Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun"

Transkript

1 Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011

2 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat Förvaltningsvisa miljömål Framtiden Bilaga 1 Redovisning av kärnindiktorer Miljöredovisningen för 2011, en uppdaterad kortversion av 2009 års redovisning. Nästa fullständiga redovisning som avser 2012 kommer under våren Miljöredovisning 2011 Uddevalla kommun, mars 2012 Sammanställning av faktaunderlag: Uddevalla kommun miljösamordnare Birgitte Johansson, e-post Pia Svensson alternativ vår hemsida Omslagsbild: Mikael Reinhart kommunekolog Uddevalla kommun. Miljöredovisningen är granskad och godkänd av ackrediterad miljökontrollant (nr 1639) SEMKO Certification AB Uddevalla

3 En hållbar framtid för Uddevalla kommun Uddevalla kommun har sedan många år arbetat planerat och målinriktat med miljöfrågor och blev 2004, vilket vi är väldigt stolta över, Sverige första kommun att registreras enligt EMAS. EMAS, är EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning och syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden och medborgarna om resultatet av miljöarbetet. Här redovisar vi öppet hur vår verksamhet påverkar miljön, vad vi har gjort för att minimera denna påverkan och vad vi planerar att göra i framtiden. När du läser denna redovisning är det fortfarande mycket arbete som återstår. Men genom vårt nuvarande och kommande miljöarbete tar vi ytterligare ett steg till en hållbar framtid. Uddevallas miljöpolicy Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet med Miljöbalkens intentioner: Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av fysisk eller psykisk påverkan Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer Bevara den biologiska mångfalden Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås Miljöpolicyn skall uppfyllas genom att: Steg för steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet Alla kommunala nämnder och styrelser skall ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbetet Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för kommunen Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den kommunala verksamheten Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt Mål och resultat 2011 Uddevalla kommun har fokus på att bli en fossilfri kommun och att minska energianvändningen. Fullmäktige har tagit beslut om 12 miljömål för med inriktning på att minska klimatpåverkan. Samtliga förvaltningar har tagit fram egna handlingsplaner för hur målen ska uppnås. På så sätt har vi skapa en bra plattform för allas delaktighet. Två av dessa 12 miljömål genomfördes under 2010 och finns med i miljöredovisningen Det ena miljömålet var att ta fram en cykelkarta för Uddevalla kommun. Det andra miljömålet var att Uddevalla skulle bli en Fairtrade city. Det som redovisas för 2011 är de 10 återstående miljömålen. Vår miljöredovisning omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och övriga organisationer. Detta har bland annat hänt under året: Miljödiplomering av företag. 27 företag har påbörjat processen att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och 14 företag har nått målet. Omdiplomering av Fairtrade city. En markandsundersökning visar att antalet rättvisemärkta produkter har ökat inom handeln. Lansering av Miljöbarometern på hemsidan. Miljöbarometern är en digital programvara för att redovisa miljöarbetet på ett tydligt sätt. Va- projekt för att kretsloppsanpassade enskilda avlopp har påbörjats 1

4 Översiktsplan för vindkraft är klar och godkänd. idag blir vi Varje betydande miljöaspekts nyckeltal har bedömts utifrån kommunens egen situation eller i jämförelse med Sveriges Ekokommuner 1 där sådant nyckeltal finns tillgängliga. Inom miljöaspekten avfall gör vi en jämförelse med branschorganisationen för avfallshantering och återvinning, (se avfallsverige.se och FTI.se). I kolumnen redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive aspekt. Är gubben glad betyder detta att nuläget är positivt, är gubbe ledsen är nuläget negativt är gubben medioker är nuläget oförändrat. I kolumnen har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på en treårs trend där den gröna uppåtgående pilen att trenden är bättre år från år och den röda nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gul pil visar på en oförändrad trend under denna period. Där nyckeltalet bygger på antalet anställda i kommunhuset, anställda i hela kommunen samt antalet kommun invånare har vi i de två första fallen utgått från personalavdelningens uppgifter på ca 350 st anställda i kommunhuset och st anställda i Uddevalla kommun. Vid jämförelser med Sveriges ekokommuner har vi valt att använda Uddevalla kommuns definition på antalet anställda. Uppgiften om antalet kommun invånare har tagits från SCB och är för 2011 ca invånare. 1. Medborgare och lokala verksamhetsutövare samt 15. Övriga intressenter Betydande aspekt: Information till medborgare och lokala verksamhetsutövare Sort bättre Antalet miljödiplomerade företag i Uddevalla st 3 17 Antal planerade möten/aktiviteter i kalendarier biologiskt mångfald st Antal besökare på hemsidan uddevalla.se inkl. underliggande sidor st Åkermark som omfattas av EU:s stödregler för ekologisk odling/ Den totala åkermarken i Uddevalla kommun Åkermark som omfattas av KRAVkontroll /Den totala åkermarken i Uddevalla kommun % % Den totala 2 kommunytan/andelen 3 skyddad natur % 6,7 9,4 9,4 Övergripande mål Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling. Gemensamma detaljerade mål Miljöinformation - information på hemsidan CO2 dag med inriktning mot kommuninvånarna Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Resultat Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Lista med 100 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företag Ej Uppfyllt 1 Sveriges ekokommuner är en ideell förening där 83 kommuner ingår. Jämförande nyckeltal är från Avser landyta med insjöar och vattendrag exklusive marin yta. 3 Skyddad natur är naturreservatbildning och biotopskydd ej Natura 2000-områden 2

5 Information till medborgare, lokala verksamhetsutövare och övriga intressenter följs upp årligen av sju nyckeltal. Två nya nycketal har tillkommit Miljödiplomerade företag är ett nyckeltal som vi kommer att följa. Under 2011 har satsningar gjorts för att små och medelstora företag ska kunna bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Många företag har påbörjat arbetet och 14 företag blev klara och godkända under året. I samband med miljödiplomering har all personal fått grundläggande miljöutbildning som har anordnats i kommunens regi. Totalt under året har 170 personer deltagit i dessa miljöutbildningar. Under året togs ett nytt kalendarium fram för möten och arrangemang inom miljöområdet tillsammans med Studiefrämjandet och dess medlemsorganisationer samt Bohusläns Museum. Det har genomförts 65 olika möten och arrangemang. Många har besökt kommunens hemsida och antalet besökare har öka sedan förra året. Bedömningen utgår från vårt interna resultat som visa en positiv utveckling. Andelen åkermark som får stöd för ekologisk odling från EU är oförändrad och de senaste uppgifter som finns tillgängliga är från Nycketalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre och varierar mellan olika kommuner. Andelen åkermark som är kravkontrollerade är något lägre för 2010 och är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. Detta nycketal jämför vi oss med Sveriges ekokommuner. Här finns en stor variation mellan kommunerna. Andelen naturskyddsområden (naturreservat och biotoper) är oförändrad och inga nya områden har antagits under Två nya områden är på gång under Det övergripande och långsiktiga målet innebär att vi ska främja och uppmuntra våra medborgare och lokala verksamhetsutövare till att minska miljöbelastningen. Vi ska också skapa förutsättningar och samverka för en hållbar utveckling. Under 2011 har kommunen blivit omdiplomerad som en Fairtrade city. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, Fjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, Gammeldags jul torg, Fairtrade-fika. Reklamkampanj på gatustolpar med slogan - En stolt stad Uddevalla Fairtrade city - vid två tillfällen. Avslutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtradeprodukter. Det finns fyra detaljerade miljömål som gäller fram till slutet av Miljömålet att ta fram en lista med 100 miljötips har inte genomförts. Orsaken har varit att vi har prioriterat att arbeta med miljödiplomering av företag. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem som innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag har varit engagerade i miljödiplomering och 14 företag har blivit diplomerade under året Övriga miljömål har uppfyllt. Miljöinformation med veckans miljötips har under året byts ut till miljöintervjuer bland kommunens olika verksamheter och bolag. Under oktober månad lanserades Miljöbarometern som är en digital programvara, där kommunens miljöarbete är samlat. Under året har temadagen Upplev Uddevalla genomfört med många aktiviter och information kring klimatet. I år blev det publikrekord med flera hundra besökare. Många tog del av information från energi och klimatrådgivarna. På Åleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som också var mycket välbesökt. Energi och klimatrådgivarna har under året arrangerat flertal aktiviteter/föreläsningar om energi och klimatfrågor. Utvecklingen av samarbetet med butikerna har främst skett genom centrumutvecklingen. En gång i månaden är det förlängd öppettid i centrum med olika arrangemang och jippo. Torsdagkvällen i september var det inriktning på miljö och rättvishandel. 3

6 Myndighetsutövning Betydande aspekt: Myndighetsutövning inom miljöområdet Sort Antal miljögranskade beslut med miljöpåverkan där bedömningsmall har används/totala antalet beslut med miljöpåverkan där bedömningsmallen ska användas % Antal ärenden enligt Miljöbalken som har lett till beslut. st Antal invånare/antal ärenden enligt Miljöbalken st Hur stor del av tillsynplanen för miljö (uppfyllnadsgraden) som har blivit genomförd % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn. Myndighetsutövning som berör miljöområdet sker inom Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Tekniska nämnden och består av fastställande av lokala föreskrifter, fastställande av taxor, tillsyn, tillståndsgivande, bidragsgivning samt fastställande av detaljplaner. Samtliga former av myndighetsutövningen sker med stöd av Kommunallagen och Förvaltningslagen. Det finns rutin som beskriver vilka typer av beslut som avses och när bedömningsmallen ska användas. Det är beslut som rör lokalisering av bebyggelse, VA-frågor, renhållningen, planärenden, samråd och remissförfarande med strategiskt viktig karaktär. Delegationsärenden avses inte. Miljöområdet följs upp genom att beräkna antalet miljögranskade beslut i relation till det totala antalet beslut. En bedömningsmall är framtagen för att underlätta och tydliggöra vilken miljöpåverkan ett beslut ger. Beslut som fattas ska bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen (se Västra Götalandsregionens hemsida Den framtagna bedömningsmallen säkerställa att Uddevalla kommuns myndighetsutövning sker med största möjliga miljöhänsyn. Användning av bedömningsmallen har under 2011 inte gjorts på miljöärenden som har kommit till kommunsstyrelsen, vilket ger en negativ bedömning. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. Bedömningsmallen har används på facknämndsnivån. Miljöområdet följs även upp genom antalet ärenden som handläggs enligt miljöbalken och som tas beslut om i nämnden. Som ett jämförelsetal antalet invånare per ärende som visa en positiv utveckling. Tillsynsplanen gäller inom miljöområdet och är ett krav i Miljöbalken. Jämförelse är utifrån vår egen verksamhet och har i år bedömts som oförändrat. 3. Produktion av varor och tjänster Betydande aspekt: Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning) Sort Antal beslut rörande planer och strategiska dokument där bedömningsmallen har använts/totala antalet planer och strategiska beslut där bedömningsmallen ska användas %

7 Betydande aspekt: Utbildning Totala antal elever (grundskola och gymnasium) kommunala och friskolor Antal besökare till Naturskolan Åleslån Andel elever som har besökt Naturskolan Åleslån av totala antal elever Sort st st % Antal skolor anmälda till Grön Flagg st Andelen miljöcertifierade skolor av totala antalet skolor % Betydande aspekt: Teknisk service Sort Antal leveranspunkter vatten st Antal leveranspunkter avlopp st Reningsgrad, fosfor (omhändertagande) 5 Reningsgrad, kväve (omhändertagande) % % Total mängd hushållsavfall (gröna och övriga påsar) ton Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Inom detta miljöområde har tre betydande miljöaspekter identifierats. Bedömning är gjord i jämförelse med den egna verksamheten för de flesta av nyckeltalen. Aspekten andelen skolor anmälda till Grön Flagg har vi jämfört oss med övriga Sverige och utgått ifrån uppgifter från organisationen Håll Sverige Rent. Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning): innefattar bland annat Kommunfullmäktiges beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt styrande dokument som verksamhetskort och verksamhetsplan. Två ärenden har hanterats av kommunsstyrelsen där bedömningsmall har används i ett av ärendena. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. All utbildning påverkar eleverna och ett av utbildningssyftena är att skapa förutsättningar för att utveckla en hållbar framtid. Många förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg som är Håll Sverige Rents egen miljömärkning för skolor. Alla kommunägda skolor i ingår i kommunens EMAS-registering vilket är betydigt högre än genomsnittet (14 %) bland Sveriges Ekokommuner (andelen miljöcertifierade skolor). Antalet Grön Flagg-enheter har legat relativt stabilt i kommunen de senaste åren. De som tidigare haft Grön Flagg och tappat den är huvudsakligen de förskolor som varit kommunala och fått fristående huvudmän. Under 2011 har naturskolans personal arbetat med en del projekt som finansierats utifrån och som inte involverat så många skolbesök. Därför har besöksantalet minskat. Av det totala antalet besökare kommer stycken från vår egen förvaltning och från andra verksamheter. Dessa är bland annat andra kommunala förvaltningar, pensionärsgrupper, Frivilligcentrum, Friluftsfrämjandet, 4 35% av alla skolor i Uddevalla kommun drivs i privat regi. Förra årets siffror utgick ifrån alla skolor som drivs i kommunal regi. 5 Med reningsgrad menas årsmedelvärdet för reduktion av kväve och fosfor i avloppsvatten. Reduktionen beräknas på skillnaden i halter mellan inkommande och utgående vatten i reningsverket. 5

8 lärarstudenter från Högskolan Väst och andra naturskolor i Sverige. Det är endast bokade besök som finns med i statistiken, spontanbesökare finns inte med. Av besökarna från vår egen förvaltning står grundskolan för den största andelen. Teknisk service innefattar all kommunal service och mäts bland annat genom antalet leveranspunkter för distribution av rent vatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering. Vi har ett bra omhändertagande på vårt vatten i Uddevalla kommun, som vi renar från kväve och fosfor för att minska risken för övergödning. Reningsgraden på kväve har minskat marginellt under Mängden hushållssopor har minskat något 2011 vilket är positiv och innebär att källsorteringen och sortering av farligt avfall fungerar bättre. Den direkta miljöpåverkan från detta område återfinns under många av de andra miljöområdena; framförallt energi, vatten, avlopp, avfall och transporter. 4. Material och råvaror samt 10. Inköp och upphandling Betydande aspekt: Användning av material och råvaror Sort Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköpet kaffe i kommunal verksamhet - livsmedelavtal % ,8 Andelen rättvisemärkta blommor av totala inköpet av blommor i den kommunala verksamheten Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköp kaffe i kommunal verksamhet - avtal kaffemaskin Andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten av totala inköpen av livsmedel i kommunal verksamhet % 8,5 - % % 4,1 5,4 7,1 Betydande aspekt: Inköp och upphandling Sort Andel centrala upphandlingar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör Andel leverantörsbedömningar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör % % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras. Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling. Ekologisk mat inom kommunens verksamheter 25% 7,1 % ej uppfyllt Miljöområdet som berör material och råvaror är inriktad på kommunens egen verksamhet och följs upp genom fyra nyckeltal. Nuläget har bedömts utifrån den egna verksamheten för alla nyckeltal undantag inköp av ekologisk mat där bedömningen sker utifrån Sveriges Ekokommunerna. Uppföljningen av kaffe, blommor och livsmedel räknas utifrån kostnadsprocenten. Uppföljning av rättvisemärkt kaffe är ett nytt nyckeltal för kommunens egen verksamhet. För avtalet på kaffemaskinens kaffe visar ett oförändrat resultat från förra året. En stor ökning etisk märkt kaffe från livsmedelsavtalet har 6

9 gjort sedan 2009 när vi började mäta. Upphandling av blommor som är etiskt märkta är ett nytt avtal och som vi kommer att följa över tid. Andelen ekologisk mat för kommunens verksamheter är fortfarande låg (7,1%) jämfört med Sveriges ekokommuner (11%). Orsaken har varit att kostnaderna för livsmedel har ökat. Som ett steg för att minska klimatpåverkan har kostenheten inom Barn och utbildning satsat på bland annat mer baljväxter och mindre nötkött. Kostenheten arbetar också med att minska matsvinnet i skolan. Vid inköp och upphandling innebär målet att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led. Bedömningen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv. I samband med nya upphandlingar görs en leverantörsbedömning. Leverantören beskriver då sitt eget miljöarbete och om de har ett miljöledningssystem. Hur stor del som är miljömärkt som kommunen köper in totalt är det i dagsläget svårt att få fram statistik på. Det övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att mininera vår förbrukning och att köpa miljöanpassade produkter om det är ekonomiskt möjligt. Vi ska också verka för att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin förbrukning. Det gemensamma detaljerade miljömålet är att vi ska öka andelen ekologiska livsmedel. Det är främst inom skolan och äldreomsorgen som inköp av livsmedel sker. Det är ovisst om målet går att uppnå. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna saknas. Kostenheten inom barn och utbildning jobbar intensivt mot detta mål och kommer under 2012 att servera ekologisk mjölk under en period för att se hur andelen ekologiska livsmedel påverkas, kontroll av leveranssäkerheten samt hur budget påverkas. Mer att läsa om skolan och socialtjänstens miljömål och handlingsplaner för att öka andelen ekologiskt och närproducerat finns i avsnittet Förvaltningsvisa miljömål sid 14 Den 6 juni 2010 tog kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen emot diplom av styrelseordförande för Fairtrade i Sverige, Karin Lexén, som visar att Uddevalla nu är en Fairtrade City. 7

10 5 Energi Betydande aspekt: Användning av el och olja Sort Energianvändningen i Fridhemshallen (Ishall) kwh kwh/dag Energianvändningen Gatubelysning Energianvändning för uppvärmning/m 2 6 kommunala byggnader Total olja för uppvärmning i 6 kommunala byggnader 7 Andel förnybar och återvunnen energi jämfört med totala energianvändningen i 6 kommunala byggnader kwh/arm atur kwh/m m % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Energianvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Minska koldioxidutsläppen med 1,4% per invånare gäller energianvändningen Delvis uppfyllt utav tretton handlingsplaner nio har uppfyllts och fyra är nästan uppfyllt Öka kommuninvånarnas tillgänglighet för förnybar energi i samarbete med näringslivet. Uppfyllt Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändningen Pågår Inom aspekten användning av el och olja håller vi kontinuerligt på med besparingsåtgärder. De flesta bedömningar av nuläget är i jämförelse med den egna verksamheten. Fridhemshallen, som är vår ishall är numera ansluten till fjärrvärmenätet. Under 2010 installerades ett s.k. lågemission tak på Fridhemshallen. Det innebär att strålningsvärmen mot taket reduceras och därmed minskas drifttiden för kylmaskinerna. Ökningen av energianvändningen på Fridhem beror på att det varit öppet fler dagar under Energianvändningen för uppvärmning minskar, vilket är en positiv trend. Nyckeltalet för oljeanvändningen visar att en mycket liten mängd olja används för uppvärmning för kommunens egna byggnader. Minskad förbrukning beror på konvertering till fjärrvärme av enstaka objekt samt försäljning av byggander med oljepanna. För att ytterligare åstadkomma en betydande minskad oljeförbrukning krävs konvertering av skolbyggander i Ljungskile där oljeförbrukningen är ca 80 m 3 /år. När det gäller andel förnybar och återvunnen energi i kommunala byggander har andelen sjunkit markant sedan sist redovisning på grund av att Din El där kommunen har elavtal redovisar en lägre andel förnybar el (28%) i den mix de levererar till kunder som inte valt Bra miljöval. För 2010 var andelen förnybar el 54 % i den elmix som levererades från Din El. När fler kunder väljer Bra miljöval (Grön el) blir andelen förnybar el mindre i den mix som levereras till kunder som inte köper miljömärkt el. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunägda byggander ligger lite under genomsnittet i jämförelse med Sveriges Ekokommuner som är ca 79%. För gatubelysningen har energianvändningen minskat både totalt och per armatur. Energiförbrukning/lampa har minskat med 6,8% (451 kwh/lampa till 420 kwh/lampa). Energibesparing sker dels genom utbyte till 6 Byggnader som kommunen äger som tex skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej 7 I begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el odyl. 8

11 lågenergilampor, dels genom dimning av belysning nattetid. Bland annat är det numera lågenergilampor i tunneln mellan Strömstadvägen och Uddevalla sjukhus och dimning av belysning är infört på Kurödsområdet. Det övergripande miljömålet innebär att vi själva ska minimera vår energianvändning och att förnybar energi ska priorieteras. Ett av de gemensamma miljömålen är att minska energianvändningen. Här finns det tretton handlingsplaner som bidrar till att uppfylla målet. Utav dessa har nio handlingsplaner uppfyllt och fyra är nästan uppfyllda. Öka tillgängligheten för förnybar energi är ett annat miljömål där vi bland annat har tagit fram en översiktsplan för vindkraft. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 2011 med en kapacitet på 2 MW var. En dialogbaserad landskapsanalys har påbörjats som kommer att kopplas till översiktsplanen för vindkraft och annan fysisk planering. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring Skredsvik (i närheten av Hogstorp). En ny strategi för datoranvändningen i kommunen ger tydliga direktiv om hur vi minimerar energianvändningen pågår. En strategi för energieffektivisering har arbetats fram under året, som innehåller mål för att minska energianvändningen på ett effektivt sätt. 6. Vatten och 7. Avlopp Betydande aspekt: Vattenanvändning Sort Vattenanvändning i Walkersborgsbadet m 3 l/dag Andel debiterad drickvattenleverans av den totala drickvattenlevansen % Vattenanvändning i hushåll liter/person och dygn Betydande aspekt: Avloppsutsläpp Sort Totalt utsläpp fosfor Krav - gränsvärde mg/l mg/l 0,22 0,3 0,22 0,3 0,21 0,3 Totalt utsläpp kväve Krav riktvärde mg/l mg/l 7,5 12 8,7 12 7,9 12 Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Vattenanvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet. Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras. Walkersborgsbadet som är kommunens badhus står för en stor del av vattenanvändningen inom kommunens egen verksamheter och som vi har valt att följa upp. Walkersborgsbadet använder mycket vatten för att optimera reningen och hålla riktvärden. Ökningen av vattenförbrukningen under 2011 beror på att badet var öppet hela sommaren. Tidigare år har Walkersborgsbadet varit stängt fem veckor på sommaren. Om man jämför med per dag som Walkersborgsbadet varit öppet är det ingen förändring jämfört med Andel debiterad vattenleverans avser vatten som är sålt jämfört mot hela dricksvattenleveransen. Trenden visar på en viss förbättring för Detta kan till viss del bero på en systematisk läcksökning på ledningsnätet är påbörjad. Vattenanvändningen per person ligger under den genomsnittliga vattenförbrukningen i Sverige som är ca 180 l/person och dygn. I beräkningen ingår endast hushåll som är anslutna till vattenledningsnätet var Walkersborgsbadet öppet hela året. 9

12 Bedömningen för utsläpp av fosfor och kväve har jämförts med det tillåtna Gräns och Riktvärdet. Bedömningen är att vi är bra idag. Gränsvärdet för utsläpp av fosfor respektive riktvärdet för utsläpp av kväve klarades med mycket god marginal. Övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med vattenbesparing, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin vattenanvändning. Det innebär också att vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken. Kommunalt vatten och avlopp är väl utbyggt och anslutningar av kustnära fritidsbebyggelse/- permanentbebyggelse sker successivt. Ett stort projekt har genomförts med en överföringsledning mellan Ljungskile och Uddevalla. En sträcka på närmare 3 mil som ger möjligheter för boende längs denna kust att ansluta sig till kommunalt vatten- och avloppsnät. Under 2011 har ett projekt för kretsloppsanpassat enskilda avlopp påbörjats. Syftet med projektet är att enskilda avlopp så långt det är möjligt ska kretsloppsanpassas. Avloppsvatten från toaletten innehåller koncentrerad näring och är fritt från kemikalier och bör återanvändas som näring på åkermark. För att det ska vara enkelt för fastighetsägare att välja en kretsloppslösning för avloppet måste det finnas ett färdigt system för att hämta avloppsvattnet, lagra och göra det fritt från smittoämnen och för att sprida avloppsvattnet på åkermark. Mer om detta projekt går att läsa om på kommunens hemsida - uddevalla.se. 8. Avfall Betydande aspekt: 9 Avfallshantering Sort Insamlad mängd tidningar (tidskrifter, kataloger och reklamutskick) kg/inv Insamlad mängd glasförpackningar kg/inv Insamlad mängd pappersförpackningar (ink.wellpapp) Insamlad mängd plastförpackningar (hårdoch mjukplast hushåll) kg/inv kg/inv Insamlad mängd metallförpackningar kg/inv Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar kg/inv Insamlad mängd farligt avfall, hushåll kg/inv Total mängd hushållsavfall exkl producentansvar Andelen röda påsar (brännbart avfall) av den totalamängden hushållsavfall (exkl producentansvar) Andelen gröna påsar (organiskt avfall) av den totalamängden hushållsavfall (exkl producentansvar) kg/inv % % Insamlad andel rötavfall i hushållsopor % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Den totala avfallsmängden ska minimeras och det avfall som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs. återanvändas, återvinnas som material eller energi eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minsta möjliga påverkan på miljön.. 9 Alla uppgifter om nycketalen kommer från kommunala bolaget Uddevalla energi. 10 Insamling av farligt avfall är från hushållen bygger på statistik från miljöstationerna 11 Måttet innebär andelen insamlat matavfall (gröna påsar) samt hemkompostering av den totala mängden rötbart avfall som Uddevallas invånare ger upphov till. En invånare i Sverige beräknas ge upphov till i genomsnitt 100 kg rötbart avfall per år. Denna siffra är baserad på plocktester vid avfallsanläggningar runt om i Sverige. 10

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2010... 1 Förvaltningsvisa miljömål...13 Framtiden...22

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2012 Innehåll Framtiden byggs av oss idag... Uddevalla kommun i korthet 1 Vår verksamhet. 1 Så här arbetar vi med

Läs mer

------ ------------------ -- -- ----- -- ----

------ ------------------ -- -- ----- -- ---- KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-10-02 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGe SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Kommunfullmilldige Bohusläns museum, 2012-10-10 kl. 17:30 Ralph Steen Timo

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 UDDEVALLA KOMMUN Innehåll Ett steg mot hållbar utveckling... 3 Uddevalla kommun i korthet... 4 Vår verksamhet... 4 Så här arbetar vi med miljöfrågan... 6 Mål och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Grundläggande Miljökunskap

Grundläggande Miljökunskap Grundläggande Miljökunskap Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC Hållbar utveckling Dagens program Hållbar utveckling

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Miljöplan 2014-2020. Inledning

Miljöplan 2014-2020. Inledning Miljöplan 2014-2020 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare i kommunen. För att fortsätta

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90

Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr MB 31 a 1 (6) MILJÖPLAN 2014-2020 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30 90 Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att

Läs mer

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106

Gröna nyckeltal. för Höörs kommun. Antaget 2009-12-16 KF 106 Gröna nyckeltal för Höörs kommun Antaget 2009-12-16 KF 106 Inledning Gröna nyckeltal är ett sätt att mäta miljötillstånd och visa på trender inom miljöområdet. Den första uppsättningen gröna nyckeltal

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

BOENDE OCH STADSUTVECKLING

BOENDE OCH STADSUTVECKLING Hur mår Jönköpings kommun? Gröna kommunala nyckeltal 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 1 2 VÅR LIVSMILJÖ 2 3 BOENDE OCH STADSUTVECKLING 6 4 ENERGI OCH TRANSPORTER 7 5 PRODUKTION OCH KONSUMTION 9 Hur

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun

Miljöplan Miljöplan Timrå kommun Miljöplan 2014-2020 Miljöplan 2014 2020 1Timrå kommun Inledning Timrå kommunkoncern profilerade sig tidigt som ekokommun och har som övergripande mål att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetens namn. Miljöberättelse för år 2014 2014-01-15 1. Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB. Gatuadress: Alidelundsgatan 11 MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetens namn Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Borås Djurpark AB Gatuadress: Alidelundsgatan 11 Postadress: Box 502 501 13 Borås Miljösamordnare: Per-Arne Persson Telefon:

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi 2014

Miljöinformation Skara Energi 2014 Miljöinformation Skara Energi 2014 2 Miljöinformation Skara Energi 2014 Skara Energi har under 2014 arbetat med att lyfta in miljömål i bolagets styrkort för att miljömålen ska bli tydligare i helheten

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer