Innehåll. Förord 01. Styrelsens verksamhetsberättelse Bendt Bendtsen: 06 Innovation skall prägla hela näringslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Förord 01. Styrelsens verksamhetsberättelse 2004 02. Bendt Bendtsen: 06 Innovation skall prägla hela näringslivet"

Transkript

1 Att vara ett litet eller mellanstort nordiskt företag i en innovationsprocess är inte lätt. Att kunna bygga upp ett fungerande innovationssystem runt sig är en krävande process. Deltagande i ett nordiskt nätverk eller innovationsprojekt kan vara en del av lösningen. ÅRSBERÄTTELSE

2 ÅRSRAPPORT 04 Innehåll Förord 01 Styrelsens verksamhetsberättelse Bendt Bendtsen: 06 Innovation skall prägla hela näringslivet Satsningar som sprider kunskap 08 Creative Industries: 09 Kreatörer får egen kunskapsplattform Evenemang: 011 De stora städernas drivkraft Spelande läkare operarar bättre 013 Räkenskap Personal 016 Text, design och projektledning: Blanke Ark och Christer Källström Tryck: Grefslie Kommunikasjon Papper: Scandia 2000 Foto: Scanpix och Sverre Jarild Nordisk Innovations Center Norge Telefon: Fax:

3 FÖRORD 01 Ett innovativt år! Nordisk InnovationsCenter kan sätta punkt för sitt första verksamhetsår. Vi gör det med rak rygg. Året har gått over alla förväntningar. Med oss i bagaget, in i den nya verksamheten, hade vi kunder och erfarenheter från Nordisk Industrifonds och Nordtests 30-åriga verksamhet. Det gav oss en god start. Under året har vi vidareutvecklat dessa erfarenheter och format en organisation parat att möta det nordiska näringslivets utmaningar på innovationsområdet. Varför innovation? Räcker det inte att arbeta med forskning generellt? Svaret är ganska enkelt. Forskning och innovation är två olika företeelser. Forskning handlar om att utveckla vetenskapen. Innovation handlar om att utveckla produkter, processer och tjänster som blir kommersiella framgångar. Att utveckla produkter kräver insikt i vetenskapen, men det kräver också kreativitet, förståelse för marknaden och ett högt arbetstempo. Omgivningen är full av konkurrenter och konkurrensarenan är global. Att vara ett litet eller mellanstort nordiskt företag i en innovationsprocess är inte lätt. Att kunna bygga upp ett fungerande innovationssystem runt sig är en krävande process. Deltagande i ett nordiskt nätverk eller innovationsprojekt kan vara en del av lösningen. Det är genom samarbete med andra företag, leverantörer, universitet och forskningsinstitut som man har möjlighet att hålla sig uppdaterad. Inget företag kan idag driva en innovationsprocess helt på egen hand. Omvärlden är allt för komplex. Samarbete måste därför anses vara en nyckel till framgång. Nordiskt samarbete är i detta sammanhang naturligt. De nordiska länderna har mycket gemensamt. Inte minst har vi etablerade samarbetsramar. Nordisk InnovationsCenter arbetar därför på flera plan med att göra Norden till en kunskapsmarknad, bland annat genom att undanröja olika gränshinder. I denna första årsberättelse presenterar vi delar av vår verksamhet, bland annat det faktum att vi arbetar med satsningsområden av vikt för det nordiska näringslivet. Vi har valt att ge extra stort utrymme till vår satsning på Creative Industries. Ett område där vi menar Norden har stora möjligheter att vara framgångsrikt framöver. Till slut vill jag rikta ett stort tack till alla som arbetat med att få den nya organisationen att fungera. Alla, det är personal, styrelse, samarbetspartners, Nordiska ministerrådet, näringsdepartementen runt om i Norden och så naturligtvis våra kunder. Kjetil Storvik Verkställande direktör Nordisk InnovationsCenter

4 02 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Styrelsens verksamhetsberättelse 2004 Nordisk InnovationsCenter arbetar för att skapa ett mer konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv i Norden genom att arbeta för att etablera Norden som en gemensam kunskapsmarknad. Det vill säga Norden skall fungera som en gränslös region där det inte finns några barriärer mellan nationerna som hindrar människor, kunskap och produkter att cirkulera fritt. De viktigaste aktiviteterna under 2004 för att etablera denna gemensamma kunskapsmarknad har varit: Ny strategi. Arbetet med Innovationsboken och Nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram Etableringen av tre nya fokusområden: underhållningsindustrin (Creative Industries), säkra livsmedel (Food Saftey) och innovationspolitik. Kommunikationsinsatser, bland annat i form av konferenser, seminarier och utgivning av publikationer. Ny strategi Nordisk InnovationsCenters strategi öppnar för två huvuduppgifter: 1. Stimulera till ökad innovationskraft i det nordiska näringslivet. 2. Arbeta för att Norden skall fungera som en inre marknad och gränslös region. Innovationskraften skall stimuleras genom optimal hushållning med de sammanlagda nordiska innovationsresurserna. Aktiviteterna, vilka som regel kopplas till ett fokusområde, skall vara marknadsnära och resultaten skall kunna implementeras i det nordiska näringslivet. För att få Norden att fungera som en inre marknad och gränslös region krävs en kontinuerlig kartläggning av gränshinder. Hinder som oftast kan lösas genom harmonisering av regler och metoder eller förbättrade konkurrensvillkor på tvärs av de nordiska gränserna. Genom samarbete med NordForsk skall Nordisk InnovationsCenter bidra till att göra Norden till en ledande region inom forskning och innovation NORIA. Innovationspolitiskt samarbetsprogram Nordisk InnovationsCenters verksamhet är central i Nordiskt innovationspolitiskt samarbetsprogram Ett samarbetsprogram där de nordiska näringsministrarna önskar fördjupa och konkretisera det nordiska samarbetet inom näringssektorn, bland annat genom att utveckla en mer framtidsorienterad innovationspolitik i de nordiska länderna, stimulera till samspel mellan de olika nationella innovationssystemen, samt initiera spjutspetssatsningar. I samband med att Nordisk InnovationsCenter startade sin verksamhet utgavs en rapport om gränshinder. Denna har presenterats för Nordiska ministerrådets sekretariat för gränshinderfrågor, som leds av den f.d. danske statsministern Poul Schlüter. Nordisk InnovationsCenter arbetar dessutom med att öppna den nationella forskningsfinansieringen för ansökare från andra nordiska länder. Tanken är att nationellt riskkapital, speciellt det offentliga, skall kunna investeras i andra nordiska länder.

5 CREATIVE INDUSTRIES 03 Norden skall fungera som en gränslös region där det inte finns några barriärer mellan nationerna som hindrar att människor, kunskap och produkter att cirkulera fritt. Ur Nordisk InnovationsCenters strategi

6 04 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Etablering av satsningsområden Nordisk InnovationsCenter har under året etablerat satsningsområden inom underhållningsindustrin (Creative Industries), säkra livsmedel (Food Safety) och innovationspolitik. Sedan tidigare finns det en satsning på bioteknologi och det pågår arbete med satsningar på innovativt byggande och gränshinder för näringslivet. Genom att Nordisk InnovationsCenter koncentrerar sina insatser till utvalda områden blir ringverkningarna inom respektive område mer märkbara. Att fokusera insatserna ger kritisk massa, som i sin tur möjliggör skapandet av nordiska kunskapsplattformar inom de olika satsningsområdena. Detta hade inte varit möjligt om insatserna hade varit spridda inom en rad olika områden. Att arbeta med satsningsområden har hittills bara gett fördelar, bland annat när det gäller att sätta Norden på kartan i ett globalt perspektiv. Matsäkerhet Området Food Safety (matsäkerhet) skiljer sig från övriga fokusområden eftersom Nordisk InnovationsCenter här är initiativtagare och sekretariat för ett ERA-nätverk; SAFEFOODERA. Detta EU-finansierade samarbete består av forskningsfinansierande institutioner från 19 europeiska länder. Detta gör SAFEFOODERA till det europeiska nätverk med flest deltagande nationer. Norden och Nordisk InnovationsCenter har i ett europeiskt sammanhang lång erfarenhet av att driva nätverk inom livsmedelsindustrin. Den lyckosamma fokuseringen på att bygga en nordisk kunskapsmarknad inom matsäkerhet har bidragit till att EU fått upp ögonen för det nordiska sättet att samarbeta. Och det är denna kunskapsplattform, från NordFood-programmet, som ligger till grund för den nya europeiska satsningen. NordFood-programmet hade en bredd som gick långt utanför matsäkerhet, men det var matsäkerhet som klart pekade ut sig som nytt europeiskt satsningsområde. SAFEFOOD- ERA är av mycket stor relevans för nordisk livsmedelsindustri. Det stora intresse som SAFEFOODERA har mött runt om i Europa har väckt en förhoppning om att nätverket på sikt kommer att mynna ut i ett EU-program för matsäkerhet och Nordisk InnovationsCenter har ambitioner om att spela en central roll även i detta sammanhang. Kommunikationsarbete Förutom att driva ordinärt informationsarbete har det under 2004 varit viktigt att förankra den nya organisationen i de nordiska länderna. Nordisk Innovations- Center har därför under året anordnat nationella seminarier för att informera de nordiska ländernas innovationsmiljöer om Nordisk InnovationsCenters verksamhet. Seminarierna anordnades i samarbete med viktiga nationella innovationsaktörer, tillika samarbetspartners. Nordisk InnovationsCenter ser på innovation som en produkt, process eller tjänst med kommersiell succé. Detta innebär att vi ställer krav på våra investeringar och aktiviteter. Om resultaten inte är lyckosamma i marknaden kan vi per definition inte kalla dem för en innovation. Detta trots att det kan vara tal om både lyckat och nyttigt forskningsarbete. Kommunikationsarbete är i detta sammanhang viktigt för att öka och utveckla nordiska företags innovationskraft genom implementering av ny kunskap.

7 05 Kontorschef Merete Reuss (Styrelseordförande) Ministeriet för vetenskap, teknik och utveckling, Danmark Programchef Tom Warras Teknologiska Utvecklingscentralen (TEKES), Finland Direktör Stina Margareta Gestrelius Medicon Valley Academy, Sverige Avdelningschef Sveinn Thorgrimsson Industri- och handelsministeriet, Island Direktör Hilde Rolandsen Elkem asa, Norge (ej närvarade vid fotograferingstillfället) Personal och organisation Vid utgången av 2004 hade Nordisk InnovationsCenter 13 anställda, varav en är placerad i Danmark och en i Finland. Nordisk InnovationsCenter är en arbetsplats som präglas av att personalen kommer från alla nordiska länder och har en jämn könsfördelning. Räkenskap Det är styrelsens uppfattning att räkenskapen för 2004 är en korrekt beskrivelse av Nordisk InnovationsCenters finansiella situation. Styrelsen Styrelsen höll under 2004 fem styrelsemöten, varav ett möte hölls i Akureyri, Island tillsammans med Ämbetsmannakommittén för Näring och de nordiska näringsministrarna. Kontorschef Merete Reuss (Styrelseordförande) Ministeriet för vetenskap, teknik och utveckling, Danmark Avdelningschef Sveinn Thorgrimsson Industri- och handelsministeriet, Island Programchef Tom Warras Teknologiska Utvecklingscentralen (TEKES), Finland Direktör Hilde Rolandsen Elkem asa, Norge (ej närvarade vid fotograferingstillfället) (Ny norsk styrelsemedlem från 2005 är Bente Lier, Ericsson) Direktör Stina Margareta Gestrelius Medicon Valley Academy, Sverige

8 06 NORDISKT SAMARBETE Bendt Bendtsen: Innovation skall prägla hela näringslivet Bendt Bendtsen, dansk ekonomi- och näringsminister Hela näringslivet måste präglas av innovation. Det är nödvändigt om Norden skall kunna leda utvecklingen av innovationsfrågor i Europa i framtiden. Det anser Bendt Bendtsen, dansk ekonomi- och näringsminister, tillika ordförande för de nordiska näringsministrarna under det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet Ett ordförandeskap som lägger stor vikt vid kunskap och innovation. De nordiska länderna står inför samma utmaningar och möjligheter i den globala ekonomin. Vi bör därför i största möjliga mån samarbeta kring innovationsfrågor. Det måste vara ett mål att samtliga nordiska länder även i framtiden finns på World Economic Forums tio-i-topp lista över länder med störst global konkurrenskraft, säger Bendtsen och fortsätter: Innovation skall inte begränsas till vissa utvalda företag eller forskningsinstitut. Innovation skall prägla hela näringslivet. Vi måste arbeta med att utveckla en nordisk näringskultur som gynnar innovation. Marknadsnära innovation Det är viktigt att förstå bredden av att arbeta med innovation. Lite grovt kan man säga att vi måste arbeta både för att ha världsledande forskningsmiljöer och goda ramvillkor för marknadsnära innovationer. Med det sista menar jag att för de flesta nordiska företag handlar det inte bara om att utveckla ny teknik, utan att också använda exsisterande kunskap på nya sätt. De nordiska näringsministrarna ser därför Nordisk InnovationsCenter som sitt verktyg för att få näringslivet i Norden att dela på kunskap och kunskapsutveckling och samarbeta kring hur kunskap mest effektivt kan byggas in i kommersiella produkter och tjänster. Nordisk InnovationsCenter har genom sitt breda kontaktnät och sina kunskaper på området möjlighet att finansiera projekt som på olika sätt bidrar till att göra Norden än mer innovativt. Världsledande 2010 Bendtsen påpekar att de nordiska insatserna för kunskap och innovation kompletterar det arbete som görs både på nationell och europeisk nivå för att uppå EU:s mål om att göra Europa till en av världens starkaste kunskapsbaserade ekonomier före I ett EU-perspektiv ser jag det som väldigt viktigt att etablera ett gemensamt nordiskt forsknings- och innovationsområde. Vi har under senare tid tagit viktiga steg i denna riktning, bland annat med den så kallade Innovationsboken, som är en strategi för nordisk innovationspolitik för perioden Vårt mål är att de nordiska länderna skall leda utvecklingen av innovationsfrågor i Europa 2010 och därmed vara tongivande i det framtida EU-samarbetet.

9 CREATIVE INDUSTRIES 07 Innovation skall inte begränsas till utvalda företag eller forskningsinstitut. Innovation skall prägla hela näringslivet. Vi måste arbeta med att utveckla en nordisk näringskultur som gynnar innovation. Bendt Bendtsen, dansk ekonomi- och näringsminister

10 08 SATSNINGSOMRÅDEN Satsningar som sprider kunskap Som ett led i Nordisk InnovationsCenters nya strategi arbetar vi med satsningsområden. Satsningarna sker i för Norden viktiga områden och i områden där det är en klar fördel att samarbeta på nordisk nivå. Genom att koncentrera insatserna till vissa områden är det möjligt att skapa nordiska kunskapsplattformar plattformar som är med på att göra Norden till en kunskapsmarknad där människor, kunskap och produkter kan cirkulera fritt. Att kunskapen flyttar på sig är oerhört viktigt. Kunskapsflyt är grundläggande för att öka innovationsgraden i näringslivet. För tillfället arbetar Nordisk Innovations- Center med följande satsningsområden: Matsäkerhet (Safefoodera) Bioteknik Creative Industries Innovationspolitik SAFEFOODERA fokus på säker mat. Scanpix Creative Industries Det har runt om i de nordiska länderna under senare år arbetats med identifiera och definiera en ny industri den kreativa. I Sverige kallar man denna industri för upplevelseindustrin, i Danmark för kultur og oplevlesesøkonomien. Nordisk InnovationsCenter har valt att använda den engelska beteckningen Creative Industries. Detta är ingen ny närinsgren i sig själv, men det att man valt att gruppera en rad kreativa näringar som arkitektur, design, konst, musik, turism till en näring det är nytt. Bioteknik Bioteknikområdet utpekas av många som drivkraften i den nya ekonomin. Nordisk InnovationsCenter har flera projekt inom området. Störst är Scanbalt där elva länder från Norden, Nordens närområden och Östersjöområdet har gått samman för att skapa en stor bioregion bestående av 85 miljoner invånare, 60 universitet och 870 biorelaterade företag. Inte någon annan stans i världen finner man ett samarbete av detta slag. ww.scanbalt.org Matsäkerhet 19 länder har nu anslutit sig till det Europeiska nätverk kring matsäkerhet som Nordisk InnovationsCenter projektleder och har initierat SAFEFOODERA. Detta gör det till det största europeiska nätverket i antal deltagande land genom tiderna. Nordiska tankegångar kring matsäkerhet är därmed på väg ut i Europa. Forum för innovationspolitik Genom att lyfta fram vällyckad innovationspolitik från Norden och resten av världen önskar Forum för innovationspolitik skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företagen runt om i Norden. Forumet är förebild för EUs satsning på samma område. Under 2004 har forumet arbetat med sex, så kallade best practice fall. Rapporten kan lastas ner på

11 CREATIVE INDUSTRIES 09 Creative Industries: Kreatörer får egen kunskapsplattform Det har runt om i de nordiska länderna under senare år arbetats med identifiera och definiera en ny industri den kreativa. Creative Industries är därmed Nordisk InnovationsCenter samlingsnamn för en kreativa näringar som arkitektur, design, konst, musik, turism till en näring. Underhållningsindustrin är ett växtområde med stor potential om det utvecklas rätt framöver. Samtidigt är det tal om brancher som traditionellt inte haft stora möjligheter till akademisk vidareutveckling, deltagande i forsknings- och utvecklingsaktiviteter eller stått i fokus hos investeringmiljöerna runt om i Norden, säger Nina Etelä, seniorrådgivare på Nordisk InnovationsCenter och ansvarig för Creative Industries-satsningen. Detta är i färd att ändras, fortsätter hon. Nationella utredningar och initiativ pågår i stort sett i alla nordiska länder, samtidigt som vi nu också arbetar med att samordna och vidareutveckla dessa på nordisk nivå. Nordisk InnovationsCenter såg tidigt att detta är ett område där det finns underlag för att samarbeta på nordiskt plan. Det är ett nytt område, utan fasta strukturer. Under hela 2004 har man arbetat intensivt med att förbereda satsningen som skall pågå i ett år. Bland annat har man rest runt i Norden och intervjuat berörda miljöer. Långsiktigt arbete För att inte begränsa, utan snarare öppna upp området Creative Industries så har vi valt att inte enbart finansiera projekt inom vissa branscher. Istället koncentrerar vi satsningen till arbete på policynivå samt att skapa nätverk för långsiktigt samarbete framöver. Går detta bra blir det med största sannolikhet en större satsning framöver, berättar Nina. Just nu arbetas det intensivt i sex ganska olika projekt. Nina vänta spänt på resultaten som skall presenteras i början av Jag vill verkligen att vi skall göra en betydande och märkbar insats på omådet., avslutar hon. FAKTA: Sex kreativa projekt Under 2004 startade sex projekt inom satsningen Creative industries : Medical imaging and computer games (se egen artikel) På sporet av opplevelsesøkonomien (se egen artikel) Creative directions: Skapar ett ramverk som skall hjälpa nordiska företag att bygga vidare på de starka märkesnamn som Norden redan idag besitter inom bland annat design, arkitektur och musik. Bridging the gap Creativity and investments: Att investera i kreativitet är främmande för de flesta nordiska investorer idag. Projektet arbetar med att öka investeringsvilligheten i detta nya område. Nordic Playground: Spelindustrin bjuder på stora utvecklingsmöjligheter. Dagens ungdom kan vara morgondagens vuxna spelpublik. Vad vill den ha? Innovationplatform for Creative industries: Den kreativa industrin skapar ett mervärde för traditionell industri. Samarbete är viktigt. Projektet skall bland annat stimulera till en nordisk handlingsplan för samarbete mellan dessa.

12 010 ÅRSRAPPORT 04 Var för sig är de nordiska metropolerna inte särskilt stora internationellt sett. Men om vi slår oss samman kring stora evenemang kan vi bli betydande. Peter Hansen, Wonderful Copenhagen

13 CREATIVE INDUSTRIES 011 Evenemang: De stora städernas drivkraft Det är stenhård konkurrens mellan de nordiska huvudstäderna om de stora internationella begivenheterna. Men trots detta har städerna nu bestämt sig för att samarbeta i ett projekt, som syftar till att få fram mer kunskap om upplevelseekonomins drivkrafter och hur man kan utnyttja denna vetenskap på bästa sätt. I sommar höll U2 konsert i Köpenhamn. Visst handlar det om musik, men inte bara det. Det handlar också om ekonomi: många av de konsertbesökande bor på hotell, går på restaurang, tar taxi, handlar i butiker m.m. Mervärde för samhället Stora evenemang skapar merintäkter, som i sin tur ger flera jobb och ökade skatteintäkter för samhället, säger utvecklingsdirektören i Wonderful Copenhagen, Peter Hansen, som leder projektet På spåret av upplevelseekonomin. Det är helt klart att upplevelseekonomin framöver får allt större betydelse nationalekonomiskt, eftersom folk får mer pengar i händerna till nöjen. Hittills har de nordiska huvudstädernas samarbetat sparsamt om stora begivenheter; det har i stort sett inskränkt sig till gemensam marknadsföring. Nu ska det aktuella projektet ändra på den saken. upplevelseekonomin, bli öppna inför varandra, att visa varandra sina analyser, säger Peter Hansen. För att få veta så mycket som möjligt om evenemangens effekter ska man nu genomföra en rad enkäter i huvudstäderna plus Göteborg och Malmö. Efter ett evenemang utfrågas ett stort antal besökande om varifrån de kommer, hur mycket pengar de använder i samband med besöket osv. När man fått in svaren från tillräckligt många besökande, kan ekonomerna sedan räkna ut hur evenemangen påverkar samhällsekonomin. Minimera risken Det finns ett stort behov av att få veta mer om upplevelseekonomins betydelse i samhället. Idag finns det bara sporadisk kunskap i detta ämne. Det går heller inte att jämföra vetandet mellan de nordiska huvudstäderna. Genom det här projektet vill vi stärka metropolernas beslutsunderlag så att man undgår att ta onödiga ekonomiska risker, framhåller Peter Hansen. Projektet ska också bilda en grund för ett närmare och mer långsiktigt samarbete mellan de nordiska huvudstädernas regioner. Detta hoppas man på sikt ska leda till att Norden får en starkare position inom upplevelseekonomin. Scanpix Var för sig är de nordiska metropolerna inte särskilt stora internationellt sett. Men om vi slår oss samman kring stora evenemang kan vi bli betydande. Vi kan t ex förhandla gemensamt om att få stora artister eller begivenheter till Norden. Det gäller nu också för huvudstäderna att dela på kunskapen om Projektet, som stöds ekonomiskt av Nordisk InnovationsCenter, ska vara avslutat vid kommande årsskifte. U2 på Norden-besök.

14 012 ÅRSRAPPORT 04 Att utveckla sofistikerade och högt speicaliserade dataprogram tar tid och kostar mycket pengar. Inom dataspelsindustrin, som är en snabbt växande industri i Norden, har man samlat på sig mycken kunskap och erfarenhet. Lars Avellán, IVF

15 CREATIVE INDUSTRIES 013 Spelande läkare operarar bättre Vad har dataspel och medicinsk teknik gemensamt? I båda verksamheterna utvecklas för närvarande digital visualiseringsteknik oerhört snabbt. I ett nytt nätverksprojekt ska nu bägge områdena ta lärdom av varandra, för att skapa en ännu snabbare utveckling. Scanpix Att utveckla sofistikerade och högt speicaliserade dataprogram tar tid och kostar mycket pengar. Inom dataspelsindustrin, som är en snabbt växande industri i Norden, har man samlat på sig mycken kunskap och erfarenhet. Massproduktionen har också gjort spelen relativt billiga. Den svenska dataspelstillverkaren Digital Illusions sålde nyligen ett militärt krigssimulatorprogram till det svenska försvaret. Utan hjälp från spelmarknaden hade det blivit alltför dyrbart att utveckla ett sådant program. Detta är ett tydligt exempel på hur man kan utnyttja fördelarna från masstillverkning till att utveckla avancerade och specialiserade dataprogram, säger civilingenjör Lars Avellán, som leder Nordisk InnovationCenters nätverksprojekt Medicinsk visualisering och dataspel. Lars Avellán är verksam inom IVF, Industriforskning och utveckling AB. På sjukhusen används datatekniken redan idag till att visualisera olika ingrepp. Men nu vill vi utveckla den visuella sidan ytterligare. Och här önskar vi även att datahackers ska bidra med sitt kunnande i nätverket, säger Lars Avellán. Framtidens läkare kan öva innan operation. Ett exempel på vad man vill åstadkomma är detta. Vid en bilolycka fick en person sin skalle skadad. På sjukhuset ska den tänkta tekniken kunna användas till att avläsa skallen och bygga en digital kopia av den. Läkaren kan därefter öva sig på kopian innan operationen företas. Mindre riskfyllt När så läkaren ska företa den riktiga operationen känner han sig säkrare och kan snabbare, bättre och mindre riskfyllt genomföra sitt arbete. Man ska ha i minnet att avancerade operationer idag kostar upp till kronor i timmen, så här är också pengar att spara, säger Lars Avellán. Ett annat exempel på hur den nya tekniken kan användas är vid implantat. När det gäller t ex höftimplantat så är det idag benet som får anpassa sig till implantantet. Man fräser till benet så att passformen blir riktig. Det håller kanske tio år. Därefter blir det ofta riktigt smärtfullt för patienten. Med hjälp av den nya tekniken vill vi i stället bygga upp implantatet efter kroppen. Dataprogrammet ska alltså bli tillverkaren av implantatet. Målet med projektet är att uppnå ny insikt inom såväl medicin som dataspel. Det ska också peka på möjligheter inom utbildning, forskning, innovation, affärschanser och tänkta samarbeten. Lars Avellán tror inte att nätverksprojektet kommer att leda till skapande av nya företag, men däremot av nya produkter. Projeket kan också komma att förbättra vården, så att den blir snabbare, säkrare och ger bättre resultat.

16 014 RÄKENSKAP 2004 Räkenskap 2004 Nedanstående resultat- och balansräkning är gjord efter Vägledning för Nordiska ministerrådets räkenskapsprinciper från 1 oktober Resultaträkning Alla belopp är i NOK Noter Budget Räkenskap Räkenskap Intäkter NMR ordinarie budget Nationella bidrag Övriga intäkter Finansiella intäkter Projektmedel från NMR Andra externa projektmedel Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Varor och tjänster Bidrag till externa projekt Övriga kostnader Summa kostnader Årets överförda medel Balansräkning 31 december (NOK) Noter Tillgångar Försäljningslager 0 0 Fordringar till finansiärer Projektfordringar (3) Banktillgodohavanden Summa tillgångar Skulder Leverantörsskulder m.m Förskott till projekt (3) Överförda medel (2,9) Summa skulder

17 015 Not 1 Egen finansiering av externa projekt 2004 Disponibla inte utbetalda projektmedel Disponibelt under året Utbetalt under året Tillbakafört under året = Disponibla inte utbetalda projektmedel Not 5 Hyreskontrakt och leasing Hushyra Andra hyreskontrakt Leasingkontrakt Kopieringsmaskin och projektor Summa hyreskontrakt och leasing Not 2 Överförda medel 2004 Överförda medel (från balansräkningen) Disponibla inte utbetalda projektmedel = Fritt eget kapital Not 3 Projektaktiviteter med externa medel 2004 Externt finansierade kontrakt som ej är genomförda Nya kontakt som ingåtts under året Kostnader för externt finansierade projekt under året Externt finansierade kontrakt ej genomfört Överfört saldo för externt finansierade projekt Inbetalda externa projektmedel Kostnader för externt finansierade projekt under året Saldo för externt finansierade projekt (netto) Not 6 Övriga intäkter Av beloppet på ,- är ,- fakturering av timkostnader och overhead i EU-projektet Safefoodera. Not 7 Bidrag till externa projekt Bevillning för projekt kostnadsföres när utbetalning verkställs. NICe har under 2004 utbetalt till sina aktiva projekt. I tillägg har NICe betalningsförpliktelser på ,90 till projektaktiviteter som är genofört under Utbetalning sker under första halvår 2005 och blir belastat räkenskap för Bidrag på ,69 som är beviljat under 2003 och 2004 genom fullmakter för 2005 och 2006 är inte medräknat. NICe har möjlighet att bevilja fullmakter upp till 70 MNOK för 2005 och Not 4 Fria tjänster/hyra m.m Fri hyra - Fria personalresurser (löneutbetalning via skattemyndigheten) Andra fria driftsaktiviteter - Summa fria tjänster Not 8 Kassa och bank Beloppet omfattar saldo på bankkonton i de nordiska länderna. Tillgodohavandet är bokfört i respektive lands valuta och kurs på avräkningsdagen. Kurserna är som följer: SEK 0,92, DKK 1,11 och EUR 8,222. NICes saldo är bundet till framtidiga utbetalningar för redan beviljade projekt. Not 9 Överförda medel Överförda medel på ,90 är bundna till beviljade projekt och utbetalas under första halvår 2005 (Se not 2). Oslo, 4 februari 2005 Kontorchef Merete Reuss Styrelseordförande Direktör Stina Margareta Gestrelius Avdelingschef Sveinn Thorgrimsson Programchef Tom Warras Direktör Hilde Rolandsen Verkställande direktör NICe Kjetil Storvik

18 016 ÅRSRAPPORT 04 Personal Administration Kjetil Storvik Verkställande direktör Mads Peter Schreiber Vice verkställande direktör Ivar Kristensen Administrationschef Skule Storheil Ekonomirådgivare Ulla Herheim Sekreterare Rådgivning Karin Leksell Seniorrådgivare Nina Etelä Seniorrådgivare Bjørn Tiller Seniorrådgivare Sigridur Thormodsdottir Seniorrådgivare Petra Nilsson Seniorrådgivare Kommunikation Espen Ruud Kommunikationschef Gaute Rossnes Marknadsrådgivare Laila Törnroos Seniorrådgivare, var ej närvarande vid fotograferingstillfället. Slutat: Martin Wilisoo Lise V. Sund Oddur Már Gunnarsson Sven Øvergaard Thomas Winther Jorun Eide

19 CREATIVE INDUSTRIES 017 Inget företag kan idag driva en innovationsprocess helt på egen hand. Omvärlden är allt för komplex. Kjetil Storvik, Nordisk InnovationsCenter

20 018 ÅRSRAPPORT 04 Nordisk InnvationsCenter är Nordiska ministerrådets viktigaste instrument för att främja ett innovativt och kunskapsintensivt nordiskt näringsliv Nordisk InnovationsCenter är en viktig bidragsgivare till nordiska kunskapsplattformar inom innovationspolitik, kreativa näringar, bioteknologi, matsäkerhet och byggsektorn. Investeringsportföljen består av ca 120 projekt och nätverk som tillsammans med flera hundra redan genomförda projekt är av stort värde för näringslivet. Detta innebär att Nordisk InnovationsCenter är involverad i de flesta områden av strategisk vikt för nordisk näringsutveckling. Det är ett krav att representanter från minst tre nordiska länder deltar i ett Nordisk InnovationsCenterprojekt. För mer information:

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000

4.1.1 Kulturkontakt Nords kontrakt med Nordiska ministerrådet år 2009. A) Mål- och resultatkontrakt för institutionens drift: 701 600 / DKK 5 184 000 IV Ekonomi 4.1 Finansiering Kulturkontakt Nords finansiering kommer till största delen från Nordiska ministerrådet. Denna finansiering består dels av ordinarie budgetfinansiering av institutionens drift

Läs mer

Med horisonten i blick... 1. På väg mot något större... 2. Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst

Med horisonten i blick... 1. På väg mot något större... 2. Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 3 Innehåll Med horisonten i blick...... 1 På väg mot något större...... 2 Nordisk InnovationsCenter:... 3 Nordiskt näringsliv - först och främst Innovationsboken:... 4 -

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik

sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik sektorprogram Social- och hälsopolitik Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 sektorprogram: social- och hälsopolitik 2013 1 Social- och hälsopolitik Program för Sveriges ordförandeskap

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning

Syfte. Fakta om utlysningen. Utlysningens inriktning utlysning 2008 Bakgrund I internationella jämförelser intar den svenska vården ofta en ledande position; den har tillgång till unika register och system, är förhållandevis väl utbyggd, jämlik och skapar

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun

Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Internationell policy 2011-2020 för Södertälje kommun Inriktning Grunden i Södertälje kommuns internationella arbete är denna policy som är antagen av kommunfullmäktige. Internationella policyn anger de

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef

Produktion2030. Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Produktion2030 Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige Cecilia Warrol, programchef Ett strategiskt innovationsprogram, 2013-20 Vision: 2030 är Sverige förstahandsvalet för resurseffektiv

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-05-02 Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2008 AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999

Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999 Nordiska Ministerrådets Miljö- och Ekonomigrupp Verksamhetsberättelse 1999 A) Inledning Det Nordiska Ministerrådets miljö- och ekonomigrupp har en tvärfacklig sammansättning med representanter från miljö-

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Delområden Nordens Gröna Bälte: Jämtlands och Västernorrlands län, Nord- och Sör-Tröndelags fylken Inre Skandinavien: Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks

Läs mer

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord

Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IVA Nord Programmet 1. Mål 2 programmets möjligheter och dess nuläge 2. Interreg IV A Nord programmets möjligheter och dess nuläge 3. Användning av strukturfonder för finansiering av insatser inom ramen för östersjöstrategin

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Jobba lokalt och rädda vårt klot!

Jobba lokalt och rädda vårt klot! Jobba lokalt och rädda vårt klot! Och en levande skärgård! NAGU 6 juni 2016 Ulla Herlitz GLOBAL EKONOMI EU NATIONEN REGIONEN KOMMUNEN LOKAL EKONOMI Lokalt kretslopp för kapital Där det finns människor,

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategi för barn och unga i Norden

Strategi för barn och unga i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi för barn och unga i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:710 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2010 ISBN 978-92-893-2012-2 Layout: Jette Koefoed Fotos:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Tillsammans får vi Gotland att växa

Tillsammans får vi Gotland att växa Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Tillsammans får vi Gotland att växa 2015 2015 2015 TILLVÄXT GOTLAND/VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Tillväxt Gotlands roll är att skapa bättre

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society

Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län. Olof Linde Sweco Society 1 Hälso- och sjukvård som regional utvecklingskraft i Uppsala län Olof Linde Sweco Society Den ständiga vårdkrisen Är detta världens dyraste sjukhus? Stor läkarbrist på länets hälsocentraler Brister inom

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Kvartalsrapport Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB )

Kvartalsrapport Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB ) Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-06-31 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan redovisas nyckeltal (föregående år inom

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31

Kvartalsrapport 1 2010. Kvartalsrapport för. Triona koncernen. (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 Triona koncernen 1(8) Kvartalsrapport för Triona koncernen (Moderbolag Triona AB 556559-4123) 2010-01-01-2010-03-31 - Triona koncernen Version 1.0 2010-05-06 Triona koncernen 2(8) Nyckeltal koncernen Nedan

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer