JanAnders Palmqvist. Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(69) Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JanAnders Palmqvist. Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) 1(69) Sammanträdesprotokoll 2011-05-30. Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1(69) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Sune Håkansson (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Ersättare Peter Bowin (v) Övriga deltagare: Christian Björkqvist, sekreterare och Kommundirektör Jörn Wahlroth Övriga deltagare, delvis: Theo Zickbauer, Roland Edvinsson, Sabina Bico, Anders Salomonsson, Sofie Ceder, Kristina Eklund, Magnus Graad, Karin Svensson, David Gillanders, Arne Berg, Anna-Karin Sonesson, Monica Oredsson, Johan Sjögren, Per Drysén, Per Engkvist, Birgitta Fransson och Ronny Johannesson Utses att justera: JanAnders Palmqvist Justeringens plats och tid: Stadshuset Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: Ordförande: Justerande: Roger Fredriksson JanAnders Palmqvist Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Kommunledningsenheten Christian Björkqvist

2 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(69) Innehållsförteckning 205 Diskussion om färskt nöt- och charkprodukter Fastställande av förfrågningsunderlag HR-system Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län Kilen förslag till teknisk utredning och programförslag Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3: Försäljning av del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden Besvarande av medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken Vatten- och avloppsplan 26 27

3 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(69) 218 Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen Besvarande av medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge Ändring av attesträtt för Informationsenheten Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod Teckningsrätt för Ronneby kommun Ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Information angående Krisledningsnämnden Besvarande av medborgarförslag om att upphäva bibliotekets censur av grundläggande lärobok i psykoterapi Besvarande av medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken Kommunstyrelsens internkontrollplan Förslag avseende ändring av förbundsordning samt nytt namn för Vårdförbundet Blekinge Tilläggsäskande till ridanläggning i Påtorp, samt omfördelning investeringsbudget Isyta

4 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 4(69) Avgifter inom äldreomsorgen Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enl 16 kap 6f socialtjänstlagen, äldreomsorgen Rapport av ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g LSS, 2011, samt kvartalsrapport för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f Socialtjänstlagen inom Handikappomsorgen Socialnämnden ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning mars Taxa kostenheten Vision för Ronneby kommuns näringsliv och strategier för näringslivsarbetet Lägesrapport kommunfullmäktiges uppdrag Direktiv angående konkurrensutsättning Ansvarsfrihet för regionstyrelsen Skrivelse angående öppettider/musik för krögare i Ronneby Förvärv av fastigheten Ymer 3 och Tyr Kurser och konferenser Delgivningsärende 69

5 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 5(69) 2011/ Diskussion om färskt nöt- och charkprodukter Upphandlare Teo Zickbauer redovisar sammanställning över miljöstyrningsrådets krav vid upphandling av livsmedel. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, Sune Håkansson, RP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottet noterar redovisningen till protokollet. Exp: Teo Zickbauer

6 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag HR-system sunderlag 1 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag personalsystem Upphandlare Theo Zickbauer lämnar följande förslag Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby Industrifastigheter inbjuder leverantörer att lämna anbud på rubricerad upphandling vad gäller HR-system. Upphandlingen ska resultera i tecknande av ramavtal med en leverantör. Upphandlingsform: Öppen upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V, JanAnders Palmqvist, S, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till förfrågningsunderlag (med justering vad gäller prisjustering från 3 till 6 månader). Exp: Teo Zickbauer

7 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(69) 2011/ Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn. sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Avtalsförändring beroende på ändrade förutsättningar gällande mottagande av sk ensamkommande flyktingbarn. Arbetsmarknadssamordnare Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag Kommunstyrelsen har ( 16, ) gett Arbetsmarknadssamordnare Roland Edvinsson i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna avtal om mottagande av ensamkommande asylsökande flyktingbarn. togs kring att uppdrar åt Vårdförbundet Blekinge att samordna mottagandet och boendet för de ensamkommande asylsökande barnen i enlighet med förbundets utredning. Vårdförbundets uppdrag är att för Sölvesborg, Olofström och Ronnebys kommuner erbjuda boende för de mottagna barnen. Vårdförbundet har beslutat att förlägga boendet till Ronneby och till de f.d. studentlägenheterna i Parkdala. Namnet kommer att bli Cura Park. Kommunfullmäktige tog beslut att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av fem barn. Övriga två kommuner valde att avtala kring antal platser (5). I bilaga 1 beskrivs skillnaden på dessa avtal. Bedömning De nya förutsättningarna, att boendet blir placerat i Ronneby, innebär utökande åtagande för Ronneby kommun. Bland annat kommer all hantering gällande Godemans tillsättning att hamna i Ronneby. Samordning med olika myndigheter samt med skolan är också en uppgift som faller på Ronneby. Byte av avtal till antal platser innebär att Ronneby kommun inte behöver hamna i situationen att behöva betala tomma platser till Vårdförbundet Blekinge vilket kan vara fallet vid avtal kring antal barn. Vid nuvarande valda avtal antal barn måste alla havda kostnader eftersökas. Väljer vi avtalet antal platser erhålls istället en schablon vilket underlättar hanteringen avsevärt. Detta sammantaget innebär, nu när boendet och merparten av all hantering av verksamheten kommer att ske i och av Ronneby kommun samtidigt som risken finns att Ronneby kommun inte kommer att kunna erhålla alla medel som är kopplade till nämnd verksamhet, att vi bör byta avtalsform.

8 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(69) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ändrar beslutet om att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande asylsökande barn. att kommunen med Migrationsverket tecknar avtal om antal platser istället för antal barn. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Kenneth Michaelsson, C. Arbetsutskottets förslag till Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att ändra beslutet om att teckna avtal med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande asylsökande barn och att kommunen tecknar avtal om antal platser istället för antal barn.

9 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan sunderlag 1 Handling Nytt yttertak m.m. på förskolan Gullvivan i Kallinge 2 allmänt ärende KS AU 184/ , Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan 3 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag förskolan Gullvivan, bygg- och fastighetsenheten Fastighetschef Anders Salomonsson lämnar följande beslutsförslag Bygg och fastighetsenheten har bedömt att taket måste bytas före vintern, annars riskeras mycket kraftiga, ej hanterbara skador på fastigheten. Enligt tidigare beslut har KSAU godkänt att upphandling får påbörjas, dock skall förslag till finansiering redovisas innan slutlig ställning tas till investeringen. Kostnaden beräknas till tkr. I årets budget finns det tkr avsatta för att utöka IT- enhetens lokaler i Stadshuset. På grund av ändrade förutsättningar behövs det ca 1000 tkr för att utföra ombyggnaden. Det krävs också ett godkännande av KF. Förslag till beslut Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar godkänna att tkr för ombyggnad för IT-enheten omfördelas till ombyggnad av tak på Gullvivans förskola. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna att tkr för ombyggnad för IT-enheten omfördelas till ombyggnad av tak på Gullvivans förskola.

10 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(69) 2011/ Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket sunderlag 1 Handling Nytt yttertak på Sockerbruket, Ronneby 2 allmänt ärende KS AU 185/ , Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket 3 Handling Fastställande av förfrågningsunderlag Sockerbruket, Bygg- och fastighetsenheten Fastighetschef Anders Salomonsson lämnar följande beslutsförslag Bygg och fastighetsenheten har bedömt att taket måste bytas före vintern, annars riskeras mycket kraftiga, ej hanterbara skador på fastigheten. Enligt tidigare beslut har KSAU godkänt att upphandling får påbörjas, dock skall förslag till finansiering redovisas innan slutlig ställning tas till investeringen. Kostnaden beräknas till tkr. I årets budget finns det 500 tkr avsatta för akuta åtgärder av fasad och tak för Sockerbruket. För miljöhus till sophantering finns det 600 tkr avsatta i årets investeringsbudget. Bygg- och fastighetsenheten föreslår att 500 tkr av dessa medel omfördelas till nytt tak på Sockerbruket. Förslag till beslut Bygg- och fastighetsenheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar godkänna att 500 tkr för miljöhus till sophantering får användas till ombyggnad av tak på Sockerbruket. Deltar i debatten I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, och Peter Bowin, V. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar godkänna att 500 tkr för miljöhus till sophantering får användas till ombyggnad av tak på Sockerbruket.

11 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(69) 2011/ Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län sunderlag 1 Handling Förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polsimyndigheten i Blekinge län Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag I rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan Samverkan polis och kommun - för lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet lyfts initiativet till att samverkansavtal ska tecknas mellan kommun och polismyndighet på en lokal nivå över hela landet. Avtalet ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i kommunerna. Det nuvarande samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge löper ut Avtalet anger de yttre ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfter fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. För den nya avtalsperiod anges även specifika fokusområden där kommunen och polisen tillsammans arbetar med riktade insatser för att minska och förebygga problematik. Val av områden grundas på en gemensam problembild, som baseras på brott, ordningsstörning, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet samt erfarenheter från nuvarande samverkan. Avtalet har behandlats i BRå och förankrats hos respektive verksamhetschef som berörs av avtalet. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, JanAnders Palmqvist, S, Roger Gardell, FP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:

12 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 12(69) Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten i Blekinge län med den justeringen att doping ska läggas till.

13 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(69) 2011/ Kilen förslag till teknisk utredning och programförslag sunderlag 1 Handling Kilen, Kristina Eklund 2 allmänt ärende KS AU 36/ , Kilen 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Kilen Planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande beslutsförslag Under våren 2011 har Woody s bygghandel öppnat sina nya lokaler i Sörbydal och flytten från anläggningen inom Kilenområdet beräknas vara avslutad under början av augusti. Förutsättningar finns att på allvar påbörja planeringen av området inkl fastigheten Ronneby 26:5 (Calle Löfqvists Åkeri). Planeringen av Kilen består av fyra delmoment: teknisk planeringen, estetisk utformning, utformning av detaljplanen samt exploatering av området. Den tekniska delen av projektet omfattar utredningar gällande geoteknik, dagvatten, påverkan på ån av stigande havsnivåer/ändrade hydrologiska förhållanden, buller och vibrationer från spårtrafiken samt utredning gällande förorenad mark. Vissa utredningar gällande markföroreningar är gjorda bla Mifo-1, men nu behövs nästa steg tas i ett helhetsgrepp över hela Kilenområdet. Den estetiska utformningen kan bestämmas på olika sätt, exempelvis genom en arkitekttävling eller markanvisningstävling. En arkitekttävling är en beprövad form för att låta flera arkitekter samtidigt söka lösningar på samma problemställning. Efter genomförda utredningar kan arbetet med detaljplanen startas och en programfas genomföras. Därefter är en tävling lämplig att genomföra, vars resultat ger ett underlag till detaljplan för området. Exploatering av området kan ske på olika sätt exempelvis markanvisningstävling eller markanvisning till Ronnebyhus. Innan exploatering kommer igång finns en del lokaler som ev. hyras kan ut på kort sikt. Bedömning De tekniska utredningarna är en förutsättning för att kunna bebygga området med bla bostäder. Dessa utgör grunden för utformningen av detaljplanen och ligger även till grund för en tävling i området. Miljöteknisk markundersökning, geoteknisk utredning, vibrations- och bullerutredningar kan göras omgående och ger ett underlag till diskussion med länsstyrelsen om god bebyggd miljö. Med hänsyn till förväntad höjning av vattennivån i Ronnebyån bör ett uppdrag omgående ges till Gatuenheten och Miljöteknik AB att utreda hur dagvatten- och spillvattensystemen skall

14 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(69) utformas med tanke på höjdsättning av byggnaderna. Utredning och prognos gällande framtida förväntade vattennivåer och risk för översvämning av ån kan genomföras av SMHI. Ett uppdrag bör ges till Bygg- och fastighetsenheten gällande hantering av befintliga fastigheter inom området. Lövquists Åkeri har ett hyresavtal som går ut den 1 december Diskussioner pågår om en flytt till Sörbydalsområdet. Kommunen bör förtydliga att förutsättningar för en fortsättning av nuvarande hyresavtal inte är möjligt. Förslag till beslut Att Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja de tekniska utredningarna för Kilenområdet samt att upprätta programförslag för den hållbara stadsdelen. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Kenneth Michaelsson, C, och JanAnders Palmqvist, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att påbörja de tekniska utredningarna för Kilenområdet samt att upprätta programförslag för den hållbara stadsdelen.

15 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 15(69) 2007/ Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 sunderlag 1 Handling Antagandeförslag till detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3, KarinSvensson 2 allmänt ärende KS 120/ , Aspanområdet - Ändring av områdesbestämmelser inom B-området 3 allmänt ärende KS AU 126/ , Aspanområdet - Ändring av områdesbestämmelser inom B- området 4 Handling Inbjudan till ny utställning samt underrättelse om detaljplan, Miljö- och byggnadsnämnden 5 Handling Ingress till Aspan ksau 28/3 6 allmänt ärende KS 77/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 7 allmänt ärende KS AU 73/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 8 Handling Reviderat planförslag för utställning, Karin Svensson 9 allmänt ärende KS 43/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 10 allmänt ärende KS AU 37/ , Detaljplan för Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3 med flera 11 Handling Detaljplan för Aspanområdet, Miljöoch byggnadsnämnden Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag Samhällsbyggnadskontoret har enligt uppdrag upprättat förslag till ny detaljplan som

16 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(69) ersättning för gällande områdesbestämmelser inom område B. Under de två tidigare samråden har det inkommit många synpunkter på att inte A-området är med i planförslaget beslutade Byggnadsnämnden att ge samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att utarbeta ett nytt samrådsförslag som innefattar både A- och B-området. Efter analys av A-området har det tagits fram tre alternativ till utformning av A-området. Man gick vidare med alternativ 2 som innebar en förlängning av Sommarvägen med fem byggrätter på vardera sida om vägen och tre byggrätter som förtätning i området. Förslaget innebär att den befintliga bebyggelsen inom A- området får en större exploateringsgrad, från kvm till 110 kvm största byggnadsarea. Inom A-området finns åtta avstyckade fastigheter som får en största byggnadsarea på 20 % dock högst 150 kvm. Planförslaget har nu varit ute på en tredje utställning under tiden 21 mars, 2011 t.o.m.10 april, Under utställningen kom det in sammanlagt 10 yttranden (Kommunstyrelsen, Försvarsmakten, Lars Olsson, Inga-Britt och Sven Olsson, Helny och Jan Appelqvist, Leif Gustafsson, Carl-Henrik Frank, Christer Berglund, Ninni Håkansson samt Tomas Olsson) varav två utan erinran (Kommunstyrelsen och Försvarsmakten). Synpunkterna handlar om: - Tre av synpunkterna handlar om att man är emot hela exploateringen av Aspan. - En synpunkt handlar om att hushöjden inom B-området kommer att förstöra hans havsutsikt. - En synpunkt berör stigarna inom A-området. - En synpunkt berör restrektionerna ang. stigande havsnivåer. - En synpunkt handlar om att prickmarken sydost om Slätten, samlingsplatsen i A-området är för utbredd. - En synpunkt anser att de planbestämmelserna som finns i planförslaget bibehåller byggnadskaraktären samtidigt som husen får god funktionalitet. Det finns också tidigare inlämnade synpunkter som kvarstår. Planförslaget har inte ändrats efter tredje utställningen. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att skicka planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Kenneth Michaelsson, C.

17 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(69) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till detaljplan Aspanområdet, del av fastigheterna Leråkra 2:4, 2:5, 3:3. Deltar ej i beslutet JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, deltar ej i beslutet.

18 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 18(69) 2011/ Försäljning av del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra sunderlag 1 Handling Kontrakt för köp av fastighet del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra, Eva Lydin 2 allmänt ärende KS 158/ , Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra 3 allmänt ärende KS AU 167/ , Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra 4 Handling Ansökan om markköp del av Ronneby 22:1 Sörbydal Östra, Eva Lydin, fastighetsförvaltare Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag Sörbydal Öster, intill Bilbesiktningen Kjell Amilon, Kallinge Taxi Kjell Amilon, Kallinge Taxi, har inkommit med önskemål att köpa cirka 4000 kvm industimark inom Sörbydal Öster. Han vill bygga Buss/Lastbilstvätt. Köpesumman föreslås vara 80 kr/kvm. Total summan cirka kr. Exakta summan fastställs vid lantmäteriförrättning. Förslag till köpekontrakt har upprättats. Deltar i debatten I debatten deltar Sune Håkansson, RP, och Tommy Andersson, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till försäljning av del av Ronneby 22:1, Sörbydal Östra, till Kallinge Taxi.

19 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 19(69) 2011/ Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden sunderlag 1 Handling Tilläggsäskande av medel till belysning av infartsleden Gatuchef Arne Berg lämnar följande beslutsförslag I investeringsbudgeten finns kr avsatta till utförande av belysning längs infartsleden (E22.04), dvs vägen mellan E22 och cirkulationsplatsen vid korsningen mellan Karlshamnsvägen/Gamla Landsvägen/Västra industrigatan. Investeringssummans storlek baserades på ett konventionellt utförande med högtrycksnatrium som belysningskälla. Under året har det visat sig att LED-belysningen skapat nya armaturer som inom kort kan konkurrera med den konventionella belysningen även på större dimensioner på trafikanläggningar, och inte som tidigare endast i park- och cykelvägsmiljöer. Utredning Gatuenheten ser en fördel med LED-belysningens vita ljus till skillnad från Högtrycksnatriumens gul-gråa sken, vilket i den aktuella miljön medför att lägre effekt och längre distans mellan belysningspunkterna kan nyttjas. Vi har kontaktat både Philips och Thorn och fått in offerter på både utförande med Högtrycksnatrium och LED-belysning. Philips vill att vår anläggning skall bli ett pilotprojekt i Sverige och är därför beredda att subventionera LED-armaturerna för att på så sätt göra investeringen konkurrenskraftig. Bedömda investerings- och driftkostnader (12 år): Högtrycksnatrium LED Antal stolpar/armaturer: 25/50 st 23/46 st Brinntid: 4 år 12 år Armatureffekt: 116 W 90 W Investeringskostnad: kr kr Drift & underhåll: kr kr Vid utförande av totalkostnadsberäkning baserad på 12 år (med dagens prisnivåer) medför detta att utförande med Högtrycksnatrium slutar kring kr emedan LED-utförandet hamnar kring kr, och skulle därmed förutom att vara mer energieffektivt även totalt sett vara mer ekonomiskt lönsamt. Förslag till beslut Gatuenheten föreslår att KS kompletterar projekt i investeringsbudgeten med kr för att möjliggöra utförande med LED-belysning samt kompletterar med driftsanslag om kr/år.

20 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(69) Deltar i debatten I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kompletterar projekt i investeringsbudgeten med kr för att möjliggöra utförande med LED-belysning genom en omfördelning av kr från investeringen för ombyggnation för IT-enheten. Driftanslaget behandlas i budgetarbetet för 2012.

21 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 21(69) 2010/ Besvarande av medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till svar på medborgarförslag angeånde skyddsstängsel mot Kallingevägen 2 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Parkenheten 3 allmänt ärende KF 310/ , Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola 4 Handling Medborgarförslag om avgränsande staket mot vägen vid grönytan bredvid Hultaleden mitt emot G-klavens förskola, Christine Johansson Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Christine Johansson förslår i ett medborgarförslag att ett avgränsande staket sätts upp mellan grönytan och Kallingevägen intill Kalleberga hallar (Gamla Kallingevägen). Hon skriver följande: I området Rydenska samt Kallebergahallar finns många familjer som såväl vinter som sommar besöker den gröna yta som finns mitt emot G-klavens förskola, bredvid Hultaleden. Även förskolan använder ytan som utflyktsmål och lekyta. Dock är vägen nedanför slänten mycket trafikerad varför ett avgränsande staket vore bra. Om ett avgränsande staket skulle sättas upp kan ytan användas i ännu större utsträckning med mindre fara för personskada." Bedömning Parkenheten har haft medborgarförslaget på remiss. Parkchefen skriver att barnen bl a använder ytan som pulkabacke under vintern och då åker ut mot Kallingevägen. Parkenheten uppmärksammades på situationen i december 2010 och lade extra höga snövallar som skydd mot utåkning i vägen. Parkchefen menar att säkerheten måste ses över och att det är befogat att sätta upp ett permanent skydd mot Kallingevägen. Därför föreslår man att medborgarförslaget bifalles. Kostnaden bedöms till kronor per löpmeter. Inspektion på plats samt mätningar visar att det behövs ca meter stängsel vilket indikerar på en total kostnad på kr.

22 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(69) Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att besluta föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget beviljas och att medel för uppsättning hanteras inom budgetprocessen för parkenhetens verksamhet. Deltar i debatten I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, Sune Håkansson, RP, och Peter Bowin, V. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget och att medel för uppsättning hanteras inom bugetprocessen för parkenhetens verksamhet.

23 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(69) 2011/ Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken sunderlag 1 Remissvar ink. remiss Yttrande över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken, Länsstyrelsen i Blekinge län 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag till beslut angående länsstyrelsens förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken 3 allmänt ärende KS 146/ , Fråga om bildande av naturreservatet Moabacken i Ronneby kommun 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Yttrande över förslag till beslut och skötselplan, naturreservatet Moabacken 5 Handling Fråga om bildande av naturreservatet Moabacken i Ronneby kommun, Länsstyrelsen 6 allmänt ärende KS 142/ , Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 7 allmänt ärende KS AU 149/ , Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 8 Tjänsteskrivelse/Utredning Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturreservat 9 Handling Försäljning av del av fastigheten Ronneby Bredåkra 11:2 (Moabacken) till Staten för bildande av naturrerservat Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Länsstyrelsen har med stöd av 24 förordningen av områdesskydd enligt miljöbalken förelagt kommunen att yttra sig över förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Moabacken. Yttrandet ska vara länsstyrelsen till handa senast den 30 maj Det förslagna naturreservatet

24 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 24(69) ligger väster om Kallinge, norr om Västervägen och öster om rv 27. Området är 90 ha stort varav 7 ha är kommunägt. Avfallsanläggningen och dess närområde ingår ej i det föreslagna naturreservatet. Kommunstyrelsen beslutade att marken ska vara kvar i kommunal ägo och att kommunen istället får intrångsersättning. Bedömning Det föreslagna naturreservatet har mycket höga naturvärden. Hela 54 ha är nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Området är varierat med åkermark i dalgångarna, rika lundartade skogar, hedskogar på torra höjdlägen och rena hällmarker. 70% av området är täckt av ädellövskog och här finns ett flertal rödlistade arter samt signalarter som indikerar lång trädkontinuitet. Ronneby kommun äger mark inom skötselområde 1, delområde 1a som består av ädellövnaturskog. Inom det förslagna naturreservatet finns även kulturhistoriska värden i form av fornlämningar och kulturhistoriska spår som torpruiner, stenmurar och äldre markvägar. Idag används området som rekreationsområde för närboende. Friuftslivets värden föreslås förstärkas genom att en parkering och en stig anläggs och markeras upp. Nackdelen med området ur friluftslivssynpunkt är att det är bullerstört. Skogen ska i huvudsak utvecklas fritt och på sikt ska åkermarken brukas ekologiskt. Reservatsbildningen syftar främst till att bevara den biologiska mångfalden och skydda de värdefulla naturmiljöerna. Friluftslivet intressen är underordnade. Föreslagna föreskrifter är i princip de gängse vid naturreservatsbildningar. Närheten till flygfältet/flygstationen gör dock området speciellt. Därför framgår det av föreskrifterna att flygverksamheten vid flygfältet är undantaget från förbudet att utan länsstyrelsens tillstånd nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv. Föreskrifterna ska inte heller utgöra något hinder för att ge tillstånd för installationer avsedda att höja säkerheten vid start och landning på det intilliggande flygfältet. De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i förhållande till syftet med reservatsskyddet. Kostnader för åtgärder enligt skötselplanen bekostas av naturvårdsförvaltaren dvs. länsstyrelsen. Enligt skötselplanen har kommunen heller inget ansvar för att genomföra några skötselåtgärder. En mindre del i östra delen, precis söder om avfallsanläggningen, är detaljplanelagt område. Detaljplanen är en så kallad avstyckningsplan som fastställdes Då länsstyrelsen inte redovisat detta i handlingarna bör det påtalas. Då reservatsbildningen stämmer väl överens med den vision om frisk natur som kommunen beslutat om i de lokala miljömålen "Ronneby mot nya mål" förslås att kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Ronneby kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga.

25 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 25(69) Arbetsutskottet beslutar att Ronneby kommunen ställer sig positiv till bildandet av naturreservatet Moabacken och lämnar yttrande enligt bilaga. Exp: Anna-Karin Sonesson

26 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 26(69) 2011/ Vatten- och avloppsplan sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning VA-plan - projektbeskrivning och finansiering 2 Tjänsteskrivelse/Utredning Konsekvensbeskrivning kostnaderna för VA-planearbetet 3 Tjänsteskrivelse/Utredning Konsekvensbedömning Miljö- och hälsoskyddsenheten 4 Tjänsteskrivelse/Utredning Projektbeskrivning för framtagande av vatten- och avloppsplan (VA-plan) för Ronneby kommun Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I den projektbeskrivning för framtagande av en vatten- och avloppsplan för Ronneby kommun som presenterades på Kommunstyrelsens arbetsutskott fanns även en kostnadssammanställning över de extra åtgärder arbetsgruppen bedömt som nödvändiga. Det handlar totalt om en uppskattad summa på kr. Arbetsutskottet bad arbetsgruppen återkomma med en konsekvensbedömning av vad som händer om arbetet, framförallt i de delar som berör extra personalresurser, ska hanteras inom nuvarande personalstyrka. Bedömning Miljö- och hälsoskyddsenheten har skrivit en konsekvensbeskrivning av den del som rör inventering av enskilda avlopp vid kusten enligt följande: "Som underlag för att ta fram en VA-översikt för Ronneby kommun krävs en aktuell inventering av de enskilda avlopp som är belägna vid kuststräckan. Tiden för att inventera dessa beräknas till ett år, vilket medför en kostnad på kronor baserat på kronor i månadslön. Om denna kostnad ska tas inom miljö- och hälsoskyddsenhetens budget innebär det att en befintlig tjänst för tillsyn enligt miljöbalken får vikas för inventering av enskilda avlopp under ett år och det arbete som planerats för den tjänsten får läggas åt sidan. Det får följande konsekvenser: - Uteblivna årliga tillsynsbesök på verksamheter som betalar årlig avgift, även om ingen tillsyn genomförts. - Uteblivna intäkter från övrig tillsyn, uppskattningsvis kronor. - Arbetsmiljöproblem för den inspektör vars ordinarie arbete läggs åt sidan eftersom ingen tar över dennes objekt och verksamhetsutövare och andra kommer att fortsätta att vända sig till "sin" inspektör. - Arbetsmiljöproblem för hela enheten till följd av att det är svårt att helt lägga saker åt sidan i ett helt år. Behovsutredningen 2010 visar behov av 8,7 tjänster. Tillgängligt finns 6,1 tjänster, dvs en differens på 2,6 tjänst. För detta har inga resurser tillförts trots äskande. Att ta kostnaden för inventeringen inom egen budget är att tära på en redan hårt belastad verksamhet." Vad gäller kartläggning av risken för saltvatteninträngning kan det vara tänkbart att låta en assistent från kommunstyrelsens verksamheter överföra arkiverade provresultat till ett digitalt register. Detta

27 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 27(69) arbete har bedömts ta 3 månader och kostar kr baserat på kr i månadslön. Konsekvenserna av detta är dock inte utrett. Återstår gör dock konsultkostnaderna på ca kr för modellering för att komma fram till en riskanalys av saltvatteninträngning. Denna del kan dock inte genomföras utan att extra pengar tillförs arbetet. Samma bedömning görs beträffande kostnaden för expertkompetens för framtagande av underlag till vattenförsörjningsplan (ca kr). Denna del av arbetet kan inte genomföras utan att extra pengar tillförs. Utbildning, studiebesök, programvara och övriga omkostnader (totalt kr) bör, dock med ansträngning, kunna hanteras av inblandade verksamheter tillsammans. Om kostnader för upprättande av digitalt register, utbildning och studiebesök m.m. hanteras inom befintliga budgetramar återstår ett behov av kr till projektet. Kan inga beslut tas om pengar till arbetet under 2011 utan det hanteras i budgetprocessen för 2012 och 2013 kan arbetet inte hålla tidplanen som innebär färdig VA-plan i december Arbetsgruppen bör under de förutsättningarna få i uppdrag att se över projektbeskrivningen inklusive tidplanen. Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson, C, och Sune Håkansson, RP. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan ställningstagande.

28 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 28(69) 2010/ Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag på svar på motion från Miljöpartiet angående angelägna anpassningar till Nya Plan- och bygglagen 2 Remissvar utg. remiss Svar på remiss, Byggnadsnämnden 3 allmänt ärende KF 165/ , Anmälan av motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen 4 Handling Motion från Miljöpartiet De Gröna avseende angelägna anpassningar till nya Plan- och Bygglagen, Miljöpartiet De Gröna Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag Miljöpartiet har genom Sylvia Edwinsson och Nils-Erik Mattsson inkommit med en motion angående angelägna anpassningar till nya Plan- och bygglagen. De motionerar att Ronneby kommun bör ligga i framkant med att anpassa sina råd och anvisningar till medborgarna inom områden för "långsiktig hållbar utveckling" inte minst inom energiområdet. De hänvisar till skrivningar om nya plan- och bygglagen där solfångare/solceller jämställs med skärmtak. Bedömning Motionen har varit på remiss till Byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden skriver följande ( ): "Det är inte orimligt att hålla med om det som står i motionen. Det är dock inte lätt att veta hur och om man ligger i framkanten med sin rådgivning. Nämnden håller bl a på med en ny policy för hantering av bygglov för solfångare/solceller. Kommunen har också beslutat att inte ta ut bygglovsavgift för byggande av passivhus. Mer behöver göras för att uppnå målet att minska energianvändningen." Nämnden beslutar "att meddela kommunledningsenheten att man är överens med motionärerna samt att man ger samhällsbyggnadsenheten i uppdrag att se över arbetsrutiner i samband med införandet av den nya plan- och bygglagen." Motionen förelås vara besvarad genom att Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta.

29 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 29(69) Förslag till beslut Att Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta. Motionen är därmed besvarad. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige ger Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att inventera vilka möjligheter nya plan- och bygglagen ger att styra mot kommunens miljö- och energimål samt ta fram förslag på de beslut, arbetsrutiner, råd och den information som behövs med anledning av detta. Motionen därmed är besvarad.

30 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 30(69) 2011/ Besvarande av medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge sunderlag 1 Tjänsteskrivelse/Utredning Förslag på svar på medborgarförslag om inlösen av gatumark i norra Kallinge 2 Handling Gatuenhetens yttrande på medborgarförslaget 3 allmänt ärende KF 24/ , Anmälan av medborgarförslag från Christer Ohlsson om att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge 4 Handling Medborgarförslag att kommunen från privata ägare löser in samtliga vägar på Strömmaslätt i Kallinge, Christer Ohlsson Samordnare Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag I ett medborgarförslag föreslås att kommunen löser i samtliga vägar på Strömmaslätt. Skälet som anförs är att flertalet vägar i norra Kallinge är privatägda men nyttjanderätten finns hos Ronneby kommun. Bedömning Av Gatuenhetens yttrande framgår följande: Precis som förslagsställaren skriver varierar ägandeförhållandet av gatumarken i norra Kallinge mellan kommunen och privata markägare. Vissa delar av området är inte planlagt. De områden som är planlagda styrs av planens redovisade användningsområden. De nuvarande planerna anger dock inte att den allmänna platsmarken ska vara under kommunalt huvudmannaskap, varför fastighetsägarna i dagsläget inte kan kräva inlösen från Ronneby kommun trots att marken ska vara allmänt tillgänglig. Ronneby kommun håller för närvarande på att se över detaljplanerna i aktuell del av Kallinge och i detta arbete ingår att kategorisera markens användningsområden. När en ny detaljplan vunnit laga kraft kan respektive fastighetsägare begära inlösen av allmän platsmark enligt den nya planens gränsdragning. Gatuenheten menar att man inte ska genomföra inlösen av mark i förtid utan stöd av planegenskap och att medborgarförslaget därför ska avslås. Förslag till beslut Kommunstyrelse arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

31 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 31(69) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

32 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(69) 2011/ Ändring av attesträtt för Informationsenheten sunderlag 1 Handling Ändring av attesträtt för Informationsenheten, Ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Enligt beslut i KF den 28/ ska förvaltningsorganisationen förändras från den 1 juni Näringslivsavdelningen organiseras direkt under Kommunstyrelsen, liksom Kommunledningsförvaltningen där Enheten för kommunikation och medborgarservice ska ingå. I denna enhet införlivas det som tidigare varit Informationsenheten inklusive Medborgarservice, förutom projektet Kunskapskällan som istället organiseras inom ramen för Näringslivsavdelningen. I och med nämnda förändringar uppstår ett behov av att ändra attesträtterna så att Leif Söderlund, chef för den nya Enheten för kommunikation och medborgarservice, övertar attesträtten för det som Informationsenheten (C 803) och Medborgarservice (C 841). Sölve Landén behåller attesträtten för projekt Kunskapskällan (C 849). I bilaga framgår även förändringar vad gäller ersättare. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att ändra attesträtten enligt bifogat förslag. Ändringen gäller retroaktivt från den 16 april Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att ändra attesträtten enligt bifogat förslag. Ändringen gäller retroaktivt från den 16 april 2011.

33 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 33(69) 2011/ Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod sunderlag 1 Handling Teckningsrätt- och attesträtt under semesterperiod, Johan Sjögren Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att Tore Rova förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 26 och 27. Tore Rova innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. att Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 28, 29 och 30. Anna-Karin Sonesson innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att Tore Rova förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 26 och 27. Tore Rova innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt. Anna-Karin Sonesson förordnas som tjänsteförrättande kommundirektör under ordinarie befattningshavares semester vecka 28, 29 och 30. Anna-Karin Sonesson innehar under denna tid kommundirektörens tecknings- och attesträtt.

34 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 34(69) 2011/ Teckningsrätt för Ronneby kommun sunderlag 1 Handling Teckningsrätt för Ronneby kommun, ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Med anledning av förändringar inom ekonomienheten föreslås Teckningsrätt för Ronneby kommun kompletteras. Tillägget avser 4 angående Bankräkningar m.m. och den förändring som föreslås är att lägga till Helen Svensson. Tidigare lydelse 4 Bankräkningar m.m. Teckningsrätten för kommunens bankräkningar, postgiro och övriga konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska utövas av kommundirektör Jörn Wahlroth, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Johan Sjögren eller ekonom/controller Peter Nordberg, i förening med kommunkassör Helen Pihl, Kerstin Bertilsson eller ekonomiassistent Christina Lindström. Förslag till ny lydelse 4 Bankräkningar m.m. Teckningsrätten för kommunens bankräkningar, postgiro och övriga konton för likvida medel, kommunens donationsfonder (stiftelser) med mera ska utövas av kommundirektör Jörn Wahlroth, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Johan Sjögren eller ekonom/controller Peter Nordberg, i förening med kommunkassör Helen Pihl, Kerstin Bertilsson, ekonomiassistent Christina Lindström eller Helen Svensson. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslag till komplettering i Teckningsrätt för Ronneby kommun enligt ovan och att ändringarna gäller från och med 15 juni Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till komplettering i Teckningsrätt för Ronneby kommun enligt ovan och att ändringarna gäller från och med 15 juni 2011.

35 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 35(69) 2011/ Ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun sunderlag 1 Handling Förslag till ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun, Ekonomienheten Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställde i 125/2011 borgensutrymme för de kommunala bolagen. Detta borgensutrymme omfattar både omsättning av befintliga lån och bedömt behov av nyupplåning med hänsyn tagen till bolagens, i Kommunfullmäktige behandlade, investeringsbudgetar. För att Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/2008 ska harmonisera med Kommunfullmäktiges beslut 125/2011 föreslås följande ändring av borgenspolicyns 6,. Nuvarande lydelse: Kommunstyrelsen fattar beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. Kommunstyrelsen fattar beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. För övriga borgensåtaganden fattar Kommunfullmäktige beslut om borgen. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. Förslag till ny lydelse: Kommunfullmäktige fastställer borgensutrymme för de kommunala bolagen. Inom ramen för detta utrymme finns möjlighet att ingå borgen för de kommunala bolagens omsättning av lån, samt upplåning för nyinvesteringar. Lån- och borgensförbindelser undertecknas enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun ingående i kommunens författningssamling. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/ enligt ovanstående förslag till ny lydelse.

36 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 36(69) Deltar i debatten I debatten deltar ordföranden Roger Fredriksson, M, Sune Håkansson, RP, och JanAnders Palmqvist, S. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av Borgenspolicy för Ronneby kommun KF 313/2008, 6 enligt följande till ny lydelse: Kommunfullmäktige fastställer borgensutrymme för de kommunala bolagen. Inom ramen för detta utrymme finns möjlighet att ingå borgen för de kommunala bolagens omsättning av lån, samt upplåning för nyinvesteringar. Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags upplåning för nyinvesteringar under förutsättning att investeringsprojekten varit föremål för Kommunfullmäktiges yttrande, och att yttrandet stödjer investeringen. fatta beslut om borgen för helägda kommunala bolags omsättning av lån. Lån- och borgensförbindelser undertecknas enligt Teckningsrätt för Ronneby kommun ingående i kommunens författningssamling.

37 Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 37(69) 2011/ Kommuninvest - tydligt medlemsansvar sunderlag 1 Handling Kommuninvest - tydligt medlemsansvar, Johan Sjögren Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Bilaga 1 innehåller svar på några frågor om vad tydligt medlemsansvar innebär. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 2, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 3. Ronneby kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare

2011-10-25. Övriga deltagare: Jörn Wahlroth kommundirektör, Anna-Karin Sonesson samordnings- och utvecklingschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(12) 2011-10-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-10.25 Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Lena

Läs mer

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04

Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson. Viktor Thorell (fp) Omid Hassib (v) 1(11) Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 Sammanträdesprotokoll 1(11) 2008-11-04 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) 202-218 Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson

Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor Hansson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2009-03-19 Byggnadsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 Beslutande Jonni Karlberg (s) Gunnar Ferm (s) Lena Karstensson (m) Margareta Yngveson (s) Eivor

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid Hassib. Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-01-13 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.15 Beslutande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 Plats och tid Nya Konferensrummet, ABRI, Baxters lokaler, Ronneby, kl 13.30 15.30 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m)

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V)

Sune Håkansson (RP) Stefan Österhof (S) Catharina Christensson (S) Peter Bowin (V) Sammanträdesprotokoll 1(13) 2014-01-28 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-15.30 ande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Christoffer Laz (M) Christer Leksell (SD) Lennart

Läs mer

2011-02-14. Peter Bowin (v)

2011-02-14. Peter Bowin (v) Sammanträdesprotokoll 1(26) 2011-02-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-16.30 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

2013-10-29. Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers Sammanträdesprotokoll 1(6) 2013-10-29 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00- Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C)

Gilbert Nilsson (C) Tj ers för Kenneth Michaelsson (C) Sammanträdesprotokoll 1(10) 2013-06-19 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.30-18.25 Beslutande Roger Fredriksson (M) Malin Norfall (S) Lena Karstensson (M) Susanne Lundgren

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00.

1(6) Sammanträdesprotokoll 2012-04-12. Miljö- och byggnadsnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Sammanträdesprotokoll 1(6) 2012-04-12 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 14.00. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Karstensson (m) Tommy Arvidsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare

2011-10-11. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Eira Bring verksamhetschef, Ann Hermansson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(5) 2011-10-11 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30-15 20 Beslutande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu Sammanträdesprotokoll 1(16) 2008-11-18 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.45 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2012-09-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.25 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter

2010-04-08. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe Beslutande Ledamöter Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-04-08 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 16.55. Ajournering kl 15.00-15.15 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) TEKNISKA NÄMNDEN 2002-01-16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Listerby-salen, Stadshuset kl 13 30 16 20. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Bengt Backe S Karl-Gustav Martinsson S

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter.

2010-05-06. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe Beslutande Ledamöter. Sammanträdesprotokoll 1(7) 2010-05-06 Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 15:10 Ajournering kl 14.40-14.55 för kaffe ande Ledamöter Ledamöter Christer Hallberg (s) Knut Svensson (c)

Läs mer

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263

Gun Törnblad stadsarkitekt, , 265 Christina Johansson planarkitekt, 257 Ola Lindholm markchef, 258 Kari Anttila fastighetsansvarig, 263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.10 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Lena Vilhelmsson (S) ersättare Daniel Åkervall (MP) ledamot,

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef

2008-08-12. Övriga deltagare, delvis: Anneli Stenberg, socialsekreterare, Göran Fridh, sektionschef Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-08-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson Sammanträdesprotokoll 1(16) 2010-06-21 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-17 00 ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott (10)

Kommunstyrelsens Personalutskott (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Ronny Pettersson, V Boo-Walter Eriksson M Thomas

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45

2008-12-11. Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2008-12-11 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 11.30-15.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist

2008-03-26. Övriga deltagare: Kristiina Kosunen Eriksson, Tore Rova Delvis; Peter Lindahl, Thomas Lagerström, Agnetha Wildros och Liselott Lindqvist Sammanträdesprotokoll 1(7) 2008-03-26 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson Thomas

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 september 2013, klockan

Läs mer

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby Sammanträdesprotokoll 1(10) 2010-01-12 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 15.40. ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Biblioteks- och kulturnämnden 2003-12-09 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kulturcentrum, Ronneby, kl 14.00 16.10 Beslutande Ingemar Oscarsson, s Hugo Savmyr, s Tjg ersättare Håkan Robertsson, s Svetlana Sukhova, s Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09

Socialnämndens arbetsutskott 2000-05-09 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 08.15-10.45. Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Ingrid Karlsson S Ally Karlsson V Kristina Valtersson C Övriga deltagare Eira

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-10-22. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(7) 2007-10-22 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-11.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare:

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Ersättare: Sammanträdesprotokoll 1(9) 2009-09-15 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-14.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson (m) Tommy

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken tisdag den 21 januari 2003, kl. 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Värdskap för

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kjell G G Johansson (M) ordförande

Kjell G G Johansson (M) ordförande Sammanträdesprotokoll 1(15) 2013-04-24 Valnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.15-14.35 ande Kjell G G Johansson (M) ordförande Birgitta Nilsson (C) Tina Lindqvist (S) Lennarth Förberg

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer