Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss"

Transkript

1 Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Thomas Wikberg leg. psykolog Konsultativt stöd

2 It s fine to know what to do when a kid becomes assaultive and destructive but it s far more important to know what to do so he doesn t become assaultive and destructive in the first place. Ross W Greene

3 Grundantagande Kids do well if they can Ross W Greene Barn gör rätt om de kan eller barn gör så gott de kan Oförmåga inte ovilja det är stor skillnad på att vilja men inte kunna, och att kunna men inte vilja. Utgångspunkten i vuxnas resonemang blir tyvärr för det mesta att barnet kan men inte vill och det innebär att vi försöker påverka barnets motivation. Men vad händer om vi försöker motivera någon som redan är motiverad men inte kan?

4 Vem har ett problem? Om vi som pedagoger/personal tycker att barnet/ungdomen ska göra saker som hen inte vill eller kan, vem är det då som har ett problem? Har det någon betydelse vad vi kallar det? Problembeteende Problemskapande beteende Problemskapande situationer Utmanande beteende Beteende som utmanar

5 Ansvar När de pedagogiska metoder vi använder inte fungerar så får vi ofta ett behov av att lägga ansvaret någon annanstans: På barnet/ungdomen På föräldrar/vårdnadshavare På kollegor som gör fel På den fysiska miljön På bristande resurser På rektor/förskolechef eller andra personer i ledande position På politiker, samhället, tidsandandan etc.

6 Lägga ansvaret på barnet Han vill bara ha uppmärksamhet Han vill bara ha sin vilja fram Han manipulerar oss Han har bara en negativ attityd Hans föräldrar har ingen pli på honom Hans bror var likadan Han har nog någon diagnos Han saknar motivation

7 Den som tar ansvar kan påverka

8 Motivation Vad är det? En benägenhet att agera på ett visst sätt i en viss kontext Kan påverkas inifrån genom egna tankar och affekt/emotion vilket då ökar eller minskar handlingsbenägenheten Påverkas utifrån genom konsekvenser eller möjliga konsekvenser vilket ökar eller minskar handlingsbenägenheten

9 Motivation påverkas av.. Positiva konsekvenser Naturliga: Att hinna i tid Att vakna utvilad Att bli mätt/otörstig Tillförda: Lön Belöningar Belöningssystem/teckenekonomi intjänade tecken som kan bytas mot överenskommen belöning Mutor

10 Problem med tillförda positiva konsekvenser Kan upplevas manipulerande Beteendet sker bara när den positiva konsekvensen finns tillgänglig Kan förhindra/försvåra att inre motivation utvecklas Kan få motsatt effekt d v s. beteendet som belönas minskar Man gör bara så mycket som behövs.. Mättnad Inflation

11 Motivation påverkas av.. Negativa konsekvenser Naturliga: Att inte hinna i tid Att vakna trött (för att man lagt sig sent) Att missa ex. badet för att man har glömt badkläder Tillförda: (Straff) Skäll Att inte få ex. se på TV (för att man har bråkat och inte gjort som man blev tillsagd) Hot Att ta bort en förväntad belöning

12 Problem med tillförda negativa konsekvenser - Straff Straff är självklart inget vi ska hålla på med, inte bara av etiska skäl (om det nu inte räcker), det saknas dessutom vetenskapligt stöd för att straff fungerar för att förändra beteenden på sikt, snarare är det kontraproduktivt och har massor av negativa biverkningar! Även naturliga negativa konsekvenser kan vara mycket problematiska ex. att vara tvungen att torka upp spilld mjölk, blir ofta en kravsituation med ökad affekt som föld.

13 Motivation som kommer inifrån Aktiviteten är i sig själv rolig/intressant att utföra. Jag förstår och ser nyttan av aktiviteten, att jag gör den för att lära mig något som leder till möjliga positiva konsekvenser på sikt (fast den är tråkig att utföra just nu). Att kunna påverka sin egen situation jag får och kan själv bestämma (inom vissa ramar) vad jag ska göra. OBS! Barnet måste själv uppleva att hen får och kan påverka, det räcker inte att vi vuxna säger att det är så. Tilltro till egen förmåga (self-efficasy)

14 Barn lär sig av att göra rätt inte av att göra fel Kognitiv flexibilitet van Duijvenvoorde et.al Vuxna förebilder Barn/ungdomar gör som vi gör, inte som vi säger Modellinlärning att lära sig genom att observera andra -Bandura Använda styrkor betona och lyft fram det som går bra och som barnet kan!

15 Affektteori Nathanson, Sonnby-Borgström Affekt nedärvd evolutionärt utvecklad* reflexmässig biologisk/fysiologisk reaktion, gör oss beredda på en viss beteenderespons/handling ex. fight or flight Emotion kognitiv bearbetning av affekt (erfarenhet) Känsla subjektiv upplevelse av affekt+emotion Sinnesstämning längre någorlunda stabilt känsloläge ex. lycklig, nedstämd, ångestfylld *överlevnadsvärde genom adaptiv handlingsbenägenhet och genom att kommunicera våran känsla till andra som i sin tur triggar adaptiva beteende hos dem som ex. omhändertagande.

16 Grundaffekter Tomkins Positiva affekter Glädje Intresse Neutrala affekter Förvåning Negativa affekter Avsmak Avsky Ilska Ledsnad Rädsla Skam

17 arousal Affektiv, agiterad, upphetsning påslag av det autonoma nervsystemet; Höjd puls Ökat blodtryck Svettning Tunnelseende Utsöndring av stresshormon (kortisol, efedrin och adrenalin) Handlingsberedskap!

18 Low-arousal lågaffektivt bemötande Andy McDonnell, Bo Hejlskov Elvén Personer med utmanande beteenden har ofta svårt att reglera affekt och att avgöra vem som känner vad Koppling mellan amygdala och exekutiva funktioner Hyperreaktiv Perspektivtagande (svårighet med ) Empati - sympati Affekt (arousal) och emotion smittar Spegelneuron Utmanande beteenden uppstår nästan alltid när affektnivån är hög

19 Lågaffektivt bemötande Utmanande beteenden uppstår sällan när affektnivån är låg Använd din egen affekt för att skapa lugn Dämpa intensiteten i känslouttryck, gäller även positiva känslor som glädje. Undvika att tillföra energi i en situation med hög affektnivå ex. en konfliktsituation (släcka eld med bensin) Undvik fysisk kontakt i situationer med hög affektnivå Placera dig inte mittemot barnet Kräv inte ögonkontakt Respektera det personliga utrymmet Varje gång barnet backar från dig så ska du också backa

20 Oro, ångest och stress Sapolsky mfl Människor oroar sig, både för saker som har hänt och för saker som ännu inte har hänt (och kanske aldrig kommer att hända) stark oro leder till påslag av autonoma nervsystemet. Ångest kan beskrivas som stark rädsla/oro. Negativ stress är upplevelsen av att krav på vad man ska prestera är större än förmågan möta dessa krav, innehåller ofta en tidsfaktor (att man ska hinna). Stress leder ofta till oro som kan leda till ångest. Långvarig oro och ångest ger lägre stresstålighet, och där har vi en negativ spiral..

21 Kravanpassning Två sorters krav: Minuskrav beteenden som vi vill ska minska/upphöra Pluskrav beteenden som vi vill ska påbörjas/öka Minuskrav medför inga förändringar på sikt. Barn lär sig av att göra rätt, inte av att göra fel.

22 Kravanpassning Om vi ställer krav som barnet inte kan leva upp till upplever barnet frustration. Om frustrationen blir stor nog kommer den leda till att affektnivån ökar vilket ofta leder till utmanande beteende. Alla har rätt att säga nej! Den pedagogiska utmaningen är att få barnet att vilja göra det som vi anser är viktigt. I pedagogisk verksamhet får man inte använda tvång. Ställ kraven så att barnet kan leva upp till dem Backa på kravet (tillfälligt) och kom tillbaka när det är bättre förutsättningar Ställ kraven så att de inte blir oväntade

23 Kravanpassning Struktur- ökad förutsägbarhet Ge valmöjligheter ökat självbestämmande Vi upplevelser Att bli färdig Att bli redo Påminna utan press

24 Barnkonventionen artikel 12 Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

25 Barnkonventionen i svensk lagstiftning En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i Sverige godkändes av riksdagen Följande strategi ska gälla. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

26

27 Kontrollprincipen För att kunna ge kontroll till någon annan måste man först ha kontroll på sig själv. Lättare utmanande beteende är ofta en metod för att bevara självkontrollen Att vägra Att gå två steg baklänges eller springa bort Spottande, enstaka slag eller skrik Glåpord eller hot Våldsamt utmanade beteende handlar oftast om att man har förlorat kontrollen

28 Riskanalys och handlingsplan Chefsansvar reglerat i arbetsmiljölagen inte valfritt Tänk efter före säkerhet först Att hantera utmanande beteende vs. beteendeförändring på sikt Hierarki Vad måste göras omedelbart och vad kan vänta Undvik att beskriva situationer som aldrig händer (måla fan på väggen ) Dokumentation måste vara skriftlig enligt gällande styrdokument.

29 Collaborative proactive sollutions CPS Ross Greene En proaktiv modell för att lösa problem tillsammans med barnet

30 Viktiga teman Betoning på problem (och att lösa dem) snarare än på beteenden (och att modifiera dem) Att lösa problem är kollaborativt snarare än ensidigt (något du gör med barnet snarare än åt) Att lösa problem är proaktivt snarare än reaktivt Förståelse kommer före hjälpande att förstå är den viktigaste delen av att hjälpa Och viktigast Kids do well if they can

31 Varför är utmanande barn utmanande? Utmanande barn är utmanande för att de saknar färdigheter att inte vara utmanande. Om de hade de färdigheter som krävdes skulle de inte vara utmanande. Challenging kids are challenging because they re lacking the skills not to be challenging they are delayed in the development of crucial cognitive skills -- often including flexibility/ adaptability, frustration tolerance, and problem-solving -- or have significant difficulty applying these skills when they are most needed.

32 När är utmanande barn utmanande? När kraven och förväntningarna på vad de ska klara av är större färdigheterna de har för att svara adaptivt på de ställda kraven/förväntningarna. Children -- and other human beings -- exhibit challenging behavior when the demands being placed upon them outstrip the skills they have to respond adaptively to those demands.

33 Färdigheter som saknas eller behöver utvecklas Svårigheter att hantera övergångar, växla mentalt från en föreställning eller uppgift till en annan (skifta tankespår) Svårigheter att uppbåda energi för att genomföra en svår ansträngande eller tålamodsprövande uppgift Svårigheter att utföra saker i en logisk eller bestämd ordning Bristande tidsuppfattning Svårigheter att överväga flera tankar eller idéer samtidigt (oorganiserad) Svårigheter att behålla fokus vid målinriktad problemlösning Svårigheter att förutse de troliga resultaten eller konsekvenserna av det egna agerandet (impulsiv) Svårigheter att uttrycka bekymmer, behov eller tankar i ord Svårigheter att förstå det som sägs

34 Färdigheter som saknas eller behöver utvecklas Svårigheter att hantera känslomässiga reaktioner på frustrationer för att kunna tänka rationellt (särskiljande av affekt) Kronisk irritabilitet och/eller ångest med påtagligt försämrad problemlösningsförmåga Svårigheter att se gråskalor (svartvitt tänkande) Svårigheter att avvika från rutiner, regler och ursprungliga planer Oflexibla och felaktiga tolkningar/kognitiva förvrängningar eller tankefällor (t.ex. Alla är ute efter mig, Ingen tycker om mig Du skyller alltid på mig, Det är inte rättvist, Jag är dum, Det kommer aldrig att fungera för mig. Svårigheter att förstå hur man själv framstår eller uppfattas av andra

35 Olösta problem Konkretisera (situationsanalys) Färdighet som saknas; svårigheter att hantera övergångar Olöst problem; Har svårt att gå in från rasten till lektionen i svenska på torsdagar

36 Timing betyder allt Utmanande beteende är mycket förutsägbart förutsatt att vi har kartlagt de färdighetsbrister och olösta problem som finns Omedelbara/akuta interventioner används i stridens hetta (krishantering) Proaktiva interventioner används långt innan den förutsägbara utmanande situationen uppstår (förebygga kris) Vid affektupptrappning (eller när man märker att det är på gång ) kan med fördel avledning användas

37 Maktrelation Pedagogiskt förtroendekapital nödvändigt om vi vill arbeta med barnet Relation Allians Utrymmet för att göra fel ökar med mängden förtroendekapital vi har. Jmfr föräldrar - personal

38 Tre möjligheter Plan A Den vuxne driver igenom sin vilja (ensidig problemlösning) Plan B Gemensam proaktiv problemlösning (CPS) Plan C Backa på krav (prioritera)

39 Plan B Den vuxne tar reda på vad som är viktigt för barnet, vad som är barnets angelägenhet i situationen där beteendet sker. I plan B får barnet också hjälp att förstå vad som är viktigt för den vuxne, vad som är den vuxnes angelägenhet i samma situation. Barnet och den vuxne samarbetar för att hitta en lösning som tar hänsyn till bådas perspektiv.

40 Plan B - Empati Lyssna på barnets angelägenheter angående det olösta problemet, viktigt att den vuxne verkligen vill förstå barnets perspektiv. Kan ta lång tid, många barn har svårt att uttrycka vad de menar eller känner sluta inte förrän du är förvissad om att du förstått hur barnet upplever situationen. OBS! Inga lösningar

41 Plan B - Definiera problemet Den vuxne sätter ord på sina angelägenheter som barnet kan förstå. Den vuxnes angelägenheter ska inte innehålla barnets utmanande beteende, inte heller någon teori om varför beteendet uppstår. Problemet är definierat först när bådas perspektiv är tydliggjorda. Först nu kan vi gå vidare. The formulation of a problem is often more essential than its solution... -Albert Einstein

42 Plan B - Invitation Den vuxne sammanfattar problemet genom att beskriva bådas perspektiv. Den vuxne tar initiativ till att tillsammans lösa problemet med en invitation; jag undrar om det finns något sätt. Bra lösningar är: Alla lösningar som båda är överens om och som är realistiska och ömsesidigt tillfredställande.

43 Respekt för barnets kunskap om sig själv Mina lärare tror att de vet mer om autism än jag för att de har varit på en kurs. Men jag har varit autistisk hela mitt liv: Matthew Stanton

44 Referenser: Greene, RW. (2011). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. Greene, RW. (2003). Explosiva barn. Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har det svårt att tåla motgångar och förändringar. Malmö: Cura bokförlag och utbildning AB. Hejlskov Elvèn, B. (2009). Problemskapande beteende, vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur. McDonnell, AA. (2010). Managing agrresive behaviour in care settings: understanding and applying low arousal approaches. Wiley-Blackwell. Sonnby-Borgström, M. (2005). Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster. Lund: Studentlitteratur. Sapolsky, MR. (2003). Varför zebror inte får magsår. Stockholm: Natur & Kultur. Kohn, A. (1993). Punished by Rewards: The trouble with gold stars incentive plan$, A s, praise and other bribes. New York: Houghton Mifflin. Kohn, A. (1996). Beyond discipline: from compliance to community. Alexandria, Verginia: ASCD. van Duijvenvoorde, Anna CK, et al. (2008). Evaluating the Negative or Valuing the Positive? Neural Mechanisms Supporting Feedback-Based Learning across Development. The Journal of Neuroscience, September 17, (38): Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige: Barnkommitténs huvudbetänkande (1997). Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar (SOU), 1997: 116). FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 november 1989, finns på ex. rädda barnens och UNICEFS:s hemsidor

45 Referenser Svenska Unesco rådets skriftserie: , Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Ramerö, J, Törneke, N. (2013). Beteendets ABC. Lund: Studentlitteratur. Bauer, J. (2007). Varför jag känner som du känner : intuitiv kommunikaton och hemligheten med spegelneuronerna. Natur & Kultur. Gustavsson, LH. (2010). Växa - inte lyda. Norstedts. Gerland, G. (2010). Arbeta med autismspektrumtillstånd : hantverket och den professionella rollen. Pavus utbildning. Nathanson, D L. (1994). Shame and Pride: Affect, Sex, and the Birth of the Self. WWW Norton & Co.

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Av leg. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt, PsykologCompagniet, Köpenhamn. Denna text ger en inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm

Sammanfattning av boken Motiverande samtal MI Att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor av Tom Barth och Christina Näsholm Östersund 20150114 I DMC-projektet har vi tagit del av boken Motiverande samtal genom Veronica Kjörell, projektassistent som i texten nedan har sammanfattat det mest väsentliga, som vi ser det. Till det

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Program. Problemskapande beteende. Hantering av problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv. Beteende som skapar problem

Program. Problemskapande beteende. Hantering av problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv. Beteende som skapar problem Hantering av problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv Elvén Leg. psykolog Vem har för vem? problem? www.hejlskov.se Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar

Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar introduktion till motiverande samtal EN HANDLEDNING FÖR SKOLHÄLSOVÅRDEN Barbro Holm Ivarsson Margareta Pantzar TEXT: Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson och leg psykolog Margareta Pantzar REDAKTÖR: Lisen

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Att vara förälder till barn med ADHD

Att vara förälder till barn med ADHD AGNETA HELLSTRÖM Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn Innehåll Vad innebär barnens svårigheter? 2 Koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsproblem 2 Passiva

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

Att motivera till att vilja leva

Att motivera till att vilja leva Att motivera till att vilja leva En handbok i motiverande chattsamtal Liria Ortiz Att motivera till att vilja leva en handbok i motiverande chattsamtal 2014 Mind och Liria Ortiz ISBN 978-91-979733-1-1

Läs mer

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk

Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk Motiverande samtal i praktik Hur kan MI användas med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet? En handbok. Liria Ortiz, leg. psykolog, leg psykoterapeut, handledare,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

Tankar för ledare, web

Tankar för ledare, web Tankar för ledare, web Min avsikt med denna artikelserie är att förmedla några förhoppningsvis inspirerande tankar till dig som är chef och ledare. Jag är specialist i psykiatri och har under tretton år

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

Problemlösning. Problemlösningsprocessen

Problemlösning. Problemlösningsprocessen Problemlösning Vi ägnar oss åt problemlösning flera gånger per dag. Ibland är vi omedvetna om att vi gör det, andra gånger är vi starkt koncentrerade på att ta itu med ett problem. Att välja kaffesort,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12

HANDLINGSPLAN. för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD. Utarbetad av 2013-03-12 2013-03-12 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Enheten för elevstöd Kjell Olsson HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD Utarbetad av Kurator Helena Hagström Psykolog

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Utbildning för ledare

Utbildning för ledare Utbildning för ledare Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare för barn, och över 15 år inom scouterna. Även den som är invald i en styrelse, oavsett

Läs mer

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring.

Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Personer med autism möter stora svårigheter i sin livsföring. Funktionsnedsättningen innebär bland annat begränsningar i förmågan till social kontakt och kommunikation. Ofta är autism förenat med utvecklingsstörning

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Förälder till barn med ADHD

Förälder till barn med ADHD sinusfaktablad Förälder till barn med ADHD - Så kan du hjälpa ditt barn att fungera bättre i vardagen Agneta Hellström sinus ab SVENSKA INSTITUTET FÖR BARN I BEHOV AV UTVECKLINGSSTÖD www.sinus.se Förälder

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

pedagogiskt perspektiv

pedagogiskt perspektiv pedagogiskt perspektiv Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas om samtalstekniker och verktyg info@pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se Dagens hålltider Fm fika 10.00-10.30

Läs mer