Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-09"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 126 Dnr Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Veinge 127 Dnr Svar på motion om insamling av aluminiumavfall 128 Dnr Svar på motion om mångkulturellt bokslut 129 Dnr Svar på motion om upphävande av gångfartsområdet i Laholm 130 Dnr Svar på medborgarförslag om gångfartsområde i Laholm 131 Dnr Kommunfullmäktiges inriktningsmål 132 Dnr Budgetuppföljning 1 år 2015 samt redovisning av beräknat budgetutfall 133 Dnr Budgetramar och planeringsförutsättningar för år Dnr Slutredovisning och finansiering av ombyggnad av Hökagården i Mellbystrand 135 Dnr Ändring i Laholms kommuns förskole- och fritidshemstaxa 136 Dnr Riktlinjer för markanvisning och exploatering 137 Dnr Inriktning för arbetet med revidering av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor och verksamhet under extraordinära händelser 138 Dnr Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut år Dnr Antagande av ändring av detaljplan för Mellby 3:12, Solstickan i Mellbystrand 140 Dnr Fråga om uppskov med avflyttning från fastigheten Lejeby 13:2, Ahla ridhus 141 Dnr Svar på medborgarförslag om ökad tillgänglighet till Hökafältet

2 142 Dnr Svar på medborgarförslag om strandrensningsfordon 143 Dnr Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan Dnr Budgetuppföljning 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamhet 145 Dnr Taxa för laddning av elbil 146 Dnr Särskilda medel för arbetsmarknadsinsatser 147 Dnr Ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunala gator och vägar för år Dnr Anslag för förstudie för fältarbete i Laholm kommun 149 Dnr Ansökan om stiftelsemedel för utveckling av Apotekarelunden, Laholm 150 Dnr Laholms kommuns arbete med Styrel Dnr Ändring i Laholms kommuns föreskrifter om rengöringsfrister (sotningsfrister) 152 Dnr Uppföljning av lokalt handlingsprogram för genomförande av miljökvalitetsmålen för år Dnr Yttrande över ansökan om Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap 28 a miljöbalken 154 Dnr Val av kommunstyrelsens personalutskott 155 Dnr Uppföljning av kommunens verksamheter 156 Dnr Anmälningar 157 Dnr Anmälan av delegationsbeslut 158 Dnr Informationsärenden

3 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 9 juni 2015 Protokollet som justerats den 10 juni 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 11 juni 2015 till och med den 2 juli 2015 intygas. Jonas Påhlsson Planeringskontoret

4 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (49) Plats och tid Svanen, klockan Beslutande Elisabet Babic (M), ordförande Erling Cronqvist (C) Kjell Henriksson (S) Annita Asplid (S) Christer Johnsson (M) Eva M Larsson (MP) Lena Olofsdotter (C) Knut Slettengren (M) Rosita Antonsson (S), 126, , 136, 140, , 147 Kristina Jönsson (S), , 135, , , , Övriga deltagande Kristina Jönsson (S), ersättare, 126, , 136, 140, , 147 Lars Gustafsson (KD), ersättare, 126, , 136, 140, , 147 Lennart Svensson (V), ersättare Margareta Jonsson (FP), ersättare Nils Danred, kommunchef Ingemar Nilsson, ekonomichef, , 143, 144 Kristoffer Dehlin, redovisningschef, , 143, 144 Kristina Rosendahl, kommunstrateg, , 143, 144 Bo Erlandsson, kommunjurist, 136 Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare, 147 Erland Björkman, planeringschef, 158 Sarah Nilsson, Winnet Västra Götaland, 158 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Annita Asplid (S) Plats och tid för justering Planeringskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande Elisabet Babic (M) Justerande Annita Asplid (S)

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Utökning av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Veinge Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige utökar verksamhetsområde för spillvatten att även omfatta fastigheter i östra Veinge enligt nämnden för Laholmsbuktens VA:s förslag, bilaga 1. Inom den primära zonen för Veinge vattenverks vattenskyddsområde, finns fastigheter med eget avlopp. Egna avloppsanordningar för dessa fastigheter har dömts ut av miljökontoret. Laholmsbuktens VA förordar att anslutning till kommunalt avlopp ska ske. Det finns önskemål från fastighetsägare att ansluta till kommunalt spillvatten. Fastigheterna är idag redan anslutna till kommunalt vatten. I samband med utbyggnad av kommunalt spillvattennät i östra Veinge föreslås en utökning av verksamhetsområdet. Utbyggnaden föreslås även för att säkerställa säkerheten för Veinge vattenverks vattenskyddsområde. Nämnden för Laholmsbuktens VA:s protokoll den 18 maj

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på motion om insamling av aluminiumavfall Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Lennart Svensson (V) har i en motion till kommunfullmäktige den 15 januari 2015 yrkat att Laholms kommun förhandlar med sophanteringsfirma att ställa upp speciella insamlingsbehållare/containrar för aluminium. Kommunfullmäktige beslutade den 27 januari att remittera motionen till kommunstyrelsen. Aluminium förekommer bl.a. i folie, formar, lock till olika förpackningar, värmeljus och ska sorteras som metall. Aluminium ska inte slängas i soporna utan ska lämnas antingen på Ahla återvinningscentral eller på Förpacknings- och tidningsindustrins insamlingsstationer. Efter insamlingen skiljs aluminiumet ut från övriga metaller och behandlas för sig. Det finns därför inte behov av separata behållare för aluminiumavfall. Sortering av värmeljushållare har uppmärksammats på senare tid. Förpacknings- och tidningsindustrin har nyligen i ett pressmeddelande informerat om att de inte längre kan ta emot värmeljushållare i sina återvinningsbehållare med hänvisning till att det inte finns något producentansvar för värmeljushållare då dessa inte räknas som en förpackning. Kommunen kommer dock att sätta upp en separat behållare för dessa på återvinningscentralen i Ahla. Ljushållarna kommer efter insamling att sorteras som aluminium under förutsättning att vekhållaren har separerats innan sortering. Behållarna ska förses med tydlig information om hur sorteringen ska gå till. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj Motion den 15 januari 2015.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på motion om mångkulturellt bokslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Gejbert Strömdahl (SD) att kommunen årligen ska upprätta ett dokument benämnt "Mångkulturellt bokslut" för att ta reda på intäkter och utgifter som följd av den senare tidens invandring till kommunen. I motionen anförs bl.a. att arbetslösheten är större hos invandrare vilket medför stora kostnader för subventionerade arbetsgivaravgifter, sfi-studier, tolkningsbehov, ökade vårddagar inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster, lönedumpning samt för ökad segregation i samhället. Genom det föreslagna bokslutet ges möjlighet att visa om massinvandringen innebär en ekonomisk vinning för kommunen. Fullmäktige har den 28 april 2015, 72, remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde i januari Kommunledningskontoret konstaterar att kommunens verksamhet redovisas årligen i en kommunövergripande årsredovisning som enligt lagen om kommunal redovisning ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Redovisningslagen innehåller inga krav på särredovisningar i form av att kostnader och intäkter för en verksamhet ska beräknas och redovisas fördelat på olika grupper av invånare i kommunen som kan beröras av verksamheten. Frågan i ärendet är om kommunen utöver redovisningslagens krav ska följa upp och utvärdera konsekvenser för den kommunala ekonomin som kan härledas till en viss grupp av kommuninvånare, som i motionen definieras som "invandrare". Vad som avses med detta begrepp berörs inte närmare i motionen. Det är således oklart om det är alla utrikes födda som bor i kommunen som ska bli föremål för det årliga mångkulturella bokslutet eller om det ska undantas personer som t.ex. flyttat hit från annan EU-stat eller EES-stat eller om det bara är personer som omfattas av det statliga migrationsersättningssystemet som avses.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 Kommunledningskontoret konstaterar vidare att kostnader och intäkter i en kommun varierar med individers ålder. Kommunen har generellt störst utgifter för unga och äldre. Kostnader för individer är därför något som bör ses över ett livsspann. Frågan om en individ innebär ekonomisk vinning för kommunen med motionens språkbruk måste därför följas under lång tid för att ge ett rättvisande bokslut och förutsätter att kommunen har tillgång till relevant information. Vidare konstateras att de kostnader för invandringspolitiken som beskrivs i motionen i flera fall inte är relaterade till den kommunala verksamheten utan kostnader som faller på landstingen eller staten. En kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är problematisk i många avseenden. För att upprätta ett bokslut av det slag som föreslås i motionen skulle bokföringen av olika kostnadsoch intäktsposter behöva göras utifrån grupptillhörighet. Detta förutsätter med nödvändighet gruppindelning på individnivå och sammanställningar i register som innefattar personuppgifter om etnicitet eller kulturtillhörighet. Behandling av sådana känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung är förbjudet enligt personuppgiftslagen. Bortsett från att motionsförslaget i vissa delar är oklart till sitt innehåll kan dock utläsas att avsikten är att kommunen ska göra "lönsamhetsredovisningar" för någon viss grupp av kommuninvånare. Enligt kommunledningskontorets bedömning står en sådan exkluderande bokföring inte i överensstämmelse med fullmäktiges vision för kommunen och är inte heller förenlig med lagstiftningen om behandling av personuppgifter. Kommunledningskontoret föreslår därför att motionen avslås. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 maj Motion den 7 april 2015.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på motion om upphävande av gångfartsområdet i Laholm Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige avslår motionen såvitt avser föreslagen hastighetsbegränsning till 20 km/h i Laholms centrum med hänvisning till att trafikförordningen inte medger föreskrifter om lägre hastighet än 30 km/h inom tätbebyggt område. 2. Kommunfullmäktige anser motionen i övrigt behandlad med hänvisning till att kommunstyrelsen har för avsikt att tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden ta ett helhetsgrepp, efter samråd med intressenter, angående nuvarande lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde, gestaltning och trafikflöde i centrala Laholm. I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (Lap) att beslutet om gångfartsområde i Laholms centrum ska upphävas och ersättas av en hastighetsbegränsning på 20 km/h. Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015 remitterat motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni Motionen innehåller två förslag där den andra punkten är att ersätta gångfartsområdet med en hastighetsbegränsning på 20 km/h. Den lägsta hastighetsregleringen som trafikförordningen tilllåter är 30 km/h. Att istället skylta för rekommenderad hastighet 20 km/h med ett anvisningsmärke sänder en annan signal än hastighetsregleringens förbudsskylt. Det är inte lämpligt att rekommendera 20 km/h i centrum vid alla dagar och tider. Motionens första förslag att upphäva gångfartsområdet ingår i det stora och breda arbete som sedan en tid pågår i miljö- och byggnadsnämnden. En rad olika aktiviteter är inplanerade med syftet att hitta en bred förståelse och acceptans i beslut som i hög grad kommer att påverka Laholms centrala stadsmiljö. Det är ett långsiktigt arbete för att säkra en god livskvalitet och en hållbar utveckling. Miljö- och byggnadsnämnden har för avsikt att efter samråd med intressenter pröva behovet av nuvarande lokala trafikföreskrift om gångfartsområde i centrala Laholm.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 Mindre gestaltningsåtgärder för staden planeras omgående. Det är flexibla och relativt enkla lösningar som planeras för att sänka hastigheten på ett naturligt sätt, till exempel cykelställ, blommor och flyttade parkeringar på Storgatan. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj Motion till kommunfullmäktige den 25 februari 2015.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på medborgarförslag om gångfartsområde i Laholm Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige anser medborgarförslagen behandlade med hänvisning till att kommunstyrelsen har för avsikt att tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden ta ett helhetsgrepp, efter samråd med intressenter, angående nuvarande lokala trafikföreskrifter om gångfartsområde, gestaltning och trafikflöde i centrala Laholm. I nio medborgarförslag från Lennart Sandén, Laholm, föreslås att besluten om gångfartsområde i Laholms centrum upphävs. Kommunfullmäktige har den 28 april 2015 remitterat medborgarförslagen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni Det antecknas att kommunfullmäktige den 31 mars 2015, 42, också har remitterat en motion om upphävande av gångfartsområdet i Laholm till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde den 23 juni De nio medborgarförslagen är formulerade både som övergripande förslag samt även specificerade på varje enskild lokal trafikföreskrift (LTF): 1) 25 mars 2015, Att upphäva regleringen om gångfart 2) 8 april 2015, Att upphäva LTF :009 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 3) 8 april 2015, Att upphäva LTF :046 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 4) 8 april 2015, Att upphäva LTF :047 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 5) 8 april 2015, Att upphäva LTF :053 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 6) 8 april 2015, Att upphäva LTF :054 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 7) 8 april 2015, Att upphäva LTF :061 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 8) 8 april 2015, Att upphäva LTF :062 (upphävd 16 april, ersätts av :001) 9) 24 april 2015, Att upphäva LTF :001

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 Det pågår en fördjupad analys av konsekvenserna för ett levande centrum med människan i fokus. Miljö- och byggnadsnämnden har för avsikt att efter samråd med intressenter pröva behovet av nuvarande lokala trafikföreskrift om gångfartsområde i centrala Laholm. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj Medborgarförslag den 25 mars, 8 april och den 24 april 2015.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Kommunfullmäktiges inriktningsmål Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna inriktningsmål för kommunens verksamhet. I samband med översyn av vision och inriktningsmål remitterade kommunstyrelsen ett förslag på ny struktur för inriktningsmålen till nämnderna. Målstrukturen finns beskriven i Principer för ekonomioch verksamhetsstyrning. Den första delen av förslagets tre delar handlade om förenkling av målhierarkin och har inneburit förändringar i Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning och har tagits upp i ett särskilt ärende. Detta ärende hanterar de andra två delarna i förslaget och handlar om att minska antalet målområden och att principiella frågor lyfts över till ledningssystem. Nämnderna är positiva till att minska antalet målområden. Barn- och ungdomsnämnden vill sätta målområde Barn och unga först. Nämnderna är också positiva till att lyfta ur principiella frågor till ett ledningssystem. Kultur- och utvecklingsnämnden anser att integration ska vara ett eget målområde. Kommunledningskontorets förslag är att de fyra målområden som presenterades i remissen behålls med den förändringen att målområdet Barn och unga sätts först. Integration föreslås bli ett inriktningsmål inom Hållbar tillväxt. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 maj Förslag till kommunfullmäktiges inriktningsmål.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Budgetuppföljning 1 år 2015 samt redovisning av beräknat budgetutfall Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Då prognosen indikerar på att kommunens sammantagna resultat blir negativt medges barn- och ungdomsnämnden att endast ta i anspråk tkr från befintlig resultatfond. Medlen bör då avse kostnader för inköp av arbetskläder inom förskolan. 2. Mot bakgrund av den negativa finansiella utvecklingen och att kommunen, enligt prognosen, inte kommer att uppnå det lagstadgade balanskravet kommer kommunstyrelsen särskilt att följa kostnadsutvecklingen inom nämndernas verksamheter. Samtidigt påminns nämnderna om de direktiv som utfärdades för två år sedan där det bl.a. påpekades att det skulle råda mycket stor restriktivitet vid återbesättning av vakanta tjänster och inrättande av nya. Vidare skulle det gälla en särskild återhållsamhet vid köp av tjänster och varor som inte är uppenbart behövliga för verksamhetens dagliga drift. 3. Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna. Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. I den andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen. Kommunfullmäktiges anslag i driftbudgeten binds på nämndsnivå där respektive nämnd erhållit en nettokostnadsram. Dessutom har kommunstyrelsen erhållit en budgetram för va-verksamheten och en budgetram för avfallsverksamheten.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 Anslagen i investeringsbudgeten binds på projekt med undantag för inventarier, utrustning och vissa smärre åtgärder där nämnderna erhållit investeringsramar. Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat nettobudgetunderskott till 22,8 mkr. De största avvikelserna redovisar barn- och ungdomsnämnden (-12,5 mkr) och socialnämnden (-8,6 mkr). Enligt den föreliggande prognosen ökar nämndernas nettokostnader i förhållande till föregående år med hela till 7,4 procent. Detta kan jämföras med motsvarande kostnadsökning under 2014 då denna uppgick till 2,2 procent. De kraftiga kostnadsökningarna beror i huvudsak på volymökningar i form av fler inskrivna barn i förskolan samt fler grund- och gymnasiekolelever. Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget och fastighetsavgiften beräknas i nuläget uppgå till 1 159,3 mkr, vilket är 2,6 mkr mindre än vad som budgeterats. I förhållande till investeringsbudgeten på 129,0 mkr beräknas de totala investeringarna bli 35,1 mkr lägre för att då uppgå till 93,9 mkr. En stor del av avvikelsen avser VA-verksamheten. Enligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat att uppgå till -3,0 mkr. Då har hänsyn ändå tagits till icke budgeterade engångsintäkter i form av återbetalning från AFA om 8,5 mkr och realisationsvinster om 1,5 mkr. I annat fall hade det prognostiserade resultatet blivit ytterligare 10,0 mkr sämre. Det finansiella resultatet har budgeterats till +16,1 mkr. Barn- och ungdomsnämnden redovisar i sin uppföljning att man har för avsikt att ta i anspråk tkr från sin resultatfond. Av detta belopp avser tkr merkostnader för inköp av arbetskläder inom förskolan. Enligt de fastställda riktlinjerna för resultatfonder får en nämnd per år ta i anspråk maximalt 1,0 procent av nämndens bruttobudget dock högst tkr. Ianspråktagande av medel över dessa gränser kräver beslut av kommunstyrelsen efter att nämnden särskilt anhållit om detta.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 Vidare krävs tillstånd från kommunstyrelsen för att ta i anspråk resultatfond om det med utgångspunkt från budget och prognos finns anledning att befara att kommunen som helhet under ett år inte uppnår ett positiv resultat. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Budgetuppföljning 1 för år 2015.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Budgetramar och planeringsförutsättningar för år 2016 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer budgetramar för år Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunfullmäktige under juni månad fastställa definitiva budgetramar för nästkommande år. Innevarande års budget kompletterat med godkända förändringar i den ekonomiska planen utgör grundläggande budgetram för respektive nämnd. Vidare uppdateras förutsättningarna för den ekonomiska planeringen med utgångspunkt från bl.a. statliga beslut som påverkar kommunens verksamhet och ekonomi, aktuella prognoser för skatteunderlagsutveckling, inflation, sysselsättning, räntor etc. Hänsyn har även tagits till förändringar eller nya förhållande i verksamheterna som inte var kända vid fjolårets behandling av den ekonomiska planen. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Budgetramar och planeringsförutsättningar för år Förslag till beslut på sammanträdet Erling Cronqvist (C): Bifall till ledningsutskottets förslag. Kjell Henriksson (S): Budgetramarna för 2016 ska utöver ledningsutskottets förslag utökas med tkr fördelat enligt följande. - Kommunstyrelsens budgetram utökas med tkr för marknadsföringsåtgärder i syfte att öka inflyttningen till kommunen. - Barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med tkr för resursförstärkning inom förskola, fritidshem, elevhälsa samt utökning av elevpengen. - Socialnämndens budgetram utökas med tkr för resursförstärkning inom äldreomsorgen. Beslutsgång Ordföranden ställer Erling Cronqvists (C) förslag mot Kjell Henrikssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Erling Cronqvists (C) förslag.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 Reservation Kjell Henriksson (S), Rostia Antonsson (S) och Annita Asplid (S) reserverar sig mot beslutet. Ersättarnas mening Lennart Svensson (V) instämmer i Kjell Henrikssons (S) förslag.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Slutredovisning och finansiering av ombyggnad av Hökagården i Mellbystrand Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beviljar Mellbystrandsföreningen ett lån om kronor som delfinansiering av föreningens ombyggnad av Hökagården i Mellbystrand med villkor enligt framlagt förslag till avtal om skuldförbindelse. 2. Kommunstyrelsen ges bemyndigande att ompröva villkoren för lånet. 3. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg i nyttjanderättsavtalet mellan Laholms kommun och Mellbystrandsföreningen där kommunen upplåter nyttjanderätten till Hökagården på fastigheten Åmot 2:34 i Mellbystrand. 4. Mot bakgrund av den avsevärda avvikelsen av både projektets innehåll och kostnader i förhållande till de förutsättningar som förelåg vid kommunens beslut om såväl bidrag som borgen ger kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en granskning av projektet. En sådan granskning bör innefatta kontroll av bla bokföring, bokföringsunderlag, beslut, ansvarsfördelning och föreningens interna kontroll. Kommunledningskontoret medges att nyttja externa tjänster för uppdraget. Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2012, 36, att för planerade åtgärder på Hökagården i Mellbystrand utfästa sig att lämna bidrag till Mellbystrandsföreningen med 30 procent av det bidragsunderlag som berättigar till statligt bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Det kommunala bidraget uppgick till kronor. Projektkostnad beräknades vid detta tillfälle uppgå till kronor. Boverket har den 24 maj 2012 beslutat bevilja föreningen investeringsbidrag med kronor. Kommunfullmäktige beslutade därefter, den 30 oktober 2012, 169, att medge Mellbystrandsföreningen kommunal borgen som säkerhet för dels byggnadskreditiv om kronor, dels långfristig upplåning om kronor.

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 I april 2014 ansökte föreningen om utökad kommunal borgen för byggnadskreditiv med kronor och för långfristig upplåning med kronor. Med en sådan utökning skulle den kommunala borgen för byggnadskreditivet uppgå till kronor och för den långfristiga upplåningen till kronor. Orsaken till att föreningen anhöll om utökade säkerheter för sin lånefinansiering var att totalkostnaden för projektet då beräknades bli kronor högre än den ursprungliga beräkningen. Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2014, 92, att medge utökad borgen enligt föreningens framställning. Mellbystrandsföreningen har i skrivelse den 6 maj 2015 lämnat slutredovisning av projektet. Enligt denna uppgick den slutliga totalkostnaden till kronor. Detta är således kronor högre än den ursprungliga budgeten och kronor högre än den kostnad som föreningen angav i april 2014 när man ansökte om en utökad kommunal borgen. Som orsak till den högre kostnaden anger man bl.a. oförutsedda kostnader för renoveringen men även installationer i bl.a. ventilation och värme samt nybyggnader som inte ingick i den ursprungliga planeringen och kostnadskalkylen. Föreningen har blivit beviljad banklån för den långfristiga upplåningen om kr med kommunal borgen som kommunfullmäktige fattade beslut om i maj Detta innebär att det återstår kr att finansiera. Föreningen ansöker, i första hand, om bidrag om kronor för att täcka det återstående finansieringsbehovet. Man ansöker även om bidrag för amorteringarna på banklånet. I sista hand ansöker man om kommunalt lån. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse den 28 maj 2015 att föreningens återstående finansieringsbehov täcks genom en kommunal utlåning om kronor. Dessutom föreslås att ett tilläggsavtal till befintligt nyttjanderättsavtal tecknas där det tydliggörs att avtalet upphör att gälla om inte föreningen uppfyller sina förpliktelser för banklån med kommunal borgen eller skuldebrevet gentemot kommunen.

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 maj Tillägg till nyttjanderättsavtal. Avtal om skuldförbindelse. Mellbystrandsföreningens skrivelse den 6 maj 2015.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Ändring i Laholms kommuns förskole- och fritidshemstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att revidera Laholms kommuns författningssamling 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt följande: 1. Avgiftsnivåerna anpassas till de ändringar som gjorts i förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 2. Möjlighet till delad faktura införs för förskole- och fritidshemstaxa. Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från 1 juli De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Barn- och ungdomsnämndens protokoll den 21 maj

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Riktlinjer för markanvisning och exploatering Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om kommunala markanvisningar i kraft samt nya regler i plan- och bygglagen (PBL) om exploateringsavtal. Enligt den nya lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar avses med markanvisning en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande. En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. Termen exploateringsavtal definieras nu i PBL som ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. I PBL har införts en skyldighet för en kommun som avser att ingå exploateringsavtal att i riktlinjer ange utgångspunkter och mål för sådana avtal. Av riktlinjerna ska framgå grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Vidare har det införts regler om vad ett exploateringsavtal får innehålla. Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 Kommunledningskontoret och planeringskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal. Ledningskontorets protokoll den 1 juni Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 maj Förslag till riktlinjer för markanvisning och exploatering.

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Inriktning för arbetet med revidering av kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor och verksamhet under extraordinära händelser Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer följande förbättringsområden och ambitioner för inriktningen inför arbetet med förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser : Förbättringsområden Trygghet Ambition Den upplevda och faktiska tryggheten ska öka i Laholms kommun Välbefinnande Ungdomars psykiska välbefinnande ska öka i Laholms kommun Narkotika, alkohol och tobak Närvaron av narkotika, alkohol och tobak bland ungdomar ska minska i Laholms kommun Fallolyckor Brand i bostäder Omfattningen av fallolyckor bland äldre ska minska i Laholms kommun Omfattningen av bränder i bostäder ska minska i Laholms kommun Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser ska uppdateras varje ny mandatperiod. Handlingsprogrammet föreslås nu förändras för att bättre passa in i kommunens övriga styrsystem. Programmet kommer att innehålla förbättringsområden och ambitioner som kommunen ska arbeta med under kommande mandatperiod. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 26 maj till kommunstyrelsen för förnyad beredning av föreslagna förbättringsområden.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 27 april Förslag till beslut på sammanträdet Elisabet Babic (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag den 12 maj. Annita Asplid (S): Under förbättringsområdet Narkotika, alkohol och tobak ska ambitionen vara att närvaron av narkotika ska vara noll bland ungdomar i Laholms kommun. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Elisabet Babic (M) och Annita Asplids (S) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Elisabet Babic.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Socialnämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut år 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner rapporterna och lägger dem till handlingarna. Enligt 16 kapitlet 6 h socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Enligt 28 h lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 9 LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Socialnämnden överlämnar statistikrapporter över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS avseende första kvartalet Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 110. Socialnämndens protokoll den 19 maj

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Antagande av ändring av detaljplan för Mellby 3:12, Solstickan i Mellbystrand Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar ändring av detaljplan för Mellby 3:12, Solstickan i Mellbystrand enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen. Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen gav den 13 maj 2014 miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en planändring gällande fastigheten Mellby 3:12 i Mellbystrand. Syftet med ändringen av bestämmelserna i detaljplanen för Mellby 3:12 är att ge ytterligare en typ av övernattningsmöjlighet för människor som önskar fritid och rekreation i Mellbystrandsområdet. Planområdet är beläget i södra delen av Mellbystrand, gränsar i norr mot Brodds väg, i öster mot Kustvägen, i söder mot befintlig bebyggelse och i väster mot grönområde. Planförslaget har varit föremål för granskning från den 9 mars 2015 till den 27 mars En sakägare har inkommit med en synpunkt. Utöver denna har elva yttranden utan erinran lämnats in. Samtliga yttranden redovisas i ett granskningsutlåtande. Sakägarens synpunkt tillgodoses inte och planförslaget är således ojusterat efter granskning. Planförslaget hanteras med enkelt planförfarande och bedöms vara klart för antagande. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 111. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 20 maj 83. Antagandehandlingar, detaljplan för Mellby 3:12, Solstickan i Mellbystrand. Beslutet skickas till: Miljö- och byggnadsnämnden

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Fråga om uppskov med avflyttning från fastigheten Lejeby 13:2, Ahla ridhus Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen medger Laholmsortens Lantliga Ryttarförening uppskov med avflyttning från fastigheten Lejeby 13:2 till och med den 30 juni Under uppskovstiden den 1 januari - 30 juni 2016 ska mellan kommunen och föreningen gälla de villkor som anges i det uppsagda hyres- och driftavtalet avseende fastigheten Lejeby 13:2. Kommunstyrelsen har den 17 mars 2015, 72, beslutat att hyres- och driftavtalet med Laholmsortens Lantliga Ryttarförening avseende fastigheten Lejeby 13:2 ska sägas upp till upphörande den 1 januari 2016 samt att anbud på fastigheten ska infordras genom öppet anbudsförfarande. Uppsägningen har verkställts den 23 mars Vidare har försäljningsärendet lämnats över till fastighetsmäklare. Föreningen begär nu uppskov med avflyttning från fastigheten till den 1 juli 2016 och att de villkor som anges i det uppsagda hyresoch driftavtalet ska gälla under uppskovstiden. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 112. Föreningens skrivelser den 15 och den 20 maj Förslag till beslut på sammanträdet Elisabet Babic (M) med instämmande av Erling Cronqvist (C): 1. Kommunstyrelsen medger Laholmsortens Lantliga Ryttarförening uppskov med avflyttning från fastigheten Lejeby 13:2 till och med den 30 juni Under uppskovstiden den 1 januari - 30 juni 2016 ska mellan kommunen och föreningen gälla de villkor som anges i det uppsagda hyres- och driftavtalet avseende fastigheten Lejeby 13:2.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 27 Kjell Henriksson (S): Laholmsortens Lantliga Ryttarförenings begäran om uppskov med avflyttning ska avslås. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Elisabet Babic (M) förslag Kjell Henrikssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar Elisabet Babic förslag. Reservation Kjell Henriksson (S), Rostia Antonsson (S) och Annita Asplid (S) reserverar sig mot beslutet. Beslutet skickas till: Laholmsortens Lantliga Ryttarförening

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på medborgarförslag om ökad tillgänglighet till Hökafältet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. I ett medborgarförslag av Roger Nilsson, Laholm, föreslås åtgärder vid parkeringen på Hökafältet. Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, 45, att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget. Beslutet ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december Parkeringen vid Hökafältets entré kommer att färdigställas så snart bygglovet har vunnit laga kraft. Länsstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att medge dispens från reservatsföreskrifterna för Hökafältet för åtgärder i entréområdet till naturreservatet. Beslutet om parkeringen är dock förenat med vissa villkor. De villkor som reglerar parkeringen säger att: - Parkeringsplatsen får utökas så att den rymmer två rader av tvärställda bilar med en mellanliggande körbana samt en enkel rad bilar. Parkeringen ska avgränsas från Kronovägen så att in- och utfart endast kan ske i skilda delar av parkeringsytan. - Två parkeringsfickor närmast entrén till Hökafältet ska avsättas och skyltas som parkeringar avsedda för människor med funktionsnedsättning. I enkelraden med parkeringsplatser ska det inrymmas, och skyltas för, en bussparkering. Endast rena grusmassor får användas vid anläggningsarbetena. Det nu föreliggande förslaget har tagits fram i samverkan med länsstyrelsen och Mellbystrandsföreningen i syfte att förbättra parkeringssituationen i området. Länsstyrelsen har alltså godkänt att en mindre del av naturreservatet får användas till parkering. Parkeringen måste byggas enligt de villkor som länsstyrelsen har ställt upp i sitt beslut och kommunen kommer att utnyttja tillgänglig yta så att det blir så många parkeringsplatser som möjligt. Kommunen kommer att ta bort 120 träd för att skapa yta för parkeringsplats och bygga enligt den överenskommelse som finns sedan tidigare med länsstyrelsen.

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 Enligt länsstyrelsens beslut får parkeringen inte asfalteras utan endast rena grusmassor får användas vid anläggningsarbetena. Parkeringsplatserna kommer dock att märkas ut på något lämpligt sätt. Parkeringen på Hökhultsvägen ska åtgärdas och befintlig grushög ska tas bort för att inte inbjuda till dumpning av trädgårdsavfall. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Medborgarförslag den 15 februari Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2015, 45 Beslutet skickas till: Roger Nilsson, Laholm Kommunfullmäktige

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Svar på medborgarförslag om strandrensningsfordon Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. I ett medborgarförslag av Jan-Olov Eriksson, Mellbystrand, föreslås att kommunen anskaffar ett strandrensningsfordon som tar upp växtlighet även i strandkanten. Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, 47, att överlåta till kommunstyrelsen att besluta om medborgarförslaget. Beslutet ska anmälas senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 december Planeringskontorets driftenhet har hyrt en strandrensningsmaskin perioden maj-augusti 2015 för att bättre kunna städa stranden från skräp och tång under badsäsongen. De sträckor som pekas ut som entréer till stranden (Birger Pers väg, Stora Strandvägen och Kolonivägen) ska städas mer intensivt för att nå en så hög nivå på skötseln som möjligt. På de andra sträckorna kommer städningen att vara mer återhållsam då all tång inte ska plockas bort av naturhänsyn. På vissa delar av stranden som t.ex. i naturreservatet i södra Skummeslövsstrand har kommunen inte rätt att plocka bort tången. Det finns dock ingen strandrensningsmaskin på marknaden idag som fungerar 2-3 meter ut i vattnet. Marknadens maskiner kan plocka upp tång i strandbrynet om det är sammanhängande växtfiber. Kommunen planerar att köpa in en egen strandrensningsmaskin efter hyrperioden. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 9 april Medborgarförslag den 22 februari Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2015, 47. Beslutet skickas till: Jan-Olov Eriksson, Mellbystrand Kommunfullmäktige

34 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan med följande ändringar: Resultatmål två under inriktningsmål Hållbar tillväxt ändras till: - Byggklar mark för bostäder för olika boendeformer ska tillskapas där det saknas och efterfrågan finns. - Resultatmål tre under inriktningsmål Utbildning, näringsliv och företagsamhet ändras till: Byggklar verksamhets-/industrimark ska tillskapas på Nyby och utmed väg E6. Enligt antagna principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska kommunstyrelsen i juni besluta om riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med kommunplan och budget samt nämndsplaner. För inriktningsmålen ger kommunstyrelsen förslag på resultatmål. I direktiven anger kommunstyrelsens även de indikatorer som ska kopplas till respektive resultatmål. Kommunstyrelsen har även möjlighet att i direktiven styra till vilka inriktningsmål nämnderna ska ta fram resultatmål för i sina nämndsplaner. Kommunstyrelsen anger även ett antal övriga direktiv och uppdrag till nämnderna som utgör en del av ekonomi- och verksamhetsplaneringen. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni 115. Riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2016 samt ekonomisk plan Förslag till beslut på sammanträdet Elisabet Babic (M): Resultatmål två under inriktningsmål Hållbar tillväxt ska ändras till: Byggklar mark för bostäder för olika boendeformer ska tillskapas där det saknas och efterfrågan finns.

35 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 32 Erling Cronqvist (C): Resultatmål tre under inriktningsmål Utbildning, näringsliv och företagsamhet ska ändras till: Byggklar verksamhets-/industrimark ska tillskapas utmed större genomfartsleder. Kjell Henriksson (S) med instämmande av Elisabet Babic (M): Resultatmål tre under inriktningsmål Utbildning, näringsliv och företagsamhet ska ändras till: Byggklar verksamhets-/industrimark ska tillskapas på Nyby och utmed väg E6. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Elisabet Babic (M) förslag om ändring av resultatmål två under inriktningsmål Hållbar tillväxt och finner att kommunstyrelsens antar ändringen. Ordförande ställer därefter proposition på Kjell Henrikssons (S) förslag och Erling Cronqvists (C) förslag om ändring av resultatmål tre under inriktningsmål Utbildning, näringsliv och företagsamhet och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Henrikssons (S) förslag. Slutligen ställer ordförande proposition på ledningsutskotts förslag i övrigt och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag. Beslutet skickas till: Nämnderna

36 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Budgetuppföljning 1 år 2015 för kommunstyrelsens verksamhet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen. Budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första ska utgå från redovisningen per sista april och den andra per sista augusti. Den sistnämnda budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under oktober. I den första uppföljningen ska, utöver redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den planerade verksamheten. I den andra uppföljningen skall nämnderna dessutom lämna underlag till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen. Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljningar med prognos på årsskiftet för kommunstyrelsens verksamhet. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhet.

37 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Taxa för laddning av elbil Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att det ska vara kostnadsfritt att nyttja laddstolparna för elbil på Hästtorget under Kommunstyrelsen ger planeringskontoret i uppdrag att snarast ta fram ett förslag till taxa för laddning av elbil. Kommunstyrelsen har avsatt 500 tkr i budget 2015 för uppsättning av laddstolpe för snabbladdning av elbilar. På Hästtorget i Laholm etableras nu tre laddstationer för elbilar. En station blir en snabbladdare med laddningstid om minuter och två stationer blir semiladdare med laddningstid om 1-2 timmar. Laddstolparna är klara att tas i bruk den 6 juni Eldrift är det mest klimateffektiva sättet att driva en bil. Kommunen kommer de närmaste åren att arbeta för att skapa goda förutsättningar för att äga, köra och ladda bilar i kommunen. De erfarenheter som finns av elbilar visar att användarna huvudsakligen laddar sina bilar i anslutning till hemmet men vid längre resor uppstår behov av snabbladdning. Etableringen av laddstolpar i centrala Laholm gör det möjligt för elbilsägare att ladda sin bil vid besök i staden och är ett första steg i att öka infrastrukturen för miljöfordon. Planeringskontoret har utrett frågan huruvida laddningen ska vara kostnadsfri eller avgiftsbelagd. I dagsläget är det få kommuner som tar betalt för laddning av elbil och det fåtal som tar betalt gör det via parkeringsavgiften. Planeringskontoret föreslår att laddningen av elbil på Hästtorget ska vara kostnadsfri under På Hästtorgets parkering gäller 2-timmarsparkering och P-skiva vilket gör att ingen kan blockera laddplatserna under obegränsad tid. Frågan om taxa eller ej från och med 2016 bör tas upp under hösten 2015 då det finns erfarenhet om i vilken omfattning tjänsten nyttjas. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Planeringskontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2015.

38 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Dnr Särskilda medel för arbetsmarknadsinsatser Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen omdisponerar tkr från centralt anslag, i innevarande års driftbudget, till kultur- och utvecklingsnämnden för genomförande av ny arbetsmodell för organisering av arbetsmarknadsinsatser. 2. Från centralt avsatta medel i den ekonomiska planen för 2016 kommer kommunstyrelsen att i samband med upprättandet av budgetförslag för 2016 överföra tkr till kultur- och utvecklingsnämndens budget. Kommunfullmäktige beslutade i samband med beslut om kommunplan med budget år 2015 samt ekonomisk plan år den 25 november om att införa en ny arbetsmodell för organisering av arbetsmarknadsinsatser. Kommunfullmäktige beslutade att anslå ett central anslag om tkr i 2015 års budget och i den ekonomiska planen avsätts tkr per år 2016 och Kommunstyrelsen bemyndigas samtidigt att från detta anslag omdisponera medel till kultur- och utvecklingsnämnden under förutsättning att nämnden till kommunstyrelsen lämnar en tydlig beskrivning av genomförandet av modellen. Kultur- och utvecklingsnämnden lämnar nu en sådan beskrivning av genomförandet av modellen och begär samtidigt att kommunstyrelsen omdisponerar tkr för år 2015 och tkr för år 2016 från centralt anslag till kultur- och utvecklingsnämnden för genomförande av ny arbetsmodell för organisering av arbetsmarknadsinsatser. Ledningsutskottets protokoll den 1 juni Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 20 maj Beslutet skickas till: Kultur- och utvecklingsnämnden

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-06-24 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-24 Ärendelista 104 Överföring av kommunens fastighetsförvaltning till Kommun-fastigheter i Laholm AB 105 Försäljning av del av fastigheten Nyby 1:15 106 Svar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-01-29 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-01-29 Ärendelista 1 Interpellation om fredsseminariet i Knäred 2 Godkännande av Laholmshems AB:s förvärv av värmeanlägg-ning på Knäreds Prästgård 1:9 i Knäred 3

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer