Unika företagare i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unika företagare i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 6 / Unika företagare i Korsnäs Kommundirektör Anita Ismark och FiF:s svenska ombudsman Max Lindholm testar Spa Dealers bubbelbad. Gustav Vesterkvist, Jonatan Sten, Ole Sten, Jonas Sten, Jarkko Wuorinen, Dan Örndahl, Henrik Rosendahl och Kjell Nydahl nöjer sig med att titta på. Läs mer om företagardagen på sidorna 4-5

2 Anitas ruta Byarundan och kommunoch servicestrukturreformen (KSSR) hösten 2009 I Korsnäs hålls byarundan åtminstone efter varje kommunalval och är något som kommuninvånarna vill att ska hållas och som man gärna besöker. I år inleddes kommunrundan i Taklax och fortsatte i Korsbäck, Kyrkbyn, Harrström och Molpe. Byamötet i Taklax samlade 22 personer, i Korsbäck 20 personer och i Korsnäs kyrkoby 23 personer. I byamötena deltog kommunens ledande tjänstemän, förtroendevalda och bybor. Nuläget i kommun- och servicestrukturprocessen (KSSR) presenterades. Processen startade 2005 och har fortsatt. Fler reformer i samma anda är att vänta. KSSR II är på kommande och den reformen väntas rikta in sig ännu i högre grad på social- och hälsovården och på stadsregionerna. Korsnäs kommun deltar i två utredningar om kommunstrukturen. Det är den stora Vasautredningen som färdigställdes och presenterades för utredningens ledningsgrupp och som presenterats i massmedia. Vasautredningen finns i pappersversion på Korsnäs kommunkansli, i biblioteket och i bokbussen. Den andra utredningen gäller en eventuell samgång mellan Korsnäs och Malax. Korsnäs och Malax har många gemensamma funktioner, högstadiet, gymnasiet, MI och hälsovården. En sammanslagen kommun med invånare skulle bli en medelstor kommun med finländska mått mätt. Det är samma revisionsbolag Audiator som gjort de ekonomiska beräkningarna för Vasaregionen. De visar för Korsnäs och Malax del att en samgång skulle ge euro mer statsbidrag under förutsättning att den nya kommunen erhåller skärgårdsstöd. Detta är en förhandlingsfråga och man har kunnat bibehålla det i södra Finland. Samgångspengarna 2,8 milj euro (2011) skulle användas enligt överenskommelse mellan kommunerna i ett samarbetsavtal, där man bl.a. reglerar nämndernas storlek och övriga frågor. 2 Opinionsundersökning För att utreda folkopinionen har Korsnäs och Malax beslutat att sända ut ett frågeformulär till alla 18 år fyllda kommuninvånare som är mantalsskrivna i Korsnäs och Malax kommuner. Kommunen erhåller statsbidrag för ändamålet. Opinionsundersökningen skickas under vecka 42 till kommuninvånare i Korsnäs och till i Malax. Svaren behandlas konfidentiellt. Svaren returneras i ett svarskuvert inom oktober månad Portot är betalt. Eftersom våra ungdomar är intresserade av framtidsfrågor så ska de få svara på samma frågor i en webbenkät som genomförs i högstadiet och gymnasiet. Svaren analyseras av Åbo Akademi, samhällsforskare Kjell Herberts, som gör en rapport. Rapporten kommer att presenteras för Korsnäs och Malax kommunfullmäktigeledamöter den 7 december Bland frågorna i enkäten finns bl.a. godkänner du samgång och när tidpunkten är lämplig; Vad tycker du att den nya kommunen kunde heta; Har du åsikter om den eventuella nya kommunens vapen; Ge synpunkter på hur Korsnäs kommun eller en ny kommun kunde utvecklas; Hur ställer du dig till de kommunsammanslagningar där Korsnäs skulle ingå som finns i Vasautredningen. Korsnäs-Malax utredningen, Vasautredningen och övrigt bakgrundsmaterial finns att läsa på kommunens hemsida I pappersform finns materialet på kommunkansliet, i biblioteket och i bokbussen. Aktuellt på byarundan Övriga frågor som lyftes fram på byarundan i Taklax, Korsbäck och Korsnäs kyrkoby var kommunens ekonomi, sjunkande elevprognoser, utbyggnaden av Lärknäs och Annahemmet, utbyggnaden av Vattenoch avloppsledningar till Taklax och detaljplaneområdet Starören samt vägfrågor Strandmossavägen och Bjurbäckvägen. I Korsbäck skulle man gärna se att avloppsledningen skulle kunna dras till Korsbäck by alternativt att man gemensamt i byn satsar på någon form av reningsverk. I Kyrkbyn var man nöjd med att Kyrkobyvägen ska asfalteras år Framfördes att Strandvägen borde få en ny grundförbättring. Vägskyltar med väjningsplikt borde sättas upp i korsningen Kyrkobyvägen/Bovägen av trafiksäkerhetsskäl. Konstaterades att tack vare det aktiva näringslivet i kommunen så har kommunen överlevt, men befolkningsutvecklingen inger bekymmer, då det föds för lite barn. Vi måste ha en noggrann ekonomisk prioritering av vad vi satsar våra pengar på om kommunen ska ha en självständig framtid. Skön höst önskar Anita Ismark Kommundirektör

3 Korsnäs gruvområde intressant igen Det svenska bolaget Tasmet Ab önskar undersöka om det finns sällsynta jordartsmetaller i marken kring Korsnäs gruva i sådan mängd att en brytning kunde bli lönsam framöver. En ansökan om undantagstillstånd enligt gruvlagen för att få inmuta området kring Korsnäs gruva för utredning inlämnades till Korsnäs kommun i början av september. Området som Tasmet AB planerar att inmuta omringar Korsnäs gruva, där det mellan åren bröts 0.87 miljoner ton med en medelhalt på 3.56 % bly och 0.83 % sällsynta jordartsmetaller (Himmi 1975). Området kring gruvan är väsentligt för Tasmet AB att få inmuta för att företaget skall kunna utreda ifall det finns kvar malm i marken som kan vara av ekonomiskt intresse. Enligt Tasmet AB:s förundersökningar är det möjligt att det kan ligga malm kvar i marken som inte varit intressant med tanke på historiska metallpriser, men kan visa sig vara intressant med högre metallpriser i framtiden. Tasmets AB:s planerade undersökningar i området kommer ej att påverka annan pågående verksamhet och alla planerade arbeten som t.ex. borrningar kommer att i ett tidigt skede diskuteras i samråd med kommunen. Korsnäs Mine Center välkomnar ny gruvdrift Tasmet AB har även varit i kontakt per telefon med Helena Höglund-Rusk, ordförande för Korsnäs Mine Center och hon såg positivt på företagets intresse av att inmuta det gamla gruvområdet. Hon kunde inte se att det skulle kunna uppstå några problem med att ha ett gruvmuseum, samt ett aktivt prospekteringsbolag verkande på samma område. Tasmet Ab har planer på att inmuta och undersöka sammanlagt fyra olika områden runt den nedlagda gruvan. Tasmet AB inmuta följande område för en period på 5 år i Korsnäs kommun i Västra Finlands län enligt bifogad karta. Planerat arbete Tasmet Ab har för avsikt att under utföra följande undersökningar inom inmutningsområdet: geologisk kartering, samt provtagning och analys under 2010 geofysiska markmätningar under 2010 möjligtvis diamantborrningar under 2010 sammanställning av tidigare data fältarbetet beräknas påbörjas under våren 2010 skriftlig rapport över det utförda arbetet under 2010 detaljerad arbetsplan kommer att meddelas senare Budgeten för Korsnäsområdet under uppgår till ca Euro Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Tasmet AB undantagstillstånd från 6 1 mom 3-8 punkten i gruvlagen för att för 5 år få inmuta en del av det gamla gruvområdet för utredning om det fortfarande finns malm kvar i marken som kan vara av ekonomiskt intresse. Fakta om företaget Tasmet Ab är ett svenskt mineralprospekteringsbolag till 100 % ägt av Tasman Metals Ltd. Företaget har hittills beviljats projekt i Sverige där företaget specialiserat sig på prospektering efter järnmalm och sällsynta jordartsmetaller, samt 3 stycken förbehåll inom Kajana kommun. Företaget har planer på att utvidga sin verksamhet i Finland där det på en del ställen finns intressanta förekomster av sällsynta jordartsmetaller. Därför har Tasmet AB intresserat sig för prospektering i området kring Korsnäs gruva som kommer att bli ett av företagets viktigaste projekt i Finland. Den ansvariga geologen Rasmus Blomqvist har besökt Korsnäs för att på ort och ställe bekanta sig med gruvområdet. Rasmus Blomqvist representerar Oy Atlas Geoconsulting Ab och fungerar som bolagets kontaktperson och konsult i Finland. 3

4 Imponerad företagarboss på besök Onsdagen den 9 september fick Korsnäs ett celebert besök av högsta ordföranden för Företagarna i Finland Jarkko Wuorinen. Med under dagen följde en stor delegation bestående av Företagarna i Finlands svenske ombudsman Max Lindholm, Kust- Österbottens företagares avgående vd Peter Östman och ordförande Dan Örndahl, ordförande Gustav Vesterkvist och Roger Bergström från Korsnäs företagare, vd Pekka Haapanen och företagstjänstchefen Kjell Nydahl från VASEK samt kommunstyrelsens ordförande Henrik Rosendahl och kommundirektör Anita Ismark. Dagen inleddes med en utförlig och förtjänstfull presentation av Korsnäs kommun av Anita Ismark. Korsnäsföretagarna kan var stolta ordföranden var mäkta imponerad av det han såg och upplevde. - Korsnäs är helt unikt i finländsk jämförelse. Närmare 400 företag på 2300 invånare måste vara rekord, funderade Jarkko Wuorinen. - Attityden till företagande borde spridas vidare till resten av landet. Vid arbetslöshet sätter man sig inte ner och väntar på ett nytt lönearbete, utan funderar först på vilket företag man kunde starta i stället! Jarkko Wuorinen tycker att Företagarna i Finland gör ett gott jobb och har börjat uppmärksammas allt mer. Han hoppas också att regeringen skall våga verkställa regeringsprogrammet. Tor 4 Westberg presenterade sina tomatodlingar för sällskapet. Familjeföretaget siktar på att fortsätta utvidga anläggningen. - Programmet är strålande och företagarvänligt, men tyvärr verkar det som om regeringen inte vågar ta itu med det man lovat i det. Bland aktuella saker på företagarorganisationens agenda finns företagarnas socialskydd, som föranleder mycket samtal till kontoret och bekymrar många speciellt nu i nedgångens tidevarv. Förslaget att slopa hushållsavdraget är inte heller en tanke som tilltalar företagarna. - Hushållsavdraget är en reform som burit mycket frukt, speciellt bland småföretagen, hävdar Jarkko Wuorinen. Det vore helt fel att ta tillbaks en reform, som är till nytta för såväl den vanliga människan, som företagen. Varierande företagsbesök Under dagen i Korsnäs hann delegationen göra företagsbesök till Spa Dealers, 3D Studio Blomberg, Tor Westbergs Handelsträdgård, Dermoshop och Ulf Granqvist samt diskutera med kommunledningen. Ole Sten med familj, som driver Spa Dealers, fick äran att visa upp sina badtunnor och span samt även bjuda på bad och bastu åt gästerna. Ole Sten började sin verksamhet som företagare 1981 och har under årens lopp hunnit pröva på många olika produkter. Sedan 2006 är det bad i olika former som gäller. Kunderna finns inte bara i Finland utan ca 45 % av försäljningen sker på export. Pontus Blomberg vid 3D Studio Blomberg sysslar med datorgrafik och animering i 3D. Den speciella nisch företaget har riktat in sig på och som visat sig intressant är 3D animering för företagskunder. Företaget producerar animationer, men utvecklar även programvaror, som drar nytta av den avancerade 3D-tekniken för demonstrationer, undervisning och produktpresentationer. Kunderna finns runt om i Finland och de färdiga pro-

5 dukterna sprids via kunderna runt hela världen. - Den ultimata målsättningen med företagets verksamhet är att lyfta fram den smarta, visuella kommunikationen som ett globalt språk och därmed bidra till en miljövänligare planet, förklarar Pontus för gästerna. - Det gäller att hitta ett bildspråk som är globalt och möjliggör kommunikation över alla språkgränser. Lösningar som är tillgängliga online dygnet runt sparar arbete och energi, minskar rese- och transportbehovet och innebär därmed mindre miljöbelastning på vår planet. Internationella Korsnäs Korsnäs mest internationella och framgångsrika företag Dermoshop, var helt okänt för Jarkko Wuorinen. Henry Backlund har även han hunnit satsa i olika branscher innan han träffade rätt. Dermoshop är idag en koncern, som omsätter 25 miljoner euro och sysselsätter totalt ett sjuttiotal personer i fyra länder. Företagets företagsidé är att sälja högkvalitativa hudvårds- och skönhetsprodukter till ett lågt pris. Nyckeln till den snabba utvecklingen de senaste åren har varit företagets webbutik. När första webbutiken lanserades 1996, hörde Dermoshop till pionjärerna. Idag hör webbutiken till de främsta i landet och utsågs förra året till årets Webb Brand i Finland. Grönsaker och fiskar Tor Westberg i Korsbäck representerar företagandet bland primärnäringarna. Familjeföretaget tog tidigt beslutet att inte bara producera grönsaker, utan även sälja dem vidare själva, vilket förmodligen är nyckeln till den långsiktiga framgången. Framtidstron är stark hos företaget i och med sönerna numera är engagerade och planer finns på fortsatt utvidgning. Även fiskaren Ulf Granqvist i Molpe har hittat en specialnisch i sin fiskförädling genom en obruten kedja av fiske, förädling och transport ända till huvudstadsregionen. Senast uppmärksammades han för att ha leverat abborrfiléer till megastjärnan Madonnas konsertturné i Helsingfors. På kvällen ordnades en företagarsits vid Profiweld, vilken samlade ett femtiotal företagare från hela kommunen. I den deltog även Kust-Österbottens företagarförenings nyvalde vd Markus Jussila. Med detta program ville Korsnäs företagare lyfta fram näringslivets betydelse för samhällets välgång och samtidigt ingjuta lite framtidstro bland de företagare som dagligen drar sitt strå till stacken på gräsrotsnivån. Text och bild: Kenth Nedergård Jarkko Wuorinen, Dan Örndahl, Henrik Rosendahl, Max Lindholm (skymd), Roger Bergström, Pekka 5 Haapanen, Gustav Vesterkvist och Kjell Nydahl är imponerade av Henry Backlunds anläggningar på Västanlid.

6 Börsskärssundet i Molpe muddras Farleden i Börsskärssundet i Molpe ska muddras på en sträcka av cirka meter. Muddringsmassorna på totalt m 3 deponeras på samfällighetens tillandningsmark. Kostnaderna för att muddra Börsskärssundet beräknas till euro. Västra Finlands miljöcentral står för 50 procent av kostnaderna ( euro). Korsnäs kommun, Molpe bys skifteslags samfälligheter och villaborna i området delar på den resterande summan. Målet är att muddringen ska genomföras i vinter. Åtgärden väntas förbättra vattenströmningen i området, där det finns omkring 35 sommarstugor. Ur kommunens synvinkel är vattenkvaliteten i fjärden viktig för kommunens simstrand. Den försämrade vattenströmningen genom Börsskärssund inverkar menligt på badvattenkvaliteten. En process på över 20 år Den ursprungliga ansökan om muddring av Börsskärssund har inlämnats av Molpe skifteslag, Molpe fiskelag och Molpe Skepparklubb år 1988 till kommunstyrelsen i Korsnäs, som då beslöt att anhålla hos Vasa vatten- och miljödistrikt om muddring med statliga medel. År 1991 uppgjorde Vasa vatten- och Den privata läkarstationen Doctagon har fått grönt ljus av Kust-Österbottens samkommunstyrelse att påbörja ett projekt med telemedicinska tjänster i Österbotten. Det är frågan om ett ettårigt pilotprojekt, som riktar sig till äldreomsorgen i Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Avsikten är att Doctagons läkare, som är stationerade i Helsingfors, ska erbjuda distansvård och medicinsk konsultation och på så vis underlätta bördan på de lokala geriatriska avdelningarna. Doctagon avser att 6 miljödistrikt en generalplan för småbåtsfarleder, varvid muddringen av Börsskärssundet fick högsta prioritet på avsnittet Malax-Sideby. Under åren har flera möten har hållits med Västra Finlands miljöcentrals tjänstemän och övriga berörda parter. Samliga markägare har kontaktats med informationsbrev och ett allmänt informationsmöte har hållits. Västra Finlands Miljötillståndsverk har beviljat tillstånd att restaurera Börsskärssund genom muddring av farleden. Alla 54 markägare har godkänt företaget genom avtal. Österbottens TE-central har godkänt en fiskeriekonomisk kontrollplan. Molpe skifteslags samfälligheter har även beslutat att delta i kostnaderna. Kommunstyrelsen godkände det uppgjorda samarbetsavtalet för restaurering av Börsskärs sund med den ändringen att Korsnäs kommun står för 1/6 av projektets kostnader (kostnadsförslag ) eller högst euro. Börsskärssund kommer att muddras på det område som är utmärkt med rött på kartan. Telemedicinska pilotprojektet Doctagon inleda och utveckla medicinska distanstjänster inom åldringsvården. Korsnäs kommun deltar i pilotprojektet med enheterna Lärknäs åldringshem och Annahemmet. Doctagon kommer att ordna besök av geriatriker eller erfaren allmänläkare med inriktning på äldreomsorg vid enheterna. Läkarbesöken skall ske var tredje månad, d.v.s 4 gånger i året. Telefonrond skall ske en gång per vecka. Enheternas personal har möjlighet att konsultera jourhavande läkare 24 timmar i dygnet året om. Vård- och omsorgsnämnden föreslog att Lärknäs åldringshem och Annahemmet deltar i samarbetsprojektet med Doctagon. Ledande läkare Raimo Isoaho har rekommenderat kommunerna i K 5 att delta i projektet. Det telemedicinska projektet är det första i sitt slag i Finland. Kommunstyrelsen beslutade att delta i pilotprojektet.

7 KORSNÄS KOMMUN ÄSNINGSKORT FÖR VATTENTJÄNSTVERKET AVLÄSNINGSKORT FÖR TENMÄTARE Strandvägen 4323 KORSNÄS KOMMUN VATTENMÄTARE KORSNÄS VATTENTJÄNSTVERKET KORSNÄS KOMMUN tel Strandvägen VATTENTJÄNSTVERKET 4323 fax Strandvägen KORSNÄS tel KORSNÄS fax. tel BÄSTA VATTENKONSUMENT fax AVLÄ AVLÄSNING VATTE VATTENMÄT själva avläser sina vattenmätare. Vattenavläsningen sker liksom tidigare BÄSTA så att VATTENKONSUMENT kunderna själva avläser sina vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den BÄSTA nuvarande VATTENKONSUMENT arställningen på Er vattenmätare mätarställningen på Er vattenmätare teckna avläsningsdatum på samt nedanstående att avläsningskort. Kom Vattenavläsningen även ihåg anteckna sker avläsningsdatum liksom tidigare samt så att kunderna sj underteckna kortet. Kortet klipps ut längs Vattenavläsningen den streckade sker linjen liksom och sätts tidigare i närmaste så att kunderna själva av e linjen och sätts i närmaste Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätars postlåda - kommunen betalar portot. Därför Ni kan ber även vi meddela Er vänligen mätarställningen anteckna den per nuvarande telefon mätarställnin ela mätarställningen per telefon på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att antec till tekniska kansliet tel eller på via nedanstående e-post till avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna av underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade l Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren underteckna kortet. kan Ni Kortet ringa till klipps vattenverksskötare ut längs den streckade linjen o Ni ringa till vattenverksskötare postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddel Per-Erik Nordmyr, tel postlåda Ifall Ni - har kommunen flera vattenmätare betalar portot. får Ni Ni ytterligare kan även meddela mäta vattenmätare får Ni ytterligare till tekniska kansliet tel eller via e-post till ann avläsningskort från Tekniska kansliet, Om till tel. Ni tekniska 3479 önskar 136. kansliet hjälp tel. med 3479 att 136 avläsa eller vattenmätaren via e-post till anna-lena. kan Ni Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s Om Ni abonnenter. önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa t. Per-Erik Nordmyr, tel Ifall Ni har flera va avläsningskort Per-Erik Nordmyr, från tel. Tekniska kansliet, Ifall Ni tel. har 3479 flera 136. vattenmä Om vi inte erhållit mätaravläsningskortet avläsningskort senast från Tekniska eller kommit kansliet, överens tel om eller kommit överens om Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. mätaravläsning, faktureras förbrukningen Obs! enligt Detta uppskattning gäller ej Molpe baserad Vatten på föregående Ab:s abonnenter. attning baserad på föregående år. år. ljande fakturering. Avläsning som meddelats efter utsatt Om tid vi beaktas inte erhållit vid följande mätaravläsningskortet fakturering. senast mätaravläsning, Om vi inte erhållit faktureras mätaravläsningskortet förbrukningen senast enligt uppskatt eller Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen mätaravläsning, och faktureras uppmärksammar förbrukningen ev. läckage. enligt uppskattning ba ppmärksammar ev. läckage. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följa Speciellt Ni som har äldre installationer Avläsning bör granska som meddelats rostangripna efter rördelar utsatt tid för beaktas att i tid vid följande fa stangripna rördelar för att i tid kunna förebygga läckage. Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och upp Speciellt Vi hoppas Ni att som Ni följer har äldre med vattenförbrukningen installationer bör och granska uppmärksa rosta Vi tackar för hjälpen och önskar Er kunna en Speciellt trevlig förebygga höst! Ni som har läckage. äldre installationer bör granska rostangripn kunna förebygga läckage Tekniska kansliet Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! klipp ut! Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! Tekniska kansliet MÄTARAVLÄSNING Konsumenten behåller klipp Tekniska ut! kansliet Konsumenten behåller klipp ut! Insänds denna till del vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare denna del MÄTARAVLÄSNING fyller Ni i uppgifterna för senast den: Insänds MÄTARAVLÄSNING den till andra vattentjänstverket mätaren nedan. Ifall Ni har två vattenmätare Insänds till vattentjänstverket Ifall Namn: Ni har två vattenmätare Namn: fyller Ni i uppgifterna för Namn: Namn fyller Ni i uppgifterna för senast den: den andra mätaren nedan. Adress: senast Adress: den: den andra mätaren nedan. Mätarställn.1 Namn: Namn Mätarställn.1 Namn: Namn Mätarställn.2 Adress: Adress: Mätarställn.2 Mätarnummer: Adress: Mätarnummer: Adress: Mätarställning: Mätarställning: Datum: / 20 Datum: / 20 Datum: / 20 Mätarnummer: Datum: / 20 Mätarnummer: Underskrift: Mätarställning: Mätarnummer: Underskrift: Mätarnummer: Mätarställning: Mätarställning: Mätarställning: PÅ DENNA DEL KAN Datum: / 20 Datum: / PÅ DENNA DEL KAN 20 NI ANTECKNA Underskrift: Datum: / 20 Datum: / Underskrift: NI ANTECKNA 20 MÄTARSTÄLLNINGEN Underskrift: Underskrift: MÄTARSTÄLLNINGEN FÖR ERT EGET BRUK! FÖR ERT EGET BRUK! 7 KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Adressaten betalar portot

8 Bygglov Tillsynsnämnden godkände följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd vid sammanträdet Byggnadslov Byggare Adress Lägenhet Ändamål Björkholm Stefan Korsbäck 1:142 Bastu Nygran Hans Korsnäs 9:87 Garage Åkersten M & Sandman P Korsnäs 12:140 Bostad, garage, bastu Lindström David o Nancy Molpe 4:187 Bastu Röj Lars Molpe 10:60 Förråd Häggård Tore Taklax 8:32 Ändr. plåthall/garage Sandholm Peter Taklax 11:64 Lagerhall Åtgärdstillstånd Stig Mattans Ab Harrström 1:25 3 rävhus till minkhus Harrström-Korsnäs fiskargillen Korsnäs Smf Båtramp Uusitalo Martin Korsnäs 5:74 Biltak Berg Bo Molpe 10:152 Ek.byggnad Lehto Pertti Molpe 12:42 Ek.byggnad Norrdahl Stefan o Sune Harrström 10:187 Flyttning byggnader Anmälan om åtgärd Yngve och Ann-Sofi Holmlund Molpe 12:58 Förråd/lada Inger och Ulf Juth Molpe 4:164 Inglasad terrass Timo och Eeva Ruutiainen Molpe 2:87 Lusthus Andelsbanken köper markområde i kyrkbyn Korsnäs Andelsbank har önskat köpa en del av Centrum RNr 33:17 i centrum av kyrkbyn. Markområdet på ca 1100m 2 är beläget mellan Korsnäs Andelsbank och Brandstationen på detaljplanerat område och ägs av Korsnäs kommun. Eftersom marken är på detaljplanerat område erfordras en detaljplaneändring. Enligt kommunens praxis svarar den som önskar planändring för alla kostnader som åsamkas en dylik. Tekniska nämnden har föreslagit att en planändring görs på Centrum detaljplaneområde och att Korsnäs Andelsbank svarar för alla kostnader som uppstår. Efter gjord planändring får banken köpa tomten för 4,50 / m 2. Kommunfullmäktige godkände att planändring görs, varefter banken får köpa ifrågavarande område. Avgiftsfria poliklinikbesök för veteraner Den gemensamma vård- och omsorgsnämnden i Malax har behandlat Vasa sjukvårdsdistrikts begäran om utlåtande gällande veteranernas poliklinikbesök på Vasa centralsjukhus. Klientavgiftslagen ger möjlighet till KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Vattentjänstverket Avtalskod Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE SVARSFÖRSÄNDELSE 8 nedsättning eller befrielse från avgifter, antingen på grund av betalningsförmåga eller vårdsynpunkt. Avgiften vid poliklinik är 25,60 euro. Äldrerådet i Korsnäs förordar att veteranernas poliklinikavgift ersätts av kommunen för Korsnäs del. Adressaten betalar portot KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Adressaten betalar portot Adressaten betalar portot Kommunstyrelsen beslutade att kostnaden för veteranernas poliklinikavgift vid Vasa centralsjukhus ersätts för Korsnäs del av kommunen. Ekostationen flyttad Ekostationen i kyrkbyn har förnyats och flyttat. Numera finns den i bortre änden av Sales parkeringsplats. Insamlingstunnorna har förnyats och tydliga skyltar för sortering finns.

9 Vänskapskortsverksamhet Korsnäs kommun går med i Vänskapskortverksamheten. Före Korsnäs har 10 kommuner gått med i systemet med vänskapskort. 518 vänskapskort har utdelats i grannkommunerna och 143 serviceproducenter medverkar i samarbetet. Med hjälp av Vänskapskortet underlättar man de utvecklingsstördas ekonomiska möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter som ordnas av allmänna, privata eller tredje sektorn. De behöver inte betala för två. De betalar sin egen inträdesavgift men assistenten har gratis inträde. Personer med utvecklingsstörning får själva påverka det som de vill ta del av. Men de får också information och idéer om olika fritidsaktiviteter. Vänskapskortet har även aktiverat frivilliga vänner eller stödpersoner till långtidsvänskap. Möjligheten att delta gratis i olika aktiviteter med den utvecklingsstörda gör det lättare för t.ex. studerande, arbetslösa och pensionärer att börja med och att kvarstå i sin stödpersonsuppgift. IDÈN MED Vänskapskort Vänskapskortsverksamhetens bakgrundsorganisation är Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Verksamheten finansieras av RAY och de kommuner som deltar med sina andelar. En person med utvecklingsstörning kan få ett Vänskapskort som berättigar hans/hennes stödperson till ett avgiftsfritt inträde till olika fritidssysselsättningar, om man har lyckats att ingå avtal med serviceproducenten. Vänskapskortsverksamheten delar ut och registrerar Vänskapskorten. Man ingår avtal med olika fritidsserviceproducenter och informerar om dessa för alla som får ett vänskapskort. Personer med utvecklingsstörning kan själva påverka vilka företag som man ska försöka ingå avtal med. På föreningens hemsida finns en uppdaterad listan på serviceproducenter som ingått avtal med Vänskapskortsverksamheten. Webadressen är: Kontakta Riitta-Liisa ifall ni har frågor om verksamheten! Riitta-Liisa Kangaluoma Verksamhetsassistent Vänskapskortsverksamheten , Men kortinnehavaren behöver inte ha en viss vän, stödperson eller assistent. Han/hon kan använda kortet med vem som helst som tar hand om, hans/hennes specialbehov just den gången. Den kan också vara t.ex. mamma, pappa, syskon, någon annan släkting eller personal i boendeenhet, dagsverksamhet, skola eller daghem. Assistenten kan variera olika gånger. Vem kan få Vänskapskort? Vänskapskortet innehas av en person med utvecklingsstörning. Det finns ingen åldersbegränsning i möjligheten att få Vänskapskort. Kortinnehavaren kan vara en baby, barn, ung eller vuxen människa eller åldring. Men hemkommunen måste vara med i verksamheten och man måste ha diagnostiserad utvecklingsstörning eller autism. Vi samarbetar med kommunernas socialarbetare och kollar om kortansökare är klient till socialen och om han/hon faktiskt har utvecklingsstörning eller autism. Kortet är den utvecklingsstördes privata och denna kan själv välja vem han eller hon tar med som assistent. Detta gör det lättare för den utvecklingsstörde att delta i olika evenemang då assistenten kan variera. - Det syns dessutom inte alltid utåt att man är utvecklingsstörd, hälsar äger Riitta-Liisa Kangasluoma, verksamhetsassistent. Men eftersom endast utvecklingsstörda kan få ett vänskapskort, blir det samtidigt ett slags bevis att personen har rätt till en assistent och inte bara försöker smyga in någon gratis. Vänskapskortsverksamheten samarbetar med olika organisationer och koordinerar samarbete mellan den allmänna, privata och tredje sektorn. Gäller från nyåret Vänskapskortsverksamheten finansieras huvudsakligen av PAF, men förutsätter samarbete med kommuner. Kommunstyrelsen beslutade att Korsnäs kommun deltar i vänskapskortsverksamheten. Kortet börjar gälla från för Korsnäsborna. Serviceproducenter i Vasanejden: Molpe uf r.f. Harrström u & nf Malax-Korsnäs medborgarinstitut Åminne folkpark r.f. Malax Brinkens museum, Malax Kvarkens båtmuseum, Malax Järnåldersleden, Övermalax Fäbodstigen, Mmalax Sockenmagasinet, Malax Långforskvarn, Malax Stundars, Solf Wasa teater Vasa stadsteater Kinocity/Gloria Hockey-team Vasa Sport Expo Österbotten Sensoteket i Vasa Österbottens museum och Terranova Badet Tropiclandia Nöjesparken Wasalandia Vasa bil- och motormuseum Kuntsi museum för modern konst Tikanojas konsthem Sundom museum Gamla Vasa museum/wasastjernas museum Vasa konsthall Nelin-Cronströms konsthem Nándor Mikola - akvarellsal 9 Vasa stadsorkester

10 Fladakartering på Halsön I sommar har Forststyrelsen undersökt fladorna på Korsnäs skärgårds Natura 2000-område. Man har tagit reda på var fladorna finns och i vilket utvecklingsstadium de är. Samtidigt har man undersökt i vilket skick mynningströsklarna är och vilka växter som växer i fladorna. Man har också identifierat förflador, d.v.s. vikar som ännu är djupa och har fritt vattenflöde, men som med tiden kommer att utvecklas till flador. Undersökningen görs för att identifiera restaureringsbehov och för att man i framtiden ska ha underlag för markplaneringen. Resultaten behövs också då man under de närmaste åren kommer att göra en skötsel- och användningsplan för Korsnäs skärgård. Fladorna i Korsnäs skärgård är i allmänhet i gott skick. Speciellt på Halsön finns fina flador i olika utvecklingsstadier. Växtligheten är riklig och ger skydd åt fiskyngel och bottendjur. Även fåglar trivs i fladorna där de finner skydd och mat i mängder. Områdets flador har i regel mynningströsklar som består av stora stenar. Arbetet har gjorts som en del av projektet FENIKS III, vars huvudmål är att förbättra naturturismens förutsättningar i världsarvet Kvarkens skärgård. I det ingår att göra skötsel- och användningsplaner för skärgårdens naturskyddsområden, där man bl.a. fastställer hur området kan användas för allmänhetens rekreation och turism. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå-Maxmo. Nina Överholm I skyddade vikar bildar kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) täta ängar. Vikar med rödsträfse-ängar är i allmänhet viktiga för fiskarnas förökning. Fakta om flador Flador är grunda havsvikar med en bottentröskel i mynningen som begränsar vattenutbytet i viken. Till följd av landhöjningen förändras de ständigt och förvandlas långsamt via olika mellanstadier till glon som bara har kontakt med havsvattnet vid storm eller extremt högvatten. De har tre egenskaper som gör dem viktiga för skärgårdens växter och djur: varmt vatten, mycket näring och en lugn, skyddad miljö. Samtidigt är de mycket känsliga för förändringar, t.ex. muddringar och skogsdikningar. 10 Halsöns steniga flador är en viktig del av skärgården där fisk och fåglar finner skyddade levnadsmiljöer.

11 Världsarvskryssning och vandring på Molpehällorna Varje höst ordnas världsarvsdagarna, ett evenemang som uppmärksammar att Kvarkens skärgård år 2006 infogades på UNESCOs lista över världsarv. I höst valde Korsnäs att uppmärksamma dagarna med en utfärd för allmänheten till Naturstationen Molpehällorna lördagen den 5 september. Båttransporten sköttes av Peter Björkqvist, som också ordnade flera utfärder under Korsnäsveckan i somras. Morgonen var blåsig, men väderleksrapporten utlovade bättre väder till eftermiddagen, så allt som allt var det ett trettiotal personer som vågade sig ut i två omgångar. Framme på Molpehällorna bjöd kommunen besökarna på kaffe och bulle inne i naturstationen. Där fick gästerna också möjlighet att ta del av Närpesfotografen Tommy Vikars naturbilder. Speciellt intressanta var havsörnsbilderna, vilka också var de som krävt mycket tålamod innan de fastnade. Efter en välkomsthälsning av fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren blev det tillfälle att gå upp i tornet och bekanta sig med utsikten. Blåsig vandring Därefter vidtog sällskapet en vandring längs naturstigen. De som var utrustade med ordentliga skodon fortsatte ut till minnesbåken, eftersom stigen var rätt vattendränkt på sina ställen. Läraren Petter Eklund, som deltagit i Kvarkenrådets fortbildningsdagar om världsarvet, fungerade som guide. Naturfotografen Tommy Vikars från Närpes hade ställt ut naturbilder inne i naturstationen. Fotografierna finns även till salu via hans hemsida. Väl åter vid stationen väntade Camilla Backlin-Björkqvist med sina Hällsmörgåsar, som kunde avnjutas till tonerna av Jonatan Bonns dragspel. Lämpligt till hemfärden mojnade vinden och resan tillbaks gick utan problem. Slutbetyget blev en trevlig dag mitt ute i Kvarkens världsarv speciellt för förstagångsbesökarna. Läraren Petter Eklund berättade om den unika naturen på de blåsiga Molpehällorna. 11

12 Heidi Lindholm tog FM-guld i mångkamp IF Länkens Heidi Lindholm från Korsnäs vann finska mästerskapen i 7-kamp som arrangerades i Kuusankoski Heidi tävlar i klassen damer 19 år. Det var Heidis första FM-medalj så det kändes verkligen skönt att stå överst på prispallen, säger Heidi. Den totala poängskörden i mångkampen blev poäng. Många personliga rekord gjordes under de två tävlingsdagarna; 100 m häck 16,18, höjd 142, kula 9,66 (PR), 200 m 27,10, längd 5,00 (PR), spjut 36,30 och 800 m 2.32,11. Guldmedaljen gav ännu mera motivation att träna hårdare och resultatet berättigar Heidi att tävla nästa år i damernas Kalevan Kisat (FM). Heidi har dessutom en sjunde plats från FM för D-19 år på 100 m häck. Roger Lindholm Fyren har under våren och sommaren arrangerat 4 terrängtävlingar och 10 st klubbtävlingar. De aktiva har under sommaren deltagit i många distriktstävlingar, DM och SFI mästerskap, områdesfinal och FM tävling. Sommarens klubbtävlingar har lockat sammanlagt 81 deltagare. Den sk. pokalgränsen avklarade 41 juniorer. Föreningens medaljskörd blev totalt 9 DM-medaljer. Dessutom tog Nathalie Nystrand fina FM placeringar i 14 årsklassen. Hon blev 11:e på 100 m och 5:e på 300 m. I områdesfinalen för F-12 år segrade Felicia Åbacka på 200 m och 1000 m. Nya klubbrekord har gjorts av Nathalie Nystrand på 100 m 13,27 och på 300 m 42,73 i klassen F-14 år. Felicia Åbacka har gjort klubbrekord i klassen F-12 år på 60 m 8,58, 600 m 1.50,93, 1000 m 3.21,47 och på 200 m 28,87. Kvällens pristagare Många pris utdelades under avslutningskvällen. Fyren bästa priset (Korsnäs Andelsbanks pris) utdelades till Nathalie Nystrand och Felicia Åbacka. Fyrens hederspris fick Amanda Karlsson och Christoffer Törnroos. DM-medaljörer under säsongen var Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, 12 Heidi Lindholm högst på prispallen i mångkamps-fm. IF Fyrens friidrottsavslutning på Waterloo Fyrens pristagare sommaren 2009 fr. vänster Christoffer Törnroos, Amanda Karlsson, Daniella Lassas, Felicia Åbacka, Nathalie Nystrand och Julia Lindholm. Jessica Strandholm och Christoffer Törnroos. Tränarpriset gick i år till Tore Nystrand och Mats Åbacka. Två duktiga medhjälpare till Team René. Team René med tränaren René Michelsson har många lovande juniorer i sin träningsgrupp. Fyren hoppas att flera juniorer vill börja träna och till detta behövs även fler tränare. ÖID och SFI har olika tränarutbildningar. I vinter kommer en barnledarutbildning att ordnas i Malax. Fyren hoppas att några föräldrar visar intresse och deltar i denna kurs. Anmälningar kan göras till någon i sektionen: ordförande Alf Strand- holm, Roger Lindholm, René Michelsson, Tore Nystrand, Agneta Granskog, Agneta Nordmyr, Kent Höglund eller Caroline Åbacka. Text: Roger Lindholm Foto: Agneta Granskog Resultat från skolmästerskap i Borgå Flickor B Nathalie Nystrand 2:a 300 m, 3:e 80 m Flickor C Felicia Åbacka 1:a 60m, 1:a 800 m, 4:e höjd.

13 Team Hurrit på topp Den här säsongen har det gått väldigt bra för Fredrik Sten och de andra i Team Hurrit Racing. Från januari till september har de haft totalt 45 pallplaceringar.team Hurrit är fabriksteam åt Yamaha Finland. Skoterdragracing delas in i fyra klasser. I standard 600 och 800 klasserna får man endast ändra på utväxlingen och variatorbestyckningen; allt annat ska hållas i originalskick. I pro stock är trimning tillåtet, men man får inte använda turbo eller lustgas och minsta tillåtna vikt är 275 kg med förare. I Top Fuel klassen är allt tillåtet. Här kör man tills det går sönder och så läitar man opp välkan gräjor. Den augusti ordnades skoterdragracing i Alahärmä vid Powerpark. Tävlingen ingick i FM och EM. Där tog Team Hurrit 11 pallplaceringar. Bäst gick det för Fredrik Sten som vann Top Fuel klassen med EMstatus. På frågan om han visste att han vann när han korsade mållinjen, svarade Fredrik: - Jag visste det skulle gå bra redan när det blinkade i startlampan. Reaktionstiden var bara 0,18 sekunder och skotern kändes som dynamit. 60 fot (18,288m) avverkades på 1,28 sekunder och 150 meter gick på 4,54 sekunder med en sluthastighet på 181,62 km/h. Detta var även den snabbaste repan som kördes den helgen. - Tå e gar såde hårt je e nästan så e buri var otäkt, tyckte Fredrik och då är han inte den som sprakar till i första taget. Finaldraget kördes mot Mårten Ruchfelt från Kirkenes/Norge. Norrmannen hade tyvärr motorproblem i starten, så Fredrik skulle gärna köra mot honom igen när allt funkar som de ska. Den oktober körs säsongens sista grästävling i Verdal/Norge. Då har de chans att mötas igen. Fredrik och Kaj Rabb åker dit och försvarar de finländska färgerna. Dan Berg och Mårten Ruchfelt är de hårdaste motståndarna i Top Fuel klassen. Fredrik Stens finaldrag i Alahärmä, vilket resulterade i seger. Lustgas ger extra kick Skotern som Fredrik Sten kör är en Yamaha RX1-03, 1000 cc - med turbotrycket på max och lustgas - ger den ca 400 hk. Skotern väger 270 kg + föraren på startlinjen. I mattan som driver skotern framåt sitter 360 st 35 mm spikar och då slirar e it na tå man stöiter vippon i bottnin. Team Hurrit kör tävlingar i Finland, Sverige och Norge. Alla tävlingar är öppna för alla som vill vara med. Det blir 6-7 tävlingar per år, både på snö och gräs. Totalt ordnas ca 10 tävlingar per år. På tävlingarna är det fin stämning och alla hjälper varandra ända tills man står på startlinjen. Vilka inställningar Fredrik har på skotern berättar han inte ens åt mig, men behöver jag en variator på en tävling är det bara att låna. Är du intresserad att börja med skoterdragracing är det bara att ta kontakt med någon i Team Hurrit, så berättar de gärna hur man kommer igång. Utgångskostnaderna är ca 3000 för en skoter i standardklass och 1000 för reservdelar och licenser. Text: Tommy Ekström Foto: Ann-Sofi Sten Team Hurrit Racing Fredrik Sten Top Fuel Korsnäs Kim Sebbas Top Fuel Karperö Stefan Norrdahl Pro Stock Harrström Aslak Nittyvuopio Pro Stock Karigasniemi Anders Österåker Standard 800cc Replot Kaj Rabb Standard 800cc Kuni Stig-Erik Herrgård Standard 600cc Grönvik Team Hurrit består av fr. v. Stig-Erik Herrgård, Kim Sebbas, Fredrik 13 Sten, Stefan Norrdahl, Kaj Rabb och Anders Österåker.

14 Korsnäs Mine Center arrenderar mark för besökscenter Kommunfullmäktige godkände ett arrendekontrakt med Korsnäs Mine Center rf. Kontraktet är på 20 år med början och gäller till Korsnäs Mine Center r.f. har anhållit om att få arrendera mark vid f.d. gruvan runt matsalsbyggnaden och kontorsbyggnaden för det planerade besökscentret. Planerna är under arbete och för att centret skall kunna förverkligas erfordras understöd och bidrag från olika finansieringskällor och för understödsanhållan erfordras ett preliminärt arrendekontrakt, som träder i kraft vid förverkligandet av museet. Planerna är ännu i sin linda, men tanken på att också utnyttja kontorsbyggnaden i något skede finns också. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att sälja matsalsbyggnaden vid gruvan till Korsnäs Mine Center r.f. för en symbolisk summa om 1 euro. Vid gruvområdet planeras ett kommande besökscenter. Nödutgångarna i skick Om man använder sovrum i andra våningen ska det alltid finnas en nödutgång. Har man en öppen vindstrappa räcker det inte fast det finns en balkongdörr. Grundprincipen är att det ska finnas två av varandra oberoende utgångsmöjligheter. Den andra utgången kan vara ett öppningsbart fönster med fasta vreden. Utanför fönstret ska det finnas en stege ned till markninvå. Ifall den som använder sovrummet av någon anledning i en nödsituation inte klarar av att använda nödutgången borde den göras mera ändamålsenlig. Ett annat alternativ är att flytta till sovrum i nedre våningen. Kontrollera om dina nödutgångar är funktionsdugliga och se till att brandvarnare väcker dig så du hinner ut om bostaden fylls av rök. Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet Tel Nya reklamtavlor för Harrström by Harrströms ungdoms- och hembygdsförening har satt upp två nya reklamtavlor invid Strandvägen norr och söder om byn. Tavlorna föreställer Harrström by med ån, stenbron och väderkvarnar. Motivet har designats av Ingvald Korsman och tavlorna är målade av Johnny Sjöblom.

15 Korsnäs hembygdsförening på föreningsfestival Korsnäs hembygdsförening deltog aktivt i den femte finlandssvenska föreningsfestivalen - Festival som gick av stapeln i Vasa. Festivalen turnerar mellan Åbo, Helsingfors och Vasa. Årets lokalarrangör i Vasa var Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. Närmare 400 personer från hela svenskfinland deltog i föreläsningar, utställning på torget, i scenprogram och i en festmiddag i 30-talsstil. Mannekänger och demonstrationer Under lördagen den 12.9 hade Korsnäs Hembygdförening ett eget bord på torget där man visade upp konsten då tre damer samtidigt stickar på en Korsnäströja. Besökare fick också köpa mönster, färdiga Korsnäsprodukter och gissa på vad gamla föremål kunde ha använts till. På scenen i Rewell Center visade hembygdsföreningen upp vackra dräkter ut sin textilsamling. Text: Korsnäs hembygdsförening Bilder: öp.fi:s bildarkiv Hembygdsföreningens medlemmar visade upp dräkter ur föreningens textilarkiv. Inga-Britt Mannfolk intervjuas om föreningens verksamhet av konferencier Hippi Hovi. Vid hembygdsföreningens bord på Vasa torg fick besökarna gissa på gamla föremål eller köpa Korsnäsprodukter. 15

16 Scouterna på läger vid Klippan Ett gäng glada scouter med ledare från Korsnäs tillbringade en av de fina helgerna i augusti på läger vid lägerområdet Klippan i Munsala. Scouternas lotteri Till förmån för detta ordnades ett lotteri och följande vinster lottades ut: Viking Line kryssning: Olivia Gästgivars. Tröstepriser till Leif Riddar, Lis- Britt Södergran, Britta A Nyfors, Ann-Christin Lindström, Lilly Rusk, Krister Sjögren och Gudrun Holm. Korsnäs Scoutkår tackar för ert visade intresse och önskar en god fortsättning på hösten. Lis-Britt Södergran Foto: Peter Åbacka Från vänster bakre raden: Johanna Nylund, Nico Riddar, Sanna Lind, Sharon Blomqvist, Hugo Mylläri, Nico Saartenoja, Robin Österberg, Hong Nguyen Från vänster främre raden: Linda Westman, Rebecka Westerdahl, Christoffer Törnroos, Sture Södergran, Kim Haga och längst fram Alfred Riddar. Österbottens vackraste vedapino Vasabladet har under sommaren ordnat en läsartävling om den vackraste vedapinon i Österbotten. I den omröstning som hölls bland de 92 inlämnade bidragen, föll flest röster på Ralf Nylunds vedapino i Harrström. Vedapinon finns till påseende i Harrström mitt i byn. Text o foto: Lis-Britt Södergran Johanna Nylund och Christoffer Törnroos leker i linbanan under översikt av Peter Åbacka. 16 Ralf Nylunds vedapino i Harrström är Österbottens vackraste, anser Vasabladets läsare.

17 Vandringsleden på Harvungön förbättrad Vandringsleden vid Hamnträsket på Harvungön har under sensommaren fått ett tillskott i form av en grillplats. Fågeltornet, fisktrappan och grillplatsen är nu färdigt byggda och det finns möjlighet för alla intresserade att ta sig dit för att beundra den fina naturen. Ta med grillkorv med tillbehör och slå er ner vid grillplatsen.ved finns på plats. Vandringsleden startar från fiskarhuset Aina på södra delen av Harvungön. Uppe vid Hamnträsket fortsätter vandringsleden ut till stranden västanpå. Leden är märkt med röda och blå band. Hela vandringsledens totala längd är ca 2 km. Ha en trevlig stund uppe vid Hamnträsket. Vid frågor ta kontakt med Ralf Nylund tel Text o foto: Lis-Britt Södergran 5 Karta över vandringsleden på Harvungön. 5 Utkikstornet vid Hamnträsket. 6 Grillplatsen vid Hamnträsket. 17

18 Ungdomsutbyte i 31 år LC Korsnäs har deltagit i Lions-ungdomsutbyte under en lång tid och har totalt skickat ca 35 ungdomar ut i världen. Denna sommar samlades sex stycken av oss ute i Harrström skärgård. Från vänster räknat i åldersordning: Linnéa Södergran, Linda Norrgård, Lotta Södergran och Katarina Söderlund som alla besökt USA. Följande i raden är Lisa Gaulke hemma från Iowa, numera bosatt i Kansas City. Lisa var utbytesungdom i Harrström för exakt 30 år sedan och är nu tionde gången i Finland på besök. Den sista i raden, Lis-Britt Södergran skickades till USA från LC Korsnäs för 31 år sedan. Stipendieansökan till Korsnäs Lions Club Ungdomsfond Kan sökas av mantalsskrivna studerande från Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller Petalax. Namn Adress Personsignum Skola Kontonummer Ansökan inlämnas senast till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, Korsnäs. Förfrågningar per tel LIONS UNGDOMSUTBYTE Nu är det dags för alla ni intresserade ungdomar i åldern år att söka till ungdomsutbytet inför sommaren Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund tel senast KNORRLUND Knorrlund-lotteriet har nu startat och lotterna säljs fram till december. Vinnarna meddelas i december i Korsnäs- Nytt. JULKONSERT Årets Lions Julkonsert ordnas detta år söndagen den 20 december kl i Korsnäs Kyrka. Ansökningsdags för stipendier Stipendier för höstterminen 2009 beviljas av kommunstyrelsen i november. Silverbergs stipendiefond Fonden beviljar stipendier till studerande vid Åbo Akademi. Från och med i höst godkänns även studerande vid Yrkeshögskolan Novia, eftersom den numera är en del av Åbo Akademi. Kommunens stipendiefond Fondens syfte är att stöda elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet. Sista ansökningsdag för hösten stipendier ur stipendiefonderna är Ansökningsblanketter och regler för stipendiefonderna hittar Du på kommunens hemsida Posta Din ansökan i god tid till oss! 18

19 De äldres dag KLÄDINSAMLINGEN åter öppen vid Gruvan Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL Fredagen den 9 oktober 2009 kl. 13:30 på Korsnäs Lågstadieskola Festtal av Ole Norrback Anita Ismark håller kommunens hälsning Ann-Sofi Smeds-Nylund berättar om Äldrecentrum Österbotten Arne Huhtaoja informerar om rehabilitering för äldre från och med tisdagen den 13 oktober till och med tisdagen den 1 december. Baltikumvännerna r.f. Bjarne Mitts föreläser i Korsnäs Korsnäs företagare ordnar höstmöte på Andelsbankens klubblokal kl Bjarne Mitts, VD i Rettig Group Oy Ab, kommer och berättar om sin erfarenhet ute i värden och om de företag som han verkat i. Bjarne har ju sina rötter från Övermalax och Molpe och är mycket världsvan. Alla är välkomna Styrelsen Motionskväll i Korsnäs onsdag kl Deltagaravgift 2 Kaffeservering Kaffeservering informerar om rehabilitering för äldre Huhtaoja Arne De äldres dag Lågstadieskola 9 oktober 2009 kl. 13:30 på Korsnäs den Fredagen Festtal av Ole Norrback Anita Ismark håller kommunens hälsning Ann-Sofi Smeds-Nylund berättar om Äldrecentrum Österbotten Andakt av Guy Kronqvist Andakt av Guy Kronqvist Korsnäs kommun Arr. Korsnäs församling 2 Deltagaravgift Arr. Korsnäs församling Korsnäs kommun Fritidskansliet i Korsnäs arrangerar en motionskväll vid kby skola med bl.a. följande program: YOGA (poweryoga) En kraftfull,svettig och fysisk yogaform.powery oga=styrka,balans,rörlighet,smidighet o andning med Kurt Öhman SITTGYMNASTIK O INOMHUSBOCCIA med Arne Huhtaoja BLODTRYCKSMÄTNING GÅNGTEST, 2 km snabb promenad SERVERING, kaffe, saft och semla för alla deltagare Kom gärna med på motionskvällen. Bland alla deltagare utlottas ett par Adidas träningsskor (värde ca 130 ). Obs! Kom gärna sportklädd och ta med innegympaskor. VÄLKOMNA! 19

20 Aktuella kurser och föreläsningar Höstens kursverksamhet har redan börjat men ännu hinner ni med. Läs igenom kursprogrammet och se vilka kurser och föreläsningar som ordnas i olika byar. Ring gärna och hör er för om lediga platser. Observera att vi vill ha förhandsanmälan till alla kurser och föreläsningar helst en vecka före kursstart. Vi har i höst tagit i bruk ett nytt system som också gör det möjligt att anmäla sig via Internet på adressen: www. malax.fi Vi rekommenderar alla som har möjlighet att använda sig av nätet, men det går naturligtvis också som tidigare att ringa mi-kansliet, tel och eller skicka e-post: Vänkurs Omsorgscenter Buketten, Korsnäs torsdag kl Marina Barkar Vänner och goda relationer är av stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Via Röda Korsets vänverksamhet kan du ge en stund av din tid och lindra en annan människas ensamhet genom att bli vän och stödperson t.ex. till en åldring, handikappad eller invandrare. Du kan delta i kursen utan att förbinda dig att bli aktiv vän. En uppföljningskväll hålls på vårterminen enligt överenskommelse med deltagarna. Avgift: 15. Anmälan senast Att leva nära demens Medborgarinstitutet i Petalax tisdag kl Ulla-Maj Salin Föreläsning om sjukdomen demens och dess uttryck, hur man bemöter dementa och hur man stöder anhöriga och vårdare. Vilka är kraftkällorna för dem som lever i närheten av demens? Hur orkar man vara positiv och känna meningsfullhet i arbetet och i vardagen? Avgift: 10. Anmälan senast Bra och dåliga verktyg i fostran Medborgarinstitutet torsdag kl Pamela Anttila Det finns ingen patentlösning eller enkel formel för föräldraskap. Vi måste alla hitta vår egen stil som passar oss, våra barn och vår situation. De strategier eller verktyg som vi använder har vi fått av våra föräldrar och andra vuxna omkring oss. Vi har de verktyg som behövs för att bli bra föräldrar, det gäller bara att hitta dem. Avgift: 10. Anmälan senast Kan färger göra eller förstöra? Molpe skola Eivor Nygård måndag kl Kom och upplev en kväll med roligt och tokigt om färger och stil. Du får tips och råd om vilka kläder och färger du ska välja för att bli till din fördel och framhäva din personlighet och stil. Avgift: 5. Anmälan senast Vems är tiden? Min, familjens eller någon annans? Korsnäs skola Leif Westerlund tisdag kl De flesta undersökningar visar att finländarna sätter familjen på första eller andra plats när det gäller vad som är viktigast i livet. I verkligheten är det ofta så att vi kämpar med ett ständigt dåligt samvete för att vi inte kan ge familjen den prioritet vi vill. Vi vill och vi kan men hur ska vi göra för att kunna prioritera som vi önskar. Avgift: 10. Anmälan senast Känn din marknad Kommungården i Korsnäs onsdag kl Håkan Westermark Marknadsföring för företagare. Vem är mina kunder och hur når jag ut till dem? Hur får jag information om min marknad och vilka verktyg ska jag använda för att skapa kontakter? Avgift: 10. Anmälan senast Inför vårterminens planering efterlyser vi önskemål om kurser och personalfortbildning. Tipsa oss gärna om intressanta föreläsare och nya kursledare i olika ämnen. Ta kontakt med mi-kansliet, tel och vi försöker efter bästa förmåga tillgodose era önskemål. 20

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

Nr 7 / 2009 20.11.2009

Nr 7 / 2009 20.11.2009 Nr 7 / 2009 20.11.2009 Vinnande motiv Anita Ismarks vinterbild från Korsnäs centrum föreställande Stenbrytaren och hans hustru med Korsnäs kyrka i bakgrunden utsågs till vinnare i Lions fototävling om

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012 ORSNÄS Nr 4 15.6.2012 Sommar i Korsnäs Denna tidning är fylld av info om sommarens evenemang i Korsnäs. Ta vara på informationen och ta del av allt som händer i Korsnäsbygden denna sommar! ANITAS ruta

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL

ORSNÄS Nytt. Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ORSNÄS Nr 8 13.12.2013 GOD JUL ANITAS ruta Det budgeterade årsbidraget för år 2013 uppgår till +790.530 euro eller 351 euro per invånare. Resultatet uppgår till + 530 euro efter avskrivningar som utgör

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012 ORSNÄS Nr 2 30.3.2012 Nya Korsnäsgården Efter tusentals talkotimmar står den nya Korsnäsgården klar för användning. På bilden syns nöjda talkoaktivister inom Korsnäs buf: Fredrik Nyståhl, Magnus Åkersten,

Läs mer

Mumin och allsång på Korsnäs Lantdag 7.8.2010. Nr 4 / 2010 18.6.2010. Korsnäs kommun

Mumin och allsång på Korsnäs Lantdag 7.8.2010. Nr 4 / 2010 18.6.2010. Korsnäs kommun Nr 4 / 2010 18.6.2010 De amerikanska veteranbilarna ökar i Korsnäs från år till år. På bilden syns några av entusiasterna med Olav Andtfolk och hans Chrysler 300 D (den enda av sitt slag i Finland) i förgrunden.

Läs mer

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör?

Nytt. Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13. Vem blir ny kommundirektör? ORSNÄS Nr 2 27.3.2015 Lopprock i Taklax Årets revyshow i Taklax innehåller mycket musik Läs mer på sida 13 Vem blir ny kommundirektör? Åtta kandidater, läs mer på sida 4 Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe

ORSNÄS Nytt. Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe ORSNÄS Nr 4 13.6.2014 Företagarna bjöds på lokala delikatesser på Grillkvällen i Molpe Välkommen till sommaren i Korsnäs - bilaga med sommarens evenemang i Korsnäs på mittuppslaget ANITAS ruta Sommarprogram

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare. Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. Nr 5 29.8.2014

ORSNÄS. Nytt. Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare. Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. Nr 5 29.8.2014 ORSNÄS Nr 5 29.8.2014 Bengt Nybjörk - Årets kulturbärare Läs mer om lantdagen och årets pristagare på sidorna 4-6. ANITAS ruta Korsnäs nya hemsida färdig Korsnäs kommun har nu en ny hemsida! Den nya hemsidans

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009

UNGDOMS FÖRENING FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND 2/2009. tema: teater. Teater.fi lanseras inom kort!! UF 2/2009 tema: teater UNGDOMS FÖRENING 2/2009 FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND Barnteaterfestivalen ATLANTIS på Åland 8-11.6...7 Vaude! En vitaminkick, en upplevelse, en succé!...9 Empati Göran Sjöholm...4 Teater.fi

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Med talande kompass kommer synskadade långt

Med talande kompass kommer synskadade långt Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12e 4/2007 Juni Nyland har fått sitt första läsombud

Läs mer

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat

IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013. Resultat IT för Seniorer Webbenkät om resultat och effekter 2013 Resultat Mona Lehtonen 17.03.2014 1 Svenska pensionärsförbundet skall för år 2013 göra en utredning över resultat och effekter till Penningautomatföreningen

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer