Översyn Naturvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn Naturvetenskap"

Transkript

1 Översyn Naturvetenskap Näringsliv/Samhälle Håkan Andreasson PA TM Krister Ström PA K

2 Inledning En översyn av civilingenjörsprogrammen och högskoleingenjörsprogrammet inom utbildningsområdet Naturvetenskap pågår, med syfte att nya programplaner för första årskursen är på plats inför höstterminen Utbildningarna på utbildningsområdet omfattar civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Teknisk matematik, Bioteknik, Kemiteknik, Kemiteknik med fysik samt högskoleingenjörsprogrammet Kemiingenjör. Översynen omfattar inte direkt masterprogrammen utan fokus är på de tre första åren, kanidatdelen på civilingenjörsprogrammen men hela högskoleingenjörsprogrammet. I enlighet med Chalmers vision ska vi skall sträva efter att ha utbildningar i världsklass. Civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram skall hållas isär. De senare skall ha en utpräglad karaktär av yrkesutbildning, de förra även en stark akademisk prägel. Utbildningsområdet bör ses som ett ämnesområde, där utbildningarna på ett rimligt sätt skall täcka in ett spektrum. De nya programplanerna ska gälla för nyantagna till civil- och högskoleingenjörsprogram till hösten Översynen består av tre faser; Inventering, Analys och Design av program. Under inventeringsfasen arbetade sex grupper parallellt med olika fokus. Denna rapport redovisar resultatet från gruppen Näringsliv/Samhälle. Metod Övergripande frågor har sänts till valda personer inom näringsliv och samhälle vilka är avnämare till examinerade ingenjörer från våra utbildningsprogram. Frågorna har varit av utredande karaktär. Sammanställningen av svaren på dessa frågor ligger till grund för denna rapport. Tiden blev för knapp att samla representater för att diskutera sammanställningen. Representanter från olika funktioner inom näringsliv - konsulter, forskningscentraledare, er, länsstyrelse, näringslivsrepresentanter i programråd, personalavdelning - har tillfrågats i informationsinsamlandet. Inför analysfasen av översynen kommer samtligt insamlat material ställas till arbetsgruppernas förfogande. Synpunkter från näringsliv & samhälle 1. Hur väl anser avnämarna att utbildningsprogrammen uppfyller önskemålen från dem? Genomgående anses att utbildningarna ger en bredd med många möjligheter. Vi utbildar problemlösare som är resultatinriktade och som tar in information snabbt. Man för fram vikten en god grund i matematiska färdigheter och verktyg, naturvetenskap samt kurser inom respektive teknikområde. I ett svar framgår att de examinerade är resultatinriktade men en konsekvens kan bli att de inte hinner vrida och vända på problemställningarna. Det behövs tid till reflektion och eftertanke. Man ser också ett behov av att förmågan att kommunicera genom skriftlig och muntlig presentation kunde vara bättre samt ökad laboratorievana.

3 Det är viktigt att studenterna arbetar tillsammans med större uppgifter, där man fördelar uppgifterna som ska utföras. Det ger en träning inför arbetslivet där man nästan alltid arbetar med någon mindre del av helheten. Det ger en förståelse för vad som utgör ett system och att det är viktigt att kunna arbeta tillsammans med andra, med effektiva överlämningar mellan olika funktioner men också att arbete i näringslivet är ett lagarbete som skall funger så effektivt som möjligt. Andra moment/kurser man önskar i kursutbudet på programmen är; industriell organisation, organisationspsykologi, hållbarhetsperspektiv, riskanalys, modelltänkande, modellformulering. Större helhetssyn där inte enbart delarna studeras utan också systemet. Regelbundna studiebesök på relevanta arbetsplatser är nyttiga för att studenterna ska kunna se sig själv i olika yrkesroller kopplat med informella möten med professionellt verksamma ingenjörer. Det framförs att det är motivationshöjande och kan bidra till minskad frekvens avhopp och bättre studieresultat. 2. Programnamn. Programnamnen anses vara starka varumärken som är väletablerade. Avnämarna har en god uppfattning om utbildningsprofilerna i respektive program, vilket är en stor fördel vid anställning av nya medarbetare. 3. Viktiga trender som bör beaktas så att utbildningarna är i takt med tiden. Från branschorganisation framförs att kombinationen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är relevant. Chalmers kan ofta mycket bättre än företagen bidra med inslag från den senast forskningen inom olika ämnen. Företagen kan och ska bidra med den beprövade erfarenheten i olika former. Det föreslås att lärare på högskolan har regelbunden och strukturerad kontakt med näringslivet i större utsträckning än vad som sker idag. Detta för att tillföra utbildningen uppdaterad kunskap om trender inom olika specifika ämnesområden, arbetsmetoder och organisation, företagens villkor etc. Många ämnesområden blir allt mer tvärvetenskapliga/gränsöverskridande och spänner över stora delar av det naturvetenskapliga området (exempelvis bioteknik, medicinteknik, energiteknik). Därför är det viktigt att satsa på bredd i utbildningarna, kanske framförallt i masterprogrammen, med vissa inriktningar som är breda snarare än djupa. Från många framförs att för processindustrin är det viktigt att ingenjörerna har kunskaper inom resurshushållning, alternativa bränslen och råvaror samt ett perspektiv på sammanhanget råvara, process och produkt. Det framförs från näringslivet att mycket vilar på att studenterna har bra grundkunskaper i matematik, fysik och kemi. Metodik och ex.vis beräkningsverktyg blir allt mer avancerade, men det är viktigt att man har grundkunskaper så man förstår vad man gör, det är viktigt att man kan utvecklas med nya verktyg. 4. Generella kompetenser - projektmetodik och gruppdynamik. En majoritet av svarande anser att generella kompetenser ska vara integrerat i projektkurser så ett bättre sammanhang fås av t.ex. projektmetodik. Det påpekas också att det kan

4 uppnås genom att ge projektuppgifter med en inledande orientering i planering, mötesoch samarbetsteknik med en gemensam slutpresentation. En efterföljande diskussion av erfarenheter med feedback kan vara lika viktig som projektresultatet i sig. Det framgår också av svaren att traditionella ämneskunskaper är viktiga och får aldrig svikta. Men de kan läras ut på andra sätt än de traditionella genom att de "mjukare" delarna byggs in i utbildningen där CDIO nämns som ett exempel. 5. Projektkurser jämfört med traditionella ämneskurser. Av svaren framgår att båda typerna av kurser behövs och att de är komplement till varandra men att viktiga ämneskurser inte får gå förlorade. I en större projektkurs ska fokus inte ligga på att lära ny grundkunskap utan ge en erfarenhet av organisation, tidplan, delaktiviteter, möten sammanställning av del- och slutresultat. Traditionella ämneskurser är bäst på att förmedla grundkunskaper medan projektkurserna är viktiga för träning i projektmetodik. 6. Rekryteringsbehov och vilka nya kunskaper och färdigheter behövs på sikt. Rekryteringsbehovet anses vara oförändrat men i vissa branscher kommer stora pensionsavgångar att ske de närmaste åren. Grundläggande och generella kunskaper i utbildningsprogrammen behövs och bör inte förändras utan noggrannt övervägande. De mer tekniska ämnena måste följa och ändras med tiden för att vara relevanta beroende på ex.vis vilka branscher som finns på arbetsmarknaden och hur de utvecklas. Bland kunskaper och färdigheter som man anser behövs i framtiden är; kunskaper i optimering, alternativa råvaror och bränslen, processanalytisk teknologi, bygga modeller och koppla dessa till experimentella iaktagelser, riskanalys, material, entreprenörsskap och företagande. I bilaga 1 finns en sammanställning över vilka egenskaper som är önskvärda hos en. Sammanställningen är färgad av konsultbranschen men kan ge inspiration och vara föremål för disksussion hos andra ingenjörskategorier. 7. Arbetsintegrerat lärande I svaren framgår att man har god erfarenhet av den högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik med inriktning arbetsintegrerat lärande som funnits. Bland fördelar som framförs är att utbildningen blir "verklighetsförankrad", det som lärs ut är nära knutet till det som man har användning för i industrin. Insikten om hur kunskapen kan användas effektiviserar inlärningen. Studenterna får en inblick i var utbildningen leder samt att förtagen lär känna en stundent vilket är viktigt vid en framtida rekrytering. Bland nackdelar som nämns är bristen på att långsiktigt skapa anställningar för studenter som har arbetsintegrerat lärande i sin utbildning samt att det fordras handledarresurser som inte alltid kan erbjudas. Arbetsmarknad I SCBs Arbetskraftbarometer för 2010 redovisas att det är balanserad tillgång på nyexaminerade civilingenjörer inom kemi- och bioteknik. En övervägande del av

5 arbetsgivarna uppskattar att tillgången på nyexaminerade arbetssökande med denna utbildning varit balanserad under Viss brist uttrycks vad gäller tillgången på sökande med yrkeserfarenhet. I synnerhet på tre års sikt gör arbetsgivarna bedömningen att antalet anställda civilingenjörer inom kemi- och bioteknik kommer att öka. Samma Arbetskraftsbarometer anger ett ökat behov av civilingenjörer inom teknisk fysik. Inom de närmaste tre åren bedömer arbetsgivarna att behovet av civilingenjörer inom teknisk fysik kommer att öka. Under det senaste året uppger arbetsgivarna att det varit brist på framförallt yrkeserfarna sökande med denna utbildning, men också i viss utsträckning på nyexaminerade. Läsåret 2008/09 tog omkring 470 personer en civilingenjörsexamen inom teknisk fysik. Arbetskraftbarometern anger också en god tillgång på nyexaminerade högskoleingenjörer inom kemi-, bio- och materialteknik. Tillgången på arbetssökande högskoleingenjörer inom kemi-, bio- och materialteknik med yrkeserfarenhet bedöms generellt ha varit i balans under året. Vad gäller nyexaminerade arbetssökande bedöms tillgången ha varit god. Framförallt på tre års sikt bedömer arbetsgivarna att antalet anställda med denna utbildning kommer att öka. Trender och prognoser 2008 presenterar beräkningar över tillgång och efterfrågan på utbildade av olika slag. För 49 utbildningsgrupper ges en särskilt utförlig redovisning av läget på arbetsmarknaden idag och utsikterna för framtiden. I bilaga 2 finns material från rapporten för utbildningarna inom utbildningsområdet. Detta kommenteras inte ytterligare i rapporten. Sammanfattning Utbildningarna inom utbildningsområdet ger en bredd och de examinerade ingenjörerna är uppskattade på arbetsmarknaden. Vikten av en bas i matematik, fysik och kemi poängteras då dessa ämnen ligger till grund för de teknikvetenskapliga kurserna. Man för fram behovet av helhetssyn och att inte enbart delarna studeras i ett system utan samspelet dem emellan. Kontaken med näringslivet är viktig så att aspekten "beprövad erfarenhet" kommer med i begreppet "vetenskplig grund och beprövad erfarenhet". Programnamnen är starka och etablerade varför de inte ska bytas om inte utbildningens innehåll förändras radikalt. Större projektarbeten ställer man sig positiva till då det tränar studenten i ett arbetssät som finns i näringslivet. I dessa större projet integreras projektmetodik och gruppdynamik samt muntlig och skriftlig presentation. Dessa större projekt ska inte syfta till att lära ny grundkunskap utan förstärka helheten och träningen i projekt som arbetsform. Näringslivet ställer sig positiv till arbetsintegrerat lärande men poängterar problematiken med handledning samt tillgång på praktikplatser. Referenser SCB, Arbetskraftsbarometern 10. Trender och prognoser ISSN Statistiska centralbyrån.

6 Tabell 1. Utbildningar inom tekniska området rangordnade efter rekryteringsläge. SCB, Arbetskraftbarometer '10.

7 Bilaga 1. I rollen som Egenskap (har/är) Kommunikativ /Social kompetens Exempel på Arbetssätt Bygger ett nätverk internt och externt. Uttrycker sig bra verbalt och skriftligt. Bidrar (till/med) - Att projekt går smidigt. - Att rätt beslut fattas i rätt tid. Karriär - Projektledare - Säljare Strukturerad Planerar och organiserar sitt (och andras arbeten). Hjälper sig själv och andra att samordna resurserna. - Handläggare - Uppdragsledare Analysförmåga (förutom förutsatt teknisk analyskunskap) Intresse och engagemang Är lyhörd för hur andra människor resonerar och varför. Tar sig an jobbets utmaningar och möten med människor på ett positivt sätt. Rätt lösning för kund och företag. Mycket bottnar i att vilja påverka eller brist på att kunna påverka. Det smittar av sig på andra och bidrar till en god stämning. Kreativitet Tänker utanför ramarna Ser en möjlighet när problem uppstår. Teknik Lär sig med tiden vad Skapar förståelse andra discipliner jobbar mellan disciplinerna med. Ta reda på vad de och banar väg för ett behöver för att göra ett lyckat projekt. bra jobb. Flexibilitet Punktlighet Ekonomiskt sinnelag Kan växla mellan stora och små projekt samt från förstudie till detail design. Levererar inom överenskommen tid. Meddela om du inte hinner i tid! Ta in information från leverantörer/ Icarus vad dina alternativ kostar. Är en viktig resurs för XX. Att dina kunder och kollegor uppskattar dig. Rätt lösning för kund och XX. Beslut grundas på pengar. - Disciplinledare/Chef - Projektledare - Chef - Projektledare - Chef - Projektledare - Projektledare

8 Bilaga 2a

9 Bilaga 2b

10 Bilaga 2c.

11 Bilaga 2c

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Omvärldsanalys. högskolan. Efterfrågan, tillgång och tillskott. Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist

Omvärldsanalys. högskolan. Efterfrågan, tillgång och tillskott. Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist Omvärldsanalys för högskolan www.hsv.se/publikationer/ arbetsrapporter Högskoleutbildade inom IT Efterfrågan, tillgång och tillskott Av Charlotte Ejsing och Therese Ahlqvist Högskoleverkets arbetsrapporter

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Morgondagens ingenjör

Morgondagens ingenjör Morgondagens ingenjör nya former och nytt innehåll Projekt- och arbetsplan, version 6 2002-12-04 1. Sammanfattning - Mål... 2 2. Projektets fokusområden... 3 Studenternas nya förväntningar och krav...

Läs mer

Vilka ingenjörer behövs? Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Vilka ingenjörer behövs? Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Vilka ingenjörer behövs? Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Förord Ingenjörsutbildningarna är viktiga för svenska teknikföretags internationella konkurrenskraft. De måste hålla hög kvalitet

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden!

KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT. Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! KOMPETENSER FÖR HANDLINGSKRAFT Baskunskaper viktig grund men handlingskompetenser gör skillnaden! INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Undersökningen 4 2. Handlingskompetenser i ett internationellt perspektiv

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter

Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Översyn naturvetenskap Rapport från arbetsgruppen studenter Cecilia Hult Alexander Johansson, Bioteknik Krister Svanberg, Kemiingenjör Helena Lyberg, Kemiteknik Fredrik Edman, Kemiteknik med fysik Tobias

Läs mer

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet

LIPs. Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet LIPs Lätt Interaktiv Projektstyrning på Linköpings universitet Sammanfattning LIPS är en projektmodell som används på Linköpings Universitet inom civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och elektroteknik

Läs mer

Lönar sig utbildning?

Lönar sig utbildning? Lönar sig utbildning? En studie om övergången från Utbildning till Arbetsmarknad. Författare: Ulrika Staaf Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 HP. Ht 2011 Handledare: Hrvoje Kap

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 -

LäRLIngSSySTEM. - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. Rapport 2013:01 - 1 - LäRLIngSSySTEM - Nyckeln till ett fungerande samarbete mellan skola och näringsliv. - 1 - Rapport 2013:01 Förord Småföretagarnas Riksförbund har länge pläderat för att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt

Läs mer

Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering

Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 02 2008 Joakim Falkäng, Johan Fridell Modell för behovsinventering Ett projekt i samarbete med Högskolan i Jönköping Titel Modell för

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt?

Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Industrins rekryteringsbas Vad kan den och kan den rätt? Kvalitén på utbildningen/undervisningen enligt branschen. The quality of education for the industry's needs Ort, Växjö datum 15 poäng 2UV06L Handledare:

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för ingenjörer 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer