krafter Skapa nya lösningskoncept (som bygger på och utvidgar och 4.3.3) Definiera krav och specifikationer Lösningskoncept på hög nivå Arkitektur och gränssnitt Anpassning till andra projekt inom företaget Anpassning till företagets strategi, resurser och infrastruktur Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation (bygger på och 4.2.5) Rekrytera nyckelpersoner till teamen med kompletterande färdigheter Uppstart av teamarbetet och tekniskt utbyte Definiera roller och ansvar och motivation Leda beslutsfattande inom teamen Utvärdera teamens framsteg och prestation Utveckla kompetenser och kompetensdelning Partnerskap med externt kompetenta personer Planera och slutföra ett projekt (bygger på 4.3.4) Handlingsplaner och alternativ som gör att ett projekt kan levereras inom utsatt tid Avvikelser från plan och omplanering Hantera mänskliga, tidsmässiga, ekonomiska och tekniska resurser för att hålla planen Riskanalys, konfiguration och dokumentation Projektekonomi och hur beslut påverkar dem Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk argumentering (som bygger på och 2.4.4) Att göra komplexa tekniska beslut på basen av osäkra och ofullständiga uppgifter Ifrågasätta och kritiskt utvärdera andra beslut Beakta överensstämmande information från flera källor Utvärdera fakta och identifiera tillförlitligheten av viktiga antaganden Beakta alternativ som föreslås av andra Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

23 Utvärdera framtidsscenarier för olika lösningar Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster (4.3 och 4.4) Designa och introducera nya varor och tjänster till marknaden Designa lösningar som motsvarar kundernas och samhällets behov Designa lösningar med lämplig balans mellan ny och befintlig teknik Robusta, flexibla och anpassningsbara produkter Beaktande av nuvarande och framtida konkurrens Utvärdera en lösningens effektivitet Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster (bygger på 4.2.6) De vetenskapliga och tekniska grunderna och möjligheter Potentiella möjligheter Uppfinna en praktisk anordning eller process som möjliggör en ny produkt eller lösning Immateriella rättigheter Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning (4.5 och 4.6) Leda förverkligande och drift Betonandet av kvalitet Säker användning Verksamhet som skapar något värdefullt för kunden och samhället 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Branschentreprenörskap berör alla aspekter av samhälls-och näringsliv (4.1 och 4.2) och alla de färdigheter som hör till idéutveckling, design, förverkligande och drift ( ) samt alla punkter under tekniskt ledarskap (4.7). Dessutom finns det grundläggande företagarfärdigheter: Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa företaget och dess finansiella infrastruktur Stödjande nätverk (bank, advokat, redovisning, etc.) Beaktande av lokal arbetsrätt och praxis Grunda ledningsgrupp Den initiala organisationen Bolagets styrelse Företagets rådgivare Skapa affärsplan Identifiera ett behov i världen som du kan uppfylla Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

24 En teknik eller service som kan bli en produkt Ett team som kan utveckla produkten Utvecklingsplan Kapitalanvändning Likviditetsstrategi Företag, kapital och ekonomi Behövligt kapital och timing av kapitalbehov (för att nå nästa milstolpe) Investerare som finansieringskälla Alternativa finansieringskällor (statlig, etc.) Investeringsstruktur (betalningsvillkor, pris osv) Finansiell analys riktad till investerare Ekonomihantering Utgifter mot mellanliggande milstolpar på framsteg Innovativ marknadsföring av produkter Storleken på den potentiella marknaden Konkurrenskraftanalys Kommersiellt genombrott Produktpositionering Kundrelationer Prissättning Försäljningsstart Kunddistribution Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Ny teknik som är tillgänglig Bedömning av om tekniken är färdigt utvecklad Bedömning av företagets möjlighet till att utveckla en ny produkt baserad på en viss teknik Bedöma teknikens effekt på produkten Att komma åt en teknik genom partnerskap, licensiering etc. Ett team som kan modifiera en teknik så den kan användas för att producera en kommersiell produkt Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Relationer som gagnar företaget framgång Mentorskap för företagets ledarskap Stöd för finansiella tjänster Nätverk av investerar Leverantörer Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

25 Anställa personer med rätt sammansättning av kompetenser Den tekniska processens start Produktionskultur och koncept Etablera företagsprocesser Hantera immateriella rättigheter och egendom Immateriella rättigheter till en produkt eller teknik Strategi i fråga om immateriella rättigheter - offensiv och defensiv Registrera patent och provisoriska patent Juridiskt stöd för immateriella rättigheter Entreprenörsmöjligheter som kan förverkligas med rätt teknologi Teknik som kan ge upphov till nya produkter och system Finansiering av entreprenörsverksamhet och organisation Källa: The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education June Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

Syllabus för naturvetenskapliga program

Syllabus för naturvetenskapliga program Syllabus för naturvetenskapliga program Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se Innehåll 1 Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga... 3 kunskaper... 3 1.1. kunskaper i grundläggande matematiska

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

HANDLING, UT- VECKLING OCH PROBLEMLÖSNING VID EXPERTISUPP- GIFTER motivera beslut som tagits då man verkat inom expertisuppgifter

HANDLING, UT- VECKLING OCH PROBLEMLÖSNING VID EXPERTISUPP- GIFTER motivera beslut som tagits då man verkat inom expertisuppgifter KUNNANDE VID INLEDNINGSFASEN KUNSKAPSOMRÅDEN Nivåer BEHÄRSDE AV BRANSCHENS TEO- RIER, TERMINO- LOGI, METODER 5 OCH PRINCIPER använda centrala teorier, metoder logiskt i olika situationer skriva för en

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Examensarbeten på institutionen. Industriell ekonomi

Examensarbeten på institutionen. Industriell ekonomi Examensarbeten på institutionen Industriell ekonomi Behörighetskrav För tillträde till kursen krävs att studenten har minst 270 hp totalt samt uppfyller samtliga krav under rubrik 4.3 Övriga krav i examensbeskrivningen

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Ledare i Alingsås kommun

Ledare i Alingsås kommun Ledare i Alingsås kommun Ledningsfilosofi för dig som är chef Ledare i Alingsås kommun Kommunens ledningsfilosofi riktar sig till dig som är chef i Alingsås kommun. Vi erbjuder dig ett spännande och ansvarfullt

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/3957 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning design, masterprogram, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program

Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program SKOLFS 1999:12 Utkom från trycket den 1 februari 2000 Senaste lydelse av Förordning om särskilda programmål för gymnasieskolans nationella program utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar

Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet E C A Lärarens kommentar Gymnasiet: Kunskapskrav svenska 1 kopplade till Ungdomsparlamentet Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-3372-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Hälsoinformatik Health Informatics Hälsoinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin med grund

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCe* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn: Kurs:.. Vårdenhet: Tidsperiod:. Grundnivå 1 Grundnivå Mål för den verksamhetsförlagda delen av

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i.

1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. IUP år 8 1. Eleverna hämtar på skolans hemsida formuläret som ska fyllas i. 2. Elever besvarar frågeställningar kring sin utveckling inom ämnet. Ett formulär gemensamt för alla ämnen används av eleven.

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Vetenskaplig metod och teknisk rapport

Vetenskaplig metod och teknisk rapport Vetenskaplig metod och teknisk rapport 1 Examensmålen i Högskoleförordningen visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet visa brett kunnande inom det valda

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet gymnasieingenjören i praktiken inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kemi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod KEMKEM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov Kemi B, Andersson, Sonesson m.fl, Liber. Kap. 2-4 och 7-14 Ett skriftligt

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer