Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny hjullastare enligt specifikation. ( Köpeobjektet ).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny hjullastare enligt specifikation. ( Köpeobjektet )."

Transkript

1 ÅLR 2015/6353 KÖPEAVTAL 1. PARTER 1.1 Ålands landskapsregering (FO-nummer: ) PB 1060, Mariehamn, Åland, Finland (nedan Köparen ) och 1.2 Xxxxxx.xxxx, FO-nummer xxx, adress (nedan Säljaren ) 2. BAKGRUND OCH SYFTE Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen fast-ställda tröskelvärdet om euro för varor och tjänster, varför anbudsförfrågan sker genom öppet förfarande enligt Ålands landskapsregerings beslut 2006:41 (4 ) gällande vissa upphandlingar. Budgetpris på liknande hjullastare har begärts tidigare, kostnaden är under Upphandlingen annonserades , inbegärt anbud för anskaffandet av ett (1) stycke fabriksny hjullastare. Köparen antog genom ett upphandlingsbeslut den x juli 2015 säljarens anbud. 3. KÖPEOBJEKT Köpeobjektet utgörs av en (1) fabriksny hjullastare enligt specifikation. ( Köpeobjektet ). 4. LEVERANSTID OCH LEVERANSORT Säljaren skall leverera Köpeobjektet till Verkstadsgränd, Mariehamn senast etthundra (100) dagar räknat från datumet för undertecknandet av detta avtal. Säljaren och Köparen skall senast tre (3) dagar före leveransen överenskomma om en leveranstid. Säljaren ansvarar för och bekostar leveransen av Köpeobjektet till Verkstadsgränd, Möckelö. Vid leverans hålls ett inskolningstillfälle på två timmar. Köpeobjektet anses levererat då den ställts till Köparens förfogande. Vid leveransen skall Köparen underteckna ett mottagningskvitto. 5. KÖPESKILLING Köpeskillingen för köpobjektet är xx xxx euro exklusive mervärdesskatt.

2 2(6) 6. ERLÄGGANDE AV BETALNING Betalning till Säljaren sker i efterhand mot faktura senast trettio (30) dagar från det att Köparen erhållit en faktura från Säljaren. Fakturan skall, efter utförd leverans av Köpeobjektet och utförd inskolning, skickas per e-post till i PDF-format. 7. SÄLJARENS GARANTIER OCH ANSVAR Säljaren garanterar att Köpeobjektet uppfyller följande kriterier och tekniska krav: 8. TEKNISK KRAVSPECIFIKATION Vikt ca.14 ton Dieseldriven, min 130 kw Växellåda: 4 växlar med powershift och Lock-up 50 km/h Yttre svängradie <5450 mm Däck 20.5 x R hydraulik på separata spakar Reglerbart flöde på 3:e funktion Hållfunktion på 3:e funktion Direkt fri retur till tank Hydraulik med 2-spaks manöver Lastarmsfjädring Automatisk differentialspärr Luftkonditionering Öppningsbart fönster på höger och vänster sida Rullbälte Luftfjädrad eluppvärmd stol med högt ryggstöd och armstöd på båda sidor Rattkula Ställbar ratt Instruktörssäte Handgas Eluttag 12 och 24V Radio CD/Bluetooth Backkamera Centralsmörjning inklusive påfyllningspump Motor och kupévärmare Eluppvärmda backspeglar Heltäckande skärmar Hydrauliskt BM-fäste 24V släpvagnsuttag bak Arbetsbelysning, dubbel fram på hyttak, LED Arbetsbelysning fram, extra, LED Varningsljusramp med LED på tak

3 3(6) Blixtljus bak styrd av backväxel och separat brytare Backsignal Verktygslåda/ förvaringslåda på utsida för kättingar mm Skyddsplåtar Separat pris på följande utrustning Sajpade vinterdäck på fälg Spakstyrning Eluppvärmd bakruta Planeringsskopa ca. 2,5m³ Extra motvikt 9. EKONOMISK OCH FINANSIELL STÄLLNING Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att fullgöra uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med ÅLR. Anbudsgivaren ska även ha betalat skatter och lagstadgade socialskyddsavgifter. Genom att inlämna anbud intygar anbudsgivaren att krav på ekonomisk och finansiell ställning är uppfyllt. Uteslutningsgrunder Anbudsgivare utesluts från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna i 53 lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling1[1] föreligger. Detta innebär bland annat att anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen om denne, eller dess underleverantör, begått något av de i nämnda paragraf angivna brott, till exempel bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. Anbudsgivare kan även uteslutas från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna i 54 lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling föreligger. Detta gäller även underleverantörer. Detta innebär att anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om den eller dess underleverantörer: är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet eller har skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram eller genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftningen, är föremål för försättande i konkurs eller upplösning eller för något annat förfarande som avses i 1 punkten, genom en lagakraftvunnen dom har dömts för en lagstridig handling i anslutning till sin yrkesutövning, i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, som kan styrkas av landskapsregeringen, har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet, eller har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då den lämnat landskapsregeringen uppgifter som gäller tilllämpningen av kapitel 8 eller försummat att lämna de uppgifter som krävs. Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer inte är föremål för någon omständighet enligt lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling.1[1]

4 4(6) 10. SERVICE Säljaren av hjullastaren skall redogöra över service och reservdelar kan erbjudas på Åland. 11. DRÖJSMÅLSVITE Köparen har rätt till dröjsmålsvite om tusen (1000) euro per dygn ifall Säljaren inte levererar Köpeobjektet etthundra (100) dagar efter datumet för undertecknandet av detta avtal. Dröjsmålsvitet får tas ut för högst trettio (30) dagar. 12. AVTALSHANDLINGAR Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1. Köpeavtal 2. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 3. Anbudsförfrågan 4. Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor: JYSE 2014 VAROR Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen. 13. UPPSÄGNING AV AVTAL Bägge parter har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, ifall den andra parten på ett väsentligt sätt har brutit mot sina förpliktelser eller det är uppenbart att ett väsentligt kontraktsbrott kommer att inträffa. Som väsentligt kontraktsbrott avses bland annat att Säljaren inte levererar Köpeobjektet senast etthundratrettio (130) dagar efter undertecknandet av detta avtal. Köparen har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, ifall Köparen kan visa att denne inte skulle ha ingått avtalet med Säljaren om Köparen vid upphandlingsbeslutet hade varit medveten om de faktiska omständigheterna kring Säljaren. Med dessa omständigheter avses de uteslutningsgrunder som räknas upp i 53 och 54 i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007). Säljaren har i så fall ingen rätt att erhålla någon ersättning med anledning av att avtalet upphör att gälla. Köparen har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan, om upphandlingsbeslutet upphävs av domstol eller om Köparen ej har tillräckliga budgetmedel för inköpet. Säljaren har i så fall ingen rätt att erhålla någon ersättning med anledning av att avtalet upphör att gälla.

5 5(6) 14. ÖVRIGA PÅFÖLJDER Vad gäller eventuella övriga påföljder vid dröjsmål, underlåtenhet eller fel i Köpeobjektet tillämpas bestämmelserna i köplagen (FFS 355/1987). 15. FORCE MAJEURE Bägge parter äger åberopa underlåtenhet att fullgöra avtalet, om dess fullgörande förhindras eller väsentligen försvåras till följd av omständigheter utanför parts kontroll såsom krig, mobilisering, politiska oroligheter, eldsvåda, naturhändelse, extrema väderförhållanden eller arbetskonflikter. För att ha rätt att åberopa en sådan omständighet skall en part omgående skriftligen meddela den andra parten och inom sju (7) dagar förse den andre parten med en skriftlig utredning om hur omständigheten påverkar fullgörandet av förpliktelser enligt detta avtal. Medför omständighet som avses ovan att detta avtal ej skäligen kan fullgöras, äger vardera parten skriftligen med omedelbar verkan säga upp avtalet utan särskild ersättning till den del avtalets fullgörande på ovannämnda grund förhindrats. 16. ÖVERFÖRING Ingendera part har rätt att överlåta detta avtal eller de rättigheter eller förpliktelser som baserar sig på detta avtal utan den andra partens på förhand givna skriftliga samtycke. 17. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Eventuella ändringar eller tillägg till detta avtal skall för att träda i kraft göras skriftligen och bekräftas av bägge parter. 18. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING På detta avtal tillämpas finsk lagstiftning samt åländsk lag till de delar landskapet Åland har egen lagstiftningsbehörighet. Alla eventuella tvister som uppstår på grund av detta avtal skall avgöras av Ålands tingsrätt som första instans. 19. KONTRAKTSHANDLINGAR OCH PRIORITERINGSORDNING De nedan angivna avtalsdokumenten kompletterar varandra på så sätt, att varje enskild bestämmelse som regleras i något av dokumenten ses som giltiga, även om bestämmelsen inte finns nämnt i varje enskilt dokument. Ifall det förekommer motstridiga uppgifter i nedan angivna dokument skall bestämmelserna tolkas i följande ordning: 1. Villkoren i detta avtal; 2. Köparens anbudsförfrågan (Bilaga 1); och 3. Säljarens anbud i sin helhet (Bilaga 2).

6 6(6) 20. DATUM OCH UNDERSKRIFT Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, ett (1) för vardera parten. Mariehamn den x augusti 2015 ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Veronica Thörnroos Minister Thomas Idman Ledande vägmästare Xxxxxxxx xxxxx säljaren BILAGOR - Köparens anbudsförfrågan, daterat (Bilaga 1) - Säljarens anbud i sin helhet, daterat xx.x.2015 (Bilaga 2)

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar

1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Diarienr: ÅLR2015/7690 Datum: 26.06.2015 1 Anbudsbegäran gällande upphandling av bilar Ålands landskapsregering, nedan förkortat landskapsregeringen, inbjuder leverantörer att lämna anbud på ramavtal för

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER

BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER BILAGA 3 AVTAL OM UPPHANDLING AV KONTORSMÖBLER Avtalsparter Beställare 1. Ålands Hälso- och Sjukvård 2. Entreprenör... 1. Ålands Hälso- och Sjukvård Centrallagret PB 1055 2. Ålands Landskapsregering Serviceenheten

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18

Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 PROTOKOLL Nummer 1 13.8.2012 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Kansliavdelningen Allmänna byrån, personalenheten, K18 Beslutande Föredragande Justerat Minister Personalsekreterare

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser

Avtalsvillkor. 1. Omfattning. 2. Parter. 3. Kontakt under avtalstiden. 4. Avtalstyp. 5. Avtalsperiod. 6. Priser DiarieNr: INK-10-002 Namn på upphandlingen: Livsmedel Mellan Dalslandskommunernas Kommunalförbund, 222000-0877, nedan "Beställaren", och #leverantörens namn#, nedan "Leverantören", har träffats följande

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

BILAGA 1 AVTALSUTKAST

BILAGA 1 AVTALSUTKAST Sid 1(7) BILAGA 1 AVTALSUTKAST Mellan Regionalt CancerCentrum, (nedan kallad RCC), med organisationsnummer 232100-0016, och XXXXX (nedan kallat Företaget), med organisationsnummer XXXXXX, har följande

Läs mer

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm

A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615 107 86 Stockholm 1 (10) Avtal FM-132-07-2 Köp av inrikes flygresor Denna dag har följande avtal ( Avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46(0)70 275 65 90 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenshotell helpension Referensnr: 96-121-2011:094 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Upphandlingsform Direktupphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 2015-05-19 ANBUDSFÖRFRÅGAN Säkerhetskontroll/översyn av sport- och gymnastikanläggningar Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen och Fritid- och kulturförvaltningen, inbjuder Er härmed att inkomma med

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer