VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012 Torsdag 21 mars 2013

2 Ordförandes kommentar År 2012 har varit ett omväxlande år i Villaägarna Kronobergs verksamhet. Inte minst har vårt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund varit betydelsefullt. Särskilt förtjänar att pekas på är förbundets förvärvande av aktiemajoriteten i företaget Bra Byggare. Detta kommer att leda till att vi kan rekommendera våra medlemmar kvalitetssäkrade hantverkare i framtiden. Vidare har Villaägarnas medlemskort med masterfunktion betytt att man kunnat dryga ut den egna hushållskassan på ett inte oväsentligt sätt. Överskuggande allt annat har dock varit den inbromsande ekonomin. Hushållen har blivit mer försiktiga. Nybyggnationen av bostäder och villor har varit rekordlåg. Alla faktorer sammantaget har lett till ökande svårigheter att nyrekrytera medlemmar. Likväl är såväl förbundets som vår förenings ekonomi god och lämnar, om än så litet, ett överskott. På "hemmaplan" har Villaägarna Kronoberg varit aktivt inom alla de delområden som omfattar vår verksamhet: intressepolitik och opinionsbildning i eter- och dagsmedia, nya och utökade rabattförmåner hos samarbetsföretag, i flera fall kombinerat med kurskvällar samt vägledning och rådgivning tillsammans med Villaägarna Riksförbunds många specialister. Stora ansträngningar har dessutom lagts ned på att nå även nya, yngre villaägare bland annat genom vår hemsida. Lokalt har föreningen engagerat sig aktivt i projektet grannsamverkan mot brott, ett arbete som är mycket angeläget att fortsätta. Det är min förhoppning att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg kommer att finna redovisningen av 2012 års verksamhet intressant och läsvärd och att även kommande år leder till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och medlemmar. Christer Thureson Ordförande Villaägarna Kronoberg 1 S ida

3 Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en egen juridisk person, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Vår förening förträder sina medlemmar på lokal nivå, men samtliga medlemmar kan dra nytta av Villaägarna Riksförbunds service. Vår förening är en av cirka 250 anslutna föreningar och en av två föreningar som omfattar ett helt län. I Villaägarnas Riksförbunds regionindelning ingick föreningen i Region SydMitt fram till mars Då upplöstes regionen och Villaägarna Kronoberg överfördes till region Syd, som omfattar Skåne och Blekinge. Detta innebär att administrativt stöd, rådgivning mm nu sker från Malmö. Vid föregående årsmöte beslutades att verksamheten skall vara indelad i tre huvudområden: "Förening" med ordföranden som huvudansvarig, "Marknad" och "Ekonomi" med var sin vice ordförande som huvudansvarig. Vår vision Vi ska bidra till att alla villaägare i Kronobergs län ser ett värde i att vara medlem i vår förening. Våra värderingar Villaägarna Kronoberg är en partipolitiskt obunden organisation, som skall verka trovärdigt och professionellt. Medlemmarna skall känna tillit till föreningen. Vår idé Föreningen ska i varje kommun i länet genom medlemsförmåner och aktiviteter verka för ett bättre, billigare och tryggare boende för alla bostadsägare utifrån de geografiska förutsättningarna samt fokusera på frågor som rör hemmet och familjen. 1.1 Mål 2012 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Under året har föreningen arbetat mot följande mål: Uppnå en förnyelsegrad på minst 85 % Lokalt värva minst 100 medlemmar Skaffa minst 5 nya förmånsföretag Genomföra minst 3 informationsmöten om grannsamverkan Genomföra en lokal sammankomst med våra förmånsföretag Genomföra minst en lokal aktivitet i Ljungby Vara aktiv i samhällsdebatten när tillfälle ges 1.2 Organisation Villaägarna Kronoberg har ett eget kontor, vilket är relativt ovanligt bland de föreningar som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Adressen är Kronobergsgatan 6, VÄXJÖ och telefonnumret är Föreningens hemsida, med adress villaagarna.se/kronoberg, har under året uppdateras kontinuerligt med nyheter och aktiviteter. Ett arbete som pågått under året som fortfarande pågår är uppdatera alla förmåner digitalt. 2 S ida

4 Personal Under året har föreningen haft en deltidsanställd person, som haft hand om alla praktiska göromål, genomföra styrelens handlingsplan samt fungerat som styrelsens sekreterare. Arbetet att hålla god kontakt med medlemmarna via telefon, mail och utskick har prioriterats. 1.3 Medlemmar Villaägarna Kronoberg är en av landets större föreningar sett till medlemsantalet. Den 31 december 2012 hade föreningen medlemmar. Under året fick föreningen 575 nya medlemmar och 953 lämnade. Utvecklingen under 2012 har alltså inneburit att antalet medlemshushåll sjunkit med 378 hushåll, en tendens som återfinns i hela Sverige. Glädjande nog kan dock konstateras att antalet rådgivningsärenden och utnyttjandet av medlemsförmåner stiger. Förbundet hade cirka medlemmar vid årsskiftet. Marknadsandelar I Kronobergs län finns det totalt villahushåll varav är medlemmar i föreningen. Detta innebär att föreningen har en täckningsgrad på 13,1 %. Nedan följer en tabell på marknadsandelar fördelade på kommunerna i Kronobergs län. Kommun Villahushåll i länet Medlemmar Andel Växjö ,6% Lessebo ,7% Alvesta ,9% Älmhult ,6% Ljungby ,6% Markaryd ,0% Uppvidinge ,0% Tingsryd ,6% Totalt: ,1 % Förnyelsegrad Villaägarna Kronoberg hade en förnyelsegrad på 82,7 %, vilket betyder att drygt vart åttonde hushåll, har valt att förnyat sitt medlemskap i föreningen för nästkommande år. Det är en ökning med 2,2 % jämfört med Villaägarnas Riksförbund hade en förnyelsegrad på 87,7%. 1.4 Medlemsavgift Medlemsavgiften till Villaägarna Kronoberg för 2012 är oförändrad på 110 kronor. Medlemsavgiften till Villaägarnas Riksförbund låg kvar på 325 kr. Det innebar att medlemmar i föreningen betalade 435 kronor för sitt medlemskap under året. Första medlemsåret är subventionerat till 380 kr. 1.5 Medlemsvärvning Föreningen har bedrivit medlemsvärvning i samband med olika medlemsaktiviteter och vid en mässa. Under året har föreningen fortsatt samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling, som erbjuder ett medlemskap till alla sina husköpare det första året. Under 2012 har vi delat ut vår värvningsfolder Treviksbladet som finns hos vissa utvalda samarbetspartners. Under våren fick cirka 40 företag nytt värvningsmaterial och under hösten gjordes en uppföljning av arbetet. 3 S ida

5 2. Marknad I samband med att årsmötet 2012 godkände förslag till den nya organisationen blev området Marknad en egen del i all verksamhetsbeskrivning. Under året har styrelsen utsett en marknadsgrupp bestående av tre styrelseledamöter där gruppen under året framförallt har analyserat nuläget och lagt upp mer långsiktiga planer. Resultat av det kommer att märkas mer av under Det primära syftet med föreningens marknadskommunikation är att säkerställa fortsatt medlemstillväxt även om 2012 inneburit en viss tillbakagång på grund av det allmännekonomiska läget. Att synliggöra nyttan med att vara medlem i Villaägarna Kronoberg är av vital betydelse. All marknadsföring är likväl kostsam och är därmed en stor utmaning för vår förening. Som för alla ideella föreningar är de ekonomiska medlen begränsade och valet av köpt annonsutrymme, direktreklam (DR) och liknande måste göras med stor försiktighet. En mycket viktig och ständigt fortgående uppgift för den tillsatta marknadsgruppen är därför att söka nya, kreativa lösningar. Under året har vi tagit fram en ny en produkt genom vårt samarbete med Länsförsäkring Kronoberg. Den kommer att sändas ut till deras villakunder. Det rör sig om drygt exemplar av ett unikt erbjudande till dem av Länsförsäkringars kunder som är eller vill bli medlemmar i Villaägarna Kronoberg. Vi för även diskussioner med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att hitta ett intressant och kundvänligt sätt att samarbeta kring frågor i samband med villaöverlåtelser. 4 S ida

6 3. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter samt en adjungerad ledamot. Vid årsmötet valdes Marie Norén och Hans Larsson som nya ledamöter. Rolf Johansson, Ann-Margreth Johansson och Elenie Danielsson lämnade sina poster som ledamöter i styrelsen. Person Förtroendeuppdrag Period Christer Thureson Ordförande, Föreningsansvarig 2013 Marie Norén Vice ordförande, Ekonomiansvarig 2014 (nyvald) Hans Larsson Vice ordförande, Marknadsansvarig 2014 (nyvald) Ingela Thorn-Ahvenainen Ledamot 2013 Tommy Wahlberg Ledamot 2013 Gert Brushammar Ledamot 2013 Claes-Göran Åhlander Ledamot 2014 Kim Isaksson Adjungerad 2013 Christer Thureson är även ledamot i Villaägarnas Riksförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Region Syd och Tommy Wahlberg är ledamot i valberedningen för Region Syd. Revisorer Föreningens förtroendevalda revisorer under året har varit Michael Johansson från KPMG och Dick Söderlund. Valberedning Föreningens valberedning har under året bestått av Bertil Norén (sammankallande), Karin Darlington och Marie Gerrevall som ordinarie ledamöter. 3.1 Styrelsemöte Sex styrelsemöten har avhållits under 2012: 7 februari, 22 mars, 10 maj, 23 augusti, 11 oktober och 21 november samt ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet den 15:e mars. 3.2 Årsmöte Årsmötet hölls den 15 mars 2012 i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Under kvällen närvarade runt 90 medlemmar inklusive representanter från föreningen. Mötet började med att ordförande hälsade välkomna och presenterade året i korthet. Därefter var det årsmötesförhandlingar. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på fika med utlottning av priser. Kvällen avslutades med underhållning i form av Växjö revyns Nils Åkesson. 3.3 Förningsmöten och konferenser Utöver styrelsens möten har Villaägarna Riksförbund genom sina regioner arrangerat olika sammankomster för föreningarna i region Syd. Den 9-10 mars var det föreningskonferens i i Falkenberg och den 24 april var det regionmöte för alla föreningar i region i Höör. 5 S ida

7 4. Verksamhet Föreningen har drivit en omfattande verksamhet under 2012 och varit aktiv inom de huvudområden som definieras av Villaägarnas Riksförbund, nämligen Rådgivning, Medlemsförmåner och Opinionsbildning. Därtill erbjuder föreningen ett brett utbud av aktivitetskvällar där medlemmar kan träffas, umgås och skaffa sig ny kunskap. 4.1 Rådgivning Inom rådgivningen har det huvudsakligen rört sig om att hjälpa medlemmar att finna rätt expert i förbundets centrala rådgivning. Det kan gälla till exempel juridisk hjälp, byggnadsteknik, boendeekonomi, arkitektur eller brandsäkerhet. Föreningens resurser när det gäller uppgifterna är inte tillräcklig. Därför är föreningens medlemskap i Villaägarnas Riksförbund viktigt. Vår lokala roll är främst att göra detta känt för våra medlemmar och att sedan lotsa dem rätt. 4.2 Medlemsförmåner Föreningen har avtal med ett stort antal företag som erbjuder ett brett utbud av lokala förmåner och rabatter till alla medlemmar avseende hem och familj. Dessa förmåner värderas högt av våra medlemmar och föreningen arbetar därför ständigt med att utöka utbudet. Idag omfattar erbjudandet cirka 100 företag i länet. En uppdaterad version av förmånsboken har tagits fram. Den skickades ut till alla medlemmar i början av året. Tyngdpunkten låg på att bredda utbudet för att nå en större målgrupp. Vår strävan kommer även fortsättningsvis att vara att hela familjen skall kunna tillgodogöra sig våra rabatter tillsammans med Villaägarna Riskförbunds centrala och regionala förmåner till gagn för hushållskassan. Två nya lokala avtal har slutits under året, ett med Farmatjänst och ett med Länsförsäkringar Kronoberg. Alla förmåner återfinns även på föreningens hemsida. Släpet En mycket uppskattad förmån har varit möjligheten att låna föreningens släp kostnadsfritt i upp till fyra timmar. Under året har släpet varit på service och besiktning samt genomgått lite upprustning. 4.3 Opinionsbildning Föreningen har arbetat aktivt med att lokalt bedriva opinionsarbete och bevaka villaägarintressen. Även om huvuddelen av Villaägarnas Riksförbunds av opinionsbildning och lobbying sker på förbundsnivå är den lokala intressebevakningen och opinionsbildningen viktig. Även fortsättningsvis kommer energi att läggas på detta intresseområde. Remissinstans I flera av länets kommuner är Villaägarna Kronoberg remissorgan i plan- och byggfrågor. Under året har vi yttrat oss över 4 bygg- och planärenden varav två har gällt Växjö. Det är föreningens strävan att bli remissorgan i samtliga kommuner i länet. Husägaren Föreningen har fortsatt samarbetet med tidningen Husägaren, som ges ut av företaget Krepart i samarbete med Villaägarna Kronoberg. Niklas Tjäder är föreningens företrädare i redaktionsrådet. Tidningen har under året getts ut i fem utgåvor. I tidningen har föreningen svarat för ledare, artiklar, fortlöpande föreningsinformation och gjort uttalanden i relevant boendefrågor. Vi har även haft värvningskampanjer samt aktivitetsinformation. Upplagan är cirka exemplar. 6 S ida

8 Media Föreningen har under 2012 förekommit i TV, radio och i press vid nedanstående tillfällen: 2 juli 10 mars 29 mars 28 augusti Reportage i P4 lokalradion om grannsamverkan. Annonser i Smålandsposten och Smålänningen om årsmöte. Kort notis i Smålandsposten om ny ordförande och den nya styrelsen. Artikel I Smålandsposten om kritik mot nya fastighetsavgiften. 23 november Insändare i Smålandsposten om elpriserna i elområde december 17 december Reportage i TV4 lokalnyheter om snöröjningen. Debattartikel i SMP om snöröjningen. Därutöver har notiser och artiklar varit införda i tidningarna Magasinet och Husägaren. 4.4 Medlemsaktiviteter Föreningen har liksom tidigare år erbjudit medlemmar olika aktiviteter som berör hemmet och fritiden. Under året genomfördes nio aktiviteter i form av kurser och sammankomster på olika orter i länet. Därtill genomfördes ett antal sammankomster som rör gransamverkan. Föreningens aktiviteter presenterades i ett program som skickades ut till medlemmarna, ett på våren och ett på hösten samt i tidningen Husägaren och vid vissa tillfällen även i dagspressen. Information fanns även på föreningens hemsida villagarana.se/kronoberg. Nedan följer ett utdrag ur aktivitetsprogrammet som visar vad respektive aktivitet handlade om samt information om deltagandet. Ljuskällor: Från Herråkra till Harrod s En lysande kväll för att få lyssna till grundaren Gunnel Svenssons föreläsning om ljuskällor, därefter slogs dörrarna upp till Bswedens fabriksförsäljning som vid detta tillfälle hade extra fina erbjudanden. Den 27:e mars på Bsweden i Herråkra. Mycket uppskattad kväll. Fullbokad! Matlagningskväll på Villa Vik En exklusiv matlagningskväll för medlemmarna. Kvällen startade med en välkomstdrink. Därefter intogs restaurangköket där en trerätters middag, under ledning av professionella kockar, tillagades. Bon appétit! Den 21:a mars på Villa Vik, Växjö. 8 personer deltog på aktiviteten. Färgsprakande kväll på Flügger Färg Passande till vårens projekt gavs här en chans till att inhandla produkter med extra bra erbjudanden på utvalda produkter. Under kvällen kunde man fynda eller att bara diskutera tankar och idéer med kunnig personal över lite förtäring. Den 17:e april på Flügger Färg i Ljungby. 20 medlemmar deltog. Skinnarnas: Allt för villaägarens trädgård Kvällen började med en liten kurs uppdelad på två stationer där man upplyste om trender, tips och idéer: 1. Så planterar du för trädgården 2. Så planterar du dina krukor. Halva priset på gödsel. Den 25:e april på Skinnarnas Handelsträdgård, Ljungby. Välbesökt träff som samlade runt 45 personer. Tak över huvudet med Tectorius! Börjar ditt tak bli gammalt och slitet? Mossa och alger på taket? Då kan det vara dags att göra en takbehandling och förlänga livslängden på ditt befintliga tak med ca 25 år. Presentation av takbehandling. Den 10:e oktober i Växjö. Välbesökt och uppskattade träff, cirka 40 medlemmar kom. 7 S ida

9 Vinterbona din trädgård Förbered trädgården inför vintern. Deltagarna tog del av Klockaregårdens expertis i form av ett rikt föredrag i på lantcaféet där det bjöds på mysig fika. Kvällen avslutade i trädgårdsbutiken där 15 % rabatt på sortimentet gavs. 24:e oktober på Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr. 8 personer deltog. Sushikväll på Moshi Moshi! Få inspiration och ta del av gamla japanska recept. Du är välkommen på en kväll där du får lära dig mer om bakgrunden och kulturen. Självklart lagar vi vår egen sushi med erfarna sushikockar. Den 25:e oktober på Mushi Mushi i Växjö. 8 medlemmar deltog denna kväll. Din största affär i livet! Att köpa och sälja bostäder är idag lika aktuellt som alltid. Under kvällen skulle man lära sig alla grunder som rör en bostadsaffär. Frågor som köpeprocessen, ägandet och det finstilta skulle behandlas. Den 1:e november på SEB i Växjö. Aktiviteten blev inställd pga för lågt deltagande. Känn dig trygg Inbrotten ökar, bränder kommer oförutsägbart och en vattenläcka kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Att bo säkert blir A & O. Denna BIV-kväll (Brand, Inbrott & Vatten), blir ett måste för varje bostadsägare! Den 14 november på Länsförsäkringar Kronoberg i Växjö. 4.5 Grannsamverkan Villaägarna Kronoberg har sedan ett par år tillbaka medverkat i arbetet att fortsätta utöka antalet aktiva Grannsamverkansgrupper. Tillsammans med Polisen och Länsförsäkring Kronoberg har föreningen inom ramen för projektet Grannsamverkan mot brott ordnat informationsträffar i Växjö. Den senaste i raden var en mycket välbesökt träff på Högstorp med över 100 deltagare. Under hösten har behovet av att starta ytterligare grannsamverkansgrupper minskat till förmån för uppgiften att stödja de grupper som redan är igång. Inriktningen kommer därför ändrats en aning till att mer fokusera på och ytterligare stödja de ca 30 aktiva Grannsamverkansgrupperna. 4.6 Villamässa Föreningen deltog på Villafamiljensmässa den 30 mars 1 april i Växjö Tips- och Mässhall. Vi fanns på plats med egen monter och styrelsemedlemmar var tillgängliga för att besvara frågor, träffa och prata med medlemmarna samt värva nya. Det var cirka besökare på mässan. 4.7 Vinstdisposition Dispositioner beträffande föreningens vinst Belopp i kronor Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Balanseras i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 8 S ida

10 5. Ekonomiskredovisning 5.1 Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Övriga interimsfordringar inkl. skattekonto Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Maskiner/Inventarier Ack. Avskrivningar Summa anläggningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ervärdesskatt Momskonto Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Eget kapital Ingående kapital Årets resultat Summa eget kapital SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL S ida

11 5.2 Resultaträkning Intäkter & ordinarie kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter & Föreningsvärvning Förmånsbok Mässa Kurser, annonser & utskick Släpet Böcker Summa Intäkter & ordinarie kostnader: Övriga externa kostnader Lokalhyra Inventarier & kontorsmaterial Porto & Annonsering Representation & möten Telefon, Internet och webb Årsmöte Konferens & kongress Licenser & registreringsavgifter Redovisningstjänst och konsultarvode Bankkostnader Summa externa kostnader Personalkostnader Styrelse- och personalkostnader inkl. möten Summa personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETS RESULTAT S ida

12 6. Revisionsberättelse 11 S ida

13 Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital. Styrelsen för Villaägarna Kronoberg Christer Thureson Marie Norén Hans Larsson Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Gert Brushammar Ingela Thorn-Ahvenainen Claes-Göran Åhlander Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Wahlberg Ledamot 12 S ida

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152. Antagen av styrelsen 2015 01 22 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna i Helsingborg Org.nr 802419-0152 Antagen av styrelsen 2015 01 22 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Helsingborg....3 2.1 Föreningens verksamhetsidé... 3

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2006 Brf Rökeriet 1(10) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS

Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Bollnäs 2008-01-22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet har präglats av- MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt VERKSAMHETSPLAN

Läs mer

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT. för perioden 1 januari - 31 mars 2015 Brf Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2015 har styrelsen arbetat med följande: - Varit i kontakt

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231

Halvårsredovisning per 30 juni 2015. Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

'BRF GLÖMSKAN 15. Org.nr. 716408-8655. Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 'BRF GLÖMSKAN 15 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 - ( ' BRF GLÖMSKAN 15 Förvaltnings berättelse 2013-01-01 - Styrelsen far härmed avge följande redovisning för förvaltningen av föreningen under

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer