VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012 Torsdag 21 mars 2013

2 Ordförandes kommentar År 2012 har varit ett omväxlande år i Villaägarna Kronobergs verksamhet. Inte minst har vårt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund varit betydelsefullt. Särskilt förtjänar att pekas på är förbundets förvärvande av aktiemajoriteten i företaget Bra Byggare. Detta kommer att leda till att vi kan rekommendera våra medlemmar kvalitetssäkrade hantverkare i framtiden. Vidare har Villaägarnas medlemskort med masterfunktion betytt att man kunnat dryga ut den egna hushållskassan på ett inte oväsentligt sätt. Överskuggande allt annat har dock varit den inbromsande ekonomin. Hushållen har blivit mer försiktiga. Nybyggnationen av bostäder och villor har varit rekordlåg. Alla faktorer sammantaget har lett till ökande svårigheter att nyrekrytera medlemmar. Likväl är såväl förbundets som vår förenings ekonomi god och lämnar, om än så litet, ett överskott. På "hemmaplan" har Villaägarna Kronoberg varit aktivt inom alla de delområden som omfattar vår verksamhet: intressepolitik och opinionsbildning i eter- och dagsmedia, nya och utökade rabattförmåner hos samarbetsföretag, i flera fall kombinerat med kurskvällar samt vägledning och rådgivning tillsammans med Villaägarna Riksförbunds många specialister. Stora ansträngningar har dessutom lagts ned på att nå även nya, yngre villaägare bland annat genom vår hemsida. Lokalt har föreningen engagerat sig aktivt i projektet grannsamverkan mot brott, ett arbete som är mycket angeläget att fortsätta. Det är min förhoppning att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg kommer att finna redovisningen av 2012 års verksamhet intressant och läsvärd och att även kommande år leder till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och medlemmar. Christer Thureson Ordförande Villaägarna Kronoberg 1 S ida

3 Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en egen juridisk person, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Vår förening förträder sina medlemmar på lokal nivå, men samtliga medlemmar kan dra nytta av Villaägarna Riksförbunds service. Vår förening är en av cirka 250 anslutna föreningar och en av två föreningar som omfattar ett helt län. I Villaägarnas Riksförbunds regionindelning ingick föreningen i Region SydMitt fram till mars Då upplöstes regionen och Villaägarna Kronoberg överfördes till region Syd, som omfattar Skåne och Blekinge. Detta innebär att administrativt stöd, rådgivning mm nu sker från Malmö. Vid föregående årsmöte beslutades att verksamheten skall vara indelad i tre huvudområden: "Förening" med ordföranden som huvudansvarig, "Marknad" och "Ekonomi" med var sin vice ordförande som huvudansvarig. Vår vision Vi ska bidra till att alla villaägare i Kronobergs län ser ett värde i att vara medlem i vår förening. Våra värderingar Villaägarna Kronoberg är en partipolitiskt obunden organisation, som skall verka trovärdigt och professionellt. Medlemmarna skall känna tillit till föreningen. Vår idé Föreningen ska i varje kommun i länet genom medlemsförmåner och aktiviteter verka för ett bättre, billigare och tryggare boende för alla bostadsägare utifrån de geografiska förutsättningarna samt fokusera på frågor som rör hemmet och familjen. 1.1 Mål 2012 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Under året har föreningen arbetat mot följande mål: Uppnå en förnyelsegrad på minst 85 % Lokalt värva minst 100 medlemmar Skaffa minst 5 nya förmånsföretag Genomföra minst 3 informationsmöten om grannsamverkan Genomföra en lokal sammankomst med våra förmånsföretag Genomföra minst en lokal aktivitet i Ljungby Vara aktiv i samhällsdebatten när tillfälle ges 1.2 Organisation Villaägarna Kronoberg har ett eget kontor, vilket är relativt ovanligt bland de föreningar som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Adressen är Kronobergsgatan 6, VÄXJÖ och telefonnumret är Föreningens hemsida, med adress villaagarna.se/kronoberg, har under året uppdateras kontinuerligt med nyheter och aktiviteter. Ett arbete som pågått under året som fortfarande pågår är uppdatera alla förmåner digitalt. 2 S ida

4 Personal Under året har föreningen haft en deltidsanställd person, som haft hand om alla praktiska göromål, genomföra styrelens handlingsplan samt fungerat som styrelsens sekreterare. Arbetet att hålla god kontakt med medlemmarna via telefon, mail och utskick har prioriterats. 1.3 Medlemmar Villaägarna Kronoberg är en av landets större föreningar sett till medlemsantalet. Den 31 december 2012 hade föreningen medlemmar. Under året fick föreningen 575 nya medlemmar och 953 lämnade. Utvecklingen under 2012 har alltså inneburit att antalet medlemshushåll sjunkit med 378 hushåll, en tendens som återfinns i hela Sverige. Glädjande nog kan dock konstateras att antalet rådgivningsärenden och utnyttjandet av medlemsförmåner stiger. Förbundet hade cirka medlemmar vid årsskiftet. Marknadsandelar I Kronobergs län finns det totalt villahushåll varav är medlemmar i föreningen. Detta innebär att föreningen har en täckningsgrad på 13,1 %. Nedan följer en tabell på marknadsandelar fördelade på kommunerna i Kronobergs län. Kommun Villahushåll i länet Medlemmar Andel Växjö ,6% Lessebo ,7% Alvesta ,9% Älmhult ,6% Ljungby ,6% Markaryd ,0% Uppvidinge ,0% Tingsryd ,6% Totalt: ,1 % Förnyelsegrad Villaägarna Kronoberg hade en förnyelsegrad på 82,7 %, vilket betyder att drygt vart åttonde hushåll, har valt att förnyat sitt medlemskap i föreningen för nästkommande år. Det är en ökning med 2,2 % jämfört med Villaägarnas Riksförbund hade en förnyelsegrad på 87,7%. 1.4 Medlemsavgift Medlemsavgiften till Villaägarna Kronoberg för 2012 är oförändrad på 110 kronor. Medlemsavgiften till Villaägarnas Riksförbund låg kvar på 325 kr. Det innebar att medlemmar i föreningen betalade 435 kronor för sitt medlemskap under året. Första medlemsåret är subventionerat till 380 kr. 1.5 Medlemsvärvning Föreningen har bedrivit medlemsvärvning i samband med olika medlemsaktiviteter och vid en mässa. Under året har föreningen fortsatt samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling, som erbjuder ett medlemskap till alla sina husköpare det första året. Under 2012 har vi delat ut vår värvningsfolder Treviksbladet som finns hos vissa utvalda samarbetspartners. Under våren fick cirka 40 företag nytt värvningsmaterial och under hösten gjordes en uppföljning av arbetet. 3 S ida

5 2. Marknad I samband med att årsmötet 2012 godkände förslag till den nya organisationen blev området Marknad en egen del i all verksamhetsbeskrivning. Under året har styrelsen utsett en marknadsgrupp bestående av tre styrelseledamöter där gruppen under året framförallt har analyserat nuläget och lagt upp mer långsiktiga planer. Resultat av det kommer att märkas mer av under Det primära syftet med föreningens marknadskommunikation är att säkerställa fortsatt medlemstillväxt även om 2012 inneburit en viss tillbakagång på grund av det allmännekonomiska läget. Att synliggöra nyttan med att vara medlem i Villaägarna Kronoberg är av vital betydelse. All marknadsföring är likväl kostsam och är därmed en stor utmaning för vår förening. Som för alla ideella föreningar är de ekonomiska medlen begränsade och valet av köpt annonsutrymme, direktreklam (DR) och liknande måste göras med stor försiktighet. En mycket viktig och ständigt fortgående uppgift för den tillsatta marknadsgruppen är därför att söka nya, kreativa lösningar. Under året har vi tagit fram en ny en produkt genom vårt samarbete med Länsförsäkring Kronoberg. Den kommer att sändas ut till deras villakunder. Det rör sig om drygt exemplar av ett unikt erbjudande till dem av Länsförsäkringars kunder som är eller vill bli medlemmar i Villaägarna Kronoberg. Vi för även diskussioner med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att hitta ett intressant och kundvänligt sätt att samarbeta kring frågor i samband med villaöverlåtelser. 4 S ida

6 3. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter samt en adjungerad ledamot. Vid årsmötet valdes Marie Norén och Hans Larsson som nya ledamöter. Rolf Johansson, Ann-Margreth Johansson och Elenie Danielsson lämnade sina poster som ledamöter i styrelsen. Person Förtroendeuppdrag Period Christer Thureson Ordförande, Föreningsansvarig 2013 Marie Norén Vice ordförande, Ekonomiansvarig 2014 (nyvald) Hans Larsson Vice ordförande, Marknadsansvarig 2014 (nyvald) Ingela Thorn-Ahvenainen Ledamot 2013 Tommy Wahlberg Ledamot 2013 Gert Brushammar Ledamot 2013 Claes-Göran Åhlander Ledamot 2014 Kim Isaksson Adjungerad 2013 Christer Thureson är även ledamot i Villaägarnas Riksförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Region Syd och Tommy Wahlberg är ledamot i valberedningen för Region Syd. Revisorer Föreningens förtroendevalda revisorer under året har varit Michael Johansson från KPMG och Dick Söderlund. Valberedning Föreningens valberedning har under året bestått av Bertil Norén (sammankallande), Karin Darlington och Marie Gerrevall som ordinarie ledamöter. 3.1 Styrelsemöte Sex styrelsemöten har avhållits under 2012: 7 februari, 22 mars, 10 maj, 23 augusti, 11 oktober och 21 november samt ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet den 15:e mars. 3.2 Årsmöte Årsmötet hölls den 15 mars 2012 i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Under kvällen närvarade runt 90 medlemmar inklusive representanter från föreningen. Mötet började med att ordförande hälsade välkomna och presenterade året i korthet. Därefter var det årsmötesförhandlingar. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på fika med utlottning av priser. Kvällen avslutades med underhållning i form av Växjö revyns Nils Åkesson. 3.3 Förningsmöten och konferenser Utöver styrelsens möten har Villaägarna Riksförbund genom sina regioner arrangerat olika sammankomster för föreningarna i region Syd. Den 9-10 mars var det föreningskonferens i i Falkenberg och den 24 april var det regionmöte för alla föreningar i region i Höör. 5 S ida

7 4. Verksamhet Föreningen har drivit en omfattande verksamhet under 2012 och varit aktiv inom de huvudområden som definieras av Villaägarnas Riksförbund, nämligen Rådgivning, Medlemsförmåner och Opinionsbildning. Därtill erbjuder föreningen ett brett utbud av aktivitetskvällar där medlemmar kan träffas, umgås och skaffa sig ny kunskap. 4.1 Rådgivning Inom rådgivningen har det huvudsakligen rört sig om att hjälpa medlemmar att finna rätt expert i förbundets centrala rådgivning. Det kan gälla till exempel juridisk hjälp, byggnadsteknik, boendeekonomi, arkitektur eller brandsäkerhet. Föreningens resurser när det gäller uppgifterna är inte tillräcklig. Därför är föreningens medlemskap i Villaägarnas Riksförbund viktigt. Vår lokala roll är främst att göra detta känt för våra medlemmar och att sedan lotsa dem rätt. 4.2 Medlemsförmåner Föreningen har avtal med ett stort antal företag som erbjuder ett brett utbud av lokala förmåner och rabatter till alla medlemmar avseende hem och familj. Dessa förmåner värderas högt av våra medlemmar och föreningen arbetar därför ständigt med att utöka utbudet. Idag omfattar erbjudandet cirka 100 företag i länet. En uppdaterad version av förmånsboken har tagits fram. Den skickades ut till alla medlemmar i början av året. Tyngdpunkten låg på att bredda utbudet för att nå en större målgrupp. Vår strävan kommer även fortsättningsvis att vara att hela familjen skall kunna tillgodogöra sig våra rabatter tillsammans med Villaägarna Riskförbunds centrala och regionala förmåner till gagn för hushållskassan. Två nya lokala avtal har slutits under året, ett med Farmatjänst och ett med Länsförsäkringar Kronoberg. Alla förmåner återfinns även på föreningens hemsida. Släpet En mycket uppskattad förmån har varit möjligheten att låna föreningens släp kostnadsfritt i upp till fyra timmar. Under året har släpet varit på service och besiktning samt genomgått lite upprustning. 4.3 Opinionsbildning Föreningen har arbetat aktivt med att lokalt bedriva opinionsarbete och bevaka villaägarintressen. Även om huvuddelen av Villaägarnas Riksförbunds av opinionsbildning och lobbying sker på förbundsnivå är den lokala intressebevakningen och opinionsbildningen viktig. Även fortsättningsvis kommer energi att läggas på detta intresseområde. Remissinstans I flera av länets kommuner är Villaägarna Kronoberg remissorgan i plan- och byggfrågor. Under året har vi yttrat oss över 4 bygg- och planärenden varav två har gällt Växjö. Det är föreningens strävan att bli remissorgan i samtliga kommuner i länet. Husägaren Föreningen har fortsatt samarbetet med tidningen Husägaren, som ges ut av företaget Krepart i samarbete med Villaägarna Kronoberg. Niklas Tjäder är föreningens företrädare i redaktionsrådet. Tidningen har under året getts ut i fem utgåvor. I tidningen har föreningen svarat för ledare, artiklar, fortlöpande föreningsinformation och gjort uttalanden i relevant boendefrågor. Vi har även haft värvningskampanjer samt aktivitetsinformation. Upplagan är cirka exemplar. 6 S ida

8 Media Föreningen har under 2012 förekommit i TV, radio och i press vid nedanstående tillfällen: 2 juli 10 mars 29 mars 28 augusti Reportage i P4 lokalradion om grannsamverkan. Annonser i Smålandsposten och Smålänningen om årsmöte. Kort notis i Smålandsposten om ny ordförande och den nya styrelsen. Artikel I Smålandsposten om kritik mot nya fastighetsavgiften. 23 november Insändare i Smålandsposten om elpriserna i elområde december 17 december Reportage i TV4 lokalnyheter om snöröjningen. Debattartikel i SMP om snöröjningen. Därutöver har notiser och artiklar varit införda i tidningarna Magasinet och Husägaren. 4.4 Medlemsaktiviteter Föreningen har liksom tidigare år erbjudit medlemmar olika aktiviteter som berör hemmet och fritiden. Under året genomfördes nio aktiviteter i form av kurser och sammankomster på olika orter i länet. Därtill genomfördes ett antal sammankomster som rör gransamverkan. Föreningens aktiviteter presenterades i ett program som skickades ut till medlemmarna, ett på våren och ett på hösten samt i tidningen Husägaren och vid vissa tillfällen även i dagspressen. Information fanns även på föreningens hemsida villagarana.se/kronoberg. Nedan följer ett utdrag ur aktivitetsprogrammet som visar vad respektive aktivitet handlade om samt information om deltagandet. Ljuskällor: Från Herråkra till Harrod s En lysande kväll för att få lyssna till grundaren Gunnel Svenssons föreläsning om ljuskällor, därefter slogs dörrarna upp till Bswedens fabriksförsäljning som vid detta tillfälle hade extra fina erbjudanden. Den 27:e mars på Bsweden i Herråkra. Mycket uppskattad kväll. Fullbokad! Matlagningskväll på Villa Vik En exklusiv matlagningskväll för medlemmarna. Kvällen startade med en välkomstdrink. Därefter intogs restaurangköket där en trerätters middag, under ledning av professionella kockar, tillagades. Bon appétit! Den 21:a mars på Villa Vik, Växjö. 8 personer deltog på aktiviteten. Färgsprakande kväll på Flügger Färg Passande till vårens projekt gavs här en chans till att inhandla produkter med extra bra erbjudanden på utvalda produkter. Under kvällen kunde man fynda eller att bara diskutera tankar och idéer med kunnig personal över lite förtäring. Den 17:e april på Flügger Färg i Ljungby. 20 medlemmar deltog. Skinnarnas: Allt för villaägarens trädgård Kvällen började med en liten kurs uppdelad på två stationer där man upplyste om trender, tips och idéer: 1. Så planterar du för trädgården 2. Så planterar du dina krukor. Halva priset på gödsel. Den 25:e april på Skinnarnas Handelsträdgård, Ljungby. Välbesökt träff som samlade runt 45 personer. Tak över huvudet med Tectorius! Börjar ditt tak bli gammalt och slitet? Mossa och alger på taket? Då kan det vara dags att göra en takbehandling och förlänga livslängden på ditt befintliga tak med ca 25 år. Presentation av takbehandling. Den 10:e oktober i Växjö. Välbesökt och uppskattade träff, cirka 40 medlemmar kom. 7 S ida

9 Vinterbona din trädgård Förbered trädgården inför vintern. Deltagarna tog del av Klockaregårdens expertis i form av ett rikt föredrag i på lantcaféet där det bjöds på mysig fika. Kvällen avslutade i trädgårdsbutiken där 15 % rabatt på sortimentet gavs. 24:e oktober på Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr. 8 personer deltog. Sushikväll på Moshi Moshi! Få inspiration och ta del av gamla japanska recept. Du är välkommen på en kväll där du får lära dig mer om bakgrunden och kulturen. Självklart lagar vi vår egen sushi med erfarna sushikockar. Den 25:e oktober på Mushi Mushi i Växjö. 8 medlemmar deltog denna kväll. Din största affär i livet! Att köpa och sälja bostäder är idag lika aktuellt som alltid. Under kvällen skulle man lära sig alla grunder som rör en bostadsaffär. Frågor som köpeprocessen, ägandet och det finstilta skulle behandlas. Den 1:e november på SEB i Växjö. Aktiviteten blev inställd pga för lågt deltagande. Känn dig trygg Inbrotten ökar, bränder kommer oförutsägbart och en vattenläcka kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Att bo säkert blir A & O. Denna BIV-kväll (Brand, Inbrott & Vatten), blir ett måste för varje bostadsägare! Den 14 november på Länsförsäkringar Kronoberg i Växjö. 4.5 Grannsamverkan Villaägarna Kronoberg har sedan ett par år tillbaka medverkat i arbetet att fortsätta utöka antalet aktiva Grannsamverkansgrupper. Tillsammans med Polisen och Länsförsäkring Kronoberg har föreningen inom ramen för projektet Grannsamverkan mot brott ordnat informationsträffar i Växjö. Den senaste i raden var en mycket välbesökt träff på Högstorp med över 100 deltagare. Under hösten har behovet av att starta ytterligare grannsamverkansgrupper minskat till förmån för uppgiften att stödja de grupper som redan är igång. Inriktningen kommer därför ändrats en aning till att mer fokusera på och ytterligare stödja de ca 30 aktiva Grannsamverkansgrupperna. 4.6 Villamässa Föreningen deltog på Villafamiljensmässa den 30 mars 1 april i Växjö Tips- och Mässhall. Vi fanns på plats med egen monter och styrelsemedlemmar var tillgängliga för att besvara frågor, träffa och prata med medlemmarna samt värva nya. Det var cirka besökare på mässan. 4.7 Vinstdisposition Dispositioner beträffande föreningens vinst Belopp i kronor Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 8 S ida

10 5. Ekonomiskredovisning 5.1 Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Övriga interimsfordringar inkl. skattekonto Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner/Inventarier Ack. Avskrivningar Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ervärdesskatt Momskonto Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Ingående kapital Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL S ida

11 5.2 Resultaträkning Intäkter & ordinarie kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter & Föreningsvärvning Förmånsbok Mässa Kurser, annonser & utskick Släpet Böcker Summa Intäkter & ordinarie kostnader: Övriga externa kostnader Lokalhyra Inventarier & kontorsmaterial Porto & Annonsering Representation & möten Telefon, Internet och webb Årsmöte Konferens & kongress Licenser & registreringsavgifter Redovisningstjänst och konsultarvode Bankkostnader Summa externa kostnader Personalkostnader Styrelse- och personalkostnader inkl. möten Summa personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT S ida

12 6. Revisionsberättelse 11 S ida

13 Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital. Styrelsen för Villaägarna Kronoberg Christer Thureson Marie Norén Hans Larsson Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Gert Brushammar Ingela Thorn-Ahvenainen Claes-Göran Åhlander Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Wahlberg Ledamot 12 S ida

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118

Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014. Organisationsnummer 802003-7118 Årsredovisning för Villaägarnas Riksförbund 2014 Organisationsnummer 802003-7118 1 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Förvaltningsberättelse Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna

2011 både orosmoln och glädjeämnen för småhusägarna Årsberättelse 2011 Innehåll Förbundsdirektören har ordet Det här är Villaägarna Starka erbjudanden och förmåner Vi syns, hörs och påverkar Vi är experter Vi finns i varje kvarter I TV och tidningar profilering

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC

Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC Verksamhetsberättelse 2010 Region ABC Regionens utåtriktade aktiviteter 2010 Januari Nya medlemsförmåner: 4 st Vykort till nya medlemmar: 805 st Elektroniskt nyhetsbrev, förtroendevalda: 3 st Uppdatering

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013/2014 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Magnus Hedberg Vd Jusek Vd har ordet Det gångna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010

Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Verksamhetsberättelse 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Den nya förhandlingsrollen 3 En seger för den svenska modellen 5 Förbundsstämma, påverkansarbete och protester 7 Nytta,

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

grafisk form & illustrationer

grafisk form & illustrationer grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Robert Samsonowitz (s. 3, 10, 15, 22, 28, 34) Fub.se (s. 6, 13, 18) Gustav Mårtensson (s. 33) Ola Elmqvist (s. 45) Avbildade fotografier

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390

Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Boplats Göteborg AB Org.nr. 556467-7390 Boplats Göteborg AB 2013 Bilder: Mats Ekblad Tryck: Elanders Sverige AB 2 BOPLATS GÖTEBORG Innehåll Det ska bli lättare att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni

Handlingar till. SBU:s årsmöte 2008. 19-22 juni Handlingar till SBU:s årsmöte 2008 19-22 juni Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens välkommen... 3 Föredragningslista... 4 Verksamhetsberättelse... 10 Förvaltningsberättelse... 19 Resultat- och balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 BOSTADSRÄTTERNA 1

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 BOSTADSRÄTTERNA 1 Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 BOSTADSRÄTTERNA 1 2 ÅRSREDOVISNING 2012 BOSTADSRÄTTERNA Innehållsförteckning VD HAR ORDET... 4 VI OCH VÅR VERKSAMHET... 5 VD-BYTE HOS BOSTADSRÄTTERNA... 6 8 BOLÅNETAKET...

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse med årsredovisning Verksamhetsåret- 2007-05-01 2008-04-30 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF INNEHÅLL Förbundsordföranden har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4-8 Förbundsstyrelsen...8

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2012 1. Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse 2012 Foto omslaget: Kurt Engström Verksamhetsberättelse 2012 3 Ordförande har ordet Undertecknad har sedan

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer