Swedacs strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedacs strategi 2015-2017"

Transkript

1 Swedacs strategi Innehåll 1. Kvalitetsinfrastruktur Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen Viktiga aktörer för Swedac Regeringens uppdrag till Swedac Swedacs positionering idag Lagstiftare och kravställare Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen Brukare av kvalitetsinfrastrukturen Önskat läge Gällande lagstiftare och kravställare Offentliga Privaträttsliga Gällande utförare inom kvalitetsinfrastrukturen Gällande brukare av kvalitetsinfrastrukturen Internt Fokusområden Stärka kvalitetsinfrastrukturen och Swedacs position Mot lagstiftare och kravställare, genom följande VP punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Öka och stärka affärsutvecklingen Internt, genom följande möjliga aktiviteter VP-punkter. Fel! Bokmärket är inte definierat Mot lagstiftare och kravställare VP-punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter Öka effektiviteten Arbeta smartare VP-punkter Skapa en hållbar ekonomi VP-punkter Säkra Swedacs kompetensförsörjning och kompetensutveckling VP-punkter Styrkor och utmaningar för att uppnå målbilden Styrkor Utmaningar Verksamheten Prioriterade bevakningsområden Värdegrunden... 8 Sida 1 av 9

2 1. Kvalitetsinfrastruktur Sida 2 av 9 Med kvalitetsinfrastruktur avses de institutioner, system och metoder som måste finnas i ett land för att säkerställa att produkter och tjänster är säkra, tillförlitliga och uppfyller funktions- och kvalitetskrav. De institutioner, system och metoder som utgör kvalitetsinfrastrukturen kan delas i två huvudgrupper: Lagstiftare och kravställare Riksdag och regering Lagar och förordningar Föreskrivande myndigheter Tekniska föreskrifter för säkerhet, miljö, konsumentskydd m.m. Olika typer av privata kravställare Krav, tillämpningsdokument och policy Kravspecifikationer gällande produkter och tjänster Utförare Tillsynsmyndigheter/marknadskontrollmyndigheter Metrologiska (mättekniska) institutioner Standardiseringsorgan Provnings-, certifierings- och kontrollorgan Ackrediteringsorgan När det gäller brukare av kvalitetsinfrastrukturen är de viktiga aktörerna tillverkningsindustrin, tjänsteföretag, kommunala och statliga institutioner, branschorganisationer, olika typer av kravställare och konsumenter. När denna helhet fungerar skapas förutsättningar för tillit i vardagen, samhällsnytta med tryggare medborgare, ökad konkurrenskraft i näringslivet och frihandel. 1.1 Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen Swedac är en av aktörerna i den svenska och internationella kvalitetsinfrastrukturen. Swedacs mission Swedac erbjuder effektiva ackrediteringsordningar, upprätthåller regelverk för ädelmetallarbeten och tillförlitliga mätningar samt samordnar svensk marknadskontroll. Swedacs vision Swedacs verksamhet medverkar till att skapa en öppen och global marknad, ett konkurrenskraftigt näringsliv samt trygga konsumenter och produktanvändare i ett hållbart samhälle. Swedacs verksamhetsidé Swedac är det svenska ackrediteringsorganet och expertmyndighet för kvalitetsinfrastruktur. Swedac är föreskrivande och tillsynsmyndighet för reglerad mätteknik och ädelmetallarbeten. Swedac samordnar svensk marknadskontroll 1.2 Viktiga aktörer för Swedac Lagstiftare och kravställare

3 a. Offentliga EU i dess egenskap av lagstiftare: ställer krav på att produkter och tjänster är säkra. Statsmakterna: på riksnivå (riksdag, regering), på regional nivå (landsting) och på lokal nivå (kommuner) verkställer krav från EU, ställer nationella krav. Sektormyndigheter: Ställer krav på säkerhet och tillförlitlighet m.m. Ägare av kravspecifikation, t.ex. EPA (USA), FDA (USA), ERA (EU): Ställer egna krav på produkter och tjänster som inte är harmoniserade med andra kravställare inom samma område b. Privaträttsliga EA, ILAC, IAF: Ställer krav på ackrediteringsorgan OIML, WELMEC: Ställer krav på sektormyndigheter för reglerad mätteknik CIPM, BIPM: Ställer krav på riksmätplatser gällande spårbarhet till SI enheter inom mätning WTO: Utgör plattform för förhandlingar gällande handelshinder och ställer krav på sina medlemmar/signatärer Ägare av kravspecifikation, t.ex. WADA, IEC: Ställer egna krav på produkter och tjänster som inte är harmoniserade med andra kravställare inom samma område Ägare av alternativa kontrollordningar (t.ex. GFSI): Ställer egna krav på produkter, tjänster, metoder, system och utförande som inte är harmoniserade med andra kravställare Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Offentliga: Myndigheter med tillsyns- och marknadskontrollansvar: Utför tillsyn och marknadskontroll inom områden där det finns myndighetsföreskrifter för säkerhet och tillförlitlighet Myndigheter med ansvar att främja frihandel och en öppen inre marknad Riksmätplatser: utgör den översta nivån för mätteknisk spårbarhet Kommuner och landsting: Utför offentlig tillsyn inom givna ramar b. Privaträttsliga: Standardiseringsorgan: Tar fram standarder som harmoniserar krav på produkter, tjänster och kompetens Ackrediterade organ och deras samarbetsorgan: Ställer krav på sina medlemmar i syfte att harmonisera arbetssätt, harmonisera tillämpning krav, osv Genomförare av alternativa kontrollordningar t.ex. GFSI: Utövar tillsyn över ackrediteringsorgan och ackrediterade organ. Brukare av kvalitetsinfrastrukturen - exempel a. Offentliga: Statliga myndigheter: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls Kommuner och landsting: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att säkerställa att myndighetskrav uppfylls Statliga bolag och institutioner: Använder kvalitetsinfrastrukturen för att visa att de uppfyller ställda krav Institutioner i utvecklingsländer: Lär sig principerna för god förvaltning och uppbyggnaden av kvalitetsinfrastrukturen genom att få hjälp av det svenska systemet Sida 3 av 9

4 b. Privaträttsliga Arbetsgivarorganisationer: Som stöd till sina medlemmar för att visa att de uppfyller kraven Branschorganisationer inom produkt- och tjänstesektorn: Som stöd till sina medlemmar för att visa att de uppfyller ställda krav Industrin, tjänstesektorn, osv: För att visa att de uppfyller ställda krav Stora företag Små och medelstora företag Konsumentorganisationer: I syfte att informera konsumenter om säkra och tillförlitliga produkter och tjänster Andra typer av organisationer t.ex. IVA vars medlemmar kan vara brukare av kvalitetsinfrastrukturen. Den enskilde medborgaren Utvecklingsländers privata organisationer och medborgare: Lär sig principerna för god förvaltning och kvalitetsinfrastrukturen genom att få hjälp av det svenska systemet. 2. Regeringens uppdrag till Swedac Se SFS 2009:895 Förordning med instruktion för Swedac 3. Swedacs positionering idag 3.1 Lagstiftare och kravställare a. Vi har löpande kontakt med de myndigheter inom vars områden vi ackrediterar och med myndigheter som ingår i Marknadskontrollrådet b. Vi har en indirekt relation till EUs institutioner via EA och UD c. Vi har en strukturerad bevakning och hantering av remisser från Regeringskansliet och myndigheter d. Vi är en etablerad aktör inom den internationella kvalitetsinfrastrukturen e. Vi är en aktör inom standardisering f. Vi bevakar statliga utredningar och informerar de relevanta om vår roll och vårt uppdrag g. Vi har inte en självklar roll i hos lagstiftare och kravställare 3.2 Utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Vi har stor andel nöjda kunder b. Inom ackreditering är både de reglerade och de oreglerade områden viktiga för oss. c. Vi har ackrediterat olika typer av organ inom följandeområden: a. Livsmedel b. Medicin och vård c. Hälsa och arbetsmiljö d. Säkerhet e. Trafik och fordon f. Produktsäkerhet, produktkvalitet och funktionalitet g. Mätteknik och kalibrering d. Vi saknar, inom respektive befintligt ackrediteringsområde ovan, en bild av hur stor andel potentiella kunder som finns e. Vi är en etablerad aktör inom den internationella kvalitetsinfrastrukturen Sida 4 av 9

5 f. Vi är en aktör inom standardisering g. Vi är en eftertraktad samarbetspartner hos utvecklingsländerna 3.3 Brukare av kvalitetsinfrastrukturen a. Vi möter brukarna i vår tillsynsverksamhet och marknadskontroll inom reglerad mätteknik och ädelmetallområdet b. Vi har mindre utvecklade strukturer för utbyte och samarbete med industri, tjänsteföretag, branschorganisationer och konsumentorganisationer c. Vi möter brukare via webbsidan, telefonsamtal och e-post 4. Önskat läge Gällande lagstiftare och kravställare Offentliga a. Frågor om kvalitetsinfrastruktur har större fokus inom regeringskansliet b. Vi har kontinuerlig kontaktyta mot departementen c. Vi har ett statsanslag som motsvarar våra faktiska insatser som myndighet d. Vi gör marknadskontrollinsatser inom reglerad mätteknik i tillräcklig omfattning e. Ackrediteringsregelverket eller förordning 765/2008 tillämpas på ett enhetligt sätt och får genomslag i alla sektorer. Svenska myndigheter använder ackreditering inom alla områden där det finns krav och behov av ackreditering av bedömning av överensstämmelse. f. Vi har nya avtal med Sida som garanterar flödet av internationella utvecklingsprojekt med kostnadstäckning g. Swedac är rådgivare till statliga utredningar Privaträttsliga a. EA är omstrukturerat med fokus på arbetet med EU-frågor b. ILAC och IAF har gått samman till en organisation c. Vi sitter med i beslutande/styrande organ inom EA, ILAC och IAF d. De branschorganisationer som föreskriver egna krav och kontrollformer använder ackreditering för att bedöma kompetensen hos de inblandade aktörerna e. WTO har skrivit en internationell kvalitetsstrategi som tydliggör för alla aktörer globalt, regionalt och lokalt vilka mål som ska/eller bör gälla. 4.2 Gällande utförare inom kvalitetsinfrastrukturen a. Vi har Europas största andel ackrediteringar per capita b. Tillämplig lagstiftning är ändamålsenlig c. Vi genomför våra tillsyner i rätt omfattning, med rätt kvalitet och på ett effektivt sätt d. Vi har fler och nöjdare kunder och tillsynsobjekt e. Vi har ett stabilt flöde av uppdrag inom både ackreditering och internationella projekt. f. Vi har utvecklat vårt serviceåtagande och följer det g. Vi har god tillgänglighet mot marknaden Sida 5 av 9

6 4.3 Gällande brukare av kvalitetsinfrastrukturen a. Marknaden, dvs industrier och tjänsteföretag, anser att ackreditering är prisvärd och ger mervärde. b. De kontrollformer där Swedac är delaktig ger tydlig samhällsnytta och mervärde för de inblandade. c. Vi har god tillgänglighet mot marknaden d. Vi finns i de fora där industri och tjänsteföretag diskuterar framtidsstrategier 4.4 Internt a. Vi har balans i kapacitet, åtaganden och ekonomi b. Vi har ett bra nöjd medarbetarindex c. Vi har ett effektivt ledningssystem d. Vår kommunikation med omvärlden ger mervärde för oss och för våra intressenter e. Vi har på alla nivåer inom Swedac en utvecklad förmåga att se helheter f. Vi har förmåga till ständigt lärande och ser förändringar som en naturlig del i utvecklingen 5. Fokusområden Stärka kvalitetsinfrastrukturen och Swedacs position Mot lagstiftare och kravställare, genom följande VP punkter a. Arbeta för att frågor om kvalitetsinfrastruktur ska få ett större genomslag i strategier inom olika politikområden (Ägare: MMN) b. Förstärka bevakningen av lagstiftningsarbetet nationellt och inom EU (Ägare: GL) Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Skapa samarbeten med andra aktörer inom kvalitetsinfrastrukturen för att öka kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: MMN) b. Utveckla våra kommunikationsmedel och kommunikationskanaler för att underlätta informationsspridning om våra verksamheter (Ägare: ÅK) Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Upprätthålla och utveckla kvaliteten, oberoendet och effektiviteten i vårt arbete. (Ägare: MMN) b. Öka vår kommunikation med industrin och tjänsteföretagen i syfte att ta del av deras framtidsstrategier och informera om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: ÅK) 5.2 Öka och stärka affärsutvecklingen Mot lagstiftare och kravställare VP-punkter Mot utförare inom kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Öka antalet ackrediteringar inom befintliga ackrediteringsområden (Ägare: RJ) Sida 6 av 9

7 b. Utveckla tillsynen inom reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll (Ägare: KB) c. Fördjupa samarbetet med myndigheter, standardiseringsorgan och andra aktörer (Ägare: MMN) Mot brukare av kvalitetsinfrastrukturen VP-punkter a. Utveckla Swedac Academy (Ägare: MMN) b. Öka vår kunskap om marknadens problembild i frågor om säkerhet och kvalitet (Ägare: RJ) 5.3 Öka effektiviteten Arbeta smartare VP-punkter a. Öka IT-mognaden och använda IT-verktygen på ett effektivt sätt (Ägare: HS) b. Säkerställa ständiga förbättringar inom alla områden (Ägare: MMN) c. Utveckla de interna kommunikationsmedlen och kanalerna (Ägare: ÅK) d. Analysera omvärldens signaler på vårt utförande Skapa en hållbar ekonomi VP-punkter a. Säkerställ en ökad medvetenhet och gemensam bild av vår ekonomi och öka kostnadsmedvetandet (Ägare: HS) b. Utveckla samarbetet med finansiärer av biståndsarbete (Ägare: MMN) 5.4 Säkra Swedacs kompetensförsörjning och kompetensutveckling VP-punkter a. Öka den interna kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen (Ägare: ÅK) b. Arbeta för en strukturerad kompetensöverföring inom specialistområden, till exempel, deltagande i kommittéer, referentbedömningar, kunskap om EU-lagstiftning, osv. (Ägare: HS) c. Arbeta för att skapa strukturer för en hållbar tillgång till externa bedömare och tekniska experter (Ägare: RJ) d. Öka kunskapen om kvalitetsinfrastrukturen hos utbildningsinstitutioner och deras elever (Ägare: ÅK) e. Arbeta aktivt med att genomföra värdegrunden (Ägare: PS) 6. Styrkor och utmaningar för att uppnå målbilden 6.1 Styrkor a. Vi har kompetent och engagerad personal b. Vi har bra verksamhetssystem c. Vi har i stort sett nöjda kunder d. Vi har en bra position i den globala kvalitetsinfrastrukturen 6.2 Utmaningar Sida 7 av 9 a. Att tänka i ett utifrån-och-in perspektiv

8 b. Att våga och förmå tänka samt agera nytt och kreativt c. Att ha en aktiv och strukturerad omvärldsbevakning d. Att uppnå fortlöpande kompetensförsörjning e. Att fokusera på färre strategiska bevaknings- och utvecklingsområden f. Att effektivisera våra processer g. Att kunna möta den ökande exponeringen, klagomålen och ökade granskningarna av till exempel media h. Att känna till förändringarna när de är på gång och vara med för att lyssna och påverka 7. Verksamheten Prioriterade bevakningsområden Följande områden är prioriterade för bevakning och påverkan på helhetsnivå: a. Livsmedel b. Hälso- och sjukvård c. Miljö d. Infrastruktur inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska målen: tillgänglighet, miljö och hälsa, effektivitet. 8. Värdegrunden Vi är engagerade Vi strävar efter att vara nytänkande och utvecklar vår verksamhet i syfte att skapa samhällsnytta Vi är öppna och nyfikna, följer utvecklingen nationellt och internationellt Vi ser förändring som något konstant och som en naturlig del i vår verksamhet Vi identifierar och reflekterar över skeenden i syfte att utveckla våra arbetsformer, metoder och rutiner Vi agerar alltid professionellt genom att vara tillgängliga, lyhörda och sakliga Vi samarbetar Vi är öppna, prestigelösa och aktiva när vi samarbetar Vi ger och får erkänsla och uppskattning i vårt arbete Vi drar nytta av varandras kompetenser Vi ger och tar emot frågor och feedback Vi ger och söker kollegialt stöd Vi är respektfulla Vi visar respekt för varandra och våra roller Vi följer givna arbetsprocesser Vi är lojala mot fattade beslut Vi agerar med integritet Vi visar tillit till varandra och till våra externa kontakter genom att agera med integritet, förtroende och mod Sida 8 av 9

9 Vi är ansvarstagande Vi arbetar utifrån en helhetssyn, där helheten är viktigare än delarna Vi tar ansvar för att arbetsuppgifter blir effektivt utförda och tidsplaner hålls Vi följer gällande regelverk Vi är kostnadsmedvetna och värnar om de medel som Swedac förfogar över Vi tar initiativ, ser möjligheter och påtalar problem för att bidra till en positiv utveckling av Swedac Sida 9 av 9

Sida 1 av 10. Strategi

Sida 1 av 10. Strategi Sida 1 av 10 Strategi 2016-2018 Swedacs strategi 2016-2018 Innehåll Inledning... 3 1. Kvalitetsinfrastruktur... 3 1.1. Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen... 4 1.2. Viktiga aktörer för Swedac... 4

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan

Kliniska Studier Sverige. Strategisk plan Kliniska Studier Sverige Strategisk plan Vetenskapsrådets vision och fokusområden Vision Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317

Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Kävlinge kommuns digitala agenda Ärende 8 KS 2017/317 Sida 21 av 249 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-12-05 Dnr: KS 2017/317 Kommunstyrelsen Kävlinge kommuns digitala agenda Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering

Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Remiss: En svensk strategi fö r standardisering Varför en svensk strategi för standardisering? Sverige behöver en nationell strategi för standardisering. Utan en tydlig gemensam målsättning riskerar vi

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017

Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld. Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Myndigheters organisering för utvärdering inom vård och omsorg i en komplex värld Vårdanalys Cecilia Stenbjörn, Stockholm, 20 oktober 2017 Agenda MYNDIGHETENS ROLL, UPPDRAG OCH ARBETSSÄTT UTMANINGAR ATT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se

Internationell policy INRIKTNING OCH ORGANISATION. osthammar.se Internationell policy 2016-2020 INRIKTNING OCH ORGANISATION osthammar.se Internationellt samarbete Den ökade globaliseringen och medlemskapet i EU påverkar Östhammars kommun i allt högre utsträckning och

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld

Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld Standardisering är ett viktigt horisontellt instrument för konkurrenskraft. Delaktighet och inflytande i arbetet med att ta fram standarder är nödvändigt för att samhällets krav på säkerhet, effektivitet

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Tomas Olsson. Gunnar Ljungberg

Tomas Olsson. Gunnar Ljungberg AM/QM dag 2012-04-24 Tomas Olsson och Gunnar Ljungberg Agenda Hur vi bibehåller en trygg svensk luftfart Målbild Våra verktyg Våra förbättringsområden Ett strategiskt viktigt förbättringsområde Vad har

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS

FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS FLERNIVÅSTYRNING ALLA BEHÖVS PRESIDIEKONFERENS 2015-11-27 Christina Johannesson, CAJalma AB Var det bättre förr? Uppåt, nedåt, utåt EU Globalt Utbildningsnivå Digital kunskap Entreprenörskap Marknaden

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting. Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting Informationssäkerhetspolicy för Stockholms läns landsting 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Mål... 4 Omfattning... 4 Innebörd... 4 Ansvar... 6 Uppföljning och revidering... 7 LS 1112-1733 Beslutad

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer