News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande"

Transkript

1 NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 5/2003 (1-30 november 2003) ISSN (tryckt version) ISSN (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ny smittskyddslag Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen att införa en ny smittskyddslag (prop. 2003/04:30). I lagen sägs bl. a. att den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom ska vara skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i kontakt med på ett sådant sätt att risk för smittöverföring finns. I propositionen finns också ett förslag att den s. k. bastuklubbslagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli RFSL är framförallt kritisk till två delar i propositionen. Det ena gäller möjligheten till tvångsisolering av hivpositiva utan någon bortre tidsgräns, den andra att informationsplikten för hivpositiva kvarstår. I ett uttalande säger RFSL:s förbundsordförande bl. a. att Sverige fortfarande kommer att ha en av de mest repressiva lagstiftningar gällande hiv/aids i världen. Han konstaterar också att en stor del av de som blir smittade med huv blir det av någon som inte vet om sin smitta. Genom att fortsatt enbart lägga hela ansvaret på den som känner till sin smitta utsätter man osmittade för fara. - Morgan Johanssons resonemang är en grov kränkning mot alla som bär på viruset, då han förutsätter att de som inte berättar, inte skyddar sin partner mot smittöverföring. Vi som arbetar preventivt fruktar att förslag kommer att försvåra det förebyggande arbetet, avslutar Sören Andersson sin kommentar. Dessa synpunkter framfördes också av RFSL vid den interna utfrågning som socialutskottet ordnade den 18 november Synpunkterna understryks ytterligare i en skrivelse den 25 november 2003 från RFSL till socialutskottets samtliga ledamöter och suppleanter. Kommentarer till smittskyddspropen Bland de kommentar som finns till förslaget till ny smittskyddslag kan nämnas att RFSU kritiserar regeringens förslag. Man beklagar att regeringen föreslår att informationsplikten, som lägger HELA ansvaret på den hvismittade, föreslås vara kvar och att möjligheten till tvångsisolering av hivsmittade föreslås kvarstå. - En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet har varit synsättet att var och en har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Informationsplikten motverkar det synsättet och bäddar därmed för ökad smittorisk, säger RFSU i ett pressmeddelande. Också Riksförbundet för hivpositiva delar RFSLs och RFSUs kritik mot regeringens proposition. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) har tidigare ställt en fråga (2003/04:110) till statsrådet Morgan Johansson (s) om analys som har gjorts för att undvika att upphävandet av bastuklubbslagen inte leder till en öppning för bordelliknande verksamhet. Frågan har nu besvarats av statsrådet Morgan Johansson och i svaret gör han den bedömingen att ett avskaffanbde av bastuklubbslagen inte påverkar samhällets möjligheter att ingripa mot brodelliknande verksamhet. Dagens straffrättsliga lagstiftning ger möjlighet att ingripa mot sådan verksamhet. Interpellation om transsexuellas situation Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:62) till socialminister Lars Engqvist (s) aktualiserat ett stort antal områden som gäller

2 transsexuellas situation.. Han undrar vilka åtgärder socialministern vill vidta för att utreda sjukvårdens resurstilldelning för behandling av transsexualism liksom om det finns några planer på att utvärdera 1972 års lagstiftning. Martin Andreasson undrar också om socialministern är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att avskaffa kravet på skilsmässa för den som ansöker om ny juridisk könstillhörighet. Av socialministerns svar och den efterföljande debatten framgick att regeringen överväger att tillsätta en särskild utredning för att se över behovet av lagändringar. Som en särskild fråga nämndes att kravet på skilsmässa har blivit mindre motiverat sedan partnerskapslagen infördes och det är möjligt för två män eller två kvinnor att leva tillsammans under samma villkor som i ett äktenskap. Däremot kunde socialministern inte lämna besked om när översynen ska ske, utan detta behöver övervägas ytterligare. Riksdagsfråga o m transpersoners situation i samhället Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) har i en fråga till socialministern Lars Engqvist (s) frågat vilka åtgärder denne avser att göra för att det ska genomföras en samlad översyn av den generella kunskapen om transpersoners situation i samhället. Frågan besvarades av statsrådet Mona Sahlin (s) som ansåg att det inte var nödvändigt med en generell översyn om transpersoners situation. Arbetet mot kränkningar av transpersoner ska kunna bedrivas även utan en sådan generell översyn. Alla ska ha lika möjlighet att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Mona Sahlin lovade också att i regeringes framtida arbete bevaka att också transpersoner inkluderas i sådana fall där det kan anses behövligt. Huddinge universitetssjukhus och transpersoner Huddinge universitetssjukhus har nu tagit fram en särskild informationsskrift om hur man arbetar med frågor om könsbyten. I en skrivelse till RFSL, där man översänder skriften, uttrycket man också önskemål om ett närmare samarbete med RFSL i olika frågor som gäller transpersoner. Bland de frågor som tas upp i sjukhusets skrivelse finns önskemål om olika lagändringar, exempelvis slopande av krav på skilsmässa för att kunna genomgå könsbyte. FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:89) till utrikesministern Laila Freivalds (s) fråga henne vilka aktiva åtgärder Sverige kommer att vidta för att FN:s kommission för mänskliga rättigheter kommer att anta en resolution om HBTpersoners mänskliga rättigheter. Bakgrunden till interpellationen är att Brasilien vid årets session med FN:s kommission för mänskliga rättigheter lagt fram ett resolutionsförslag som krävde att också förföljelse på grund av sexuell läggning skulle ingå i kommissionens granskning av brott mot mänskliga rättigheter. Genom ett intensivt lobbyarbete av Vatikanen och de muslimska länderna lyckades man få avgörandet framskjutet till 2004 års session. Sverige har dock förklarat att man då inte kommer att aktivt arbeta för att resolutionsförslaget blir antaget (även om man i omröstningen kommer att stödja förslaget). Utrikesministern ansåg i sitt svar att Sverige ansåg att man skulle gå försiktigare och mer taktiskt fram för att nå framgång. Om det brasilianska resolutionsförslaget avfärdas gång på gång innebär det på kort sikt att det blir svårt att få igenom en förändring. I en senare frågedebatt framkom dock att Sverige var beredd att stå som medförslagsställare till Brasiliens resolutionsförslag. Martin Andreasson var i sina kommentarer mycket kritisk till utrikesministerns passivitet i denna fråga. Regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Regeringen har lämnat en skrivelse (2003/04:20) till riksdagen där man redovisar sin syn på svensk utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Ett kortare avsnitt handlar om diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning. I en sammanfattande kommentar noteras att Sveriges kommer att påtala övergrepp mot och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning varhelst det förekommer och fortsätta att aktivt bidra till att frågan om diskriminering på grund av sexuell läggning uppmärksammas inom FN och andra internationella forum.. Däremot saknas en redovisning av på vilket sätt detta arbete kommer att bedrivas av den svenska regeringen och några konkreta exempel på åtgärder man kommer att vidta saknas helt.

3 EU-direktiv om fri rörlighet Inom EU har diskuterats ett direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. RFSL har därför tillskrivit såväl tidigare utrikesminister som nuvarande näringsminister och krävt att Sverige aktivt ska verka för att det nya EU-direktivet inte ska missgynna HBT-personer. Enligt förslaget ska nämligen registrerade partners medge fri rörlighet endast till andra EU-länder som har infört partnerskap. Nu har den nye migrationsministern Barbro Holmberg (s) redovisat resultatet av den politiska överenskommelse som har nåtts om direktivet (Europaparlamentet ska dock säga sitt innan direktivet är antaget). I svaret konstateras att en registrerad partner inte kommer att ha samma möjlighet att följa med som familjemedlen som maka eller make. Hon tillägger att att trots att vi inte är nöjda med resultatet så vill jag ändå framför att Sverige genom ett aktivt förhandlande för de homosexuellas rättigheter fått med begreppet registrerad partner i direktivet. Jag har förståelse för att Ni vill och jag hade själv önskat att registrerade partner fullt ut hade jämställts med äkta maka/make men --- Sverige hade inte någon som helst möjlighet att få igenom denna ståndpunkt. RFSL har uppvaktat biståndsminister Carin Jämtin RFSL har nyligen uppvaktat biståndsmministern Carin Jämtin. Syftet med uppvaktningen var att få regeringen att också prioritera frågor HBT-personers mänskliga rättigheter och att synliggöra dessa frågor i biståndet. Vid uppvaktningen diskuteras bl. a. den nuvarande regeln om egenandel på 20 procent, vilket innebär att bidragssökande organisationer själva måste finansiera denna andel. En sådan regel försvårar för organisationer av RFSL:s typ att bedriva ett mer omfattande biståndsarbete samtidigt som Sida inte har egna projekt inom detta område. Frågan om egenandelens storlek har aktualiserats av flera frivilligorganisationer och eventuellt kommer den att sänkas till tio procent i framtiden. Vid uppvaktningen diskuterades vidare innehållet i Sida:s regleringsbrev och i det kommande regleringsbrevet kommer Sida som ett första steg att få i uppdrag att påbörja en utbildning i HBT-frågor för den egna personalen. Riksdagsfråga om situationen för HBTpersoner i Turkiet Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till utrikesminister Laila Freivalds (s) frågat om utrikesministern kommer att ta upp situationen för HBTpersoner i Turkiet vid den turkiske utrikesministerns besök i Sverige. I sitt svar konstaterar utrikesministern att frågan om bristerna i respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet fick stort utrymme vid samtalen och att hon vid samtalen med Turkiets utrikesministern upprepat kravet att de politiska Köpenhamnskriterierna måste uppfyllas innan Turkiet kan bli medlem i EU. Bland dessa kriterier ingår även respekten för mänskliga rättigheter och detta krav inkluderar också HBT-personer mänskliga rättigheter. HomO vill införa könsneutral äktenskapsbalk HomO har efter en omfattande utredning tillskrivit justitieminister Tomas Bodström och föreslagit att regeringen ska införa en könsneutral äktenskapsbalk. I skrivelsen konstaterar HomO att heterosexuella par i dag kan välja om de ska gifta sig eller inte, medan homosexuella par inte har någon sådan valmöjlighet. HomO konstaterar också att det inte är rimligt att ha två olika lagar partnerskap för homosexuella och äktenskap för heterosexuella inte ens om reglerna medför samma rättigheter och skyldigheter. Riksdagsfråga om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka kunskapen om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som utsatts eller riskerar att utsättas för brott med hedersmotiv. Bakgrunden till frågan är att HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer utsätts för hedersbrott. I sitt svar säger statsrådet att han håller med frågeställaren att det är viktigt att också uppmärksamma bemötande av och insatser för HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer. Också bemötandet av denna grupp när det gäller hedersrelaterat våld är viktigt.

4 Samtidigt erinrar statsrådet att regeringen, för att stimulera snabba insatser på området, beslutat att i tilläggsbudgeten 2003 anslå 20 miljoner kr ska disponeras för skyddat boende med mera. Merparten av dessa medel disponeras av länsstyrelserna i de tre storstadslänen. Riksdagsfråga om självmordsrisken för unga HBT-personer Riksdagsledamoten Ulf Holm (mp) har i en fråga (2003/04:176) till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder denne avser att vidta för att öka kunskapen om självmordsrisken för unga HBT-personer. I frågan anknyts till både den norska undersökningen om levnadsvillkor och livskvalitet bland homosexuella och Hans Hanners ernkätundersökning om unga HBTpersoners psykiska hälsa. I sitt svar konstaterar Morgan Johansson att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har haft ett särskilt uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen för HBTpersoner. FHI har lämnat en delrapport i maj 2003 där man presenterat en plan för en omfattande undersökning av dessa gruppers hälsosituation. Detta förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Malmö stad avslår motion om homokompetens till kommunalt anställd personal I föregående nummer av Nytt i sexualpolitiken redovisades en motion av Bengt Held (fp) om ökad homokompetens till kommunens personal. Kommunstyrelsen hade yrkat avslag på motionen. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen beslutade också majoritet (framför allt socialdemokrater och moderater) att avslå motionen). Landstingsmotion i Stockholm Bo Johnsson och Maria Wallhager (båda fp) har i en motion till lnadstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting föreslagit att landstinget ska utföra en undersökning för att belysa inställningen till vård av HBTpersoner bland vårdpersonalen inom landstinget. Man föreslår också att landstinget ska ta fram ett policyprogram för höjande av HBT-kompetensen bland vårdpersonalen. Bland annat har Uppsalaforskaren Gerd Röndahl visat att 36 procent av vårdpersonalen i en studie helst underviker att vårda hivsmittade eller homosexuella patienter. Sverige får godkänt EU-parlamentets HBT-grupp arrangerade den 11 november 2003 en hearing om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Bakgrund till hearingen är att EU antagit ett direktiv (2000:78) som förbjuder sådan diskriminering. Detta direktiv ska ha implementerats i medlemsländernas lagstiftning senast den 2 december Vid hearingen kunde EU:s kommissionär Anna Diamantopoulou konstatera att av EU.s nuvarande femton medlemsländer är det endast tre som säger sig ha klarat av att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.. Sverige tillhör tillsammans med Frankrike och Italien de länder som säger sig ha införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen. ILGA Europa anser det dock tveksamt om Italien verkligen har uppfyllt kravet. Lunds universitet anmält till HomO Sveriges förenade gaystudenter (SFG) har anmält Lunds universitet till HomO. Bakgrunden är att universitetet nyligen utnämnde exegeten Cgrys Caragounis till professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den nyutnämnde professor har publicerat en bok Homoerotik där han jämför homosexualitet med kleptomani. Resonemanger är homofobiskt menar SFG. Även om boken inte finns som kurslitteratur kan den knytas till universitet genom Chrys Caragounis professur menar SFG, inte minst mot bakgrunden att det material som professorn producerat finns listat på Lunds Universitets officiella hemsida. Därmed ger universitetet legitimitet åt hans skrifter. Åklagare inleder förundersökning mot pingstpastor Åklagare Kjell Yngvesson, Kalmar, har beslutat att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp med anledning av den predikan som pastor Åke green höll i juli 2003 i Borgholms pingstkyrka. Åklagarens beslut att inleda förundersökning kom efter det att han lyssnat på en bandinspelning av predikan. Något beslut i åtalsfrågan finns ännu inte. Bakgrunden till motionen är de alarmerande rapporter som på senare tid kommit om att motviljan mot att vårda homosexuella patienter är utbredd bland vårdpersonal.

5 Webbplatsen Bibeltemplet polisanmäld Jur. stud. Jonas Eklund har polisanmält webbplatsen Bibeltemplet för hets mot folkgrupp. På hemsidan kan man bl. a. läsa att den moderna moderna homofilin är källan och motorn bakom aidsepidemin. I en tidningskommentar säger Leif Liljeström från Stenungsund, som ansvarar för Bibeltemplet, att han inte har för avsikt att släcka ner webbplatsen oavsett om han döms för hets mot folkgrupp eller fria. Han vill testa hur långt samhället är villigt att gå för att stoppa kristna som i tusentals år har haft de här åsikterna om homosexuella. Härnösands stift diskuterar homosexuellas roll i kyrkan Per-Henrik Bodin (c) - ordförande i stiftsfullmäktiges i Härnösands stift har vid stiftsfullmäktiges sammanträde tagit upp frågan om hur stiftet hanterar frågan om homosexuellas roll i kyrkan. En av de frågor Bodin ställer till stiftsfullmäktige är hur långt arbetet med att diskutera samtalsdokumentet Homosexuella i kyrkan har kommit i stiftet och vilka initiativ stiftsledningen har tagit.. Framstående KDU-ledare kommer ut som bög KDU:s förste vice ordförande, Erik Slottner, har valt att öppet berätta om sin egen homosexualitet. Han berättar i tidningen Kristdemokraten att han känt på sig länge att han gillar killar men att det var först för ett halvår sedan som han på allvar vågare ta steget att erkänna sin homosexualitet för sig själv. Slottner är sedan i våras också politisk sakkunnig i riksdagsgruppen. Idrottsrörelsens homofobi I ett inslag i TV 4:s Sportklubben uttalade sig tränaren Gunnar Johansson på ett fördomsfullt sätt, då han menade att det hade varit svårt för en homosexuell att ingå i ett hockeylag. Bortsett från ett antal tidningsinsändare har uttalandet inte medfört att idrottsrörelsen (exempelvis genom Riksidrottsförbundet) tagit avstånd från uttalandet. Organisationsstödet till HBT-föreningar Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra stödet till HBTorganisationer. I frågan konstateras att formerna för det statliga stöder bör utvärderas för att skapa större långsiktighet samtidigt som nivån bör stödet bör höjas. Även frågan om vilken myndighet som ska bevilja stödet behandlas i frågan. Av statsrådets svar framgår att han har förståelse för att den nuvarande situationen kan ha skapat osäkerhet och försvårat organisationernas långsiktiga arbete. Han delar uppfattningen om behovet av en översyn av det statliga stödet. Samtidigt konstaterar att Socialstyrelsen nyligen har utvärderat det organisationsstöd som utgår till vissa organisationer på det sociala området. Även hiv/aidsutredningen kommer att behandla denna fråga i det betänkande som kommer att lämnas snart. Också Statskontoret har ett uppdrag att göra en översyn av den statliga bidragsgivningen till ideella föreningar. Innan resultatet av pågående utredningar är klart vill statsrådet inte ta ställning till hur det framtida stödet ska utformas. RFSL kräver ändrade regler för organisationsstödet RFSL har begärt att få träffa statsrådet Mona Sahlin (s) för att diskutera utformningen av reglerna för statens stöd till frivilligorganisationer. De nuvarande reglerna missgynnar RFSL och innebär att förbundet har sämre förutsättningar än andra frivilligorganisationer att bedriva en effektiv verksamhet på lång sikt. Den nuvarande situationen är att många projektbidrag beviljas för en kortare tid och det är därför svårt att få kontinuitet i verksamheten. RFSL:s periodiska publikationer Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt i sexualpolitiken: 30 nr/år. Pren. 400 kr/år. Gratis via e-post. Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och 350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt med angivande av källa. Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax)

NYTT I SEXUALPOLITIKEN

NYTT I SEXUALPOLITIKEN NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 9/2008 ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Redaktör:

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Socialutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ny smittskyddslag

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Socialutskottet tillstyrker i huvudsak regeringens förslag till ny smittskyddslag NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 3/2004 (mars 2004) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Första (?) homoadoptionen. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning

News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Första (?) homoadoptionen. Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 2/2003 (26-30/9 2003) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Hbt-policy för Stockholms läns landsting.

Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Hbt-policy för Stockholms läns landsting. Denna policy är fastställd i landstingsfullmäktige 2011-12-06 och ska gälla 2012 2016 Inledning Enligt beslut i Stockholms läns landstings fullmäktige 2011-01-18

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Könsneutrala äktenskap

Könsneutrala äktenskap NYTT I SEXUALPOLITIKEN Nr 12/2008 (december 2008) ISSN 1401-9639 (tryckt version) ISSN 1401-9655 (elektronisk version) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter)

Läs mer

Sverige ska vara världens bästa hbt-land

Sverige ska vara världens bästa hbt-land Folkpartiet Liberalerna 1 Hbt-rapport 2014-07-29 Sverige ska vara världens bästa hbt-land Förord I Sverige har rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) stärkts avsevärt

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting

HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting HBT-program - på väg mot ett HBT-vänligt landsting www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08 Förord Landstinget ska inom ramen

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

TRANSPOLITISKT PROGRAM

TRANSPOLITISKT PROGRAM Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77)

Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) 2007-04-19 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analys och förslag till åtgärder (SOU 2006:77) Diarienr: IJ2007/32/UNG RFSL och

Läs mer

Sammanfattning av RFSLs synpunkter

Sammanfattning av RFSLs synpunkter Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International Lesbian

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 )

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 ) Stockholm 2008-01-14 Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015

Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Handlingsplan för hbt-frågor 2012-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Målområde 1 - Örebro kommun ska skapa förutsättningar för att hbtperspektivet finns med i det fortsatta arbetet för alla människors

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

Assisterad befruktning ja men var?

Assisterad befruktning ja men var? Assisterad befruktning ja men var? Lägesrapport, augusti 2013 Inledning RFSL och RFSL Stockholms presenterade under Stockholm Pride 2011 rapporten En bättre familjepolitik- lika rätt till assisterad befruktning.

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning

Polisfrågor. Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14. Sammanfattning Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet 167 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. De behandlade yrkandena

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

IDROTT OCH HBTQ LÄRARHANDLEDNING TILL UTSTÄLLNINGEN ATT TVÄTTA SIN SMUTSIGA BYK ÅRSKURS 7 9 OCH GYMNASIET FÖRDJUPNING

IDROTT OCH HBTQ LÄRARHANDLEDNING TILL UTSTÄLLNINGEN ATT TVÄTTA SIN SMUTSIGA BYK ÅRSKURS 7 9 OCH GYMNASIET FÖRDJUPNING IDROTT OCH HBTQ LÄRARHANDLEDNING TILL UTSTÄLLNINGEN ATT TVÄTTA SIN SMUTSIGA BYK ÅRSKURS 7 9 OCH GYMNASIET FÖRDJUPNING INLEDNING Välkommen till utställningen Att tvätta sin smutsiga byk. Här får du tips

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap

Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap Dir nr: Dir. 2005:6 Departement: Justitiedepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2005-01-27 Rubrik: Äktenskap och partnerskap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner (L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner Homo -bi eller heterosexualitet handlar om sexuell läggning. Transbegreppet handlar om hur man överskrider normer kring könsidentitet (upplevt kön)/könsuttryck

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Remissyttrande (SOU 2014:91) - Utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Sammanfattning. Skapat den

Remissyttrande (SOU 2014:91) - Utredningen Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Sammanfattning. Skapat den Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy

RFSL:s synpunkter på förslag till Sveriges SRHR policy Skapat den Sveavägen 57-59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för sexuellt likaberättigande The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights Member of International

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA

KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA KAPITEL 7 PÅVERKANSARBETE OCH MEDIA Sexualpolitiska frågor Metoder för påverkan RFSL i media Bilagor förteckning 7-1 7-2 7-4 7-6 Handbok för RFSL:s avdelningar, kapitlet är uppdaterat september 2010. Kapitel

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer

Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer ÄRENDE 8 LF februari 2012 Motion - Screening för att tidigt upptäcka tarmcancer Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Kristina Winberg, SD Yttrande

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning

Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Inför legitimation för kuratorer snarast

Inför legitimation för kuratorer snarast Inför legitimation för kuratorer snarast Debatt Expressen 2015-04-20 11:05 En utskrift från Expressens nätupplaga Expressen.se Alliansregeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:192 samt en motion

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun

Hedersrelaterat våld. Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Hedersrelaterat våld Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen i Falköpings kommun Handlingsplan mot hedersrelaterat våld för Falköpings socialtjänst I Falköpings kommun finns personer som är utsatta

Läs mer

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige

Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU3 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av

Läs mer

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Stockholm 2014 SOU 2014:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte

NORD 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR. Bakgrund och syfte 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Bakgrund och syfte RFSL NORD har under de gångna åren genomgått en omformning som förening. Vårt verksamhetsområde har utvidgats från tio till nitton kommuner i Norrbotten och

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer