Novia CDIO kompetenslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novia CDIO kompetenslista"

Transkript

1 Novia CDIO kompetenslista Övergripande kompetenser... 1 Övergripande kompetenser med delområden... 2 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser... 3 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

2 Övergripande kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

3 Övergripande kompetenser med delområden 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING 2.3. SYSTEMTÄNKANDE 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE 3.2. KOMMUNIKATION 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 4.3. IDÈUTVECKLING 4.4. PLANERING/DESIGN 4.5. FÖRVERKLIGANDE 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

4 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Modellering Uppskattning och kvalitativ analys Risk- och osäkerhetsanalys Slutsatser och rekommendationer 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Hypotesformulering Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Experimentell metodik Hypotestestning och slutsatser 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Prioritering och fokusering Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Kreativt tänkande Kritiskt tänkande Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Livslångt lärande och utbildning Planering av tid och resurser 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Professionellt uppträdande Proaktiv vision och intension i livet Att hålla sig a jour med branschens utveckling Jämlikt bemötande och mångfald Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

5 Förtroende och lojalitet 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Arbeta i team Teamutveckling Ledarskap Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi Kommunikationsstruktur Skriftlig kommunikation Multimedia och elektronisk kommunikation Grafisk kommunikation Muntlig presentation Fråga, lyssna och föra dialog Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Resonera Skapa olika relationer och nätverk 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Kommunikation på engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Inverkan på samhället och omgivningen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Historiska och kulturella sammanhang Aktuella frågeställningar och värderingar Utvecklande av ett globalt perspektiv Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Intressenter, strategier och mål Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

6 Att arbeta i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologi Projektfinansiering och ekonomi 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Lösningsmodeller Utvecklande av projekthantering 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Faser och infallsvinklar Tillämpning av kunskap vid planering och design Branschspecifik design och planering Tvärvetenskaplig design och planering Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Framställning av produkter och tjänster Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Ledning av förverkligande 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Inskolning och användning Underhåll Förbättringar och utveckling av verksamheten Avveckling och avyttrande Verksamhetsledning Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Identifiera frågeställningar, problem eller paradox Tänka kreativt och förmedla möjligheter Definition av lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

7 Skapa nya lösningskoncept Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation Planera och slutföra ett projekt Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa affärsplan Företag, kapital och ekonomi Innovativ marknadsföring av produkter Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Hantera immateriella rättigheter och egendom Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

8 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Hur yttrar sig problemet, och vilka fakta finns att tillgå? Antaganden och objektivitet Prioritering baserat på övergripande mål Tillvägagångssätt (modellval, analytiska och numeriska lösningar, kvalitativ analys, experiment och beaktande av osäkerhetsfaktorer) Modellering Antaganden som behövs för att förenkla komplexa system och miljöer Konceptuella och kvalitativa modeller Kvantitativa modeller och simuleringar Uppskattning och kvalitativ analys Uppskattning av storleksordningar, begränsningar och tendenser Bedöma konsistens, rimlighet och fel (gränser, enheter, etc.) Generalisering av analysresultat Risk- och osäkerhetsanalys Ofullständig och tvetydig information Sannolikhets- och statistisk modellering av händelseförlopp Cost-Benefits och riskanalys Beslutsanalys Marginaler och reserver Slutsatser och rekommendationer Förslag till problemlösning Viktiga resultat från lösningar och testdata Motsägelser och avvikelser i resultat Rekommendationer och sammanfattning Möjliga förbättringar av problemlösningsprocessen 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

9 Hypotesformulering Identifiera centrala kritiska frågeställningar Formulera hypoteser Kontroll och kontrollgrupper Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Strategier för informationssökning Informationssökning i on-line kataloger, databaser och bibliotek Sortera och klassificera viktig information Bedöma informationens kvalitet och tillförlitlighet Bedöma informationens väsentlighet och nyhetsvärde Identifiera frågor som anses obesvarade Använda och citera referenser alt. källhänvisningar Experimentell metodik Experimentell idé och tillvägagångssätt Hänsynstagande till människor som deltar i experimenten Experiment som bygger på samhällsvetenskapliga metoder Uppställning av experiment alt. experiment design Försöksprotokoll och tillvägagångssätt Experimentella mätningar Experimentella resultat och data Jämförelser mellan experimentella resultat och tillgängliga modeller Hypotestestning och slutsatser Statistisk validitet Begränsningar Slutsatser baserade på insamlade data, behov och värden Möjliga förbättringar i kunskapsbildningsprocessen 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Ett system, dess funktion, beteende och beståndsdelar Tvärfackligt förhållningssätt i syfte att förstå systemet utifrån olika perspektiv Systemets sociala, affärsmässiga och tekniska sammanhang Externa faktorer som påverkan systemet och systemets effekt utåt Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Begrepp som är nödvändiga för att definiera och modellera delar av eller hela systemet Viktiga relationer, interaktioner och gränssnitt mellan systemelement Funktionella och beteendemässiga egenskaper (Avsiktliga och oavsiktliga) som härstammar från systemet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

10 Evolutionär anpassning över tid Prioritering och fokusering Faktorer som är relevanta för systemet som helhet Pådrivande och dominanta faktorer Tilldelning av resurser för att lösa de viktigaste frågorna Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar Spänningar och konflikter som behöver kompromisser Lösningar som beaktar olika faktorer, åtgärdar spänningar och optimerar Flexibla kontra optimerade lösningar under en produkts eller ett systems livslängd Möjliga förbättringar av en lösning 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Behov av och möjlighet att ta initiativ Ledarskap i nya projekt med stark betoning på adekvata åtgärder Beslut som bygger på tillgänglig information Utveckling av en handlingsplan Potentiella fördelar och risker vid agerande och beslutsfattande Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Ansvarskänsla för resultatet Självförtroende, mod och entusiasm Vikten av hårt arbete, fokusering och noggrannhet Målmedvetna åtgärder, leverans av resultat och åtgärdsrapportering Anpassningsbarhet Optimal användning av situationens resurser eller grupp Vilja, beredskap och förmåga till självständigt arbete Vilja att arbeta med andra och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar Acceptera feedback och kritik och visa beredskap att reflektera och reagera Balansera privatliv och yrkesroll Kreativt tänkande Begreppsbildande och abstrakt tänkande Skapa syntes och generaliseringar Uppfinnings- och innovationsprocessen Betydelsen av kreativitet så som den kommer till uttryck inom konst, teknik och andra vetenskaper Kritiskt tänkande Formulering av och redogörelse av ett problem eller fråga Antaganden Logiska argument, felaktig slutledning och lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

11 Stödjande bevis, fakta och information Synpunkter och teorier Olika synsätt och teorier Slutsatser och implikationer Reflektion över kvaliteten på tänkandet Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Personliga färdigheter, intressen, styrkor och svagheter Graden av kompetens och ansvartagande för att förbättra och övervinna egna svagheter Betydelsen av djup och bredd i kunskapssökandet Insikt i hur effektivt och på vilket sätt man tänker Sammankoppling av kunskap och identifiering av kunskapens struktur Livslångt lärande och utbildning Motivation för livslångt lärande och utveckling Självstudiefärdigheter Medvetenhet om egen lärstil Utveckla en fungerande relation till sin mentor/handledare och andra Planering av tid och resurser Prioritera uppgifter Uppgifternas vikt och/eller brådskande Att lösa uppgiften på ett effektivt sätt 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Personliga etiska normer och principer Mod att följa sin etiska övertygelse trots motgångar Olika yrkesmässiga etiska krav som ger upphov till disharmoni Servicevillighet Beredskap att hjälpa andra och samhället i största allmänhet Professionellt uppträdande Professionell hållning Yrkesmässig taktfullhet och hövlighet Förståelse för internationella normer och sedvänjor i samband med personliga kontakter Proaktiv vision och intension i livet Personliga framtidsmål och visioner Strävan att utveckla sin potential som en ledare Professionell presentationsportfölj Begrundar sitt samhällsengagemang Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

12 Inspirerar andra Att hålla sig a jour med branschens utveckling Betydelsen av nya vetenskapliga upptäckter Nya teknologiers och innovationers påverkan socialt och tekniskt Vara bekant med aktuellt yrkeskunnande och aktuella metoder Sambandet mellan teori och praktik Jämlikt bemötande och mångfald Beredskap att behandla andra jämlikt och rättvist Omfattar diversitet inom grupper och mellan olika arbetstagare Visa tillmötesgående mot människor med olika bakgrund Förtroende och lojalitet Visa lojalitet mot kolleger och teamkamrater Beakta och visa uppskattning av andras bidrag Arbeta för andras framgång 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Olika steg i byggandet av ett team och dess livscykel Teamuppgifter och teamprocesser Teamroller och ansvarsområden Individuella teammedlemmars mål, behov och kvalifikationer (arbetssätt, kulturella skillnader) Teamets och teammedlemmarnas styrkor och svagheter Teamnormer pålitlighet, förtroende och initiativförmåga Arbeta i team Mål och agenda Planera och genomföra effektiva möten Grundläggande regler för teamet Effektiv kommunikation (aktivt lyssnande, samarbeta och informationsdelning) Positiv och effektiv återkoppling Planera, schemalägga och genomföra ett projekt Problemlösningar (kreativitet och beslutsfattande) Medlande, förhandling och lösning vid konflikt Teamutveckling Metoder för reflektion, utvärdering och självutvärdering Förmåga att stöda teamverksamhet och teamutveckling Förmåga att utvecklas som individ inom teamet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

13 Metoder för kommunikation och informationsspridning i teamet Teamledarskap Teamets mål och syften Teamledning Ledarskap och ledarstil (leda, coacha, stödja, delegera) Motivationssätt - (incentiv, föredöme, erkännande, etc.) Representera teamet utåt Mentorskap och rådgivning Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete Att arbeta i olika sorts team o Tvärfackligt team (inklusive icke branschfolk) o Små kontra stora team o Distans, utlokalisering och elektroniska samarbetsmiljöer o Tekniskt samarbete mellan teammedlemmar o Arbeta med icke-fackligt kunniga medlemmar och team 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi situationen kommunikationens mål åhörarnas behov och bakgrund kommunikation i olika sammanhang kommunikationsstrategi lämplig kombination av media kommunikationsstil (föreslå, granska, samarbeta, dokumentera, undervisa) innehåll och organisation Kommunikationsstruktur Logiska, övertygande argument ändamålsenlig struktur och samband mellan olika idéer relevanta, trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument ett koncist, precist, tydligt och klart språkbruk retoriska faktorer (t.ex. anpassning till publiken) tvärfacklig och mångkulturell kommunikation Skriftlig kommunikation Skriva sammanhängande och lättläsligt Följa stavnings- och skrivregler Formatera dokument Skriva teknisk text Olika skrivstilar (informella, formella, promemoria, rapporter, etc.) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

14 Multimedia och elektronisk kommunikation Förbereda elektroniska presentationer Regler för e-post, röstbrevlådor och videokonferenser Olika typer av elektroniska medier (grafiska figurer, webbsidor, bildspel, etc.) Grafisk kommunikation Skisser och ritningar Skapa tabeller, grafer och diagram Rita och tolka tekniska ritningar Användning av verktyg för grafisk produktion Muntlig presentation Förbereda presentationer och audiovisuella hjälpmedel med lämpligt språk, stil, timing och disposition Lämplig icke-verbal kommunikation (gester, ögonkontakt och kroppsspråk) Besvara frågor på ett tydligt och klart sätt Fråga, lyssna och föra dialog Att lyssna noggrant till andra med avsikten att förstå Ställa genomtänkta frågor Ta olika synpunkter i beaktande Föra en konstruktiv dialog Erkänna att andra idéer kan vara bättre än egna Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Identifiera potentiella meningsskiljaktigheter, spänningar och konflikter Förhandla om acceptabla lösningar Uppnå kompromisser utan att ge avkall på grundläggande principer Undvika att konflikter eskalerar Resonera Tydligt uttrycka sin egen åsikt Förklara resonemanget bakom en tolkning eller slutsats Utvärdera hur bra du blir förstått Anpassa resonerandet till åhörarnas bakgrund Skapa olika relationer och nätverk Uppskatta människor med olika färdigheter, kulturer och erfarenheter Ta och upprätthålla kontakt med olika individer Bygga omfattande sociala nätverk Aktivera och utnyttja nätverk för att uppnå mål 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

15 Kommunikation på engelska Tala, presentera, förhandla, läsa, skriva: formell stil, icke formell stil, facklig engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Yrkesroll Samhällsansvar Inverkan på samhället och omgivningen Inverkan på miljön samt på samhälleliga-, kunskapsmässiga- och ekonomiska system i den moderna kulturen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Hur samhället och dess representanter reglerar branschen Hur lagstiftning och politiska system påverkar och reglerar branschen Standarder och licenser som formas och regleras av olika branschorganisationer Hur skapas, används och försvaras immateriell egendom. Upphovsmannarätt och patentfrågor (immateriell rätt) Historiska och kulturella sammanhang Olika samhällen och deras historia, inklusive deras litterära, filosofiska och konstnärliga traditioner Lämplig diskurs och analys i diskussionen kring språk, tänkande och värderingar Aktuella frågeställningar och värderingar Viktiga aktuella politiska, sociala, juridiska och miljömässiga frågeställningar och värderingar Processer bakom gällande normer och värderingar samt individens roll i dessa Mekanismer som bidrar till skapande och spridning av kunskap Utvecklande av ett globalt perspektiv Internationell verksamhet Likheter och skillnader gällande politiska, sociala, ekonomiska, affärsmässiga och tekniska normer inom olika kulturer Mellanstatliga överenskommelser och samarbete Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

16 Definition av hållbarhet Hållbarhetsmål Vikten av att tänka hållbart Hållbarhetsprinciper 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Skillnader i arbetssätt, kultur och framgångskriterier mellan olika verksamhetsområden: o Näringsliv/industri kontra universitet/högskolor kontra statlig organisation kontra icke-statlig verksamhet o Marknadsstyrning kontra politisk styrning o Stor kontra liten skala o Centraliserad kontra delegerad o Forskning och utveckling kontra produktion o Utvecklade branscher kontra växande kontra helt nya branscher o Långa kontra korta utvecklingscykler o Med eller utan organiserad arbetskraft (fackföreningar) Intressenter, strategier och mål Intressenter och de som drar nytta av verksamheten (ägare, anställda, kunder m.fl.) Skyldigheter mot intressenter Verksamhetens mission, omfattning och mål Strategi och resursallokering för verksamheten Verksamhetens kärnkompetens och viktigaste marknader Samarbetspartner Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Entreprenörsverksamhet som hänför sig till branschen Teknologi och metoder som kan skapa nya system, planer eller produkter Organisation och finansiering av entreprenörsverksamhet Att arbeta i en organisation Ledningens roll Olika roller och ansvarsfördelning i en organisation Rollerna i linjeorganisationer och projektorganisationer Hur man arbetar effektivt i en hierarki och i en organisation Förändringar, dynamik och utveckling i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Företagskultur och traditioner som avspeglar den nationella kulturen Godkännande av kvalifikationer och examina Samhällelig reglering av internationellt arbete Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

17 Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologier Forsknings- och utvecklingsprocesser Identifiering och utvärdering av olika tekniker och metoder Riktlinjer för branschspecifik utveckling Immateriella rättigheter och patent Projektfinansiering och ekonomi Finansiella och administrativa mål och mätetal Projektfinansiering och investeringar, avkastning och tajming Finansiell planering och kontroll Projektets inverkan på verksamhetens ekonomi, intäkter och kassaflöde 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Behov och möjligheter o Kund- och marknadsbehov o Möjligheter som uppstår genom nya metoder eller latenta behov o Omgivningens behov Faktorer som anger ramar för förverkligandet o Affärsmässiga mål, strategier, möjligheter och samarbetspartner o Analys av konkurrenssituationen och "benchmarking" o Inverkan av etiska, sociala, miljömässiga och juridiska faktorer samt regelverk o Sannolikheten för förändringar i de faktorer som påverkar systemet dess mål och tillgängliga resurser Mål och krav o Formulering av mål och krav o Preliminära mål (baserade på behov, möjligheter och andra faktorer) o Mätbara mål o Konsekventa och heltäckande krav Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Nödvändiga funktioner Systemkoncept (ekologiska, ekonomiska, sociokulturella system) Lämplig metodik Kompromisser och kombinationer av alternativa koncept Övergripande form och struktur Uppdelning av systemet i delsystem, förståelse av funktion och samband Lösningsmodeller Lämpliga modeller för funktionsduglighet Implementering och användning Värde och kostnader under hela livscykeln Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

18 Kompromisser om mål, funktioner, koncept och struktur för att uppnå samförstånd Användarperspektiv Utvecklande av projekthantering Styrning av kostnader, kvalitet och tidsplan o Lämpliga etappmål och granskningstillfällen o Verksamhetsstyrning och dokumentation o Uppnådda resultat jämfört med utgångsläget Identifiering av uppnådda resultat Uppskattning och fördelning av resurser Risker och alternativ Möjliga förbättringar av utvecklingsprocessen 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Krav på systemets olika delar Alternativ utformning Inledande Utformning och skiss Planering för hela livscykeln Prototyper och provartiklar Optimering med hänsyn till begränsningar Upprepning som leder till samförstånd Den slutliga planen Anpassning till ändringar i kraven Faser och infallsvinklar Aktiviteter som hör i hop med produktutveckling Lämpliga projektmodeller ( vattenfall, spiral, parallell, Scrum o.s.v.) Processer för framtagande av olika produkttyper Tillämpning av kunskap vid design och planering Teknisk och vetenskaplig kunskap Kreativt och kritiskt tänkande, systemtänkande, undersökning och problemlösning Tidigare arbeten inom området, standardisering och återanvändning av tidigare lösningar (inklusive reverse engineering och omkonstruktion) Tillvaratagande av designkunskap Branschspecifik design och planering Lämpliga tekniker, verktyg och processer Kalibrering och validering av konstruktionsverktyg Kvantitativ analys Modellering, simulering och experiment Analys som leder till konstruktionsförbättringar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

19 Tvärvetenskaplig design och planering Samverkan mellan olika ämnen och branscher Hantering av olika konventioner och antaganden Skillnader i precision/utvecklingsgrad mellan olika branschers modeller Multidisciplinära designmiljöer Tvärvetenskaplig design Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål Design med avseende på o Prestanda, kvalitet, robusthet, livscykelkostnad och -värde o Hållbarhet o Säkerhet och trygghet o Estetik och ergonomi o Mänskliga faktorer, interaktion och övervakning o Implementation, verifierbarhet, testbarhet och miljömässig hållbarhet o Drift och användning o Underhåll, pålitlighet och tillförlitlighet o Utveckling och produktförbättring o Urbruktagande, återanvändning och återvinning 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Mål och mätetal för realiseringsprocessens prestanda, kostnad och kvalitet Realiseringsprocessens utformning o Fördelning av uppgifter och deras inbördes ordning o Arbetsflöde o Hänsyn till människor som operatörer och användare Hållbarhetsfrågor Framställning av produkter och tjänster Detaljtillverkning Montering av enskilda delar till en helhet Tolerans, variation, nyckeltal, och statistisk processtyrning Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Test- och analysprocedurer Prestandaverifiering med hänsyn till systemkrav Prestandavalidering med hänsyn till kundbehov Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

20 Anpassning till relevanta standarder och lagstiftning Ledning av förverkligande Organisation och ledning av realiseringsprocessen Inköp, samverkan med partners Försörjningskedjor och logistik Styrning av kostnader, prestanda och tidsplanering Utvärdering av kvalitet Hälsa och säkerhet Säkerhet med avseende på omgivningen Möjliga förbättringar av realiseringsprocessen 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Mål och mätetal för prestanda, kostnad och kvalitet Hållbar användning Säker och trygg användning Användningsprocessens utformning och utveckling Modellering och analys av användningsprocessen Inskolning och användning Utbildning för professionell användning: o Simulering o Instruktion och program o Tillvägagångssätt Utbildning av användare Användningsprocesser Samverkan i användningsprocesser Underhåll Underhåll och logistik Livscykelprestanda och -tillförlitlighet Livscykelvärde och -kostnader Feedback för att förbättra systemet Förbättringar och utveckling av verksamheten Planerade produktförbättringar Förbättringar till följd av erfarenheter under användning Uppgradering av utvecklingsbara system Brådskande förbättringar/förändringar härledda ur erfarenheter vid användning Avveckling och avyttrande Teknisk och ekonomisk livslängd Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

21 Olika möjligheter till avyttrande Kvarvarande värden efter avyttring Miljöaspekter på avfall/slutanvändning Verksamhetsledning Driftens ledning och organisation Samarbetspartners Styrning av driftens kostnader, prestanda och tidsplanering Kvalitetssäkring och säkerhet Möjliga förbättringar av driftsprocessen Livscykelstyrning Hälsa och trygghet Omgivningens säkerhet Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap Denna utvidgning till CDIO kompetenserna erbjuds som en resurs för program som försöker svara på intressenternas uttalade behov av kompetenserna branschledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Ledarskapet bygger på faktorer som redan finns nämnda ovan, inklusive: Ledarskapsattityder - centrala personliga värderingar och karaktärer, attityder, tänkande och lärande (2.4), och etik, jämlikhet och andra ansvar (2.5) Relationer, inklusive teamarbete (3.1), kommunikation (3.2) och potentiell kommunikation på främmande språk (3.3) Skapa meningsfullt sammanhang, inklusive externa, samhälleliga och miljömässiga sammanhang (4.1), organisations- och företagskontext (4.2) idéutveckling, förverkligande och förvaltning (4.3) och systemtänkande (2.3) Dessutom finns det flera färdigheter som är behövliga: Identifiera frågeställningar, problem eller paradox (som bygger på förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Behov eller möjligheter som utveckling av ett system eller produkt kan ge upphov till Klargöra centrala frågorna Avgränsa det problem som skall lösas Identifiera en ev. underliggande paradox som skall undersökas Tänka kreativt och förmedla möjligheter (Bygger på en utveckling av kreativt tänkande 2.4.3) Hur skapar man nya idéer och metoder? Nya visioner av tekniska system som kan uppfylla kundernas och samhällets behov Kommunicera visioner för produkter och företag Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

22 Övertygande framtidsvisioner Definition av lösningar. (Bygger på en utvidgad förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Visionen på tekniska lösningar Uppnåbara mål för prestanda, kvalitet, budget och tidsplan Beaktande av kund och förmånstagare Beaktande av tekniska lösningar Beaktande av rättsliga, politiska och konkurrensmässiga krafter Skapa nya lösningskoncept (som bygger på och utvidgar och 4.3.3) Definiera krav och specifikationer Lösningskoncept på hög nivå Arkitektur och gränssnitt Anpassning till andra projekt inom företaget Anpassning till företagets strategi, resurser och infrastruktur Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation (bygger på och 4.2.5) Rekrytera nyckelpersoner till teamen med kompletterande färdigheter Uppstart av teamarbetet och tekniskt utbyte Definiera roller och ansvar och motivation Leda beslutsfattande inom teamen Utvärdera teamens framsteg och prestation Utveckla kompetenser och kompetensdelning Partnerskap med externt kompetenta personer Planera och slutföra ett projekt (bygger på 4.3.4) Handlingsplaner och alternativ som gör att ett projekt kan levereras inom utsatt tid Avvikelser från plan och omplanering Hantera mänskliga, tidsmässiga, ekonomiska och tekniska resurser för att hålla planen Riskanalys, konfiguration och dokumentation Projektekonomi och hur beslut påverkar dem Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk argumentering (som bygger på och 2.4.4) Att göra komplexa tekniska beslut på basen av osäkra och ofullständiga uppgifter Ifrågasätta och kritiskt utvärdera andra beslut Beakta överensstämmande information från flera källor Utvärdera fakta och identifiera tillförlitligheten av viktiga antaganden Beakta alternativ som föreslås av andra Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

23 Utvärdera framtidsscenarier för olika lösningar Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster (4.3 och 4.4) Designa och introducera nya varor och tjänster till marknaden Designa lösningar som motsvarar kundernas och samhällets behov Designa lösningar med lämplig balans mellan ny och befintlig teknik Robusta, flexibla och anpassningsbara produkter Beaktande av nuvarande och framtida konkurrens Utvärdera en lösningens effektivitet Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster (bygger på 4.2.6) De vetenskapliga och tekniska grunderna och möjligheter Potentiella möjligheter Uppfinna en praktisk anordning eller process som möjliggör en ny produkt eller lösning Immateriella rättigheter Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning (4.5 och 4.6) Leda förverkligande och drift Betonandet av kvalitet Säker användning Verksamhet som skapar något värdefullt för kunden och samhället 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Branschentreprenörskap berör alla aspekter av samhälls-och näringsliv (4.1 och 4.2) och alla de färdigheter som hör till idéutveckling, design, förverkligande och drift ( ) samt alla punkter under tekniskt ledarskap (4.7). Dessutom finns det grundläggande företagarfärdigheter: Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa företaget och dess finansiella infrastruktur Stödjande nätverk (bank, advokat, redovisning, etc.) Beaktande av lokal arbetsrätt och praxis Grunda ledningsgrupp Den initiala organisationen Bolagets styrelse Företagets rådgivare Skapa affärsplan Identifiera ett behov i världen som du kan uppfylla Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

24 En teknik eller service som kan bli en produkt Ett team som kan utveckla produkten Utvecklingsplan Kapitalanvändning Likviditetsstrategi Företag, kapital och ekonomi Behövligt kapital och timing av kapitalbehov (för att nå nästa milstolpe) Investerare som finansieringskälla Alternativa finansieringskällor (statlig, etc.) Investeringsstruktur (betalningsvillkor, pris osv) Finansiell analys riktad till investerare Ekonomihantering Utgifter mot mellanliggande milstolpar på framsteg Innovativ marknadsföring av produkter Storleken på den potentiella marknaden Konkurrenskraftanalys Kommersiellt genombrott Produktpositionering Kundrelationer Prissättning Försäljningsstart Kunddistribution Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Ny teknik som är tillgänglig Bedömning av om tekniken är färdigt utvecklad Bedömning av företagets möjlighet till att utveckla en ny produkt baserad på en viss teknik Bedöma teknikens effekt på produkten Att komma åt en teknik genom partnerskap, licensiering etc. Ett team som kan modifiera en teknik så den kan användas för att producera en kommersiell produkt Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Relationer som gagnar företaget framgång Mentorskap för företagets ledarskap Stöd för finansiella tjänster Nätverk av investerar Leverantörer Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

25 Anställa personer med rätt sammansättning av kompetenser Den tekniska processens start Produktionskultur och koncept Etablera företagsprocesser Hantera immateriella rättigheter och egendom Immateriella rättigheter till en produkt eller teknik Strategi i fråga om immateriella rättigheter - offensiv och defensiv Registrera patent och provisoriska patent Juridiskt stöd för immateriella rättigheter Entreprenörsmöjligheter som kan förverkligas med rätt teknologi Teknik som kan ge upphov till nya produkter och system Finansiering av entreprenörsverksamhet och organisation Källa: The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education June Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

Syllabus för naturvetenskapliga program

Syllabus för naturvetenskapliga program Syllabus för naturvetenskapliga program Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se Innehåll 1 Matematiska, natur- och teknikvetenskapliga... 3 kunskaper... 3 1.1. kunskaper i grundläggande matematiska

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg

Att leda, bygga och ingå i effektiva team. Bengt Kallenberg Att leda, bygga och ingå i effektiva team Bengt Kallenberg Du kommer få med dig... Grupp och team, vad och varför? Nycklarna för att lyckas Övergripande förståelse för de olika faserna Ökad kunskap om

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg

Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva. Bengt Kallenberg Att ta gruppen genom konfliktfasen - och överleva Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Grupp och team, vad och varför? - Nycklar för att lyckas - Ledarskapet - Sammansättningen - De olika faserna,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL

Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Akademin för hälsa, vård och välfärd Fysioterapeutprogrammet Utvecklings- och bedömningsinstrument för fysioterapeutstuderande i verksamhetsförlagd utbildning MANUAL Termin 4 VFU-period 1, 2 och 3 Termin

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

En grupp. varandra. gruppen, normer

En grupp. varandra. gruppen, normer En grupp en samling individer som står i dynamiskt samspel med varandra - Ett eller flera gemensamma syften med sin existens - Mer eller mindre uttalad organisation där olika deltagare fyller olika funktioner

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Lean på svenska ska det vara nödvändigt?

Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Lean på svenska ska det vara nödvändigt? Presentation av Per Gullander, Swerea IVF Monteringsforums konferens 2009-03-11. Delresultat från MERA-projektet SwePS Swedish Production System. För mer information

Läs mer

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568

En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 En inbjudan till kunskap i entreprenad! I samarbete med Retorium AB, Ett företag inom Confidence Exteriör Art & Design AB 556612-7568 Entreprenörskap Redovisning / Bokföring BAS steg 1, 2 och 3 Marknadsplanering

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Extended DISC Extended DISC är ett av de modernaste och mest flexibla verktyget på marknaden. Med Extended DISC kan du arbeta med många områden: " Beteende och kommunikation " Beteendekompetenser för kultur,

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin

Resultat från forskning inom regionen. Arbets-och Miljömedicin Ledarskap och hälsa Resultat från forskning inom regionen Lotta Dellve, docent Arbets-och Miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsofrämjande arbetsplats!

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

individer, team, ledare, säljare

individer, team, ledare, säljare Exakt Objektiv Noggrann Strukturerad Analytisk Effektiv Målinriktad Drivande Tävlingsinriktad Beslutsam Ansvarstagande Demokratisk Förstående Omtänksam Vänlig Engagerad Optimistisk Entusiastisk Övertygande

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från?

LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? LÄRARHANDLEDNING Var kommer alla smarta idéer från? Bakgrund MegaMind är Tekniska museets nya science center som handlar om hur en bra idé blir till och hur man kan ta den vidare till verklighet från sinnesintryck

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

diskussion om etik i framtidens

diskussion om etik i framtidens Etisk klinik - mångprofessionell diskussion om etik i framtidens social- och hälsovård Vaartio-Rajalin Heli forskare vid Åbo Universitet vårdvetenskaplig fakultet Westergård Jonathan, timlärare vid YH

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

KONSTRUKTION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet KONSTRUKTION Ämnet konstruktion behandlar konstruktionsprocesser från idé till färdig produkt, där syftet är att utforma och dimensionera produkter med sikte på ändamålsenlig formgivning, funktion och

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer