Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "------ ------------------ -- -- ----- -- ----"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista l (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGe SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunfullmilldige Bohusläns museum, kl. 17:30 Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Information om patientnämndens verksamhet Kl. 17:40 3. Allmänhetens frågestund 4. Kommunens delårsrapport augusti 2012 KS/2012: Granskning av underhåll av lokal- och KS/2010:635 fastighetsbestånd (revisionsrapport) 6. Revidering av miljöpolicy för Uddevalla KS/2012:70 kommun 7. Integrering av EMAS i styr- och KS/2012;391 ledningssystemet 8. Energieffektiviseringsstrategi för Uddevalla KS/20 Il :292 kommun 9. Utredning om stadsnätet KS/2011 :31 O l o. Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 12:41 O sammanu ädesdagar 2013 Il. Förteckning över motioner som inte avgjorts KS/2012:58 den 31 augusti Genomgång av EMAS - miljöledningssystem KS/2012:436 med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFUI.I.MÄKTIOE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE Förslag till nytt vägnamn vid Torp Förslag till nytt vägnamn för nytt bostadsområde vid Rotviksbro Förslag till ändring av gränsen for adressområden Cederslund och Herrestad Hogen KS/20 12:443 KS/20 12:445 KS/20 12: Farslag till nytt kvartersnanm, Frankensberg KS/2012: Förslag tillnytt vägnamn, Ardmorevägen KS/20 12: Förslag till nytt vägnamn, Blåsoppvägen KS/20 12: Förslag till nytt vilgnamn, Blomsterängsvägen KS/20 12: Förslag till nytt vägnamn, Dalaängsvägen Nya rutiner för Vi Vill i Uddevalla! Filrv1!rv av fastigheten Bastionen 12 slutrapportering av uppdrag tilldelade kommunledningskontoret Reviderad bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Val av lekmannarevisor och ersättare till Uddevalla Vatten AB Val av lekmannarevisor och ersättare till Väst Vatten AB Val av ersättare i valnämnden efter Pia Kronvall (S) Val av ersättare i Bostadsstiftelsen Jacobsberg efter Leif Dahlstrand (FP) Avsägelse tl ån Siv Vadelius (FP) som ersättare i kommunfullmäktige Val av ersättare i socialnämnden efter Siv Vadelius (FP) Anmillnings~renden KS/2012:451 KS/2012:89 KS/2012:459 KS/20 12:439 KS/2012:468 KS/2012:471 KS/2012:414 KS/2012:322 KS/2012:444 KS/2012:472 KS/2012:472 KS/2012:1

3 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNfUllMi\Kl'IGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 32. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin tel eller Annika Thorströmtel eller e-post

4 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 242 Genomgång av EMAS - miljöledningssystem med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 (KS/2012:436) Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsen ska avrapportering från styrgruppen för EMAS - kommunstyrelsens beredning - ske till kommunstyrelsen två gånger per år. I protokollet från genomgång av EMAS med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 har Miljöredovisningen för 2011 granskats och godkänts av extern revisor. Miljöredovisningen visar på att miljöförbättringar ha skett under Utvärdering av lagefterlevnad enligt kraven i EMAS har genomförts på godtagbart sätt inom organisationen. De tolv gemensamma detaljerade miljömålen för har följts upp och utvärderats och avslutas. Förslag att bibehålla två av tidigare miljömålen som mått. De miljömål som bibehålls som mått är: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/in v (2 %) gäller transporter. Minska koldioxidutsläpp med totalt 170 kg/inv(3,4%) varav 70 kg/inv (l,4%) gäller energianvändning. Förslag på tre nya Fairtrademål för har tagits fram. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Uppföljning av de gemensamma detaljerade miljömålen Extern miljörevision rapport på miljöredovisningen 20 Il. Miljöredovisning för verksamhetsåret 20 Il. Genomgång av EMAS med kommunsstyrelsens beredning Förslag på nya Fairtrademål Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöredovisningen för 20 Il, att gemensamma detaljerade miljömål avslutas, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN forts. 242 att bibehålla två av tidigare gemensamma detaljerade miljömålen som mått: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav l 00 kg/in v (2 %) gäller transporter Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/in v (l,4%) gäller energianvändning, samt att anta de tre nya Fairtrademålen. // /< '.::> /(~.'! Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 l UDD EV ALLA KOMMUN M ILJÖ OCH STADSBYGGNAD T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:436 HANDLÄGGARE Miljösamordnare Birgitte Johansson TELEFON Genomgång EMAS med kommunstyrelsens beredning delår Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsen ska avrapportering från styrgruppen for EMAS kommunstyrelsens beredning- ske till kommunstyrelsen två gånger per är. I protokollet från genomgång av EMAS med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 har Miljöredovisningen får 2011 granskats och godkänts av extern revisor. Miljöredovisningen visar på att miljöfårbättringar ha skett under Utvärdering av lagefterlevnad enligt kraven i EMAS har genomforts på godtagbart sätt inom organisationen. De tolv gemensamma detaljerade miljömålen får har följts upp och utvärderats och avslutas. Förslag att bibehålla två av tidigare miljömålen som mått. De miljömål som bibehålls som mått är: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav l 00 kg/inv (2 %) gäller transporter. Minska koldioxidutsläpp med totalt 170 kg/inv(3,4%) varav 70 kg/inv (1,4%) gäller energianvändning. Förslag på tre nya Fairtrademål för har tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 6 september 2012 KS/2012:436 Uppföljning av de gemensamma detaljerade miljömålen Extern miljörevision rapport på miljöredovisningen 2011 Miljöredovisningen 2011 Genomgång av EMAS med kommunsstyrelsens beredning Förslag på nya Fairtrademål Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöredovisningen för 2011

7 l UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:436 att gemensarruna detaljerade miljömål avslutas att bibehålla två av tidigare gemensarruna detaljerade miljömålen som mått Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/inv (t,4%) gäller energianvändning att anta de tre nya Fairtrademålen Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och mg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i 111..iJ.& x handbokeq 5 Påverkar ärendet Oversiktplanen x 6 Har diskussion forts med berörda grupper x 7 Medfor ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x ~ Miljö och stadsbyggnadschef :.3('1 {{~----:c:t ~ Birgitte Johanss6n c// - Miljösamordnare Expediera till

8 l* AL11 * l Uddevalla kommun liv, lust och täge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Uppföljning av de tolv gemensamma detaljerade miljömål (Kommunfullmäktige) Bilaga 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Miljöinformation-, veckans miljötips, information p hemsidan Mellan 2009 och 2010 har veckan miljötips funnits p hemsidan. Under 2011 övergick det till miljöintervjuer bland olika verksamheter i kommunen och som publicerades Uddevalla kommuns hemsida. Följande verksamheter har varit blivit intervjuade om sitt miljöarbete: skansverket (TK), Uddevalla Omnibus, Östrabogymnasiet, Uddevalla hem, Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Unnerödsskolan, Admore (socialtjänsten) Barn och utbildningsförvaltningen, Va- avdelningen (TK) samt Tekniska kontoret. I oktober 2011 lanserade Miljöbarometern som är ett digitalt presentations verktyg för kommunens miljöarbete. Ingängen till Miljöbarometern finns p kommunens hemsida (första sidan) Miljöbarometern används nu på Uddevalla.se där alla på ett enkelt sätt kan ta del av och kommunicera kommunens miljöarbete. Miljömålet avslutas C02 dag med inriktning mot kommuninvänarna Under december mänad 2011 fanns det på kommunens hemsida en miljöjulkalender med miljötips om konsumtion. Temadagen Upplev Uddevalla har genomfört med mänga aktlviter och information kring klimatet under blev det publikrekord med flera hundra besökare. Mänga tog del av information från energi och klimaträdgivarna. Under denna dag invigdes kommunens nya marina naturreservat. Pä Åleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som ocksä var mycket välbesökt. På Rådhuset har det varit flera föredrag med klimattemat. Miljömålet avslutas Ekologiskt livsmedel 25% inom kommunens verksamhet. Hänsyn tas till att livsmedel har minsta möjliga miljöpåverkan - närproducerat. Energi och klimatrådgivarna har under åren gjort riktade föredrag på klimattemat, bland annat på Bohusläns museum. De har delat ut månadens tips "klimatsmart till vardag och fest." De har ocksä med klimat som en del i den kontinuerliga energi- och klimatrådgivningen riktad till företag, skolor, organisationer och föreningar. I samband med Earth hour har klimatfrågan uppmärksammats Under har en ökning av ekologiska livsmedel skett för hela den kommunala verksamheten frän 4,1%- 7,1% Kostenheten på Barn och utbildning har under 2011 satsat p att minska klimatpäverkan skolmaten. Följande insatser har gjort: *Nötkött används mer sällan, istället serveras maträtter med kyckling eller fläskkött, som har en lägre klimatpäverkan. Ekologisk nötfärs serveras oftare. * Vegetariska maträtter p matsedeln. * Ris serveras mer sällan och "Mat korn"( =svenskt ris) har introducerats. * Större andel baljväxter (ärter, bönor o linser) i maten o på salladsbordet. * Potatis, tillagade på olika sätt för att öka intresset. * Fisk, "MSC märkt" väljs dä maträttertillagade av djupfryst fisk serveras.* Säsongsanpassade Miljömälet avslutas. Finns med bland de 66 uppdragen i strategisk plan

9 B"l 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål livsmedelsval. Inom socialtjänstens verksamhet har användningen av ekologiska livsmedel inte ökat under 2011 på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för detta. Det fattas ett tydligt och pedagogiskt informationssystem för att det skall kunna göras prisjämförelser mellan ekologiska och vanliga livsmedel i det dagliga arbetet. Uddevalla blir en Fair Trade City juni 2010 blev kommunen en Fairtrade city. Under 2011 har kommunen blivit omdiplomerad. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, Fjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, GammeJdags jultorg, Fairtradefika. Miljömålet avslutas Reklamkampanj på gatustoplar med slogan - En stolt stad Uddevalla Fairtrade city- vid två tillfällen. Avslutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtradeprodukter. f) Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Uppdraget är slutrapporterat och godkänt i kommunstyrelsen (KS/2011:528) samt i kommunfullmäktige Uppdraget är genomfört. Mellan har projektet "Miljöanpassad handel i stadskärnan" genomfört. Marknadsdagar för lokalproducenter arrangerades av centrumutvecklingen. Samarbete med centrumutvecklingen har lett till följande. Under hösten samordnades aktiviter kring klimat, miljö och fairtrade i samband med en citytorsdag i september. En samordnad tipspromenad arrangerades med frågor kring miljö/fairtrade och butikerna skänkte priser. Miljömålet avslutas Lista med 100 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företagare Har ej genomförts. Orsaken har varit att miljödiplomering av företag har prioriterats. Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som innebär att företagen miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag varit engagerade i miljödiplomeringen Miljömålet avslutas Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter OBS! I dagsläget finns ingen statistik att tillgå för 2011 på kommunnivå. Senaste statistik för koldioxid är från Mellan har C02 utsläppen totalt minskat med ca 7% per inv Motsvara 290 kg/inv. Transportsidan har minskat utsläppen med ca 140 kg/inv. (3,4%). (Uppgifter hämtade från RUS- regional utveckling och samverkan) Miljömålet kvarstår Alla nämnder har haft handlingsplaner som bidrar till måluppfyllelse. Utav totalt femton handlingsplaner har 13 genomförts eller pågår. Det som ännu inte blivit genomfört är eecdrivning på två av förvaltningarna. (kultur och fritid samt räddningstjänsten) Barn och utbildning: Ta fram och sprida information om gående skolbussar. Tjänstecyklar har köpts in för kortare transporter.

10 8"1 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Kultur och fritid: Minska transporter med egen bil i tjänsten (pågår) Kommunledningskontoret: Ny logistikmodell för livsmedelsdistribution till alla kommunens mottagningsställen. (pågår) Räddningstjänsten: Differentierad utryckningsformation vid automatiska brandlarm. Objektets riskbild styr vilka fordon som åker på dessa typer av larm. Tekniska kontoret: Gemensam bilpool för kommunen. Upprättat en trafikplan, förbättrat och kompletterat gång och cykelbanor. Miljö och stadsbyggnad: Ecodrivutbildning för personalen, fysisk planering för ett nytt resecentrum, revidering av energiplanen (pågår) samt energieffektivisering strategi. Socialtjänsten: Elcyklar är inköpta till Centrumkontoret, Familjekontoret och Junokontoret samt hemtjänsten för att minska bruket av biltransporter. Elcyklarna används i varierande omfattning. Genomfört ecodriv- utbildning. l Öka antalet kollektivresenärer för buss och tåg. Gäller både befintliga och nya kollektivresenärer. Antalet kollektivresenärer har ökat mellan Utvecklingen beror på bland annat på möjligheten till fria resor för pensionärer över 75 år. En översyn över stadstrafikens linjer och turer har genomförts i syfte att öka kollektivresandet I tätorterna har pendelparkeringarna förbättrats. Närtrafik har utvecklats för att ge de som bor på landsbyggden en bättre service. Flera hållplatser har tillgänglighetsanpassats. Miljömålet avslutas, Kollektivresandet finns med i strategisk plan bland de 66 uppdragen Från 2012 övergår ansvaret för länets kollektivtrafik till Västra Götalandsregionen. Under 2011 fastställde kommunerna i Fyrbodal en gemensam målbild fram till 2025 som innebär en fördubbling av kollektivresandet fram till Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/inv (1,4%) gäller energianvändning OBS! I dagsläget finns ingen statistik att tillgå för 2011 på kommunnivå. Senaste statistik för koldioxid är från Mellan har C02 utsläppen minskat med 7% per person totalt. Motsvara 290 kg/inv. Energi har minskat med ca 150 kg/inv (3,6%) (Uppgifter hämtade från RUsregional utveckling och samverkan) Miljömålet kvarstår Alla nämnder har haft handlingsplaner som bidrar till måluppfyllelse. Utav tretton handlingsplaner har nio uppfyllts och fyra pågår arbete med. Inom kommunägda fastigheter arbetas det kontinuerligt med minskning av energianvändning. All nybyggnation energieffektiviseras och möjlighet till solenergi ses över. Energieffektiviseringsstrategin för hela kommunen har tagits fram och godkänts av Energimyndigheten. Innehåller strategi för både energi och transporter.

11 s 1 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Kommunledningskontoret: Har gjort informationsinsatser kring åtgärder och goda exempel på hur företagare och invånare i Uddevalla minskar energianvändningen Räddningstjänsten: Successiv har utfasning av äldre glödlampor till lågenergilampor samt översyn och byte av äldre lysrörsarmaturer gjorts. Barn och utbildning: Kommunens energi och klimatrådgivare har tagit fram lektionsmaterial som skickats ut till rektorer. Erbjudande om besök från densamme till skolor och APT. Energirådgivarna har besökt Forshällaskolan samt HCB. I samband med ombyggnaden av Sommerhemskolan har energieffektivisering gjort. Tekniska kontoret: Gatubelysningen har minskat med 10%, processkemikalier har minska med 36%, konverteringar (värmekällor har byts ut från olja till fjärrvärme och pellets) har bidragit till en minskning av oljeförburkningen från 500m3/år till 124 m3/år. Miljö och stadsbyggd: Fysisk planering som underlättar etaberingen av vindkraft, fjärrvärme och biobränsleproduktion. Revidering av energiplan (pågår) Socialtjänsten: Projekt för kartläggning och förslag på åtgärder för at minska energiförbrukning på ett äldreboende har genomförts. Goda exempel som sprids vidare. Kultur och fritid: För Fridhemsanläggningen (ishallen) harelanvändningen minskat genom större utnyttjande av fjärrvärme. Agnebergshallen elförbrukning har också minskat genom personalens stora engagemang med ca kwh Öka tillgången på förnybar energi i samarbete med näringslivet med syfte att öka tillgången för kommuninvånarna Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändning Genom en ny framtagen cykelkarta marknadsföra säker och god framkomlighet med cykel till friluftsliv, arbete och köpcentra Översiktsplan för vindkraft har antagits. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 2011 med en kapacitet på 2 MW var. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring skredsvik (i närheten av Hogstorp). Kommer att ingå i!t estrategin som!t-avdelningen arbetar med. Ny cykelkarta togs fram 2009 och en uppdatering har gjort under Cykelkartan har också pekat ut platser från Natur och kulturguiden. Cykelkartan har delats ut i samband med olika arrangemang. Miljömålet avslutas satsningar på förnybar energi finns med i strategiskplan bland de 66 uppdragen Miljömålet avslutas Miljömålet avslutas satsningar på cykel och cykelplan finns med i strategiskplan bland de 66 uppdragen

12 Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 1 av 3 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- REVISION FöretaQ:Uddevalla kommun Certifikat nr: Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, EMAS Revisionsdatum: förordning EG nr 1221/2009 (EMASIII) Aktivitet Reviderad( e) plats( er) och skift Revisionens mål och omfattning Företagsdokumentation somdenna revision grundas på(manual, osv.) Dcertifieringsrevision- steg 1 D steg 11 D Domcertifiering DÄndrat scope (omfattning) DSärskilt kontrollsyfte: xannat: Efterrevision avseende avvikelser från revision D Dokumentgranskning ingår Revisionen gjord på mitt kontor Granskning av reviderad EMAS-redovisning, samt korrigerande åtgärder till avvikelser från Reviderad EMAS-redovisning Handlingsplaner till avvikelser. Revisionsledare Erland Fernerud l Revisionsdag(ar): 2 timmar Preliminärt datum för nästa revision (plats( er), skift och processer) Bestäms senare DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION Fortsatt EMAS-registrering samt godkännande av EMAS-redovisningen rekommenderas. DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRADEN FÖR FÖRBÄTTRING Vid revisionen har granskats : -Reviderad miljöredovisning för Uddevala kommun, daterad mars Handlingsplaner samt verifikat som styrker vidtagna åtgärder med anledning av avvikelse ERFE 1 från revision Miljöredovisning för 2011 Vid föregående revision lämnades i avvikelse ERFE 2, 4 st. synpunkter på behov av förtydliganden och kompletteringar i miljöredovisningen. l den reviderade versionen som nu granskats har dessa brister åtgärdats. Redovisningen är bra redigerad och lättläst. Den ger en bra beskrivning av det miljöarbete som bedrivs i Uddevalla kommun och av tillstånd och utveckling för olika miljöparametrar. l de fall kärnindikatorer eller andra indikatorer för miljöprestanda inte kunnat redovisas fullt ut för organisationen i sin helhet har godtagbara förklaringar till detta lämnats i redovisningen. De parametrar för vilka miljöprestandauppgifter redovisas är relevanta utifrån den miljöutredning och den identifiering av miljöaspekter som gjorts tidigare. Vid stickprov har god överensstämmelse förelegat mellan granskat underlag och redovisade miljöprestandauppgifter. Redovisningen bedöms vara tillförlitlig, trovärdig och korrekt. Redovisningen uppfyller de krav som ställs i EMAS-förordningen Redovisningen kan godkännas. Utvärdering av lagefterlevnad. Vid föregående revision konstaterades att utvärdering av lagefterlevnad inte genomförts i alla delar av organisationen vilket resulterade i en större avvikelse. Utvärdering av efterlevnaden är upplagd så att samtliga förvaltningar har tagit fram egna rutiner för hur utvärderingen ska genomföras. Förvaltningarnas resultat ska därefter redovisas till miljösamordnarna på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Vid revisionen konstaterades att två av förvaltningarna inte hade j redovisat resultatet av sin utvärdering (Kultur och Fritid och Räddningstjänsten) Inom BUN har endast 18 av 72 enheter redovisat resultatet.

13 ä Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 2av 3 Kommunen har nu översänt material som visar att utvärdering av lagefterlevnad genomförts på godtagbart sätt inom organisationen. Avvikelsen stängs DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA Har ej granskats vid denna revision DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) Se bifogade Stor avvikelse stor avvikelse Liten avvikelse Liten avvikelse Antal öppna iakttagelser konstaterad avhjälpt konstaterad avhjälpt avvikelser Tidigareaktivitet Nuvarande aktivitet o Möjligheter till förbättring har identifieratsx Ja, se rapporttext DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- CERTIFIKAT Registrerade uppgifter Organisationens namn Uddevalla kommun (identiskt med namnet på certifikatet) Miljö och stadsbyggnad Förändringar noterade under granskningen OJa x Nej Certifieringens omfattning (scope) Produktion av service och tjänster samt myndighetsutövning OJa x Nej Plats(er) som certifieringen omfattar Uddevalla kommun OJa x Nej Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope) OJa x Nej Produktlinje(r) O Ja x Nej Godkänd(a) uteslutning(ar) OJa x Nej Certifikatetsl-ens giltighetstid OJa x Nej Uppföljningsintervall var 6:e månad OJa x Nej Antal anställda 5000 OJa x Nej Kontaktperson hos företaget Birgitte Johansson OJa x Nej Adress Uddevalla OJa x Nej

14 ä Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 3 av 3 Sverige E-postadress OJa x Nej Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice).Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda. DEL 7: KUNDENS BEKRÄFTELSE Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna. Rapportdatum: Erland Fernerud Revisionsledarens underskrift Erland Fernerud Företagets representants underskrift DISTRIBUTIONSLIST A D Originalrapport till huvudkontoret D Kopia av rapport till kund Handlingsplanl-er skickas direkt till revisionsledaren alternativt till, lnterte.ksemkocertification AB Box Kista Besöksadress: Tershamnsgatan 43, Kista, Stockholm Tel:

15 Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 UDDEVALLA KOMMUN

16 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat Förvaltningsvisa miljömål Framtiden Bilaga 1 -Redovisning av kärnindiktorer Miljöredovisningen för 2011, en uppdaterad kortversion av 2009 års redovisning. Nästa fullständiga redovisning - som avser kommer under våren Miljöredovisning 2011 Uddevalla kommun, mars 2012 Sammanställning av faktaunderlag: Uddevalla kommun miljösamordnare Birgitte Johansson, e-post Pia Svensson alternativ vår hemsida Omslagsbild: Mikael Reinhart kommunekolog Uddevalla kommun. Miljöredovisningen är granskad och godkänd av ackrediterad miljökontrollant (nr 1639) SEMKO Certification AB Uddevalla

17 En hållbar framtid för Uddevalla kommun Uddevalla kommun har sedan mänga år arbetat planerat och mälinriktat med miljöfrågor och blev 2004, vilket vi är väldigt stolta över, Sverige första kommun att registreras enligt EMAS. EMAS, är EUs frivi lligamiljöstyrnings- och miljörevisionsordning och syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att formedla ett trovärdigt budskap till marknaden och medborgama om resultatet av miljöarbetet Här redovisar vi öppet hur vår verksamhet påverkar miljön, vad vi har gjort för att minimera denna påverkan och vad vi planerar att göra i framtiden. När du läser denna redovisning är det fortfarande mycket arbete som återstår. Men genom vårt nuvarande och kommande miljöarbete tar vi ytterligare ett steg till en hållbar framtid. Uddevallas miljöpolicy Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet med Miljöbalkens intentioner: Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av fysisk eller psykisk påverkan Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer Bevara den biologiska mångfalden Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås Miljöpolicyn skall uppfyllas genom att: Steg fur steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet Alla kommunala nänmder och styrelser skall ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbctet Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för konununcn Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den kommunala verksamheten Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt Mål och resultat 2011 Uddevalla kommun har fokus på att bli en fossilfri kommun och att minska energianvändningen. Fullmäktige har tagit beslut om 12 miljömål för Il med inriktning på att minska klimatpåverkan. Samtliga furvaltningar bar tagit fram egna handlingsplaner för hur målen ska uppnås. På så sätt har vi skapa en bra plattform för allas delaktighet. Två av dessa 12 miljömål genomfördes under 20 I O och finns med i miljöredovisningen 201 O. Det ena miljömålet var att ta fram en cykelkarta för Uddevalla kommun. Det andra miljömålet var att Uddevalla skulle bli en Fairtrade city. Det som redovisas för 2011 är de 10 återstående miljömålen. Vår miljöredovisning omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och övriga organisationer. Detta har bland annat hänt under året: Miljödiplomering av furetag. 27 företag har påbörjat processen att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och 14 toretag har nått målet. Orodiplomering av Fairtrade city. En markandsundersökning visar att antalet rättvisemärkta produkter har ökat inom handeln. Lansering av Miljöbarometern på hemsidan. Miljöbarometern är en digital programvara fur att redovisa miljöarbetet på ett tydligt sätt. Va- projekt för att kretsloppsanpassade enskilda avlopp har påbörjats l

18 Översiktsplan för vindkraft är klar och godkänd. Är vi bra idag - blir vi bättre? Varje betydande miljöaspekts nyckeltal har bedömts utifrån kommunens egen situation eller i jämförelse med Sveriges Ekokommuner 1 där sådant nyckeltal finns tillgängliga. Inom miljöaspekten avfall gör vi en jämförelse med branschorganisationen för avfallshantering och återvinning, (se avfallsverige.se och FTI.se). l kolumnen "Är vi bra idag?" redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive aspekt. Är gubben glad betyder detta att nuläget är positivt, är gubbe ledsen är nuläget negativt är gubben medioker är nuläget oförändrat. I kolumnen "Blir vi bättre?" har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på en treårs trend där den gröna uppåtgående pilen att trenden är bättre år från år och den röda nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gul pil visar på en oförändrad trend under denna period. Där nyckeltalet bygger på antalet anställda i kommunhusct, anställda i hela kommunen samt antalet kommun invånare har vi i de två första fallen utgått från personalavdelningens uppgifter på ca 350 st anställda i kommunhuset och st anställda i Uddevalla kommun. Vidjämförelser med Sveriges ekokommuner har vi valt att använda Uddevalla kommuns definition på antalet anställda. Uppgiften om antalet kommun invånare har tagits från SCB och är för 2011 ca invånare. 1. Medborgare och lokala verksamhetsutövare samt 15. Övriga intressenter Betydande aspekt: lnfonnation till medborgare och lokala verksamhetsutövare Antalet miljödiplomerade företag i Uddevalla Antal planerade möten/aktiviteter i kalendarier biologiskt mångfald Antal besökare på hemsidan uddevalla.se ink!. underliggande sidor Åkermark som omfattas av EU:s stödregler för ekologisk odling/ Den totala åkermarken i Uddevalla kommun Åkermark som omfattas av KRAVkontroll/Den totala åkennarken i Uddevalla kommun Den totala 2 kommunytan/andelen 3 skyddad natur Sort st 3 17 st st o/o % % 6, ,4 Är vi bra idag? Blir vi bättre "... " Övergripande mål Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling. Gemensamma detaljerade mål Miljöinformation- infonnation på hemsidan C02 dag med inriktning mot kommuninvånarna Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Resultat Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Lista med 1 00 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företag Ej Uppfyllt 1 Sveriges ekokommuner är en Ideell förening där 83 kommuner ingår. Jämförande nyckeltal är från Avser landyta med insjöar och vattendrag exklusive marin yta. 3 Skyddad natur är naturreservatbildning cxh biotopskydd ej Natura 2000 områden 2

19 Information till medborgare, lokala verksamhetsutövare och övriga intressenter följs upp årligen av sju nyckeltal Två nya nycketal har tillkommit 20 Il. Miljödiplomerade företag är ett nyckeltal som vi kommer att följa. Under 2011 har satsningar gjorts för att små och medelstora företag ska kunna bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och itmebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Många företag har påbörjat arbetet och 14 företag blev klara och godkända under året. r samband med miljödiplomering har all personal fått grundläggande miljöutbildning som har anordnats i kommunens regi. Totalt under året har 170 personer deltagit i dessa miljöutbildningar. Under året togs ett nytt kalendarium fram för möten och arrangemang inom miljöområdet tillsammans med studiefrämjandet och dess medlemsorganisationer samt Bohusläns Museum. Det har genomförts 65 olika möten och arrangemang. Många har besökt kommunens hemsida och antalet besökare har öka sedan förra året. Bedömningen utgår från vårt interna resultat som visa en positiv utveckling. Andelen åkermark som får stöd för ekologisk odling från EU är oförändrad och de senaste uppgifter som finns tillgängliga är från 20 l O. Nyckctalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre och varierar mellan olika kommuner. Andelen åkermark som är kravkontrollerade är något lägre för 20 l O och är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. Detta nycketal järnfor vi oss med Sveriges ekokommuner. Här finns en stor variation mellan kommunerna. Andelen naturskyddsområden (naturreservat och biotoper) är oförändrad och inga nya områden har antagits under Två nya områden är på gång under Det övergripande och långsiktiga målet innebär att vi ska främja och uppmuntra våra medborgare och lokala verksamhetsutövare till att minska miljöbelastningen. Vi ska också skapa forutsättningar och samverka för en hällbar utveckling. Under 20 Il har kommunen blivit orodiplomerad som en Fairtrade city. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, rjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, GammeJdags jul torg, Fairtrade-fika. Reklamkampanj på gatustolpar med slogan -En stolt stad Uddevalla Fairtrade city- vid två till fållen. A vs lutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtrad e produkter. Det finns fyra detaljerade miljömål som gäller fram till slutet av 20 Il. Miljömålet att ta fram en lista med l 00 miljötips har inte genomförts. Orsaken har varit att vi har prioriterat att arbeta med miljödiplomering av företag. Miljödiplomeringen är ett forenklat miljöledningssystem som innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag har varit engagerade i miljödiplomering och 14 företag har blivit diplomerade under året Övriga miljömål har uppfyllt. Miljöinformation med veckans miljötips har under året byts ut till miljöintervjuer bland kommunens olika verksamheter och bolag. Under oktober månad lanserades "Miljö barometern" som är en digital programvara, där kommunens miljöarbete är samlat. Under året har temadagen" Upplev Uddevalla" genomfört med många aktiviter och information kring klimatet. I år blev det publikrekord med flera hundra besökare. Många tog del av information från energi och klimatrådgivama. På Aleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som också var mycket välbesökt. Energi och klimatrådgivarna har under året arrangerat flertal aktiviteter/föreläsningar om energi och klimatfrågor. Utvecklingen av samarbetet med butikerna har främst skett genom centrumutvecklingen. En gång i månaden är det förlängd öppettid i centrum med olika arrangemang och jippo. Torsdagkvällen i september var det inriktning på miljö och rättvishandel 3

20 Myndighetsutövning Betydande aspekt: Myndighetsutövning inom miljöområdet Antal miljögranskade beslut med miljöpåverkan där bedömningsmall har användsftotala antalet beslut med % miljöpåverkan <lär bedömningsmallen ska användas Antal ärenden enligt Miljöbalken som har lett till beslut. Antal invånare/antal ärenden enligt Miljöbalken Hur stor del av tillsynplanen för miljö (uppfyllnadsgraden) som har blivit % genomförd Sort st st Är vi bra Blir vi idag? bättre? o ~ 'id " " Övergripande m ål Gemensamma detaljerade m ål Resultat All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn. Myndighetsutövning som berör miljöområdet sker inom Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Tekniska nämnden och består av fastställande av lokala foreskrifter, faststä llande av taxor, tillsyn, tillståndsgivande, bidragsgivning samt fastställande av detaljplaner. Samtliga former av myndighetsutövningen sker med stöd av Kommunallagen och Förvaltningslagen. Det finns rutin som beskriver vilka typer av beslut som avses och när bedömningsmallen ska användas. Det är beslut som rör lokalisering av bebyggelse, V A-frågor, renhållningen, planärenden, samråd och remissförfarande med strategisk1: viktig karaktär. Delegationsärenden avses inte. Miljöområdet följs upp genom att beräkna antalet miljögranskade beslut i relation till det totala antalet beslut. En bedömningsmall är framtagen för att underlätta och tydliggöra vilken miljöpåverkan ett beslut ger. Beslut som fattas ska bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen (se Västra Götalandsregionens hemsida Den framtagna bedömningsmallen säkerställa att Uddevalla kommuns myndighetsutövning sker med största möjliga miljöhänsyn. Användning av bedömningsmallen har under 20 Il inte gjorts på miljöärenden som har kommit till kommunsstyre Isen, vilket ger en negativ bedömning. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. Bedömningsmallen har används på facknämndsnivån. Miljöområdet följs även upp genom antalet ärenden som handläggs enligt miljöbalken och som tas beslut om i nämnden. Som ettjämförelsetal - antalet invånare per ärende som visa en positiv utveckling. Tillsynsplanen gäller inom miljöområdet och är ett krav i Miljöbalken. Jämförelse är utifrån vår egen verksamhet och har i år bedömts som oförändrat. 3. Produktion av varor och tjänster Betydande aspekt: Beslut rörande miljö {ej myndighetsutövning) Sort 2009 Antal beslut rörande planer och strategiska dokument där bedömningsmallen har använts!totala antalet planer och strategiska beslut där bedömningsmallen ska användas Är vi bra idag? % o Blir vi bättre? 4

21 Betydande aspekt: Utbildning Totala antal elever (grundskola och gymnasium) kommunala och friskolor Antal besökare till Naturskolan Aleslån Andel elever som har besökt Naturskolan Aleslån av totala antal elever Antal skolor anmälda till Grön Flagg Andelen miljöcertifierade skolor av totala antalet skolor Sort st st o/o st o/o Är vi bra idag? Blir vi bättre? ~ ~ ~ ~ Betydande aspekt: Teknisk service Antalleveranspunkter vatten Antal leveranspunkter avlopp Reningsgrad, fosfor (omhändertagande) "Reningsgrad, kväve (omhändertagande) Total mängd hushållsavfall (gröna och övriga påsar) Sort st st % % ton Är vi bra Idag? ~ Blir vi bättre? ".. ~ " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Inom detta miljöområde har tre betydande miljöaspekter identifierats. Bedömning är gjord i jämforelse med den egna verksamheten för de flesta av nyckeltalen. Aspekten andelen skolor anmälda till Grön Flagg har vi jämfört oss med övriga Sverige och utgått ifrån uppgifter från organisationen "Håll Sverige Rent". Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning): innefattar bland annat Kommunfullmäktiges beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt styrande dokument som verksamhetskort och verksamhetsplan. Två ärenden har hanterats av kommunsstyrelsen där bedömningsmall har används i ett av ärendena. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. All utbildning påverkar eleverna och ett av utbildningssyftena är att skapa forutsättningar för att utveckla en hållbar framtid. Många förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg som är Håll Sverige Rents egen miljömärkning for skolor. Alla kommunägda skolor i ingår i kommunens EMAS-registering vilket är bctydigt högre än genomsnittet (14 %) bland Sveriges Ekokommuner (andelen miljöcertifierade skolor). Antalet Grön Flagg-enheter har legat relativt stabilt i kommunen de senaste åren. De som tidigare haft Grön Flagg och tappat den är huvudsakligen de forskolor som varit kommunala och fatt fristående huvudmän. Under 20 l! har naturskolans personal arbetat med en del projekt som frnansierats utifrån och som inte involverat så många skolbesök. DärfOr har besöksantalet minskat. Av det totala antalet besökare kommer l 671 stycken från vår egen forvaltning och l 021 från andra verksamheter. Dessa är bland annat andra kommunala forvaltningar, pensionärsgrupper, Frivilligcentrum, Friluftsfrämjandet, 4 35% av alla skolor l Uddevalla kommun drivs i privat regi. Förra årets siffror utgick ifrån alla skolor som drivs l kommunal regi. 5 Med reningsgrad menas årsmedelvärdetför reduktion av kväve och fosfor i avloppsvatten. Reduktionen beräknas på skillnaden i halter mellan inkommande och utgående vatten i reningsverket. 5

22 lärarstudenter från Högskolan Väst och andra naturskolor i Sverige. Det är endast bokade besök som finns med i statistiken, spontanbesökare finns inte med. Av besökarna från vår egen förvaltning står grundskolan för den största andelen. Teknisk service innefattar all kommunal service och mäts bland annat genom antalet leveranspunkter for distribution av rent vatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering. Vi har ett bra omhändertagande på vårt vatten i Uddevalla kommun, som vi renar från kväve och fosfor för att minska risken för övergödning. Reningsgraden på kväve har minskat marginellt under 20 J l. Mängden hushållssopor har minskat något 20 Il vilket är positiv och innebär att källsorteringen och sortering av farligt avfall fungerar bättre. Den direkta miljöpåverkan från detta område återfinns under många av de andra miljöområdena; framförallt energi, vatten, avlopp, avfall och transporter. 4. Material och råvaror samt 1 O. Inköp och upphandling Betydande aspekt: Användning av material och råvaror Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköpet kaffe i kommunal verksamhetlivsmedelavtal Andelen rättvisemärkta blommor av totala inköpet av blommor i den kommunala verksamheten Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköp kaffe i kommunal verksamhet - avtal kaffemaskin Sort % ,8 % 8,5 % Är vi bra idag? Blir vi bättre? " Andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten av totala inköpen av livsmedel i kommunal verksamhet % 4,1 5,4 7.1 " Betydande aspekt: Inköp och Är vi bra Blir vi upphandling Sort idag? bättre? Andel centrala upphandlingar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör Andelleverantörsbedömningar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör % 100 % ~ Övergripande mål Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras. Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling. Gemensamma detaljerade mål Ekologisk mat inom kommunens verksamheter 25% Resultat 7, 1 % ej uppfyllt Miljöområdet som berör material och råvaror är inriktad på kommunens egen verksamhet och följs upp genom fyra nyckeltal Nuläget har bedömts utifrån den egna verksamheten för alla nyckeltal undantag inköp av ekologisk mat där bedömningen sker utifrån Sveriges Ekokommunema. Uppföljningen av kaffe, blomn10r och livsmedel räknas utifrån kostnadsprocenten. Uppföljning av rättvisemärkt kaffe är ett nytt nyckeltal for kommunens egen verksamhet. För avtalet på kaffemaskinens kaffe visar ett oförändrat resultat från förra året. En stor ökning etisk märkt kaffe från livsmedelsavtalet har 6

23 gjort sedan 2009 när vi började mäta. Upphandling av blommor som är etiskt märkta är ett nytt avtal och som vi kommer att följa över tid. Andelen ekologisk mat for kommunens verksamheter är fortfarande låg (7, l%) jämfört med Sveriges ekokommuner (l l%). Orsaken bar varit att kostnaderna for livsmedel har ökat. Som ett steg för att minska klimatpåverkan har kostenheten inom Barn och utbildning satsat på bland annat mer baljväxter och mindre nötkött. Kostenheten arbetar också med att minska matsvi1met i skolan. Vid inköp och upphandling innebär målet att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led. Bedönmingen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv. I samband med nya upphandlingar görs en leverantörsbedömning. Leverantören beskriver då sitt eget miljöarbete och om de har ett miljö ledningssystem. Hur stor del som är miljömärkt som kommunen köper in totalt är det i dagsläget svårt att få fram statistik på. Det övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att mininera vår förbrukning och att köpa miljöanpassade produkter om det är ekonomiskt möjligt. Vi ska också verka for att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin förbrukning. Det gemensamma detaljerade miljömålet är att vi ska öka andelen ekologiska livsmedel. Det är främst inom skolan och äldreomsorgen som inköp av livsmedel sker. Det är ovisst om målet går att uppnå. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna saknas. Kostenheten inom barn och utbildningjobbar intensivt mot detta mål och kommer under 2012 att servera ekologisk mjölk under en period för att se hur andelen ekologiska livsmedel påverkas, kontroll av leveranssäkerheten samt hur budget påverkas. Mer att läsa om skolan och socialtjänstens miljömål och handlingsplaner for att öka andelen ekologiskt och närproducerat finns i avsnittet" Förvaltningsvisa miljömål" sid 14 Den 6 juni 2010 tog kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen emot diplom av styrelseordförande för Fairtrade i Sverige, Karin Lexen, som visar att Uddevalla nu är en Fairtrade City. 7

24 5 Energi Betydande aspekt: Användning av el och Är vi bra Blir vi olja Sort idag? bättre? Energianvändningen i Fridhemshallen (Ishall) Energianvändningen Gatubelysning kw h kw h/dag T kw h/arm atur ~ Energianvändning för uppvärmning1m 2 kwh/m kommunala byggnader Total olja för uppvärmning i m3 6 kommunala byggnader Andel förnybar och återvunnen energi jämfört med totala % energianvändningen i 6 kommunala byggnader ~ ~ " " " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Energianvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Minska koldioxidutsläppen med 1,4 o/o per invånare gäller energianvändningen Delvis uppfyllt utav tretton handlingsplaner nio har uppfyllts och fyra är nästan uppfyllt Öka kommuninvånarnas tillgänglighet för förnybar energi i samarbete med näringslivet. Uppfyllt Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändningen Pågår Inom aspekten "användning av el och olja" håller vi kontinuerligt på med besparingsåtgärder. De flesta bedömningar av nuläget är i jämförelse med den egna verksamheten. Fridhemsball en, som är vår ishall är numera ansluten till fjärrvärmenätet. Under 20 l O installerades ett s.k. lågemission tak på Fridhemshallen. Det innebär att strålningsvärmen mot taket reduceras och därmed minskas drifttiden för kylmaskinerna. Ökningen av energianvändningen på Fridhem beror på att det varit öppet fler dagar under 20 Il. Energianvändningen för uppvärmning minskar, vilket är en positiv trend. Nyckeltalet för oljeanvändningen visar att en mycket liten mängd olja används för uppvärmning för kommunens egna byggnader. Minskad förbrukning beror på konvertering till fjärrvärme av enstaka objekt samt försäljning av byggander med oljepanna. För att ytterligare åstadkomma en betydande minskad oljeförbrukning krävs konvertering av skolbyggandcr i Ljungskile där oljeförbrukningen är ca 80 m 3 /år. När det gäller andel förnybar och återvutmen energi i kommunala byggarrder har andelen sjunkit markant sedan sist redovisning på grund av att Din El där kommunen harelavtal redovisar en lägre andel förnybar el (28%) i den mix dc levererar till kunder som inte valt Bra miljöval För 20 l O var andelen förnybar el 54 % i den elmix som levererades från Din EJ. När fler kunder väljer Bra miljöval (Grön el) blir andelen förnybar el mindre i den mix som levereras till kunder som inte köper miljömärkt el. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunägda byggander ligger lite under genomsnittet i jämförelse med Sveriges Ekokommuner som är ca 79%. För gatubelysningen har energianvändningen minskat både totalt och per armatur. Energiförbrukning/lampa har minskat med 6,8% (451 kwh/lampa till420 kwhllampa). Energibesparing sker dels genom utbyte till 6 Byggnader som kommunen äger som tex skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej 7 l begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el odyl. 8

25 lågenergilampor, dels genom dimning av belysning nattetid. Bland annat är det numera lågenergilampor i tunneln mellan Strömstadvägen och Uddevalla sjukhus och dimning av belysning är infört på Kurödsområdet Det övergripande miljömålet innebär att vi själva ska minimera vår energianvändning och att förnybar energi ska priorieteras. Ett av de gemensamma miljömålen är att minska energianvändningen. Här finns det tretton handlingsplaner som bidrar till att uppfylla målet. Utav dessa har nio handlingsplaner uppfyllt och fyra är nästan uppfyllda. Öka tillgängligheten for förnybar energi är ett annat miljömål där vi bland annat har tagit fram en översiktsplan för vindkraft. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 20 Il med en kapacitet på 2 MW var. En dialogbaserad landskapsanalys har påbörjats som kommer att kopplas till översiktsplanen för vindkraft och annan fysisk planering. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring Skredsvik (i närheten av Hogstorp). En ny strategi för datoranvändningen i kommunen ger tydliga direktiv om hur vi minimerar energianvändningen pågår. En strategi för energieffektivisering har arbetats fram under året, som innehåller mål för att minska energianvändningen på ett effektivt sätt. 6. Vatten och 7. Avlopp Betydande aspekt: Är vi bra Blir vi Vattenanvändning Sort idag? bättre? Vattenanvändning i m J Walkersborgsbadet l/dag :i1 ~ Andel debiterad drickvattenleverans av den totala o/o ~ drickvattenlevansen " Vattenanvändning i hushåll liter/person och dygn Betydande aspekt: Är vi bra Blir vi Avloppsutsläpp Sort idag? bättre? Totalt utsläpp fosfor mg/l 0,22 0,22 0,21 Krav - gränsvärde mg/l 0,3 0,3 0,3 Totalt utsläpp kväve Krav- riktvärde mg/l mgfl 7,5 8,7 7, " " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Vattenanvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet. Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras. Walkersborgsbadet som är kommunens badhus står för en stor del av vattenanvändningen inom kommunens egen verksamheter och som vi har valt att följa upp. Walkersborgsbadet använder mycket vatten för att optimera reningen och hålla riktvärden. Ökningen av vattenförbrukningen under 20 l J beror på att badet var öppet hela sommaren. Tidigare år har Walkersborgsbadet varit stängt fem veckor på sommaren. Om man jämför med per dag som Walkersborgsbadet varit öppet är det ingen förändringjämfört med Andel debiterad vattenleverans avser vatten som är såltjämfört mot hela dricksvattenleveransen. Trenden visar på en viss förbättring för Detta kan till viss del bero på en systematisk läcksökning på ledningsnätet är påbörjad. Vattenanvändningen per person ligger under den genomsnittliga vattenförbrukningen i Sverige som är ca 180 l/person och dygn. I beräkningen ingår endast hushåll som är anslutna till vattenledningsnätet var Walkersborgsbadet öppet hela året. 9

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29

Miljöutredning för Laxå kommun. Uppdaterad 2015-06-29 Miljöutredning för Laxå kommun 2015 Uppdaterad 2015-06-29 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 GENOMFÖRANDE... 3 2. BESKRIVNING

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28mars 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28mars 2012 KALLELSE Föredragningslista l (4) 2012-03-21 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunstyrelsen Bäve, 2012-03-28 kl. Il :00 Sture Svennberg

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige.

ÅRSREDOVISNING 2009. Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och som slutligen godkänns av kommunfullmäktige. Uddevalla kommun Årsredovisning 2009 3 . Utsikt över bussterminalen på Kampenhof. Foto: Linn Alm, Medieklass Uddevalla gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2009 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Miljöredovisning 2011 Östersunds kommun INLEDNING...3 Inriktningsmål...3 Goda exempel...4 Uppföljning av miljömålen...4 KOMMUNENS MILJÖMÅL OCH RESULTAT...5 Luft och klimat...5 Energi...16 Miljön i Östersund...20

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2010 Verksamhetsplan Årsredovisning Bild: Anna Rehnberg 1 kr Miljö- och hälsoskydd 1 kr Politik 1 kr Kollektivtrafik 1 kr Färdtjänst 1 kr Teknisk planering 2 kr Räddningstjänst 3 kr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Miljö- redovisning 2012

Miljö- redovisning 2012 Miljö- redovisning 2012 Miljöredovisningen för 2012 har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Miljösamordnare Karin Meyer är ansvarig. Sammanställningen har skett med hjälp av Anne

Läs mer

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk

Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Miljöutredning och val av miljöcertifiering på Svalöfs gymnasium naturbruk Undertitel Caroline Eliasson 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet 1 Miljöutredning och

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöredovisning 2013 1 Östersunds kommun Kommunfullmäktige 20 mars 2014 INLEDNING...3 VÅR MILJÖPOLICY...4 VÅRT MILJÖARBETE...5 Så är miljöarbetet organiserat...5 Så sätter vi mål för miljöarbetet...6

Läs mer

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001

Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Vårt miljöarbete Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Härryda kommuns miljöredovisning 2001 Innehåll Skolträdgården viktig resurs för Rävlandaskolan Miljökalender till hushåll Sammanfattning...1 Inledning...3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun

Miljöredovisning 2008 Härryda kommun Miljöredovisning 28 Härryda kommun 29-4-9 Miljösamordningen Miljöredovisning Härryda kommun 28 1 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 28 I KORTHET... 3 INLEDNING... 5 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 6 RESULTAT

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 MILJÖBOKSLUT 2011 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 1 Innehållsförteckning 1 Försättsblad 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Ekokommun 6 Styrdokument 7 Karlskrona

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer