Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd"

Transkript

1 Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Foto: Mats Kockum Antaget av äldrenämnden

2 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad M. Bergqvist

3 I Karlskrona kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett var man bor. Så här beräknas avgiften: Brukaren placeras i rätt nivå med hänsyn till hjälpbehovet. Avgiftsutrymmet räknas fram. Avgiften sätts i procent av avgiftsutrymmet. Inkomster Förbehållsbelopp Avgiftsutrymme Nettoinkomst Bostadstillägg Hyra Minimibelopp Den summa som avgör avgiften för omvårdnad, trygghetslarm, korttidsplats och dagverksamhet Inkomst av kapital Avdrag/tillägg Summa inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme Minimibelopp Ensamstående Makar/sammanboende över 65 år år över 65 år år kronor kronor kronor kronor Minimibeloppet ska täcka utgifter för Livsmedel Kläder, skor Resor, fritid Hygien Möbler, husgeråd Tidning, radio, TV Hushållsel Förbrukningsvaror Hemförsäkring Läkar- och tandvård Medicin Minimibeloppet fastställs varje år med utgångspunkt från prisbasbeloppet. Sid 3

4 Nivåindelning Nivå 1 Innebär att brukaren är beviljad endast serviceinsatser. Nivå 2 Innebär att brukaren är beviljad serviceinsatser och en omvårdnadsinsats. Nivå 3 Innebär att brukaren är beviljad serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats. Högsta avgift per nivå 890 kronor/månad kronor/månad kronor/månad Kommunen får aldrig ta ut högre avgift än självkostnaden. Kvalitetssäkring Kontroll av att brukaren debiteras i rätt avgiftsnivå görs två gånger per år. Rutiner finns för justering av eventuella felaktigheter. Sid 4

5 Biståndshandläggarna bedömer vårdbehovet Biståndshandläggarna gör en behovsbedömning och beslutar om hur mycket hjälp som ska beviljas. Individuell prövning sker i varje enskilt fall. Beslut om insatser går att överklaga. Tillägg till minimibeloppet För att nedanstående tillägg till minimibeloppet för matdistribution ska gälla måste detta vara behovsbedömt av biståndshandläggare. Tillägg. Från 1 februari portioner/månad 526 kronor 5-31 portioner/månad 1066 kronor För merkostnad för mat till följd av medicinska handikapp medges tillägg till minimibeloppet. Individuella tillägg beviljas med belopp enligt Konsumentverkets beräkning. Detta gäller endast i ordinärt boende och särskilt boende med separat hemtjänstbeslut. God Man Om God Man är utsedd och brukaren har kostnader för detta, som inte ersätts med handikappersättning,skall tillägg göras på minimibeloppet. För att få detta tillägg måste kopia på intyg för förordnandet lämnas samt kopia på arvodesfördelning. Sid 5

6 Avdrag på minimibeloppet Regeringen fastställer endast ett minimibelopp oavsett boendeform. Om delar av vad som ingår i minimibeloppet ingår i avgiften, hyran eller tillhandahålles fritt kan minimibeloppet sänkas med motsvarande. INKOMST Som avgiftsgrundande inkomst räknas Allmän pension (inkl barnpension och barntillägg). Statlig pension (SPV). Kommunal pension (KPA). Pension från privata försäkringsbolag. Privat tjänstepension. Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF). Utlandspension. Bostadsbidrag för barnfamiljer (BOB). Bostadstillägg för pensionärer (BTP). Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP). Livränta, skattepliktig. Arbetslöshetsförsäkring. Sjukpenning/föräldrapenning. Lön inkl OB-tillägg. Traktamente och reseersättning (den del som ska beskattas). Arvoden. Övriga beskattningsbara inkomster, t ex näringsverksamhet. Hyresinkomster. Studiemedel, bidragsdelen. Övriga studieersättningar. Underhållsbidrag för vuxna. Familjebidrag. Inkomst av kapital per den 31 december. Äldreförsörjningsstöd. Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte Studiemedel (lånedelen). Handikappersättning. Vårdbidrag (omkostnadsersättning). Traktamente och reseersättning (den del som inte beskattas). Barnbidrag. Socialbidrag. Tillgångar, t ex form av fastighet. Livränta, den del som inte är skattepliktig. Uppgifter om inkomster och kostnader lämnas av brukaren eller dennes ombud Sid 6

7 på blanketten Inkomstförfrågan för beräkning av avgift. Brukaren har skyldighet att omgående lämna uppgifter om inkomst, hyra m m, så att rätt avgift kan beräknas samt att vid förändring omgående lämna nya uppgifter. För boende i egen fastighet beräknas en boendekostnad enligt Försäkringskassan/Pensionsmyndighetens normer. Högsta avgift När brukaren inte lämnar uppgift om sina ekonomiska förhållanden debiteras högsta avgift. Om brukaren accepterar högsta avgift per beviljad servicenivå, behövs inget beräkningsunderlag. Endast underskrift samt markering i avsedd ruta på blankett Inkomstförfrågan för beräkning av avgift behövs. Sid 7

8 Så här beräknas avgiften för Ensamstående Brukarens ekonomiska förutsättningar utgör underlag vid avgiftsberäkning. Makar Avgiften beräknas för var och en. Om det är mer fördelaktigt, läggs bådas inkomst samman och delas. Förvaltningen har en skyldighet att göra denna kontroll, därför måste båda makar alltid lämna inkomstuppgifter. OBS! Särboende makar hänvisas till att ansöka om att få pension och bostadstillägg till pensionärer (BTP) som ensamstående. Ansökan görs hos Pensionsmyndigheten. Övriga Sammanboende par, syskon eller förälder och vuxna barn räknas som ensamstående i avgiftshänseende. Förälders inkomst räknas när insatserna avser barn upp till 18 år. Sid 8

9 Så debiteras avgiften Debitering av avgifter sker månaden efter insatsen utförts. Annan fakturamottagare Om fakturan skall skickas till någon annan, kontakta avgiftshandläggare. Autogiro/E-faktura Faktura för insatser inom äldreomsorgen kan betalas via autogiro/e-faktura. Bostadstillägg Vid avgiftsberäkning tas hänsyn till aktuell bostadskostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Det är således viktigt att brukaren ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten så att rätt uppgift ligger till grund för beräkning av avgiften. Sid 9

10 Dubbel boendekostnad Vid flytt till särskilt boende kan ansökan göras om nedsättning av hyran för de månader som brukaren har faktiska dubbla boendekostnader. Nedsättning beviljas inte längre tid än tre månader. Nedsättning medges om förmögenhet understiger ett basbelopp. För makar om den sammanlagda förmögenheten understiger två basbelopp. Avgiftsreducering Korttidsplats Avgiften reduceras fr o m andra frånvarodagen t o m sista frånvarodagen, samtidigt som brukaren betalar avgift för korttidsplats och växelvård. Vid tillfällig sjukhusvård och tillfällig vistelse i hemmet under pågående korttidsvistelse utgår ingen kostnad för mat. Sjukhusvistelse Brukaren kan få avgiften reducerad vid sjukhusvistelse under en eller flera perioder. Frånvaro räknas från dag två. Sid 10

11 Övrig frånvaro Brukaren kan också få avgiften reducerad efter egen anmälan om hjälpuppehåll under en eller flera perioder om detta meddelats utföraren en vecka i förväg. Frånvaro räknas från dag två. Avgiften reduceras om beviljad insats inte kan utföras på överenskommen tid och insatsen inte kan ges vid annat tillfälle. Avlösning i hemmet Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 18 timmar i månaden. Sid 11

12 MATAVGIFTER Lunch Frukost Kvällsmat Dygnsportion Mat på omvårdnadsboende Mat på korttidsplats Mat på dagverksamhet 58 kronor/portion 28 kronor/portion 28 kronor/portion 114 kronor kronor/månad 114 kronor/dygn 37 kronor/dag ÖVRIGA AVGIFTER Trygghetslarm Korttidsplats/Växelvård Dagverksamhet Avlösning i hemmet under 18 tim/mån Avlösning i hemmet över 18 tim/mån Ledsagarservice Max 200 kronor/månad Max 59 kronor/dag Max 59 kronor/dag Avgiftsfritt Max 59 kronor/tillfälle Avgiftsfritt Prisbasbelopp kronor Sid 12

13 Personuppgiftsbehandling Fr o m den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PuL). Den ersatte 1973 års datalag och skall skydda privatpersoner mot att deras personliga intigritet kränks när personuppgifter behandlas. I äldre- och funktionsstödsförvaltningarnas datasystem finns personuppgifter om dig. Dessa uppgifter omfattas av sekretess. Ändamålet med våra datasystem är Att du skall få rätt insatser. Att du skall få rätt avgift. Att ge statistik. Information kan även lämnas till andra myndigheter om det finns stöd i lag eller avtal. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Efter begäran ska fel eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan skickas till Äldrenämnden respektive Funktionsstödsnämnden Karlskrona kommun Karlskrona Sid 13

14 Frågor? Du är välkommen att kontakta oss Kontaktperson Telefonnummer Telefontid Besöksadress Kungsmarksvägen 73-75, 5 tr Telefon vx Postadress Karlskrona kommun Äldreförvaltningen respektive Funktionsstödsförvaltningen Avgiftshandläggare Karlskrona Sid 14

15

16 Äldreförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen Karlskrona, telefon vx

Avgifter. för äldre- och handikappomsorg. Gäller fr o m 2008-01-01

Avgifter. för äldre- och handikappomsorg. Gäller fr o m 2008-01-01 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2008 Gäller fr o m 2008-01-01 I Karlskrona kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som innebär att avgiften beräknas på samma sätt

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Riktlinjer för avgiftshandläggning Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Innehållsförteckning Riktlinjer för avgiftshandläggning... 1 Biståndsbeslut grunden för avgiftsbeslut...

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014)

Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014) Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2013 (1/3 2013 28/2 2014) 2011-11-16 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2011 s. 3-5 Tillämpningsanvisningar s. 6-10

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer