Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "------ ------------------ -- -- ----- -- ----"

Transkript

1 KALLELSE Föredragningslista l (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGe SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunfullmilldige Bohusläns museum, kl. 17:30 Ralph Steen Timo Rahkonen ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 2. Information om patientnämndens verksamhet Kl. 17:40 3. Allmänhetens frågestund 4. Kommunens delårsrapport augusti 2012 KS/2012: Granskning av underhåll av lokal- och KS/2010:635 fastighetsbestånd (revisionsrapport) 6. Revidering av miljöpolicy för Uddevalla KS/2012:70 kommun 7. Integrering av EMAS i styr- och KS/2012;391 ledningssystemet 8. Energieffektiviseringsstrategi för Uddevalla KS/20 Il :292 kommun 9. Utredning om stadsnätet KS/2011 :31 O l o. Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 12:41 O sammanu ädesdagar 2013 Il. Förteckning över motioner som inte avgjorts KS/2012:58 den 31 augusti Genomgång av EMAS - miljöledningssystem KS/2012:436 med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012

2 KALLELSE Föredragningslista 2 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFUI.I.MÄKTIOE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE Förslag till nytt vägnamn vid Torp Förslag till nytt vägnamn för nytt bostadsområde vid Rotviksbro Förslag till ändring av gränsen for adressområden Cederslund och Herrestad Hogen KS/20 12:443 KS/20 12:445 KS/20 12: Farslag till nytt kvartersnanm, Frankensberg KS/2012: Förslag tillnytt vägnamn, Ardmorevägen KS/20 12: Förslag till nytt vägnamn, Blåsoppvägen KS/20 12: Förslag till nytt vilgnamn, Blomsterängsvägen KS/20 12: Förslag till nytt vägnamn, Dalaängsvägen Nya rutiner för Vi Vill i Uddevalla! Filrv1!rv av fastigheten Bastionen 12 slutrapportering av uppdrag tilldelade kommunledningskontoret Reviderad bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Val av lekmannarevisor och ersättare till Uddevalla Vatten AB Val av lekmannarevisor och ersättare till Väst Vatten AB Val av ersättare i valnämnden efter Pia Kronvall (S) Val av ersättare i Bostadsstiftelsen Jacobsberg efter Leif Dahlstrand (FP) Avsägelse tl ån Siv Vadelius (FP) som ersättare i kommunfullmäktige Val av ersättare i socialnämnden efter Siv Vadelius (FP) Anmillnings~renden KS/2012:451 KS/2012:89 KS/2012:459 KS/20 12:439 KS/2012:468 KS/2012:471 KS/2012:414 KS/2012:322 KS/2012:444 KS/2012:472 KS/2012:472 KS/2012:1

3 KALLELSE Föredragningslista 3 (3) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNfUllMi\Kl'IGE ÄRENDE DNR FÖREDRAGANDE 32. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor och medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet skall snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin tel eller Annika Thorströmtel eller e-post

4 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 242 Genomgång av EMAS - miljöledningssystem med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 (KS/2012:436) Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsen ska avrapportering från styrgruppen för EMAS - kommunstyrelsens beredning - ske till kommunstyrelsen två gånger per år. I protokollet från genomgång av EMAS med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 har Miljöredovisningen för 2011 granskats och godkänts av extern revisor. Miljöredovisningen visar på att miljöförbättringar ha skett under Utvärdering av lagefterlevnad enligt kraven i EMAS har genomförts på godtagbart sätt inom organisationen. De tolv gemensamma detaljerade miljömålen för har följts upp och utvärderats och avslutas. Förslag att bibehålla två av tidigare miljömålen som mått. De miljömål som bibehålls som mått är: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/in v (2 %) gäller transporter. Minska koldioxidutsläpp med totalt 170 kg/inv(3,4%) varav 70 kg/inv (l,4%) gäller energianvändning. Förslag på tre nya Fairtrademål för har tagits fram. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Uppföljning av de gemensamma detaljerade miljömålen Extern miljörevision rapport på miljöredovisningen 20 Il. Miljöredovisning för verksamhetsåret 20 Il. Genomgång av EMAS med kommunsstyrelsens beredning Förslag på nya Fairtrademål Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöredovisningen för 20 Il, att gemensamma detaljerade miljömål avslutas, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN forts. 242 att bibehålla två av tidigare gemensamma detaljerade miljömålen som mått: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav l 00 kg/in v (2 %) gäller transporter Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/in v (l,4%) gäller energianvändning, samt att anta de tre nya Fairtrademålen. // /< '.::> /(~.'! Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 l UDD EV ALLA KOMMUN M ILJÖ OCH STADSBYGGNAD T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2012:436 HANDLÄGGARE Miljösamordnare Birgitte Johansson TELEFON Genomgång EMAS med kommunstyrelsens beredning delår Sammanfattning Enligt beslut i kommunstyrelsen ska avrapportering från styrgruppen for EMAS kommunstyrelsens beredning- ske till kommunstyrelsen två gånger per är. I protokollet från genomgång av EMAS med kommunstyrelsens beredning den 3 september 2012 har Miljöredovisningen får 2011 granskats och godkänts av extern revisor. Miljöredovisningen visar på att miljöfårbättringar ha skett under Utvärdering av lagefterlevnad enligt kraven i EMAS har genomforts på godtagbart sätt inom organisationen. De tolv gemensamma detaljerade miljömålen får har följts upp och utvärderats och avslutas. Förslag att bibehålla två av tidigare miljömålen som mått. De miljömål som bibehålls som mått är: Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav l 00 kg/inv (2 %) gäller transporter. Minska koldioxidutsläpp med totalt 170 kg/inv(3,4%) varav 70 kg/inv (1,4%) gäller energianvändning. Förslag på tre nya Fairtrademål för har tagits fram. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 6 september 2012 KS/2012:436 Uppföljning av de gemensamma detaljerade miljömålen Extern miljörevision rapport på miljöredovisningen 2011 Miljöredovisningen 2011 Genomgång av EMAS med kommunsstyrelsens beredning Förslag på nya Fairtrademål Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna miljöredovisningen för 2011

7 l UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2012:436 att gemensarruna detaljerade miljömål avslutas att bibehålla två av tidigare gemensarruna detaljerade miljömålen som mått Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/inv (t,4%) gäller energianvändning att anta de tre nya Fairtrademålen Beredningschecklista Områden att särskilt bevaka Ja Nej Ej akt l Påverkar ärendet Barn/ungdomar enligt barnkonventionen x 2 Påverkar ärendet Människors lika villkor x 3 Påverkar ärendet utmärkelsen En säker och mg kommun x 4 Påverkar ärendet Miljömål enligt bedömningsmall i 111..iJ.& x handbokeq 5 Påverkar ärendet Oversiktplanen x 6 Har diskussion forts med berörda grupper x 7 Medfor ärendet ekonomiska konsekvenser x 8 Finns mål kopplade till ärendet x ~ Miljö och stadsbyggnadschef :.3('1 {{~----:c:t ~ Birgitte Johanss6n c// - Miljösamordnare Expediera till

8 l* AL11 * l Uddevalla kommun liv, lust och täge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Uppföljning av de tolv gemensamma detaljerade miljömål (Kommunfullmäktige) Bilaga 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Miljöinformation-, veckans miljötips, information p hemsidan Mellan 2009 och 2010 har veckan miljötips funnits p hemsidan. Under 2011 övergick det till miljöintervjuer bland olika verksamheter i kommunen och som publicerades Uddevalla kommuns hemsida. Följande verksamheter har varit blivit intervjuade om sitt miljöarbete: skansverket (TK), Uddevalla Omnibus, Östrabogymnasiet, Uddevalla hem, Miljö och stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur och fritidsförvaltningen, Unnerödsskolan, Admore (socialtjänsten) Barn och utbildningsförvaltningen, Va- avdelningen (TK) samt Tekniska kontoret. I oktober 2011 lanserade Miljöbarometern som är ett digitalt presentations verktyg för kommunens miljöarbete. Ingängen till Miljöbarometern finns p kommunens hemsida (första sidan) Miljöbarometern används nu på Uddevalla.se där alla på ett enkelt sätt kan ta del av och kommunicera kommunens miljöarbete. Miljömålet avslutas C02 dag med inriktning mot kommuninvänarna Under december mänad 2011 fanns det på kommunens hemsida en miljöjulkalender med miljötips om konsumtion. Temadagen Upplev Uddevalla har genomfört med mänga aktlviter och information kring klimatet under blev det publikrekord med flera hundra besökare. Mänga tog del av information från energi och klimaträdgivarna. Under denna dag invigdes kommunens nya marina naturreservat. Pä Åleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som ocksä var mycket välbesökt. På Rådhuset har det varit flera föredrag med klimattemat. Miljömålet avslutas Ekologiskt livsmedel 25% inom kommunens verksamhet. Hänsyn tas till att livsmedel har minsta möjliga miljöpåverkan - närproducerat. Energi och klimatrådgivarna har under åren gjort riktade föredrag på klimattemat, bland annat på Bohusläns museum. De har delat ut månadens tips "klimatsmart till vardag och fest." De har ocksä med klimat som en del i den kontinuerliga energi- och klimatrådgivningen riktad till företag, skolor, organisationer och föreningar. I samband med Earth hour har klimatfrågan uppmärksammats Under har en ökning av ekologiska livsmedel skett för hela den kommunala verksamheten frän 4,1%- 7,1% Kostenheten på Barn och utbildning har under 2011 satsat p att minska klimatpäverkan skolmaten. Följande insatser har gjort: *Nötkött används mer sällan, istället serveras maträtter med kyckling eller fläskkött, som har en lägre klimatpäverkan. Ekologisk nötfärs serveras oftare. * Vegetariska maträtter p matsedeln. * Ris serveras mer sällan och "Mat korn"( =svenskt ris) har introducerats. * Större andel baljväxter (ärter, bönor o linser) i maten o på salladsbordet. * Potatis, tillagade på olika sätt för att öka intresset. * Fisk, "MSC märkt" väljs dä maträttertillagade av djupfryst fisk serveras.* Säsongsanpassade Miljömälet avslutas. Finns med bland de 66 uppdragen i strategisk plan

9 B"l 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål livsmedelsval. Inom socialtjänstens verksamhet har användningen av ekologiska livsmedel inte ökat under 2011 på grund av att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för detta. Det fattas ett tydligt och pedagogiskt informationssystem för att det skall kunna göras prisjämförelser mellan ekologiska och vanliga livsmedel i det dagliga arbetet. Uddevalla blir en Fair Trade City juni 2010 blev kommunen en Fairtrade city. Under 2011 har kommunen blivit omdiplomerad. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, Fjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, GammeJdags jultorg, Fairtradefika. Miljömålet avslutas Reklamkampanj på gatustoplar med slogan - En stolt stad Uddevalla Fairtrade city- vid två tillfällen. Avslutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtradeprodukter. f) Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Uppdraget är slutrapporterat och godkänt i kommunstyrelsen (KS/2011:528) samt i kommunfullmäktige Uppdraget är genomfört. Mellan har projektet "Miljöanpassad handel i stadskärnan" genomfört. Marknadsdagar för lokalproducenter arrangerades av centrumutvecklingen. Samarbete med centrumutvecklingen har lett till följande. Under hösten samordnades aktiviter kring klimat, miljö och fairtrade i samband med en citytorsdag i september. En samordnad tipspromenad arrangerades med frågor kring miljö/fairtrade och butikerna skänkte priser. Miljömålet avslutas Lista med 100 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företagare Har ej genomförts. Orsaken har varit att miljödiplomering av företag har prioriterats. Miljödiplomering är ett förenklat miljöledningssystem som innebär att företagen miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag varit engagerade i miljödiplomeringen Miljömålet avslutas Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter OBS! I dagsläget finns ingen statistik att tillgå för 2011 på kommunnivå. Senaste statistik för koldioxid är från Mellan har C02 utsläppen totalt minskat med ca 7% per inv Motsvara 290 kg/inv. Transportsidan har minskat utsläppen med ca 140 kg/inv. (3,4%). (Uppgifter hämtade från RUS- regional utveckling och samverkan) Miljömålet kvarstår Alla nämnder har haft handlingsplaner som bidrar till måluppfyllelse. Utav totalt femton handlingsplaner har 13 genomförts eller pågår. Det som ännu inte blivit genomfört är eecdrivning på två av förvaltningarna. (kultur och fritid samt räddningstjänsten) Barn och utbildning: Ta fram och sprida information om gående skolbussar. Tjänstecyklar har köpts in för kortare transporter.

10 8"1 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Kultur och fritid: Minska transporter med egen bil i tjänsten (pågår) Kommunledningskontoret: Ny logistikmodell för livsmedelsdistribution till alla kommunens mottagningsställen. (pågår) Räddningstjänsten: Differentierad utryckningsformation vid automatiska brandlarm. Objektets riskbild styr vilka fordon som åker på dessa typer av larm. Tekniska kontoret: Gemensam bilpool för kommunen. Upprättat en trafikplan, förbättrat och kompletterat gång och cykelbanor. Miljö och stadsbyggnad: Ecodrivutbildning för personalen, fysisk planering för ett nytt resecentrum, revidering av energiplanen (pågår) samt energieffektivisering strategi. Socialtjänsten: Elcyklar är inköpta till Centrumkontoret, Familjekontoret och Junokontoret samt hemtjänsten för att minska bruket av biltransporter. Elcyklarna används i varierande omfattning. Genomfört ecodriv- utbildning. l Öka antalet kollektivresenärer för buss och tåg. Gäller både befintliga och nya kollektivresenärer. Antalet kollektivresenärer har ökat mellan Utvecklingen beror på bland annat på möjligheten till fria resor för pensionärer över 75 år. En översyn över stadstrafikens linjer och turer har genomförts i syfte att öka kollektivresandet I tätorterna har pendelparkeringarna förbättrats. Närtrafik har utvecklats för att ge de som bor på landsbyggden en bättre service. Flera hållplatser har tillgänglighetsanpassats. Miljömålet avslutas, Kollektivresandet finns med i strategisk plan bland de 66 uppdragen Från 2012 övergår ansvaret för länets kollektivtrafik till Västra Götalandsregionen. Under 2011 fastställde kommunerna i Fyrbodal en gemensam målbild fram till 2025 som innebär en fördubbling av kollektivresandet fram till Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/inv (1,4%) gäller energianvändning OBS! I dagsläget finns ingen statistik att tillgå för 2011 på kommunnivå. Senaste statistik för koldioxid är från Mellan har C02 utsläppen minskat med 7% per person totalt. Motsvara 290 kg/inv. Energi har minskat med ca 150 kg/inv (3,6%) (Uppgifter hämtade från RUsregional utveckling och samverkan) Miljömålet kvarstår Alla nämnder har haft handlingsplaner som bidrar till måluppfyllelse. Utav tretton handlingsplaner har nio uppfyllts och fyra pågår arbete med. Inom kommunägda fastigheter arbetas det kontinuerligt med minskning av energianvändning. All nybyggnation energieffektiviseras och möjlighet till solenergi ses över. Energieffektiviseringsstrategin för hela kommunen har tagits fram och godkänts av Energimyndigheten. Innehåller strategi för både energi och transporter.

11 s 1 1 Gemensamma Uppföljning Förslag på åtgärd detaljerade miljömål Kommunledningskontoret: Har gjort informationsinsatser kring åtgärder och goda exempel på hur företagare och invånare i Uddevalla minskar energianvändningen Räddningstjänsten: Successiv har utfasning av äldre glödlampor till lågenergilampor samt översyn och byte av äldre lysrörsarmaturer gjorts. Barn och utbildning: Kommunens energi och klimatrådgivare har tagit fram lektionsmaterial som skickats ut till rektorer. Erbjudande om besök från densamme till skolor och APT. Energirådgivarna har besökt Forshällaskolan samt HCB. I samband med ombyggnaden av Sommerhemskolan har energieffektivisering gjort. Tekniska kontoret: Gatubelysningen har minskat med 10%, processkemikalier har minska med 36%, konverteringar (värmekällor har byts ut från olja till fjärrvärme och pellets) har bidragit till en minskning av oljeförburkningen från 500m3/år till 124 m3/år. Miljö och stadsbyggd: Fysisk planering som underlättar etaberingen av vindkraft, fjärrvärme och biobränsleproduktion. Revidering av energiplan (pågår) Socialtjänsten: Projekt för kartläggning och förslag på åtgärder för at minska energiförbrukning på ett äldreboende har genomförts. Goda exempel som sprids vidare. Kultur och fritid: För Fridhemsanläggningen (ishallen) harelanvändningen minskat genom större utnyttjande av fjärrvärme. Agnebergshallen elförbrukning har också minskat genom personalens stora engagemang med ca kwh Öka tillgången på förnybar energi i samarbete med näringslivet med syfte att öka tillgången för kommuninvånarna Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändning Genom en ny framtagen cykelkarta marknadsföra säker och god framkomlighet med cykel till friluftsliv, arbete och köpcentra Översiktsplan för vindkraft har antagits. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 2011 med en kapacitet på 2 MW var. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring skredsvik (i närheten av Hogstorp). Kommer att ingå i!t estrategin som!t-avdelningen arbetar med. Ny cykelkarta togs fram 2009 och en uppdatering har gjort under Cykelkartan har också pekat ut platser från Natur och kulturguiden. Cykelkartan har delats ut i samband med olika arrangemang. Miljömålet avslutas satsningar på förnybar energi finns med i strategiskplan bland de 66 uppdragen Miljömålet avslutas Miljömålet avslutas satsningar på cykel och cykelplan finns med i strategiskplan bland de 66 uppdragen

12 Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 1 av 3 DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- REVISION FöretaQ:Uddevalla kommun Certifikat nr: Revisionskriterium: SS-EN ISO 14001:2004, EMAS Revisionsdatum: förordning EG nr 1221/2009 (EMASIII) Aktivitet Reviderad( e) plats( er) och skift Revisionens mål och omfattning Företagsdokumentation somdenna revision grundas på(manual, osv.) Dcertifieringsrevision- steg 1 D steg 11 D Domcertifiering DÄndrat scope (omfattning) DSärskilt kontrollsyfte: xannat: Efterrevision avseende avvikelser från revision D Dokumentgranskning ingår Revisionen gjord på mitt kontor Granskning av reviderad EMAS-redovisning, samt korrigerande åtgärder till avvikelser från Reviderad EMAS-redovisning Handlingsplaner till avvikelser. Revisionsledare Erland Fernerud l Revisionsdag(ar): 2 timmar Preliminärt datum för nästa revision (plats( er), skift och processer) Bestäms senare DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION Fortsatt EMAS-registrering samt godkännande av EMAS-redovisningen rekommenderas. DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRADEN FÖR FÖRBÄTTRING Vid revisionen har granskats : -Reviderad miljöredovisning för Uddevala kommun, daterad mars Handlingsplaner samt verifikat som styrker vidtagna åtgärder med anledning av avvikelse ERFE 1 från revision Miljöredovisning för 2011 Vid föregående revision lämnades i avvikelse ERFE 2, 4 st. synpunkter på behov av förtydliganden och kompletteringar i miljöredovisningen. l den reviderade versionen som nu granskats har dessa brister åtgärdats. Redovisningen är bra redigerad och lättläst. Den ger en bra beskrivning av det miljöarbete som bedrivs i Uddevalla kommun och av tillstånd och utveckling för olika miljöparametrar. l de fall kärnindikatorer eller andra indikatorer för miljöprestanda inte kunnat redovisas fullt ut för organisationen i sin helhet har godtagbara förklaringar till detta lämnats i redovisningen. De parametrar för vilka miljöprestandauppgifter redovisas är relevanta utifrån den miljöutredning och den identifiering av miljöaspekter som gjorts tidigare. Vid stickprov har god överensstämmelse förelegat mellan granskat underlag och redovisade miljöprestandauppgifter. Redovisningen bedöms vara tillförlitlig, trovärdig och korrekt. Redovisningen uppfyller de krav som ställs i EMAS-förordningen Redovisningen kan godkännas. Utvärdering av lagefterlevnad. Vid föregående revision konstaterades att utvärdering av lagefterlevnad inte genomförts i alla delar av organisationen vilket resulterade i en större avvikelse. Utvärdering av efterlevnaden är upplagd så att samtliga förvaltningar har tagit fram egna rutiner för hur utvärderingen ska genomföras. Förvaltningarnas resultat ska därefter redovisas till miljösamordnarna på Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Vid revisionen konstaterades att två av förvaltningarna inte hade j redovisat resultatet av sin utvärdering (Kultur och Fritid och Räddningstjänsten) Inom BUN har endast 18 av 72 enheter redovisat resultatet.

13 ä Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 2av 3 Kommunen har nu översänt material som visar att utvärdering av lagefterlevnad genomförts på godtagbart sätt inom organisationen. Avvikelsen stängs DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA Har ej granskats vid denna revision DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS) Se bifogade Stor avvikelse stor avvikelse Liten avvikelse Liten avvikelse Antal öppna iakttagelser konstaterad avhjälpt konstaterad avhjälpt avvikelser Tidigareaktivitet Nuvarande aktivitet o Möjligheter till förbättring har identifieratsx Ja, se rapporttext DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- CERTIFIKAT Registrerade uppgifter Organisationens namn Uddevalla kommun (identiskt med namnet på certifikatet) Miljö och stadsbyggnad Förändringar noterade under granskningen OJa x Nej Certifieringens omfattning (scope) Produktion av service och tjänster samt myndighetsutövning OJa x Nej Plats(er) som certifieringen omfattar Uddevalla kommun OJa x Nej Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope) OJa x Nej Produktlinje(r) O Ja x Nej Godkänd(a) uteslutning(ar) OJa x Nej Certifikatetsl-ens giltighetstid OJa x Nej Uppföljningsintervall var 6:e månad OJa x Nej Antal anställda 5000 OJa x Nej Kontaktperson hos företaget Birgitte Johansson OJa x Nej Adress Uddevalla OJa x Nej

14 ä Bilaga 4 Revisionsrapport GT002, rev. 2 l Document # GF l Release Date: 01/08/2007 l Sid 3 av 3 Sverige E-postadress OJa x Nej Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice).Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda. DEL 7: KUNDENS BEKRÄFTELSE Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna. Rapportdatum: Erland Fernerud Revisionsledarens underskrift Erland Fernerud Företagets representants underskrift DISTRIBUTIONSLIST A D Originalrapport till huvudkontoret D Kopia av rapport till kund Handlingsplanl-er skickas direkt till revisionsledaren alternativt till, lnterte.ksemkocertification AB Box Kista Besöksadress: Tershamnsgatan 43, Kista, Stockholm Tel:

15 Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 UDDEVALLA KOMMUN

16 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat Förvaltningsvisa miljömål Framtiden Bilaga 1 -Redovisning av kärnindiktorer Miljöredovisningen för 2011, en uppdaterad kortversion av 2009 års redovisning. Nästa fullständiga redovisning - som avser kommer under våren Miljöredovisning 2011 Uddevalla kommun, mars 2012 Sammanställning av faktaunderlag: Uddevalla kommun miljösamordnare Birgitte Johansson, e-post Pia Svensson alternativ vår hemsida Omslagsbild: Mikael Reinhart kommunekolog Uddevalla kommun. Miljöredovisningen är granskad och godkänd av ackrediterad miljökontrollant (nr 1639) SEMKO Certification AB Uddevalla

17 En hållbar framtid för Uddevalla kommun Uddevalla kommun har sedan mänga år arbetat planerat och mälinriktat med miljöfrågor och blev 2004, vilket vi är väldigt stolta över, Sverige första kommun att registreras enligt EMAS. EMAS, är EUs frivi lligamiljöstyrnings- och miljörevisionsordning och syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att formedla ett trovärdigt budskap till marknaden och medborgama om resultatet av miljöarbetet Här redovisar vi öppet hur vår verksamhet påverkar miljön, vad vi har gjort för att minimera denna påverkan och vad vi planerar att göra i framtiden. När du läser denna redovisning är det fortfarande mycket arbete som återstår. Men genom vårt nuvarande och kommande miljöarbete tar vi ytterligare ett steg till en hållbar framtid. Uddevallas miljöpolicy Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet med Miljöbalkens intentioner: Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av fysisk eller psykisk påverkan Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer Bevara den biologiska mångfalden Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås Miljöpolicyn skall uppfyllas genom att: Steg fur steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet Alla kommunala nänmder och styrelser skall ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbctet Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för konununcn Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den kommunala verksamheten Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt Mål och resultat 2011 Uddevalla kommun har fokus på att bli en fossilfri kommun och att minska energianvändningen. Fullmäktige har tagit beslut om 12 miljömål för Il med inriktning på att minska klimatpåverkan. Samtliga furvaltningar bar tagit fram egna handlingsplaner för hur målen ska uppnås. På så sätt har vi skapa en bra plattform för allas delaktighet. Två av dessa 12 miljömål genomfördes under 20 I O och finns med i miljöredovisningen 201 O. Det ena miljömålet var att ta fram en cykelkarta för Uddevalla kommun. Det andra miljömålet var att Uddevalla skulle bli en Fairtrade city. Det som redovisas för 2011 är de 10 återstående miljömålen. Vår miljöredovisning omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och övriga organisationer. Detta har bland annat hänt under året: Miljödiplomering av furetag. 27 företag har påbörjat processen att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och 14 toretag har nått målet. Orodiplomering av Fairtrade city. En markandsundersökning visar att antalet rättvisemärkta produkter har ökat inom handeln. Lansering av Miljöbarometern på hemsidan. Miljöbarometern är en digital programvara fur att redovisa miljöarbetet på ett tydligt sätt. Va- projekt för att kretsloppsanpassade enskilda avlopp har påbörjats l

18 Översiktsplan för vindkraft är klar och godkänd. Är vi bra idag - blir vi bättre? Varje betydande miljöaspekts nyckeltal har bedömts utifrån kommunens egen situation eller i jämförelse med Sveriges Ekokommuner 1 där sådant nyckeltal finns tillgängliga. Inom miljöaspekten avfall gör vi en jämförelse med branschorganisationen för avfallshantering och återvinning, (se avfallsverige.se och FTI.se). l kolumnen "Är vi bra idag?" redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive aspekt. Är gubben glad betyder detta att nuläget är positivt, är gubbe ledsen är nuläget negativt är gubben medioker är nuläget oförändrat. I kolumnen "Blir vi bättre?" har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på en treårs trend där den gröna uppåtgående pilen att trenden är bättre år från år och den röda nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gul pil visar på en oförändrad trend under denna period. Där nyckeltalet bygger på antalet anställda i kommunhusct, anställda i hela kommunen samt antalet kommun invånare har vi i de två första fallen utgått från personalavdelningens uppgifter på ca 350 st anställda i kommunhuset och st anställda i Uddevalla kommun. Vidjämförelser med Sveriges ekokommuner har vi valt att använda Uddevalla kommuns definition på antalet anställda. Uppgiften om antalet kommun invånare har tagits från SCB och är för 2011 ca invånare. 1. Medborgare och lokala verksamhetsutövare samt 15. Övriga intressenter Betydande aspekt: lnfonnation till medborgare och lokala verksamhetsutövare Antalet miljödiplomerade företag i Uddevalla Antal planerade möten/aktiviteter i kalendarier biologiskt mångfald Antal besökare på hemsidan uddevalla.se ink!. underliggande sidor Åkermark som omfattas av EU:s stödregler för ekologisk odling/ Den totala åkermarken i Uddevalla kommun Åkermark som omfattas av KRAVkontroll/Den totala åkennarken i Uddevalla kommun Den totala 2 kommunytan/andelen 3 skyddad natur Sort st 3 17 st st o/o % % 6, ,4 Är vi bra idag? Blir vi bättre "... " Övergripande mål Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling. Gemensamma detaljerade mål Miljöinformation- infonnation på hemsidan C02 dag med inriktning mot kommuninvånarna Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Resultat Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Lista med 1 00 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företag Ej Uppfyllt 1 Sveriges ekokommuner är en Ideell förening där 83 kommuner ingår. Jämförande nyckeltal är från Avser landyta med insjöar och vattendrag exklusive marin yta. 3 Skyddad natur är naturreservatbildning cxh biotopskydd ej Natura 2000 områden 2

19 Information till medborgare, lokala verksamhetsutövare och övriga intressenter följs upp årligen av sju nyckeltal Två nya nycketal har tillkommit 20 Il. Miljödiplomerade företag är ett nyckeltal som vi kommer att följa. Under 2011 har satsningar gjorts för att små och medelstora företag ska kunna bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och itmebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Många företag har påbörjat arbetet och 14 företag blev klara och godkända under året. r samband med miljödiplomering har all personal fått grundläggande miljöutbildning som har anordnats i kommunens regi. Totalt under året har 170 personer deltagit i dessa miljöutbildningar. Under året togs ett nytt kalendarium fram för möten och arrangemang inom miljöområdet tillsammans med studiefrämjandet och dess medlemsorganisationer samt Bohusläns Museum. Det har genomförts 65 olika möten och arrangemang. Många har besökt kommunens hemsida och antalet besökare har öka sedan förra året. Bedömningen utgår från vårt interna resultat som visa en positiv utveckling. Andelen åkermark som får stöd för ekologisk odling från EU är oförändrad och de senaste uppgifter som finns tillgängliga är från 20 l O. Nyckctalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre och varierar mellan olika kommuner. Andelen åkermark som är kravkontrollerade är något lägre för 20 l O och är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. Detta nycketal järnfor vi oss med Sveriges ekokommuner. Här finns en stor variation mellan kommunerna. Andelen naturskyddsområden (naturreservat och biotoper) är oförändrad och inga nya områden har antagits under Två nya områden är på gång under Det övergripande och långsiktiga målet innebär att vi ska främja och uppmuntra våra medborgare och lokala verksamhetsutövare till att minska miljöbelastningen. Vi ska också skapa forutsättningar och samverka för en hällbar utveckling. Under 20 Il har kommunen blivit orodiplomerad som en Fairtrade city. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, rjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, GammeJdags jul torg, Fairtrade-fika. Reklamkampanj på gatustolpar med slogan -En stolt stad Uddevalla Fairtrade city- vid två till fållen. A vs lutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtrad e produkter. Det finns fyra detaljerade miljömål som gäller fram till slutet av 20 Il. Miljömålet att ta fram en lista med l 00 miljötips har inte genomförts. Orsaken har varit att vi har prioriterat att arbeta med miljödiplomering av företag. Miljödiplomeringen är ett forenklat miljöledningssystem som innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag har varit engagerade i miljödiplomering och 14 företag har blivit diplomerade under året Övriga miljömål har uppfyllt. Miljöinformation med veckans miljötips har under året byts ut till miljöintervjuer bland kommunens olika verksamheter och bolag. Under oktober månad lanserades "Miljö barometern" som är en digital programvara, där kommunens miljöarbete är samlat. Under året har temadagen" Upplev Uddevalla" genomfört med många aktiviter och information kring klimatet. I år blev det publikrekord med flera hundra besökare. Många tog del av information från energi och klimatrådgivama. På Aleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som också var mycket välbesökt. Energi och klimatrådgivarna har under året arrangerat flertal aktiviteter/föreläsningar om energi och klimatfrågor. Utvecklingen av samarbetet med butikerna har främst skett genom centrumutvecklingen. En gång i månaden är det förlängd öppettid i centrum med olika arrangemang och jippo. Torsdagkvällen i september var det inriktning på miljö och rättvishandel 3

20 Myndighetsutövning Betydande aspekt: Myndighetsutövning inom miljöområdet Antal miljögranskade beslut med miljöpåverkan där bedömningsmall har användsftotala antalet beslut med % miljöpåverkan <lär bedömningsmallen ska användas Antal ärenden enligt Miljöbalken som har lett till beslut. Antal invånare/antal ärenden enligt Miljöbalken Hur stor del av tillsynplanen för miljö (uppfyllnadsgraden) som har blivit % genomförd Sort st st Är vi bra Blir vi idag? bättre? o ~ 'id " " Övergripande m ål Gemensamma detaljerade m ål Resultat All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn. Myndighetsutövning som berör miljöområdet sker inom Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Tekniska nämnden och består av fastställande av lokala foreskrifter, faststä llande av taxor, tillsyn, tillståndsgivande, bidragsgivning samt fastställande av detaljplaner. Samtliga former av myndighetsutövningen sker med stöd av Kommunallagen och Förvaltningslagen. Det finns rutin som beskriver vilka typer av beslut som avses och när bedömningsmallen ska användas. Det är beslut som rör lokalisering av bebyggelse, V A-frågor, renhållningen, planärenden, samråd och remissförfarande med strategisk1: viktig karaktär. Delegationsärenden avses inte. Miljöområdet följs upp genom att beräkna antalet miljögranskade beslut i relation till det totala antalet beslut. En bedömningsmall är framtagen för att underlätta och tydliggöra vilken miljöpåverkan ett beslut ger. Beslut som fattas ska bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen (se Västra Götalandsregionens hemsida Den framtagna bedömningsmallen säkerställa att Uddevalla kommuns myndighetsutövning sker med största möjliga miljöhänsyn. Användning av bedömningsmallen har under 20 Il inte gjorts på miljöärenden som har kommit till kommunsstyre Isen, vilket ger en negativ bedömning. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. Bedömningsmallen har används på facknämndsnivån. Miljöområdet följs även upp genom antalet ärenden som handläggs enligt miljöbalken och som tas beslut om i nämnden. Som ettjämförelsetal - antalet invånare per ärende som visa en positiv utveckling. Tillsynsplanen gäller inom miljöområdet och är ett krav i Miljöbalken. Jämförelse är utifrån vår egen verksamhet och har i år bedömts som oförändrat. 3. Produktion av varor och tjänster Betydande aspekt: Beslut rörande miljö {ej myndighetsutövning) Sort 2009 Antal beslut rörande planer och strategiska dokument där bedömningsmallen har använts!totala antalet planer och strategiska beslut där bedömningsmallen ska användas Är vi bra idag? % o Blir vi bättre? 4

21 Betydande aspekt: Utbildning Totala antal elever (grundskola och gymnasium) kommunala och friskolor Antal besökare till Naturskolan Aleslån Andel elever som har besökt Naturskolan Aleslån av totala antal elever Antal skolor anmälda till Grön Flagg Andelen miljöcertifierade skolor av totala antalet skolor Sort st st o/o st o/o Är vi bra idag? Blir vi bättre? ~ ~ ~ ~ Betydande aspekt: Teknisk service Antalleveranspunkter vatten Antal leveranspunkter avlopp Reningsgrad, fosfor (omhändertagande) "Reningsgrad, kväve (omhändertagande) Total mängd hushållsavfall (gröna och övriga påsar) Sort st st % % ton Är vi bra Idag? ~ Blir vi bättre? ".. ~ " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Inom detta miljöområde har tre betydande miljöaspekter identifierats. Bedömning är gjord i jämforelse med den egna verksamheten för de flesta av nyckeltalen. Aspekten andelen skolor anmälda till Grön Flagg har vi jämfört oss med övriga Sverige och utgått ifrån uppgifter från organisationen "Håll Sverige Rent". Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning): innefattar bland annat Kommunfullmäktiges beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt styrande dokument som verksamhetskort och verksamhetsplan. Två ärenden har hanterats av kommunsstyrelsen där bedömningsmall har används i ett av ärendena. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. All utbildning påverkar eleverna och ett av utbildningssyftena är att skapa forutsättningar för att utveckla en hållbar framtid. Många förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg som är Håll Sverige Rents egen miljömärkning for skolor. Alla kommunägda skolor i ingår i kommunens EMAS-registering vilket är bctydigt högre än genomsnittet (14 %) bland Sveriges Ekokommuner (andelen miljöcertifierade skolor). Antalet Grön Flagg-enheter har legat relativt stabilt i kommunen de senaste åren. De som tidigare haft Grön Flagg och tappat den är huvudsakligen de forskolor som varit kommunala och fatt fristående huvudmän. Under 20 l! har naturskolans personal arbetat med en del projekt som frnansierats utifrån och som inte involverat så många skolbesök. DärfOr har besöksantalet minskat. Av det totala antalet besökare kommer l 671 stycken från vår egen forvaltning och l 021 från andra verksamheter. Dessa är bland annat andra kommunala forvaltningar, pensionärsgrupper, Frivilligcentrum, Friluftsfrämjandet, 4 35% av alla skolor l Uddevalla kommun drivs i privat regi. Förra årets siffror utgick ifrån alla skolor som drivs l kommunal regi. 5 Med reningsgrad menas årsmedelvärdetför reduktion av kväve och fosfor i avloppsvatten. Reduktionen beräknas på skillnaden i halter mellan inkommande och utgående vatten i reningsverket. 5

22 lärarstudenter från Högskolan Väst och andra naturskolor i Sverige. Det är endast bokade besök som finns med i statistiken, spontanbesökare finns inte med. Av besökarna från vår egen förvaltning står grundskolan för den största andelen. Teknisk service innefattar all kommunal service och mäts bland annat genom antalet leveranspunkter for distribution av rent vatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering. Vi har ett bra omhändertagande på vårt vatten i Uddevalla kommun, som vi renar från kväve och fosfor för att minska risken för övergödning. Reningsgraden på kväve har minskat marginellt under 20 J l. Mängden hushållssopor har minskat något 20 Il vilket är positiv och innebär att källsorteringen och sortering av farligt avfall fungerar bättre. Den direkta miljöpåverkan från detta område återfinns under många av de andra miljöområdena; framförallt energi, vatten, avlopp, avfall och transporter. 4. Material och råvaror samt 1 O. Inköp och upphandling Betydande aspekt: Användning av material och råvaror Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköpet kaffe i kommunal verksamhetlivsmedelavtal Andelen rättvisemärkta blommor av totala inköpet av blommor i den kommunala verksamheten Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköp kaffe i kommunal verksamhet - avtal kaffemaskin Sort % ,8 % 8,5 % Är vi bra idag? Blir vi bättre? " Andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten av totala inköpen av livsmedel i kommunal verksamhet % 4,1 5,4 7.1 " Betydande aspekt: Inköp och Är vi bra Blir vi upphandling Sort idag? bättre? Andel centrala upphandlingar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör Andelleverantörsbedömningar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör % 100 % ~ Övergripande mål Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras. Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling. Gemensamma detaljerade mål Ekologisk mat inom kommunens verksamheter 25% Resultat 7, 1 % ej uppfyllt Miljöområdet som berör material och råvaror är inriktad på kommunens egen verksamhet och följs upp genom fyra nyckeltal Nuläget har bedömts utifrån den egna verksamheten för alla nyckeltal undantag inköp av ekologisk mat där bedömningen sker utifrån Sveriges Ekokommunema. Uppföljningen av kaffe, blomn10r och livsmedel räknas utifrån kostnadsprocenten. Uppföljning av rättvisemärkt kaffe är ett nytt nyckeltal for kommunens egen verksamhet. För avtalet på kaffemaskinens kaffe visar ett oförändrat resultat från förra året. En stor ökning etisk märkt kaffe från livsmedelsavtalet har 6

23 gjort sedan 2009 när vi började mäta. Upphandling av blommor som är etiskt märkta är ett nytt avtal och som vi kommer att följa över tid. Andelen ekologisk mat for kommunens verksamheter är fortfarande låg (7, l%) jämfört med Sveriges ekokommuner (l l%). Orsaken bar varit att kostnaderna for livsmedel har ökat. Som ett steg för att minska klimatpåverkan har kostenheten inom Barn och utbildning satsat på bland annat mer baljväxter och mindre nötkött. Kostenheten arbetar också med att minska matsvi1met i skolan. Vid inköp och upphandling innebär målet att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led. Bedönmingen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv. I samband med nya upphandlingar görs en leverantörsbedömning. Leverantören beskriver då sitt eget miljöarbete och om de har ett miljö ledningssystem. Hur stor del som är miljömärkt som kommunen köper in totalt är det i dagsläget svårt att få fram statistik på. Det övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att mininera vår förbrukning och att köpa miljöanpassade produkter om det är ekonomiskt möjligt. Vi ska också verka for att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin förbrukning. Det gemensamma detaljerade miljömålet är att vi ska öka andelen ekologiska livsmedel. Det är främst inom skolan och äldreomsorgen som inköp av livsmedel sker. Det är ovisst om målet går att uppnå. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna saknas. Kostenheten inom barn och utbildningjobbar intensivt mot detta mål och kommer under 2012 att servera ekologisk mjölk under en period för att se hur andelen ekologiska livsmedel påverkas, kontroll av leveranssäkerheten samt hur budget påverkas. Mer att läsa om skolan och socialtjänstens miljömål och handlingsplaner for att öka andelen ekologiskt och närproducerat finns i avsnittet" Förvaltningsvisa miljömål" sid 14 Den 6 juni 2010 tog kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen emot diplom av styrelseordförande för Fairtrade i Sverige, Karin Lexen, som visar att Uddevalla nu är en Fairtrade City. 7

24 5 Energi Betydande aspekt: Användning av el och Är vi bra Blir vi olja Sort idag? bättre? Energianvändningen i Fridhemshallen (Ishall) Energianvändningen Gatubelysning kw h kw h/dag T kw h/arm atur ~ Energianvändning för uppvärmning1m 2 kwh/m kommunala byggnader Total olja för uppvärmning i m3 6 kommunala byggnader Andel förnybar och återvunnen energi jämfört med totala % energianvändningen i 6 kommunala byggnader ~ ~ " " " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Energianvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Minska koldioxidutsläppen med 1,4 o/o per invånare gäller energianvändningen Delvis uppfyllt utav tretton handlingsplaner nio har uppfyllts och fyra är nästan uppfyllt Öka kommuninvånarnas tillgänglighet för förnybar energi i samarbete med näringslivet. Uppfyllt Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändningen Pågår Inom aspekten "användning av el och olja" håller vi kontinuerligt på med besparingsåtgärder. De flesta bedömningar av nuläget är i jämförelse med den egna verksamheten. Fridhemsball en, som är vår ishall är numera ansluten till fjärrvärmenätet. Under 20 l O installerades ett s.k. lågemission tak på Fridhemshallen. Det innebär att strålningsvärmen mot taket reduceras och därmed minskas drifttiden för kylmaskinerna. Ökningen av energianvändningen på Fridhem beror på att det varit öppet fler dagar under 20 Il. Energianvändningen för uppvärmning minskar, vilket är en positiv trend. Nyckeltalet för oljeanvändningen visar att en mycket liten mängd olja används för uppvärmning för kommunens egna byggnader. Minskad förbrukning beror på konvertering till fjärrvärme av enstaka objekt samt försäljning av byggander med oljepanna. För att ytterligare åstadkomma en betydande minskad oljeförbrukning krävs konvertering av skolbyggandcr i Ljungskile där oljeförbrukningen är ca 80 m 3 /år. När det gäller andel förnybar och återvutmen energi i kommunala byggarrder har andelen sjunkit markant sedan sist redovisning på grund av att Din El där kommunen harelavtal redovisar en lägre andel förnybar el (28%) i den mix dc levererar till kunder som inte valt Bra miljöval För 20 l O var andelen förnybar el 54 % i den elmix som levererades från Din EJ. När fler kunder väljer Bra miljöval (Grön el) blir andelen förnybar el mindre i den mix som levereras till kunder som inte köper miljömärkt el. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunägda byggander ligger lite under genomsnittet i jämförelse med Sveriges Ekokommuner som är ca 79%. För gatubelysningen har energianvändningen minskat både totalt och per armatur. Energiförbrukning/lampa har minskat med 6,8% (451 kwh/lampa till420 kwhllampa). Energibesparing sker dels genom utbyte till 6 Byggnader som kommunen äger som tex skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej 7 l begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el odyl. 8

25 lågenergilampor, dels genom dimning av belysning nattetid. Bland annat är det numera lågenergilampor i tunneln mellan Strömstadvägen och Uddevalla sjukhus och dimning av belysning är infört på Kurödsområdet Det övergripande miljömålet innebär att vi själva ska minimera vår energianvändning och att förnybar energi ska priorieteras. Ett av de gemensamma miljömålen är att minska energianvändningen. Här finns det tretton handlingsplaner som bidrar till att uppfylla målet. Utav dessa har nio handlingsplaner uppfyllt och fyra är nästan uppfyllda. Öka tillgängligheten for förnybar energi är ett annat miljömål där vi bland annat har tagit fram en översiktsplan för vindkraft. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 20 Il med en kapacitet på 2 MW var. En dialogbaserad landskapsanalys har påbörjats som kommer att kopplas till översiktsplanen för vindkraft och annan fysisk planering. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring Skredsvik (i närheten av Hogstorp). En ny strategi för datoranvändningen i kommunen ger tydliga direktiv om hur vi minimerar energianvändningen pågår. En strategi för energieffektivisering har arbetats fram under året, som innehåller mål för att minska energianvändningen på ett effektivt sätt. 6. Vatten och 7. Avlopp Betydande aspekt: Är vi bra Blir vi Vattenanvändning Sort idag? bättre? Vattenanvändning i m J Walkersborgsbadet l/dag :i1 ~ Andel debiterad drickvattenleverans av den totala o/o ~ drickvattenlevansen " Vattenanvändning i hushåll liter/person och dygn Betydande aspekt: Är vi bra Blir vi Avloppsutsläpp Sort idag? bättre? Totalt utsläpp fosfor mg/l 0,22 0,22 0,21 Krav - gränsvärde mg/l 0,3 0,3 0,3 Totalt utsläpp kväve Krav- riktvärde mg/l mgfl 7,5 8,7 7, " " Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Vattenanvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet. Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras. Walkersborgsbadet som är kommunens badhus står för en stor del av vattenanvändningen inom kommunens egen verksamheter och som vi har valt att följa upp. Walkersborgsbadet använder mycket vatten för att optimera reningen och hålla riktvärden. Ökningen av vattenförbrukningen under 20 l J beror på att badet var öppet hela sommaren. Tidigare år har Walkersborgsbadet varit stängt fem veckor på sommaren. Om man jämför med per dag som Walkersborgsbadet varit öppet är det ingen förändringjämfört med Andel debiterad vattenleverans avser vatten som är såltjämfört mot hela dricksvattenleveransen. Trenden visar på en viss förbättring för Detta kan till viss del bero på en systematisk läcksökning på ledningsnätet är påbörjad. Vattenanvändningen per person ligger under den genomsnittliga vattenförbrukningen i Sverige som är ca 180 l/person och dygn. I beräkningen ingår endast hushåll som är anslutna till vattenledningsnätet var Walkersborgsbadet öppet hela året. 9

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2011... 1 Förvaltningsvisa miljömål... 15

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2010... 1 Förvaltningsvisa miljömål...13 Framtiden...22

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem

Revisionsrapport. Dokumentgranskning ingår. Siljan Skog Spårbarhetssystem GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Siljan Skog AB (Mulitsite) Certifikatnr: 1700831 Revisionskriterium: PEFC ST 2002:2013

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 UDDEVALLA KOMMUN Innehåll Ett steg mot hållbar utveckling... 3 Uddevalla kommun i korthet... 4 Vår verksamhet... 4 Så här arbetar vi med miljöfrågan... 6 Mål och

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

3. Obligatoriska krav

3. Obligatoriska krav 3. Obligatoriska krav Områden med gröna rubrikfält fylls i av arrangören. Åtgärd Förklara åtgärd Kommentar till kravet 1. Lagkrav Arrangören har identifierat och efterlever de krav som finns gällande anmälnings-

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

BOENDE OCH STADSUTVECKLING

BOENDE OCH STADSUTVECKLING Hur mår Jönköpings kommun? Gröna kommunala nyckeltal 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 1 2 VÅR LIVSMILJÖ 2 3 BOENDE OCH STADSUTVECKLING 6 4 ENERGI OCH TRANSPORTER 7 5 PRODUKTION OCH KONSUMTION 9 Hur

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014.

Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2007-2020. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2011-2014. Miljöpolitiskt program för Västerbottens läns landsting 27-22. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 211-214. Miljöredovisning för år 211 Sammanfattning Detaljmål 211 214 211 Resultat 211 1.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

REVISIONSRAPPORT Datum/Date

REVISIONSRAPPORT Datum/Date REVISIONSRAPPORT Datum/Date 2004-08-26 Certifikat nr/certificate No CE 37 50 M Sida/Page 1 (6) Kopia till SP-Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Göteborgs Universitet, Gemensamma förvaltningen Göteborgs

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå:

Resepolicy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06. Siv.Helzen@upplandsvasby.se. Nivå: Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2009-09-30 Siv Helzén 08-590 971 06 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2006:110 Siv.Helzen@upplandsvasby.se Resepolicy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

Miljöredovisning. Tio effektmål är uppnådda eller ser ut att uppnås. Tre effektmål osäkert om de kan uppnås. Två effektmål blir svåra att uppnå

Miljöredovisning. Tio effektmål är uppnådda eller ser ut att uppnås. Tre effektmål osäkert om de kan uppnås. Två effektmål blir svåra att uppnå Miljöredovisning Ansvarsområde Miljöredovisningen visar utvecklingen inom ett antal prioriterade miljöområden, utpekade i kommunens miljöplan. Redovisningen omfattar Järfälla som geografiskt yta och Järfälla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Miljöredovisning - EMAS

Miljöredovisning - EMAS Miljöredovisning - EMAS Övergripande politisk vision för Östersunds kommun Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund är den gemensamma, grundläggande visionen för Östersunds

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Bygg- och miljönämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Bygg- och miljönämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Anordnat Solenergi-seminarie

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335

Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-09-02 256 Upphandling av livsmedel frukt, grönsaker och potatis. KS 2014-335 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Robertsfors Verksamhetsledningssystem - VLS Teknisk plattform Flexite Rapporteringssystem och dokumenthanteringssystem ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:1999 Föreningar Idrott Kultur Natur Kommunala

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Miljöberättelse Hi3G Access AB

Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelse Hi3G Access AB Miljöberättelsen är giltig under perioden 2013-04-01-2014-04-30 Innehåll Organisation och verksamhet Miljöpåverkan Miljömål 2013 Genomförda miljöförbättringar Nyckeltal Bilagor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer