Novia CDIO kompetenslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Novia CDIO kompetenslista"

Transkript

1 Novia CDIO kompetenslista Övergripande kompetenser... 1 Övergripande kompetenser med delområden... 2 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser... 3 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

2 Övergripande kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

3 Övergripande kompetenser med delområden 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING 2.3. SYSTEMTÄNKANDE 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE 3.2. KOMMUNIKATION 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 4.3. IDÈUTVECKLING 4.4. PLANERING/DESIGN 4.5. FÖRVERKLIGANDE 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

4 Övergripande kompetenser med delområden och specifika kompetenser 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Modellering Uppskattning och kvalitativ analys Risk- och osäkerhetsanalys Slutsatser och rekommendationer 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Hypotesformulering Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Experimentell metodik Hypotestestning och slutsatser 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Prioritering och fokusering Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Kreativt tänkande Kritiskt tänkande Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Livslångt lärande och utbildning Planering av tid och resurser 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Professionellt uppträdande Proaktiv vision och intension i livet Att hålla sig a jour med branschens utveckling Jämlikt bemötande och mångfald Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

5 Förtroende och lojalitet 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Arbeta i team Teamutveckling Ledarskap Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi Kommunikationsstruktur Skriftlig kommunikation Multimedia och elektronisk kommunikation Grafisk kommunikation Muntlig presentation Fråga, lyssna och föra dialog Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Resonera Skapa olika relationer och nätverk 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Kommunikation på engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Inverkan på samhället och omgivningen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Historiska och kulturella sammanhang Aktuella frågeställningar och värderingar Utvecklande av ett globalt perspektiv Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Intressenter, strategier och mål Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

6 Att arbeta i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologi Projektfinansiering och ekonomi 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Lösningsmodeller Utvecklande av projekthantering 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Faser och infallsvinklar Tillämpning av kunskap vid planering och design Branschspecifik design och planering Tvärvetenskaplig design och planering Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Framställning av produkter och tjänster Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Ledning av förverkligande 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Inskolning och användning Underhåll Förbättringar och utveckling av verksamheten Avveckling och avyttrande Verksamhetsledning Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Identifiera frågeställningar, problem eller paradox Tänka kreativt och förmedla möjligheter Definition av lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

7 Skapa nya lösningskoncept Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation Planera och slutföra ett projekt Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa affärsplan Företag, kapital och ekonomi Innovativ marknadsföring av produkter Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Hantera immateriella rättigheter och egendom Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

8 Övergripande kompetenser med delområden, specifika kompetenser och förtydligande exempel 1. YRKESKUNSKAP OCH FACKLIGT TÄNKANDE 1.1. KUNSKAP I GRUNDLÄGGANDE ÄMNEN 1.2. BASKUNSKAP I FACKLIGA ÄMNEN 1.3. FÖRDJUPADE KUNSKAPER, METODER OCH VERKTYG 2. INDIVIDUELLA OCH PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 2.1. ANALYTISKT TÄNKANDE OCH PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA Problemidentifikation och problemformulering Hur yttrar sig problemet, och vilka fakta finns att tillgå? Antaganden och objektivitet Prioritering baserat på övergripande mål Tillvägagångssätt (modellval, analytiska och numeriska lösningar, kvalitativ analys, experiment och beaktande av osäkerhetsfaktorer) Modellering Antaganden som behövs för att förenkla komplexa system och miljöer Konceptuella och kvalitativa modeller Kvantitativa modeller och simuleringar Uppskattning och kvalitativ analys Uppskattning av storleksordningar, begränsningar och tendenser Bedöma konsistens, rimlighet och fel (gränser, enheter, etc.) Generalisering av analysresultat Risk- och osäkerhetsanalys Ofullständig och tvetydig information Sannolikhets- och statistisk modellering av händelseförlopp Cost-Benefits och riskanalys Beslutsanalys Marginaler och reserver Slutsatser och rekommendationer Förslag till problemlösning Viktiga resultat från lösningar och testdata Motsägelser och avvikelser i resultat Rekommendationer och sammanfattning Möjliga förbättringar av problemlösningsprocessen 2.2. EXPERIMENTATION, UNDERSÖKNING OCH KUNSKAPSBILDNING Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

9 Hypotesformulering Identifiera centrala kritiska frågeställningar Formulera hypoteser Kontroll och kontrollgrupper Informationssökning i tryckt och elektronisk litteratur Strategier för informationssökning Informationssökning i on-line kataloger, databaser och bibliotek Sortera och klassificera viktig information Bedöma informationens kvalitet och tillförlitlighet Bedöma informationens väsentlighet och nyhetsvärde Identifiera frågor som anses obesvarade Använda och citera referenser alt. källhänvisningar Experimentell metodik Experimentell idé och tillvägagångssätt Hänsynstagande till människor som deltar i experimenten Experiment som bygger på samhällsvetenskapliga metoder Uppställning av experiment alt. experiment design Försöksprotokoll och tillvägagångssätt Experimentella mätningar Experimentella resultat och data Jämförelser mellan experimentella resultat och tillgängliga modeller Hypotestestning och slutsatser Statistisk validitet Begränsningar Slutsatser baserade på insamlade data, behov och värden Möjliga förbättringar i kunskapsbildningsprocessen 2.3. SYSTEMTÄNKANDE Holistisk tänkande Ett system, dess funktion, beteende och beståndsdelar Tvärfackligt förhållningssätt i syfte att förstå systemet utifrån olika perspektiv Systemets sociala, affärsmässiga och tekniska sammanhang Externa faktorer som påverkan systemet och systemets effekt utåt Systemets uppkomst och interaktioner i systemet Begrepp som är nödvändiga för att definiera och modellera delar av eller hela systemet Viktiga relationer, interaktioner och gränssnitt mellan systemelement Funktionella och beteendemässiga egenskaper (Avsiktliga och oavsiktliga) som härstammar från systemet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

10 Evolutionär anpassning över tid Prioritering och fokusering Faktorer som är relevanta för systemet som helhet Pådrivande och dominanta faktorer Tilldelning av resurser för att lösa de viktigaste frågorna Kompromisser, bedömningar och avvägningar i val av lösningar Spänningar och konflikter som behöver kompromisser Lösningar som beaktar olika faktorer, åtgärdar spänningar och optimerar Flexibla kontra optimerade lösningar under en produkts eller ett systems livslängd Möjliga förbättringar av en lösning 2.4. ATTITYDER, TANKAR OCH LÄRANDE Initiativ och beredskap att fatta beslut i osäkra situationer Behov av och möjlighet att ta initiativ Ledarskap i nya projekt med stark betoning på adekvata åtgärder Beslut som bygger på tillgänglig information Utveckling av en handlingsplan Potentiella fördelar och risker vid agerande och beslutsfattande Uthållighet, iver och vilja att leverera, idérikedom och flexibilitet Ansvarskänsla för resultatet Självförtroende, mod och entusiasm Vikten av hårt arbete, fokusering och noggrannhet Målmedvetna åtgärder, leverans av resultat och åtgärdsrapportering Anpassningsbarhet Optimal användning av situationens resurser eller grupp Vilja, beredskap och förmåga till självständigt arbete Vilja att arbeta med andra och att vara lyhörd för och beakta olika infallsvinklar Acceptera feedback och kritik och visa beredskap att reflektera och reagera Balansera privatliv och yrkesroll Kreativt tänkande Begreppsbildande och abstrakt tänkande Skapa syntes och generaliseringar Uppfinnings- och innovationsprocessen Betydelsen av kreativitet så som den kommer till uttryck inom konst, teknik och andra vetenskaper Kritiskt tänkande Formulering av och redogörelse av ett problem eller fråga Antaganden Logiska argument, felaktig slutledning och lösningar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

11 Stödjande bevis, fakta och information Synpunkter och teorier Olika synsätt och teorier Slutsatser och implikationer Reflektion över kvaliteten på tänkandet Integrering av självkännedom, metakognition och kunskap Personliga färdigheter, intressen, styrkor och svagheter Graden av kompetens och ansvartagande för att förbättra och övervinna egna svagheter Betydelsen av djup och bredd i kunskapssökandet Insikt i hur effektivt och på vilket sätt man tänker Sammankoppling av kunskap och identifiering av kunskapens struktur Livslångt lärande och utbildning Motivation för livslångt lärande och utveckling Självstudiefärdigheter Medvetenhet om egen lärstil Utveckla en fungerande relation till sin mentor/handledare och andra Planering av tid och resurser Prioritera uppgifter Uppgifternas vikt och/eller brådskande Att lösa uppgiften på ett effektivt sätt 2.5. ETIK, LIKVÄRDIGT BEMÖTANDE OCH ÖVRIGT ANSVAR Yrkesetik, integritet och socialt ansvar Personliga etiska normer och principer Mod att följa sin etiska övertygelse trots motgångar Olika yrkesmässiga etiska krav som ger upphov till disharmoni Servicevillighet Beredskap att hjälpa andra och samhället i största allmänhet Professionellt uppträdande Professionell hållning Yrkesmässig taktfullhet och hövlighet Förståelse för internationella normer och sedvänjor i samband med personliga kontakter Proaktiv vision och intension i livet Personliga framtidsmål och visioner Strävan att utveckla sin potential som en ledare Professionell presentationsportfölj Begrundar sitt samhällsengagemang Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

12 Inspirerar andra Att hålla sig a jour med branschens utveckling Betydelsen av nya vetenskapliga upptäckter Nya teknologiers och innovationers påverkan socialt och tekniskt Vara bekant med aktuellt yrkeskunnande och aktuella metoder Sambandet mellan teori och praktik Jämlikt bemötande och mångfald Beredskap att behandla andra jämlikt och rättvist Omfattar diversitet inom grupper och mellan olika arbetstagare Visa tillmötesgående mot människor med olika bakgrund Förtroende och lojalitet Visa lojalitet mot kolleger och teamkamrater Beakta och visa uppskattning av andras bidrag Arbeta för andras framgång 3. INTERPERSONELLA FÄRDIGHETER: TEAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 3.1. TEAMARBETE Skapa effektiva team Olika steg i byggandet av ett team och dess livscykel Teamuppgifter och teamprocesser Teamroller och ansvarsområden Individuella teammedlemmars mål, behov och kvalifikationer (arbetssätt, kulturella skillnader) Teamets och teammedlemmarnas styrkor och svagheter Teamnormer pålitlighet, förtroende och initiativförmåga Arbeta i team Mål och agenda Planera och genomföra effektiva möten Grundläggande regler för teamet Effektiv kommunikation (aktivt lyssnande, samarbeta och informationsdelning) Positiv och effektiv återkoppling Planera, schemalägga och genomföra ett projekt Problemlösningar (kreativitet och beslutsfattande) Medlande, förhandling och lösning vid konflikt Teamutveckling Metoder för reflektion, utvärdering och självutvärdering Förmåga att stöda teamverksamhet och teamutveckling Förmåga att utvecklas som individ inom teamet Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

13 Metoder för kommunikation och informationsspridning i teamet Teamledarskap Teamets mål och syften Teamledning Ledarskap och ledarstil (leda, coacha, stödja, delegera) Motivationssätt - (incentiv, föredöme, erkännande, etc.) Representera teamet utåt Mentorskap och rådgivning Tekniskt och tvärvetenskapligt teamarbete Att arbeta i olika sorts team o Tvärfackligt team (inklusive icke branschfolk) o Små kontra stora team o Distans, utlokalisering och elektroniska samarbetsmiljöer o Tekniskt samarbete mellan teammedlemmar o Arbeta med icke-fackligt kunniga medlemmar och team 3.2. KOMMUNIKATION Kommunikationsstrategi situationen kommunikationens mål åhörarnas behov och bakgrund kommunikation i olika sammanhang kommunikationsstrategi lämplig kombination av media kommunikationsstil (föreslå, granska, samarbeta, dokumentera, undervisa) innehåll och organisation Kommunikationsstruktur Logiska, övertygande argument ändamålsenlig struktur och samband mellan olika idéer relevanta, trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument ett koncist, precist, tydligt och klart språkbruk retoriska faktorer (t.ex. anpassning till publiken) tvärfacklig och mångkulturell kommunikation Skriftlig kommunikation Skriva sammanhängande och lättläsligt Följa stavnings- och skrivregler Formatera dokument Skriva teknisk text Olika skrivstilar (informella, formella, promemoria, rapporter, etc.) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

14 Multimedia och elektronisk kommunikation Förbereda elektroniska presentationer Regler för e-post, röstbrevlådor och videokonferenser Olika typer av elektroniska medier (grafiska figurer, webbsidor, bildspel, etc.) Grafisk kommunikation Skisser och ritningar Skapa tabeller, grafer och diagram Rita och tolka tekniska ritningar Användning av verktyg för grafisk produktion Muntlig presentation Förbereda presentationer och audiovisuella hjälpmedel med lämpligt språk, stil, timing och disposition Lämplig icke-verbal kommunikation (gester, ögonkontakt och kroppsspråk) Besvara frågor på ett tydligt och klart sätt Fråga, lyssna och föra dialog Att lyssna noggrant till andra med avsikten att förstå Ställa genomtänkta frågor Ta olika synpunkter i beaktande Föra en konstruktiv dialog Erkänna att andra idéer kan vara bättre än egna Förhandla, kompromissa och söka konfliktlösning Identifiera potentiella meningsskiljaktigheter, spänningar och konflikter Förhandla om acceptabla lösningar Uppnå kompromisser utan att ge avkall på grundläggande principer Undvika att konflikter eskalerar Resonera Tydligt uttrycka sin egen åsikt Förklara resonemanget bakom en tolkning eller slutsats Utvärdera hur bra du blir förstått Anpassa resonerandet till åhörarnas bakgrund Skapa olika relationer och nätverk Uppskatta människor med olika färdigheter, kulturer och erfarenheter Ta och upprätthålla kontakt med olika individer Bygga omfattande sociala nätverk Aktivera och utnyttja nätverk för att uppnå mål 3.3. ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

15 Kommunikation på engelska Tala, presentera, förhandla, läsa, skriva: formell stil, icke formell stil, facklig engelska Kommunikation på språk som används inom det regionala näringslivet Kommunikation på andra språk 4. IDÉUTVECKLING, PLANERING/DESIGN, FÖRVERKLIGANDE OCH DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING MED HÄNSYN TILL EKONOMISKA, SAMHÄLLELIGA OCH MILJÖMÄSSIGA OMSTÄNDIGHETER INNOVATIONSPROCESSEN 4.1. EXTERNA SOCIALA OCH MILJÖMÄSSIGA SAMMANHANG Professionella roller och ansvar Yrkesroll Samhällsansvar Inverkan på samhället och omgivningen Inverkan på miljön samt på samhälleliga-, kunskapsmässiga- och ekonomiska system i den moderna kulturen Samhällets regelverk för verksamhet i branschen Hur samhället och dess representanter reglerar branschen Hur lagstiftning och politiska system påverkar och reglerar branschen Standarder och licenser som formas och regleras av olika branschorganisationer Hur skapas, används och försvaras immateriell egendom. Upphovsmannarätt och patentfrågor (immateriell rätt) Historiska och kulturella sammanhang Olika samhällen och deras historia, inklusive deras litterära, filosofiska och konstnärliga traditioner Lämplig diskurs och analys i diskussionen kring språk, tänkande och värderingar Aktuella frågeställningar och värderingar Viktiga aktuella politiska, sociala, juridiska och miljömässiga frågeställningar och värderingar Processer bakom gällande normer och värderingar samt individens roll i dessa Mekanismer som bidrar till skapande och spridning av kunskap Utvecklande av ett globalt perspektiv Internationell verksamhet Likheter och skillnader gällande politiska, sociala, ekonomiska, affärsmässiga och tekniska normer inom olika kulturer Mellanstatliga överenskommelser och samarbete Hållbarhet och behovet av hållbar utveckling Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

16 Definition av hållbarhet Hållbarhetsmål Vikten av att tänka hållbart Hållbarhetsprinciper 4.2. RAMAR FÖR VERKSAMHETEN I BRANSCHENS FÖRETAG OCH ORGANISATIONER Förståelse för olika företags- och organisationskulturer Skillnader i arbetssätt, kultur och framgångskriterier mellan olika verksamhetsområden: o Näringsliv/industri kontra universitet/högskolor kontra statlig organisation kontra icke-statlig verksamhet o Marknadsstyrning kontra politisk styrning o Stor kontra liten skala o Centraliserad kontra delegerad o Forskning och utveckling kontra produktion o Utvecklade branscher kontra växande kontra helt nya branscher o Långa kontra korta utvecklingscykler o Med eller utan organiserad arbetskraft (fackföreningar) Intressenter, strategier och mål Intressenter och de som drar nytta av verksamheten (ägare, anställda, kunder m.fl.) Skyldigheter mot intressenter Verksamhetens mission, omfattning och mål Strategi och resursallokering för verksamheten Verksamhetens kärnkompetens och viktigaste marknader Samarbetspartner Teknologi- och naturresursbaserat entreprenörskap Entreprenörsverksamhet som hänför sig till branschen Teknologi och metoder som kan skapa nya system, planer eller produkter Organisation och finansiering av entreprenörsverksamhet Att arbeta i en organisation Ledningens roll Olika roller och ansvarsfördelning i en organisation Rollerna i linjeorganisationer och projektorganisationer Hur man arbetar effektivt i en hierarki och i en organisation Förändringar, dynamik och utveckling i en organisation Att arbeta i internationella organisationer Företagskultur och traditioner som avspeglar den nationella kulturen Godkännande av kvalifikationer och examina Samhällelig reglering av internationellt arbete Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

17 Att utveckla och utvärdera nya metoder och teknologier Forsknings- och utvecklingsprocesser Identifiering och utvärdering av olika tekniker och metoder Riktlinjer för branschspecifik utveckling Immateriella rättigheter och patent Projektfinansiering och ekonomi Finansiella och administrativa mål och mätetal Projektfinansiering och investeringar, avkastning och tajming Finansiell planering och kontroll Projektets inverkan på verksamhetens ekonomi, intäkter och kassaflöde 4.3. IDÈUTVECKLING Att förstå behov och definiera mål Behov och möjligheter o Kund- och marknadsbehov o Möjligheter som uppstår genom nya metoder eller latenta behov o Omgivningens behov Faktorer som anger ramar för förverkligandet o Affärsmässiga mål, strategier, möjligheter och samarbetspartner o Analys av konkurrenssituationen och "benchmarking" o Inverkan av etiska, sociala, miljömässiga och juridiska faktorer samt regelverk o Sannolikheten för förändringar i de faktorer som påverkar systemet dess mål och tillgängliga resurser Mål och krav o Formulering av mål och krav o Preliminära mål (baserade på behov, möjligheter och andra faktorer) o Mätbara mål o Konsekventa och heltäckande krav Att definiera verksamhetens funktion, koncept och struktur Nödvändiga funktioner Systemkoncept (ekologiska, ekonomiska, sociokulturella system) Lämplig metodik Kompromisser och kombinationer av alternativa koncept Övergripande form och struktur Uppdelning av systemet i delsystem, förståelse av funktion och samband Lösningsmodeller Lämpliga modeller för funktionsduglighet Implementering och användning Värde och kostnader under hela livscykeln Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

18 Kompromisser om mål, funktioner, koncept och struktur för att uppnå samförstånd Användarperspektiv Utvecklande av projekthantering Styrning av kostnader, kvalitet och tidsplan o Lämpliga etappmål och granskningstillfällen o Verksamhetsstyrning och dokumentation o Uppnådda resultat jämfört med utgångsläget Identifiering av uppnådda resultat Uppskattning och fördelning av resurser Risker och alternativ Möjliga förbättringar av utvecklingsprocessen 4.4. PLANERING/DESIGN Processen Krav på systemets olika delar Alternativ utformning Inledande Utformning och skiss Planering för hela livscykeln Prototyper och provartiklar Optimering med hänsyn till begränsningar Upprepning som leder till samförstånd Den slutliga planen Anpassning till ändringar i kraven Faser och infallsvinklar Aktiviteter som hör i hop med produktutveckling Lämpliga projektmodeller ( vattenfall, spiral, parallell, Scrum o.s.v.) Processer för framtagande av olika produkttyper Tillämpning av kunskap vid design och planering Teknisk och vetenskaplig kunskap Kreativt och kritiskt tänkande, systemtänkande, undersökning och problemlösning Tidigare arbeten inom området, standardisering och återanvändning av tidigare lösningar (inklusive reverse engineering och omkonstruktion) Tillvaratagande av designkunskap Branschspecifik design och planering Lämpliga tekniker, verktyg och processer Kalibrering och validering av konstruktionsverktyg Kvantitativ analys Modellering, simulering och experiment Analys som leder till konstruktionsförbättringar Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

19 Tvärvetenskaplig design och planering Samverkan mellan olika ämnen och branscher Hantering av olika konventioner och antaganden Skillnader i precision/utvecklingsgrad mellan olika branschers modeller Multidisciplinära designmiljöer Tvärvetenskaplig design Planering och design med hänsyn till hållbarhet, säkerhet, estetik, funktionsduglighet och andra mål Design med avseende på o Prestanda, kvalitet, robusthet, livscykelkostnad och -värde o Hållbarhet o Säkerhet och trygghet o Estetik och ergonomi o Mänskliga faktorer, interaktion och övervakning o Implementation, verifierbarhet, testbarhet och miljömässig hållbarhet o Drift och användning o Underhåll, pålitlighet och tillförlitlighet o Utveckling och produktförbättring o Urbruktagande, återanvändning och återvinning 4.5. FÖRVERKLIGANDE Utformning av ett hållbart förverkligande Mål och mätetal för realiseringsprocessens prestanda, kostnad och kvalitet Realiseringsprocessens utformning o Fördelning av uppgifter och deras inbördes ordning o Arbetsflöde o Hänsyn till människor som operatörer och användare Hållbarhetsfrågor Framställning av produkter och tjänster Detaljtillverkning Montering av enskilda delar till en helhet Tolerans, variation, nyckeltal, och statistisk processtyrning Branschprodukter Branschprodukter Test, verifiering, validering och certifiering Test- och analysprocedurer Prestandaverifiering med hänsyn till systemkrav Prestandavalidering med hänsyn till kundbehov Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

20 Anpassning till relevanta standarder och lagstiftning Ledning av förverkligande Organisation och ledning av realiseringsprocessen Inköp, samverkan med partners Försörjningskedjor och logistik Styrning av kostnader, prestanda och tidsplanering Utvärdering av kvalitet Hälsa och säkerhet Säkerhet med avseende på omgivningen Möjliga förbättringar av realiseringsprocessen 4.6. DRIFT, SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING Utformning och optimering av en hållbar och säker verksamhet Mål och mätetal för prestanda, kostnad och kvalitet Hållbar användning Säker och trygg användning Användningsprocessens utformning och utveckling Modellering och analys av användningsprocessen Inskolning och användning Utbildning för professionell användning: o Simulering o Instruktion och program o Tillvägagångssätt Utbildning av användare Användningsprocesser Samverkan i användningsprocesser Underhåll Underhåll och logistik Livscykelprestanda och -tillförlitlighet Livscykelvärde och -kostnader Feedback för att förbättra systemet Förbättringar och utveckling av verksamheten Planerade produktförbättringar Förbättringar till följd av erfarenheter under användning Uppgradering av utvecklingsbara system Brådskande förbättringar/förändringar härledda ur erfarenheter vid användning Avveckling och avyttrande Teknisk och ekonomisk livslängd Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

21 Olika möjligheter till avyttrande Kvarvarande värden efter avyttring Miljöaspekter på avfall/slutanvändning Verksamhetsledning Driftens ledning och organisation Samarbetspartners Styrning av driftens kostnader, prestanda och tidsplanering Kvalitetssäkring och säkerhet Möjliga förbättringar av driftsprocessen Livscykelstyrning Hälsa och trygghet Omgivningens säkerhet Den utvidgade CDIO kompetensförteckning: Ledarskap och entreprenörskap Denna utvidgning till CDIO kompetenserna erbjuds som en resurs för program som försöker svara på intressenternas uttalade behov av kompetenserna branschledarskap och entreprenörskap 4.7. ATT LEDA BRANSCHPROJEKT Ledarskapet bygger på faktorer som redan finns nämnda ovan, inklusive: Ledarskapsattityder - centrala personliga värderingar och karaktärer, attityder, tänkande och lärande (2.4), och etik, jämlikhet och andra ansvar (2.5) Relationer, inklusive teamarbete (3.1), kommunikation (3.2) och potentiell kommunikation på främmande språk (3.3) Skapa meningsfullt sammanhang, inklusive externa, samhälleliga och miljömässiga sammanhang (4.1), organisations- och företagskontext (4.2) idéutveckling, förverkligande och förvaltning (4.3) och systemtänkande (2.3) Dessutom finns det flera färdigheter som är behövliga: Identifiera frågeställningar, problem eller paradox (som bygger på förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Behov eller möjligheter som utveckling av ett system eller produkt kan ge upphov till Klargöra centrala frågorna Avgränsa det problem som skall lösas Identifiera en ev. underliggande paradox som skall undersökas Tänka kreativt och förmedla möjligheter (Bygger på en utveckling av kreativt tänkande 2.4.3) Hur skapar man nya idéer och metoder? Nya visioner av tekniska system som kan uppfylla kundernas och samhällets behov Kommunicera visioner för produkter och företag Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

22 Övertygande framtidsvisioner Definition av lösningar. (Bygger på en utvidgad förståelse för behov och målsättningar 4.3.1) Visionen på tekniska lösningar Uppnåbara mål för prestanda, kvalitet, budget och tidsplan Beaktande av kund och förmånstagare Beaktande av tekniska lösningar Beaktande av rättsliga, politiska och konkurrensmässiga krafter Skapa nya lösningskoncept (som bygger på och utvidgar och 4.3.3) Definiera krav och specifikationer Lösningskoncept på hög nivå Arkitektur och gränssnitt Anpassning till andra projekt inom företaget Anpassning till företagets strategi, resurser och infrastruktur Bygga upp och leda en organisation och en utvidgad organisation (bygger på och 4.2.5) Rekrytera nyckelpersoner till teamen med kompletterande färdigheter Uppstart av teamarbetet och tekniskt utbyte Definiera roller och ansvar och motivation Leda beslutsfattande inom teamen Utvärdera teamens framsteg och prestation Utveckla kompetenser och kompetensdelning Partnerskap med externt kompetenta personer Planera och slutföra ett projekt (bygger på 4.3.4) Handlingsplaner och alternativ som gör att ett projekt kan levereras inom utsatt tid Avvikelser från plan och omplanering Hantera mänskliga, tidsmässiga, ekonomiska och tekniska resurser för att hålla planen Riskanalys, konfiguration och dokumentation Projektekonomi och hur beslut påverkar dem Träna utvärdering av projekt/lösningar och kritisk argumentering (som bygger på och 2.4.4) Att göra komplexa tekniska beslut på basen av osäkra och ofullständiga uppgifter Ifrågasätta och kritiskt utvärdera andra beslut Beakta överensstämmande information från flera källor Utvärdera fakta och identifiera tillförlitligheten av viktiga antaganden Beakta alternativ som föreslås av andra Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

23 Utvärdera framtidsscenarier för olika lösningar Innovation - konceptskapande, design och introduktionen av nya varor och tjänster (4.3 och 4.4) Designa och introducera nya varor och tjänster till marknaden Designa lösningar som motsvarar kundernas och samhällets behov Designa lösningar med lämplig balans mellan ny och befintlig teknik Robusta, flexibla och anpassningsbara produkter Beaktande av nuvarande och framtida konkurrens Utvärdera en lösningens effektivitet Nyskapande - utveckling av nya anordningar, material eller processer som ger upphov till nya varor och tjänster (bygger på 4.2.6) De vetenskapliga och tekniska grunderna och möjligheter Potentiella möjligheter Uppfinna en praktisk anordning eller process som möjliggör en ny produkt eller lösning Immateriella rättigheter Förverkligande och drift - förverkligande och ibruktagande av de varor och tjänster som kommer att ge avkastning (4.5 och 4.6) Leda förverkligande och drift Betonandet av kvalitet Säker användning Verksamhet som skapar något värdefullt för kunden och samhället 4.8. BRANSCHENTREPERNÖRSKAP Branschentreprenörskap berör alla aspekter av samhälls-och näringsliv (4.1 och 4.2) och alla de färdigheter som hör till idéutveckling, design, förverkligande och drift ( ) samt alla punkter under tekniskt ledarskap (4.7). Dessutom finns det grundläggande företagarfärdigheter: Grunda företag, beredning, ledarskap och organisation Skapa företaget och dess finansiella infrastruktur Stödjande nätverk (bank, advokat, redovisning, etc.) Beaktande av lokal arbetsrätt och praxis Grunda ledningsgrupp Den initiala organisationen Bolagets styrelse Företagets rådgivare Skapa affärsplan Identifiera ett behov i världen som du kan uppfylla Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

24 En teknik eller service som kan bli en produkt Ett team som kan utveckla produkten Utvecklingsplan Kapitalanvändning Likviditetsstrategi Företag, kapital och ekonomi Behövligt kapital och timing av kapitalbehov (för att nå nästa milstolpe) Investerare som finansieringskälla Alternativa finansieringskällor (statlig, etc.) Investeringsstruktur (betalningsvillkor, pris osv) Finansiell analys riktad till investerare Ekonomihantering Utgifter mot mellanliggande milstolpar på framsteg Innovativ marknadsföring av produkter Storleken på den potentiella marknaden Konkurrenskraftanalys Kommersiellt genombrott Produktpositionering Kundrelationer Prissättning Försäljningsstart Kunddistribution Utveckling av produkter och tjänster på basen av ny teknik Ny teknik som är tillgänglig Bedömning av om tekniken är färdigt utvecklad Bedömning av företagets möjlighet till att utveckla en ny produkt baserad på en viss teknik Bedöma teknikens effekt på produkten Att komma åt en teknik genom partnerskap, licensiering etc. Ett team som kan modifiera en teknik så den kan användas för att producera en kommersiell produkt Innovation, nätverk, infrastruktur och tjänster Relationer som gagnar företaget framgång Mentorskap för företagets ledarskap Stöd för finansiella tjänster Nätverk av investerar Leverantörer Sammanställa teamet och initiera tekniska processer (idéutveckling, design, förverkligande och drift) Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

25 Anställa personer med rätt sammansättning av kompetenser Den tekniska processens start Produktionskultur och koncept Etablera företagsprocesser Hantera immateriella rättigheter och egendom Immateriella rättigheter till en produkt eller teknik Strategi i fråga om immateriella rättigheter - offensiv och defensiv Registrera patent och provisoriska patent Juridiskt stöd för immateriella rättigheter Entreprenörsmöjligheter som kan förverkligas med rätt teknologi Teknik som kan ge upphov till nya produkter och system Finansiering av entreprenörsverksamhet och organisation Källa: The CDIO Syllabus v2.0 An Updated Statement of Goals for Engineering Education June Version 1.4 Novias CDIO styrgrupp

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Europeiska roll profiler för. Hållbar-IT funktioner

Europeiska roll profiler för. Hållbar-IT funktioner Europeiska roll profiler för Hållbar-IT funktioner Europeiska roll profiler för Hållbar-IT funktioner 2 Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning Guide till Europeiska roll profiler... 4 1. Hållbar IKT-programvara

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER

KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER KATALOG FÖR GOD PRAXIS FÖR INFORMELLT OCH ICKE-FORMELLT INLÄRANDE AV NYCKELKOMPETENSER EDUKEY Prj. Nr. 504752-LLP-1-2009-1-ES-GRUNDTVIG-GMP Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE

KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Are you a Personal Assistant? Learning is not only classroom KVALIFIKATIONSRAM FÖR CHEFSSEKRETERARE Nivå 2,3,4 och 5 Projektkoordinator: KAI Projektpartners: Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från

Läs mer

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569

Att undervisa om konsumentkompetens. konsumentutbildning. Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll. TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning Förslag på konsumentutbildningens mål och innehåll TemaNord 2010:569 Att undervisa om konsumentkompetens en strategi för konsumentutbildning

Läs mer

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner

Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Utbildning riktlinjer för yrkesutbildning leverantörer, arbetsgivare och arbetstagare inom hållbara ITfunktioner Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik

Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory. Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP. Pedagogisk Metodik Projekt akronym: LabTV Projektettitel: e-learning WebTV for Textile Testing Laboratory Projektnummer: 504714-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LMP Pedagogisk Metodik Version 2.0 05/10/2011 c VERSIONHISTORIK Version

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Nyttan med affärssystem

Nyttan med affärssystem KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Nyttan med affärssystem Kandidatuppsats Ani Kurteva, Ina Solovjoff 2012-09-09 Innehåll Bakgrund... 4 Problem... 4 Frågeställning... 5 Bidrag... 5 Utökad bakgrund... 6 Informationssystem

Läs mer

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system

Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Förstudiens roll vid implementering av ett affärssystem The role of a pre-study when implementing an ERP-system Christofer Hultén Magnus Åkerwall Examen: Kandidatexamen

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Kreatören som strategisk resurs

Kreatören som strategisk resurs Kreatören som strategisk resurs En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning Magisteruppsats Ekonomistyrning Vårterminen 2010, 15 hp Författare: Charlotte Ekström 850627 Frida Sundberg

Läs mer

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling

Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling 2006-06-05 Ett förslag till hur Volvo IT kan optimera sina processer för systemutveckling Abstrakt Utveckling sker överallt i samhället idag och processer för systemutveckling utgör inget undantag. Denna

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer

Chefsuppdragets komplexitet i politiskt styrda organisationer KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centre Rev. 2010-04-29 Monica Nyström, Tel: 08-52483620 / 070-265 90 40 E-post: monica.nystrom@ki.se

Läs mer

Man kan inte matas med kompetensutveckling

Man kan inte matas med kompetensutveckling Man kan inte matas med kompetensutveckling En induktiv fenomenografisk studie av HR-aktörers upplevda förutsättningar för lärande på Helsingborg Stad Författare: Amanda Johansen PEDK21: C-uppsats, 15 hp

Läs mer

Framtidens ledare inom kommunal sektor

Framtidens ledare inom kommunal sektor Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Framtidens ledare inom kommunal sektor Universalgeni, trollkonstnär eller bara en helt vanlig människa Eva Bolmgren Lis Linnberg D-uppsats i ledarskap,

Läs mer