News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande"

Transkript

1 NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 5/2003 (1-30 november 2003) ISSN (tryckt version) ISSN (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ny smittskyddslag Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen att införa en ny smittskyddslag (prop. 2003/04:30). I lagen sägs bl. a. att den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom ska vara skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i kontakt med på ett sådant sätt att risk för smittöverföring finns. I propositionen finns också ett förslag att den s. k. bastuklubbslagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli RFSL är framförallt kritisk till två delar i propositionen. Det ena gäller möjligheten till tvångsisolering av hivpositiva utan någon bortre tidsgräns, den andra att informationsplikten för hivpositiva kvarstår. I ett uttalande säger RFSL:s förbundsordförande bl. a. att Sverige fortfarande kommer att ha en av de mest repressiva lagstiftningar gällande hiv/aids i världen. Han konstaterar också att en stor del av de som blir smittade med huv blir det av någon som inte vet om sin smitta. Genom att fortsatt enbart lägga hela ansvaret på den som känner till sin smitta utsätter man osmittade för fara. - Morgan Johanssons resonemang är en grov kränkning mot alla som bär på viruset, då han förutsätter att de som inte berättar, inte skyddar sin partner mot smittöverföring. Vi som arbetar preventivt fruktar att förslag kommer att försvåra det förebyggande arbetet, avslutar Sören Andersson sin kommentar. Dessa synpunkter framfördes också av RFSL vid den interna utfrågning som socialutskottet ordnade den 18 november Synpunkterna understryks ytterligare i en skrivelse den 25 november 2003 från RFSL till socialutskottets samtliga ledamöter och suppleanter. Kommentarer till smittskyddspropen Bland de kommentar som finns till förslaget till ny smittskyddslag kan nämnas att RFSU kritiserar regeringens förslag. Man beklagar att regeringen föreslår att informationsplikten, som lägger HELA ansvaret på den hvismittade, föreslås vara kvar och att möjligheten till tvångsisolering av hivsmittade föreslås kvarstå. - En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet har varit synsättet att var och en har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Informationsplikten motverkar det synsättet och bäddar därmed för ökad smittorisk, säger RFSU i ett pressmeddelande. Också Riksförbundet för hivpositiva delar RFSLs och RFSUs kritik mot regeringens proposition. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) har tidigare ställt en fråga (2003/04:110) till statsrådet Morgan Johansson (s) om analys som har gjorts för att undvika att upphävandet av bastuklubbslagen inte leder till en öppning för bordelliknande verksamhet. Frågan har nu besvarats av statsrådet Morgan Johansson och i svaret gör han den bedömingen att ett avskaffanbde av bastuklubbslagen inte påverkar samhällets möjligheter att ingripa mot brodelliknande verksamhet. Dagens straffrättsliga lagstiftning ger möjlighet att ingripa mot sådan verksamhet. Interpellation om transsexuellas situation Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:62) till socialminister Lars Engqvist (s) aktualiserat ett stort antal områden som gäller

2 transsexuellas situation.. Han undrar vilka åtgärder socialministern vill vidta för att utreda sjukvårdens resurstilldelning för behandling av transsexualism liksom om det finns några planer på att utvärdera 1972 års lagstiftning. Martin Andreasson undrar också om socialministern är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att avskaffa kravet på skilsmässa för den som ansöker om ny juridisk könstillhörighet. Av socialministerns svar och den efterföljande debatten framgick att regeringen överväger att tillsätta en särskild utredning för att se över behovet av lagändringar. Som en särskild fråga nämndes att kravet på skilsmässa har blivit mindre motiverat sedan partnerskapslagen infördes och det är möjligt för två män eller två kvinnor att leva tillsammans under samma villkor som i ett äktenskap. Däremot kunde socialministern inte lämna besked om när översynen ska ske, utan detta behöver övervägas ytterligare. Riksdagsfråga o m transpersoners situation i samhället Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) har i en fråga till socialministern Lars Engqvist (s) frågat vilka åtgärder denne avser att göra för att det ska genomföras en samlad översyn av den generella kunskapen om transpersoners situation i samhället. Frågan besvarades av statsrådet Mona Sahlin (s) som ansåg att det inte var nödvändigt med en generell översyn om transpersoners situation. Arbetet mot kränkningar av transpersoner ska kunna bedrivas även utan en sådan generell översyn. Alla ska ha lika möjlighet att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Mona Sahlin lovade också att i regeringes framtida arbete bevaka att också transpersoner inkluderas i sådana fall där det kan anses behövligt. Huddinge universitetssjukhus och transpersoner Huddinge universitetssjukhus har nu tagit fram en särskild informationsskrift om hur man arbetar med frågor om könsbyten. I en skrivelse till RFSL, där man översänder skriften, uttrycket man också önskemål om ett närmare samarbete med RFSL i olika frågor som gäller transpersoner. Bland de frågor som tas upp i sjukhusets skrivelse finns önskemål om olika lagändringar, exempelvis slopande av krav på skilsmässa för att kunna genomgå könsbyte. FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:89) till utrikesministern Laila Freivalds (s) fråga henne vilka aktiva åtgärder Sverige kommer att vidta för att FN:s kommission för mänskliga rättigheter kommer att anta en resolution om HBTpersoners mänskliga rättigheter. Bakgrunden till interpellationen är att Brasilien vid årets session med FN:s kommission för mänskliga rättigheter lagt fram ett resolutionsförslag som krävde att också förföljelse på grund av sexuell läggning skulle ingå i kommissionens granskning av brott mot mänskliga rättigheter. Genom ett intensivt lobbyarbete av Vatikanen och de muslimska länderna lyckades man få avgörandet framskjutet till 2004 års session. Sverige har dock förklarat att man då inte kommer att aktivt arbeta för att resolutionsförslaget blir antaget (även om man i omröstningen kommer att stödja förslaget). Utrikesministern ansåg i sitt svar att Sverige ansåg att man skulle gå försiktigare och mer taktiskt fram för att nå framgång. Om det brasilianska resolutionsförslaget avfärdas gång på gång innebär det på kort sikt att det blir svårt att få igenom en förändring. I en senare frågedebatt framkom dock att Sverige var beredd att stå som medförslagsställare till Brasiliens resolutionsförslag. Martin Andreasson var i sina kommentarer mycket kritisk till utrikesministerns passivitet i denna fråga. Regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Regeringen har lämnat en skrivelse (2003/04:20) till riksdagen där man redovisar sin syn på svensk utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Ett kortare avsnitt handlar om diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning. I en sammanfattande kommentar noteras att Sveriges kommer att påtala övergrepp mot och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning varhelst det förekommer och fortsätta att aktivt bidra till att frågan om diskriminering på grund av sexuell läggning uppmärksammas inom FN och andra internationella forum.. Däremot saknas en redovisning av på vilket sätt detta arbete kommer att bedrivas av den svenska regeringen och några konkreta exempel på åtgärder man kommer att vidta saknas helt.

3 EU-direktiv om fri rörlighet Inom EU har diskuterats ett direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. RFSL har därför tillskrivit såväl tidigare utrikesminister som nuvarande näringsminister och krävt att Sverige aktivt ska verka för att det nya EU-direktivet inte ska missgynna HBT-personer. Enligt förslaget ska nämligen registrerade partners medge fri rörlighet endast till andra EU-länder som har infört partnerskap. Nu har den nye migrationsministern Barbro Holmberg (s) redovisat resultatet av den politiska överenskommelse som har nåtts om direktivet (Europaparlamentet ska dock säga sitt innan direktivet är antaget). I svaret konstateras att en registrerad partner inte kommer att ha samma möjlighet att följa med som familjemedlen som maka eller make. Hon tillägger att att trots att vi inte är nöjda med resultatet så vill jag ändå framför att Sverige genom ett aktivt förhandlande för de homosexuellas rättigheter fått med begreppet registrerad partner i direktivet. Jag har förståelse för att Ni vill och jag hade själv önskat att registrerade partner fullt ut hade jämställts med äkta maka/make men --- Sverige hade inte någon som helst möjlighet att få igenom denna ståndpunkt. RFSL har uppvaktat biståndsminister Carin Jämtin RFSL har nyligen uppvaktat biståndsmministern Carin Jämtin. Syftet med uppvaktningen var att få regeringen att också prioritera frågor HBT-personers mänskliga rättigheter och att synliggöra dessa frågor i biståndet. Vid uppvaktningen diskuteras bl. a. den nuvarande regeln om egenandel på 20 procent, vilket innebär att bidragssökande organisationer själva måste finansiera denna andel. En sådan regel försvårar för organisationer av RFSL:s typ att bedriva ett mer omfattande biståndsarbete samtidigt som Sida inte har egna projekt inom detta område. Frågan om egenandelens storlek har aktualiserats av flera frivilligorganisationer och eventuellt kommer den att sänkas till tio procent i framtiden. Vid uppvaktningen diskuterades vidare innehållet i Sida:s regleringsbrev och i det kommande regleringsbrevet kommer Sida som ett första steg att få i uppdrag att påbörja en utbildning i HBT-frågor för den egna personalen. Riksdagsfråga om situationen för HBTpersoner i Turkiet Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till utrikesminister Laila Freivalds (s) frågat om utrikesministern kommer att ta upp situationen för HBTpersoner i Turkiet vid den turkiske utrikesministerns besök i Sverige. I sitt svar konstaterar utrikesministern att frågan om bristerna i respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet fick stort utrymme vid samtalen och att hon vid samtalen med Turkiets utrikesministern upprepat kravet att de politiska Köpenhamnskriterierna måste uppfyllas innan Turkiet kan bli medlem i EU. Bland dessa kriterier ingår även respekten för mänskliga rättigheter och detta krav inkluderar också HBT-personer mänskliga rättigheter. HomO vill införa könsneutral äktenskapsbalk HomO har efter en omfattande utredning tillskrivit justitieminister Tomas Bodström och föreslagit att regeringen ska införa en könsneutral äktenskapsbalk. I skrivelsen konstaterar HomO att heterosexuella par i dag kan välja om de ska gifta sig eller inte, medan homosexuella par inte har någon sådan valmöjlighet. HomO konstaterar också att det inte är rimligt att ha två olika lagar partnerskap för homosexuella och äktenskap för heterosexuella inte ens om reglerna medför samma rättigheter och skyldigheter. Riksdagsfråga om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka kunskapen om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som utsatts eller riskerar att utsättas för brott med hedersmotiv. Bakgrunden till frågan är att HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer utsätts för hedersbrott. I sitt svar säger statsrådet att han håller med frågeställaren att det är viktigt att också uppmärksamma bemötande av och insatser för HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer. Också bemötandet av denna grupp när det gäller hedersrelaterat våld är viktigt.

4 Samtidigt erinrar statsrådet att regeringen, för att stimulera snabba insatser på området, beslutat att i tilläggsbudgeten 2003 anslå 20 miljoner kr ska disponeras för skyddat boende med mera. Merparten av dessa medel disponeras av länsstyrelserna i de tre storstadslänen. Riksdagsfråga om självmordsrisken för unga HBT-personer Riksdagsledamoten Ulf Holm (mp) har i en fråga (2003/04:176) till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder denne avser att vidta för att öka kunskapen om självmordsrisken för unga HBT-personer. I frågan anknyts till både den norska undersökningen om levnadsvillkor och livskvalitet bland homosexuella och Hans Hanners ernkätundersökning om unga HBTpersoners psykiska hälsa. I sitt svar konstaterar Morgan Johansson att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har haft ett särskilt uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen för HBTpersoner. FHI har lämnat en delrapport i maj 2003 där man presenterat en plan för en omfattande undersökning av dessa gruppers hälsosituation. Detta förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Malmö stad avslår motion om homokompetens till kommunalt anställd personal I föregående nummer av Nytt i sexualpolitiken redovisades en motion av Bengt Held (fp) om ökad homokompetens till kommunens personal. Kommunstyrelsen hade yrkat avslag på motionen. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen beslutade också majoritet (framför allt socialdemokrater och moderater) att avslå motionen). Landstingsmotion i Stockholm Bo Johnsson och Maria Wallhager (båda fp) har i en motion till lnadstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting föreslagit att landstinget ska utföra en undersökning för att belysa inställningen till vård av HBTpersoner bland vårdpersonalen inom landstinget. Man föreslår också att landstinget ska ta fram ett policyprogram för höjande av HBT-kompetensen bland vårdpersonalen. Bland annat har Uppsalaforskaren Gerd Röndahl visat att 36 procent av vårdpersonalen i en studie helst underviker att vårda hivsmittade eller homosexuella patienter. Sverige får godkänt EU-parlamentets HBT-grupp arrangerade den 11 november 2003 en hearing om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Bakgrund till hearingen är att EU antagit ett direktiv (2000:78) som förbjuder sådan diskriminering. Detta direktiv ska ha implementerats i medlemsländernas lagstiftning senast den 2 december Vid hearingen kunde EU:s kommissionär Anna Diamantopoulou konstatera att av EU.s nuvarande femton medlemsländer är det endast tre som säger sig ha klarat av att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.. Sverige tillhör tillsammans med Frankrike och Italien de länder som säger sig ha införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen. ILGA Europa anser det dock tveksamt om Italien verkligen har uppfyllt kravet. Lunds universitet anmält till HomO Sveriges förenade gaystudenter (SFG) har anmält Lunds universitet till HomO. Bakgrunden är att universitetet nyligen utnämnde exegeten Cgrys Caragounis till professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den nyutnämnde professor har publicerat en bok Homoerotik där han jämför homosexualitet med kleptomani. Resonemanger är homofobiskt menar SFG. Även om boken inte finns som kurslitteratur kan den knytas till universitet genom Chrys Caragounis professur menar SFG, inte minst mot bakgrunden att det material som professorn producerat finns listat på Lunds Universitets officiella hemsida. Därmed ger universitetet legitimitet åt hans skrifter. Åklagare inleder förundersökning mot pingstpastor Åklagare Kjell Yngvesson, Kalmar, har beslutat att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp med anledning av den predikan som pastor Åke green höll i juli 2003 i Borgholms pingstkyrka. Åklagarens beslut att inleda förundersökning kom efter det att han lyssnat på en bandinspelning av predikan. Något beslut i åtalsfrågan finns ännu inte. Bakgrunden till motionen är de alarmerande rapporter som på senare tid kommit om att motviljan mot att vårda homosexuella patienter är utbredd bland vårdpersonal.

5 Webbplatsen Bibeltemplet polisanmäld Jur. stud. Jonas Eklund har polisanmält webbplatsen Bibeltemplet för hets mot folkgrupp. På hemsidan kan man bl. a. läsa att den moderna moderna homofilin är källan och motorn bakom aidsepidemin. I en tidningskommentar säger Leif Liljeström från Stenungsund, som ansvarar för Bibeltemplet, att han inte har för avsikt att släcka ner webbplatsen oavsett om han döms för hets mot folkgrupp eller fria. Han vill testa hur långt samhället är villigt att gå för att stoppa kristna som i tusentals år har haft de här åsikterna om homosexuella. Härnösands stift diskuterar homosexuellas roll i kyrkan Per-Henrik Bodin (c) - ordförande i stiftsfullmäktiges i Härnösands stift har vid stiftsfullmäktiges sammanträde tagit upp frågan om hur stiftet hanterar frågan om homosexuellas roll i kyrkan. En av de frågor Bodin ställer till stiftsfullmäktige är hur långt arbetet med att diskutera samtalsdokumentet Homosexuella i kyrkan har kommit i stiftet och vilka initiativ stiftsledningen har tagit.. Framstående KDU-ledare kommer ut som bög KDU:s förste vice ordförande, Erik Slottner, har valt att öppet berätta om sin egen homosexualitet. Han berättar i tidningen Kristdemokraten att han känt på sig länge att han gillar killar men att det var först för ett halvår sedan som han på allvar vågare ta steget att erkänna sin homosexualitet för sig själv. Slottner är sedan i våras också politisk sakkunnig i riksdagsgruppen. Idrottsrörelsens homofobi I ett inslag i TV 4:s Sportklubben uttalade sig tränaren Gunnar Johansson på ett fördomsfullt sätt, då han menade att det hade varit svårt för en homosexuell att ingå i ett hockeylag. Bortsett från ett antal tidningsinsändare har uttalandet inte medfört att idrottsrörelsen (exempelvis genom Riksidrottsförbundet) tagit avstånd från uttalandet. Organisationsstödet till HBT-föreningar Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra stödet till HBTorganisationer. I frågan konstateras att formerna för det statliga stöder bör utvärderas för att skapa större långsiktighet samtidigt som nivån bör stödet bör höjas. Även frågan om vilken myndighet som ska bevilja stödet behandlas i frågan. Av statsrådets svar framgår att han har förståelse för att den nuvarande situationen kan ha skapat osäkerhet och försvårat organisationernas långsiktiga arbete. Han delar uppfattningen om behovet av en översyn av det statliga stödet. Samtidigt konstaterar att Socialstyrelsen nyligen har utvärderat det organisationsstöd som utgår till vissa organisationer på det sociala området. Även hiv/aidsutredningen kommer att behandla denna fråga i det betänkande som kommer att lämnas snart. Också Statskontoret har ett uppdrag att göra en översyn av den statliga bidragsgivningen till ideella föreningar. Innan resultatet av pågående utredningar är klart vill statsrådet inte ta ställning till hur det framtida stödet ska utformas. RFSL kräver ändrade regler för organisationsstödet RFSL har begärt att få träffa statsrådet Mona Sahlin (s) för att diskutera utformningen av reglerna för statens stöd till frivilligorganisationer. De nuvarande reglerna missgynnar RFSL och innebär att förbundet har sämre förutsättningar än andra frivilligorganisationer att bedriva en effektiv verksamhet på lång sikt. Den nuvarande situationen är att många projektbidrag beviljas för en kortare tid och det är därför svårt att få kontinuitet i verksamheten. RFSL:s periodiska publikationer Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt i sexualpolitiken: 30 nr/år. Pren. 400 kr/år. Gratis via e-post. Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och 350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt med angivande av källa. Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax)

Kulturutskottet om folkrörelsefrågor

Kulturutskottet om folkrörelsefrågor NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 6/2006 (juni 2006) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Kulturutskottet om folkrörelsefrågor

Läs mer

NYTT I SEXUALPOLITIKEN

NYTT I SEXUALPOLITIKEN NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 9/2008 ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör:

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Strategi för RFSL:s internationella arbete

Strategi för RFSL:s internationella arbete Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Socialutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ny smittskyddslag

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Socialutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ny smittskyddslag NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 3/2004 (mars 2004) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Yttrande avseende betänkandet Ds 2011:33 - Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

(fi) (fp) (j) (kd) (m) (mp) (s) (v)

(fi) (fp) (j) (kd) (m) (mp) (s) (v) (1) Frågor ÖVERGRIPANDE - Vilka hbt-frågor vill ni prioritera under den kommande mandatperioden och varför? 1. Bekämpa vardagshomofobin. Man ska bemötas med respekt på sin arbetsplats 2. Könsneutral äktenskapslagstiftning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:45 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:41 av Bo Johansson och Maria Wallhager (fp) om ett policyprogram för att öka homokompetensen inom sjukvården Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Yttrande över betänkande från Polisorganisationskommittén En sammanhållen svensk polis (SoU 2012:13)

Yttrande över betänkande från Polisorganisationskommittén En sammanhållen svensk polis (SoU 2012:13) Skapat den Sveavägen 59, plan 2 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap

Remissyttrande över. erkännande och verkställighet i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Första (?) homoadoptionen. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Första (?) homoadoptionen. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 2/2003 (26-30/9 2003) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Utökat diskrimineringsskydd föreslås av regeringen

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Utökat diskrimineringsskydd föreslås av regeringen NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 10/2004 (oktober 2004) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 Bakgrund Homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Många personer

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

S2023 Enskild motion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av

S2023 Enskild motion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändringar av Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2791 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt i hela världen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Skapat den. Inledning RFSL har valt att i sitt remissvar särskilt inrikta sig på Sveriges uppfyllande av följande artiklar i konventionen:

Skapat den. Inledning RFSL har valt att i sitt remissvar särskilt inrikta sig på Sveriges uppfyllande av följande artiklar i konventionen: Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnat våld Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU6y Barn som bevittnat våld Till justitieutskottet Inledning Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld har hänvisats till justitieutskottet. I anledning av propositionen

Läs mer

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS

RFSL LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS LITE OM VAD RFSL ÄR, VAD VI GÖR OCH VARFÖR VI BEHÖVS Kontaktuppgifter Den enklaste vägen till RFSL går via vår hemsida www.rfsl.se. Där finner du allt värt att veta om RFSL såsom principprogram, kommande

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Sverige ska vara världens bästa hbt-land

Sverige ska vara världens bästa hbt-land Folkpartiet Liberalerna 1 Hbt-rapport 2014-07-29 Sverige ska vara världens bästa hbt-land Förord I Sverige har rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) stärkts avsevärt

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Könsneutrala äktenskap

Könsneutrala äktenskap NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 12/2008 (december 2008) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Civilutskottet om ändringar i namnlagen. Riksdagsbeslut om äldrefrågor. Riksdagsfrågor om Moldavien. Riksdagsbeslut om asylfrågor

Civilutskottet om ändringar i namnlagen. Riksdagsbeslut om äldrefrågor. Riksdagsfrågor om Moldavien. Riksdagsbeslut om asylfrågor NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 5/2007 (maj 2007) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Civilutskottet om ändringar

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

NYTT I SEXUALPOLITIKEN

NYTT I SEXUALPOLITIKEN NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 10/2010 (oktober-december 2010) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners

Läs mer

Yttrande över Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3)

Yttrande över Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) Skapat den Stockholm den 3 september 2007 Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Indelning i utgiftsområden

Indelning i utgiftsområden Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 1 oktober 2007 i mål nr 5749-06 (bilaga)

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418/FS

Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Dnr S2015/418/FS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-10 SN-2015/1293.179 1 (7) Handläggare Emma Braconier Emma.Braconier@huddinge.se Socialnämnden Remiss från Socialdepartementet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Justitiekansler friar hellre än fäller. Nazist åtalad för hets mot folkgrupp. Hovrätten friar pingstpastorn

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Justitiekansler friar hellre än fäller. Nazist åtalad för hets mot folkgrupp. Hovrätten friar pingstpastorn NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 2/2005 (februari 2005) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap Remissvar på betänkandet SOU 2012:35

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap Remissvar på betänkandet SOU 2012:35 SOCIALFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SON 2012-10-30 SID 1 (5) 2012-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialnämnden Stärkt skydd mot tvångsäktenskap

Läs mer

Sammanfattning av RFSLs synpunkter

Sammanfattning av RFSLs synpunkter Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213

Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-14 288 Motion om kvinnofridsteamets verksamhet. KS 2014-213 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath

En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner. Av Nils Granath HBT En snabblektion om homo-, bi- och transpersoner Av Nils Granath Varför jag valt att göra en faktabroschyr om HBT: Jag heter Nils Granath och som skolinformatör för RFSL Sundsvall har jag mött många

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR

BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR BRISTANDE KUNSKAPER OM ÄLDRE HOMO OCH BISEXUELLAS VILLKOR Det övergripande syftet med den fördjupade studie som ansökan avser är att få ökade kunskaper om äldre homo- och bisexuellas villkor i äldrevården.

Läs mer

ABC om HBT. Tisdag 26 augusti

ABC om HBT. Tisdag 26 augusti ABC om HBT Tisdag 26 augusti Hbt-historia 1944 1972 1979 1995 1999 2001 2003 2005 2008 2009 2013 1944: Avkriminalisering 1972: Prövning ny könstillhörighet 1979: Avpatologisering 1995: Partnerskapslagen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013

Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner till RFSU Stockholms årsmöte 2013 Propositioner är förslag från RFSU Stockholms styrelse. Alla medlemmar kan inför och under årsmötet lämna egna förslag. Det kan vara något helt nytt eller

Läs mer

S12031 Enskild motion

S12031 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1714 av Börje Vestlund m.fl. (S) Hbt och flyktingskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Skapat den. Stockholm, 2007-04-26. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Skapat den. Stockholm, 2007-04-26. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapat den Stockholm, 2007-04-26 Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights

Läs mer

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Remissvar på program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Äldreförvaltningen Planeringsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-15 Handläggare Git Skog Telefon: +46 76 12 36 253 Till Äldrenämnden den 19 september 2017 Remissvar på program för lika rättigheter

Läs mer

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP)

Bryt heteronormen -gör Huddinge till en regnbågskommun!- motion väckt av Olof Olsson (MP) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-30 FSN-2013/353.119 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Förskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Bryt heteronormen -gör Huddinge till

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Europeisk skyddsorder

Europeisk skyddsorder Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4 Europeisk skyddsorder Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139) med två

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. HBT-PROGRAMMET ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. 2(13) Innehållsförteckning Inledning... 3! Diskriminerande normer... 3! Könsmaktsordningen... 3! Kommuner och landsting... 4! Arbete... 4! Skola... 5! Stjärnfamiljer...

Läs mer

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE

Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE .... Forbundsstyrelsens forslag till SEXUALPOLITISKT UTTALANDE Riksting 18 20 maj 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sexualpolitiskt uttalande INLEDNING Sexualpolitik handlar om frågor som känns inpå bara skinnet

Läs mer

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid.

Svenska, samhällskunskap, historia, religion och klasstid. 1 Visste du Material Time Age B5 20 min 13-15 Nyckelord: likabehandling, könsidentitet, hbt, mänskliga rättigeter, normer/stereotyper, skolmiljö Innehåll Materialet består av ett frågeformulär med frågor

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 )

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 ) Stockholm 2008-01-14 Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:8 LS 1203-0467 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller

Läs mer

Skapat den. Stockholm 2005-11-28. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Skapat den. Stockholm 2005-11-28. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Skapat den Stockholm 2005-11-28 Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights

Läs mer

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Skapat den 2016-03-10 Justitiedepartementet Yttrande över utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige RFSL avstyrker förslaget om temporära ändringar i bestämmelserna

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

TRANSPOLITISKT PROGRAM

TRANSPOLITISKT PROGRAM Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54

Riksdagens protokoll 2005/06:54. Fredagen den 16 december. Protokoll. Kl /06:54 Riksdagens protokoll 2005/06:54 Fredagen den Kl. 15.15 15.17 Protokoll 2005/06:54 1 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden våren 2006 Andre vice talmannen meddelade att en preliminär

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet.

SOU 2014:29 Remissvar RFSL - Delbetänkande av utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Skapat den Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual,

Läs mer

Yttrande angående remiss av Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

Yttrande angående remiss av Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-11 Handläggare Annelie Sjöberg Telefon: 08-508 25 008 Gunilla Olofsson Telefon: 08-508 25 605 Till

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder

Regnbågsfamiljer och normativ vård. Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Regnbågsfamiljer och normativ vård Lotta Andréasson Edman Leg. Barnmorska Fil.mag Mama Mia Söder Föreläsningens innehåll Regnbågsverksamhet Historik Normer Heteronormativitet och dess konsekvenser i vården

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:58

Regeringens proposition 2005/06:58 Regeringens proposition 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap Prop. 2005/06:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77)

Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) 2007-04-19 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Diarienr: IJ2007/32/UNG RFSL och

Läs mer

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna

Inledning. Sammanfattning. Smittskyddsinstitutet. Enheten för hivprevention och sexuell hälsa Solna Smittskyddsinstitutet Enheten för hivprevention och sexuell hälsa 171 82 Solna RFSU:s yttrande om Nationell handlingsplan mot hiv och andra STI bland homo- och bisexuella män och andra män som har sex

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU8 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016

Kommittédirektiv. Dir. 2016:46. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2016 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju 2014:26) Dir. 2016:46 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014

Kommittédirektiv. Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer. Dir. 2014:115. Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Kommittédirektiv Stärkt skydd för transpersoner och översyn av vissa termer Dir. 2014:115 Beslut vid regeringssammanträde den 31 juli 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga om det straffrättsliga

Läs mer

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm

JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm 1 JO sidan 1 av 7 Riksdagens ombudsmän JO Box 16327 103 26 Stockholm Denna skrivelse skall i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande e-post dnr till voulf56@gmail.com som bekräftelse

Läs mer

Hemlig teleavlyssning, m.m.

Hemlig teleavlyssning, m.m. Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m. Sammanfattning I detta ärende behandlar utskottet regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och

Läs mer

Definition av Verklighetens folk: De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest.

Definition av Verklighetens folk: De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. V E R K L I G H ET E N S F O L K Definition av Verklighetens folk: De som har familj, arbetar, tar semester och lever sina liv som folk gör mest. Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna och socialminister.

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Politisk information i skolan

Politisk information i skolan Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Politisk information i skolan Det är bra om skolan uppmuntrar att politiska partier kommer till skolan och tar tillvara de möjligheter som denna samverkan

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.10.2003 SEK(2003)1127 slutlig 2001/0255(COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om

Läs mer