Swedacs strategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedacs strategi 2015-2017"

Transkript

1 Swedacs strategi Innehåll 1. Kvalitetsinfrastruktur Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen Viktiga aktörer för Swedac Regeringens uppdrag till Swedac Swedacs positionering idag Lagstiftare och kravställare Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen Brukare av kvalitetsinfrastrukturen Önskat läge Gällande lagstiftare och kravställare Offentliga Privaträttsliga Gällande utförare inom kvalitetsinfrastrukturen Gällande brukare av kvalitetsinfrastrukturen Internt Fokusområden Stärka kvalitetsinfrastrukturen och Swedacs position Mot lagstiftare och kravställare, genom följande VP punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Öka och stärka affärsutvecklingen Internt, genom följande möjliga aktiviteter VP-punkter. Fel! Bokmärket är inte definierat Mot lagstiftare och kravställare VP-punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Öka effektiviteten Arbeta smartare VP-punkter Skapa en hållbar ekonomi VP-punkter Säkra Swedacs kompetensförsörjning och kompetensutveckling VP-punkter Styrkor och utmaningar för att uppnå målbilden Styrkor Utmaningar Verksamheten Prioriterade bevakningsområden Värdegrunden... 8 Sida 1 av 9

2 1. Kvalitetsinfrastruktur Sida 2 av 9 Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och kvalitetskrav. De institutioner, system och metoder som utgör kvalitetsinfrastrukturen kan delas i två huvudgrupper: Lagstiftare och kravställare Riksdag och regering Lagar och förordningar Föreskrivande myndigheter Tekniska föreskrifter för säkerhet, miljö, konsumentskydd m.m. Olika typer av privata kravställare Krav, tillämpningsdokument och policy Kravspecifikationer gällande produkter och tjänster Utförare Tillsynsmyndigheter/marknadskontrollmyndigheter Metrologiska (mättekniska) institutioner Standardiseringsorgan Provnings-, certifierings- och kontrollorgan Ackrediteringsorgan När det gäller brukare av kvalitetsinfrastrukturen är de viktiga aktörerna tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, kommunala och statliga institutioner, branschorganisationer, olika typer av kravställare och konsumenter. När denna helhet fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och frihandel. 1.1 Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen Swedac är en av aktörerna i den svenska och internationella kvalitetsinfrastrukturen. Swedacs mission Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upprätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll. Swedacs vision Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare i ett hållbart samhälle. Swedacs verksamhetsidé Swedac är det svenska ackrediteringsorganet och expertmyndighet för kvalitetsinfrastruktur. Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten. Swedac samordnar svensk marknadskontroll 1.2 Viktiga aktörer för Swedac Lagstiftare och kravställare

3 a. Offentliga EU i dess egenskap av lagstiftare: ställer krav på att produkter och tjänster är säkra. Statsmakterna: på riksnivå (riksdag, regering), på regional nivå (landsting) och på lokal nivå (kommuner) verkställer krav från EU, ställer nationella krav. Sektormyndigheter: Ställer krav på säkerhet och tillförlitlighet m.m. Ägare av kravspecifikation, t.ex. EPA (USA), FDA (USA), ERA (EU): Ställer egna krav på produkter och tjänster som inte är harmoniserade med andra kravställare inom samma område b. Privaträttsliga EA, ILAC, IAF: Ställer krav på ackrediteringsorgan OIML, WELMEC: Ställer krav på sektormyndigheter för reglerad mätteknik CIPM, BIPM: Ställer krav på riksmätplatser gällande spårbarhet till SI enheter inom mätning WTO: Utgör plattform för förhandlingar gällande handelshinder och ställer krav på sina medlemmar/signatärer Ägare av kravspecifikation, t.ex. WADA, IEC: Ställer egna krav på produkter och tjänster som inte är harmoniserade med andra kravställare inom samma område Ägare av alternativa kontrollordningar (t.ex. GFSI): Ställer egna krav på produkter, tjänster, metoder, system och utförande som inte är harmoniserade med andra kravställare Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Offentliga: Myndigheter med tillsyns- och marknadskontrollansvar: Utför tillsyn och marknadskontroll inom områden där det finns myndighetsföreskrifter för säkerhet och tillförlitlighet Myndigheter med ansvar att främja frihandel och en öppen inre marknad Riksmätplatser: utgör den översta nivån för mätteknisk spårbarhet Kommuner och landsting: Utför offentlig tillsyn inom givna ramar b. Privaträttsliga: Standardiseringsorgan: Tar fram standarder som harmoniserar krav på produkter, tjänster och kompetens Ackrediterade organ och deras samarbetsorgan: Ställer krav på sina medlemmar i syfte att harmonisera arbetssätt, harmonisera tillämpning krav, osv Genomförare av alternativa kontrollordningar t.ex. GFSI: Utövar tillsyn över ackrediteringsorgan och ackrediterade organ. Brukare av kvalitetsinfrastrukturen - exempel a. Offentliga: Statliga myndigheter: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls Kommuner och landsting: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls Statliga bolag och institutioner: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att visa att de uppfyller ställda krav Institutioner i utvecklingsländer: Lär sig principerna för god förvaltning och uppbyggnaden av kvalitetsinfrastrukturen genom att få hjälp av det svenska systemet Sida 3 av 9

4 b. Privaträttsliga Arbetsgivarorganisationer: Som stöd till sina medlemmar för att visa att de uppfyller kraven Branschorganisationer inom produkt- och tjänstesektorn: Som stöd till sina medlemmar för att visa att de uppfyller ställda krav Industrin, tjänstesektorn, osv: För att visa att de uppfyller ställda krav Stora företag Små och medelstora företag Konsumentorganisationer: I syfte att informera konsumenter om säkra och tillförlitliga produkter och tjänster Andra typer av organisationer t.ex. IVA vars medlemmar kan vara brukare av kvalitetsinfrastrukturen. Den enskilde medborgaren Utvecklingsländers privata organisationer och medborgare: Lär sig principerna för god förvaltning och kvalitetsinfrastrukturen genom att få hjälp av det svenska systemet. 2. Regeringens uppdrag till Swedac Se SFS 2009:895 Förordning med instruktion för Swedac 3. Swedacs positionering idag 3.1 Lagstiftare och kravställare a. Vi har löpande kontakt med de myndigheter inom vars områden vi ackrediterar och med myndigheter som ingår i Marknadskontrollrådet b. Vi har en indirekt relation till EUs institutioner via EA och UD c. Vi har en strukturerad bevakning och hantering av remisser från Regeringskansliet och myndigheter d. Vi är en etablerad aktör inom den internationella kvalitetsinfrastrukturen e. Vi är en aktör inom standardisering f. Vi bevakar statliga utredningar och informerar de relevanta om vår roll och vårt uppdrag g. Vi har inte en självklar roll i hos lagstiftare och kravställare 3.2 Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Vi har stor andel nöjda kunder b. Inom ackreditering är både de reglerade och de oreglerade områden viktiga för oss. c. Vi har ackrediterat olika typer av organ inom följandeområden: a. Livsmedel b. Medicin och vård c. Hälsa och arbetsmiljö d. Säkerhet e. Trafik och fordon f. Produktsäkerhet, produktkvalitet och funktionalitet g. Mätteknik och kalibrering d. Vi saknar, inom respektive befintligt ackrediteringsområde ovan, en bild av hur stor andel potentiella kunder som finns e. Vi är en etablerad aktör inom den internationella kvalitetsinfrastrukturen Sida 4 av 9

5 f. Vi är en aktör inom standardisering g. Vi är en eftertraktad samarbetspartner hos utvecklingsländerna 3.3 Brukare av kvalitetsinfrastrukturen a. Vi möter brukarna i vår tillsynsverksamhet och marknadskontroll inom reglerad mätteknik och ädelmetallområdet b. Vi har mindre utvecklade strukturer för utbyte och samarbete med industri, tjänsteföretag, branschorganisationer och konsumentorganisationer c. Vi möter brukare via webbsidan, telefonsamtal och e-post 4. Önskat läge Gällande lagstiftare och kravställare Offentliga a. Frågor om kvalitetsinfrastruktur har större fokus inom regeringskansliet b. Vi har kontinuerlig kontaktyta mot departementen c. Vi har ett statsanslag som motsvarar våra faktiska insatser som myndighet d. Vi gör marknadskontrollinsatser inom reglerad mätteknik i tillräcklig omfattning e. Ackrediteringsregelverket eller förordning 765/2008 tillämpas på ett enhetligt sätt och får genomslag i alla sektorer. Svenska myndigheter använder ackreditering inom alla områden där det finns krav och behov av ackreditering av bedömning av överensstämmelse. f. Vi har nya avtal med Sida som garanterar flödet av internationella utvecklingsprojekt med kostnadstäckning g. Swedac är rådgivare till statliga utredningar Privaträttsliga a. EA är omstrukturerat med fokus på arbetet med EU-frågor b. ILAC och IAF har gått samman till en organisation c. Vi sitter med i beslutande/styrande organ inom EA, ILAC och IAF d. De branschorganisationer som föreskriver egna krav och kontrollformer använder ackreditering för att bedöma kompetensen hos de inblandade aktörerna e. WTO har skrivit en internationell kvalitetsstrategi som tydliggör för alla aktörer globalt, regionalt och lokalt vilka mål som ska/eller bör gälla. 4.2 Gällande utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Vi har Europas största andel ackrediteringar per capita b. Tillämplig lagstiftning är ändamålsenlig c. Vi genomför våra tillsyner i rätt omfattning, med rätt kvalitet och på ett effektivt sätt d. Vi har fler och nöjdare kunder och tillsynsobjekt e. Vi har ett stabilt flöde av uppdrag inom både ackreditering och internationella projekt. f. Vi har utvecklat vårt serviceåtagande och följer det g. Vi har god tillgänglighet mot marknaden Sida 5 av 9

6 4.3 Gällande brukare av kvalitetsinfrastrukturen a. Marknaden, dvs industrier och tjänsteföretag, anser att ackreditering är prisvärd och ger mervärde. b. De kontrollformer där Swedac är delaktig ger tydlig samhällsnytta och mervärde för de inblandade. c. Vi har god tillgänglighet mot marknaden d. Vi finns i de fora där industri och tjänsteföretag diskuterar framtidsstrategier 4.4 Internt a. Vi har balans i kapacitet, åtaganden och ekonomi b. Vi har ett bra nöjd medarbetarindex c. Vi har ett effektivt ledningssystem d. Vår kommunikation med omvärlden ger mervärde för oss och för våra intressenter e. Vi har på alla nivåer inom Swedac en utvecklad förmåga att se helheter f. Vi har förmåga till ständigt lärande och ser förändringar som en naturlig del i utvecklingen 5. Fokusområden Stärka kvalitetsinfrastrukturen och Swedacs position Mot lagstiftare och kravställare, genom följande VP punkter a. Arbeta för att frågor om kvalitetsinfrastruktur ska få ett större genomslag i strategier inom olika politikområden (Ägare: MMN) b. Förstärka bevakningen av lagstiftningsarbetet nationellt och inom EU (Ägare: GL) Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Skapa samarbeten med andra aktörer inom kvalitetsinfrastrukturen för att öka kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: MMN) b. Utveckla våra kommunikationsmedel och kommunikationskanaler för att underlätta informationsspridning om våra verksamheter (Ägare: ÅK) Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Upprätthålla och utveckla kvaliteten, oberoendet och effektiviteten i vårt arbete. (Ägare: MMN) b. Öka vår kommunikation med industrin och tjänsteföretagen i syfte att ta del av deras framtidsstrategier och informera om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: ÅK) 5.2 Öka och stärka affärsutvecklingen Mot lagstiftare och kravställare VP-punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Öka antalet ackrediteringar inom befintliga ackrediteringsområden (Ägare: RJ) Sida 6 av 9

7 b. Utveckla tillsynen inom reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll (Ägare: KB) c. Fördjupa samarbetet med myndigheter, standardiseringsorgan och andra aktörer (Ägare: MMN) Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Utveckla Swedac Academy (Ägare: MMN) b. Öka vår kunskap om marknadens problembild i frågor om säkerhet och kvalitet (Ägare: RJ) 5.3 Öka effektiviteten Arbeta smartare VP-punkter a. Öka IT-mognaden och använda IT-verktygen på ett effektivt sätt (Ägare: HS) b. Säkerställa ständiga förbättringar inom alla områden (Ägare: MMN) c. Utveckla de interna kommunikationsmedlen och kanalerna (Ägare: ÅK) d. Analysera omvärldens signaler på vårt utförande Skapa en hållbar ekonomi VP-punkter a. Säkerställ en ökad medvetenhet och gemensam bild av vår ekonomi och öka kostnadsmedvetandet (Ägare: HS) b. Utveckla samarbetet med finansiärer av biståndsarbete (Ägare: MMN) 5.4 Säkra Swedacs kompetensförsörjning och kompetensutveckling VP-punkter a. Öka den interna kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: ÅK) b. Arbeta för en strukturerad kompetensöverföring inom specialistområden, till exempel, deltagande i kommittéer, referentbedömningar, kunskap om EU-lagstiftning, osv. (Ägare: HS) c. Arbeta för att skapa strukturer för en hållbar tillgång till externa bedömare och tekniska experter (Ägare: RJ) d. Öka kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen hos utbildningsinstitutioner och deras elever (Ägare: ÅK) e. Arbeta aktivt med att genomföra värdegrunden (Ägare: PS) 6. Styrkor och utmaningar för att uppnå målbilden 6.1 Styrkor a. Vi har kompetent och engagerad personal b. Vi har bra verksamhetssystem c. Vi har i stort sett nöjda kunder d. Vi har en bra position i den globala kvalitetsinfrastrukturen 6.2 Utmaningar Sida 7 av 9 a. Att tänka i ett utifrån-och-in perspektiv

8 b. Att våga och förmå tänka samt agera nytt och kreativt c. Att ha en aktiv och strukturerad omvärldsbevakning d. Att uppnå fortlöpande kompetensförsörjning e. Att fokusera på färre strategiska bevaknings- och utvecklingsområden f. Att effektivisera våra processer g. Att kunna möta den ökande exponeringen, klagomålen och ökade granskningarna av till exempel media h. Att känna till förändringarna när de är på gång och vara med för att lyssna och påverka 7. Verksamheten Prioriterade bevakningsområden Följande områden är prioriterade för bevakning och påverkan på helhetsnivå: a. Livsmedel b. Hälso- och sjukvård c. Miljö d. Infrastruktur inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska målen: tillgänglighet, miljö och hälsa, effektivitet. 8. Värdegrunden Vi är engagerade Vi strävar efter att vara nytänkande och utvecklar vår verksamhet i syfte att skapa samhällsnytta Vi är öppna och nyfikna, följer utvecklingen nationellt och internationellt Vi ser förändring som något konstant och som en naturlig del i vår verksamhet Vi identifierar och reflekterar över skeenden i syfte att utveckla våra arbetsformer, metoder och rutiner Vi agerar alltid professionellt genom att vara tillgängliga, lyhörda och sakliga Vi samarbetar Vi är öppna, prestigelösa och aktiva när vi samarbetar Vi ger och får erkänsla och uppskattning i vårt arbete Vi drar nytta av varandras kompetenser Vi ger och tar emot frågor och feedback Vi ger och söker kollegialt stöd Vi är respektfulla Vi visar respekt för varandra och våra roller Vi följer givna arbetsprocesser Vi är lojala mot fattade beslut Vi agerar med integritet Vi visar tillit till varandra och till våra externa kontakter genom att agera med integritet, förtroende och mod Sida 8 av 9

9 Vi är ansvarstagande Vi arbetar utifrån en helhetssyn, där helheten är viktigare än delarna Vi tar ansvar för att arbetsuppgifter blir effektivt utförda och tidsplaner hålls Vi följer gällande regelverk Vi är kostnadsmedvetna och värnar om de medel som Swedac förfogar över Vi tar initiativ, ser möjligheter och påtalar problem för att bidra till en positiv utveckling av Swedac Sida 9 av 9

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015

Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Regionstyrelsen Peder.Bjorn @regionostergotland.se Föredragningslista för Regionstyrelsen onsdagen den 30 september 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras.

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007 Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. FOTO: SCANPIX KVALITETS- Personcertifiering allt vanligare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 1/23 2015-07-02 Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Höj tempen på standardiseringen

Höj tempen på standardiseringen Höj tempen på standardiseringen Minnesanteckningar från SSR Konsumentråds seminarium den 27 september 2005 Höj tempen på standardiseringsarbetet Martin Andreasson, riksdagsledamot folkpartiet, ledamot

Läs mer

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhets strategi FÖR 2013 Foto: Kristian Svedberg Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer