Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun"

Transkript

1 Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2011

2 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat Förvaltningsvisa miljömål Framtiden Bilaga 1 Redovisning av kärnindiktorer Miljöredovisningen för 2011, en uppdaterad kortversion av 2009 års redovisning. Nästa fullständiga redovisning som avser 2012 kommer under våren Miljöredovisning 2011 Uddevalla kommun, mars 2012 Sammanställning av faktaunderlag: Uddevalla kommun miljösamordnare Birgitte Johansson, e-post Pia Svensson alternativ vår hemsida Omslagsbild: Mikael Reinhart kommunekolog Uddevalla kommun. Miljöredovisningen är granskad och godkänd av ackrediterad miljökontrollant (nr 1639) SEMKO Certification AB Uddevalla

3 En hållbar framtid för Uddevalla kommun Uddevalla kommun har sedan många år arbetat planerat och målinriktat med miljöfrågor och blev 2004, vilket vi är väldigt stolta över, Sverige första kommun att registreras enligt EMAS. EMAS, är EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning och syftar till att effektivisera och ständigt förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden och medborgarna om resultatet av miljöarbetet. Här redovisar vi öppet hur vår verksamhet påverkar miljön, vad vi har gjort för att minimera denna påverkan och vad vi planerar att göra i framtiden. När du läser denna redovisning är det fortfarande mycket arbete som återstår. Men genom vårt nuvarande och kommande miljöarbete tar vi ytterligare ett steg till en hållbar framtid. Uddevallas miljöpolicy Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet med Miljöbalkens intentioner: Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av fysisk eller psykisk påverkan Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer Bevara den biologiska mångfalden Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att ett kretslopp uppnås Miljöpolicyn skall uppfyllas genom att: Steg för steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet Alla kommunala nämnder och styrelser skall ur miljösynpunkt granska och utvärdera den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbetet Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för kommunen Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den kommunala verksamheten Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt Mål och resultat 2011 Uddevalla kommun har fokus på att bli en fossilfri kommun och att minska energianvändningen. Fullmäktige har tagit beslut om 12 miljömål för med inriktning på att minska klimatpåverkan. Samtliga förvaltningar har tagit fram egna handlingsplaner för hur målen ska uppnås. På så sätt har vi skapa en bra plattform för allas delaktighet. Två av dessa 12 miljömål genomfördes under 2010 och finns med i miljöredovisningen Det ena miljömålet var att ta fram en cykelkarta för Uddevalla kommun. Det andra miljömålet var att Uddevalla skulle bli en Fairtrade city. Det som redovisas för 2011 är de 10 återstående miljömålen. Vår miljöredovisning omfattar både den interna verksamheten och det utåtriktade miljöarbetet till våra kommuninvånare, näringsliv och övriga organisationer. Detta har bland annat hänt under året: Miljödiplomering av företag. 27 företag har påbörjat processen att bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och 14 företag har nått målet. Omdiplomering av Fairtrade city. En markandsundersökning visar att antalet rättvisemärkta produkter har ökat inom handeln. Lansering av Miljöbarometern på hemsidan. Miljöbarometern är en digital programvara för att redovisa miljöarbetet på ett tydligt sätt. Va- projekt för att kretsloppsanpassade enskilda avlopp har påbörjats 1

4 Översiktsplan för vindkraft är klar och godkänd. idag blir vi Varje betydande miljöaspekts nyckeltal har bedömts utifrån kommunens egen situation eller i jämförelse med Sveriges Ekokommuner 1 där sådant nyckeltal finns tillgängliga. Inom miljöaspekten avfall gör vi en jämförelse med branschorganisationen för avfallshantering och återvinning, (se avfallsverige.se och FTI.se). I kolumnen redovisar vi vår bedömning för nuläget inom respektive aspekt. Är gubben glad betyder detta att nuläget är positivt, är gubbe ledsen är nuläget negativt är gubben medioker är nuläget oförändrat. I kolumnen har pilar använts för att ange utvecklingens riktning. Pilarnas riktning bygger på en treårs trend där den gröna uppåtgående pilen att trenden är bättre år från år och den röda nedåtgående pilen visar på en försämring år från år och den gul pil visar på en oförändrad trend under denna period. Där nyckeltalet bygger på antalet anställda i kommunhuset, anställda i hela kommunen samt antalet kommun invånare har vi i de två första fallen utgått från personalavdelningens uppgifter på ca 350 st anställda i kommunhuset och st anställda i Uddevalla kommun. Vid jämförelser med Sveriges ekokommuner har vi valt att använda Uddevalla kommuns definition på antalet anställda. Uppgiften om antalet kommun invånare har tagits från SCB och är för 2011 ca invånare. 1. Medborgare och lokala verksamhetsutövare samt 15. Övriga intressenter Betydande aspekt: Information till medborgare och lokala verksamhetsutövare Sort bättre Antalet miljödiplomerade företag i Uddevalla st 3 17 Antal planerade möten/aktiviteter i kalendarier biologiskt mångfald st Antal besökare på hemsidan uddevalla.se inkl. underliggande sidor st Åkermark som omfattas av EU:s stödregler för ekologisk odling/ Den totala åkermarken i Uddevalla kommun Åkermark som omfattas av KRAVkontroll /Den totala åkermarken i Uddevalla kommun % % Den totala 2 kommunytan/andelen 3 skyddad natur % 6,7 9,4 9,4 Övergripande mål Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling. Gemensamma detaljerade mål Miljöinformation - information på hemsidan CO2 dag med inriktning mot kommuninvånarna Klimatsmart, utveckla ett samarbete mellan kund och butik samt mellan producent och leverantör Resultat Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Lista med 100 klimatsmarta miljötips som har tagits fram av kommuninvånare och företag Ej Uppfyllt 1 Sveriges ekokommuner är en ideell förening där 83 kommuner ingår. Jämförande nyckeltal är från Avser landyta med insjöar och vattendrag exklusive marin yta. 3 Skyddad natur är naturreservatbildning och biotopskydd ej Natura 2000-områden 2

5 Information till medborgare, lokala verksamhetsutövare och övriga intressenter följs upp årligen av sju nyckeltal. Två nya nycketal har tillkommit Miljödiplomerade företag är ett nyckeltal som vi kommer att följa. Under 2011 har satsningar gjorts för att små och medelstora företag ska kunna bli miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem och innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Många företag har påbörjat arbetet och 14 företag blev klara och godkända under året. I samband med miljödiplomering har all personal fått grundläggande miljöutbildning som har anordnats i kommunens regi. Totalt under året har 170 personer deltagit i dessa miljöutbildningar. Under året togs ett nytt kalendarium fram för möten och arrangemang inom miljöområdet tillsammans med Studiefrämjandet och dess medlemsorganisationer samt Bohusläns Museum. Det har genomförts 65 olika möten och arrangemang. Många har besökt kommunens hemsida och antalet besökare har öka sedan förra året. Bedömningen utgår från vårt interna resultat som visa en positiv utveckling. Andelen åkermark som får stöd för ekologisk odling från EU är oförändrad och de senaste uppgifter som finns tillgängliga är från Nycketalet jämförs med Sveriges ekokommuner där genomsnittet är betydligt lägre och varierar mellan olika kommuner. Andelen åkermark som är kravkontrollerade är något lägre för 2010 och är de senaste uppgifterna som finns tillgängliga. Detta nycketal jämför vi oss med Sveriges ekokommuner. Här finns en stor variation mellan kommunerna. Andelen naturskyddsområden (naturreservat och biotoper) är oförändrad och inga nya områden har antagits under Två nya områden är på gång under Det övergripande och långsiktiga målet innebär att vi ska främja och uppmuntra våra medborgare och lokala verksamhetsutövare till att minska miljöbelastningen. Vi ska också skapa förutsättningar och samverka för en hållbar utveckling. Under 2011 har kommunen blivit omdiplomerad som en Fairtrade city. Marknadsföring kring att kommunen är en Fairtrade city och etisk konsumtion har skett på många olika sätt. Bland annat har information skett i samband med andra aktivetet såsom Bo och Leva mässan, Upplev Uddevalla, Nationaldagen, Fjordfestivalen, på Bohusläns Museum (Dacapo vid två tillfällen) Höstmys, Gammeldags jul torg, Fairtrade-fika. Reklamkampanj på gatustolpar med slogan - En stolt stad Uddevalla Fairtrade city - vid två tillfällen. Avslutningsvis en julgåva till alla anställda med fairtradeprodukter. Det finns fyra detaljerade miljömål som gäller fram till slutet av Miljömålet att ta fram en lista med 100 miljötips har inte genomförts. Orsaken har varit att vi har prioriterat att arbeta med miljödiplomering av företag. Miljödiplomeringen är ett förenklat miljöledningssystem som innebär att företaget miljöanpassar sin verksamhet. Under 2011 har 27 företag har varit engagerade i miljödiplomering och 14 företag har blivit diplomerade under året Övriga miljömål har uppfyllt. Miljöinformation med veckans miljötips har under året byts ut till miljöintervjuer bland kommunens olika verksamheter och bolag. Under oktober månad lanserades Miljöbarometern som är en digital programvara, där kommunens miljöarbete är samlat. Under året har temadagen Upplev Uddevalla genomfört med många aktiviter och information kring klimatet. I år blev det publikrekord med flera hundra besökare. Många tog del av information från energi och klimatrådgivarna. På Åleslån (kommunens naturskola) arrangerade friluftsfrämjandet en äventyrsdag för barn som också var mycket välbesökt. Energi och klimatrådgivarna har under året arrangerat flertal aktiviteter/föreläsningar om energi och klimatfrågor. Utvecklingen av samarbetet med butikerna har främst skett genom centrumutvecklingen. En gång i månaden är det förlängd öppettid i centrum med olika arrangemang och jippo. Torsdagkvällen i september var det inriktning på miljö och rättvishandel. 3

6 Myndighetsutövning Betydande aspekt: Myndighetsutövning inom miljöområdet Sort Antal miljögranskade beslut med miljöpåverkan där bedömningsmall har används/totala antalet beslut med miljöpåverkan där bedömningsmallen ska användas % Antal ärenden enligt Miljöbalken som har lett till beslut. st Antal invånare/antal ärenden enligt Miljöbalken st Hur stor del av tillsynplanen för miljö (uppfyllnadsgraden) som har blivit genomförd % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn. Myndighetsutövning som berör miljöområdet sker inom Kommunstyrelsen, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt Tekniska nämnden och består av fastställande av lokala föreskrifter, fastställande av taxor, tillsyn, tillståndsgivande, bidragsgivning samt fastställande av detaljplaner. Samtliga former av myndighetsutövningen sker med stöd av Kommunallagen och Förvaltningslagen. Det finns rutin som beskriver vilka typer av beslut som avses och när bedömningsmallen ska användas. Det är beslut som rör lokalisering av bebyggelse, VA-frågor, renhållningen, planärenden, samråd och remissförfarande med strategiskt viktig karaktär. Delegationsärenden avses inte. Miljöområdet följs upp genom att beräkna antalet miljögranskade beslut i relation till det totala antalet beslut. En bedömningsmall är framtagen för att underlätta och tydliggöra vilken miljöpåverkan ett beslut ger. Beslut som fattas ska bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen (se Västra Götalandsregionens hemsida Den framtagna bedömningsmallen säkerställa att Uddevalla kommuns myndighetsutövning sker med största möjliga miljöhänsyn. Användning av bedömningsmallen har under 2011 inte gjorts på miljöärenden som har kommit till kommunsstyrelsen, vilket ger en negativ bedömning. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. Bedömningsmallen har används på facknämndsnivån. Miljöområdet följs även upp genom antalet ärenden som handläggs enligt miljöbalken och som tas beslut om i nämnden. Som ett jämförelsetal antalet invånare per ärende som visa en positiv utveckling. Tillsynsplanen gäller inom miljöområdet och är ett krav i Miljöbalken. Jämförelse är utifrån vår egen verksamhet och har i år bedömts som oförändrat. 3. Produktion av varor och tjänster Betydande aspekt: Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning) Sort Antal beslut rörande planer och strategiska dokument där bedömningsmallen har använts/totala antalet planer och strategiska beslut där bedömningsmallen ska användas %

7 Betydande aspekt: Utbildning Totala antal elever (grundskola och gymnasium) kommunala och friskolor Antal besökare till Naturskolan Åleslån Andel elever som har besökt Naturskolan Åleslån av totala antal elever Sort st st % Antal skolor anmälda till Grön Flagg st Andelen miljöcertifierade skolor av totala antalet skolor % Betydande aspekt: Teknisk service Sort Antal leveranspunkter vatten st Antal leveranspunkter avlopp st Reningsgrad, fosfor (omhändertagande) 5 Reningsgrad, kväve (omhändertagande) % % Total mängd hushållsavfall (gröna och övriga påsar) ton Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Inom detta miljöområde har tre betydande miljöaspekter identifierats. Bedömning är gjord i jämförelse med den egna verksamheten för de flesta av nyckeltalen. Aspekten andelen skolor anmälda till Grön Flagg har vi jämfört oss med övriga Sverige och utgått ifrån uppgifter från organisationen Håll Sverige Rent. Beslut rörande miljö (ej myndighetsutövning): innefattar bland annat Kommunfullmäktiges beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt styrande dokument som verksamhetskort och verksamhetsplan. Två ärenden har hanterats av kommunsstyrelsen där bedömningsmall har används i ett av ärendena. Utbildning planeras under våren 2012 för att öka kunskapen kring hur och när bedömningsmallen ska användas. All utbildning påverkar eleverna och ett av utbildningssyftena är att skapa förutsättningar för att utveckla en hållbar framtid. Många förskolor och skolor arbetar med Grön Flagg som är Håll Sverige Rents egen miljömärkning för skolor. Alla kommunägda skolor i ingår i kommunens EMAS-registering vilket är betydigt högre än genomsnittet (14 %) bland Sveriges Ekokommuner (andelen miljöcertifierade skolor). Antalet Grön Flagg-enheter har legat relativt stabilt i kommunen de senaste åren. De som tidigare haft Grön Flagg och tappat den är huvudsakligen de förskolor som varit kommunala och fått fristående huvudmän. Under 2011 har naturskolans personal arbetat med en del projekt som finansierats utifrån och som inte involverat så många skolbesök. Därför har besöksantalet minskat. Av det totala antalet besökare kommer stycken från vår egen förvaltning och från andra verksamheter. Dessa är bland annat andra kommunala förvaltningar, pensionärsgrupper, Frivilligcentrum, Friluftsfrämjandet, 4 35% av alla skolor i Uddevalla kommun drivs i privat regi. Förra årets siffror utgick ifrån alla skolor som drivs i kommunal regi. 5 Med reningsgrad menas årsmedelvärdet för reduktion av kväve och fosfor i avloppsvatten. Reduktionen beräknas på skillnaden i halter mellan inkommande och utgående vatten i reningsverket. 5

8 lärarstudenter från Högskolan Väst och andra naturskolor i Sverige. Det är endast bokade besök som finns med i statistiken, spontanbesökare finns inte med. Av besökarna från vår egen förvaltning står grundskolan för den största andelen. Teknisk service innefattar all kommunal service och mäts bland annat genom antalet leveranspunkter för distribution av rent vatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering. Vi har ett bra omhändertagande på vårt vatten i Uddevalla kommun, som vi renar från kväve och fosfor för att minska risken för övergödning. Reningsgraden på kväve har minskat marginellt under Mängden hushållssopor har minskat något 2011 vilket är positiv och innebär att källsorteringen och sortering av farligt avfall fungerar bättre. Den direkta miljöpåverkan från detta område återfinns under många av de andra miljöområdena; framförallt energi, vatten, avlopp, avfall och transporter. 4. Material och råvaror samt 10. Inköp och upphandling Betydande aspekt: Användning av material och råvaror Sort Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköpet kaffe i kommunal verksamhet - livsmedelavtal % ,8 Andelen rättvisemärkta blommor av totala inköpet av blommor i den kommunala verksamheten Andelen rättvisemärkt kaffe av totala inköp kaffe i kommunal verksamhet - avtal kaffemaskin Andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten av totala inköpen av livsmedel i kommunal verksamhet % 8,5 - % % 4,1 5,4 7,1 Betydande aspekt: Inköp och upphandling Sort Andel centrala upphandlingar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör Andel leverantörsbedömningar där miljökrav ställs av alla centrala upphandlingar som kommunen gör % % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras. Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling. Ekologisk mat inom kommunens verksamheter 25% 7,1 % ej uppfyllt Miljöområdet som berör material och råvaror är inriktad på kommunens egen verksamhet och följs upp genom fyra nyckeltal. Nuläget har bedömts utifrån den egna verksamheten för alla nyckeltal undantag inköp av ekologisk mat där bedömningen sker utifrån Sveriges Ekokommunerna. Uppföljningen av kaffe, blommor och livsmedel räknas utifrån kostnadsprocenten. Uppföljning av rättvisemärkt kaffe är ett nytt nyckeltal för kommunens egen verksamhet. För avtalet på kaffemaskinens kaffe visar ett oförändrat resultat från förra året. En stor ökning etisk märkt kaffe från livsmedelsavtalet har 6

9 gjort sedan 2009 när vi började mäta. Upphandling av blommor som är etiskt märkta är ett nytt avtal och som vi kommer att följa över tid. Andelen ekologisk mat för kommunens verksamheter är fortfarande låg (7,1%) jämfört med Sveriges ekokommuner (11%). Orsaken har varit att kostnaderna för livsmedel har ökat. Som ett steg för att minska klimatpåverkan har kostenheten inom Barn och utbildning satsat på bland annat mer baljväxter och mindre nötkött. Kostenheten arbetar också med att minska matsvinnet i skolan. Vid inköp och upphandling innebär målet att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led. Bedömningen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv. I samband med nya upphandlingar görs en leverantörsbedömning. Leverantören beskriver då sitt eget miljöarbete och om de har ett miljöledningssystem. Hur stor del som är miljömärkt som kommunen köper in totalt är det i dagsläget svårt att få fram statistik på. Det övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med att mininera vår förbrukning och att köpa miljöanpassade produkter om det är ekonomiskt möjligt. Vi ska också verka för att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin förbrukning. Det gemensamma detaljerade miljömålet är att vi ska öka andelen ekologiska livsmedel. Det är främst inom skolan och äldreomsorgen som inköp av livsmedel sker. Det är ovisst om målet går att uppnå. Orsaken är att de ekonomiska förutsättningarna saknas. Kostenheten inom barn och utbildning jobbar intensivt mot detta mål och kommer under 2012 att servera ekologisk mjölk under en period för att se hur andelen ekologiska livsmedel påverkas, kontroll av leveranssäkerheten samt hur budget påverkas. Mer att läsa om skolan och socialtjänstens miljömål och handlingsplaner för att öka andelen ekologiskt och närproducerat finns i avsnittet Förvaltningsvisa miljömål sid 14 Den 6 juni 2010 tog kommunfullmäktiges ordförande Ralph Steen emot diplom av styrelseordförande för Fairtrade i Sverige, Karin Lexén, som visar att Uddevalla nu är en Fairtrade City. 7

10 5 Energi Betydande aspekt: Användning av el och olja Sort Energianvändningen i Fridhemshallen (Ishall) kwh kwh/dag Energianvändningen Gatubelysning Energianvändning för uppvärmning/m 2 6 kommunala byggnader Total olja för uppvärmning i 6 kommunala byggnader 7 Andel förnybar och återvunnen energi jämfört med totala energianvändningen i 6 kommunala byggnader kwh/arm atur kwh/m m % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Energianvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras och användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Minska koldioxidutsläppen med 1,4% per invånare gäller energianvändningen Delvis uppfyllt utav tretton handlingsplaner nio har uppfyllts och fyra är nästan uppfyllt Öka kommuninvånarnas tillgänglighet för förnybar energi i samarbete med näringslivet. Uppfyllt Ta fram en tydlig energipolicy för datoranvändningen Pågår Inom aspekten användning av el och olja håller vi kontinuerligt på med besparingsåtgärder. De flesta bedömningar av nuläget är i jämförelse med den egna verksamheten. Fridhemshallen, som är vår ishall är numera ansluten till fjärrvärmenätet. Under 2010 installerades ett s.k. lågemission tak på Fridhemshallen. Det innebär att strålningsvärmen mot taket reduceras och därmed minskas drifttiden för kylmaskinerna. Ökningen av energianvändningen på Fridhem beror på att det varit öppet fler dagar under Energianvändningen för uppvärmning minskar, vilket är en positiv trend. Nyckeltalet för oljeanvändningen visar att en mycket liten mängd olja används för uppvärmning för kommunens egna byggnader. Minskad förbrukning beror på konvertering till fjärrvärme av enstaka objekt samt försäljning av byggander med oljepanna. För att ytterligare åstadkomma en betydande minskad oljeförbrukning krävs konvertering av skolbyggander i Ljungskile där oljeförbrukningen är ca 80 m 3 /år. När det gäller andel förnybar och återvunnen energi i kommunala byggander har andelen sjunkit markant sedan sist redovisning på grund av att Din El där kommunen har elavtal redovisar en lägre andel förnybar el (28%) i den mix de levererar till kunder som inte valt Bra miljöval. För 2010 var andelen förnybar el 54 % i den elmix som levererades från Din El. När fler kunder väljer Bra miljöval (Grön el) blir andelen förnybar el mindre i den mix som levereras till kunder som inte köper miljömärkt el. Andelen förnybar och återvunnen energi i kommunägda byggander ligger lite under genomsnittet i jämförelse med Sveriges Ekokommuner som är ca 79%. För gatubelysningen har energianvändningen minskat både totalt och per armatur. Energiförbrukning/lampa har minskat med 6,8% (451 kwh/lampa till 420 kwh/lampa). Energibesparing sker dels genom utbyte till 6 Byggnader som kommunen äger som tex skolor, förskolor, simhall, ishall och idrottsanläggningar. Kommunala bolag och stiftelser ingår ej 7 I begreppet energi ingår både el och värme som kommer från olika media såsom fjärrvärme, olja, el odyl. 8

11 lågenergilampor, dels genom dimning av belysning nattetid. Bland annat är det numera lågenergilampor i tunneln mellan Strömstadvägen och Uddevalla sjukhus och dimning av belysning är infört på Kurödsområdet. Det övergripande miljömålet innebär att vi själva ska minimera vår energianvändning och att förnybar energi ska priorieteras. Ett av de gemensamma miljömålen är att minska energianvändningen. Här finns det tretton handlingsplaner som bidrar till att uppfylla målet. Utav dessa har nio handlingsplaner uppfyllt och fyra är nästan uppfyllda. Öka tillgängligheten för förnybar energi är ett annat miljömål där vi bland annat har tagit fram en översiktsplan för vindkraft. Fyra nya vindkraftsverk har byggts i kommunen under 2011 med en kapacitet på 2 MW var. En dialogbaserad landskapsanalys har påbörjats som kommer att kopplas till översiktsplanen för vindkraft och annan fysisk planering. Byggnation av åtta vindkraftsverk har påbörjats i området kring Skredsvik (i närheten av Hogstorp). En ny strategi för datoranvändningen i kommunen ger tydliga direktiv om hur vi minimerar energianvändningen pågår. En strategi för energieffektivisering har arbetats fram under året, som innehåller mål för att minska energianvändningen på ett effektivt sätt. 6. Vatten och 7. Avlopp Betydande aspekt: Vattenanvändning Sort Vattenanvändning i Walkersborgsbadet m 3 l/dag Andel debiterad drickvattenleverans av den totala drickvattenlevansen % Vattenanvändning i hushåll liter/person och dygn Betydande aspekt: Avloppsutsläpp Sort Totalt utsläpp fosfor Krav - gränsvärde mg/l mg/l 0,22 0,3 0,22 0,3 0,21 0,3 Totalt utsläpp kväve Krav riktvärde mg/l mg/l 7,5 12 8,7 12 7,9 12 Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Vattenanvändningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet. Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras. Walkersborgsbadet som är kommunens badhus står för en stor del av vattenanvändningen inom kommunens egen verksamheter och som vi har valt att följa upp. Walkersborgsbadet använder mycket vatten för att optimera reningen och hålla riktvärden. Ökningen av vattenförbrukningen under 2011 beror på att badet var öppet hela sommaren. Tidigare år har Walkersborgsbadet varit stängt fem veckor på sommaren. Om man jämför med per dag som Walkersborgsbadet varit öppet är det ingen förändring jämfört med Andel debiterad vattenleverans avser vatten som är sålt jämfört mot hela dricksvattenleveransen. Trenden visar på en viss förbättring för Detta kan till viss del bero på en systematisk läcksökning på ledningsnätet är påbörjad. Vattenanvändningen per person ligger under den genomsnittliga vattenförbrukningen i Sverige som är ca 180 l/person och dygn. I beräkningen ingår endast hushåll som är anslutna till vattenledningsnätet var Walkersborgsbadet öppet hela året. 9

12 Bedömningen för utsläpp av fosfor och kväve har jämförts med det tillåtna Gräns och Riktvärdet. Bedömningen är att vi är bra idag. Gränsvärdet för utsläpp av fosfor respektive riktvärdet för utsläpp av kväve klarades med mycket god marginal. Övergripande målet innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med vattenbesparing, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin vattenanvändning. Det innebär också att vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken. Kommunalt vatten och avlopp är väl utbyggt och anslutningar av kustnära fritidsbebyggelse/- permanentbebyggelse sker successivt. Ett stort projekt har genomförts med en överföringsledning mellan Ljungskile och Uddevalla. En sträcka på närmare 3 mil som ger möjligheter för boende längs denna kust att ansluta sig till kommunalt vatten- och avloppsnät. Under 2011 har ett projekt för kretsloppsanpassat enskilda avlopp påbörjats. Syftet med projektet är att enskilda avlopp så långt det är möjligt ska kretsloppsanpassas. Avloppsvatten från toaletten innehåller koncentrerad näring och är fritt från kemikalier och bör återanvändas som näring på åkermark. För att det ska vara enkelt för fastighetsägare att välja en kretsloppslösning för avloppet måste det finnas ett färdigt system för att hämta avloppsvattnet, lagra och göra det fritt från smittoämnen och för att sprida avloppsvattnet på åkermark. Mer om detta projekt går att läsa om på kommunens hemsida - uddevalla.se. 8. Avfall Betydande aspekt: 9 Avfallshantering Sort Insamlad mängd tidningar (tidskrifter, kataloger och reklamutskick) kg/inv Insamlad mängd glasförpackningar kg/inv Insamlad mängd pappersförpackningar (ink.wellpapp) Insamlad mängd plastförpackningar (hårdoch mjukplast hushåll) kg/inv kg/inv Insamlad mängd metallförpackningar kg/inv Insamling av hushållsavfall för återvinning enligt producentansvar kg/inv Insamlad mängd farligt avfall, hushåll kg/inv Total mängd hushållsavfall exkl producentansvar Andelen röda påsar (brännbart avfall) av den totalamängden hushållsavfall (exkl producentansvar) Andelen gröna påsar (organiskt avfall) av den totalamängden hushållsavfall (exkl producentansvar) kg/inv % % Insamlad andel rötavfall i hushållsopor % Övergripande mål Gemensamma detaljerade mål Resultat Den totala avfallsmängden ska minimeras och det avfall som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs. återanvändas, återvinnas som material eller energi eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minsta möjliga påverkan på miljön.. 9 Alla uppgifter om nycketalen kommer från kommunala bolaget Uddevalla energi. 10 Insamling av farligt avfall är från hushållen bygger på statistik från miljöstationerna 11 Måttet innebär andelen insamlat matavfall (gröna påsar) samt hemkompostering av den totala mängden rötbart avfall som Uddevallas invånare ger upphov till. En invånare i Sverige beräknas ge upphov till i genomsnitt 100 kg rötbart avfall per år. Denna siffra är baserad på plocktester vid avfallsanläggningar runt om i Sverige. 10

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljö- redovisning 2012

Miljö- redovisning 2012 Miljö- redovisning 2012 Miljöredovisningen för 2012 har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Miljösamordnare Karin Meyer är ansvarig. Sammanställningen har skett med hjälp av Anne

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY

ENERGI- OCH KLIMATPOLICY MED MÅL OCH STRATEGIER 2010 Reviderad 2014 ÖVERSIKTSPLAN VÄRMDÖ KOMMUN 2009-2012 - MED MÅL OCH STRATEGIER Värmdö kommun Skogsbovägen 9-11 134 81 Gustavsberg Telefon: 08-570 470 00 Fax 08-570 483 05 E-post:

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier

Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier 2012 Uppföljning av Habo och Mullsjö kommuners Miljöprogram och Energi- & Klimatstrategier Framtagen av: Kontaktperson: Habo kommun & Mullsjö kommun Rikard Almgren Miljö- och energistrateg 036-442 82 69

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL

RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL RONNEBY KOMMUNS MILJÖMÅL 2014-2016 # ronnebyförmiljön GILLA OSS PÅ FACEBOOK 0 Innehållsförteckning Vision...2 Miljöarbetet i Ronneby...3 Nationella miljökvalitetsmål och prioriterade områden 3 Lokala mål

Läs mer

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi

Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Sid 1(63) Uppföljning av Karlstads kommuns miljö- och klimatstrategi Dnr KS 2015-51 Karlstads kommun Webbplats karlstad.se E-post karlstadskommun@karlstad.se Organisationsnr 212000-1850 Postadress Karlstads

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 UDDEVALLA KOMMUN Vinnare i Uddevalla kommuns tävling: Omslagsbild till Årsredovisning 2014 för Estetiska programmet med inriktning Media Estetik ÅK3, Uddevalla Gymnasieskola. Hanna

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042

MILJÖBOKSLUT 2011. 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 MILJÖBOKSLUT 2011 2012-10-15 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-13 D NR KS 2012.394.042 1 Innehållsförteckning 1 Försättsblad 2 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Ekokommun 6 Styrdokument 7 Karlskrona

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer