Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss"

Transkript

1 Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Thomas Wikberg leg. psykolog Konsultativt stöd

2 It s fine to know what to do when a kid becomes assaultive and destructive but it s far more important to know what to do so he doesn t become assaultive and destructive in the first place. Ross W Greene

3 Grundantagande Kids do well if they can Ross W Greene Barn gör rätt om de kan eller barn gör så gott de kan Oförmåga inte ovilja det är stor skillnad på att vilja men inte kunna, och att kunna men inte vilja. Utgångspunkten i vuxnas resonemang blir tyvärr för det mesta att barnet kan men inte vill och det innebär att vi försöker påverka barnets motivation. Men vad händer om vi försöker motivera någon som redan är motiverad men inte kan?

4 Vem har ett problem? Om vi som pedagoger/personal tycker att barnet/ungdomen ska göra saker som hen inte vill eller kan, vem är det då som har ett problem? Har det någon betydelse vad vi kallar det? Problembeteende Problemskapande beteende Problemskapande situationer Utmanande beteende Beteende som utmanar

5 Ansvar När de pedagogiska metoder vi använder inte fungerar så får vi ofta ett behov av att lägga ansvaret någon annanstans: På barnet/ungdomen På föräldrar/vårdnadshavare På kollegor som gör fel På den fysiska miljön På bristande resurser På rektor/förskolechef eller andra personer i ledande position På politiker, samhället, tidsandandan etc.

6 Lägga ansvaret på barnet Han vill bara ha uppmärksamhet Han vill bara ha sin vilja fram Han manipulerar oss Han har bara en negativ attityd Hans föräldrar har ingen pli på honom Hans bror var likadan Han har nog någon diagnos Han saknar motivation

7 Den som tar ansvar kan påverka

8 Motivation Vad är det? En benägenhet/vilja att agera på ett visst sätt i en viss kontext Kan påverkas inifrån genom egna tankar och affekt/emotion vilket då ökar eller minskar handlingsbenägenheten Påverkas utifrån genom konsekvenser eller möjliga konsekvenser vilket ökar eller minskar handlingsbenägenheten

9 Motivation påverkas av.. Positiva konsekvenser Naturliga: Att hinna i tid Att vakna utvilad Att bli mätt/otörstig Tillförda: Lön Belöningar Belöningssystem/teckenekonomi intjänade tecken som kan bytas mot överenskommen belöning Mutor

10 Problem med tillförda positiva konsekvenser Kan upplevas manipulerande Beteendet sker bara när den positiva konsekvensen finns tillgänglig Kan förhindra/försvåra att inre motivation utvecklas Kan få motsatt effekt d v s. beteendet som belönas minskar Man gör bara så mycket som behövs.. Mättnad Inflation

11 Motivation påverkas av.. Negativa konsekvenser Naturliga: Att inte hinna i tid Att vakna trött (för att man lagt sig sent) Att missa ex. badet för att man har glömt badkläder Tillförda: (Straff) Skäll Att inte få ex. se på TV (för att man har bråkat och inte gjort som man blev tillsagd) Hot Att ta bort en förväntad belöning

12 Problem med tillförda negativa konsekvenser - Straff Straff är självklart inget vi ska hålla på med, inte bara av etiska skäl (om det nu inte räcker), det saknas dessutom vetenskapligt stöd för att straff fungerar för att förändra beteenden på sikt, snarare är det kontraproduktivt och har massor av negativa biverkningar! Även naturliga* negativa konsekvenser kan vara mycket problematiska ex. att vara tvungen att torka upp spilld mjölk, blir ofta en kravsituation med ökad affekt som följd. *OBS! Det är stor skillnad på att upplysa om en möjlig naturlig negativ konsekvens, eller att hota med densamma.

13 Motivation som kommer inifrån Aktiviteten är i sig själv rolig/intressant att utföra. Jag förstår och ser nyttan av aktiviteten, att jag gör den för att lära mig något som leder till möjliga positiva konsekvenser på sikt (fast den är tråkig att utföra just nu). Att kunna påverka sin egen situation jag får och kan själv bestämma (inom vissa ramar) vad jag ska göra. OBS! Barnet måste själv uppleva att hen får och kan påverka, det räcker inte att vi vuxna säger att det är så. Tilltro till egen förmåga (self-efficasy)

14 Barn lär sig av att göra rätt inte av att göra fel Kognitiv flexibilitet van Duijvenvoorde et.al Vuxna förebilder Barn/ungdomar gör som vi gör, inte som vi säger Modellinlärning att lära sig genom att observera andra -Bandura, A Använda styrkor betona och lyft fram det som går bra och det som barnet kan! Utmana barnet gradvis i små steg, den proximala utvecklingszonen Vygotskij, L

15 Affektteori Nathanson, DL. Sonnby-Borgström, M. Tomkins, S Affekt nedärvd evolutionärt utvecklad* reflexmässig biologisk/fysiologisk reaktion, gör oss beredda på en viss beteenderespons/handling ex. fight or flight Emotion kognitiv bearbetning av affekt (erfarenhet) Känsla subjektiv upplevelse av affekt+emotion Sinnesstämning längre någorlunda stabilt känsloläge ex. lycklig, nedstämd, ångestfylld *överlevnadsvärde genom adaptiv handlingsbenägenhet och genom att kommunicera våran känsla till andra som i sin tur triggar adaptiva beteende hos dem som ex. omhändertagande.

16 Grundaffekter Tomkins, S Positiva affekter Glädje Intresse Senare teorier vill addera att känna sig stolt som grundaffekt (en sorts motsats till att känna skam) Neutrala affekter Förvåning Negativa affekter Avsmak Avsky Ilska Ledsnad Rädsla Skam

17 arousal Affektiv, agiterad, upphetsning påslag av det autonoma nervsystemet; Höjd puls Ökat blodtryck Svettning Tunnelseende Utsöndring av stresshormon (kortisol, efedrin och adrenalin) Handlingsberedskap!

18 Low-arousal lågaffektivt bemötande Andy McDonnell, Bo Hejlskov Elvén Personer med utmanande beteenden har ofta svårt att reglera affekt och att avgöra vem som känner vad Koppling mellan amygdala och exekutiva funktioner Hyperreaktiv Perspektivtagande (svårighet med ) Empati - sympati Affekt (arousal) och emotion smittar Spegelneuron Utmanande beteenden uppstår nästan alltid när affektnivån är hög

19 Lågaffektivt bemötande Utmanande beteenden uppstår sällan när affektnivån är låg Använd din egen affekt för att skapa lugn Dämpa intensiteten i känslouttryck, gäller även positiva känslor som glädje. Undvika att tillföra energi i en situation med hög affektnivå ex. en konfliktsituation (släcka eld med bensin) Undvik fysisk kontakt i situationer med hög affektnivå Placera dig inte mittemot barnet Kräv inte ögonkontakt Respektera det personliga utrymmet Varje gång barnet backar från dig så ska du också backa

20 Kontrollprincipen För att kunna ge kontroll till någon annan måste man först ha kontroll på sig själv. Lättare utmanande beteende är ofta en metod för att bevara självkontrollen Att vägra Att gå två steg baklänges eller springa bort Spottande, enstaka slag eller skrik Glåpord eller hot Våldsamt utmanade beteende handlar oftast om att man har förlorat kontrollen

21 Oro, ångest och stress Sapolsky mfl Människor oroar sig, både för saker som har hänt och för saker som ännu inte har hänt (och kanske aldrig kommer att hända) stark oro leder till påslag av autonoma nervsystemet. Ångest kan beskrivas som stark rädsla/oro. Negativ stress är upplevelsen av att krav på vad man ska prestera är större än förmågan möta dessa krav, innehåller ofta en tidsfaktor (att man ska hinna). Stress leder ofta till oro som kan leda till ångest. Långvarig oro och ångest ger lägre stresstålighet, och där har vi en negativ spiral..

22 Kravanpassning Två sorters krav: Minuskrav beteenden som vi vill ska minska/upphöra Pluskrav beteenden som vi vill ska påbörjas/öka Minuskrav medför inga förändringar på sikt. Barn lär sig av att göra rätt, inte av att göra fel.

23 Kravanpassning Om vi ställer krav som barnet inte kan leva upp till upplever barnet frustration. Om frustrationen blir stor nog kommer den leda till att affektnivån ökar vilket ofta leder till utmanande beteende. Alla har rätt att säga nej! Den pedagogiska utmaningen är att få barnet att vilja göra det som vi anser är viktigt. I pedagogisk verksamhet får man inte använda tvång. Ställ kraven så att barnet kan leva upp till dem Backa på kravet (tillfälligt) och kom tillbaka när det är bättre förutsättningar Ställ kraven så att de inte blir oväntade

24 Kravanpassning Struktur- ökad förutsägbarhet Ge valmöjligheter ökat självbestämmande Vi upplevelser Att bli färdig Att bli redo Påminna utan press

25 Barnkonventionen artikel 12 Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

26 Barnkonventionen i svensk lagstiftning En ny strategi för att förverkliga Barnkonventionen och stärka barnets rättigheter i Sverige godkändes av riksdagen Följande strategi ska gälla. All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen. Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta denna kunskap i berörda verksamheter. Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan. Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn. Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

27

28 Respekt för barnets kunskap om sig själv Mina lärare tror att de vet mer om autism än jag för att de har varit på en kurs. Men jag har varit autistisk hela mitt liv: Matthew Stanton

29 Riskanalys och handlingsplan Chefsansvar reglerat i arbetsmiljölagen inte valfritt Tänk efter före säkerhet först Att hantera utmanande beteende vs. beteendeförändring på sikt Hierarki Vad måste göras omedelbart och vad kan vänta Undvik att beskriva situationer som aldrig händer (måla fan på väggen ) Dokumentation måste vara skriftlig enligt gällande styrdokument.

30 Collaborative proactive sollutions CPS Ross Greene En proaktiv modell för att lösa problem tillsammans med barnet

31 Viktiga teman Betoning på problem (och att lösa dem) snarare än på beteenden (och att modifiera dem) Att lösa problem är kollaborativt snarare än ensidigt (något du gör med barnet snarare än åt) Att lösa problem är proaktivt snarare än reaktivt Förståelse kommer före hjälpande att förstå är den viktigaste delen av att hjälpa Och viktigast Kids do well if they can

32 Varför är utmanande barn utmanande? Utmanande barn är utmanande för att de saknar färdigheter att inte vara utmanande. Om de hade de färdigheter som krävdes skulle de inte vara utmanande. Challenging kids are challenging because they re lacking the skills not to be challenging they are delayed in the development of crucial cognitive skills -- often including flexibility/ adaptability, frustration tolerance, and problem-solving -- or have significant difficulty applying these skills when they are most needed.

33 När är utmanande barn utmanande? När kraven och förväntningarna på vad de ska klara av är större färdigheterna de har för att svara adaptivt på de ställda kraven/förväntningarna. Children -- and other human beings -- exhibit challenging behavior when the demands being placed upon them outstrip the skills they have to respond adaptively to those demands.

34 Färdigheter som saknas eller behöver utvecklas Svårigheter att hantera övergångar, växla mentalt från en föreställning eller uppgift till en annan (skifta tankespår) Svårigheter att uppbåda energi för att genomföra en svår ansträngande eller tålamodsprövande uppgift Svårigheter att utföra saker i en logisk eller bestämd ordning Bristande tidsuppfattning Svårigheter att överväga flera tankar eller idéer samtidigt (oorganiserad) Svårigheter att behålla fokus vid målinriktad problemlösning Svårigheter att förutse de troliga resultaten eller konsekvenserna av det egna agerandet (impulsiv) Svårigheter att uttrycka bekymmer, behov eller tankar i ord Svårigheter att förstå det som sägs

35 Färdigheter som saknas eller behöver utvecklas Svårigheter att hantera känslomässiga reaktioner på frustrationer för att kunna tänka rationellt (särskiljande av affekt) Kronisk irritabilitet och/eller ångest med påtagligt försämrad problemlösningsförmåga Svårigheter att se gråskalor (svartvitt tänkande) Svårigheter att avvika från rutiner, regler och ursprungliga planer Oflexibla och felaktiga tolkningar/kognitiva förvrängningar eller tankefällor (t.ex. Alla är ute efter mig, Ingen tycker om mig Du skyller alltid på mig, Det är inte rättvist, Jag är dum, Det kommer aldrig att fungera för mig. Svårigheter att förstå hur man själv framstår eller uppfattas av andra

36 Olösta problem Konkretisera (situationsanalys) Färdighet som saknas; svårigheter att hantera övergångar Olöst problem; Har svårt att gå in från rasten till lektionen i svenska på torsdagar Thomas Wikberg, leg psykolog, Konsultativt stöd

37 Timing betyder allt Utmanande beteende är mycket förutsägbart förutsatt att vi har kartlagt de färdighetsbrister och olösta problem som finns Omedelbara/akuta interventioner används i stridens hetta (krishantering) Proaktiva interventioner används långt innan den förutsägbara utmanande situationen uppstår (förebygga kris) Vid affektupptrappning (eller när man märker att det är på gång ) kan med fördel avledning användas Thomas Wikberg, leg psykolog, Konsultativt stöd

38 Maktrelation Pedagogiskt förtroendekapital nödvändigt om vi vill arbeta med barnet Relation Allians Utrymmet för att göra fel ökar med mängden förtroendekapital vi har. Jmfr föräldrar - personal

39 Tre möjligheter Plan A Den vuxne driver igenom sin vilja (ensidig problemlösning) Plan B Gemensam proaktiv problemlösning (CPS) Plan C Backa på krav (prioritera)

40 Plan B Den vuxne tar reda på vad som är viktigt för barnet, vad som är barnets angelägenhet i situationen där beteendet sker. I plan B får barnet också hjälp att förstå vad som är viktigt för den vuxne, vad som är den vuxnes angelägenhet i samma situation. Barnet och den vuxne samarbetar för att hitta en lösning som tar hänsyn till bådas perspektiv.

41 Plan B - Empati Lyssna på barnets angelägenheter angående det olösta problemet, viktigt att den vuxne verkligen vill förstå barnets perspektiv. Kan ta lång tid, många barn har svårt att uttrycka vad de menar eller känner sluta inte förrän du är förvissad om att du förstått hur barnet upplever situationen. OBS! Inga lösningar Thomas Wikberg, leg psykolog, Konsultativt stöd

42 Plan B - Definiera problemet Den vuxne sätter ord på sina angelägenheter som barnet kan förstå. Den vuxnes angelägenheter ska inte innehålla barnets utmanande beteende, inte heller någon teori om varför beteendet uppstår. Problemet är definierat först när bådas perspektiv är tydliggjorda. Först nu kan vi gå vidare. The formulation of a problem is often more essential than its solution... -Albert Einstein Thomas Wikberg, leg psykolog, Konsultativt stöd

43 Plan B - Invitation Den vuxne sammanfattar problemet genom att beskriva bådas perspektiv. Den vuxne tar initiativ till att tillsammans lösa problemet med en invitation; jag undrar om det finns något sätt. Bra lösningar är: Alla lösningar som båda är överens om och som är realistiska och ömsesidigt tillfredställande. Thomas Wikberg, leg psykolog, Konsultativt stöd

44 Referenser: Greene, RW. (2011). Vilse i skolan. Hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt. Lund: Studentlitteratur. Greene, RW. (2003). Explosiva barn. Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har det svårt att tåla motgångar och förändringar. Malmö: Cura bokförlag och utbildning AB. Hejlskov Elvèn, B. (2009). Problemskapande beteende, vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur. McDonnell, AA. (2010). Managing agrresive behaviour in care settings: understanding and applying low arousal approaches. Wiley-Blackwell. Sonnby-Borgström, M. (2005). Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster. Lund: Studentlitteratur. Sapolsky, MR. (2003). Varför zebror inte får magsår. Stockholm: Natur & Kultur. Kohn, A. (1993). Punished by Rewards: The trouble with gold stars incentive plan$, A s, praise and other bribes. New York: Houghton Mifflin. Teckenekonomi inom SiS. (2014). Socialstyrelsen. (2012) Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande. Kohn, A. (1996). Beyond discipline: from compliance to community. Alexandria, Verginia: ASCD. van Duijvenvoorde, Anna CK, et al. (2008). Evaluating the Negative or Valuing the Positive? Neural Mechanisms Supporting Feedback-Based Learning across Development. The Journal of Neuroscience, September 17, (38):

45 Referenser: Barnets bästa i främsta rummet: FN:s konvention om barnets rättigheter förverkligas i Sverige: Barnkommitténs huvudbetänkande (1997). Stockholm: Fritze. (Statens offentliga utredningar (SOU), 1997: 116). FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 november 1989, finns på ex. rädda barnens och UNICEFS:s hemsidor Svenska Unesco rådets skriftserie: , Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, Ramerö, J, Törneke, N. (2013). Beteendets ABC. Lund: Studentlitteratur. Bauer, J. (2007). Varför jag känner som du känner : intuitiv kommunikation och hemligheten med spegelneuronerna. Natur & Kultur. Gustavsson, LH. (2010). Växa - inte lyda. Norstedts. Gerland, G. (2010). Arbeta med autismspektrumtillstånd : hantverket och den professionella rollen. Pavus utbildning. Nathanson, D L. (1994). Shame and Pride: Affect, Sex, and the Birth of the Self. WWW Norton & Co. Vygotskij, LS. (1999). Vygotskij och skolan. Studentlitteratur. Tomkins, S. (2008). Affect Imagery Consciousness: The Complete Edition. Springer Publishing Co Inc. Vermeulen, P. (2014). Autism as contextblindness. Autism Asperger Publishing Co, US. Stanton, M. (2000). Learning to Live with High Functioning Autism: A Parent's Guide for Professionals. Jessica Kingsley Publishers

Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss

Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Thomas Wikberg leg. psykolog Konsultativt stöd It s fine to know what to do when a kid becomes assaultive and destructive but it s far more important

Läs mer

Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss

Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Utmanande beteenden eller beteenden som utmanar oss Thomas Wikberg leg. psykolog Konsultativt stöd It s fine to know what to do when a kid becomes assaultive and destructive but it s far more important

Läs mer

Problemskapande beteende

Problemskapande beteende Bemötande vid problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv Vem har problem? Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog www.hejlskov.se Problemskapande beteende Definition: Beteende som skapar problem För

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Vad ska vi titta på? När är ett beteende ett problem? När det upplevs som ett problem - För vem? - Vi

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Program Definition Förhållningssätt Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning Låg-affektivt

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende - om bemötande och förhållningssätt

Hantering av problemskapande beteende - om bemötande och förhållningssätt Hantering av problemskapande beteende - om bemötande och förhållningssätt Elvén Leg. psykolog Vem har för vem? problem? www.hejlskov.se Problemskapande beteende Defintion: Beteende som skapar problem För

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog www.hejlskov.se Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning

Läs mer

Välkommen till en föreläsning om problemskapande beteende. - starka reaktioner och utbrott

Välkommen till en föreläsning om problemskapande beteende. - starka reaktioner och utbrott Välkommen till en föreläsning om problemskapande beteende - starka reaktioner och utbrott Dagens föreläsare Kerstin Kwarnmark Leg. psykolog, Västerås Sara Bäck Leg. psykolog, Västerås Anneli Cajander Specialpedagog,

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende. - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Hantering av problemskapande beteende. - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Hantering av problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Hantering av problemskapande beteende - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Läs mer

Problemskapande beteende

Problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende - om bemötande och förhållningssätt Elvén Leg. psykolog Vem har för vem? problem? www.hejlskov.se Problemskapande beteende Defintion: Beteende som skapar problem För

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009. - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Läs mer

Hantering av problemskapande beteenden

Hantering av problemskapande beteenden Hantering av problemskapande beteenden Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009 Ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009. Hejlskov Elvén, Veje & Beier: Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Läs mer

Fostran av annorlunda barn

Fostran av annorlunda barn Fostran av annorlunda barn ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Varför? Därför att barn med utvecklingsmässiga funktionshinder kännetecknas av att vanlig fostran inte funkar Det

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog www.hejlskov.se Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 2 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Bemötande och hantering av konflikter. - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Bemötande och hantering av konflikter. - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Bemötande och hantering av konflikter - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Konflikter Konflikter handlar om problemets och lösningens växelspel - Jag har ett problem som jag löser

Läs mer

Utmanande beteenden Utmanade verksamheter. Utmanande beteenden. Emma Sällberg, Joakim Cronmalm, Magnus Björne, Petra Björne

Utmanande beteenden Utmanade verksamheter. Utmanande beteenden. Emma Sällberg, Joakim Cronmalm, Magnus Björne, Petra Björne Utmanande beteenden Utmanade verksamheter Emma Sällberg, Joakim Cronmalm, Magnus Björne, Petra Björne Malmö stad Norrköping 2016-01-15 Utmanande beteenden! Beteenden som till följd av sin art, intensitet

Läs mer

Utmanande beteende och avledningsmetoder

Utmanande beteende och avledningsmetoder Iraj Yekerusta Utmanande beteende och avledningsmetoder Teoretiska perspektiv Det finns olika syn och tolkningar om beteendeproblem. Hanteringen av beteendeproblem varierar utifrån det perspektiv man agerar

Läs mer

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se

Att formulera SMARTA mål. Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Att formulera SMARTA mål Manja Enström leg. psykolog leg. psykoterapeut 011-400 17 00 manja.enstrom@psykologpartners.se Handleder inom - Kriminalvården - Socialtjänsten - Skolan Arbetar inom - Barn- och

Läs mer

Utmanande beteenden Utmanade verksamheter

Utmanande beteenden Utmanade verksamheter Utmanande beteenden Utmanade verksamheter Petra Björne, Joakim Cronmalm & Emma Sällberg Malmö stad Rapportens syfte Sammanställning av relevant forskning Brukare med särskilt utmanande beteende Stor variation

Läs mer

Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden

Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden Ross Greene Gee e Collaborative Problem Solving (CPS) Modell för att förstå och hjälpa barn med problemskapande beteenden Mats Johnson Enheten för Barnneuropsykiatri (BNK) Gillbergcentrum, Sahlgrenska

Läs mer

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal

Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal ERICASTIFTELSEN Mentalisering i psykiatriskt arbete med barn, ungdomar och föräldrar, 15 hp. HT2011 Examinationsuppgift - Sofie Alzén Några tankar om mentalisering i bedömningssamtal Inledning Barn- och

Läs mer

Tron på att det bara finns en enda sanning och att man själv skulle vara i besittning av den, är roten till allt ont i världen. "Jag tycker om att

Tron på att det bara finns en enda sanning och att man själv skulle vara i besittning av den, är roten till allt ont i världen. Jag tycker om att Tron på att det bara finns en enda sanning och att man själv skulle vara i besittning av den, är roten till allt ont i världen. "Jag tycker om att lära mig men jag gillar inte att bli undervisad." Struktur

Läs mer

Låg-affektivt bemötande

Låg-affektivt bemötande Låg-affektivt bemötande Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009. Hejlskov Elvén, Veje & Beier: Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Läs mer

Fostran av annorlunda barn. Varför? Utgångspunkt. Utgångspunkt. Barn, som kan uppföra sig, gör det

Fostran av annorlunda barn. Varför? Utgångspunkt. Utgångspunkt. Barn, som kan uppföra sig, gör det Varför? Fostran? för vem? Leg. psykolog Därför att det som mer än något annat kännetecknar barn med utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska problem är att vanliga fostransmetoder inte fungerar Hos

Läs mer

Arbete med barn och elever med autism

Arbete med barn och elever med autism Arbete med barn och elever med autism Stödmaterialet har arbetats fram av Stöd- och hälsoenheten 1 2016-01-20 Inledning Denna information vänder sig till rektorer, förskolechefer och pedagoger som arbetar

Läs mer

Ansvar. Problemskapande beteende. Hantering av problemskapande beteende vid autismtillstånd. Bo Hejlskov Jørgensen, leg. psykolog

Ansvar. Problemskapande beteende. Hantering av problemskapande beteende vid autismtillstånd. Bo Hejlskov Jørgensen, leg. psykolog Hantering av problemskapande beteende vid autismtillstånd, leg. psykolog Vem har problem? för vem? Ansvar, kontroll och metod Västerås, 2 april 2009 Problemskapande beteende Beteende som skapar problem

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Strategier i vardagen

Strategier i vardagen Strategier i vardagen Om låg-affektivt bemötande vid beteendeproblem Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Vad ska vi titta på? Det är inga problem att ha bra strategier när det är lätt Det är när det blir svårt

Läs mer

Barn som bråkar. www.tinaw.se/ sollentuna. Vem är jag? Om lågaffektivt bemötande i familjen och vardagen.

Barn som bråkar. www.tinaw.se/ sollentuna. Vem är jag? Om lågaffektivt bemötande i familjen och vardagen. Om lågaffektivt bemötande i familjen och vardagen. Bo Hejlskov Elvén & Tina Wiman Barn som bråkar Om låg-affektivt bemötande i vardagen Tina Wiman www.tinaw.se/ sollentuna Vem är jag? 8 5 6 Kärlek! Vi

Läs mer

Bemötande som metod i en etisk styrd pedagogik

Bemötande som metod i en etisk styrd pedagogik Bemötande som metod i en etisk styrd pedagogik - ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur

Läs mer

Upplägg för dagen. Vad är problemskapande beteende? Vad är lågaffektivt bemötande?

Upplägg för dagen. Vad är problemskapande beteende? Vad är lågaffektivt bemötande? Upplägg för dagen 13.00-14.30 - Inledning och bakgrund - Tre pedagogiska principer för ett lågaffektivt bemötande 14.30-15.00 - Fika 15.00-16.00 - Metoder för att minska problembeteende 1 Vad är lågaffektivt

Läs mer

Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se

Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se Samtal, bemötande och lite till Thomas Gustavsson leg psykolog ACT-Tränare thomas@humanact.se 0707-764276 www.humanact.se Vem är jag?! Psykolog sedan 15 år, ACT-trainer och författare! Jobbat mycket som

Läs mer

Konflikter Hur undvika och bemöta konflikter? Lösningar Den som vinner förlorar. Från motstånd till medstånd

Konflikter Hur undvika och bemöta konflikter? Lösningar Den som vinner förlorar. Från motstånd till medstånd Konflikter Hur undvika och bemöta konflikter? Ett låg-affektivt perspektiv Konflikter handlar ofta om ett lösningarnas växelspel - Jag har ett problem som jag löser - Min lösning blir ofta ett problem

Läs mer

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan

Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Att samarbeta med barn och ungdomar som har det svårt i skolan Hur kan vi förändra förhållningssätt och undervisningsformer för att nå alla elever i deras väg mot en högre måluppfyllelse? Vi lyfter fram

Läs mer

Toleransfönstret är en modell som illustrerar det spann inom vilket

Toleransfönstret är en modell som illustrerar det spann inom vilket Toleransfönstret Toleransfönstret är en modell som illustrerar det spann inom vilket en individ har kontroll över sina känslor, impulser och beteenden. Affektteorin och affektsmitta som förklarades i den

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Vad är Coll aborative & Proactive Solutions (CPS)?

Vad är Coll aborative & Proactive Solutions (CPS)? Vad är Coll aborative & Proactive Solutions (CPS)? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Personlig sammanfattning av Mentorskursen

Personlig sammanfattning av Mentorskursen Personlig sammanfattning av Mentorskursen Veronica retar sig mest på att jag frågar hur dagen varit varje dag fast hon inte svarar. Det hon uppskattar mest med mig är när jag gör praktiska saker med henne,

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET?

NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET? NÄR MEDARBETARE BLIR OSÄKRA, ARGA, BITTRA HUR KAN DU HANTERA DET? CHRISTER SANDAHL Chef i Äldreomsorgen Stockholm 12 maj 2016 13 maj 2016 Christer Sandahl, MMC, Karolinska Institutet Känslor smittar Chefens

Läs mer

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning?

2012-06-20. Vad är fritid? Göra vad jag vill. Vad är en funktionsnedsättning? Vad är fritid? Göra vad jag vill Fritid är den tid då jag är fri jag kan göra det jag tycker om och jag kan välja bland allt som jag vill göra då är jag lugn Fritid kan vara när som helst när jag är ledig

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

pedagogiskt perspektiv Meningsfulla aktiviteter och kommunikation 2012-04-20 Språkets funktion och utveckling Människan söker efter mening

pedagogiskt perspektiv Meningsfulla aktiviteter och kommunikation 2012-04-20 Språkets funktion och utveckling Människan söker efter mening Meningsfulla aktiviteter och kommunikation ulrika@aspeflo.se www.aspeflo.se pedagogiskt perspektiv info@pedagogisktperspektiv.se 0708 282844 www.pedagogisktperspektiv.se Kommunikation - Att överföra känslor

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Vad ska vi titta på? När är ett beteende ett problem? När det upplevs som ett problem - För vem? - Vi

Läs mer

Björn & Hanna Adler. 1 av 8 2009 09 17 21:03

Björn & Hanna Adler. 1 av 8 2009 09 17 21:03 1 av 8 2009 09 17 21:03 Björn & Hanna Adler Affect Scale (AFS) är ett svenskt screeninginstrument som utvecklats för att underlätta och systematisera bedömningen av en individs affektuppsättning. Skalan

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

- Människor som kan uppföra sig gör det!

- Människor som kan uppföra sig gör det! Vad är lågaffektivt bemötande? - Ett synsätt, med metoder som är utvecklade för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. 1 Vad är problemskapande beteende? - Problemskapande

Läs mer

Att förstå och hantera problemskapande beteende. Familjestödsenheten 12 oktober 2011

Att förstå och hantera problemskapande beteende. Familjestödsenheten 12 oktober 2011 Att förstå och hantera problemskapande beteende Annika Bengtner Thomas Ahlstrand Familjestödsenheten 12 oktober 2011 Kvällens agenda: Utvecklingsstödjande förhållningssätt Samarbetsbaserad problemlösning

Läs mer

Lathund för sjukskrivningar

Lathund för sjukskrivningar Försäkringsmedicinska kommittén Lathund för sjukskrivningar Denna lathund for sjukskrivningar är framtagen utifrån ICF, som är en internationell WHO-kla ssifikation av funktion, aktivitet och delaktighet.

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA

Luleå kommun/buf sid 1/6 Ängesbyns förskola Förskolechef Britt-Louise Eklund ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Luleå kommun/buf sid 1/6 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2014 Luleå kommun/buf sid 2/6 Vår vision Alla på vår förskola, både barn och vuxna,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grangärdets förskola 1 Antagen: 2014-10-16 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson

Skapa minnen av framtiden. Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Henrik Svensson Skapa minnen av framtiden Mental träning är en enkel teknik där du kan ändra dina tankar om dig själv och dina förmågor. Det är ett systematiskt och disciplinerat

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende ett låg-affektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Program Definition Teori Människosyn Ansvarsprincipen Kontrollprincipen Metod Kravanpassning Stresskartläggning

Läs mer

Inkludering. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. 16 juni 2015 Örnsköldsvik

Inkludering. Skolan är samhällets viktigaste arbetsplats. 16 juni 2015 Örnsköldsvik 16 juni 2015 Örnsköldsvik Grundkurs NPF för skolan Miriam Lindström Speciallärare och handledare www.attention-utbildning.se 1 We have to teach the children we have Not the children we want to have Not

Läs mer

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet

Etik och bemötande. Konventionen. Løgstrup: Det etiska kravet Etik och bemötande Ansvar - rättigheter - värdighet Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog Løgstrup: Det etiska kravet Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller något av den andras

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A

LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A LIKABEHANDLINGS- PLAN S A N K T T H O M A S F Ö R S K O L A L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 4 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Finnstaberg 2014-2015 1 Verksamhetens Vision Vår vision är att varje människa som kommer till Finnstabergs förskola ska bli

Läs mer

Skolresultat och psykisk hälsa ett spiralformat samband. Närvarosatsningen Webbseminarium 20141210 Björn Wickström Temaledare Psynk www.psynk.

Skolresultat och psykisk hälsa ett spiralformat samband. Närvarosatsningen Webbseminarium 20141210 Björn Wickström Temaledare Psynk www.psynk. Skolresultat och psykisk hälsa ett spiralformat samband Närvarosatsningen Webbseminarium 20141210 Björn Wickström Temaledare Psynk www.psynk.se Psykisk hälsa Inte bara frånvaro av ohälsa. En resurs som

Läs mer

Vad är Collaborative Problem Solving?

Vad är Collaborative Problem Solving? Vad är Collaborative Problem Solving? Helene Tranquist Jag föreläser om problemskapande beteenden hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF). I mina föreläsningar reflekterar jag över tänkbara

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8

TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor Tallboda Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 TRYGGHETSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ankaret, Gränsliden 8 En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Barn idag och föräldrarollen

Barn idag och föräldrarollen Barn idag och föräldrarollen Barns inlärning och utveckling Karin Rosvall AB karin.rosvall@telia.com Telefon: 0703-245515 1 Föräldrarollen Upplever Du som förälder att du ibland o är vilsen och känner

Läs mer

Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan

Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan Att skapa struktur för måluppfyllelse i samverkan Anna Borg Skolsamordnare på KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar KIND - Kompetenscentrum för utvecklingsrelaterade

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

CPS ETT ARBETSÄTT MED UTMANANDE BARN

CPS ETT ARBETSÄTT MED UTMANANDE BARN CPS - COLLABORATIVE & PROACTIVE SOLUTIONS GEMENSAMMA PROAKTIVA LÖSNINGAR Författare till: Ross Greene Psykolog Forskare Upphovsman till CPS CPS ETT ARBETSÄTT MED UTMANANDE BARN Ross Huvudprincip Barn gör

Läs mer

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1

Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Sammanställning värdegrundsbegrepp personal. Trygghet 9 Empati 6 Hänsyn 3 Bemötande 2 Tolerans 2 Förhållningssätt 2 Omsorg 2 Respekt 2 Kamrat 1 Ärlighet 1 Omtanke 1 Skyldighet 1 Rättighet 1 Begrepp som

Läs mer

Hantering av problemskapande beteende

Hantering av problemskapande beteende Hantering av problemskapande beteende Bo Hejlskov Elvén: Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Studentlitteratur 2009. - ett lågaffektivt perspektiv Bo Hejlskov Elvén Leg. psykolog

Läs mer

Barn som vi inte riktigt förstår oss på. Jeanette Stenwall, leg. psykolog Centrala elevhälsan

Barn som vi inte riktigt förstår oss på. Jeanette Stenwall, leg. psykolog Centrala elevhälsan Barn som vi inte riktigt förstår oss på Jeanette Stenwall, leg. psykolog Centrala elevhälsan Barnet, eleven, ungdomen Jag kommer i detta sammanhang att använda barnet för att underlätta i texten. Med barnet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Berghems förskola Läsåret 2014/2015 2 (15) Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt

Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Mänskliga rättigheters utgångspunkt Varför är det inte en självklarhet att alla har rätt till vård? Vi har ju skrivit på! Elisabeth Abiri Mänskliga rättigheters utgångspunkt! Alla människor är lika i värdighet och rättigheter! Alla människor

Läs mer

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling-

Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- Barn- och ungdomsförvaltningen Starrkärrs förskola Likabehandlingsplan -ett handlingsprogram för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling- 1. Inledning Alla barn är välkomna

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden PROVET I PSYKOLOGI 21.3.2014 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens bedömning.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Kunskapsskolan Katrineholm 2014/2015 Kunskapsskolan Katrineholm Västgötagatan 16, 641 36 Katrineholm, Tel.dir. 08-51008370, www.kunskapsskolan.se 1

Läs mer

Rova & Sjögren. Tider. Planering 2017/ Fritids och förskola. pedagogisk psykologi.se/material. Anton Sjögren leg.

Rova & Sjögren. Tider. Planering 2017/ Fritids och förskola. pedagogisk psykologi.se/material. Anton Sjögren leg. 2017-11-20 pedagogisk psykologi.se/material 2 Anton Sjögren leg. Psykolog Barn- & Ungdomspsykiatri Skola/förskola Rädda Barnen Traumautbildare Egen verksamhet Rova & Sjögren Elevhälsa och skolpsykologverksamhet

Läs mer

- Människor som kan uppföra sig gör det! Upplägg för dagarna. Åhörarkopior. Vad är lågaffektivt bemötande?

- Människor som kan uppföra sig gör det! Upplägg för dagarna. Åhörarkopior. Vad är lågaffektivt bemötande? Upplägg för dagarna Dag 1 21/9 - Inledning och bakgrund - Problemskapande beteende - Tre pedagogiska principer för ett lågaffektivt bemötande Dag 2 12/10 - Metoder för att förebygga och hantera problembeteende

Läs mer

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet Barn, barndom och barns rättigheter Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet BARNDOM en tidsperiod i livet en samhällsstruktur BARNET Barn lever i barndomen, och mäts emot bilden av barnet!

Läs mer

Leda förändring stavas psykologi

Leda förändring stavas psykologi Leda förändring stavas psykologi Kjell Ekstam Leda förändring Liber, 2005 John E. Kotter Leda förändring Richters, 1996 Patrick Lencioni Ledarskapets fem frestelser Prisma, 1999 Att leda förändring handlar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnstenens förskola 2014/2015 Sektor Utbildning Antagen 141020 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer

Barns delaktighet i familjerättsliga processer Barns delaktighet i familjerättsliga processer - Dokumentation och utmaningar i det sociala arbetet 2012-03-30 Barns rättigheter Rättighet ett mångtydigt begrepp. Legala och moraliska rättigheter. Enbart

Läs mer

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10.

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. 1 av 5 s DBT-Team Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. BPS Borderline

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015

FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTAL Loggbok för föräldern och läraren på lågstadiet 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 FÖRA BARNEN PÅ TAL -SAMTALET 2 1. Presentation, att bekanta sig och att förklara metodens syfte

Läs mer

Språket, individen och samhället VT08

Språket, individen och samhället VT08 Språket, individen och samhället VT08 Barns och vuxnas andraspråksinlärning Tvåspråkighet, kognition, m.m. Ellen Breitholtz 1. Barns och vuxnas andraspråksinlärning Vem är bäst? Vem är bäst på att lära

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Min berättelse om villkoren på individ- och strukturnivå för att hjälpa en elev som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att ge exempel på kopplingen mellan fall och regelverk ur ett

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Om autism information för föräldrar

Om autism information för föräldrar Om autism information för föräldrar Välkommen till tredje tillfället! INNEHÅLL Autismspektrumtillstånd Information om diagnosen Föräldraperspektiv Kommunikation och socialt samspel Beteende Stress Mat/Sömn/Toa

Läs mer

Helhetshälsa - stress

Helhetshälsa - stress Helhetshälsa - stress . Stress Stress är ett väldigt komplext, svårt och viktigt begrepp. Det är lika mycket medicin och lärkarvetenskap som psykologi, filosofi, religion och ledarskap. Det här kapitlet

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR

Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Likabehandlingsplan för Skolan LÄR Läsåret 2013/2014 0 Innehåll Likabehandlinsplan för Skolan Lär läsåret 13/14... 2 Förord... 2 Skolan Lärs likabehandlingsarbete... 2 Framtagning och spridning av likabehandlingsplan

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Jönåkers skola Förskoleklass Grundskola Fritidshem 2013/14 Vi Lyckas tillsammans! Syftet med planen är: Syftet är att skydda elever mot diskriminering och

Läs mer