News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "News from Swedish Lesbian/Gay Politics. Ny smittskyddslag. Kommentarer till smittskyddspropen. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande"

Transkript

1 NYTT I SEXUALPOLITIKEN News from Swedish Lesbian/Gay Politics Nr 5/2003 (1-30 november 2003) ISSN (tryckt version) ISSN (elektronisk version) Utgivet av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ny smittskyddslag Regeringen har nu beslutat att föreslå riksdagen att införa en ny smittskyddslag (prop. 2003/04:30). I lagen sägs bl. a. att den som har anledning att misstänka att han eller hon bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Den som vet att han eller hon bär på en allmänfarlig sjukdom ska vara skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon kommer i kontakt med på ett sådant sätt att risk för smittöverföring finns. I propositionen finns också ett förslag att den s. k. bastuklubbslagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli RFSL är framförallt kritisk till två delar i propositionen. Det ena gäller möjligheten till tvångsisolering av hivpositiva utan någon bortre tidsgräns, den andra att informationsplikten för hivpositiva kvarstår. I ett uttalande säger RFSL:s förbundsordförande bl. a. att Sverige fortfarande kommer att ha en av de mest repressiva lagstiftningar gällande hiv/aids i världen. Han konstaterar också att en stor del av de som blir smittade med huv blir det av någon som inte vet om sin smitta. Genom att fortsatt enbart lägga hela ansvaret på den som känner till sin smitta utsätter man osmittade för fara. - Morgan Johanssons resonemang är en grov kränkning mot alla som bär på viruset, då han förutsätter att de som inte berättar, inte skyddar sin partner mot smittöverföring. Vi som arbetar preventivt fruktar att förslag kommer att försvåra det förebyggande arbetet, avslutar Sören Andersson sin kommentar. Dessa synpunkter framfördes också av RFSL vid den interna utfrågning som socialutskottet ordnade den 18 november Synpunkterna understryks ytterligare i en skrivelse den 25 november 2003 från RFSL till socialutskottets samtliga ledamöter och suppleanter. Kommentarer till smittskyddspropen Bland de kommentar som finns till förslaget till ny smittskyddslag kan nämnas att RFSU kritiserar regeringens förslag. Man beklagar att regeringen föreslår att informationsplikten, som lägger HELA ansvaret på den hvismittade, föreslås vara kvar och att möjligheten till tvångsisolering av hivsmittade föreslås kvarstå. - En grundbult i det framgångsrika preventiva arbetet har varit synsättet att var och en har ett ansvar för sina sexuella handlingar. Informationsplikten motverkar det synsättet och bäddar därmed för ökad smittorisk, säger RFSU i ett pressmeddelande. Också Riksförbundet för hivpositiva delar RFSLs och RFSUs kritik mot regeringens proposition. Svar på riksdagsfråga om bastuklubbslagens avskaffande Riksdagsledamoten Carina Hägg (s) har tidigare ställt en fråga (2003/04:110) till statsrådet Morgan Johansson (s) om analys som har gjorts för att undvika att upphävandet av bastuklubbslagen inte leder till en öppning för bordelliknande verksamhet. Frågan har nu besvarats av statsrådet Morgan Johansson och i svaret gör han den bedömingen att ett avskaffanbde av bastuklubbslagen inte påverkar samhällets möjligheter att ingripa mot brodelliknande verksamhet. Dagens straffrättsliga lagstiftning ger möjlighet att ingripa mot sådan verksamhet. Interpellation om transsexuellas situation Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:62) till socialminister Lars Engqvist (s) aktualiserat ett stort antal områden som gäller

2 transsexuellas situation.. Han undrar vilka åtgärder socialministern vill vidta för att utreda sjukvårdens resurstilldelning för behandling av transsexualism liksom om det finns några planer på att utvärdera 1972 års lagstiftning. Martin Andreasson undrar också om socialministern är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att avskaffa kravet på skilsmässa för den som ansöker om ny juridisk könstillhörighet. Av socialministerns svar och den efterföljande debatten framgick att regeringen överväger att tillsätta en särskild utredning för att se över behovet av lagändringar. Som en särskild fråga nämndes att kravet på skilsmässa har blivit mindre motiverat sedan partnerskapslagen infördes och det är möjligt för två män eller två kvinnor att leva tillsammans under samma villkor som i ett äktenskap. Däremot kunde socialministern inte lämna besked om när översynen ska ske, utan detta behöver övervägas ytterligare. Riksdagsfråga o m transpersoners situation i samhället Riksdagsledamoten Tasso Stafilidis (v) har i en fråga till socialministern Lars Engqvist (s) frågat vilka åtgärder denne avser att göra för att det ska genomföras en samlad översyn av den generella kunskapen om transpersoners situation i samhället. Frågan besvarades av statsrådet Mona Sahlin (s) som ansåg att det inte var nödvändigt med en generell översyn om transpersoners situation. Arbetet mot kränkningar av transpersoner ska kunna bedrivas även utan en sådan generell översyn. Alla ska ha lika möjlighet att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Mona Sahlin lovade också att i regeringes framtida arbete bevaka att också transpersoner inkluderas i sådana fall där det kan anses behövligt. Huddinge universitetssjukhus och transpersoner Huddinge universitetssjukhus har nu tagit fram en särskild informationsskrift om hur man arbetar med frågor om könsbyten. I en skrivelse till RFSL, där man översänder skriften, uttrycket man också önskemål om ett närmare samarbete med RFSL i olika frågor som gäller transpersoner. Bland de frågor som tas upp i sjukhusets skrivelse finns önskemål om olika lagändringar, exempelvis slopande av krav på skilsmässa för att kunna genomgå könsbyte. FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter Riksdagsledamoten Martin Andreasson (fp) har i en interpellation (2003/04:89) till utrikesministern Laila Freivalds (s) fråga henne vilka aktiva åtgärder Sverige kommer att vidta för att FN:s kommission för mänskliga rättigheter kommer att anta en resolution om HBTpersoners mänskliga rättigheter. Bakgrunden till interpellationen är att Brasilien vid årets session med FN:s kommission för mänskliga rättigheter lagt fram ett resolutionsförslag som krävde att också förföljelse på grund av sexuell läggning skulle ingå i kommissionens granskning av brott mot mänskliga rättigheter. Genom ett intensivt lobbyarbete av Vatikanen och de muslimska länderna lyckades man få avgörandet framskjutet till 2004 års session. Sverige har dock förklarat att man då inte kommer att aktivt arbeta för att resolutionsförslaget blir antaget (även om man i omröstningen kommer att stödja förslaget). Utrikesministern ansåg i sitt svar att Sverige ansåg att man skulle gå försiktigare och mer taktiskt fram för att nå framgång. Om det brasilianska resolutionsförslaget avfärdas gång på gång innebär det på kort sikt att det blir svårt att få igenom en förändring. I en senare frågedebatt framkom dock att Sverige var beredd att stå som medförslagsställare till Brasiliens resolutionsförslag. Martin Andreasson var i sina kommentarer mycket kritisk till utrikesministerns passivitet i denna fråga. Regeringens skrivelse om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Regeringen har lämnat en skrivelse (2003/04:20) till riksdagen där man redovisar sin syn på svensk utrikespolitik och mänskliga rättigheter. Ett kortare avsnitt handlar om diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning. I en sammanfattande kommentar noteras att Sveriges kommer att påtala övergrepp mot och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning varhelst det förekommer och fortsätta att aktivt bidra till att frågan om diskriminering på grund av sexuell läggning uppmärksammas inom FN och andra internationella forum.. Däremot saknas en redovisning av på vilket sätt detta arbete kommer att bedrivas av den svenska regeringen och några konkreta exempel på åtgärder man kommer att vidta saknas helt.

3 EU-direktiv om fri rörlighet Inom EU har diskuterats ett direktiv om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. RFSL har därför tillskrivit såväl tidigare utrikesminister som nuvarande näringsminister och krävt att Sverige aktivt ska verka för att det nya EU-direktivet inte ska missgynna HBT-personer. Enligt förslaget ska nämligen registrerade partners medge fri rörlighet endast till andra EU-länder som har infört partnerskap. Nu har den nye migrationsministern Barbro Holmberg (s) redovisat resultatet av den politiska överenskommelse som har nåtts om direktivet (Europaparlamentet ska dock säga sitt innan direktivet är antaget). I svaret konstateras att en registrerad partner inte kommer att ha samma möjlighet att följa med som familjemedlen som maka eller make. Hon tillägger att att trots att vi inte är nöjda med resultatet så vill jag ändå framför att Sverige genom ett aktivt förhandlande för de homosexuellas rättigheter fått med begreppet registrerad partner i direktivet. Jag har förståelse för att Ni vill och jag hade själv önskat att registrerade partner fullt ut hade jämställts med äkta maka/make men --- Sverige hade inte någon som helst möjlighet att få igenom denna ståndpunkt. RFSL har uppvaktat biståndsminister Carin Jämtin RFSL har nyligen uppvaktat biståndsmministern Carin Jämtin. Syftet med uppvaktningen var att få regeringen att också prioritera frågor HBT-personers mänskliga rättigheter och att synliggöra dessa frågor i biståndet. Vid uppvaktningen diskuteras bl. a. den nuvarande regeln om egenandel på 20 procent, vilket innebär att bidragssökande organisationer själva måste finansiera denna andel. En sådan regel försvårar för organisationer av RFSL:s typ att bedriva ett mer omfattande biståndsarbete samtidigt som Sida inte har egna projekt inom detta område. Frågan om egenandelens storlek har aktualiserats av flera frivilligorganisationer och eventuellt kommer den att sänkas till tio procent i framtiden. Vid uppvaktningen diskuterades vidare innehållet i Sida:s regleringsbrev och i det kommande regleringsbrevet kommer Sida som ett första steg att få i uppdrag att påbörja en utbildning i HBT-frågor för den egna personalen. Riksdagsfråga om situationen för HBTpersoner i Turkiet Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till utrikesminister Laila Freivalds (s) frågat om utrikesministern kommer att ta upp situationen för HBTpersoner i Turkiet vid den turkiske utrikesministerns besök i Sverige. I sitt svar konstaterar utrikesministern att frågan om bristerna i respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet fick stort utrymme vid samtalen och att hon vid samtalen med Turkiets utrikesministern upprepat kravet att de politiska Köpenhamnskriterierna måste uppfyllas innan Turkiet kan bli medlem i EU. Bland dessa kriterier ingår även respekten för mänskliga rättigheter och detta krav inkluderar också HBT-personer mänskliga rättigheter. HomO vill införa könsneutral äktenskapsbalk HomO har efter en omfattande utredning tillskrivit justitieminister Tomas Bodström och föreslagit att regeringen ska införa en könsneutral äktenskapsbalk. I skrivelsen konstaterar HomO att heterosexuella par i dag kan välja om de ska gifta sig eller inte, medan homosexuella par inte har någon sådan valmöjlighet. HomO konstaterar också att det inte är rimligt att ha två olika lagar partnerskap för homosexuella och äktenskap för heterosexuella inte ens om reglerna medför samma rättigheter och skyldigheter. Riksdagsfråga om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer Riksdagsledamoten Johan Linander (c) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka kunskapen om socialtjänstens bemötande av HBT-personer som utsatts eller riskerar att utsättas för brott med hedersmotiv. Bakgrunden till frågan är att HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer utsätts för hedersbrott. I sitt svar säger statsrådet att han håller med frågeställaren att det är viktigt att också uppmärksamma bemötande av och insatser för HBT-personer med en bakgrund i patriarkalt präglade miljöer. Också bemötandet av denna grupp när det gäller hedersrelaterat våld är viktigt.

4 Samtidigt erinrar statsrådet att regeringen, för att stimulera snabba insatser på området, beslutat att i tilläggsbudgeten 2003 anslå 20 miljoner kr ska disponeras för skyddat boende med mera. Merparten av dessa medel disponeras av länsstyrelserna i de tre storstadslänen. Riksdagsfråga om självmordsrisken för unga HBT-personer Riksdagsledamoten Ulf Holm (mp) har i en fråga (2003/04:176) till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat vilka åtgärder denne avser att vidta för att öka kunskapen om självmordsrisken för unga HBT-personer. I frågan anknyts till både den norska undersökningen om levnadsvillkor och livskvalitet bland homosexuella och Hans Hanners ernkätundersökning om unga HBTpersoners psykiska hälsa. I sitt svar konstaterar Morgan Johansson att Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har haft ett särskilt uppdrag att undersöka och analysera hälsosituationen för HBTpersoner. FHI har lämnat en delrapport i maj 2003 där man presenterat en plan för en omfattande undersökning av dessa gruppers hälsosituation. Detta förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Malmö stad avslår motion om homokompetens till kommunalt anställd personal I föregående nummer av Nytt i sexualpolitiken redovisades en motion av Bengt Held (fp) om ökad homokompetens till kommunens personal. Kommunstyrelsen hade yrkat avslag på motionen. Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen beslutade också majoritet (framför allt socialdemokrater och moderater) att avslå motionen). Landstingsmotion i Stockholm Bo Johnsson och Maria Wallhager (båda fp) har i en motion till lnadstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting föreslagit att landstinget ska utföra en undersökning för att belysa inställningen till vård av HBTpersoner bland vårdpersonalen inom landstinget. Man föreslår också att landstinget ska ta fram ett policyprogram för höjande av HBT-kompetensen bland vårdpersonalen. Bland annat har Uppsalaforskaren Gerd Röndahl visat att 36 procent av vårdpersonalen i en studie helst underviker att vårda hivsmittade eller homosexuella patienter. Sverige får godkänt EU-parlamentets HBT-grupp arrangerade den 11 november 2003 en hearing om diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Bakgrund till hearingen är att EU antagit ett direktiv (2000:78) som förbjuder sådan diskriminering. Detta direktiv ska ha implementerats i medlemsländernas lagstiftning senast den 2 december Vid hearingen kunde EU:s kommissionär Anna Diamantopoulou konstatera att av EU.s nuvarande femton medlemsländer är det endast tre som säger sig ha klarat av att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen.. Sverige tillhör tillsammans med Frankrike och Italien de länder som säger sig ha införlivat direktivet i den nationella lagstiftningen. ILGA Europa anser det dock tveksamt om Italien verkligen har uppfyllt kravet. Lunds universitet anmält till HomO Sveriges förenade gaystudenter (SFG) har anmält Lunds universitet till HomO. Bakgrunden är att universitetet nyligen utnämnde exegeten Cgrys Caragounis till professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Den nyutnämnde professor har publicerat en bok Homoerotik där han jämför homosexualitet med kleptomani. Resonemanger är homofobiskt menar SFG. Även om boken inte finns som kurslitteratur kan den knytas till universitet genom Chrys Caragounis professur menar SFG, inte minst mot bakgrunden att det material som professorn producerat finns listat på Lunds Universitets officiella hemsida. Därmed ger universitetet legitimitet åt hans skrifter. Åklagare inleder förundersökning mot pingstpastor Åklagare Kjell Yngvesson, Kalmar, har beslutat att inleda en förundersökning om hets mot folkgrupp med anledning av den predikan som pastor Åke green höll i juli 2003 i Borgholms pingstkyrka. Åklagarens beslut att inleda förundersökning kom efter det att han lyssnat på en bandinspelning av predikan. Något beslut i åtalsfrågan finns ännu inte. Bakgrunden till motionen är de alarmerande rapporter som på senare tid kommit om att motviljan mot att vårda homosexuella patienter är utbredd bland vårdpersonal.

5 Webbplatsen Bibeltemplet polisanmäld Jur. stud. Jonas Eklund har polisanmält webbplatsen Bibeltemplet för hets mot folkgrupp. På hemsidan kan man bl. a. läsa att den moderna moderna homofilin är källan och motorn bakom aidsepidemin. I en tidningskommentar säger Leif Liljeström från Stenungsund, som ansvarar för Bibeltemplet, att han inte har för avsikt att släcka ner webbplatsen oavsett om han döms för hets mot folkgrupp eller fria. Han vill testa hur långt samhället är villigt att gå för att stoppa kristna som i tusentals år har haft de här åsikterna om homosexuella. Härnösands stift diskuterar homosexuellas roll i kyrkan Per-Henrik Bodin (c) - ordförande i stiftsfullmäktiges i Härnösands stift har vid stiftsfullmäktiges sammanträde tagit upp frågan om hur stiftet hanterar frågan om homosexuellas roll i kyrkan. En av de frågor Bodin ställer till stiftsfullmäktige är hur långt arbetet med att diskutera samtalsdokumentet Homosexuella i kyrkan har kommit i stiftet och vilka initiativ stiftsledningen har tagit.. Framstående KDU-ledare kommer ut som bög KDU:s förste vice ordförande, Erik Slottner, har valt att öppet berätta om sin egen homosexualitet. Han berättar i tidningen Kristdemokraten att han känt på sig länge att han gillar killar men att det var först för ett halvår sedan som han på allvar vågare ta steget att erkänna sin homosexualitet för sig själv. Slottner är sedan i våras också politisk sakkunnig i riksdagsgruppen. Idrottsrörelsens homofobi I ett inslag i TV 4:s Sportklubben uttalade sig tränaren Gunnar Johansson på ett fördomsfullt sätt, då han menade att det hade varit svårt för en homosexuell att ingå i ett hockeylag. Bortsett från ett antal tidningsinsändare har uttalandet inte medfört att idrottsrörelsen (exempelvis genom Riksidrottsförbundet) tagit avstånd från uttalandet. Organisationsstödet till HBT-föreningar Riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) har i en fråga till statsrådet Morgan Johansson (s) frågat om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra stödet till HBTorganisationer. I frågan konstateras att formerna för det statliga stöder bör utvärderas för att skapa större långsiktighet samtidigt som nivån bör stödet bör höjas. Även frågan om vilken myndighet som ska bevilja stödet behandlas i frågan. Av statsrådets svar framgår att han har förståelse för att den nuvarande situationen kan ha skapat osäkerhet och försvårat organisationernas långsiktiga arbete. Han delar uppfattningen om behovet av en översyn av det statliga stödet. Samtidigt konstaterar att Socialstyrelsen nyligen har utvärderat det organisationsstöd som utgår till vissa organisationer på det sociala området. Även hiv/aidsutredningen kommer att behandla denna fråga i det betänkande som kommer att lämnas snart. Också Statskontoret har ett uppdrag att göra en översyn av den statliga bidragsgivningen till ideella föreningar. Innan resultatet av pågående utredningar är klart vill statsrådet inte ta ställning till hur det framtida stödet ska utformas. RFSL kräver ändrade regler för organisationsstödet RFSL har begärt att få träffa statsrådet Mona Sahlin (s) för att diskutera utformningen av reglerna för statens stöd till frivilligorganisationer. De nuvarande reglerna missgynnar RFSL och innebär att förbundet har sämre förutsättningar än andra frivilligorganisationer att bedriva en effektiv verksamhet på lång sikt. Den nuvarande situationen är att många projektbidrag beviljas för en kortare tid och det är därför svårt att få kontinuitet i verksamheten. RFSL:s periodiska publikationer Kom Ut: 10 nr/år. Gratis för medlemmar i RFSL, annars 200 kr/år. Nytt i sexualpolitiken: 30 nr/år. Pren. 400 kr/år. Gratis via e-post. Redaktör: Stig-Åke Petersson. Medlemskap i RFSL kostar mellan 200 och 350 kr/år, beroende på vilken lokalavdelning som väljs. I medlemskapet ingår Kom Ut. Materialet i Nytt i sexualpolitiken får användas fritt med angivande av källa. Adress RFSL Box STOCKHOLM (tel) (fax)

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 )

Y t t r a n d e ö v e r Ä k t e n s k a p f ö r p a r m e d s a m m a k ö n V i g s e l f r å g o r ( S O U 2 0 0 7 : 1 7 ) Stockholm 2008-01-14 Sveavägen 59, plan 6 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting

Förslag till Hbt-policy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-04 HSN 1107-0685 Handläggare: Gunilla Neves Ekman Förslag till Hbt-policy för Stockholms

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner

(L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner (L)HBT- homo, bi och/eller transpersoner Homo -bi eller heterosexualitet handlar om sexuell läggning. Transbegreppet handlar om hur man överskrider normer kring könsidentitet (upplevt kön)/könsuttryck

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

c" :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej

c :;J~~ l Utdragsbestyrkande: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 Demokrati- och mångfaldsberedning Nej STYRELSEN SAMMANTRÄDESDATUM 7 mars 2014 DIARIENUMMER KS-2014/60 SIOA 1 (10) Nämnd Demokrati- och mångfaldsberedning Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag 7 mars 2014 Tid och plats Klockan 13:15-14:25,

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER HANDLINGSPLAN MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER Mullsjö kommuns socialtjänst Revideras 2012 Antagen av kommunstyrelsen 20090826 1 Våld i nära relationer och barn som bevittnar våldet Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET

Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET Hbtq-perspektiv PÅ FÖREBYGGANDE ARBETE I FÖRENINGSLIVET 1 (8) Inledning En trygg miljö utan sexuella kränkningar och övergrepp är en förutsättning för att ha tillgång till demokratisk delaktighet och all

Läs mer

Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning

Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv

Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Kön och sexualitet i ett fackligt perspektiv Lisa Ericson Lisa.ericson@stockholm.rfsl.se RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter - Bildades 1950 - Arbetar för att

Läs mer

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Civilutskottets betänkande 2009/10:CU20 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:192 samt en motion

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering Betänkande av Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Stockholm 2014 SOU 2014:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer.

Ny styrelse vid årsmötet 7 feb. Club Alexis Premiär 20 mars. Pride Sundsvall & Stockholm. Utbildning Säkrare sex informatörer. Medlemsblad mars-maj 2009 mars - maj 2009 Ny styrelse vid årsmötet 7 feb Club Alexis Premiär 20 mars Pride Sundsvall & Stockholm Utbildning Säkrare sex informatörer 2 Din förening Föreningslokal Besöksadress

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga

Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Handlingsprogram 2010-2014 för kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relationer samt för deras anhöriga Ks 2010:163 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsprogram

Läs mer

Samhällets Styvbarns kunskapsbank

Samhällets Styvbarns kunskapsbank Samhällets Styvbarns kunskapsbank Sveriges fjärde femårsrapport om Barnkonventionens genomförande (2007) Varje land som undertecknat Barnkonventionen är enligt konventionen skyldigt (artikel 44:1) att

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

05-03-02 Dnr 369/04 Aktbil. 20

05-03-02 Dnr 369/04 Aktbil. 20 05-03-02 Dnr 369/04 Aktbil. 20 Berörd part Teologiska Högskolan i Stockholm 168 39 BROMMA Saken Ifrågasatt brott mot lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. ÄRENDET Sedan Ombudsmannen

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande

relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn bemötande SÄFFLE KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Kortversion Herrgårdsgymnasiet och Särgymnasiet 2014/2015 relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Sida 1 PM bedömning och beslut om daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vid handläggning av ansökningar om daglig verksamhet enligt 9 10 LSS uppkommer

Läs mer

09-NÄTVERKETS PROGRAMFÖRKLARING INFÖR SVERIGES ORDFÖRANDESKAP I

09-NÄTVERKETS PROGRAMFÖRKLARING INFÖR SVERIGES ORDFÖRANDESKAP I 09-NÄTVERKETS PROGRAMFÖRKLARING INFÖR SVERIGES ORDFÖRANDESKAP I EU 2009 {1} SAMMANFATTNING 09-nätverket bildades 2007 och är en sammanslutning av RFSU, Afrikagrupperna, RFSL, Kvinna till Kvinna, Amnesty,

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO

Alla människor har lika värde. Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Alla människor har lika värde Ett utbildningsmaterial från DO, HO, HomO och JämO Liten ordlista En del ord i broschyren Alla människor har lika värde kan man med fördel arbeta lite extra kring. Här är

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:139

Regeringens proposition 2004/05:139 Regeringens proposition 2004/05:139 Inskränkt skattskyldighet för Right Livelihood Award Stiftelsen Prop. 2004/05:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2005 Göran

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2013-05-29 Protokollsutdrag

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete

RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete FoU Kronoberg FoU-skrift 2010:6 RFSL Kronoberg utvärdering av hiv/sti-arbete Eva Karin Karlsson SAMMANFATTNING Det lever idag ca 5 000 personer med hiv i Sverige och av dessa bor drygt 60 personer i Kronobergslän.

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar

Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Våld i nära relationer Socialtjänstens ansvar Mikael Thörn Socialkonsulent Länsstyrelsen Västra Götalands län 031-60 52 08 mikael.thorn@o.lst.se Våld i nära relationer Våld och övergrepp mot barn Barn

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling

Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Om det händer Stöd vid trakasserier och kränkande särbehandling Framtagna av Samverkansrådet 2012 Formgivning och tryck: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm Foto: FBB Försvarets mediaportal Försvarsmaktens

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Privaträtten inom räckhåll

Privaträtten inom räckhåll Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område Privaträtten inom räckhåll Välkommen till vår webbplats på Internet, ett nytt initiativ för att underlätta tillgången till rättvisa för alla EU-medborgare

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m)

Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Protokoll Kommunfullmäktige den 31 januari 2005 Kf 1 Dnr KS04/474 822 Motion om söndagsöppet för allmänheten i simhallen, Jan Wettmark (m) Jan Wettmark (m) föreslår i en motion att simhallen håller söndagsöppet

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm

Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00. Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-04 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm SOU 2007:6 Målsägandebiträdet ett aktivt stöd

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer