JanAnders Palmqvist. Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(69) Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JanAnders Palmqvist. Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(69) Sammanträdesprotokoll 2011-05-30. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(69) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Ersättare Peter Bowin (v) Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare och Kommundirektör Jörn Wahlroth Övriga deltagare, delvis: Theo Zickbauer, Roland Edvinsson, Sabina Bico, Anders Salomonsson, Sofie Ceder, Kristina Eklund, Magnus Graad, Karin Svensson, David Gillanders, Arne Berg, Anna-Karin Sonesson, Monica Oredsson, Johan Sjögren, Per Drysén, Per Engkvist, Birgitta Fransson och Ronny Johannesson Utses att justera: JanAnders Palmqvist Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Justerande: Roger Fredriksson JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(69) Innehållsförteckning 205 Diskussion om färskt nöt- och charkprodukter Fastställande av förfrågningsunderlag HR-system Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län Kilen förslag till teknisk utredning och programförslag Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3: Försäljning av del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden Besvarande av medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken Vatten- och avloppsplan 26 27

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(69) 218 Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen Besvarande av medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge Ändring av attesträtt för Informationsenheten Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod Teckningsrätt för Ronneby kommun Ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Information angående Krisledningsnämnden Besvarande av medborgarförslag om att upphäva bibliotekets censur av grundläggande lärobok i psykoterapi Besvarande av medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken Kommunstyrelsens internkontrollplan Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge Tilläggsäskande till ridanläggning i Påtorp, samt omfördelning investeringsbudget Isyta

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(69) Avgifter inom äldreomsorgen Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen Rapport av ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS, 2011, samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen Socialnämnden ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning mars Taxa kostenheten Vision för Ronneby kommuns näringsliv och strategier för näringslivsarbetet Lägesrapport kommunfullmäktiges uppdrag Direktiv angående konkurrensutsättning Ansvarsfrihet för regionstyrelsen Skrivelse angående öppettider/musik för krögare i Ronneby Förvärv av fastigheten Ymer 3 och Tyr Kurser och konferenser Delgivningsärende 69

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(69) 2011/ Diskussion om färskt nöt- och charkprodukter Upphandlare Teo Zickbauer redovisar sammanställning över miljöstyrningsrådets krav vid upphandling av livsmedel. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, Sune Håkansson, RP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottet noterar redovisningen till protokollet. Exp: Teo Zickbauer

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag HR-system sunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag personalsystem Upphandlare Theo Zickbauer lämnar följande förslag Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter inbjuder leverantörer att lämna anbud på rubricerad upphandling vad gäller HR-system. Upphandlingen ska resultera i tecknande av ramavtal med en leverantör. Upphandlingsform: Öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag (med justering vad gäller prisjustering från 3 till 6 månader). Exp: Teo Zickbauer

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(69) 2011/ Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn. sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn. Arbetsmarknadssamordnare Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag Kommunstyrelsen har ( 16, ) gett Arbetsmarknadssamordnare Roland Edvinsson i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn. togs kring att uppdrar åt Vårdförbundet Blekinge att samordna mottagandet och boendet för de ensamkommande asylsökande barnen i enlighet med förbundets utredning. Vårdförbundets uppdrag är att för Sölvesborg, Olofström och Ronnebys kommuner erbjuda boende för de mottagna barnen. Vårdförbundet har beslutat att förlägga boendet till Ronneby och till de f.d. studentlägenheterna i Parkdala. Namnet kommer att bli Cura Park. Kommunfullmäktige tog beslut att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av fem barn. Övriga två kommuner valde att avtala kring antal platser (5). I bilaga 1 beskrivs skillnaden på dessa avtal. Bedömning De nya förutsättningarna, att boendet blir placerat i Ronneby, innebär utökande åtagande för Ronneby kommun. Bland annat kommer all hantering gällande Godemans tillsättning att hamna i Ronneby. Samordning med olika myndigheter samt med skolan är också en uppgift som faller på Ronneby. Byte av avtal till antal platser innebär att Ronneby kommun inte behöver hamna i situationen att behöva betala tomma platser till Vårdförbundet Blekinge vilket kan vara fallet vid avtal kring antal barn. Vid nuvarande valda avtal antal barn måste alla havda kostnader eftersökas. Väljer vi avtalet antal platser erhålls istället en schablon vilket underlättar hanteringen avsevärt. Detta sammantaget innebär, nu när boendet och merparten av all hantering av verksamheten kommer att ske i och av Ronneby kommun samtidigt som risken finns att Ronneby kommun inte kommer att kunna erhålla alla medel som är kopplade till nämnd verksamhet, att vi bör byta avtalsform.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(69) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ändrar beslutet om att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande asylsökande barn. att kommunen med Migrationsverket tecknar avtal om antal platser istället för antal barn. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Kenneth Michaelsson, C. Arbetsutskottets förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att ändra beslutet om att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande asylsökande barn och att kommunen tecknar avtal om antal platser istället för antal barn.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan sunderlag 1 Handling Nytt yttertak m.m. på förskolan Gullvivan i Kallinge 2 allmänt ärende KS AU 184/ , Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan 3 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan, bygg- och fastighetsenheten Fastighetschef Anders Salomonsson lämnar följande beslutsförslag Bygg och fastighetsenheten har bedömt att taket måste bytas före vintern, annars riskeras mycket kraftiga, ej hanterbara skador på fastigheten. Enligt tidigare beslut har KSAU godkänt att upphandling får påbörjas, dock skall förslag till finansiering redovisas innan slutlig ställning tas till investeringen. Kostnaden beräknas till tkr. I årets budget finns det tkr avsatta för att utöka IT- enhetens lokaler i Stadshuset. På grund av ändrade förutsättningar behövs det ca 1000 tkr för att utföra ombyggnaden. Det krävs också ett godkännande av KF. Förslag till beslut Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar godkänna att tkr för ombyggnad för IT-enheten omfördelas till ombyggnad av tak på Gullvivans förskola. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna att tkr för ombyggnad för IT-enheten omfördelas till ombyggnad av tak på Gullvivans förskola.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket sunderlag 1 Handling Nytt yttertak på Sockerbruket, Ronneby 2 allmänt ärende KS AU 185/ , Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket 3 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket, Bygg- och fastighetsenheten Fastighetschef Anders Salomonsson lämnar följande beslutsförslag Bygg och fastighetsenheten har bedömt att taket måste bytas före vintern, annars riskeras mycket kraftiga, ej hanterbara skador på fastigheten. Enligt tidigare beslut har KSAU godkänt att upphandling får påbörjas, dock skall förslag till finansiering redovisas innan slutlig ställning tas till investeringen. Kostnaden beräknas till tkr. I årets budget finns det 500 tkr avsatta för akuta åtgärder av fasad och tak för Sockerbruket. För miljöhus till sophantering finns det 600 tkr avsatta i årets investeringsbudget. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att 500 tkr av dessa medel omfördelas till nytt tak på Sockerbruket. Förslag till beslut Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 500 tkr för miljöhus till sophantering får användas till ombyggnad av tak på Sockerbruket. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Peter Bowin, V. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna att 500 tkr för miljöhus till sophantering får användas till ombyggnad av tak på Sockerbruket.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(69) 2011/ Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län sunderlag 1 Handling Förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polsimyndigheten i Blekinge län Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag I rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan Samverkan polis och kommun - för lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet lyfts initiativet till att samverkansavtal ska tecknas mellan kommun och polismyndighet på en lokal nivå över hela landet. Avtalet ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Det nuvarande samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge löper ut Avtalet anger de yttre ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfter fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. För den nya avtalsperiod anges även specifika fokusområden där kommunen och polisen tillsammans arbetar med riktade insatser för att minska och förebygga problematik. Val av områden grundas på en gemensam problembild, som baseras på brott, ordningsstörning, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet samt erfarenheter från nuvarande samverkan. Avtalet har behandlats i BRå och förankrats hos respektive verksamhetschef som berörs av avtalet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(69) Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län med den justeringen att doping ska läggas till.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(69) 2011/ Kilen förslag till teknisk utredning och programförslag sunderlag 1 Handling Kilen, Kristina Eklund 2 allmänt ärende KS AU 36/ , Kilen 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Kilen Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag Under våren 2011 har Woody s bygghandel öppnat sina nya lokaler i Sörbydal och flytten från anläggningen inom Kilenområdet beräknas vara avslutad under början av augusti. Förutsättningar finns att på allvar påbörja planeringen av området inkl fastigheten Ronneby 26:5 (Calle Löfqvists Åkeri). Planeringen av Kilen består av fyra delmoment: teknisk planeringen, estetisk utformning, utformning av detaljplanen samt exploatering av området. Den tekniska delen av projektet omfattar utredningar gällande geoteknik, dagvatten, påverkan på ån av stigande havsnivåer/ändrade hydrologiska förhållanden, buller och vibrationer från spårtrafiken samt utredning gällande förorenad mark. Vissa utredningar gällande markföroreningar är gjorda bla Mifo-1, men nu behövs nästa steg tas i ett helhetsgrepp över hela Kilenområdet. Den estetiska utformningen kan bestämmas på olika sätt, exempelvis genom en arkitekttävling eller markanvisningstävling. En arkitekttävling är en beprövad form för att låta flera arkitekter samtidigt söka lösningar på samma problemställning. Efter genomförda utredningar kan arbetet med detaljplanen startas och en programfas genomföras. Därefter är en tävling lämplig att genomföra, vars resultat ger ett underlag till detaljplan för området. Exploatering av området kan ske på olika sätt exempelvis markanvisningstävling eller markanvisning till Ronnebyhus. Innan exploatering kommer igång finns en del lokaler som ev. hyras kan ut på kort sikt. Bedömning De tekniska utredningarna är en förutsättning för att kunna bebygga området med bla bostäder. Dessa utgör grunden för utformningen av detaljplanen och ligger även till grund för en tävling i området. Miljöteknisk markundersökning, geoteknisk utredning, vibrations- och bullerutredningar kan göras omgående och ger ett underlag till diskussion med länsstyrelsen om god bebyggd miljö. Med hänsyn till förväntad höjning av vattennivån i Ronnebyån bör ett uppdrag omgående ges till Gatuenheten och Miljöteknik AB att utreda hur dagvatten- och spillvattensystemen skall

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(69) utformas med tanke på höjdsättning av byggnaderna. Utredning och prognos gällande framtida förväntade vattennivåer och risk för översvämning av ån kan genomföras av SMHI. Ett uppdrag bör ges till Bygg- och fastighetsenheten gällande hantering av befintliga fastigheter inom området. Lövquists Åkeri har ett hyresavtal som går ut den 1 december Diskussioner pågår om en flytt till Sörbydalsområdet. Kommunen bör förtydliga att förutsättningar för en fortsättning av nuvarande hyresavtal inte är möjligt. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja de tekniska utredningarna för Kilenområdet samt att upprätta programförslag för den hållbara stadsdelen. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, och JanAnders Palmqvist, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja de tekniska utredningarna för Kilenområdet samt att upprätta programförslag för den hållbara stadsdelen.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(69) 2007/ Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 sunderlag 1 Handling Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3, KarinSvensson 2 allmänt ärende KS 120/ , Aspanområdet - Ändring av områdesbestämmelser inom B-området 3 allmänt ärende KS AU 126/ , Aspanområdet - Ändring av områdesbestämmelser inom B- området 4 Handling Inbjudan till ny utställning samt underrättelse om detaljplan, Miljö- och byggnadsnämnden 5 Handling Ingress till Aspan ksau 28/3 6 allmänt ärende KS 77/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 7 allmänt ärende KS AU 73/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 8 Handling Reviderat planförslag för utställning, Karin Svensson 9 allmänt ärende KS 43/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 10 allmänt ärende KS AU 37/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 11 Handling Detaljplan för Aspanområdet, Miljöoch byggnadsnämnden Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag Samhällsbyggnadskontoret har enligt uppdrag upprättat förslag till ny detaljplan som

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(69) ersättning för gällande områdesbestämmelser inom område B. Under de två tidigare samråden har det inkommit många synpunkter på att inte A-området är med i planförslaget beslutade Byggnadsnämnden att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att utarbeta ett nytt samrådsförslag som innefattar både A- och B-området. Efter analys av A-området har det tagits fram tre alternativ till utformning av A-området. Man gick vidare med alternativ 2 som innebar en förlängning av Sommarvägen med fem byggrätter på vardera sida om vägen och tre byggrätter som förtätning i området. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen inom A- området får en större exploateringsgrad, från kvm till 110 kvm största byggnadsarea. Inom A-området finns åtta avstyckade fastigheter som får en största byggnadsarea på 20 % dock högst 150 kvm. Planförslaget har nu varit ute på en tredje utställning under tiden 21 mars, 2011 t.o.m.10 april, Under utställningen kom det in sammanlagt 10 yttranden (Kommunstyrelsen, Försvarsmakten, Lars Olsson, Inga-Britt och Sven Olsson, Helny och Jan Appelqvist, Leif Gustafsson, Carl-Henrik Frank, Christer Berglund, Ninni Håkansson samt Tomas Olsson) varav två utan erinran (Kommunstyrelsen och Försvarsmakten). Synpunkterna handlar om: - Tre av synpunkterna handlar om att man är emot hela exploateringen av Aspan. - En synpunkt handlar om att hushöjden inom B-området kommer att förstöra hans havsutsikt. - En synpunkt berör stigarna inom A-området. - En synpunkt berör restrektionerna ang. stigande havsnivåer. - En synpunkt handlar om att prickmarken sydost om Slätten, samlingsplatsen i A-området är för utbredd. - En synpunkt anser att de planbestämmelserna som finns i planförslaget bibehåller byggnadskaraktären samtidigt som husen får god funktionalitet. Det finns också tidigare inlämnade synpunkter som kvarstår. Planförslaget har inte ändrats efter tredje utställningen. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att skicka planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Kenneth Michaelsson, C.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(69) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3. Deltar ej i beslutet JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(69) 2011/ Försäljning av del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra sunderlag 1 Handling Kontrakt för köp av fastighet del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra, Eva Lydin 2 allmänt ärende KS 158/ , Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra 3 allmänt ärende KS AU 167/ , Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra 4 Handling Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra, Eva Lydin, fastighetsförvaltare Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Sörbydal Öster, intill Bilbesiktningen Kjell Amilon, Kallinge Taxi Kjell Amilon, Kallinge Taxi, har inkommit med önskemål att köpa cirka 4000 kvm industimark inom Sörbydal Öster. Han vill bygga Buss/Lastbilstvätt. Köpesumman föreslås vara 80 kr/kvm. Total summan cirka kr. Exakta summan fastställs vid lantmäteriförrättning. Förslag till köpekontrakt har upprättats. Deltar i debatten I debatten deltar Sune Håkansson, RP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till försäljning av del av Ronneby 22:1, Sörbydal Östra, till Kallinge Taxi.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(69) 2011/ Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden sunderlag 1 Handling Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden Gatuchef Arne Berg lämnar följande beslutsförslag I investeringsbudgeten finns kr avsatta till utförande av belysning längs infartsleden (E22.04), dvs vägen mellan E22 och cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Karlshamnsvägen/Gamla Landsvägen/Västra industrigatan. Investeringssummans storlek baserades på ett konventionellt utförande med högtrycksnatrium som belysningskälla. Under året har det visat sig att LED-belysningen skapat nya armaturer som inom kort kan konkurrera med den konventionella belysningen även på större dimensioner på trafikanläggningar, och inte som tidigare endast i park- och cykelvägsmiljöer. Utredning Gatuenheten ser en fördel med LED-belysningens vita ljus till skillnad från Högtrycksnatriumens gul-gråa sken, vilket i den aktuella miljön medför att lägre effekt och längre distans mellan belysningspunkterna kan nyttjas. Vi har kontaktat både Philips och Thorn och fått in offerter på både utförande med Högtrycksnatrium och LED-belysning. Philips vill att vår anläggning skall bli ett pilotprojekt i Sverige och är därför beredda att subventionera LED-armaturerna för att på så sätt göra investeringen konkurrenskraftig. Bedömda investerings- och driftkostnader (12 år): Högtrycksnatrium LED Antal stolpar/armaturer: 25/50 st 23/46 st Brinntid: 4 år 12 år Armatureffekt: 116 W 90 W Investeringskostnad: kr kr Drift & underhåll: kr kr Vid utförande av totalkostnadsberäkning baserad på 12 år (med dagens prisnivåer) medför detta att utförande med Högtrycksnatrium slutar kring kr emedan LED-utförandet hamnar kring kr, och skulle därmed förutom att vara mer energieffektivt även totalt sett vara mer ekonomiskt lönsamt. Förslag till beslut Gatuenheten föreslår att KS kompletterar projekt i investeringsbudgeten med kr för att möjliggöra utförande med LED-belysning samt kompletterar med driftsanslag om kr/år.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(69) Deltar i debatten I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kompletterar projekt i investeringsbudgeten med kr för att möjliggöra utförande med LED-belysning genom en omfördelning av kr från investeringen för ombyggnation för IT-enheten. Driftanslaget behandlas i budgetarbetet för 2012.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(69) 2010/ Besvarande av medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angeånde skyddsstängsel mot Kallingevägen 2 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Parkenheten 3 allmänt ärende KF 310/ , Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola 4 Handling Medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola, Christine Johansson Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Christine Johansson förslår i ett medborgarförslag att ett avgränsande staket sätts upp mellan grönytan och Kallingevägen intill Kalleberga hallar (Gamla Kallingevägen). Hon skriver följande: I området Rydenska samt Kallebergahallar finns många familjer som såväl vinter som sommar besöker den gröna yta som finns mitt emot G-klavens förskola, bredvid Hultaleden. Även förskolan använder ytan som utflyktsmål och lekyta. Dock är vägen nedanför slänten mycket trafikerad varför ett avgränsande staket vore bra. Om ett avgränsande staket skulle sättas upp kan ytan användas i ännu större utsträckning med mindre fara för personskada." Bedömning Parkenheten har haft medborgarförslaget på remiss. Parkchefen skriver att barnen bl a använder ytan som pulkabacke under vintern och då åker ut mot Kallingevägen. Parkenheten uppmärksammades på situationen i december 2010 och lade extra höga snövallar som skydd mot utåkning i vägen. Parkchefen menar att säkerheten måste ses över och att det är befogat att sätta upp ett permanent skydd mot Kallingevägen. Därför föreslår man att medborgarförslaget bifalles. Kostnaden bedöms till kronor per löpmeter. Inspektion på plats samt mätningar visar att det behövs ca meter stängsel vilket indikerar på en total kostnad på kr.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(69) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget beviljas och att medel för uppsättning hanteras inom budgetprocessen för parkenhetens verksamhet. Deltar i debatten I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, Sune Håkansson, RP, och Peter Bowin, V. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och att medel för uppsättning hanteras inom bugetprocessen för parkenhetens verksamhet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(69) 2011/ Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken sunderlag 1 Remissvar ink. remiss Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken, Länsstyrelsen i Blekinge län 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till beslut angående länsstyrelsens förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken 3 allmänt ärende KS 146/ , Fråga om bildande av naturreservatet Moabacken i Ronneby kommun 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över förslag till beslut och skötselplan, naturreservatet Moabacken 5 Handling Fråga om bildande av naturreservatet Moabacken i Ronneby kommun, Länsstyrelsen 6 allmänt ärende KS 142/ , Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 7 allmänt ärende KS AU 149/ , Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 8 Tjänsteskrivelse/Utredning Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 9 Handling Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturrerservat Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Länsstyrelsen har med stöd av 24 förordningen av områdesskydd enligt miljöbalken förelagt kommunen att yttra sig över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken. Yttrandet ska vara länsstyrelsen till handa senast den 30 maj Det förslagna naturreservatet

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(69) ligger väster om Kallinge, norr om Västervägen och öster om rv 27. Området är 90 ha stort varav 7 ha är kommunägt. Avfallsanläggningen och dess närområde ingår ej i det föreslagna naturreservatet. Kommunstyrelsen beslutade att marken ska vara kvar i kommunal ägo och att kommunen istället får intrångsersättning. Bedömning Det föreslagna naturreservatet har mycket höga naturvärden. Hela 54 ha är nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Området är varierat med åkermark i dalgångarna, rika lundartade skogar, hedskogar på torra höjdlägen och rena hällmarker. 70% av området är täckt av ädellövskog och här finns ett flertal rödlistade arter samt signalarter som indikerar lång trädkontinuitet. Ronneby kommun äger mark inom skötselområde 1, delområde 1a som består av ädellövnaturskog. Inom det förslagna naturreservatet finns även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar och kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar. Idag används området som rekreationsområde för närboende. Friuftslivets värden föreslås förstärkas genom att en parkering och en stig anläggs och markeras upp. Nackdelen med området ur friluftslivssynpunkt är att det är bullerstört. Skogen ska i huvudsak utvecklas fritt och på sikt ska åkermarken brukas ekologiskt. Reservatsbildningen syftar främst till att bevara den biologiska mångfalden och skydda de värdefulla naturmiljöerna. Friluftslivet intressen är underordnade. Föreslagna föreskrifter är i princip de gängse vid naturreservatsbildningar. Närheten till flygfältet/flygstationen gör dock området speciellt. Därför framgår det av föreskrifterna att flygverksamheten vid flygfältet är undantaget från förbudet att utan länsstyrelsens tillstånd nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv. Föreskrifterna ska inte heller utgöra något hinder för att ge tillstånd för installationer avsedda att höja säkerheten vid start och landning på det intilliggande flygfältet. De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i förhållande till syftet med reservatsskyddet. Kostnader för åtgärder enligt skötselplanen bekostas av naturvårdsförvaltaren dvs. länsstyrelsen. Enligt skötselplanen har kommunen heller inget ansvar för att genomföra några skötselåtgärder. En mindre del i östra delen, precis söder om avfallsanläggningen, är detaljplanelagt område. Detaljplanen är en så kallad avstyckningsplan som fastställdes Då länsstyrelsen inte redovisat detta i handlingarna bör det påtalas. Då reservatsbildningen stämmer väl överens med den vision om frisk natur som kommunen beslutat om i de lokala miljömålen "Ronneby mot nya mål" förslås att kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(69) Arbetsutskottet beslutar att Ronneby kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga. Exp: Anna-Karin Sonesson

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(69) 2011/ Vatten- och avloppsplan sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning VA-plan - projektbeskrivning och finansiering 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Konsekvensbeskrivning kostnaderna för VA-planearbetet 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Konsekvensbedömning Miljö- och hälsoskyddsenheten 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Projektbeskrivning för framtagande av vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Ronneby kommun Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I den projektbeskrivning för framtagande av en vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun som presenterades på Kommunstyrelsens arbetsutskott fanns även en kostnadssammanställning över de extra åtgärder arbetsgruppen bedömt som nödvändiga. Det handlar totalt om en uppskattad summa på kr. Arbetsutskottet bad arbetsgruppen återkomma med en konsekvensbedömning av vad som händer om arbetet, framförallt i de delar som berör extra personalresurser, ska hanteras inom nuvarande personalstyrka. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsenheten har skrivit en konsekvensbeskrivning av den del som rör inventering av enskilda avlopp vid kusten enligt följande: "Som underlag för att ta fram en VA-översikt för Ronneby kommun krävs en aktuell inventering av de enskilda avlopp som är belägna vid kuststräckan. Tiden för att inventera dessa beräknas till ett år, vilket medför en kostnad på kronor baserat på kronor i månadslön. Om denna kostnad ska tas inom miljö- och hälsoskyddsenhetens budget innebär det att en befintlig tjänst för tillsyn enligt miljöbalken får vikas för inventering av enskilda avlopp under ett år och det arbete som planerats för den tjänsten får läggas åt sidan. Det får följande konsekvenser: - Uteblivna årliga tillsynsbesök på verksamheter som betalar årlig avgift, även om ingen tillsyn genomförts. - Uteblivna intäkter från övrig tillsyn, uppskattningsvis kronor. - Arbetsmiljöproblem för den inspektör vars ordinarie arbete läggs åt sidan eftersom ingen tar över dennes objekt och verksamhetsutövare och andra kommer att fortsätta att vända sig till "sin" inspektör. - Arbetsmiljöproblem för hela enheten till följd av att det är svårt att helt lägga saker åt sidan i ett helt år. Behovsutredningen 2010 visar behov av 8,7 tjänster. Tillgängligt finns 6,1 tjänster, dvs en differens på 2,6 tjänst. För detta har inga resurser tillförts trots äskande. Att ta kostnaden för inventeringen inom egen budget är att tära på en redan hårt belastad verksamhet." Vad gäller kartläggning av risken för saltvatteninträngning kan det vara tänkbart att låta en assistent från kommunstyrelsens verksamheter överföra arkiverade provresultat till ett digitalt register. Detta

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(69) arbete har bedömts ta 3 månader och kostar kr baserat på kr i månadslön. Konsekvenserna av detta är dock inte utrett. Återstår gör dock konsultkostnaderna på ca kr för modellering för att komma fram till en riskanalys av saltvatteninträngning. Denna del kan dock inte genomföras utan att extra pengar tillförs arbetet. Samma bedömning görs beträffande kostnaden för expertkompetens för framtagande av underlag till vattenförsörjningsplan (ca kr). Denna del av arbetet kan inte genomföras utan att extra pengar tillförs. Utbildning, studiebesök, programvara och övriga omkostnader (totalt kr) bör, dock med ansträngning, kunna hanteras av inblandade verksamheter tillsammans. Om kostnader för upprättande av digitalt register, utbildning och studiebesök m.m. hanteras inom befintliga budgetramar återstår ett behov av kr till projektet. Kan inga beslut tas om pengar till arbetet under 2011 utan det hanteras i budgetprocessen för 2012 och 2013 kan arbetet inte hålla tidplanen som innebär färdig VA-plan i december Arbetsgruppen bör under de förutsättningarna få i uppdrag att se över projektbeskrivningen inklusive tidplanen. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(69) 2010/ Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag på svar på motion från Miljöpartiet angående angelägna anpassningar till Nya Plan- och bygglagen 2 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Byggnadsnämnden 3 allmänt ärende KF 165/ , Anmälan av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen 4 Handling Motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen, Miljöpartiet De Gröna Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Miljöpartiet har genom Sylvia Edwinsson och Nils-Erik Mattsson inkommit med en motion angående angelägna anpassningar till nya Plan- och bygglagen. De motionerar att Ronneby kommun bör ligga i framkant med att anpassa sina råd och anvisningar till medborgarna inom områden för "långsiktig hållbar utveckling" inte minst inom energiområdet. De hänvisar till skrivningar om nya plan- och bygglagen där solfångare/solceller jämställs med skärmtak. Bedömning Motionen har varit på remiss till Byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden skriver följande ( ): "Det är inte orimligt att hålla med om det som står i motionen. Det är dock inte lätt att veta hur och om man ligger i framkanten med sin rådgivning. Nämnden håller bl a på med en ny policy för hantering av bygglov för solfångare/solceller. Kommunen har också beslutat att inte ta ut bygglovsavgift för byggande av passivhus. Mer behöver göras för att uppnå målet att minska energianvändningen." Nämnden beslutar "att meddela kommunledningsenheten att man är överens med motionärerna samt att man ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att se över arbetsrutiner i samband med införandet av den nya plan- och bygglagen." Motionen förelås vara besvarad genom att Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta.

29 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(69) Förslag till beslut Att Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta. Motionen är därmed besvarad. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta. Motionen därmed är besvarad.

30 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 30(69) 2011/ Besvarande av medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag på svar på medborgarförslag om inlösen av gatumark i norra Kallinge 2 Handling Gatuenhetens yttrande på medborgarförslaget 3 allmänt ärende KF 24/ , Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge 4 Handling Medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge, Christer Ohlsson Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I ett medborgarförslag föreslås att kommunen löser i samtliga vägar på Strömmaslätt. Skälet som anförs är att flertalet vägar i norra Kallinge är privatägda men nyttjanderätten finns hos Ronneby kommun. Bedömning Av Gatuenhetens yttrande framgår följande: Precis som förslagsställaren skriver varierar ägandeförhållandet av gatumarken i norra Kallinge mellan kommunen och privata markägare. Vissa delar av området är inte planlagt. De områden som är planlagda styrs av planens redovisade användningsområden. De nuvarande planerna anger dock inte att den allmänna platsmarken ska vara under kommunalt huvudmannaskap, varför fastighetsägarna i dagsläget inte kan kräva inlösen från Ronneby kommun trots att marken ska vara allmänt tillgänglig. Ronneby kommun håller för närvarande på att se över detaljplanerna i aktuell del av Kallinge och i detta arbete ingår att kategorisera markens användningsområden. När en ny detaljplan vunnit laga kraft kan respektive fastighetsägare begära inlösen av allmän platsmark enligt den nya planens gränsdragning. Gatuenheten menar att man inte ska genomföra inlösen av mark i förtid utan stöd av planegenskap och att medborgarförslaget därför ska avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelse arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

31 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 31(69) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

32 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(69) 2011/ Ändring av attesträtt för Informationsenheten sunderlag 1 Handling Ändring av attesträtt för Informationsenheten, Ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Enligt beslut i KF den 28/ ska förvaltningsorganisationen förändras från den 1 juni Näringslivsavdelningen organiseras direkt under Kommunstyrelsen, liksom Kommunledningsförvaltningen där Enheten för kommunikation och medborgarservice ska ingå. I denna enhet införlivas det som tidigare varit Informationsenheten inklusive Medborgarservice, förutom projektet Kunskapskällan som istället organiseras inom ramen för Näringslivsavdelningen. I och med nämnda förändringar uppstår ett behov av att ändra attesträtterna så att Leif Söderlund, chef för den nya Enheten för kommunikation och medborgarservice, övertar attesträtten för det som Informationsenheten (C 803) och Medborgarservice (C 841). Sölve Landén behåller attesträtten för projekt Kunskapskällan (C 849). I bilaga framgår även förändringar vad gäller ersättare. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ändra attesträtten enligt bifogat förslag. Ändringen gäller retroaktivt från den 16 april Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ändra attesträtten enligt bifogat förslag. Ändringen gäller retroaktivt från den 16 april 2011.

33 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 33(69) 2011/ Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod sunderlag 1 Handling Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod, Johan Sjögren Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Tore Rova förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 26 och 27. Tore Rova innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. att Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 28, 29 och 30. Anna-Karin Sonesson innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att Tore Rova förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 26 och 27. Tore Rova innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 28, 29 och 30. Anna-Karin Sonesson innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt.

34 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 34(69) 2011/ Teckningsrätt för Ronneby kommun sunderlag 1 Handling Teckningsrätt för Ronneby kommun, ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Med anledning av förändringar inom ekonomienheten föreslås Teckningsrätt för Ronneby kommun kompletteras. Tillägget avser 4 angående Bankräkningar m.m. och den förändring som föreslås är att lägga till Helen Svensson. Tidigare lydelse 4 Bankräkningar m.m. Teckningsrätten för kommunens bankräkningar, postgiro och övriga konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska utövas av kommundirektör Jörn Wahlroth, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Johan Sjögren eller ekonom/controller Peter Nordberg, i förening med kommunkassör Helen Pihl, Kerstin Bertilsson eller ekonomiassistent Christina Lindström. Förslag till ny lydelse 4 Bankräkningar m.m. Teckningsrätten för kommunens bankräkningar, postgiro och övriga konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska utövas av kommundirektör Jörn Wahlroth, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Johan Sjögren eller ekonom/controller Peter Nordberg, i förening med kommunkassör Helen Pihl, Kerstin Bertilsson, ekonomiassistent Christina Lindström eller Helen Svensson. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till komplettering i Teckningsrätt för Ronneby kommun enligt ovan och att ändringarna gäller från och med 15 juni Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till komplettering i Teckningsrätt för Ronneby kommun enligt ovan och att ändringarna gäller från och med 15 juni 2011.

35 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 35(69) 2011/ Ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun sunderlag 1 Handling Förslag till ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun, Ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställde i 125/2011 borgensutrymme för de kommunala bolagen. Detta borgensutrymme omfattar både omsättning av befintliga lån och bedömt behov av nyupplåning med hänsyn tagen till bolagens, i Kommunfullmäktige behandlade, investeringsbudgetar. För att Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/2008 ska harmonisera med Kommunfullmäktiges beslut 125/2011 föreslås följande ändring av borgenspolicyns 6,. Nuvarande lydelse: Kommunstyrelsen fattar beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. Kommunstyrelsen fattar beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. För övriga borgensåtaganden fattar Kommunfullmäktige beslut om borgen. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. Förslag till ny lydelse: Kommunfullmäktige fastställer borgensutrymme för de kommunala bolagen. Inom ramen för detta utrymme finns möjlighet att ingå borgen för de kommunala bolagens omsättning av lån, samt upplåning för nyinvesteringar. Lån- och borgensförbindelser undertecknas enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun ingående i kommunens författningssamling. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/ enligt ovanstående förslag till ny lydelse.

36 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(69) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Sune Håkansson, RP, och JanAnders Palmqvist, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/2008, 6 enligt följande till ny lydelse: Kommunfullmäktige fastställer borgensutrymme för de kommunala bolagen. Inom ramen för detta utrymme finns möjlighet att ingå borgen för de kommunala bolagens omsättning av lån, samt upplåning för nyinvesteringar. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. Lån- och borgensförbindelser undertecknas enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun ingående i kommunens författningssamling.

37 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 37(69) 2011/ Kommuninvest - tydligt medlemsansvar sunderlag 1 Handling Kommuninvest - tydligt medlemsansvar, Johan Sjögren Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Bilaga 1 innehåller svar på några frågor om vad tydligt medlemsansvar innebär. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Ronneby kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl 08.30-11.20 1 (13) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12

Kommunala Handikapprådet 2006-10-12 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 08.30-12.30 Bo Johansson (s) Tommy Andersson (s) 1-11 Miriam Mattsson (SRF) Bengt Wihlstrand (DHR) Leif Olsson (FUB) Bertil Henningsson (HLS) Maj-Britt

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2011-10-03. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 oktober 2011, klockan 08.00 09.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00

Kommunala Rådet för Funktionshinder. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(7) Kommunala Rådet för funktionshinder Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 17 00 19 00 Närvarande Ledamöter: Kristina Valtersson, (c) ordförande Birgitta

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-08 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Högby, kl 13:00 14:15 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Samira Alkhori, S ersätter

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C)

Sofia Jarl (C) ordförande. Irene Jonasson (C) Kommunstyrelsen 2013-11-26 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer