Alltransport Vi skapar framtidens transporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter"

Transkript

1 Alltransport 2009 Vi skapar framtidens transporter

2 Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr & Distribution och Bygg & Anläggning. Med ett hållbart synsätt ska tjänsterna präglas av hög kundnytta skapat genom långsiktighet och modern teknik.

3 Inledning VD har ordet 3 En hållbar utveckling 5 Affärsområden 7 Dotterbolag 10 Intressebolag 12 Redovisningens omfattning 13 Intressenter 17 Risk och möjlighet 21 Policy och mål 23

4 VD har ordet 2009 har varit starkt präglat av en av de djupaste lågkonjunkturerna i modern tid. Bilbranschens krisår med nedläggningar, rekonstruktioner, försäljningar och statlig inblandning har pågått under hela 2009 och turerna kring en försäljning alternativt en nedläggning av SAAB automobil avslutades först en bit in på Transportbranschen har varit hårt drabbad av konjunkturen och fokus under hela året har för många endast handlat om överlevnad, med följd att hållbarhetsfrågorna blivit åsidosatta. På Alltransport har vi valt att vända på resonemanget och tror inte, att vi på sikt, kan uppnå ekonomisk lönsamhet utan att låta hållbarhetsarbetet genomsyra vår verksamhet. Därför väljer vi i år att ta bort vår traditionella Årsredovisning till förmån för en mer omfattande Hållbarhetsredovisning. Vi ser dock framtiden an med viss oro. Ska priset alltid vara den styrande faktorn? Vill våra kunder och intressenter bara ha men inte betala för hållbarhet? Hur ska, inte bara vi, utan alla utförare sätta press på kunder och samarbetspartner för att få lönsamhet i miljötänk och trafiksäkerhet? Glädjande är dock att hypen kring miljöfrågan lagt sig och har istället blivit mer konkret, nedbruten i önskan om handling från bland annat våra politiker. Intresset för klimatmötet som hölls i Köpenhamn i december var enormt även om resultatet inte blev så konkret som man kunde ha önskat. Men det är i varje fall en början. För Alltransport har lågkonjunkturen påverkat hållbarhetsarbetet såtillvida att våra kunder har påtagligt mer fokus på ekonomi och vi ser att man till stor del släpper sitt hållbarhetsarbete i kristider. Vi har sedan vi startade med vårt hållbarhetsarbete aldrig vikt en tum från vår övertygelse att detta är avgörande för vår framtid. Att bara se till företagets ekonomiska välmående känns gammaldags och endimensionellt. Bara när vi utvärderar HELA vår verksamhet får vi en rättvisande bild av hur Alltransport mår och hur konkurrenskraftiga vi är på marknaden. Alltransports mål för företagets hållbara utveckling är att ligga i framkant främst i transportbranschen men även nationellt. De frågor vi prioriterar främst är miljö, trafiksäkerhet, medarbetare och samhälle. Vi vill påverka våra kunders miljötänkande och ha ett arbetssätt som påverkar både vår personal och samhället i övrigt på ett positivt sätt. Ett kvitto på att vårt arbete gör nytta var när företaget fick ta emot utmärkelsen Stora trafiksäkerhetspriset i början av 2009.

5 Granskning Grunden för uppföljningen av hållbarhetsarbetet är en självutvärdering gentemot de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning av Global Reporting Initiative (GRI). Den oberoende granskningen är ett steg i riktning mot ständig förbättring av redovisningen och verksamheten. Granskningen är utförd av PricewaterhouseCoopers som även bestyrkt den egendeklarerande tillämpningsnivån av GRIs riktlinjer, B års hållbarhetsprioriteringar En av våra viktigaste hållbarhetssatsningar har varit satsningen på att sprida våra risker och göra Alltransport mindre konjunkturkänsligt. Genom bland annat företagsförvärv har vi arbetat aktivt med att stärka vår verksamhet där vi tidigare varit svaga. Under året har Alltransport genomfört fyra företagsköp som alla hjälpt oss att ta marknadsandelar, öka vårt geografiska verksamhetsområde, tillfört kompetens, kundunderlag och breddat vår verksamhet. Vår sedan tidigare belysta risk med den interna generationsväxlingen är nu löst. Hela organisationen har setts över och kompetensbeskrivningar till respektive tjänst har upprättats. Kompetensbeskrivningen har sedan jämförts med aktuell persons kunskaper vart efter vi nyanställt, planerat utbildningar och omorganiserat delar av verksamheten. I och med förändringar har de som närmat sig pension även erbjudits att, om de vill, få avsluta sin anställning. Omorganisationen ska leda till medarbetare som blir mer nöjda, effektiva och flexibla i verksamheten samtidigt som de får, alternativt vill ta, ett större ansvar. Målet med förändringen är att rusta Alltransport väl inför framtidens transporter. I samband med den nya organisationen har även arbetsmiljön förbättrats genom renovering eller flytt på såväl kontoret i Linköping som i Norrköping. Engagemang Under 2009 har Alltransport haft Vi skapar framtidens transporter som slogan. Ord som vi anser förpliktar. Därför har vi under året även haft engagemang i utbildningar, idrottsföreningar och BRIS. Givetvis för att vi i allmänhet vill förmedla att vi är ett företag som bryr oss, men i synnerhet för att vi anser att vi måste satsa på dagens unga om vi ska få ut det bästa av dem som medarbetare i framtiden. Vårt arbete med fordonskommunikation har fortskridit under året och innefattar nu 50 bilar på alla affärsområden. Ytterligare 20 enheter är leveransklara. Enkät Under slutet av året genomförde Alltransport för 7:e året i rad, sin kund och medarbetarenkät. Liksom alla tidigare år fortsätter vi glädjande nog att förbättra våra värden och såväl kunder som anställda är generellt mer nöjda i år jämfört med föregående år. Årets förbättrade områden är bland andra medarbetarsamtal, tillgänglighet och leveransprecision De stora utmaningarna inför 2010 är att lyckas få full utväxling från de projekt med om- Nyckeltal Nettoomsättning 642 Mkr 643 Mkr Sysselsatt kapital 158 Mkr 193 Mkr Resultat efter finansiella poster 0,36 Mkr 103 Mkr Resultat efter skatt -0,23 Mkr 102 Mkr Soliditet 36% 61% Medelantal anställda Vinstmarginal 0,1% 16% organisation och företagsköp som vi påbörjat under Viktigast av allt är dock att skapa en dialog och förståelse kring att hållbarhet och vår miljö är något som vi alla måste ta ansvar för samt vara med och betala. 4

6 Alltransportkoncernen är ett av Sveriges större och ledande transportförmedlingsföretag med cirka 362 entreprenadmaskiner och motorfordon. Visionen är att vara det bästa alternativet som samarbetspartner, inom valda områden för kunder, delägare och övriga intressenter, såväl nuvarande som potentiella. Detta skall ge möjligheter till en kraftigt ökad omsättning, med bibehållen god långsiktig lönsamhet. Omsättningsökningen skapas genom en kombination av strukturell och organisk tillväxt. Marknad Olof Kånge Organisation Styrelse VD - Peter Nilsson Bygg & Anläggning Jimi Andersson Alltransport ägs av 143 åkerier och entreprenadmaskinsföretag som också är underleverantörer. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Fallmans Åkeri AB, Sanero AB, J:A:Is Åkeri i Vadstena AB, Alltransport Fastighets AB, Återanvändning i Östergötland Administration & Förvaltning Hanna Andersson Fjärr & Distribution Mattias Bodin Tank & Miljö Magnus Andersson AB och sedan hösten 2009 även Allslam i Linköping AB och Avfallstransporter i Vadstena som tillsammans erbjuder ett brett spektrum av transporttjänster inom Sverige. Förutom de helägda dotterbolagen är Alltransport i Östergötland AB delägare i OnRoad AB, TRB Sverige AB, Fraktalliansen i Stockholm AB och ÖMT AB (Östgötaåkarnas Maskin- och Transportsamordning). Koncernen har inte något avtal inom ramen för joint venture. Bolagen styrs i huvudsak via styrelse och företagsledning där alla transaktioner mellan koncernbolagen sker på marknadsmässiga villkor. Koncernen med sina 95 medarbetare omsatte under miljoner kronor. Koncernen har huvudkontor i Norrköping men även lagerterminal och driftlokaler lokaliserade i Norrköping, Linköping, Gävle, Örebro och Åtvidaberg. Verksamheten inom koncernen bedrivs i tre affärsområden: Bygg & Anläggning, Tank & Miljö samt Fjärr & Distribution. Därtill finns två stabsfunktioner, Administration & Förvaltning och Marknad som stöd för den operativa verksamheten. Koncernförändringar 2009 Alltransport fortsätter att växa genom en kombination av strukturell och organisk tillväxt, enligt visionen. Under år 2009 slutfördes förvärv av Svevac (Svensk Vacuum- och Maskinteknik) 1, J:A:Is 2, Allslam i Linköping AB 3 och förvärv av inkråmet i Avfallstransporter i Vadstena AB. Samtidigt under hösten 2009 genomfördes en sammanslagning av två dotterbolag, Sanero AB 4, inköpt 2008 och Svevac AB blev Sanero AB. Tank & Miljö förstärkte både tjänsteutbud och kundrelationer när Allslam och Svevac förvärvades under hösten. Via förvärv och nysatsningar har Alltransport utökat koncernens egen fordonspark med 10 motorfordon. På personalsidan har förvärven inneburit en utökning med 38 personer. Samtidigt med övriga förändringar genomfördes en omorganisation av transportledningen för att öka, strukturera och förbättra bolagets kärnprocesser. I den nya organisationen har transportplaneringen bildat en egen gemensam funktion inom koncernen. Transportplaneringsgruppen arbetar tillsammans gentemot samtliga affärsområden.

7 Företagsledning Alltransports ledning består av olika specialister inom specifika områden samt affärsområdes- och stabschefer och leds av verkställande direktör Peter Nilsson. Företagsledningen har i uppdrag från styrelsen att tillvarata aktieägarnas, organisationens och verksamhetens intressen. Företagsledningen ansvarar för att företagets affärsidé, policys och mål realiseras och sprids i hela organisationen. Företagsledningen tillsammans med styrelsen ansvarar för att organisationen förstår och arbetar med en hållbar utveckling enligt fastställda riktlinjer. En av ledningens arbetsuppgifter är att tillsammans med styrelsen fastställa och bearbeta risk- och möjlighetsanalys samt att fatta övriga beslut för en effektiv verksamhet. Utvärdering av arbetet sker årligen under strategi- och budgetmöten. Där diskuteras för verksamheten viktiga, strategiska beslut för verksamheten. För att ledningen ska agera neutralt är deras ersättning icke bonus- eller prestationsbaserad. Utförligare beskrivning av styrelsen och dess arbete finns under Intressenter. Administration & Förvaltning Staben förvaltar koncernens administration och förvaltningsarbete som består av koncernens ekonomiavdelning, fastighetsförvaltning, ITavdelning samt kvalitets- och miljöavdelning. Kvalitets- och miljöarbete inom Alltransportkoncernen är integrerat och därmed fungerar den som en stödfunktion till hela koncernen. Denna funktion arbetar som en koordinator och stöd till organisationens övriga funktioner inom kvalitet, trafiksäkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö. Avdelningen ansvarar för framtagning av den koncernövergripande Hållbarhetsredovisningen. Förutom detta sköter staben Administration & Förvaltning alla fastigheterna, både vad gäller förvaltning, inköp och försäljning av fastigheter. Staben ansvarar även för alla IT-frågor och utvecklingen inom fordonskommunikation. Marknad Staben ansvarar för all kommunikation inom och utanför koncernen, bland annat för kommunikation mot samtliga koncernens intressenter. Koncernens viktiga kommunikationsmedel är bl.a.: internmagasin, kundtidning, årsredovisning och hållbarhetsredovisning som framställs av marknadsstaben. En enhetlig företagsprofil och dekor av fordon är en viktig del för avdelningen och för hela Alltransports varu- märke. Handläggning av sponsring, utformning av skyltar, annonser och presentationer ingår i marknadsavdelningens arbete. Avdelningen leder marknadsgruppen som består av säljande personal. Gruppen träffas regelbundet och avhandlar frågor rörande försäljning samt planerade marknadsaktiviteter. Verksamheten styrs av profilmanual, policys, affärsplan och även en fastställd marknadsplan. Omsättning 2008: 1-5,3 Mkr, 2-0 Mkr, 3-9,4 Mkr, 4-23,6 Mkr 6

8 Affärsområdet bedriver fjärr- och distributionstrafik i hela landet men med fokus på Östergötland och intilliggande län, man har även terminalverksamhet i Linköping och Norrköping har varit ett år med både positiva och negativa inslag för affärsområdet. Fjärr & Distribution (F&D) har känt av branschens vikande volymer men man har varken tappat eller fått några kunder som påverkat 2009 års resultat. Efter halvårsskiftet har marknaden förändrats och flera nya uppdrag har tillkommit, alla med produktionsstart under För att möta upp den tuffa konjunkturen anställdes en säljare i början av året vilket lett till ökade marknadsaktiviteter. I och med företagets allmänna organisationsöversikt har personalen på F&D i Norrköping flyttat från terminalen till huvudkontoret. Mattias Bodin, affärsområdesansvarig ser på den nya transportledarorganisationen som ett bra första steg i organisationsutvecklingen och är nöjd med att få en mer flexibel verksamhet. I april förvärvades J:A:Is Åkeri i Vadstena för att stärka verksamheten i länets västra del. Alltransport kompletterade köpet med att starta terminalverksamhet i Linköping blev Alltransport ombud för PNLs (Pan Nordic Logistics) terminaler samt hämtningsoch distributionstrafik i Linköping och Norrköping. Under vintern inleddes ett samarbete med pelletstillverkaren SCA Bionor. Alltransport valde att starta pelletsförsäljning för att bredda verksamheten och utnyttja de goda lagrings- och distributionsmöjligheterna. Pellets är även ett miljövänligt bränsle och passar bra in i vår hållbarhetstanke. Försäljningen har utvecklats och innefattar nu även spånbriketter. Idag konkurrerar vi med leverans dagen efter beställning, vilket övriga marknaden har mycket svårt att matcha. Införandet av den mobila kommunikationen har under året tagit ytterligare ett kliv framåt och idag finns datorer i alla fjärrfordon med fasta uppdrag på turlistan. Sedan tidigare ingår alla distributionsbilar i projektet och affärsområdet märker av en effektivare hantering för både chaufförer och transportledare vilket innebär snabbare leveransbesked och kortare transporter ser ljust ut med flera nya kunder och minskade kostnader till följd av omorganisationen. Affärsområdet planerar att ytterligare utveckla terminaltjänsterna och ska under kommande år titta närmre på effektiv lagring åt privatpersoner och mindre företag. F&D inför också plockning åt en importkund som kommer att använda Norrköpingsterminalen som mellanlager innan godset ska spridas i Sverige.

9 Affärsområdet Tank & Miljö (T&M) abetar i stor utsträckning med att transportera avfall och återvinningsmaterial från företag, bostäder och återvinningsanläggningar i södra Sverige. Man utför slam- och spoltjänster, i slutna tankar, rör, tvätthallar och rännstensbrunnar. Utöver detta ingår även tjänster som olje- och fettavskiljning, tryck i djupborrade källor, rensning av avloppsledningar samt levererans av färskvatten till båtar i Norrköpings hamn. TV-inspektion av avlopp samt rensning av färskvattenkällor hör även det till det dagliga arbetet. T&M har distribution av petroleumprodukter från Norrköpings Oljedepå, något som sker i nära samarbete med våra kunder. För processföretag och kemindustrin transporterar vi flytande produkter mellan fabriker och slutförbrukare i hela Sverige. Många kemtransporter är av typen farligt gods vilket ställer extra höga krav på både fordon och kunskapen hos personalen. Alltransport är ackrediterade för tankrengöring och besiktning av oljecisterner. Vår miljönischade säkerhetsrådgivare ger råd internt och externt samt utnyttjas när miljöolyckor inträffar i närområdet. Generellt sett har 2009 inte varit ett lågkonjunkturår för affärsområdet, man har istället ökat sin omsättning med 5%. Det stabila resultatet beror till stor del på kundstrukturen. De tre största kunderna, som bland annat är i återvinningsbranschen, har överhuvudtaget inte varit påverkade av lågkonjunkturen. Året har även varit mycket intressant och utvecklande för affärsområdet om man ser till det fortsatta arbetet med strukturella uppköp. Sedan 2008 är Sanero AB ett dotterbolag och ligger under T&Ms verksamhet. Under 2009 slöts tre affärer då Alltransportkoncernen köpte Gävleföretaget Svevac (Svensk Vacuum och Miljöteknik AB), Allslam i Linköping AB och det Vadstenabaserade företaget Avfallstransporter. Köpen ligger helt i linje med vår strategi att växa geografiskt och ta nya marknadsandelar genom bland annat uppköp års utveckling är glädjande och implementeringen av köpen har gått helt enligt plan. Affärsområdet har sedan tidigare en god dialog med sina åkare och ser även en positiv utveckling med flera unga delägare som gärna investerar i miljöfordon, vill växa med Alltransport och som inte ser några hinder. Magnus Andersson affärsområdeschef för T&M menar att det största problemet just nu ligger externt. Kunderna vill ha miljötransporter men är inte villiga att betala för det. Arbetet med fordonskommunikationen fortskrider och vid årsskiftet 09/10 fanns 10 fordon med handdatorer och möjlighet för en bättre och säkrare trafikplanering. Precis som övriga affärsområden har Tank & Miljö omorganiserat transportledningen. Det är inte bara Alltransport som har velat göra den här förändringen. Många av våra branschkollegor är också intresserade av utfallet säger Magnus, men han tror att det kommer en bit in på 2010 innan allt har satt sig, innan alla vant sig vid det nya och kunnat koppla bort det gamla. Först då kan man se alla fördelar med den nya organisationen. 8

10 Bygg & Anläggning (B&A) arbetar i första hand med uthyrning av entreprenadbilar och entreprenadmaskiner till byggindustrin. Störst är man i Norrköping och Linköping med omnejd. Arbetet består i stor utsträckning av schakt- och rivningsentreprenader samt mindre anläggningsjobb som vägar och parkerings-ytor. Alltransport förfogar över de flesta typer av fordon och maskiner som efterfrågas inom området. Affärsområdet förädlar, levererar och säljer även olika sorters grus, sten och jordprodukter. Under flera år har de flesta stora jobben funnits i Norrköping, vilket man tror kommer att vända. För att möta förändringen har B&A under 2009 arbetat med att bygga upp en verksamhet i Linköping som täcker den västra regionen. Målet är att affärsområdet ska vara lika starkt i hela länet. Expansionen är inte bara geografisk utan innebär även att Alltransport ska kunna ta större ansvar med helhetsåtaganden inför kund. Under 2009 har man lagt stor energi på att skapa rutiner och skaffa de verktyg i form av program, informationskanaler och personal som behövs för att avdelningen ska fungera och utvecklas. Man har säkrat att verksamheten ska fungera även vid sjukdom och semester. De anställda får större frihet och mer ansvar. Vi ser att arbetsliv och privatliv integreras, säger affärsområdeschef Jimi Andersson. Allt från chefsposter till att hämta barn på dagis blir mer jämställt. För att kunna erbjuda en bra arbetsplats och god service till våra kunder måste vi skapa en verksamhet som passar den utveckling som skett och göra våra arbetsplatser mer mobila. Under året har flera stora personalförändringar skett. En entreprenadchef har anställts och man har även rekryterat en säljare och en transportledare till kontoret i Linköping. Transportledarorganisationen som nu ligger under B&A, har fått en ansvarig. Den nya organisationen bygger på att alla transportledare arbetar tillsammans och kan gå mellan olika arbetsuppgifter på olika affärsområden beroende på beläggning, semestrar och annan frånvaro. Tanken är att få en effektivare och mer flexibel organisation samtidigt som de anställda får ett mer varierat och kvalificerat arbete. Målet är att skapa marknadsfördelar där Alltransport kan erbjuda snabbare och bättre transporter än konkurrenterna. För att få organisationen att fungera investerar man stort i utbildning som planerats under 2009 för att genomföras under nästkommande år. För att få delaktiga åkare försöker B&A vara transparent och sprida information. Under året har en samrådsgrupp med representanter från åkerierna och ledningen startats. Uppgraderingen till miljöfordon är inte helt bekymmersfri. Många åkerier skulle gärna satsa på nya miljöklassade fordon men lönsamheten räcker inte till för att bankerna ska ge sina medgivanden. Med de pressade priserna som är idag tror Jimi att man måste införa 2-skift för att kunna ha råd att förnya maskinparken på ett tillfredställande sätt. Det blir den stora utmaningen under 2010.

11 Fallmans Åkeri är, sedan hösten 2008, dotterbolag till Alltransport och beläget i Åtvidaberg med Mellansverige som sitt arbetsområde. Företaget bedriver med sina 13 anställda och 7 motorfordon dygnetruntverksamhet. Man har specialiserat sig på biobulktransporter från skogsindustrin men kör även partigods som ett komplement för att öka antalet returtransporter. Det som Fallmans är allra bäst på är partilaster med fulla bilar och släp, med lastning och lossning under samma dag inom ett visst geografiskt område, säger Anders Fallman. På dessa transporter är vi oslagbara. Vi kan snabbt omdisponera vår transportkapacitet och klara av mycket stora volymer på kort tid. Andra produkter som Fallmans Åkeri kör är sand, sågat virke, returpapper och järnprodukter. Det är kanske mångsidigheten som är den allra största styrkan med ett flisekipage. Man kan köra nästan vad som helst, berättar Anders Fallman. Företaget levererar material till värmeverk direkt från sågverken, vilket skapar volymer med stora säsongsvariationer. Därför har man under 2009 fokuserat på att arbeta in andra säsongstransporter för att skapa hög täckningsgrad även under sommarsäsongen. Åkeriet har precis som övriga i branschen upplevt ett tufft år i den djupa lågkonjunkturen. Rekonstruktionen av Östergötlands största sågverk, Rörvik, har lett till stora volym- och omsättningstapp. Även den varma hösten har haft negativ inverkan på omsättningen, då värmeverken inte har behövt lika mycket biobränsle för att upprätthålla sin verksamhet. De minskade volymerna till verken har skapat obalans i det totala flödet, då man blivit tvungen att köra med tomma bilar i den ena riktningen. Under hösten har företaget upplevt att lågkonjunkturen släppt något med ökade sågverksvolymer och betydligt fler kundförfrågningar har varit ett år när man sett över organisation, arbetssätt och utbildningsbehov, vilket resulterat i ISO-certifieringar för både miljö och kvalité samt ett utbildningsprogram för För att få bättre kontroll på den sparsamma körningen bytte man uppföljningsmetod i slutet av året och idag sker all uppföljning på personnivå. 10

12 Sanero är dotterbolag till Alltransport och specialiserade på saneringsarbeten inom den tunga industrin, bygg- och demolsektorn. Företaget har 32 anställda och 10 resurser. Med specialutrustning för torrsugning och vakuumsugning klarar man de mest komplicerade saneringar. Företaget har hög kompetens och mångårig erfarenhet av de flesta former av saneringsarbeten. Större delen av uppdragen utförs i Mellansverige, med tyngdpunkt på den lokala hemmamarknaden. Tvärtemot många andra företag var 2009 ett rekordår för Sanero både omsättnings- och vinstmässigt. Saneros långsiktiga mål är att vara Mellansveriges ledande torrsugningsföretag. Strategin är att växa både organiskt och genom köp av andra företag. Under 2009 har företaget förvärvat Svevac i Gävle samt startat nya depåer i Linköping, Uppsala och Örebro. Man har nyanställt 15 personer och skaffat resurser för att kunna nå de eget uppsatta ökningsmålen. Svevac och Sanero har sedan 10 år, samarbetat i olika konstellationer. Sammanslagningen har fungerat mycket bra och det kundunderlag som Svevac för med sig kommer under 2010 att ge positiva ekonomiska effekter. I och med Uppsalakontoret har beläggningen norr om Stockholm ökat dramatiskt. Här har samhörigheten med Alltransport varit en förutsättning för framgången i området, då flera av kunderna har mycket höga krav på miljöcertifieringar och övriga hållbarhetsaspekter. Kontoret i Örebro är en direkt följd av årets största affär då E.ON valde Sanero som primärentreprenör för sina anläggningar i Norrköping och Örebro. Under 2009 inkluderades Sanero i koncernens ledningssystem för ISO 9001 och vilket innebar vissa rutinförändringar och förbättrad personalpolitik. På det stora hela gick certifieringen mycket enklare än vad jag vågat tro säger områdeschef Lennart Andersson. Vi har bara behövt göra några få förändringar och alla har varit till det bättre. Tre nya miljöbilar har även inhandlats under året. Två citybilar som är så strängt miljöklassade att bilarna har tillstånd att operera inne i stadskärnor. En mycket specifik, högtippande torrsug med volymmöjligheter utöver det vanliga har också tillkommit på resurssidan. Sedan tidigare har alla Saneros fordon alkolås vilket också installerats i de nyinköpta bilarna. För att höja kompetensen i företaget har man utbildat all personal i truckkörning och vakuumsugning. Under 2010 fortsätter insatserna på området med bland annat en högtrycksutbildning. Under det kommande året räknar Sanero med att se ännu större effekter av sin expansion och komma en bit närmare målet som Mellansveriges största torrsugningsföretag.

13 JETPAK arbetar med expressleveranser och logistik över hela Norden. I Östergötland är G:sons Budbilar AB JETPAK-ombud. Företaget är dotterbolag till G:sons Åkeri AB som är delägare i Alltransport. Verksamheten handlar inte bara om snabba leveranser i länet utan sträcker sig ofta över hela Sverige. JETPAK erbjuder flera mervärden utöver transporten. Installation och service på plats, full spårbar kontroll hela vägen är några av tjänsterna. Under 2009 har G:sons Budbilar AB bytt ut ca 1700 skoldatorer för ATEAs räkning. I övrigt har företaget haft nästintill bibehållna kundvolymer. För att förbättra de anställdas arbetsmiljö och minska sjukskrivningstalen, genomfördes under året en ergonomikurs för samtliga medarbetare. Under kursen fick man lära sig att lyfta och bära rätt. JETPAK utökar redan under Q antalet miljöfordon med 2 enheter och räknar med att stärka sig med ytterligare miljöbilar under året. OnRoad är det moderna svenska inrikesnätet med fjärr- och distributionstrafik över hela Sverige. Företaget ägs av 8 delägare, och har även ett flertal underleverantörer. Alltransport är en av delägarna och har varit med sedan starten Organisationen Man har under 2009 haft märkbara känningar av lågkonjunkturen, med stora volymtapp och konkursen av delägaren VTS Sweden AB. Organisationen har förstärkts med en försäljningschef. Som nygammal styrelseordförande finns Alltransports VD Peter Nilsson sedan Ulf Sundberg lämnat Kuehne+Nagel. PNL Under hösten påbörjade OnRoad och PNL (Pan Nordic Logistics) ett samarbete. Utöver att parterna erbjuder sina tjänster gentemot varandra innefattar samarbetet även samproduktion beträffande mellan- terminalstrafik, inhämtning och utkörning i vissa geografiska områden. Trafik Fem hubbar har fastställts i Malmö, Göteborg, Jönköping, Örebro och Stockholm. Man har även säkerställt att det utgår linjer till alla hubbar. Arbetet med att upprätta linjerna har inte bara lett till ett bättre linjenät utan även ett antal gränsöverskridande samarbeten mellan OnRoads delägare. För att förbättra och underlätta bokning och sökning av gods lanserades tjänsten OnRoad OnLine, under hösten. Med tjänsten ligger OnRoad i absolut framkant i Sverige och kunden kan lätt integrera sitt affärssystem för att underlätta administrationen. Norrlandstrafiken har under 2009 granskats och omarbetats vilket lett till att en ny lösning på denna fråga kommer lanseras under Q

14 Hållbarhetsredovisningen omfattar hela koncernen, moderbolaget och de helägda dotterbolagen. Den behandlar arbete inom områdena socioekonomi, miljö, trafiksäkerhet och sociala frågor. Hållbarhetsredovisningens målsättning är att ge en övergripande och en sanningsenlig bild av koncernen Alltransport i Östergötland ABs hållbarhetsarbete och resultatet av detta arbete. Hållbarhetsredovisningen görs enligt den senaste versionen av GRIs, Global Reporting Initiatives, (www.globalreporting.org) riktlinjer G3 och redovisar det arbete som är fastställt av företagsledningen och styrelsen. Hållbarhetsredovisningen 2009 uppfyller tilllämpningsnivån B+ enligt GRI och är bestyrkt enligt FAR SRS standard RevR 6 bestyrkande av hållbarhetsredovisning, bestyrkandet är utfört av PricewaterhouseCoopers, som även utfört den ordinarie finansiella revisionen. År 2005 publicerades koncernens första hållbarhetsredovisning. Denna rapport är Alltransports tredje oberoende granskade hållbarhetsredovisning enligt GRI och avser perioden 1 januari 2009 till 31 december Val av rapportens innehåll Alltransport har valt att redovisa områden och indikatorer som är relevanta för att återspegla ekonomisk, miljömässig och social påverkan. Redovisningen lyfter fram information om satsningar och resultat inom de mest väsentliga områdena. Många frågor i redovisningen är viktiga för organisationen, kunder eller andra intressenter, varför de tas med i redovisningen. Att fastställa vilken information som är av väsentlig karaktär för en hållbarhetsredovisning innebär också att ta hänsyn till aspekter som har inverkan på både kort och lång sikt. Prioriteringen mellan områdena har gjorts av projektgruppen med hjälp av intressentintervjuer och enkäter. Alltransport strävar efter att vara öppet och lyhört för intressenternas synpunkter och behov. Deras åsikter ligger till grund för utvecklingsarbetet. Företaget ser på intressentdialogen som ett värdefullt tillskott till det förbättringsarbete som sker löpande inom organisationen. Metoder för djupintervjuer som årligen genomförs för att bättre förstå och analysera förväntningar på hållbarhetsarbetet och hållbarhetsredovisningen utvärderas och förbättras löpande.

15 Samtidigt är GRIs kärnindikatorer och principer vägledande för insamling och analys av löpande information under hela året. Djupintervjuer med kunder, aktieägare, samhälls- och personalrepresentanter görs i syfte att verifiera viktiga områden. Detta möjliggör för oss att diskutera och tillsammans jobba med globala frågor såsom miljöpåverkan från transporter, alternativa drivmedel, teknisk utveckling, nya distributionskanaler och säkrare arbetsmiljö för medarbetare m.m. Tyngdpunkten i årets hållbarhetsredovisning har lagts på de betydande aspekterna för Alltransports verksamhet och på framtida satsningar. Vid sammanställningen av intressenternas och organisationens synpunkter framkom att arbetet och redovisningens fokus bör ligga på klimatpåverkande effekter, sociala frågor och forskning samt utveckling inom 5 år. Särskilt har betonats vikten av långsiktighet i arbetet och ständiga förbättringar. Alltransport har identifierat sina mest betydelsefulla intressentgrupper ur ett affärsmässigt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Intressenter som svarat på Alltransports årliga enkäter, deltagarna i Nöjd Medarbetar Index och Nöjd Kund Index, tyckte att miljö, trafiksäkerhet och personalfrågor är de mest intressanta utifrån deras perspektiv. 60% av deltagarna i Nöjd Delägar Index tyckte att trafiksäkerheten var mest relevant. Många av de frågor som ställdes av intressenterna kommer att besvaras löpande i redovisningen under respektive område. Avgränsningar Koncernens Hållbarhetsredovisning publiceras årligen, senast publicerad redovisning avseende redovisningsåret 2008 kom ut i april Redovisningen behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor där vi främst vänder oss till våra kunder, medarbetare och aktieägare. Hållbarhetsredovisningen vänder sig också till andra intressentgrupper såsom samhälle, investerare och myndigheter. Årets rapport omfattar alla tre affärsområden såsom tidigare, men däremot kommer två av dotterbolagen, Allslam och Avfallstransporter i Vadstena, som förvärvades under andra halvåret 2009, inte att redovisas i 2009 års Hållbarhetsredovisning. Alltransport har som regel att förvärv under Q 3-4 redovisas året efter förvärvet, och enheter sålda samma period tas med under avyttringsåret. Under året har det inträffat en del förändringar som påverkar rapportens omfattning och avgränsningar. I årets redovisning tillkommer information från dotterbolaget Sanero AB i Norrköping som inte togs upp i förra årets hållbarhetsredovisning på grund av nyförvärv och att övergången av det operativa arbetet skedde under Redovisningen av miljöarbetet omfattar samtliga verksamhetsenheter i Norrköping, Linköping, Gävle och Åtvidaberg. Verksamheten i Örebro består endast av en uppställningsplats och tas därför inte upp i redovisningen. Redovisningen av sociala frågor omfattar koncernens egna anställda. De som är anställda i dotterbolaget Allslam och Avfallstransporter i Vadstena kommer 14

16 inte att omfattas i redovisningsperioden eftersom förvärven skedde under Q fyra Under-leverantörer knutna med leverantörsavtal omfattas ännu inte av koncernens statistik för miljöarbetet och sociala frågor. Avgränsningar av mindre betydelse framgår löpande i texten. Redovisningen omfattar aspekter och kriterier som har en betydande påverkan på organisationen ur ett hållbarhetsperspektiv. Där innefattas bland annat: energi, vatten, råmaterial, avfall, emissioner till fastigheter och transportuppdrag samt kriterier kring hälsa, utbildning, personal, diskriminering, korruption och kundtillfredsställelse. Uppgifter gällande leverantörer knutna med leverantörsavtal ingår i redovisningen under indikatorn EN29. Genom avtal med underleverantörer samlas uppgifter in om deras påverkan på miljö, vilket är viktigt för att förmedla en helhetsbild av Alltransports hållbarhetsarbete och miljöbelastning. Delägarna är knutna till Alltransport via leverantörsavtal, där deras roll som underleverantör regleras. Deras verksamhet står utanför Alltransports direkta kontroll, eftersom anslutna åkerier är enskilda juridiska enheter med egen redovisning. Som ambition i kommande redovisningar ingår rapportering av underleverantörernas prestanda om sociala frågor. Mätmetoder och beräkningsgrunder Varje affärsområde och stab rapporterar regelbundet hållbarhetsinformation enligt riktlinjer för systematisk rapportering samt ansvarar för insamlingsmetod, granskning och godkännande av information.

17 Information registreras i olika databaser eller system för vidare utvärdering och uppföljning. Information kring energi och vattenförbrukning hämtas från leverantörer. Beräkning av miljöpåverkan från anläggningar sker med hjälp av leverantörens egna värden eller med hjälp av Elmix och Fjärrvärmemix som fastställs av Energimyndigheten. Samtliga system genererar tillsammans ett underlag för de värdetal och nyckeltal som redovisas i hållbarhetsredovisningen. Alla data och underlag jämförs över tiden. Data som saknar jämförbarhet verifieras via stickprov eller gentemot andra företag eller med riksvärden. Den övergripande kvalitetskontrollen av data utförs av kvalitetsavdelningen. Personaluppgifter, såsom sjukstatistik, personalomsättning och liknande registreras i det gemensamma personallönesystemet. Personalinformation såsom utbildningsstatistik och information kring utvecklingssamtal samt befattningsbeskrivningar registreras i nya system vars ändamål är att säkerställa långsiktig kvalitet för de indikatorer som varje år tas upp i hållbarhetsredovisningen. För beräkning av utsläpp från fordon och entreprenadmaskiner vid förbränning av fossila bränslen används TRBs miljödatabas (TRB Sverige AB, Miljödatabasen beräknar emissioner enligt fysikaliska lagar. Fordonens egenskaper som motoreffekt, motorns verkningsgrad, typ av bränsle, informationen kring årlig körsträcka och medel-bränsleförbrukning under ett år har betydande effekt på kalkylen. Fordonens egenskaper samlas in från fordons- och entreprenadmaskintillverkarna i den mån den finns. Denna information är viktig eftersom fordonsspecifik data beskriver fordonens samband mellan motor och emissionsvärden. Bränsleförbrukning som är direkt kopplad till utsläppet av växthusgaser är kalkylerad som en medelbränsleförbrukning per år och fordon. Bränsleförbrukningen varierar kraftigt under året eftersom den påverkas av väglag, vindriktning, fyllnadsgraden på fordon och självklart av typen av arbete som utförs med fordon/maskin. Ett och samma fordon/maskin kan genomföra olika transportuppdrag som påverkar bränsleförbrukningen. Dessa olika faktorer har påverkan på redan komplicerade beräkningar som påverkar utfallet. I många fall är det svårt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar utfallet. Data om bränsleförbrukning och årssträcka är i många fall grundade på uträkningar men i andra fall grundade på uppskattningar från fordons- eller maskinägaren. Alla enheter som är kopplade till kunduppdrag finns i databasen. Vid varje årsskifte sker uppdatering av fordonsuppgifter som ligger till grund för fordons- och maskinparkens ställning per den 31 december, som rapporteras i redovisningen. Jämfört med tidigare år har nedan beskrivna förändringar av redovisnings- och beräkningsprinciperna gjorts. Alltransport har lagt till information på utsläpp i samband med utnyttjande av tjänstebilar och personbilar i tjänst. Emissioner beräknas schablonmässigt eftersom anställda har olika märken och typer av personbilar som används i tjänst. 16

18 Likaväl som vi ställer krav på underleverantörer, anställda och samhälle, så ställer våra intressenter krav på oss. Arbete med identifiering av intressenter och deras påverkan på verksamheten sker kontinuerligt. Affärsplanen, som togs fram gemensamt vid ett strategimöte av ledningsgruppen och styrelsen, beskriver vår roll i samhället och våra angreppssätt gentemot olika intressentgrupper. Urvalet av de viktigaste intressentgrupperna gjordes utifrån deras påverkan på företagets utveckling i samband med framtagning av affärsplanen. Det är viktigt för Alltransport att vara lyhörda mot alla intressenter oavsett hur viktiga de är i kortsiktigt ekonomiskt hänseende. Alltransport är övertygad om att ansvarsfullt agerande och långsiktighet är nyckeln till framgång. Intressenter har sinsemellan olika förväntningar och krav på koncernens hållbarhetsarbete och på organisationen i sin helhet. Intressenternas förväntningar och preferenser skiljer sig mycket av olika skäl. Samhället vill se lösningar på koldioxidproblemet, kunderna vill ha lösningar på effektivare transporttjänster och aktieägarna vill följa utvecklingen och tillväxten. I några fall strider deras preferenser mot varandra, tillväxt innebär ökad omsättning som i sin tur leder till flera transportuppdrag. Ökat transportarbete leder till ökad förbrukning av drivmedel som leder till ökat utsläpp. Det är svårt att tillfredställa alla intressenter men det är viktigt att arbeta med frågorna och uppnå goda resultat. Framförallt gäller det att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till våra kunder med stor hänsyn till trafiksäkerheten och med låg miljöbelastning. Anställda Personalen är företagets humankapital och en av våra intressenter som har stor påverkan på hållbar utveckling. För att medarbetaren ska uppleva tillfredställelse i sitt arbete och i sin möjlighet att påverka organisationen, krävs ett starkt ledarskap och en bra arbetsmiljö. Alltransport har olika metoder för kommunikation med anställda. De vanligaste är möten, medarbetarsamtal, intern-tidskrifter och en årlig enkät Nöjd Medarbetar Index (NMI). NMI skickas ut till alla medarbetare och tar upp frågor kring ledarskap, personlig utveckling, företagsutveckling, arbetsmiljö och hälsa samt informationskanaler. NMI är en indikator på arbetssituationen inom koncernen men ger även underlag till förändringar. Enkäten hjälper oss att identifiera förbättringsområden och de förväntningar som organisationen har på vårt företag. Alla medarbetare inom koncernen har möjlighet att lämna synpunkter samt att diskutera olika frågor med företagsledning. Förutom företagsledningen finns det möjlighet att lämna synpunkter till styrelsen via en personalrepresentant i styrelsen. Sarah Klint är Alltransports arbetstagarrepresentant i styrelsen och är även kontaktperson för den fackliga organisationen Unionen. Aktuella frågor Vilka olika satsningar pågår för att främja hälsofrågor bland anställda och även anknutna underleverantörer? Svar: Sida 45, 47 Vilka åtaganden har Alltransport i frågan om utveckling och utbildning? Svar: Sida 49 Samhälle Koncernens verksamhet påverkar och påverkas av samhället och av den orsaken arbetar Alltransport aktivt för att hålla allmänhet, stat och myndigheter och övriga intressenter informerade. Alltransport tar del av samhällsutvecklingen främst inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet. Tillsammans med andra organisationer driver och stödjer vi ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt. Förväntningar från samhället vad avser hållbarhetsredovisningen är information om företaget och

19 upplysningar kring samhällsengagemanget. Det är viktigt för Alltransport att kunna sprida kunskap och hjälpa till att lösa lokala problem inom utbildning, miljö, arbetsmiljö och i trafikfrågor. Via medlemskap i olika organisationer såsom NTF Östergötland (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande), Sveriges Åkeriföretag och Yrkestrafiknätverk i Östergötland möjliggörs diskussioner kring samhällsplanering och näringslivsfrågor. Alltransport deltar aktivt och tar till sig synpunkter kring samhälls- och hållbarhetsfrågor vid olika nätverks- och projektträffar. Alltransport har under 2009 samverkat med ett flertal organisationer för att påverka och ta del av samhällsutvecklingen. Främst arbetar vi inom områden som har direkt koppling till verksamheten men är även engagerade i långsiktiga satsningar, som har mer indirekt koppling till dagens verksamhet. Aktuella frågor Vad gör Alltransport för att minska miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och utveckla näringslivet? Svar: Sida 36,53,55,56 Delägare och leverantör Leverantörer tillgodoser verksamheten med resurser, fordon, maskiner, utrustning och personal. De flesta leverantörer är även våra aktieägare. Genom detta samarbete sker en djup dialog och gemensam utveckling. Koncernen har ett nära samarbete med alla våra leverantörer vilket utgör en viktig del i företagsutvecklingen. Kommunikation sker via daglig kontakt, informationsmöten, bolagsstämma, enkäter och även via det månatliga internmagasinet AT-Nytt, som distribueras till samtliga anslutna leverantörer och deras personal. Diskussionsmöten inom varje affärsområde sker med öppna frågor kring styrning och utveckling. Synpunkter angående Alltransports styrning fångas upp via en delägarenkät, NDI, som är underlag för utvecklingsarbetet. Alla synpunkter, förbättringsförslag och annan information behandlas löpande av företagsledningen i syftet att tillfredställa intressentgruppen och även för intern utveckling. Delägare har möjlighet att lämna synpunkter till företagsledning och till styrelse kring verksamhetsutvecklingen och andra frågor. Styrelsen är till stor del representerad av delägarna som har som ändamål att tillgodose delägarnas intressen i alla frågor. Aktuella frågor Vilka olika FOU (forskning och utveckling) projekt pågår inom branschen och hur medverkar koncernen i dessa? Svar: Sida 55,56 18

20 Kunderna Alltransports mest betydelsefulla intressent är våra kunder. Kommunikation med kunder sker dagligen genom anställda och genom våra leverantörer. Specifikt riktade kanaler mot kund, såsom kundmöten, kundtidningen AT-News, kundaktiviteter och kundenkäten NKI, hjälper till att sprida och få information. Säljare, transportledare och förare är de personer som har löpande dialog med våra kunder. Den årliga undersökningen möjliggör för kunderna att bedöma oss, vad som är bra och vad som kan förbättras. De olika kundaktiviteterna som genomförs under året ger oss tillfälle att diskutera olika frågeställningar i mera avslappnad miljö. Aktuella frågor Vilka olika satsningar pågår inom koncernen för att minska miljöpåverkan? Svar: Sida 36,55,56 Vilka satsningar görs för att uppnå det papperslösa kontoret? Svar: Sida 32 Holmen Paper Holmen Paper AB, Braviken producerar papper till tidningsbranschen i både Västeuropa och översjö. Hälften av pappersproduktionen består av råvara från returpapper och den andra halvan kommer av träråvara från gran. Miljötänkande Precis som Alltransport bedriver Holmen en verksamhet som påverkar miljön. Vi har verkligen ögonen på oss säger Claes Kingbäck som är strategisk inköpare av returpapper på Holmen. Vi försöker minimera alla våra utsläpp och vara en god förebild i branschen. Som ett led i detta bygger företaget ett eget sågverk i Norrköping, utanför Braviken. Verket beräknas komma igång Q och ska ha en kapacitet på kubikmeter granplank/år. Restprodukterna från såg-verket, bark och flis, kommer att användas i produktionen på pappersbruket. På så sätt kortar vi transporten av material väsentligt berättar Claes. Holmen arbetar hårt för att rena röken som kommer från produktion och uppvärmning. Idag eldar man mestadels med olja men företaget vill istället kunna använda de restprodukter som blir över vid sågverken i form av bark och returflis. Det avfall och slam som deponeras eller skickas till Tekniska Verken, testas nu för att kunna användas som bränsle, men i dagsläget är produkterna inte godkända för uppvärmning på grund av för låg verkningsgrad. Transporter Även när det gäller transporterna har man tänkt till. 80% av allt papper går på egna båtar från Holmens hamn i Bråviken, Norrköping. Därifrån tas produkterna sedan till Lübeck och Amsterdam för att lastas om till andra båtar, lastbilar och tåg för vidare transport till slutkund. När båtarna lossat sitt gods i Amsterdam fortsätter de vidare till England för att ta med sig returpapper på vägen hem till Norrköping. På så sätt har man hittat ett effektivt och miljövänligt sätt att transportera så väl råvara som slutprodukt. 5% av transporterna körs på räls och resterande 10-15% går med bil till Sverige och övriga Skandinavien. Vi behöver köra en liten del av vårt gods med vägtransporter. Vägtransporterna är oundvikliga om vi vill nå alla våra kunder på rimliga tider berättar Claes. Alltransport kör en stor del av Holmens produktion i hela Skandinavien. Samarbetet har pågått sedan början av 2000-talet och fungerar mycket bra. I mina ögon har Alltransport, under de senaste åren, vuxit från en lokal transportör till en av Sveriges stora aktörer. Idag konkurrerar man med DHL och Schenker. Trots det har man inte tappat det lokala företagets personlighet och det gillar jag. Framtiden Fick Claes önska något om framtiden skulle han gärna se ett mer aktivt samarbete mellan Holmen och deras aktörer. Om alla hade ett närmare samarbete och fortlöpande diskussioner skulle vi säkert kunna utveckla nya tips och idéer, få gemensamma uppslag och förbättra allt från täckningsgrad, till emballage och miljöpåverkan. Det är klart att vi kommer göra det ändå men genom att samverka tror jag att man kan nå resultat dubbelt så snabbt och många gånger bättre. För oss är det viktigt att samarbeta och inte bara luta sig mot ett befintligt avtal och en Sleeping partner avslutar Claes.

21 Bild 1-3. Alltransports styrelse 2009 Styrelse Alltransports styrelse har det övergripande ansvaret för företagets förvaltning samt att organisationen arbetar i enlighet med bolagsordning och lagstadgade krav. Alltransports styrelse består av åtta ledamöter och två suppleanter som följer fastställda rutiner för styrelsearbetet där etik, moral och kunskap är centralt. I styrelsen ingår även två externa medlemmar, däribland styrelseordföranden Claes Egnell som inte har någon verkställande roll i organisationen. Årligen utser bolagsstämman en valberedning som föreslår nya styrelsekandidater. I deras arbete ingår att hitta lämpliga och erfarna ledamöter för att säkerställa kvalifikationer och expertis som bör besittas av ledamöter i styrelsen. Hos Alltransport får ledamöterna ett fast arvode. En styrelseledamot ska aldrig utnyttja en af- färsmöjlighet som kan innebära otillbörlig fördel för egna intressen eller nackdel för Alltransport och heller inte handlägga frågor som rör avtal mellan styrelseledamoten och Alltransport. Utvärdering av styrelsens arbete sker via en årlig enkät där delägaren lämnar sina synpunkter på arbetet i samband med bokslutet inför den årliga bolagsstämman. Långsiktig hållbarhet är en av styrelsens riktlinjer i styrelsearbetet som är vägledande för verksamheten. Kommunikation med styrelsen sker löpande genom VD, regelbundna styrelsemöten och kvalitets- och miljöavdelningen för att diskutera koncernens hållbarhetsutveckling. Eftersom styrelsen deltar aktivt i hållbarhetsarbetet sker kommunikationen löpande och kontinuerligt. Styrelsen medverkar i framtagningen av rapporter, analys av enkäter och övrig information. Bild 4-7. Alltransports företagsledning 2009 Styrelsen består av Claes Egnell (ordförande), Lennart Eriksson (vice ordförande), Lars-Göran Carlsson (ordinarie ledamot), Torbjörn Månsson (ordinarie ledamot), Kenneth Wall (ordinarie ledamot), Håkan Wilsson (ordinarie ledamot), Henrik Åberg (ordinarie ledamot), Peter Hellgren (suppleant), Leif Gunnarsson (suppleant), Sarah Klint (fackligt ombud) 20

22 Förståelse för transporter I och med miljötrendens utveckling, där tomma ord blir konkreta åtgärder, sätts nu stor press på den mest synliga fraktformen, biltransporter. En press som Alltransport välkomnar och vill vara en del av. Debatten och de politiska besluten tenderar dock i allt för stor utsträckning att handla om att helt byta transportsätt till spår- eller sjöbunden trafik. I flera avseenden skulle det vara en önskvärd utveckling men då sjö och räls inte når ända fram till företagens lager och butiker ser vi ingen annan lösning än att fortsätta med vissa bilburna transporter. Enligt statistik från SCB används lastbilar för kortare transporter, inte minst vid frakt av virke, avfall och byggnadsmaterial (jord, sten och grus). 60% av all inrikes transporterad godsmängd körs kortare än 10 mil och är inte direkt utbytbar mot järnvägs- eller sjötransporter. (Källa: Sveriges Åkeriföretag) Den största risken här är att lagar och regler straffar de bilburna transporterna även när inget alternativ finns. Önskvärt vore istället att införa morötter för att transportörerna ska minska sina utsläpp och straff om de väljer att låta bli. Ett fortsatt tunnelseende från opinionsbildare och politiker skulle i värsta fall leda till en kollaps för delar av transportsektorn, med sämre funktion men utan miljömässig vinning. Det skulle givetvis vara mycket allvarligt för Alltransport och för våra kunder om en sådan utveckling leder till dyrare transporter, längre ledtider och sämre service. Om perspektivet på transportsektorns miljöpåverkan istället lyfts och innefattar såväl land- som sjö-, flyg- och rälstransporter skulle vi kunna få större miljöeffekt och en mera rättvisande debatt. Om regelverken kan komma att handla om att minska påverkan på miljön istället för att förbjuda eller straffa vissa transportslag har Alltransport stora möjligheter att nå fördelar av de nya reglerna. Vi har redan, tillsammans med kunder och konkurrenter, genomfört testprojekt för att minska antalet bilar inne i städerna, öka bilarnas beläggning och användandet av miljöfordon. Vid uppstramade regler och nya lagar som baserats på kunskap om transportsektorn kommer Alltransport att kunna dra nytta av vårt hållbarhetsarbete och våra kunder kommer även fortsättningsvis att erbjudas hållbara och konkurrenskraftiga transporter.

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter Alltransport 2009 Vi skapar framtidens transporter Affärsidé Inledning Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr &

Läs mer

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter Företagspresentation 2010 Alltransport - Vi skapar framtidens transporter Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning Anställda Ca 140 aktiva åkare/maskinägare som också är

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

Hållbarhets. rapport

Hållbarhets. rapport Hållbarhets rapport 2010 VD har ordet Affärsidé Attitydundersökningar från flera branscher visar tydligt att människan tagit ytterligare kliv mot ett hållbarare samhälle. Fler restauranger och privatpersoner

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar

Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Kyrkans pensionskassas policy för hållbara investeringar Fastställd av styrelsen 2017-05-12 Kyrkans pensionskassa har antagit en hållbarhetsstrategi för alla sina placeringar som: Ingår i Placeringsriktlinjer

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2010

Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Bästa hållbarhetsredovisning 2010 Vad krävs för att göra en riktigt bra hållbarhetsredovisning? Åse Bäckström och Fredrik Ljungdahl, Finforum 6 december 2011 Agenda Vad är Far? Far och hållbar utveckling!

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Nummer 2 2009. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt

Nummer 2 2009. Kundtidningen för dig som vill veta. Ingenting är omöjligt Nummer 2 2009 Kundtidningen för dig som vill veta Ingenting är omöjligt Alltransport förvärvar Sanero AB Genom förvärvet av Norrköpingsföretaget Sanero, som kommer att drivas som ett självständigt dotterbolag,

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Alltransport 2007. Ingenting är omöjligt

Alltransport 2007. Ingenting är omöjligt Alltransport 2007 Ingenting är omöjligt Alltransports fokus ligger på att erbjuda kunder kostnadseffektiva tjänster inom fyra affärsområden; Bygg & Anläggning, Tank & Miljötransporter, Fjärr & Distribution

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745

Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 Bokslutskommuniké 2014 Abelco AB (publ) 556775-2745 MaskinExpo mässan 2014 Stoxa (Stockholm) Bokslutskommuniké 2014 Bovallstrand 2014-02-27 Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Vi har förenat det bästa av två världar

Vi har förenat det bästa av två världar Vi har förenat det bästa av två världar 1 januari 2013 hände något historiskt. Halmstad Hamn och Varbergs Hamn gick samman till ett bolag HallandsHamnar AB. Det handlade om att förena det bästa av två

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Agenda Välkomna! Dan Brännström, FARs Generalsekreterare Bästa hållbarhetsredovisning 2013 Åse Bäckström, juryns ordförande Årets pristagare "Hur bra är företags hållbarhetsredovisningar

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen.

Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. DB Schenker Miljöfrågan i fokus Vårt miljöarbete Presentation vid Kristianstads kommuns miljöfika, 2014-09-18 Annika Jönsson myschenker e-business EDI DB Schenkers övergripande miljömål Vårt mål är att

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer