News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande"

Transkript

1 NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 5/2003 (1-30 november 2003) ISSN (tryckt version) ISSN (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ny smittskyddslag Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen att införa en ny smittskyddslag (prop. 2003/04:30). I lagen sägs bl. a. att den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom ska vara skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i kontakt med på ett sådant sätt att risk för smittöverföring finns. I propositionen finns också ett förslag att den s. k. bastuklubbslagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli RFSL är framförallt kritisk till två delar i propositionen. Det ena gäller möjligheten till tvångsisolering av hivpositiva utan någon bortre tidsgräns, den andra att informationsplikten för hivpositiva kvarstår. I ett uttalande säger RFSL:s förbundsordförande bl. a. att Sverige fortfarande kommer att ha en av de mest repressiva lagstiftningar gällande hiv/aids i världen. Han konstaterar också att en stor del av de som blir smittade med huv blir det av någon som inte vet om sin smitta. Genom att fortsatt enbart lägga hela ansvaret på den som känner till sin smitta utsätter man osmittade för fara. - Morgan Johanssons resonemang är en grov kränkning mot alla som bär på viruset, då han förutsätter att de som inte berättar, inte skyddar sin partner mot smittöverföring. Vi som arbetar preventivt fruktar att förslag kommer att försvåra det förebyggande arbetet, avslutar Sören Andersson sin kommentar. Dessa synpunkter framfördes också av RFSL vid den interna utfrågning som socialutskottet ordnade den 18 november Synpunkterna understryks ytterligare i en skrivelse den 25 november 2003 från RFSL till socialutskottets samtliga ledamöter och suppleanter. Kommentarer till smittskyddspropen Bland de kommentar som finns till förslaget till ny smittskyddslag kan nämnas att RFSU kritiserar regeringens förslag. Man beklagar att regeringen föreslår att informationsplikten, som lägger HELA ansvaret på den hvismittade, föreslås vara kvar och att möjligheten till tvångsisolering av hivsmittade föreslås kvarstå. - En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet har varit synsättet att var och en har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Informationsplikten motverkar det synsättet och bäddar därmed för ökad smittorisk, säger RFSU i ett pressmeddelande. Också Riksförbundet för hivpositiva delar RFSLs och RFSUs kritik mot regeringens proposition. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) har tidigare ställt en fråga (2003/04:110) till statsrådet Morgan Johansson (s) om analys som har gjorts för att undvika att upphävandet av bastuklubbslagen inte leder till en öppning för bordelliknande verksamhet. Frågan har nu besvarats av statsrådet Morgan Johansson och i svaret gör han den bedömingen att ett avskaffanbde av bastuklubbslagen inte påverkar samhällets möjligheter att ingripa mot brodelliknande verksamhet. Dagens straffrättsliga lagstiftning ger möjlighet att ingripa mot sådan verksamhet. Interpellation om transsexuellas situation Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:62) till socialminister Lars Engqvist (s) aktualiserat ett stort antal områden som gäller

2 transsexuellas situation.. Han undrar vilka åtgärder socialministern vill vidta för att utreda sjukvårdens resurstilldelning för behandling av transsexualism liksom om det finns några planer på att utvärdera 1972 års lagstiftning. Martin Andreasson undrar också om socialministern är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att avskaffa kravet på skilsmässa för den som ansöker om ny juridisk könstillhörighet. Av socialministerns svar och den efterföljande debatten framgick att regeringen överväger att tillsätta en särskild utredning för att se över behovet av lagändringar. Som en särskild fråga nämndes att kravet på skilsmässa har blivit mindre motiverat sedan partnerskapslagen infördes och det är möjligt för två män eller två kvinnor att leva tillsammans under samma villkor som i ett äktenskap. Däremot kunde socialministern inte lämna besked om när översynen ska ske, utan detta behöver övervägas ytterligare. Riksdagsfråga o m transpersoners situation i samhället Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) har i en fråga till socialministern Lars Engqvist (s) frågat vilka åtgärder denne avser att göra för att det ska genomföras en samlad översyn av den generella kunskapen om transpersoners situation i samhället. Frågan besvarades av statsrådet Mona Sahlin (s) som ansåg att det inte var nödvändigt med en generell översyn om transpersoners situation. Arbetet mot kränkningar av transpersoner ska kunna bedrivas även utan en sådan generell översyn. Alla ska ha lika möjlighet att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Mona Sahlin lovade också att i regeringes framtida arbete bevaka att också transpersoner inkluderas i sådana fall där det kan anses behövligt. Huddinge universitetssjukhus och transpersoner Huddinge universitetssjukhus har nu tagit fram en särskild informationsskrift om hur man arbetar med frågor om könsbyten. I en skrivelse till RFSL, där man översänder skriften, uttrycket man också önskemål om ett närmare samarbete med RFSL i olika frågor som gäller transpersoner. Bland de frågor som tas upp i sjukhusets skrivelse finns önskemål om olika lagändringar, exempelvis slopande av krav på skilsmässa för att kunna genomgå könsbyte. FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:89) till utrikesministern Laila Freivalds (s) fråga henne vilka aktiva åtgärder Sverige kommer att vidta för att FN:s kommission för mänskliga rättigheter kommer att anta en resolution om HBTpersoners mänskliga rättigheter. Bakgrunden till interpellationen är att Brasilien vid årets session med FN:s kommission för mänskliga rättigheter lagt fram ett resolutionsförslag som krävde att också förföljelse på grund av sexuell läggning skulle ingå i kommissionens granskning av brott mot mänskliga rättigheter. Genom ett intensivt lobbyarbete av Vatikanen och de muslimska länderna lyckades man få avgörandet framskjutet till 2004 års session. Sverige har dock förklarat att man då inte kommer att aktivt arbeta för att resolutionsförslaget blir antaget (även om man i omröstningen kommer att stödja förslaget). Utrikesministern ansåg i sitt svar att Sverige ansåg att man skulle gå försiktigare och mer taktiskt fram för att nå framgång. Om det brasilianska resolutionsförslaget avfärdas gång på gång innebär det på kort sikt att det blir svårt att få igenom en förändring. I en senare frågedebatt framkom dock att Sverige var beredd att stå som medförslagsställare till Brasiliens resolutionsförslag. Martin Andreasson var i sina kommentarer mycket kritisk till utrikesministerns passivitet i denna fråga. Regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Regeringen har lämnat en skrivelse (2003/04:20) till riksdagen där man redovisar sin syn på svensk utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Ett kortare avsnitt handlar om diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning. I en sammanfattande kommentar noteras att Sveriges kommer att påtala övergrepp mot och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning varhelst det förekommer och fortsätta att aktivt bidra till att frågan om diskriminering på grund av sexuell läggning uppmärksammas inom FN och andra internationella forum.. Däremot saknas en redovisning av på vilket sätt detta arbete kommer att bedrivas av den svenska regeringen och några konkreta exempel på åtgärder man kommer att vidta saknas helt.

3 EU-direktiv om fri rörlighet Inom EU har diskuterats ett direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. RFSL har därför tillskrivit såväl tidigare utrikesminister som nuvarande näringsminister och krävt att Sverige aktivt ska verka för att det nya EU-direktivet inte ska missgynna HBT-personer. Enligt förslaget ska nämligen registrerade partners medge fri rörlighet endast till andra EU-länder som har infört partnerskap. Nu har den nye migrationsministern Barbro Holmberg (s) redovisat resultatet av den politiska överenskommelse som har nåtts om direktivet (Europaparlamentet ska dock säga sitt innan direktivet är antaget). I svaret konstateras att en registrerad partner inte kommer att ha samma möjlighet att följa med som familjemedlen som maka eller make. Hon tillägger att att trots att vi inte är nöjda med resultatet så vill jag ändå framför att Sverige genom ett aktivt förhandlande för de homosexuellas rättigheter fått med begreppet registrerad partner i direktivet. Jag har förståelse för att Ni vill och jag hade själv önskat att registrerade partner fullt ut hade jämställts med äkta maka/make men --- Sverige hade inte någon som helst möjlighet att få igenom denna ståndpunkt. RFSL har uppvaktat biståndsminister Carin Jämtin RFSL har nyligen uppvaktat biståndsmministern Carin Jämtin. Syftet med uppvaktningen var att få regeringen att också prioritera frågor HBT-personers mänskliga rättigheter och att synliggöra dessa frågor i biståndet. Vid uppvaktningen diskuteras bl. a. den nuvarande regeln om egenandel på 20 procent, vilket innebär att bidragssökande organisationer själva måste finansiera denna andel. En sådan regel försvårar för organisationer av RFSL:s typ att bedriva ett mer omfattande biståndsarbete samtidigt som Sida inte har egna projekt inom detta område. Frågan om egenandelens storlek har aktualiserats av flera frivilligorganisationer och eventuellt kommer den att sänkas till tio procent i framtiden. Vid uppvaktningen diskuterades vidare innehållet i Sida:s regleringsbrev och i det kommande regleringsbrevet kommer Sida som ett första steg att få i uppdrag att påbörja en utbildning i HBT-frågor för den egna personalen. Riksdagsfråga om situationen för HBTpersoner i Turkiet Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till utrikesminister Laila Freivalds (s) frågat om utrikesministern kommer att ta upp situationen för HBTpersoner i Turkiet vid den turkiske utrikesministerns besök i Sverige. I sitt svar konstaterar utrikesministern att frågan om bristerna i respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet fick stort utrymme vid samtalen och att hon vid samtalen med Turkiets utrikesministern upprepat kravet att de politiska Köpenhamnskriterierna måste uppfyllas innan Turkiet kan bli medlem i EU. Bland dessa kriterier ingår även respekten för mänskliga rättigheter och detta krav inkluderar också HBT-personer mänskliga rättigheter. HomO vill införa könsneutral äktenskapsbalk HomO har efter en omfattande utredning tillskrivit justitieminister Tomas Bodström och föreslagit att regeringen ska införa en könsneutral äktenskapsbalk. I skrivelsen konstaterar HomO att heterosexuella par i dag kan välja om de ska gifta sig eller inte, medan homosexuella par inte har någon sådan valmöjlighet. HomO konstaterar också att det inte är rimligt att ha två olika lagar partnerskap för homosexuella och äktenskap för heterosexuella inte ens om reglerna medför samma rättigheter och skyldigheter. Riksdagsfråga om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka kunskapen om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som utsatts eller riskerar att utsättas för brott med hedersmotiv. Bakgrunden till frågan är att HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer utsätts för hedersbrott. I sitt svar säger statsrådet att han håller med frågeställaren att det är viktigt att också uppmärksamma bemötande av och insatser för HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer. Också bemötandet av denna grupp när det gäller hedersrelaterat våld är viktigt.

4 Samtidigt erinrar statsrådet att regeringen, för att stimulera snabba insatser på området, beslutat att i tilläggsbudgeten 2003 anslå 20 miljoner kr ska disponeras för skyddat boende med mera. Merparten av dessa medel disponeras av länsstyrelserna i de tre storstadslänen. Riksdagsfråga om självmordsrisken för unga HBT-personer Riksdagsledamoten Ulf Holm (mp) har i en fråga (2003/04:176) till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder denne avser att vidta för att öka kunskapen om självmordsrisken för unga HBT-personer. I frågan anknyts till både den norska undersökningen om levnadsvillkor och livskvalitet bland homosexuella och Hans Hanners ernkätundersökning om unga HBTpersoners psykiska hälsa. I sitt svar konstaterar Morgan Johansson att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har haft ett särskilt uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen för HBTpersoner. FHI har lämnat en delrapport i maj 2003 där man presenterat en plan för en omfattande undersökning av dessa gruppers hälsosituation. Detta förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Malmö stad avslår motion om homokompetens till kommunalt anställd personal I föregående nummer av Nytt i sexualpolitiken redovisades en motion av Bengt Held (fp) om ökad homokompetens till kommunens personal. Kommunstyrelsen hade yrkat avslag på motionen. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen beslutade också majoritet (framför allt socialdemokrater och moderater) att avslå motionen). Landstingsmotion i Stockholm Bo Johnsson och Maria Wallhager (båda fp) har i en motion till lnadstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting föreslagit att landstinget ska utföra en undersökning för att belysa inställningen till vård av HBTpersoner bland vårdpersonalen inom landstinget. Man föreslår också att landstinget ska ta fram ett policyprogram för höjande av HBT-kompetensen bland vårdpersonalen. Bland annat har Uppsalaforskaren Gerd Röndahl visat att 36 procent av vårdpersonalen i en studie helst underviker att vårda hivsmittade eller homosexuella patienter. Sverige får godkänt EU-parlamentets HBT-grupp arrangerade den 11 november 2003 en hearing om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Bakgrund till hearingen är att EU antagit ett direktiv (2000:78) som förbjuder sådan diskriminering. Detta direktiv ska ha implementerats i medlemsländernas lagstiftning senast den 2 december Vid hearingen kunde EU:s kommissionär Anna Diamantopoulou konstatera att av EU.s nuvarande femton medlemsländer är det endast tre som säger sig ha klarat av att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.. Sverige tillhör tillsammans med Frankrike och Italien de länder som säger sig ha införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen. ILGA Europa anser det dock tveksamt om Italien verkligen har uppfyllt kravet. Lunds universitet anmält till HomO Sveriges förenade gaystudenter (SFG) har anmält Lunds universitet till HomO. Bakgrunden är att universitetet nyligen utnämnde exegeten Cgrys Caragounis till professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den nyutnämnde professor har publicerat en bok Homoerotik där han jämför homosexualitet med kleptomani. Resonemanger är homofobiskt menar SFG. Även om boken inte finns som kurslitteratur kan den knytas till universitet genom Chrys Caragounis professur menar SFG, inte minst mot bakgrunden att det material som professorn producerat finns listat på Lunds Universitets officiella hemsida. Därmed ger universitetet legitimitet åt hans skrifter. Åklagare inleder förundersökning mot pingstpastor Åklagare Kjell Yngvesson, Kalmar, har beslutat att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp med anledning av den predikan som pastor Åke green höll i juli 2003 i Borgholms pingstkyrka. Åklagarens beslut att inleda förundersökning kom efter det att han lyssnat på en bandinspelning av predikan. Något beslut i åtalsfrågan finns ännu inte. Bakgrunden till motionen är de alarmerande rapporter som på senare tid kommit om att motviljan mot att vårda homosexuella patienter är utbredd bland vårdpersonal.

5 Webbplatsen Bibeltemplet polisanmäld Jur. stud. Jonas Eklund har polisanmält webbplatsen Bibeltemplet för hets mot folkgrupp. På hemsidan kan man bl. a. läsa att den moderna moderna homofilin är källan och motorn bakom aidsepidemin. I en tidningskommentar säger Leif Liljeström från Stenungsund, som ansvarar för Bibeltemplet, att han inte har för avsikt att släcka ner webbplatsen oavsett om han döms för hets mot folkgrupp eller fria. Han vill testa hur långt samhället är villigt att gå för att stoppa kristna som i tusentals år har haft de här åsikterna om homosexuella. Härnösands stift diskuterar homosexuellas roll i kyrkan Per-Henrik Bodin (c) - ordförande i stiftsfullmäktiges i Härnösands stift har vid stiftsfullmäktiges sammanträde tagit upp frågan om hur stiftet hanterar frågan om homosexuellas roll i kyrkan. En av de frågor Bodin ställer till stiftsfullmäktige är hur långt arbetet med att diskutera samtalsdokumentet Homosexuella i kyrkan har kommit i stiftet och vilka initiativ stiftsledningen har tagit.. Framstående KDU-ledare kommer ut som bög KDU:s förste vice ordförande, Erik Slottner, har valt att öppet berätta om sin egen homosexualitet. Han berättar i tidningen Kristdemokraten att han känt på sig länge att han gillar killar men att det var först för ett halvår sedan som han på allvar vågare ta steget att erkänna sin homosexualitet för sig själv. Slottner är sedan i våras också politisk sakkunnig i riksdagsgruppen. Idrottsrörelsens homofobi I ett inslag i TV 4:s Sportklubben uttalade sig tränaren Gunnar Johansson på ett fördomsfullt sätt, då han menade att det hade varit svårt för en homosexuell att ingå i ett hockeylag. Bortsett från ett antal tidningsinsändare har uttalandet inte medfört att idrottsrörelsen (exempelvis genom Riksidrottsförbundet) tagit avstånd från uttalandet. Organisationsstödet till HBT-föreningar Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra stödet till HBTorganisationer. I frågan konstateras att formerna för det statliga stöder bör utvärderas för att skapa större långsiktighet samtidigt som nivån bör stödet bör höjas. Även frågan om vilken myndighet som ska bevilja stödet behandlas i frågan. Av statsrådets svar framgår att han har förståelse för att den nuvarande situationen kan ha skapat osäkerhet och försvårat organisationernas långsiktiga arbete. Han delar uppfattningen om behovet av en översyn av det statliga stödet. Samtidigt konstaterar att Socialstyrelsen nyligen har utvärderat det organisationsstöd som utgår till vissa organisationer på det sociala området. Även hiv/aidsutredningen kommer att behandla denna fråga i det betänkande som kommer att lämnas snart. Också Statskontoret har ett uppdrag att göra en översyn av den statliga bidragsgivningen till ideella föreningar. Innan resultatet av pågående utredningar är klart vill statsrådet inte ta ställning till hur det framtida stödet ska utformas. RFSL kräver ändrade regler för organisationsstödet RFSL har begärt att få träffa statsrådet Mona Sahlin (s) för att diskutera utformningen av reglerna för statens stöd till frivilligorganisationer. De nuvarande reglerna missgynnar RFSL och innebär att förbundet har sämre förutsättningar än andra frivilligorganisationer att bedriva en effektiv verksamhet på lång sikt. Den nuvarande situationen är att många projektbidrag beviljas för en kortare tid och det är därför svårt att få kontinuitet i verksamheten. RFSL:s periodiska publikationer Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt i sexualpolitiken: 30 nr/år. Pren. 400 kr/år. Gratis via e-post. Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och 350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt med angivande av källa. Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax)

Samkönade par får gifta sig En studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen

Samkönade par får gifta sig En studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen Beteckning: HRV:C10:6 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Samkönade par får gifta sig En studie om hur fyra präster i Gävleområdet ställer sig till den nya äktenskapslagen Cecilia Karlsson

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande

Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande 19843 SISUS Särtryck Sex 06-12-06 14.35 Sida 1 Om sexuell läggning och funktionshinder Tillägg till ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande 19843 SISUS Särtryck Sex 06-12-06 14.35 Sida

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:229

Regeringens skrivelse 2009/10:229 Regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja Skr. 2009/10:229 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27

Läs mer

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation Återrapportering av regeringsuppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen bland hbt-personer www.fhi.se Rapport nr A 5:19 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

Läs mer

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004 Älskar, älskar inte Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannens årsrapport 2004 Innehåll Låt barnkonventionen bli

Läs mer

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Nyamko Sabuni (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Skr. 2007/08:39 Regeringen överlämnar denna skrivelse

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

#9 10 07 GOTT LYTT ÅR

#9 10 07 GOTT LYTT ÅR #9 10 07 HBT-VÄRLDENS RÖST ÅRGÅNG 28 GOTT LYTT ÅR Crips, slampor och transmångfald. Kom Ut kastar blicken bakåt och slungas in i en framtid med outtömliga möten över hela världen. FUNKISARS PLATS I BEGÄRSHIERARKIN

Läs mer

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö

Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor och barn i Malmö Antogs av Malmö kommunfullmäktige 2007.03.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 5 2.1. FN:s handlingsprogram 5 2.2. Kvinnofridspropositionen

Läs mer

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras?

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Chrystal Kunosson BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Publikation: Författare:

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Att kvinnoförbundet i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod planerar in utbildning i genusfrågor med syfte att stärka retoriken.

Att kvinnoförbundet i verksamhetsplanen för kommande verksamhetsperiod planerar in utbildning i genusfrågor med syfte att stärka retoriken. MOTIONSUPPFÖLJNING FÖRBUNDSMÖTET 2011 Bifallna motioner NR NAMN/MOTIONÄR ATT-SATSER ÅTGÄRD 1 Jämställd rekrytering inom vårt parti (Cecilia Wohltat, Emilie Olsson och Åsa Waldemarsson, S-kvinnoklubben

Läs mer

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Ett jämställt samhälle fritt från våld Ett jämställt samhälle fritt från våld Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN SOM SKA FÖRESLÅ EN NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SOU 2014:71 Ett jämställt

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN

HON HEN HAN KOMMA PÅ KOMMA UT OCH KOMMA IN KOMMA PÅ, KOMMA UT OCH KOMMA IN OCH KOMMA IN En analys av hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner. Baksides text Baksidestext Baksideste xt Baks idestext Bakside stext Baksi destext B akside

Läs mer

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter

Barnkonventionen. Berättelser om framsteg för barns rättigheter Barnkonventionen 25 Berättelser om framsteg för barns rättigheter år 25 år av framsteg för barns rättigheter DEN 20 NOVEMBER 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner

Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner 1 Detta vill partierna i de tre storstäderna göra för att stärka arbetet mot hedersförtryck i sina kommuner IMH har ställt följande fråga till alla partier med representation i kommun/stadsfullmäktige

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge

Barnombudsmannen rapporterar br2005:06. Barnets bästa. Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Barnombudsmannen rapporterar br2005:06 Barnets bästa Barnombudsmannens synpunkter på frågor om vårdnad, boende och umgänge Varje år upplever drygt 50 000 barn och unga att deras föräldrar separerar. De

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering

Handlingsplan mot diskriminering Handlingsplan mot diskriminering 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Utredningen kring aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter inom diskrimineringsområdet...4 Förslaget i korthet...4

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...5. 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9. 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 Innehåll 1 Sammanfattning...5 2 Arbetsgruppens uppdrag och arbete...9 3 Utgångspunkter och avgränsningar...11 4 Myndigheter eller institutioner med särskilt ansvar för arbetet mot rasism och annan intolerans...13

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen

brottsoffer Brottsplats Internet Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen Fördomar påverkar rättens beslut tidningen brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2008 Alla brottsutsatta barn får inte hjälp av Barnahusen sidan 5 Fördomar påverkar rättens beslut sidorna 6-7 Brottsplats Internet I den virtuella

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer