Avgifter. för äldre- och handikappomsorg. Gäller fr o m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgifter. för äldre- och handikappomsorg. Gäller fr o m 2008-01-01"

Transkript

1 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2008 Gäller fr o m

2 I Karlskrona kommun tillämpas ett enhetligt avgiftssystem för service och omvårdnad som innebär att avgiften beräknas på samma sätt oavsett var man bor. Så här beräknas avgiften Avgiftsutrymmet räknas först fram Den enskilde placeras i rätt nivå med hänsyn till hjälpbehovet Avgiften sätts i procent av avgiftsutrymmet Inkomster Förbehållsbelopp Avgiftsutrymme Nettoinkomst Bostadstillägg Inkomst av kapital Hyra Schablonbelopp Avdrag/tillägg Den summa som avgör avgiften för omvårdnad, trygghetslarm, korttidssplats och dagverksamhet Summa inkomster - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme Schablonbelopp Ensamstående Makar/sammanboende över 64 år år över 64 år år kronor kronor kronor kronor Schablonbeloppet ska täcka utgifter för: Livsmedel Kläder, skor Resor, fritid Hygien Möbler, husgegård Tidning, radio, TV Hushållsel Förbrukningsvaror Hemförsäkring Läkar- och tandvård Medicin Schablonbeloppet fastställs varje år med utgångspunkt från prisbasbeloppet. Sid 1

3 Nivåindelning Nivå 1 Innebär att den enskilde är beviljad endast serviceinsatser Nivå 2 Innebär att den enskilde är beviljad serviceinsatser och en omvårdnadsinsats Nivå 3 Innebär att den enskilde är beviljad serviceinsatser och/eller mer än en omvårdnadsinsats Högsta avgift per nivå 820 kronor kronor kronor Biståndshandläggarna bedömer vårdbehovet Biståndshandläggarna gör en behovsbedömning och beslutar om hur mycket hjälp den enskilde skall få. Individuell prövning sker i varje enskilt fall. Beslut om insatser går att överklaga. Kommunen får aldrig ta ut högre avgift än självkostnaden. Tillägg på schablonbeloppet För att få nedanstående tillägg för matdistribution måste detta vara behovsbedömt av biståndshandläggare. Tillägget är för 5-15 portioner/månad 466 kronor 5-31 portioner/månad 945 kronor För merkostnad för mat till följd av medicinska handikapp medges tillägg. Individuella tilllägg beviljas med belopp enligt Konsumentverkets beräkning. Detta gäller endast i ordinärt boende och servicehus. Avdrag på schablonbeloppet Regeringen fastställer endast ett schablonbelopp oavsett boendeform. Om delar av vad som ingår i schablonbeloppet ingår i avgiften, hyran eller tillhandahålles fritt kan beloppet sänkas med motsvarande. I vissa särskilda boenden ingår hushållsel och viss möblering. Vid exempelvis sjukhem, ingår TV-licens, husgeråd och sänglinné i avgiften. Med anledning av detta kan minimibeloppet för boende i gruppboende sänkas med 7,35 % och vid sjukhem 12,91 % per månad. Sid 2

4 Inkomst Som avgiftsgrundande inkomst räknas: Allmän pension (inkl barnpension och barntillägg) Statlig pension (SPV) Kommunal pension (KPA) Pension från privata försäkringsbolag Privat tjänstepension Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF) Utlandspension Bostadsbidrag för barnfamiljer (BOB) Bostadstillägg för pensionärer (BTP) Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP) Livränta, skattepliktig Arbetslöshetsersättning Sjukpenning/föräldrepenning Lön inkl OB-tillägg Traktamente och reseersättning (den del som beskattas) Arvoden Övriga beskattningsbara inkomster, t ex näringsverksamhet Hyresinkomster Studiemedel, bidragsdelen Övriga studieersättningar Underhållsbidrag för vuxna Familjebidrag Inkomst av kapital per den 31 december Äldreförsörjningsstöd Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte: Studiemedel (lånedelen) Handikappersättning Vårdbidrag (omkostnadsersättning) Traktamente och reseersättning (den del som inte beskattas) Barnbidrag Socialbidrag Tillgångar, t ex form av fastighet Livränta, den del som inte är skattepliktig Avdrag för inkomst medges: För underhållsbidrag för barn under 21 år som betalas enligt dom eller avtal. Kostnader för God Man. Uppgifter om inkomster i form av pensioner, bostadstillägg, privata pensionsförsäkringar m m lämnas av den enskilde eller dennes ombud på blanketten Beräkning av avgifter. Den enskilde har skyldighet att omgående lämna uppgifter om inkomst, hyra m m, så att rätt avgift kan beräknas samt att vid förändring omgående lämna nya uppgifter. Sid 3

5 Så här beräknas avgiften för Ensamstående Den enskildes inkomst utgör underlag vid avgiftsberäkning. Makar/sammanboende Avgiften beräknas för var och en om båda har omvårdnadsinsatser. Om det är mer fördelaktigt, läggs bådas inkomst samman och delas. Förvaltningen har en skyldighet att göra denna kontroll, därför måste båda makar alltid lämna inkomstuppgifter. Makar som bor åtskilda Avgiften beräknas för var och en. Om det är mer fördelaktigt, läggs bådas inkomst samman och delas. Förvaltningen har en skyldighet att göra denna kontroll, därför måste båda makar alltid lämna inkomstuppgifter. OBS! I de fall maka/make bor kvar i bostaden hänvisas hemmavarande maka/make till att ta tillvara möjligheterna att få pension och bostadstillägg till pensionärer (BTP) som ensamstående. Övriga sammanboende T ex syskon eller förälder och vuxna barn räknas som ensamstående i avgiftshänseende. Förälders inkomst räknas när insatserna avser barn upp till 18 år. Så debiteras avgiften Debitering av avgifter sker samma månad som insatsen ges. De första debiteringarna kan bli preliminära i avvaktan på fullständiga uppgifter om inkomster och bostadskostnader. Annan fakturamottagare Om faktura skall skickas till någon annan, krävs skriftlig fullmakt. Autogiro Faktura för insatser inom äldreomsorgen kan betalas vid autogiro. E-faktura Vill du hellre ha fakturan direkt skickad till din dator, så beställ e-faktura. Fördelen är att du slipper skriva in OCR nummer, betalningsdatum, summor med mera, vilket förenklar din hantering när du ska betala dina räkningar genom din Internetbank. Tag kontakt med din Internetbank. Sid 4

6 Så här påverkar bostadstillägget din avgift Vid avgiftsberäkning tas hänsyn till aktuell bostadskostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Det är således viktigt att den enskilde ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan så att rätt uppgift ligger till grund för beräkning av avgiften. Äldreförvaltningens handläggare kan hjälpa till vid ansökan om bostadstillägg. För boende i egen fastighet beräknas en boendekostnad enligt Försäkringskassans normer. Om Försäkringskassan ger avslag på ansökan om bostadstillägg beräknas bostadskostnaden enligt Försäkringskassans normer efter uppgift från den enskilde. Även i de falll när det av redovisade inkomstuppgifter står klart att den enskilde inte har rätt till bostadstillägg beräknas en bostadskostnad enligt Försäkringskassans normer. Högsta avgift debiteras När någon, trots upprepade förfrågningar, inte vill lämna uppgift om sina ekonomiska förhållanden, för att rätt avgift ska kunna beräknas. Sid 5

7 Jämkning av matavgiften Ansökan om jämkning av matavgiften kan man göra om avgiftsutrymmet blir negativt i kombination med inkomst lägre än 14,8 % av basbeloppet per månad och förmögenhet max ett basbelopp. Förutsättning är att den enskilde fullt ut har tagit tillvara möjligheterna till bostadstillägg (BTP). Om inkomsten är lägre än 14,2 % av basbeloppet beviljas nedsättning med hela det negativa avgiftsutrymmet, dock maximalt med belopp motsvarande tillägget för tillredning av mat. Om inkomsten är högre än 14,2 % men lägre än 14,8 % av basbeloppet, beviljas nedsättning med 50 % av det negativa avgiftsutrymmet, dock maximalt med belopp motsvarande 50 % av tillägget för tillredning av mat. Jämkning på grund av dubbel boendekostnad Vid flytt till någon form av särskilt boende kan ansökan göras om jämkning av dubbel boendekostnad. Jämkning beviljas normalt inte längre tid än tre månader. För längre tid än tre månader ska ny ansökan göras av den enskilde eller dennes ombud. Jämkning medges om förmögenhet understiger ett basbelopp. För makar om den sammanlagda förmögenheten understiger två basbelopp. Kvalitetssäkring Kontroll av avgiftsberäkning görs två gånger per år. Rutiner finns för justering av eventuella felaktigheter. Sid 6

8 Accepterar maxavgift Om den enskilde accepterar högsta avgift per beviljad servicenivå, behövs inget beräkningsunderlag. Endast underskrift samt markering i avsedd ruta på blanketten behövs. God Man Om God Man är utsedd och den enskilde har kostnader för detta, skall tillägg göras på förbehållsbeloppet. För att få detta tillägg måste kopia på intyg för förordnandet lämnas samt uppgifter om eventuella kostnader. Avgiftsreducering Vid korttidsplats Omvårdnadsavgiften reduceras fr o m andra frånvarodagen t o m sista frånvarodagen samtidigt som den enskilde betalar avgift för korttidsplats och växelvård. Avdrag görs på avgiften för korttidsplats vid tillfällig sjukhusvård och tillfällig vistelse i hemmet under pågående korttidsvistelse med samma summa som kostnaden för maten. Övrig reducering Den enskilde kan också få omvårdnadsavgiften reducerad efter egen anmälan om hjälpuppehåll under en eller flera perioder om minst ett dygn/gång samt att detta meddelats hemtjänstgruppen en vecka i förväg. Den enskilde kan också få omvårdnadsavgiften reducerad vid sjukhusvistelse under en eller flera perioden om minst ett dygn/gång. Avgiften reduceras om beviljad insats inte kan utföras på överenskommen tid och insatsen inte kan ges vid annat tillfälle. Avlösning i hemmet Avlösning i hemmet är avgiftsfri upp till 18 timmar i månaden. För avlösning i hemmet mer än 18 timmar i månaden utgår avgift. Sid 7

9 Information om personuppgiftsbehandling Fr om den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL). Den ersatte 1973 års datalag och skall skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. I äldre- och handikappförvaltningarnas datasystem finns personuppgifter om dig som vårdtagare. Dessa uppgifter omfattas av sekretess. Ändamålet med våra datasystem är: Att du skall få rätt insatser Att du skall få rätt avgift Att ge statistik Information kan även lämnas till andra myndigheter om det finns stöd i lag eller avtal. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att kostnadsfritt genom skriftlig ansökan, ta del av dina personuppgifter som finns i våra register. Du kan då också begära rättelser av eventuella felaktigheter. Ansökan skickas till: Äldrenämnden respektive Handikappnämnden Karlskrona kommun Karlskrona Sid 8

10 Läkemedel och handelsvaror på särskilt boende Vad den enskilde skall betala och vad kommunen står för: Grundförutsättning är att den enskilde själv svarar för kostnader för individuella behov av handelsvaror, liksom kostnader för alla individuella läkemedel. Med handelsvaror avses t ex salvor, kompressionsstrumpor etc som inte är för förskrivning på recept eller hjälpmedelskort. Kommunen skall endast svara för tillfällig läkemedelsbehandling, kunna påbörja en förebyggnade behandling av trycksår eller sårbehandling etc i det akuta skedet. Matavgifter Lunch Frukost Kvällsmat Dygnsportion Mat särskilt boende Mat korttidsplats Mat dagverksamhet 49 kronor/portion 26 kronor/portion 26 kronor/portion 101 kronor kronor/månad 101 kronor/dygn 32 kronor/dag Övriga avgifter Trygghetslarm Korttidsplats/växelvård Dagverksamhet Avlösning i hemmet under 18 tim/mån Avlösning i hemmet över 18 tim/mån Ledsagarservice Max 100 kronor/månad Max 54 kronor/dag Max 54 kronor/dag Avgiftsfritt Max 54 kronor/per tillfälle Avgiftsfritt Prisbasbelopp kronor Sid 9

11 Boendeavgifter Sjukhem Mogården 20 kvm kr 23 kvm inkl wc kr Östergården 22 kvm inkl wc/ dusch kr 20 kvm - 22 kvm kr 22 kvm inkl wc kr Gruppboende för dementa Björklycka Sollyckan/Erikshill 30 kvm kr 32 kvm kr Mariehill/Lagunen 15 kvm kr 22 kvm kr Duvan Benabacken Annagården Hjulhammar 29 kvm kr > 30 kvm kr Gruppboende Adlersten 32 kvm kr > 32 kvm af Klint över 56 kvm kr kvm kr kvm kr kvm kr kvm kr Annagården Björkbacken Ekliden kr 35 kvm kr 40 kvm Elineberg Fredriksdal Hjulhammar kr kr kr 29 kvm kr > 30 kvm kr Hammarbygården 31 kvm kr 34 kvm kr 36,5 kvm kr 38 kvm kr 50 kvm Kungshöjden kvm kr kvm Ljungskär, Tvegölja kvm Lövgrund Mölleberg Pantern kr 1 rok 2 rok kr Pantern B-huset Skogsgläntan Vedebylund Vitus Elena kr kr kr Karlskronahem, telefon , ger information om hyror på följande boenden: Björkhaga Fregatten (hushållsel ingår ej i hyran) Fridlevstad Sid 10

12 Har du några frågor är du välkommen och kontakta oss Kontaktperson:... Telefonnummer:... Telefontid:... Besöksadress: Fortifikationsgatan 7, 3 tr Telefon vx Postadress: Karlskrona kommun Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen Avgiftsgruppen Karlskrona Äldreförvaltningen och Handikappförvaltningen, Karlskrona, tfn vx

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer