KÖPEAVTAL BILAGA [Namn säljare] (FO-nummer: x, eller motsvarande från annat land] [Adress] (nedan Säljaren )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÖPEAVTAL BILAGA 1. 1.2 [Namn säljare] (FO-nummer: x, eller motsvarande från annat land] [Adress] (nedan Säljaren )"

Transkript

1 KÖPEAVTAL BILAGA 1 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: ) PB 2, AX Jomala (nedan Köparen ) och 1.2 [Namn säljare] (FO-nummer: x, eller motsvarande från annat land] [Adress] (nedan Säljaren ) 2. BAKGRUND OCH SYFTE 3. KÖPEOBJEKT Köparen och Säljaren benämns nedan gemensamt Parterna. Köparen har genom en offentlig upphandling som genomfördes både som ett öppet- och selektivt förfarande där upphandlingsannonsen publicerats i lokala dagstidningar på Åland och där anbudsförfrågan skickats till kända tillverkare inbegärt anbud för anskaffandet av en (1) ny tankmodul till lastväxlare för brand- och räddningsväsendet. Köparen antog genom ett upphandlingsbeslut av xx.xx.2013 Säljarens anbud. Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny tankmodul av modellen x och fabrikat x ( Köpeobjektet ). 4. LEVERANSTID OCH LEVERANSORT 5. KÖPESKILLING Säljaren skall leverera Köpeobjektet till Jomala brandstation, Godbyvägen 437, AX Jomala senast hundraåttio (180) dagar räknat från datumet för undertecknandet av detta avtal. Säljaren och Köparen skall senast tre (3) dagar före leveransen överenskomma om en leveranstid. Säljaren ansvarar för och bekostar leveransen av Köpeobjektet till Jomala brandstation, Godbyvägen 437, AX Jomala. Köpeobjektet anses levererat då den ställts till Köparens förfogande. Vid leveransen skall Köparen underteckna ett mottagningskvitto. Köpeskillingen för Köpeobjektet är x euro exklusive mervärdesskatt.

2 2(5) 6. ERLÄGGANDE AV BETALNING Betalning till Säljaren sker i efterhand mot faktura senast trettio (30) dagar från det att Köparen erhållit en faktura från Säljaren. Fakturan skall, efter utförd leverans av Köpeobjektet, skickas per e-post till i PDF-format. 7. SÄLJARENS GARANTIER OCH ANSVAR Säljaren garanterar att Köpeobjektet uppfyller följande kriterier och tekniska krav: Vattentank/modul 1. Vattentankens volym är åtminstone liter. 2. Extra öppen reservoar placerad på tanktak inrymmer åtminstone liter och är öppet med förhöjda sidoliv. Eventuellt kvarvarande vatten i reservoar kan tömmas i sin helhet. Påfyllningslucka/ventil förses med anordning för att undvika främmande föremål in till tank. 3. Manlucka är utformad med snabbfästen och rund. Storleken är åtminstone 450 mm. Säkerhetsanordning för undvikande att bli instängd vid kontroll och service finns och fungerar. 4. Slangutläggningsutrymme på tak, anpassad till reservoar, om åtminstone 300 m 76 mm slang med koppling (klokoppling, finsk standard på brandslang) ryms. 5. Fordonets totalvikt samt viktfördelning är inom gällande regelverk. 6. Modulens längd är max 6500 mm och bredd max 2500 mm. 7. Lastväxlarrullarna monterade på modulen är av material som är gynnsamt för betonggolv men tål även utomhusbruk.. Modulen kan vid behov kunna rullas av på betonggolv. 8. Vattentankens påfyllning (intag av vatten) är placerad på höger respektive vänster sida med 110 mm klokoppling. 9. Tryckuttag är placerad på höger respektive vänster sida med 2 x 76 mm klokoppling. 10. Extra suguttag för extern pump finns. 11. Vid påfyllningsintag finns skydd eller anordning för undvikande av främmande föremål in till tank som enkelt kan rengöras (snabbrensning). 12. Överfyllnadsutlopp/spillrör är monterad så att spill undviks att komma på chassiram. 13. Överfyllnadsutlopp/spillrör är tillverkat så att tanken klarar en påfyllnad eller tömningseffekt på åtminstone 4000 liter/min. Vattentanken/modul är byggd på att vid inbromsning och acceleration så skall läckage minimeras. 14. Vattenmängdmätare finns på manöverpanel och uppger 1/4, 1/2, 3/4 samt full och tom tank. 15. Tank är förberedd för s.k. rundkörning. 16. Bottenventil, elektrisk styrning från manöverpanel finns och fungerar. 17. Monterad stege till tank-/modultak finns och fungerar. 18. Samtliga rör har dräneringsventiler som säkerställer dränering av rörsystemet.

3 3(5) Färskvatten El 19. Tanken kan transportera dricksvatten. 20. Tankmodulen kan fungera helt fristående från chassi. 21. Tankmodulen har varningsljus, gult respektive blåljus och som kan manövreras från manöverpanel. 22. Arbetsljus av LED-typ kan manövreras från manöverpanel. 23. Arbetsljus finns och fungerar för manöverpanel. 24. Är förberedd för laddning från bil. 25. Kopplingsboxar/säkringsskåp är placerade för lättillgänglig service. 26. Säkringar och strömställare är märkta med svensk text. 27. Batterikraften är åtminstone 12 timmar drift. Brandpump 28. Pumpen är placerad som en enhet. 29. Start och stop kan skötas från manöverpanel. 30. Pumpkapaciteten är åtminstone 2000 liter/min. Manöverpanel 31. På manöverpanel finns och fungerar tryckmätare, tankmätare, oljetryckvarning, varvräknare, timräknare, start samt stop av pump, höj och sänkning av vattentryck, bottenventil. 32. Arbets-/varningsljus manöver finns och fungerar. 33. Manöverpanel är förberedd för dubbelmontage för hytt. Målning 34. Tanken är målad röd RAL3001 Herb och vit RAL 9010 Akzo Dokumentation 35. Manualen är på svenska. 36. Fullständiga elritningar medföljer vid leverans. Säljaren garanterar även att Köpeobjektet är anpassad till lastbilschassit Scania P 480 LB8X4*4HNA, CG16L-hytt med växlarsystem HIAB Multilift lastväxlare XR24SL.59/58 enligt SMS standard. 8. SERVICE Säljaren skall erbjuda service på Åland.

4 4(5) 9. DRÖJSMÅLSVITE 10. UPPSÄGNING AV AVTAL 11. ÖVRIGA PÅFÖLJDER 12. FORCE MAJEURE 13. ÖVERFÖRING Köparen har rätt till dröjsmålsvite om femhundra (500) euro per dygn ifall Säljaren inte levererar Köpeobjektet senast etthundra (180) dagar efter datumet för undertecknandet av detta avtal. Dröjsmålsvitet får tas ut för högst trettio (30) dagar. Bägge parter har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, ifall den andra parten på ett väsentligt sätt har brutit mot sina förpliktelser eller det är uppenbart att ett väsentligt kontraktsbrott kommer att inträffa. Om kontraktsbrottet kan rättas till, får en part säga upp avtalet endast när brottet är återkommande eller när den part som gjort sig skyldig till kontraktsbrottet inte rättat till brottet inom avtalad tid eller skälig tid efter det att den andra parten meddelat kontraktsbrottet skriftligen. Som väsentligt kontraktsbrott avses bland annat att Säljaren inte levererar Köpeobjektet senast tvåhundratio (210) dagar efter undertecknandet av detta avtal. Beställaren har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om upphandlingsbeslutet upphävs eller ändras av domstol eller om Beställaren ej har tillräckliga budgetmedel för inköpet. Entreprenören har i så fall ingen rätt att erhålla någon ersättning med anledning av att avtalet upphör att gälla. Entreprenören har inte heller rätt till någon ersättning ifall upphandlingsavtalet ogiltigförklaras av domstol. Vad gäller eventuella övriga påföljder vid dröjsmål, underlåtenhet eller fel i Köpeobjektet tillämpas bestämmelserna i köplagen (FFS 355/1987). Bägge parter äger åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess fullgörande förhindras eller väsentligen försvåras till följd av omständigheter utanför parts kontroll såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, eldsvåda, naturhändelse, extrema väderförhållanden eller arbetskonflikter. För att ha rätt att åberopa en sådan omständighet skall en part omgående skriftligen meddela den andra parten och inom sju (7) dagar förse den andre parten med en skriftlig utredning om hur omständigheten påverkar fullgörandet av förpliktelser enligt detta avtal. Medför omständighet som avses ovan att detta avtal ej skäligen kan fullgöras, äger vardera parten skriftligen med omedelbar verkan säga upp avtalet utan särskild ersättning till den del avtalets fullgörande på ovannämnda grund förhindrats. Ingendera part har rätt att överlåta detta avtal eller de rättigheter eller förpliktelser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på förhand givna skriftliga samtycke.

5 5(5) 14. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att träda i kraft göras skriftligen och bekräftas av bägge parter. 15. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning samt åländsk lag till de delar landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet. Alla eventuella tvister som uppstår på grund av detta avtal skall avgöras av Ålands tingsrätt som första instans. 16. KONTRAKTSHANDLINGAR OCH PRIORITERINGSORDNING 17. DATUM OCH UNDERSKRIFT De nedan angivna avtalsdokumenten kompletterar varandra på så sätt, att varje enskild bestämmelse som regleras i något av dokumenten ses som giltiga, även om bestämmelsen inte finns nämnt i varje enskilt dokument. Ifall det förekommer motstridiga uppgifter i nedan angivna dokument skall bestämmelserna tolkas i följande ordning: 1. villkoren i detta avtal; 2. Köparens anbudsförfrågan daterad (Bilaga 1); och 3. Säljarens anbud i sin helhet daterat xx.xx.2013 (Bilaga 2) Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera parten. Jomala den [datum] [månad] 2013 JOMALA KOMMUN Namn Titel [NAMN SÄLJARE] Namn Titel BILAGOR - Köparens anbudsförfrågan, daterad (Bilaga 1) - Säljarens anbud i sin helhet, daterat xx.x.2013 (Bilaga 2)

Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny hjullastare enligt specifikation. ( Köpeobjektet ).

Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny hjullastare enligt specifikation. ( Köpeobjektet ). ÅLR 2015/6353 KÖPEAVTAL 1. PARTER 1.1 Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7) PB 1060, 22 111 Mariehamn, Åland, Finland (nedan Köparen ) och 1.2 Xxxxxx.xxxx, FO-nummer xxx, adress (nedan Säljaren

Läs mer

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är:

Beställarens kontaktperson är: Skoldirektör Per-Olof Friberg Telefon: +358 18 328 717 E-post: info@sahd.ax. Entreprenörens kontaktperson är: Bilaga 4 RAMAVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR 1. PARTER 1.1 Jomala kommun (FO-nummer: 0205023-9) PB 2, AX-22 151 Jomala (nedan Beställaren ) och 1.2 [Namn företag (FO-nummer eller motsvarande från annat land: )]

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter.

FO nummer/org. nummer Adress E-post Telefon Vardera part förbinder sig att utan dröjsmål skriftligen meddela om förändrade kontaktuppgifter. Bilaga 4 Avtalsutkast 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För Åda Ab Namn Anette Korpi FO Nummer 2652001-2 Adress Elverksgatan 10 22

Läs mer

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747

Avtalsförslag paketbil bilaga 2 ÅLR 2015/8888. PB 1060, 22111 Mariehamn. marten.broman@regeringen.ax Telefon 04573450747 Bilaga 2 Avtalsförslag 1 AVTAL 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är: För den upphandlande enheten Namn Mårten Broman FO Nummer FO 0145076-7 Adress

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030.

Ramavtal avseende BAS-fordon 1-4, SB10030. Ramavtalserkännande Inköpare, direkttelefon Anders Andersson, 010-2405244 E-post anders.andersson@msb.se Tekniska upplysningar Anders Andersson, 010-2405244 Leveransadress Ert datum 2010-03-15 Leverantör

Läs mer

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER Avtalsparter Beställare 1. Ålands Hälso- och Sjukvård 2. Entreprenör... 1. Ålands Hälso- och Sjukvård Centrallagret PB 1055 2. Ålands Landskapsregering Serviceenheten

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker

Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker 2007-11-12 161-702-2007 Anbudsinbjudan tillverkning av transportvagnar för böcker Inbjudan att lämna anbud på tillverkning av transportvagnar för böcker till Kungl. biblioteket (KB). Kungl. biblioteket

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer