DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! Vi talar med chefredaktören"

Transkript

1 NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 1 MARS 2010 DET FÖRSTA NUMRET! LEDARE Frid vare med er alla! Efter en hektisk tid av förberedelser är det för oss på redaktion oerhört glädjande att det första numret av vårt nationella nyhetsbrev nu är tryckt. För de flesta av er är det också verkligen första gången ni läser ett nyhetsbrev från Ibn Rushd studieförbund. Vi är mycket stolta över att du i denna stund i din hand håller det första numret av Ibn Rushds nyhetsbrev för hela Sverige. Ibn Rushd studieförbund är något av det mest spännande som händer inom folkbildningen just nu, och är samtidigt möjligheternas projekt för Sveriges muslimer. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige och ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstigt att vara svensk muslim. Verksamheten bedrivs över hela Sverige och förbundet är öppet för alla. Välkommen till oss! En del av er kommer dock att känna igen sig och kanske undra varför vi skriver samma saker två gånger. Förklaringen är enkel: I vårt södra distrikt har tre nummer av ett regionalt nyhetsbrev redan utkommit. Det brevet kan sägas ha fungerat som ett pilotprojekt inför starten av vårt nyhetsbrev för hela Sverige. De delar av innehållet i dessa brev som vi bedömer som relevant att också delges läsarna i resten av Sverige kommer vi att publicera en gång till. Hoppas att ni som redan har tagit del av dessa delar har överseende och låter era minnen friskas upp! I det första numret fokuserar vi på att presentera oss: En presentation av nyhetsbrevet En presentation av Ibn Rushd En presentation av våra distrikt Vi talar med chefredaktören Björn Lindsten har lett arbetet med att skapa nyhetsbrevet och är ansvarig

2 INTERVJUN Vi talar med chefredaktören Björn Lindsten har lett arbetet med att skapa nyhetsbrevet och är också dess redaktör. Redaktionen vill i samband med detta historiska nummer därför ställa några frågor till honom. Björn är muslim sedan omkring tio år tillbaka och har sedan dess arbetat i den anda som också Ibn Rushds vision ger uttryck för. Han har varit aktiv inom informations- och utbildningsverksamhet i föreningslivet och deltagit i översättningsprojekt. Arbetet med Ibn Rushds nationella nyhetsbrev kommer han att sköta på deltid. Vi frågade honom om varför Ibn Rushd vill ge ut ett nyhetsbrev. Av främst två skäl. För det första har det länge pratats om att muslimer på lokal, regional men även nationell nivå skulle behöva något slags gemensamt forum där man kan diskutera olika aktuella frågor och problem, informera om aktuella händelser och evenemang och, kanske framför allt, börja lära känna varandra. Muslimska organisationer har relativt sett inte så många år på nacken i Sverige och det brister en del i den inbördes kommunikationen. När nu Ibn Rushd tar steget och blir ett självständigt studieförbund finns ett stort behov av att sprida kännedom om förbundet. Det passar då bra att slå två flugor i en smäll och skapa ett forum som kan sprida denna kännedom och samtidigt fungera som en mötesplats för föreningar och enskilda. Vad har ni tänkt skriva om? Man kan beskriva innehållet i tre lager eller skikt. Fokus ligger först och främst på sådant som berör våra medlemsföreningar och som har med folkbildning, föreningsverksamhet och studieförbundsarbete att göra. I skikt nummer två finner vi sådant som är av betydelse för muslimer i Sverige i allmänhet, och det tredje skiktet antar ett globalt perspektiv. Vem är tänkt att läsa nyhetsbrevet? De primära målgrupperna är två å ena sidan våra medlemsföreningar och andra ideella föreningar som bedriver eller vill bedriva folkbildning, samt muslimer i Sverige; å andra sidan bidragsgivare och möjliga samarbetspartners som kommuner, myndigheter och andra organ och organisationer i det svenska samhället. En intresserad allmänhet är också mycket välkommen som läsare, men det är ingen grupp vi aktivt söker upp. Vilka resurser har ni för att åstadkomma detta, och hur ska ni upprätthålla en god kvalitet? Brevet är tänkt att utkomma fyra gånger per år, dvs. en gång per kvartal. Det handlar alltså inte om något heltidsarbete men kräver ändå sin tid. Vår redaktion består av jag själv, som är huvudansvarig för brevet i sin helhet, samt en representant för vårt studieförbunds varje distrikt som har till uppgift att sköta den distriktsspecifika bevakningen. En sista minst sagt intressant fråga: Vem var Ibn Rushd och varför har studieförbundet valt att uppkalla sig efter honom? Att vårt studieförbund har valt att uppkalla sig efter honom har inte så mycket med hans person att göra som med den tidsanda han levde i. Platsen var Spanien, som då kallades Andalusien, och tiden var 1100-tal v.t. Här möttes och interagerade muslimsk, judisk och kristen kultur. Det var en tid av europeiskislamisk samlevnad i en kultur som var ledande i världen och präglad av mångfald, lärdom, vetenskaplig öppenhet och utveckling. Ibn Rushd själv var en europeisk muslim, i västvärlden möjligen mer känd som Averroes. Han var född och verksam i den andalusiska staden Cordoba. Ibn Rushd tillhörde en familj av rättslärde och innehade också själv ett sådant ämbete under lång tid. Från honom kom mer än publicerade sidor inom medicin, filosofi, juridik och teologi, och hans och samtida arabiska vetenskapsmäns betydelse för Europas utveckling är oomtvistad.

3 IBN RUSHD STUDIE- FÖRBUND EN PRE- SENTATION Vår målsättning Ibn Rushds vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Vi vill inte att Sveriges muslimer ska vara passiva och ständigt tvingas besvara frågor som andra definierar. Vi vill vara aktiva och de som leder samtalet. Vi vill vara de som introducerar nya ämnen och infallsvinklar, och som är delaktiga i att utveckla vårt svenska samhälle. Det kan handla om vad islam är, men likaväl om vad svenskhet är. Vi siktar mot att bli det självklara studieförbundet för muslimska föreningar och ett konkurrenskraftigt alternativ för alla andra. Alla föreningar som vill vara med och nyskapa folkbildningen är välkomna. Bakgrunden I Sverige lever numera omkring muslimer. Många av dem upplever att de i många avseenden inte har tillträde till det svenska samhället. Många menar också att deras religion, kulturella bakgrund och livsföring betraktas med skepsis och att de på olika sätt diskrimineras i samhället. I ett försök att stärka muslimers ställning i det svenska samhället startades år 2001 ett ambitiöst projekt med syfte att på sikt bilda ett muslimskt studieförbund Ibn Rushd studieförbund. I december år 2002 tecknades ett femårigt samarbetsavtal mellan Ibn Rushd och Sensus studieförbund. Sensus är det studieförbund som har störst erfarenhet av frågor som rör religion och livsåskådning, och tillsammans med dem har Ibn Rushd arbetat för att stödja och utveckla folkbildningsarbete i muslimska organisationer och mellan olika grupper. År 2005 startades ett kvalificeringsarbete för att göra Ibn Rushd till ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund. År 2008 togs så det slutliga steget och Ibn Rushd klev fram i ljuset som ett självständigt studieförbund verksamt i den svenska folkbildningstraditionen. Vår vision är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Vår uppgift är att stärka muslimer i Sverige och ge ickemuslimer mer kunskap om islam. Att bilda ett nytt studieförbund görs dock inte över en natt, utan är ett långsiktigt projekt som kräver sin tid för att ta form och sätta sig ordentligt. Det är en stor utmaning men också en fantastisk möjlighet som våra anställda, förtroendevalda och andra engagerade har att ta sig an. Vi ska nu bygga vårt eget studieförbund från grunden. Vår organisation Ibn Rushd styrs ytterst av medlemsorganisationerna. Det är de som på förbundsstämman (riksårsmötet) väljer en förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsens uppgift är att genomföra det som förbundsstämman bestämmer. Förbundsstyrelsen är också vårt studieförbunds högsta beslutande organ under verksamhetsåret. Förbundsstyrelsen anställer en rektor för att ansvara för den löpande verksamheten. Rektors uppgift är att genomföra det som förbundsstämman och förbundsstyrelsen beslutar. Rektor har också det yttersta arbetsledande ansvaret för övrig personal. Ibn Rushd styrs av medlemsorganisationerna. För närvarande har vårt studieförbund omkring tjugofem personer anställda. På ett centralt kansli i Stockholm finns rektor och övrig personal inom administration, information och utveckling, och i varje distrikt finns en verksamhetschef och studiekonsulenter. Därutöver finns ett antal projektledare. Förbundsstämman hålls en gång om året. Förbundsstämmans mandat fördelas bland representanter för medlemsorganisationer och distrikt utifrån

4 hur stora de är och hur omfattande deras folkbildande verksamhet är. Distrikten har regionala stämmor som väljer regionala styrelser eller distriktsstyrelser. För närvarande pågår en omfattande omorganisation av förbundet. Syfte med omorganisationen är att bygga upp starka självständiga distrikt. En ny distriktsindelning är genomförd och hur den geografiskt ser ut framgår av kartan till höger. Distriktens namn är ännu inte fastställda och benämns därför tills vidare med de lite tråkiga siffrorna 1, 2, 3, 4, 5 med början söderifrån. De nya distrikten har sina stämmor under mars och april månader då den nya delningen fastställs ochså styrelsemässigt. Som ytterligare ett steg i organisationsförändringen ska under våren fyra verksamhetschefer rekryterats. En av dessa kommer att sitta i Umeå och ansvara för de två nordligaste distrikten. De övriga tre kommer att sitta i respektive Stockholm, Göteborg och Malmö och anvara för respektive distrikt 1, 2 och 3. Chefstjänsten i Malmö är redan tillsatt med Ibn Rushds egen Othman Tawalbeh. Othman är också nationell projektutvecklare och var under 2009 vikarierande rektor. Övriga tjänster kommer att tillsättas löpande under våren Vår verksamhet Ibn Rushd arbetar med viktiga samhällsfrågor som mångfald, integration och demokrati. Våra profilområden är språk, kultur, religion och integration. Huvuddelen av vår folkbildande verksamhet sker i form av studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med våra medlemsföreningar. Studieförbundet vill vara ett pedagogiskt stöd för dem och vara med och utveckla deras lärande. Vi utbildar cirkelledare, arrangerar öppna kurser inom våra profilområden och erbjuder spännande och intressanta seminarier. Vi kan också skräddarsy utbildningar för arbetsplatser, skolor, företag och andra organisationer. För oss är det viktigt att våra projekt bidrar till samhället och utvecklar det. Medlemsföreningarna Muslimska föreningar och alla muslimer i Sverige har i Ibn Rushd studieförbund ett utomordentligt verktyg och ett gyllene tillfälle att ta stora kliv i utvecklingen. Ibn Rushd har möjlighet att uppmärksamma, påverka och driva frågor som är viktiga för svenska muslimer och påverkar deras vardag. Vårt studieförbund kan dock inte göra någonting utan våra medlemsorganisationer. Det är medlemsföreningarna som, via förbundsstämman, bestämmer vilka frågor och projekt som studieförbundet ska arbeta med. Det är också medlemsföreningarna som bestämmer hur mycket resurser som Ibn Rushd har till sitt förfogande. Omkring 25 % av förbundets nationella bidrag går direkt tillbaka till våra medlemsorganisationer i form av stöd för studiers genomförande. Med hjälp av resterande medel kan Ibn Rushd arbeta med sådant som är väsentligt för muslimer, stödja medlemsföreningarna i deras verksamhet, stärka ledare och förtroendevalda genom utbildning och framtagande av utbildningsmaterial, och verka för att islam ska vara en självklar del av Sverige. Genom att välja Ibn Rushd framför ett annat studieförbund bidrar din förening till ett riksomfattande arbete för att göra islam till en självklar del av Sverige. Om din förening är medlem i ett annat studieförbund än Ibn Rushd kanske ni får lika mycket eller mer i bidrag, men om din förening i stället är medlem i Ibn Rushd kan du vara säker på att den del av pengarna som tillfaller studieförbundet används till sådant som är till fördel för muslimer i Sverige. Vad är folkbildning? Folkbildning bedrivs huvudsakligen via studieförbund och folkhögskolor. Kännetecknande är att den ska ha någonting att erbjuda varje människa och att alla ska vara välkomna. Folkbildning vill ge oss upplevelser och kunskaper som stärker oss i vår roll som människor och samhällsmedlemmar. Folkbildningen är fri och frivillig och styrs av deltagarna som formar sina egna kursplaner. Den svenska staten stöder folkbildning och ser den som viktig ur demokrati-

5 synpunkt. Folkbildning har alltid fungerat integrerande eftersom den har stärkt människor och hjälpt dem att gå från utanförskap och maktlöshet till delaktighet och egenmakt. Folkbildningen ska prioritera sådan verksamhet som utjämnar utbildningsklyftor i samhället. Personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa utgör särskilt viktiga grupper för statens stöd. Den vanligaste formen för folkbildning är studiecirkeln, och det är oftast i den formen föreningar bedriver folkbildning. En andra form är kulturprogrammet. Ett kulturprogram är en enstaka händelse som sker inför publik till exempel en teaterföreställning, en föreläsning, en film, en poesiuppläsning, ett musikaliskt framförande eller en utställning. PROJEKT Förorternas riksdag Forix Vaddå förorternas riksdag? Vi har ju en riksdag i Sverige, och den är väl till för alla? Jo, givetvis, men alla kanske inte upplever det så. Många ungdomar i svenska Är du ungdom och intresserad av politik och samhällsfrågor? Med början i april ger Forix en målfokuserad kurs inför valet Kursen kommer att hållas i Stockholm och vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år och du som deltar utbildas för att vara med i genomförandet av något av evenemangen Politikerveckan i Almedalen, Forix storforum eller Forix valvaka. Målet kan vara att spela in en film, göra intervjuer eller leda en debatt beroende på eget intresse. Du behöver inga speciella förkunskaper men intresse och nyfikenhet för samhällsfrågor och politik. Kursen består av intressanta föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, studiebesök och sociala aktiviteter. Vi träffas varannan helg med start söndagen den 11 april. Sommaruppehåll 12 juli-14 augusti och avslutning 2 oktober. I slutet av kursen får du ett intyg. För anmälan och mer information kontaktar du projektledare Linnea Ripenberg på: förorter känner ett ekonomiskt och socialt utanförskap och upplever att man inte så ofta lyssnar på dem. Forix tar fasta på detta. Forix strävar efter att öppna dörrar till delaktighet och inflytande. Forix är ett projekt som syftar till att fånga upp den politiska vilja som finns bland ungdomar i Sveriges förorter. Ibn Rushd studieförbund har sedan starten 2008 drivit projektet tillsammans med Sveriges unga muslimer och New Moon kulturorganisation. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet anordnar utbildningar och träffar för ungdomar runt hela Sverige. I Sveriges miljonprogramsområden finns många unga som saknar kontaktnät och kunskaper om organisering och ibland också tron på att de har möjlighet att vara med och förändra. Makten kan verka vara något främmande som inte har med ens egen vardag att göra. När man talar om förorten är det ofta i termer av problem, och ungdomarna som bor i dessa områden kan uppleva att de utmålas som stökiga eller kriminella, eftersom det ofta bara är de negativa sidorna av deras bostadsområden som skildras. Projektet är nationellt men har för varje år en stad eller region i fokus. Storforum har hittills hållits i Göteborg (2008) och Malmö (2009), och 2010 har turen kommit till Stockholmsområdet. Det är här som projektets största evenemang, Forix storforum, kommer att äga rum i år. Dit kommer ungdomar från hela Sverige för att möta politiker och organisationer. Tiden för storforum är strategiskt lagd till den september veckan innan valet på Järvafältet. Debatter på scenen varvas med workshops och samtal för att ungdomarna själva ska få chansen att komma till tals. Till Forix utbildningar bjuds organisationer och politiker för att diskutera samhällsfrågor med ungdomar från dessa områden. Syftet är att genom

6 utbildning och möten stärka deras vilja och tro på att man kan vara med och bidra till förändring. Vi talar om bland annat mediebilden av förorten, hur man bemöter härskartekniker och olika former för organisering och påverkan. För mer information se Islam en självklar del av Sverige Islamofobiprojektet Islam en självklar del av Sverige är ett av Ibn Rushds nationella projekt Projektet syftar till att erbjuda en heldags personalutbildning till folkbildande institutioner i hela riket. Utgångspunkten är att vi alla har fördomar om någonting. Utbildningsdagen innehåller fyra inkluderande och reflekterande pass om totalt sex timmar. Utbildningen kommer att vara tankeaktiverande och använder sig av radio, internet och videomedia som utgångspunkt för diskussioner. Dagen avslutas sedan med en föreläsning med utgångspunkt ur Forum för levande historias islamofobirapport samt antologin Håller Europa? Projektet delfinansieras av Ungdomsstyrelsen. Folkhögskolor och studieförbund får hela utbildningsdagen för 1300 kr med ett högsta deltagarantal om 25 personer per grupp. Möjliga utbildningstider ligger mellan 1 april och 30 augusti. För utomstående ligger utbildningen på 3800kr + resa för utbildaren För mer information eller anmälan är ni välkomna att kontakta projektledare Andreas Hasslert SAMHÄLLE Svenska och muslimska värderingar Under 2009 anordnade Ibn Rushd ett nationellt seminarium med titeln Svenska värderingar och muslimska värderingar. Seminariet hölls vid tre tillfällen på tre olika orter. Bakgrunden är det faktum att mångfalden idag utgör både en utmaning och en grund för det svenska samhället. Vi lever i en värld där mångfalden är såväl nödvändig som ofrånkomlig, och migration, globalisering och teknisk utveckling gör att det svenska samhället är i ständig förändring Seminariet var en satsning på dialog för att skapa en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige kring centrala frågor som rör bl.a. yttrandefrihet, religionsfrihet och jämställdhet. Idén till projektet växte fram ur människors och gruppers egna behov i samhället, och handlar framför allt om dagens turbulenta relation mellan Sveriges muslimer och samhället, samt om olika aktörers förmåga och vilja att påverka densamma. Målet är att sprida kunskap om skillnader och, framför allt, likheter mellan människors värderingar oavsett deras religionstillhörighet eller grad av tro. Seminariet hölls i Umeå, Göteborg och Stockholm och gick till så att två talare, Jan Henningsson, ämnesråd vid utrikesdepartementet och f.d. chef för Svenska Institutet i Alexandria, samt Ibn Rushds egen Othman Al Tawalbeh gav sina perspektiv på temat Svenska värderingar och muslimska värderingar. Bl.a. framkom att värderingar som kommer från Koranen är både stabila och flexibla. Islam har en inbyggd mekanism av förnyelse där tid, plats och person är tre centrala faktorer som påverkar hur människor anpassar sin livsstil. Åhörarna bestod av en brokig blandning av riksdags- och lokalpolitiker, lärare, representanter för ungdomsorganisationer och övriga intresserade. De gavs också möjlighet att delta och flera intressanta diskussioner väcktes om exempelvis islam och demokrati, svensk politik gentemot muslimer i Sverige och inte minst synen på jämställdhet bland muslimer. Många stannade också kvar efter den utsatta tiden för att fortsätta diskussionerna. UTBILDNING Profeten Muhammad i Sverige Troende muslimer ser profeten Muhammad som ett föredöme och ett exempel att följa. Det finns en vilja att kunna göra detta och samtidigt fungera som medborgare i det svenska samhället. Frågan är om detta låter sig göras. Är det verkligen möjligt för moderna tjugohundratalssvenskar att lära något från en människa som levde för så länge sedan, i en annan tid och på en annan plats?

7 Ibn Rushd har tagit frågan på allvar och är just nu i färd med att utveckla ett spännande och också efterlängtat studiematerial med arbetsnamnet Profeten Muhammads liv i en svensk samhällskontext. Materialet är i första hand tänkt att användas inom ramen för studiecirkelns form, och har två konkreta mål: 1. Ge en god inblick i profetens liv och leverne. 2. Ge stöd åt människor i deras sökande efter en svensk muslimsk identitet. Fokus kommer att ligga på Muhammads sociala och samhällstillvända budskap och inte det religiösa, även om inga skarpa gränslinjer alltid kan dras. I KORTHET Vårt förbund växer! Totalt har Ibn Rushd under år 2009 genomfört ca studietimmar! Vi har alltså överskridit vårt mål med ca 9000 timmar! Antalet ledare och deltagare under året har varit 5815 personer. Ibn Rushd har fått nya lokaler Sedan oktober2009 har Ibn Rushd nya lokaler. I ett K-märkt gult hus på Brännkyrkagatan 111B i Stockholm huserar numera förbundskansliet och ett distriktskansli. Förbundsstämma Ibn Rushds förbundsstämma går av stapeln i Stockholm den 16 maj. Dagen innan hålls den årliga konferensen med tillhörande hedersprisutdelning. VÅRA MO För en stabil familj I slutet av december hölls Islamiska Förbundet i Sveriges 29:e konferens. Konferensen arrangerades i samarbete med Ibn Rushd och var en riktigt lyckad begivenhet som drog till sig mer än 1800 deltagare från hela Skandinavien. Under 3 dagar erbjöds föreläsningar, levande samtal, workshops och underhållning för stora och små. Hela familjen inkluderades och medan barnen var sysselsatta med roliga dagisoch fritidsaktiviteter kunde föräldrarna fördjupa sig i årets tema som var För en stabil familj. Bland de slutsatser som drogs märks bland annat en uppmaning att ta hand om familjen och göra den till den grundläggande byggstenen för att skapa ett lyckat samhälle och där det finns omsorg för att barnen ska känna kärlek, säkerhet och trygghet samt en betoning av att de principiella hjälpmedlen som ett äktenskap och en familj byggs på i islam är kärlek, medkänsla och ömhet. IFIS grundades 1981 och är en av Ibn Rushds nationella medlemsorganisationer med 17 föreningar knutna till sig runtom i landet. UR NYHETSFLÖDET Islamic Center i Malmö sålt Islamic Center i Malmö såldes under 2009 till den libyska organisationen World Islamic Call Society. Enligt centrets grundare Beizat Becirov var skälet ekonomiskt. World Islamic Call Society bildades 1970 i samband med en islamisk konferens i Tripoli. Organisationen erkänns som remissorgan av UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) och Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur). Sydsvenska Dagbladet Muslimska församlingar främjar integration Ny forskning visar att muslimska församlingar är öppna mot det omgivande samhället, bedriver omfattande socialt arbete, samarbetar med kristna församlingar och sysslar mycket med välgörenhetsarbete. Undersökningen har gjorts av Mittuniversitetet i Östersund och bygger på studier av ett hundratal muslimska församlingar över hela landet. En av forskningsledarna, Klas Borell, säger att undersökningen på punkt efter punkt visar att muslimska församlingar främjar samverkan och integration. Liknande undersökningar har också gjorts i USA med snarlika resultat. Östersunds-Posten Göteborg bygger moské Byggnationen av den sedan länge planerade moskén vid Ramberget på Hisingen beräknas komma igång under Byggnaden är tänkt att fungera som ett kulturcenter med lokaler för kursverksamhet, och plats för personer vid en fredagsbön. Göteborgs-Posten

8 FRÅN VÅRA DISTRIKT I Ibn Rushds distrikt försiggår en rad skiftande verksamheter i folkbildningens tecken. Ett axplock av dem presenteras här. För ytterligare information hänvisar vi till distriktsavdelningarna på förbundets webbplats samt till distriktens personal. Distrikt 1 (Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län) Kopparbergsgatan Malmö Studiekonsulenter: Romdhane Boussaidi Andreas Hasslert Mansour Almougrabi En muslimsk miljöpionjär 2009 avslutades ett projekt som distriktet drivit i samarbete med Miljönämnden i Malmö stad. Utfallet blev så lyckat att projektet nu drivs i utvidgad form i samarbete med Region Skåne och i skrivande stund pågår. Syftet med projektet har varit att medvetandegöra ämnet miljö och dess olika aspekter och intentionen att i ett brett perspektiv ge en bild av hur mänsklig aktivitet, i form av sophantering; utsläpp; återvinning av material; mat och tillsatser i hemmiljön; samt bruk av ekologiska alternativ, påverkar den globala miljön och deltagarnas närmiljö. Projektets målgrupp är muslimer och den kommunikationskanal som används är muslimska lokalföreningar i regionen. Föreläsningsserien lanseras under rubriken Profeten Muhammad en pionjär på miljöarbete, och har lyft fram en möjligen lite bortglömd del av Profeten Muhammads gärning omsorgen om Guds skapelse, dvs. den naturliga miljön. Genom exempel från de religiösa urkunderna visar serien hur en omsorg och medvetenhet om natur och miljö är en del av islam och faktiskt en plikt för muslimen. Den insikten kopplas sedan till den nutida miljösituationen och de möjligheter som den enskilde har att göra en insats för en förbättrad livsmiljö. I tjänst hos Polisen År 2009 inledde Polismyndigheten i Skåne en mångfaldsutbildning för chefer. Tanken är att den sedan ska spridas vidare i organisationen. Utbildningens fokus ligger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, statligt anställdas särskilda ansvar att kontrollera att konventionerna efterföljs, de straffskärpningsbestämmelser som innebär att ett normalbrott istället är ett hatbrott om motivet är att kränka, polisens roll i samhället, makt, härskartekniker och demokratiprocessen. En del av utbildningen innebär att föreningar bjuds in för att berätta om sina förutsättningar. Under senhösten 2009 erbjöds distriktet att ta hand om 5 sådana utbildningstillfällen. Dessa fick ett oerhört positivt mottagande och till allas vår glädje är en fortsättning under 2010 inbokad och redan inledd. Utbildningarna är centrerade kring de upplevelser och erfarenheter som poliser i sin tjänsteutövning har av möten med islam och muslimer. Utbildningstillfällena har överlag varit dynamiska tillställningar och våra utbildare har noterat att tiden ofta inte räcker till för att ta hand om alla de frågor och diskussioner som kommer upp. Att leva som muslim i Sverige Den 17 december förra året anordnade distriktet en seminariekväll på Hilton hotell med temat att leva som muslim i Sverige. Kvällen blev fantastiskt lyckad med en månghövdad åhörarskara, intressanta och givande föreläsningar, samt en livlig paneldebatt som avslutning. En publik på mer än 100 personer fick höra den mångårige föreläsarprofilen Ahmed Al-Mofty hålla sin föreläsning islam är en multikulturell religion, och betona att det inte finns någon motsättning mellan att vara svensk och muslim. Därefter talade Sverige Unga Muslimers (SUM) ordförande Muhammed Kharraki om islamofobi, främlingsfientlighet, rasism utan raser och kulturell

9 rasism, och redde ut begreppen på ett insiktsfullt sätt. Avslutningens panel bestod av de båda föreläsarna samt tre unga och aktiva muslimska tjejer. Frågorna och inläggen var många och diskussionen stundtals närmast het. tänkt att användas i medlemsorganisanerna. Samverkan med Svenska kyrkan I samarbete med Svenska kyrkan planeras en stor kvinnokonferens i distriktet. Syftet med konferensen är att samla kvinnor från alla bakgrunder, samhällsskikt och religioner till en gemensam plats för att diskutera gemensamma frågor. Föreningspris! Distriktet har under förra året kunnat glädja sig åt att en av våra medlemsorganisationer har fått ett erkännande och pris för sitt arbete från stadsdelsförvaltningen Lärjedalen. Mångkulturella ungdomscenter i Göteborg har under 2009 jobbat aktivt med att förebygga droger bland ungdomar, bland annat genom ledarutbildningar, läger och konferenser. Föreningen får pris för att ha hjälpt kommunerna med drogförebyggande och för att aktivt ha försökt stoppa spridningen. I nuläget jobbar Mångkulturella ungdomcenter med att ta fram broschyrer på tre språk; svenska, arabiska och somaliska. Information om olika droger, konsekvenser och information till föräldrar kommer att finnas tillgänglig Distrikt 2 (Västra Götalands, Östergötlands, Hallands, Jönköpings och Värmlands län) Skolspåret 41 Studiekonsulenter: Angered Ayse Genc Suad Darir Mahamoud Dayib Abdirahman J Musse Mitt i det interkulturella mötet År 2009 inleddes ett samarbete med kulturföreningen MIM (Mitt i det interkulturella mötet). Föreningen arbetar huvudsakligen med rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och har utvecklat ett studiematerial med titeln Dubbel Olikhet. I syfte att lyfta fram frågan och på sikt göra den till en integrerad del av verksamheten i distriktet planerar Ibn Rushd nu att i samverkan med MIM vidareutveckla materialet. Det är sedan Ny samarbetspartner Under slutet av år 2009 inleddes ett samarbete med den bosniska paraplyorganisationen BKC (Bosnijakiska Kultur Centret i Västra Götaland). Mycket glädjande för oss är att organisation nen har ansökt om medlemskap hos distriktet. BKC samlar 5 bosniska församlingar i distriktet. Utbildning Distriktet erbjuder ett flertal kurser för allmänheten, bland andra den spännande Koranens budskap, historia och vetenskap. Ta chansen att lära känna muslimernas heliga text Koranen. Koranen har genom alla tider varit en levande bok som ständigt väcker många åsikter. I kursen får du en djupare förståelse för och kännedom om denna heliga skrift. Syftet med kursen är att öka kunskapen och möjlighet att få svar på dina frågor. Vad står det i Koranen egentligen? Vad betyder begrepp som shariâh och shûrah? Kan muslimer följa Koranen i dagens samhälle? Hos distriktet kan du också få lära dig till exempel hur man gör ett pärlsmycke eller det arabiska språket.

10 Distrikt 3 (Stockholms, Uppsala, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Södermanlands län) Brännkyrkagatan 111B Studiekonsulenter: Stockholm Mohammad Fateh Atia O Mirela Hiros Mohamed Ameziane Bekit Hamed Föräldrar och barn Vårt nya distrikt 3 är liksom våra norra distrikt mitt uppe i en omfattande omorganisation som kommer att sätta sig efter distriktsstämman i mars. Bland distriktets öppna utbud märks en välbehövlig föräldrautbildning som 2009 erbjöds i två delar. Den första delen gavs i samarbete med kvinnojouren Systerjouren Somaya och försökte ta barnets perspektiv och öppna upp för samtal och reflektioner kring barn, barnuppfostran i Sverige samt hur barn uppfattar och förstår mer av familjekonflikter och vardagsproblematik än vad vuxna många gånger tror eller är medvetna om. I den andra delen, som också är planerad att erbjudas under 2010, fokuserade vi på föräldrarna. Trotsar ditt barn och lyssnar inte? Är det svårt att sätta gränser? Vill du få tips på lösningar och idéer till gott uppförande i förhållande till dina barn? Under handledning av en erfaren pedagog upptäcker vi flera lösningar som gör vardagen lättare. Vi diskuterar vad det är för faktorer som påverkar mitt föräl äldraskap, hur jag förändrar och utvecklar min föräldraroll och relation till mitt barn, och ser på vad det finns för underlag i islam för föräldraskapet och barndomen. Ungdomens roll Under hösten anordnade distriktet seminariet Ungdomens roll i Islams ljusa framtid. Fidaaldin Alsayed Issa föreläste inför ett sjuttiotal åhörare. Föreläsningen fokuserade på hur betydelsefullt det är att planera sitt liv och sina val i livet för att kunna bli en god medborgare och muslim som bidrar till samhällsutvecklingen. Utbildning ger oss redskap och det är viktigt att vara målmedveten och tänka till i förväg. Åhörarna visade stor uppskattning över tillställningen och efterlyste fler samtal och arrangemang på temat. Utbildningsdag för pedagoger I februari arrangerade distriktet en utbildningsdag med temat: Utbildningsteknik för helgskollärare - kvalitetskriterier. Utbildningen var öppen för alla som ville utvecklas i sin roll som hemspråks/helgskollärare och leddes av Mohamed Abdirazak från England, känd för sin stora erfarenhet i att utveckla nya lärometoder för hemspråks- och helgskollärare. Frågor som diskuterades under dagen var bland annat hur man blir en skickligare lärare, hur man lockar intresse hos eleverna och vad man ska tänka på för att säkra undervisningskvaliteten. Intresset var stort och deltagarna var mycket nöjda och hoppas på en fortsättning. Från distriktets sida är vi givetvis glada att ha kunnat erbjuda ännu en utvecklingsmöjlighet för våra cirkelledare och andra. En dag för folkbildning I höstas arrangerade sju studieförbund verksamma i Rinkeby i samverkan med Rinkeby Folkets Hus En dag för folkbildning. På programmet stod föreläsningar och aktiviteter och distriktet bidrog med en presentation av Forix (se artikel ovan) och en workshop i arabisk kalligrafi.

11 Distrikt 4 (Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län) Box Borlänge Studiekonsulenter: Hany Kullab Distrikt 5 (Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län) Renmarkstorget Umeå Studiekonsulenter: Ann Ferm Identitet, berättelser och läsning I samarbete med Länsbiblioteket, Västerbottens Läns Landsting, EU och Kulturrådet deltog distriktet i seminariet Vem vill höra min berättelse. Seminariets tema var identitet, berättelser och läsning och medverkande var bland annat Fryshuset. Distriktet hade bjudit in Mamadou Sene som berättade om sitt liv. Littfesten i Umeå. Årets litteraturfest i Umeå äger rum 9-10 april. Medverkar gör bland andra skolor, studieförbund och bokhandlare, och distriktet kommer att ha ett informationsbord. Våra två norra distrikt är skapade ur ett stort distrikt i samband med den pågående omorganisationen, och fungerar fram till distriktsstämmorna i mars i praktiken som ett distrikt. Då ska två nya styrelser väljas och distrikten kommer därefter också i praktiken fungera som två olika distrikt. Data på turné och sju sorters köttbullar Distrikten erbjuder ett flertal studiecirklar, bland andra Data på turné. Cirkeln är framför allt riktad till personer med fysiska eller psykiska funktionshinder som står utanför den digitala verkligheten och behöver lite extra stöd för att komma igång och dra nytta av den. Varför data på turné? Därför att cirklarna kommer att hållas i kommunens egna lokaler och boenden. Deltagarna kommer att få en grundutbildning i hur man använder datorn, surfar på nätet, skapar e-post, läser och söker efter material på nätet, gör bankärenden mm. Sju sorters köttbullar är en annan av distriktens cirklar som kommer att startas under våren. Genom att laga mat från olika kulturer ges möjlighet för deltagarna att inspireras av nya matkulturer, lära känna och umgås med folk med olika etnicitet och bakgrund. Som avslutning på cirklarna kommer alla recept att samlas och tryckas som ett matlagningshäfte. FORUM Här vill vi att ni i föreningarna fyller ut. Skriv till oss! Det kan handla om ett förslag, en tanke, ett debattinlägg, eller bara en synpunkt på någonting. Givetvis bör ditt inlägg beröra förenings- eller studieförbundsverksamhet eller någonting av betydelse för muslimer i Sverige. Är du osäker på språket? Det gör ingenting! Vi på redaktionen rättar din text och förbehåller oss oinskränkt rätt att välja och redigera i det material som kommer in. Forumet är tänkt att fungera som en mötesplats för föreningar och enskilda i distriktet.

12 Avsändare: Ibn Rushd Brännkyrkagatan 111B Stockholm KALENDARIUM 6 mars Distriktsstämma Distriktsstämma i Sundsvall. 7 mars Distriktsstämma Distriktsstämma i Stockholm. 14 mars Distriktsstämma Distriktsstämma i Malmö. 3 april Distriktsstämma Distriktsstämma i Göteborg. 15 maj Förbundskonferens Förbundets årliga konferens i Stockholm med tillhörande hedersprisutdelning. 16 maj Förbundsstämma Förbundsstämma i Stockholm juli Almedalen sept Forix storforum Årets storforum i Forix hålls i år i Stockholm den september, direkt efter årets Eidfirande. 19 sept Valvaka med Forix 2010 års riksdagsval äger rum söndagen den 19 september. I samband med valdagen kommer Forix att arrangera en valvaka för ungdomar som deltar i projektet sept Bok- och biblioteksmässan i Göteborg Årets stora bokmässa i Göteborg äger rum den september, bara fyra dagar efter valet. Temat i år är Fokus Afrika. Ibn Rushd kommer även i år att medverka med en monter på mässan. Ansvarig utgivare och redaktör: Björn Lindsten Nyhetsbrevet ges ut av: Ibn Rushd studieförbund Brännkyrkagatan 111B Stockholm Förbundsstyrelsens ordförande är: Temmam Asbai Förbundets rektor är: Martin Nihlgård Verksamhetsutvecklare är: Othman Al Tawalbeh Projekt- och kommunikationsansvarig är: Pia Emanuelsson Ibn Rushd kommer att ha en monter på Östersjötorget och medverka i Folkbildningsförbundets arrangemang mot främlingsfientlighet. Forix är också en viktig del av Ibn Rushd i Almedalen. Du som vill bedriva folkbildningsarbete i din förening tveka inte, utan hör av dig till våra studiekonsulenter Vill du eller din organisation inte ha Ibn Rushds nyhetsbrev skickat till er? - Vänligen DET meddela NATIONELLA oss NYHETSBREVET i ett mail eller FÖR ett brev IBN RUSHD så tar STUDIEFÖRBUND vi bort er som adressat. NUMMER 1 MARS 2010 i ditt distrikt!

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN

NYHETSBREV SVERIGE DISTRIKTEN TAR FORM. Islamiska församlingen i Landskrona för en aktiv fritid! MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 2 JUNI 2010 DISTRIKTEN TAR FORM LEDARE Frid vare med er alla! Våra distrikt har delvis fått nya geografiska utseenden,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Copyright Brottsanalys 2014

Copyright Brottsanalys 2014 Copyright Brottsanalys 2014 BROTTSA ALYS Alice Bah Kuhnke vill använda muslimsk expertis Kulturdepartementet har tidigare anordnat ett dialogmöte med en rad organisationer och trossamfund för att diskutera

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Lektioner det mångkulturella samhället

Lektioner det mångkulturella samhället Lektioner det mångkulturella samhället Temasida Lektioner Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill ha lektionstips med hjälp av vår temasida om det mångkulturella

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1

Hej! Med hopp om gott samarbete! Vänligen, Krister Thun Operativ chef skola. Intressepaket Grundskola 1 Hej! Här följer en kort presentation av Friends verksamhet och hur vi arbetar. Friends hjälper skolor och idrottsföreningar att bygga upp ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället

Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Tema- och projektstudier det mångkulturella samhället Temasida Tema- och projektarbete Mångkulturella samhället handledning Inledning Handledningen... vänder sig till dig som vill göra ett tema- och projektarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

NYHETSBREV SVERIGE VÅR RÄDSLA FÖR VARANDRA. Mångkulturella Ungdoms Center med fältet som arbetsplats MEDLEMSFÖRENINGEN

NYHETSBREV SVERIGE VÅR RÄDSLA FÖR VARANDRA. Mångkulturella Ungdoms Center med fältet som arbetsplats MEDLEMSFÖRENINGEN NYHETSBREV SVERIGE DET NATIONELLA NYHETSBREVET FÖR IBN RUSHD STUDIEFÖRBUND NUMMER 4 DECEMBER 2010 VÅR RÄDSLA FÖR VARANDRA LEDARE Frid vare med er alla! Vi är nu mitt inne i den vädermässigt kallaste och

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer