ESLÖVS KOMMUN INVESTORS "44,44Y IN PEOPLE. Vård och Omsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESLÖVS KOMMUN INVESTORS 2015-05-11 "44,44Y IN PEOPLE. Vård och Omsorg. Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN INVESTORS "44,44Y IN PEOPLE Vård och Omsorg Vård- och omsorgsnämnden Vård och Omsorgs mål för mandatperioden Ärendebeskrivning Majoriteten har upprättat förslag till mål för Vård och Omsorg för mandatperioden Beslutsunderlag Måldokument, daterat den 11 maj 2015 Beredning Utgångspunkten för målformuleringsprocessen är dokumentet "Eslöv Skånes bästa kommun att bo och verka i, handlingsprogram " Programmet beskriver vår politiska viljeinriktning och hur vi i majoriteten vill utveckla Eslövs kommun samt hur visionen ska nås. Visionen tar sikte på år 2025 och i programmet har tre perspektiv utarbetats som anses som viktiga för styrning av verksamheten: "Medborgare och andra intressenter", "Tillväxt och hållbar utveckling" samt "Verksamhet och medarbetare". Under varje perspektiv finns inriktningsmål som visar i vilken riktning hela organisationen ska arbeta och uppdrag som beskriver de satsningar och strategier som ska genomföras. Mål och uppdrag ska sedan konkretiseras i nämnderna i mätbara mål och verksamhetsplaner utifrån respektive specialuppdrag. Nämnden inledde målarbetet med att träffas under en heldag och diskutera måldokumentet utifrån omvärldsbeskrivningar som de olika verksamheterna hade gjort. Därefter har majoriteten tagit fram dokumentet. Måldokumentet innehåller fyra egna prioriterade nämndmål och sex inriktningsmål clirekt från ovan beskrivna handlingsplan. De prioriterade nämndmålen lyder: Föregångare när det gäller Välfårdsteknologi Möjlighet att bo hemma så länge man vill Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämstälkla beslut Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den Till målen finns kopplat målförtydliganden som ska hjälpa till att tolka dessa. Vård och Omsorg Postadress Hslöv Telefon Webb 1 (2)

2 Förslag till beslut - Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta upprättat förslag till mål för mandatperioden och översända dokumentet till kommunstyrelsen. Tony Hansson Ordförande Vård och Omsorg Postadress :slöv Telefon Webb 2 (2)

3 Mål , Vård och Omsorg Nämndens huvudmål för mandatperioden Under malarbetet har ett antal centrala mål antagits som berör nämndens verksamhet. Nämnden har under sitt målarbcte förutom dessa tagit fram fyra prioriterade mål som ska genomsyra verksamheten. llessa är: Föregångare när det gäller Välfärdsteknologi Möjlighet att bo hemma så länge man vill Utveckla tjänstegarantier for våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämställda beslut. Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den. Målen med sina förtydliganden finns med nedan i tabellen sasom mål 1-4 Vårt uppdrag - vårt ansvar Förvaltningen Vård och Omsorg st-yrs av Vård- och omsorgsnämnden. Enligt Eslövs kommuns författningssamling ansvarar nämnden för kommunens uppgifter inom LSS, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som gäller för äldre, funktionsnedsatta och psykiskt sjuka, samt tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Därutöver ansvarar nämnden för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt för att avge yttranden enligt lotterilagen. Nämnden fullgör även den del av individoch familjeomsorg som arbetar med behandling och socialt stöd från 18 år. Omvärldsanalys/förutsättningar/utmaningar En utmaning och även en förutsättning för att trygga förvaltningens/nämndens uppdrag är att säkerställa rekryteringsbehovet och kompetensförsörjningen för att möta framtida volymökningar. Resistenta bakterier är en av vårdens stora utmaningar och kommunen kommer att behöva förberedas på detta. Okad kompetens och efterlevnad av basala hygicnrutiner krävs. Socialtjänst över 18 år En förutsättning för att kvalitetsäkra beslutandeprocessen i handläggningen inom äldrcomsorgen och säkerställa rättssäkerheten är att infora nya dokumentationsföreskrifter som ger en strukturerad utredningsmetod. I de nationella riktlinjerna beskrivs beprövade metoder inom missbruksvården som är verkningsfulla i individärenden gällande missbruk, riskbruk och beroendc. Det är viktigt med rätt kompetens i förhållande till riktlinjerna och behovet i Eslöv. Mälgruppen kräver en balans mellan män och kvinnor i personalgruppen. En anpassning av kompetensutveckling, löner och personalförstärkningar i förhållande till uppdraget.

4 En utmaning är en ständig anpassning och utveckling av rehabiliteringskedjan på hemmaplan. Ett ökat behov av samverkan inom området samsjuklighet och ett ökat behov av samverkan till unga vuxna, år. Anpassning till nya krav utifrån avtal med Region Skåne inom avgiftning och psykiatri. En utveckling av det förvaltningsövergripande arbetet med Våld i nära relationer. Det finns ett stort behov av att tillsvidareanställa den idag projektfinansierade samordnaren som arbetar med att säkerställa samverkan inom området för den tredelade socialtjänsten. Funktionsnedsättning Upplevelsen är att målgruppens behov förändrats. Inom socialpsykiatrin har brukarna mer omfattande behov än tidigare vilket med stor sannolikhet beror på att man blir fortare färdigbehandlad av regionen än ticligare. En stor del unga personer med neuropsykiatriska diagnoser har tillkommit. Inom LSS-verksamheten ökar den problematik som följer samhällsutvecklingen i övrigt med missbruk och kriminalitet. Fler personer än tidigare väljer också att hli föräldrar. Med stigande ålder ökar också omvårdnadsbehoven och flera personer utvecklar dernenssjukdomar. Funktionsvariationer och alla människors lika värde är inte fullt ut accepterade i samhället vilket gör att personer i målgruppen ofta är extra utsatta. Det finns brist på kunskap och resurser i verksamheten för att tillgodose dessa behov. En stor utmaning är att verka för att utbildningar kommer till stånd och att vara en attraktiv arbetsgivare så att det går att rekrytera personal framöver. Det finns även behov av att rekrytera andra yrkeskategorier. Behovet av anpassade och tillgängliga lokaler för verksamheten är stort. Boendeenheter behöver anpassas för att bättre uppfylla lagstiftningens krav och en del av daglig verksamhets lokaler behöver bytas ut för att bli Hälso- och sjukvård och vård- och omsorgboende Ett nytt avtal, hälso- och sjukvårdsavtalet, där patientperspektiv är utgångspunkten arbetas fram. Ingen patient ska hamna mellan vårdgivarna utan hjälpen ska anpassas utifrån den enskildes behov. Avtalet bygger på teambaserad vårdform i hemsjukvården till personer med omfattande, kontinuerliga, långvariga eller tillfalliga punktinsatser. Teamet ska bestå av sjuköterska som korntnunen ansvarar för och läkare som regionen har ansvar för. Samordnad individuell plan, SIP, är avgörande för att få en god planering för våra brukare. Utmaningen är behovet av fler legitimerade personal och en annan kompetens samt ett flexiblare boendealternativ. Ett förslag om en ny betalansvarslag kommer att gälla från och med den förste juli Förslaget innebär att Vård och Omsorg efter tre kalenderdagar ska ta emot och hjälpa personer som är färdigbehandlade från sjukhusen. Idag är det fem vardagar för somatisk och 30 dagar för psykiatri. Troliga följder är att det kommer behövas flexibla boendealternativ, en utökad korttid och fler yrkesgrupper kommer att behöva arbeta alla veckans dagar. Hemvården Cheferna inom hemvården har idag anställda. För att ge rimliga förutsättningar till att kunna leda och styra sin verksamhet behöver enhetscheferna ansvara för mindre områden och färre antal anställda. Både lagen om valfrihet, LOV-avtalet och utförandet av servicetjänster från hemvårdspersonalen behöver ses över. Detta kan frigöra resurser i form av vårdpersonal med rätt kompetens som behövs inom omvårdnadsarbetet. Planering, rapportering och dokumentation inom hemvården behöver effektiviseras och samordnas med rätt teknikstöd. Ett nära samarbete med de renodlade hemsjukvårdsenheterna, ett teamarbete inom hemvården krävs, för att effektivisera och följa upp insatserna som utförs hos brukarna. Mål för Vård- och omsorgsnämnden

5 Med utgångspunkt i omvärldsanalysen och de förutsättningar och utmaningar vi ser framför oss, har nämnden följande mål för mandatperioden: Perspektiv Eget nämndmål Vi är en hållbar, ipännande kommun där människor mäts, utvecklas och trivs Mål 1 Föregångare när det gäller Välfårdsteknologi Målförtydligande: Vi följer teknikutveckligen noga och bygger upp specialkompetens för att tillämpa tekniken. Vi använder tekniken för att matcha brukarnas behoy när de så önskar och driver processen för nyttjande. Vi ska våga använda tekniken. Öka kvaliteten gentemot brukaren vad gäller trygghet och självständighet samt effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteutförandet Inledningsvis kan det röra sig om teknikandekn i insatser som erbjuds. Andelen brukare som väljer "teknikintensiva alternativet". Perspektiv Eget nämndmål Resultatmått/Indikator Leveransmål Vi är en hållbar, spännande kommun där människor mäts, utvecklas och trivs Mål 2 Möjlighet att bo hemma så länge man vill Målförtydligande; Att bo hemma innebär att insatserna anpassas och utformas så att brukaren kan känna trygghet i sitt nuvarande boende. Metoder för att utveckla insatserna, t cx genom teknikanvändning, tas fram. Brukaren känner trygghet i sitt nuvarande boende och kan bo kvar, om så önskas. Relationstal (kvoter) mellan brukare på boende och brukare med stöd i hemmet. Genomsnittstider för vissa typer av insatser Brukarundersökningar för trygghet De som har hemtjänst ska erbprdas annan utforare kommunen entigt lergen om valfrihel, 1/ Eslövs kommun ska tillsammans med andralastighetsägare ulveckla boendeallernativ där äldre kan bo kvar i ett tpxgtoch boende.

6 Perspektiv Eget nämndmål Vi är en ballbar, ipännande kommun där människor mäts, utvecklas och Mål 3 Utveckla tjänstegarantier för våra verksamheter samt alltid ha rättssäkra, likvärdiga och jämställda beslut. Målförtydligande; En tydlighet ska finnas om vad en insats är och hur den är utformad, vilket ska skapa rätt förväntningar hos brukaren. Beslut och utförande skall vara jämställda och inte beroende av enskildes eller anhöriges förmåga att föra talan. Brukarna bemöts ufifrån sina förutsättningar, erfarenheter och sina individuella behov. Revision av beslut Klagomålsgranskning Granskning av garantiärenden Tillstandsfrs agor ska hanteras Oektivt, transparent och beslut tas inom fastställd Vi ska ha en eflektiv myndighetsfärvaltning och korta handläggningstider. Perspektiv Eget nämndmål Vi är förstabandsvalet jär företagare vid nyetabletingar och expansion Mål 4 Minska energiåtgången där vår verksamhet kan påverka den. Målförtydligande: Vår främsta direkta påverkan kan göras genom att minska matsvinnet samt att med ruttoptimering köra flirre mil. Vi kan också påverka genom dialog med de vi möter i våra verksamheter. inskat matsvinn och minskad bränsleförbrukning Matsvinn och bränsleförbrukning

7 Perspektiv Inriktningsmål Resultatmått/Indikator Leveransmå'l Vi tar vårt Ökad Medarbetarenkät Vi ska stärka samarbetet mellan sociala ansvar tolerans för IIBQT certifiering sko/a och socialonst. olikheter och Antal praktikplatscr enskilda Vi ska fortsätta starka arbetet Vi är en hål/bar, individers mot våldi nära relationer, bland spännande kommun behov annat genom ökat samarbetet med där människor mots, olika myndigheter och andra utvecklas och trivs kommuner. Mål 5 Vi ska vara aktiva i olika nätverk och utveckla samarbete med ESS, Ideon, livsmedelsföretag, andra kommuner, universitet och högskolor, lokalt ledda utvecklingsområden medflera. Hslövs kommun ska erbjuda praktikplatser och firiearbele för ungdomar. Eslövs kommun ska arbeta aktivt med demokrati-, jämställdhet-, HBTQ- (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och likabehandlingsfrågor. Perspektiv Inriktningsmål VERKSAMHET Ekonomi i Håll budget MEDARBETARE balans Vi driver en dfiktiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna fokus Mål 6

8 Perspektiv Inriktningsmål VERKSAMPTET & MEDARBETARE Vi chiver en elle ktio och framtidsorienterad oganisation med medbogarna fokus Mål 7 En tillgänglig verks amhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat Andelen kommuninvånare som har förtroende for kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018, NMI från 2014 Samlade, 53 Bernötande/tillgänglighet, 54 NII från 2014 samlat, 38 information, 54 kontakt, 48 förtroende, 43 påverkan, 35 Servicemätning, genomförs årligen, 2013 e-post som besvaras inom ett dygn, 67 procent e-post som besvaras inom 1-2 dygn, 82 procent andelen lyckade kontaktförsök med handläggarc, 43procent fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent

9 Perspektiv Inriktningsmål VERKSAMHET & MEDARBETARE Vi driver en effi,ktiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna ifikus Mål 8 En attraktiv arbetsgivare Eslövs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent Eslövs kommun är "en" arbetsgivare med gemensamma värderingar Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Resultatet av Investors in People- Guldnivå 2017 Perspektiv Inriktningsmål VERKSAMHET & MEDARBETARE Vi driver en efiektiv och framtidsorienterad organisation med medborgarna fokas Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas Medarbetaenkät riktad till rekryterande chefer och medarbetare Medarbetarenkät- minst 90 procent nöjd i SKL:s medarbetarindex Mål 9 Resultatet av Investors in People- Guldnivå 2017

10 Perspektiv Inriktningsmål VERKSAMHET MEDARBETARE Vi driver en 4ektiv och frandidsorienterad organisation med medborgarna fokus MM 10 En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat (Målförtydligande: Våra verksamheter levererar i bemötandet med intressenter, brukare och anhöriga mer än förväntat) Kvalitet i varje möte Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat Svenskt Näringslivs, Företagsklimat 2014 kommunens service, 204 företagande, 244 tjänstemännens attityder, 202 SCB:s Medborgarundersökning, genomförs 2016, 2017 och 2018, NMI från 2014 Samlade, 53 Bemötande/tillgänglighet, 54 Servicemätning, genomförs årligen, 2013 e-post som besvaras inom ett dygn, 67 procent e-post som besvaras inom 1-2 dygn, 82 procent andelen lyckade kontaktförsök med handläggare, 43procent fullgott svar på frågor via telefon, 37 procent upplever ett gott bemötande via telefon, 74 procent Perspektiv Uppdrag VERKSAMHET MEDARBETARE Vi driver en effektiv och framlidsorienterad organisation med medbor arna i okus Eslövs kommun ska erbiuda alla anställda heltidstiänster senast Inget effektmål Andel heltidsanställda

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan

INTERNBUDGET. för omsorgsförvaltningen. med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan budget 2015 INTERNBUDGET för omsorgsförvaltningen med verksamhetsplan för 2016 2017 samt kvalitetsplan och patientsäkerhetsplan 2015 1 innehåll 1. Ordförandes inledning... 3 2. Omvärldsanalys... 4 3. Växjö

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden SN-2013/3318 Verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Aktivitetshuset invigdes i november 2013 och fungerar som en träfflokal för vuxna personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Social- och äldreomsorgsnämnden/kvalitetsenheten

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

KOMMUNPLAN 2014-2016

KOMMUNPLAN 2014-2016 Gällivare Kommun Dokumentnamn Kommunplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Planer och program Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutad 2013-08-26 92 Tillsvidare KS2013:283 Framtagen av Nämnd och utredningsenheten

Läs mer

Socialnämnd/Socialtjänsten

Socialnämnd/Socialtjänsten Ordförande: Eva Andersson Verksamhetsområdeschef: Ewa Klingefors-Hedlund Budget 2011, tkr Personal 3 260 Kostnader antal årsarbetare Intäkter varav kvinnor 79 % Nettokostnader -1 622 366 män 21 % Umeå

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag

SOCIALNÄMNDEN Ordförande Anna-Lena Andersson Förvaltningschef Denise Wallén Uppdrag SOCIALNÄMNDEN Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialförvaltningen har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ola Jeremiasen 2015-02-17 SCN-2015-0079 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att anta verksamhetsplan

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018

Omsorgsnämnden. Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Ordförande: Förvaltningschef: Arnold Carlzon (KD) Gunnel Lundgren Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Vägar till en god äldreomsorg ETT PROGRAM FÖR HÖGRE KVALITET FRÅN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll Inledning...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 5,8 mkr. Underskottet beror till största delen på behov av ökad bemanning inom Vård och omsorg. Det finns även ett underskott

Läs mer