Unika företagare i Korsnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unika företagare i Korsnäs"

Transkript

1 Nr 6 / Unika företagare i Korsnäs Kommundirektör Anita Ismark och FiF:s svenska ombudsman Max Lindholm testar Spa Dealers bubbelbad. Gustav Vesterkvist, Jonatan Sten, Ole Sten, Jonas Sten, Jarkko Wuorinen, Dan Örndahl, Henrik Rosendahl och Kjell Nydahl nöjer sig med att titta på. Läs mer om företagardagen på sidorna 4-5

2 Anitas ruta Byarundan och kommunoch servicestrukturreformen (KSSR) hösten 2009 I Korsnäs hålls byarundan åtminstone efter varje kommunalval och är något som kommuninvånarna vill att ska hållas och som man gärna besöker. I år inleddes kommunrundan i Taklax och fortsatte i Korsbäck, Kyrkbyn, Harrström och Molpe. Byamötet i Taklax samlade 22 personer, i Korsbäck 20 personer och i Korsnäs kyrkoby 23 personer. I byamötena deltog kommunens ledande tjänstemän, förtroendevalda och bybor. Nuläget i kommun- och servicestrukturprocessen (KSSR) presenterades. Processen startade 2005 och har fortsatt. Fler reformer i samma anda är att vänta. KSSR II är på kommande och den reformen väntas rikta in sig ännu i högre grad på social- och hälsovården och på stadsregionerna. Korsnäs kommun deltar i två utredningar om kommunstrukturen. Det är den stora Vasautredningen som färdigställdes och presenterades för utredningens ledningsgrupp och som presenterats i massmedia. Vasautredningen finns i pappersversion på Korsnäs kommunkansli, i biblioteket och i bokbussen. Den andra utredningen gäller en eventuell samgång mellan Korsnäs och Malax. Korsnäs och Malax har många gemensamma funktioner, högstadiet, gymnasiet, MI och hälsovården. En sammanslagen kommun med invånare skulle bli en medelstor kommun med finländska mått mätt. Det är samma revisionsbolag Audiator som gjort de ekonomiska beräkningarna för Vasaregionen. De visar för Korsnäs och Malax del att en samgång skulle ge euro mer statsbidrag under förutsättning att den nya kommunen erhåller skärgårdsstöd. Detta är en förhandlingsfråga och man har kunnat bibehålla det i södra Finland. Samgångspengarna 2,8 milj euro (2011) skulle användas enligt överenskommelse mellan kommunerna i ett samarbetsavtal, där man bl.a. reglerar nämndernas storlek och övriga frågor. 2 Opinionsundersökning För att utreda folkopinionen har Korsnäs och Malax beslutat att sända ut ett frågeformulär till alla 18 år fyllda kommuninvånare som är mantalsskrivna i Korsnäs och Malax kommuner. Kommunen erhåller statsbidrag för ändamålet. Opinionsundersökningen skickas under vecka 42 till kommuninvånare i Korsnäs och till i Malax. Svaren behandlas konfidentiellt. Svaren returneras i ett svarskuvert inom oktober månad Portot är betalt. Eftersom våra ungdomar är intresserade av framtidsfrågor så ska de få svara på samma frågor i en webbenkät som genomförs i högstadiet och gymnasiet. Svaren analyseras av Åbo Akademi, samhällsforskare Kjell Herberts, som gör en rapport. Rapporten kommer att presenteras för Korsnäs och Malax kommunfullmäktigeledamöter den 7 december Bland frågorna i enkäten finns bl.a. godkänner du samgång och när tidpunkten är lämplig; Vad tycker du att den nya kommunen kunde heta; Har du åsikter om den eventuella nya kommunens vapen; Ge synpunkter på hur Korsnäs kommun eller en ny kommun kunde utvecklas; Hur ställer du dig till de kommunsammanslagningar där Korsnäs skulle ingå som finns i Vasautredningen. Korsnäs-Malax utredningen, Vasautredningen och övrigt bakgrundsmaterial finns att läsa på kommunens hemsida I pappersform finns materialet på kommunkansliet, i biblioteket och i bokbussen. Aktuellt på byarundan Övriga frågor som lyftes fram på byarundan i Taklax, Korsbäck och Korsnäs kyrkoby var kommunens ekonomi, sjunkande elevprognoser, utbyggnaden av Lärknäs och Annahemmet, utbyggnaden av Vattenoch avloppsledningar till Taklax och detaljplaneområdet Starören samt vägfrågor Strandmossavägen och Bjurbäckvägen. I Korsbäck skulle man gärna se att avloppsledningen skulle kunna dras till Korsbäck by alternativt att man gemensamt i byn satsar på någon form av reningsverk. I Kyrkbyn var man nöjd med att Kyrkobyvägen ska asfalteras år Framfördes att Strandvägen borde få en ny grundförbättring. Vägskyltar med väjningsplikt borde sättas upp i korsningen Kyrkobyvägen/Bovägen av trafiksäkerhetsskäl. Konstaterades att tack vare det aktiva näringslivet i kommunen så har kommunen överlevt, men befolkningsutvecklingen inger bekymmer, då det föds för lite barn. Vi måste ha en noggrann ekonomisk prioritering av vad vi satsar våra pengar på om kommunen ska ha en självständig framtid. Skön höst önskar Anita Ismark Kommundirektör

3 Korsnäs gruvområde intressant igen Det svenska bolaget Tasmet Ab önskar undersöka om det finns sällsynta jordartsmetaller i marken kring Korsnäs gruva i sådan mängd att en brytning kunde bli lönsam framöver. En ansökan om undantagstillstånd enligt gruvlagen för att få inmuta området kring Korsnäs gruva för utredning inlämnades till Korsnäs kommun i början av september. Området som Tasmet AB planerar att inmuta omringar Korsnäs gruva, där det mellan åren bröts 0.87 miljoner ton med en medelhalt på 3.56 % bly och 0.83 % sällsynta jordartsmetaller (Himmi 1975). Området kring gruvan är väsentligt för Tasmet AB att få inmuta för att företaget skall kunna utreda ifall det finns kvar malm i marken som kan vara av ekonomiskt intresse. Enligt Tasmet AB:s förundersökningar är det möjligt att det kan ligga malm kvar i marken som inte varit intressant med tanke på historiska metallpriser, men kan visa sig vara intressant med högre metallpriser i framtiden. Tasmets AB:s planerade undersökningar i området kommer ej att påverka annan pågående verksamhet och alla planerade arbeten som t.ex. borrningar kommer att i ett tidigt skede diskuteras i samråd med kommunen. Korsnäs Mine Center välkomnar ny gruvdrift Tasmet AB har även varit i kontakt per telefon med Helena Höglund-Rusk, ordförande för Korsnäs Mine Center och hon såg positivt på företagets intresse av att inmuta det gamla gruvområdet. Hon kunde inte se att det skulle kunna uppstå några problem med att ha ett gruvmuseum, samt ett aktivt prospekteringsbolag verkande på samma område. Tasmet Ab har planer på att inmuta och undersöka sammanlagt fyra olika områden runt den nedlagda gruvan. Tasmet AB inmuta följande område för en period på 5 år i Korsnäs kommun i Västra Finlands län enligt bifogad karta. Planerat arbete Tasmet Ab har för avsikt att under utföra följande undersökningar inom inmutningsområdet: geologisk kartering, samt provtagning och analys under 2010 geofysiska markmätningar under 2010 möjligtvis diamantborrningar under 2010 sammanställning av tidigare data fältarbetet beräknas påbörjas under våren 2010 skriftlig rapport över det utförda arbetet under 2010 detaljerad arbetsplan kommer att meddelas senare Budgeten för Korsnäsområdet under uppgår till ca Euro Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Tasmet AB undantagstillstånd från 6 1 mom 3-8 punkten i gruvlagen för att för 5 år få inmuta en del av det gamla gruvområdet för utredning om det fortfarande finns malm kvar i marken som kan vara av ekonomiskt intresse. Fakta om företaget Tasmet Ab är ett svenskt mineralprospekteringsbolag till 100 % ägt av Tasman Metals Ltd. Företaget har hittills beviljats projekt i Sverige där företaget specialiserat sig på prospektering efter järnmalm och sällsynta jordartsmetaller, samt 3 stycken förbehåll inom Kajana kommun. Företaget har planer på att utvidga sin verksamhet i Finland där det på en del ställen finns intressanta förekomster av sällsynta jordartsmetaller. Därför har Tasmet AB intresserat sig för prospektering i området kring Korsnäs gruva som kommer att bli ett av företagets viktigaste projekt i Finland. Den ansvariga geologen Rasmus Blomqvist har besökt Korsnäs för att på ort och ställe bekanta sig med gruvområdet. Rasmus Blomqvist representerar Oy Atlas Geoconsulting Ab och fungerar som bolagets kontaktperson och konsult i Finland. 3

4 Imponerad företagarboss på besök Onsdagen den 9 september fick Korsnäs ett celebert besök av högsta ordföranden för Företagarna i Finland Jarkko Wuorinen. Med under dagen följde en stor delegation bestående av Företagarna i Finlands svenske ombudsman Max Lindholm, Kust- Österbottens företagares avgående vd Peter Östman och ordförande Dan Örndahl, ordförande Gustav Vesterkvist och Roger Bergström från Korsnäs företagare, vd Pekka Haapanen och företagstjänstchefen Kjell Nydahl från VASEK samt kommunstyrelsens ordförande Henrik Rosendahl och kommundirektör Anita Ismark. Dagen inleddes med en utförlig och förtjänstfull presentation av Korsnäs kommun av Anita Ismark. Korsnäsföretagarna kan var stolta ordföranden var mäkta imponerad av det han såg och upplevde. - Korsnäs är helt unikt i finländsk jämförelse. Närmare 400 företag på 2300 invånare måste vara rekord, funderade Jarkko Wuorinen. - Attityden till företagande borde spridas vidare till resten av landet. Vid arbetslöshet sätter man sig inte ner och väntar på ett nytt lönearbete, utan funderar först på vilket företag man kunde starta i stället! Jarkko Wuorinen tycker att Företagarna i Finland gör ett gott jobb och har börjat uppmärksammas allt mer. Han hoppas också att regeringen skall våga verkställa regeringsprogrammet. Tor 4 Westberg presenterade sina tomatodlingar för sällskapet. Familjeföretaget siktar på att fortsätta utvidga anläggningen. - Programmet är strålande och företagarvänligt, men tyvärr verkar det som om regeringen inte vågar ta itu med det man lovat i det. Bland aktuella saker på företagarorganisationens agenda finns företagarnas socialskydd, som föranleder mycket samtal till kontoret och bekymrar många speciellt nu i nedgångens tidevarv. Förslaget att slopa hushållsavdraget är inte heller en tanke som tilltalar företagarna. - Hushållsavdraget är en reform som burit mycket frukt, speciellt bland småföretagen, hävdar Jarkko Wuorinen. Det vore helt fel att ta tillbaks en reform, som är till nytta för såväl den vanliga människan, som företagen. Varierande företagsbesök Under dagen i Korsnäs hann delegationen göra företagsbesök till Spa Dealers, 3D Studio Blomberg, Tor Westbergs Handelsträdgård, Dermoshop och Ulf Granqvist samt diskutera med kommunledningen. Ole Sten med familj, som driver Spa Dealers, fick äran att visa upp sina badtunnor och span samt även bjuda på bad och bastu åt gästerna. Ole Sten började sin verksamhet som företagare 1981 och har under årens lopp hunnit pröva på många olika produkter. Sedan 2006 är det bad i olika former som gäller. Kunderna finns inte bara i Finland utan ca 45 % av försäljningen sker på export. Pontus Blomberg vid 3D Studio Blomberg sysslar med datorgrafik och animering i 3D. Den speciella nisch företaget har riktat in sig på och som visat sig intressant är 3D animering för företagskunder. Företaget producerar animationer, men utvecklar även programvaror, som drar nytta av den avancerade 3D-tekniken för demonstrationer, undervisning och produktpresentationer. Kunderna finns runt om i Finland och de färdiga pro-

5 dukterna sprids via kunderna runt hela världen. - Den ultimata målsättningen med företagets verksamhet är att lyfta fram den smarta, visuella kommunikationen som ett globalt språk och därmed bidra till en miljövänligare planet, förklarar Pontus för gästerna. - Det gäller att hitta ett bildspråk som är globalt och möjliggör kommunikation över alla språkgränser. Lösningar som är tillgängliga online dygnet runt sparar arbete och energi, minskar rese- och transportbehovet och innebär därmed mindre miljöbelastning på vår planet. Internationella Korsnäs Korsnäs mest internationella och framgångsrika företag Dermoshop, var helt okänt för Jarkko Wuorinen. Henry Backlund har även han hunnit satsa i olika branscher innan han träffade rätt. Dermoshop är idag en koncern, som omsätter 25 miljoner euro och sysselsätter totalt ett sjuttiotal personer i fyra länder. Företagets företagsidé är att sälja högkvalitativa hudvårds- och skönhetsprodukter till ett lågt pris. Nyckeln till den snabba utvecklingen de senaste åren har varit företagets webbutik. När första webbutiken lanserades 1996, hörde Dermoshop till pionjärerna. Idag hör webbutiken till de främsta i landet och utsågs förra året till årets Webb Brand i Finland. Grönsaker och fiskar Tor Westberg i Korsbäck representerar företagandet bland primärnäringarna. Familjeföretaget tog tidigt beslutet att inte bara producera grönsaker, utan även sälja dem vidare själva, vilket förmodligen är nyckeln till den långsiktiga framgången. Framtidstron är stark hos företaget i och med sönerna numera är engagerade och planer finns på fortsatt utvidgning. Även fiskaren Ulf Granqvist i Molpe har hittat en specialnisch i sin fiskförädling genom en obruten kedja av fiske, förädling och transport ända till huvudstadsregionen. Senast uppmärksammades han för att ha leverat abborrfiléer till megastjärnan Madonnas konsertturné i Helsingfors. På kvällen ordnades en företagarsits vid Profiweld, vilken samlade ett femtiotal företagare från hela kommunen. I den deltog även Kust-Österbottens företagarförenings nyvalde vd Markus Jussila. Med detta program ville Korsnäs företagare lyfta fram näringslivets betydelse för samhällets välgång och samtidigt ingjuta lite framtidstro bland de företagare som dagligen drar sitt strå till stacken på gräsrotsnivån. Text och bild: Kenth Nedergård Jarkko Wuorinen, Dan Örndahl, Henrik Rosendahl, Max Lindholm (skymd), Roger Bergström, Pekka 5 Haapanen, Gustav Vesterkvist och Kjell Nydahl är imponerade av Henry Backlunds anläggningar på Västanlid.

6 Börsskärssundet i Molpe muddras Farleden i Börsskärssundet i Molpe ska muddras på en sträcka av cirka meter. Muddringsmassorna på totalt m 3 deponeras på samfällighetens tillandningsmark. Kostnaderna för att muddra Börsskärssundet beräknas till euro. Västra Finlands miljöcentral står för 50 procent av kostnaderna ( euro). Korsnäs kommun, Molpe bys skifteslags samfälligheter och villaborna i området delar på den resterande summan. Målet är att muddringen ska genomföras i vinter. Åtgärden väntas förbättra vattenströmningen i området, där det finns omkring 35 sommarstugor. Ur kommunens synvinkel är vattenkvaliteten i fjärden viktig för kommunens simstrand. Den försämrade vattenströmningen genom Börsskärssund inverkar menligt på badvattenkvaliteten. En process på över 20 år Den ursprungliga ansökan om muddring av Börsskärssund har inlämnats av Molpe skifteslag, Molpe fiskelag och Molpe Skepparklubb år 1988 till kommunstyrelsen i Korsnäs, som då beslöt att anhålla hos Vasa vatten- och miljödistrikt om muddring med statliga medel. År 1991 uppgjorde Vasa vatten- och Den privata läkarstationen Doctagon har fått grönt ljus av Kust-Österbottens samkommunstyrelse att påbörja ett projekt med telemedicinska tjänster i Österbotten. Det är frågan om ett ettårigt pilotprojekt, som riktar sig till äldreomsorgen i Korsnäs, Kristinestad, Malax och Närpes. Avsikten är att Doctagons läkare, som är stationerade i Helsingfors, ska erbjuda distansvård och medicinsk konsultation och på så vis underlätta bördan på de lokala geriatriska avdelningarna. Doctagon avser att 6 miljödistrikt en generalplan för småbåtsfarleder, varvid muddringen av Börsskärssundet fick högsta prioritet på avsnittet Malax-Sideby. Under åren har flera möten har hållits med Västra Finlands miljöcentrals tjänstemän och övriga berörda parter. Samliga markägare har kontaktats med informationsbrev och ett allmänt informationsmöte har hållits. Västra Finlands Miljötillståndsverk har beviljat tillstånd att restaurera Börsskärssund genom muddring av farleden. Alla 54 markägare har godkänt företaget genom avtal. Österbottens TE-central har godkänt en fiskeriekonomisk kontrollplan. Molpe skifteslags samfälligheter har även beslutat att delta i kostnaderna. Kommunstyrelsen godkände det uppgjorda samarbetsavtalet för restaurering av Börsskärs sund med den ändringen att Korsnäs kommun står för 1/6 av projektets kostnader (kostnadsförslag ) eller högst euro. Börsskärssund kommer att muddras på det område som är utmärkt med rött på kartan. Telemedicinska pilotprojektet Doctagon inleda och utveckla medicinska distanstjänster inom åldringsvården. Korsnäs kommun deltar i pilotprojektet med enheterna Lärknäs åldringshem och Annahemmet. Doctagon kommer att ordna besök av geriatriker eller erfaren allmänläkare med inriktning på äldreomsorg vid enheterna. Läkarbesöken skall ske var tredje månad, d.v.s 4 gånger i året. Telefonrond skall ske en gång per vecka. Enheternas personal har möjlighet att konsultera jourhavande läkare 24 timmar i dygnet året om. Vård- och omsorgsnämnden föreslog att Lärknäs åldringshem och Annahemmet deltar i samarbetsprojektet med Doctagon. Ledande läkare Raimo Isoaho har rekommenderat kommunerna i K 5 att delta i projektet. Det telemedicinska projektet är det första i sitt slag i Finland. Kommunstyrelsen beslutade att delta i pilotprojektet.

7 KORSNÄS KOMMUN ÄSNINGSKORT FÖR VATTENTJÄNSTVERKET AVLÄSNINGSKORT FÖR TENMÄTARE Strandvägen 4323 KORSNÄS KOMMUN VATTENMÄTARE KORSNÄS VATTENTJÄNSTVERKET KORSNÄS KOMMUN tel Strandvägen VATTENTJÄNSTVERKET 4323 fax Strandvägen KORSNÄS tel KORSNÄS fax. tel BÄSTA VATTENKONSUMENT fax AVLÄ AVLÄSNING VATTE VATTENMÄT själva avläser sina vattenmätare. Vattenavläsningen sker liksom tidigare BÄSTA så att VATTENKONSUMENT kunderna själva avläser sina vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen anteckna den BÄSTA nuvarande VATTENKONSUMENT arställningen på Er vattenmätare mätarställningen på Er vattenmätare teckna avläsningsdatum på samt nedanstående att avläsningskort. Kom Vattenavläsningen även ihåg anteckna sker avläsningsdatum liksom tidigare samt så att kunderna sj underteckna kortet. Kortet klipps ut längs Vattenavläsningen den streckade sker linjen liksom och sätts tidigare i närmaste så att kunderna själva av e linjen och sätts i närmaste Därför ber vi Er vänligen anteckna den nuvarande mätars postlåda - kommunen betalar portot. Därför Ni kan ber även vi meddela Er vänligen mätarställningen anteckna den per nuvarande telefon mätarställnin ela mätarställningen per telefon på nedanstående avläsningskort. Kom även ihåg att antec till tekniska kansliet tel eller på via nedanstående e-post till avläsningskort. Kom även ihåg att anteckna av underteckna kortet. Kortet klipps ut längs den streckade l Om Ni önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren underteckna kortet. kan Ni Kortet ringa till klipps vattenverksskötare ut längs den streckade linjen o Ni ringa till vattenverksskötare postlåda - kommunen betalar portot. Ni kan även meddel Per-Erik Nordmyr, tel postlåda Ifall Ni - har kommunen flera vattenmätare betalar portot. får Ni Ni ytterligare kan även meddela mäta vattenmätare får Ni ytterligare till tekniska kansliet tel eller via e-post till ann avläsningskort från Tekniska kansliet, Om till tel. Ni tekniska 3479 önskar 136. kansliet hjälp tel. med 3479 att 136 avläsa eller vattenmätaren via e-post till anna-lena. kan Ni Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s Om Ni abonnenter. önskar hjälp med att avläsa vattenmätaren kan Ni ringa t. Per-Erik Nordmyr, tel Ifall Ni har flera va avläsningskort Per-Erik Nordmyr, från tel. Tekniska kansliet, Ifall Ni tel. har 3479 flera 136. vattenmä Om vi inte erhållit mätaravläsningskortet avläsningskort senast från Tekniska eller kommit kansliet, överens tel om eller kommit överens om Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter. mätaravläsning, faktureras förbrukningen Obs! enligt Detta uppskattning gäller ej Molpe baserad Vatten på föregående Ab:s abonnenter. attning baserad på föregående år. år. ljande fakturering. Avläsning som meddelats efter utsatt Om tid vi beaktas inte erhållit vid följande mätaravläsningskortet fakturering. senast mätaravläsning, Om vi inte erhållit faktureras mätaravläsningskortet förbrukningen senast enligt uppskatt eller Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen mätaravläsning, och faktureras uppmärksammar förbrukningen ev. läckage. enligt uppskattning ba ppmärksammar ev. läckage. Avläsning som meddelats efter utsatt tid beaktas vid följa Speciellt Ni som har äldre installationer Avläsning bör granska som meddelats rostangripna efter rördelar utsatt tid för beaktas att i tid vid följande fa stangripna rördelar för att i tid kunna förebygga läckage. Vi hoppas att Ni följer med vattenförbrukningen och upp Speciellt Vi hoppas Ni att som Ni följer har äldre med vattenförbrukningen installationer bör och granska uppmärksa rosta Vi tackar för hjälpen och önskar Er kunna en Speciellt trevlig förebygga höst! Ni som har läckage. äldre installationer bör granska rostangripn kunna förebygga läckage Tekniska kansliet Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! klipp ut! Vi tackar för hjälpen och önskar Er en trevlig höst! Tekniska kansliet MÄTARAVLÄSNING Konsumenten behåller klipp Tekniska ut! kansliet Konsumenten behåller klipp ut! Insänds denna till del vattentjänstverket Ifall Ni har två vattenmätare denna del MÄTARAVLÄSNING fyller Ni i uppgifterna för senast den: Insänds MÄTARAVLÄSNING den till andra vattentjänstverket mätaren nedan. Ifall Ni har två vattenmätare Insänds till vattentjänstverket Ifall Namn: Ni har två vattenmätare Namn: fyller Ni i uppgifterna för Namn: Namn fyller Ni i uppgifterna för senast den: den andra mätaren nedan. Adress: senast Adress: den: den andra mätaren nedan. Mätarställn.1 Namn: Namn Mätarställn.1 Namn: Namn Mätarställn.2 Adress: Adress: Mätarställn.2 Mätarnummer: Adress: Mätarnummer: Adress: Mätarställning: Mätarställning: Datum: / 20 Datum: / 20 Datum: / 20 Mätarnummer: Datum: / 20 Mätarnummer: Underskrift: Mätarställning: Mätarnummer: Underskrift: Mätarnummer: Mätarställning: Mätarställning: Mätarställning: PÅ DENNA DEL KAN Datum: / 20 Datum: / PÅ DENNA DEL KAN 20 NI ANTECKNA Underskrift: Datum: / 20 Datum: / Underskrift: NI ANTECKNA 20 MÄTARSTÄLLNINGEN Underskrift: Underskrift: MÄTARSTÄLLNINGEN FÖR ERT EGET BRUK! FÖR ERT EGET BRUK! 7 KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Adressaten betalar portot

8 Bygglov Tillsynsnämnden godkände följande ansökningar om byggnadslov och åtgärdstillstånd vid sammanträdet Byggnadslov Byggare Adress Lägenhet Ändamål Björkholm Stefan Korsbäck 1:142 Bastu Nygran Hans Korsnäs 9:87 Garage Åkersten M & Sandman P Korsnäs 12:140 Bostad, garage, bastu Lindström David o Nancy Molpe 4:187 Bastu Röj Lars Molpe 10:60 Förråd Häggård Tore Taklax 8:32 Ändr. plåthall/garage Sandholm Peter Taklax 11:64 Lagerhall Åtgärdstillstånd Stig Mattans Ab Harrström 1:25 3 rävhus till minkhus Harrström-Korsnäs fiskargillen Korsnäs Smf Båtramp Uusitalo Martin Korsnäs 5:74 Biltak Berg Bo Molpe 10:152 Ek.byggnad Lehto Pertti Molpe 12:42 Ek.byggnad Norrdahl Stefan o Sune Harrström 10:187 Flyttning byggnader Anmälan om åtgärd Yngve och Ann-Sofi Holmlund Molpe 12:58 Förråd/lada Inger och Ulf Juth Molpe 4:164 Inglasad terrass Timo och Eeva Ruutiainen Molpe 2:87 Lusthus Andelsbanken köper markområde i kyrkbyn Korsnäs Andelsbank har önskat köpa en del av Centrum RNr 33:17 i centrum av kyrkbyn. Markområdet på ca 1100m 2 är beläget mellan Korsnäs Andelsbank och Brandstationen på detaljplanerat område och ägs av Korsnäs kommun. Eftersom marken är på detaljplanerat område erfordras en detaljplaneändring. Enligt kommunens praxis svarar den som önskar planändring för alla kostnader som åsamkas en dylik. Tekniska nämnden har föreslagit att en planändring görs på Centrum detaljplaneområde och att Korsnäs Andelsbank svarar för alla kostnader som uppstår. Efter gjord planändring får banken köpa tomten för 4,50 / m 2. Kommunfullmäktige godkände att planändring görs, varefter banken får köpa ifrågavarande område. Avgiftsfria poliklinikbesök för veteraner Den gemensamma vård- och omsorgsnämnden i Malax har behandlat Vasa sjukvårdsdistrikts begäran om utlåtande gällande veteranernas poliklinikbesök på Vasa centralsjukhus. Klientavgiftslagen ger möjlighet till KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Vattentjänstverket Avtalskod Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE SVARSFÖRSÄNDELSE 8 nedsättning eller befrielse från avgifter, antingen på grund av betalningsförmåga eller vårdsynpunkt. Avgiften vid poliklinik är 25,60 euro. Äldrerådet i Korsnäs förordar att veteranernas poliklinikavgift ersätts av kommunen för Korsnäs del. Adressaten betalar portot KORSNÄS KOMMUN Vattentjänstverket Avtalskod SVARSFÖRSÄNDELSE Adressaten betalar portot Adressaten betalar portot Kommunstyrelsen beslutade att kostnaden för veteranernas poliklinikavgift vid Vasa centralsjukhus ersätts för Korsnäs del av kommunen. Ekostationen flyttad Ekostationen i kyrkbyn har förnyats och flyttat. Numera finns den i bortre änden av Sales parkeringsplats. Insamlingstunnorna har förnyats och tydliga skyltar för sortering finns.

9 Vänskapskortsverksamhet Korsnäs kommun går med i Vänskapskortverksamheten. Före Korsnäs har 10 kommuner gått med i systemet med vänskapskort. 518 vänskapskort har utdelats i grannkommunerna och 143 serviceproducenter medverkar i samarbetet. Med hjälp av Vänskapskortet underlättar man de utvecklingsstördas ekonomiska möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter som ordnas av allmänna, privata eller tredje sektorn. De behöver inte betala för två. De betalar sin egen inträdesavgift men assistenten har gratis inträde. Personer med utvecklingsstörning får själva påverka det som de vill ta del av. Men de får också information och idéer om olika fritidsaktiviteter. Vänskapskortet har även aktiverat frivilliga vänner eller stödpersoner till långtidsvänskap. Möjligheten att delta gratis i olika aktiviteter med den utvecklingsstörda gör det lättare för t.ex. studerande, arbetslösa och pensionärer att börja med och att kvarstå i sin stödpersonsuppgift. IDÈN MED Vänskapskort Vänskapskortsverksamhetens bakgrundsorganisation är Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Verksamheten finansieras av RAY och de kommuner som deltar med sina andelar. En person med utvecklingsstörning kan få ett Vänskapskort som berättigar hans/hennes stödperson till ett avgiftsfritt inträde till olika fritidssysselsättningar, om man har lyckats att ingå avtal med serviceproducenten. Vänskapskortsverksamheten delar ut och registrerar Vänskapskorten. Man ingår avtal med olika fritidsserviceproducenter och informerar om dessa för alla som får ett vänskapskort. Personer med utvecklingsstörning kan själva påverka vilka företag som man ska försöka ingå avtal med. På föreningens hemsida finns en uppdaterad listan på serviceproducenter som ingått avtal med Vänskapskortsverksamheten. Webadressen är: Kontakta Riitta-Liisa ifall ni har frågor om verksamheten! Riitta-Liisa Kangaluoma Verksamhetsassistent Vänskapskortsverksamheten , Men kortinnehavaren behöver inte ha en viss vän, stödperson eller assistent. Han/hon kan använda kortet med vem som helst som tar hand om, hans/hennes specialbehov just den gången. Den kan också vara t.ex. mamma, pappa, syskon, någon annan släkting eller personal i boendeenhet, dagsverksamhet, skola eller daghem. Assistenten kan variera olika gånger. Vem kan få Vänskapskort? Vänskapskortet innehas av en person med utvecklingsstörning. Det finns ingen åldersbegränsning i möjligheten att få Vänskapskort. Kortinnehavaren kan vara en baby, barn, ung eller vuxen människa eller åldring. Men hemkommunen måste vara med i verksamheten och man måste ha diagnostiserad utvecklingsstörning eller autism. Vi samarbetar med kommunernas socialarbetare och kollar om kortansökare är klient till socialen och om han/hon faktiskt har utvecklingsstörning eller autism. Kortet är den utvecklingsstördes privata och denna kan själv välja vem han eller hon tar med som assistent. Detta gör det lättare för den utvecklingsstörde att delta i olika evenemang då assistenten kan variera. - Det syns dessutom inte alltid utåt att man är utvecklingsstörd, hälsar äger Riitta-Liisa Kangasluoma, verksamhetsassistent. Men eftersom endast utvecklingsstörda kan få ett vänskapskort, blir det samtidigt ett slags bevis att personen har rätt till en assistent och inte bara försöker smyga in någon gratis. Vänskapskortsverksamheten samarbetar med olika organisationer och koordinerar samarbete mellan den allmänna, privata och tredje sektorn. Gäller från nyåret Vänskapskortsverksamheten finansieras huvudsakligen av PAF, men förutsätter samarbete med kommuner. Kommunstyrelsen beslutade att Korsnäs kommun deltar i vänskapskortsverksamheten. Kortet börjar gälla från för Korsnäsborna. Serviceproducenter i Vasanejden: Molpe uf r.f. Harrström u & nf Malax-Korsnäs medborgarinstitut Åminne folkpark r.f. Malax Brinkens museum, Malax Kvarkens båtmuseum, Malax Järnåldersleden, Övermalax Fäbodstigen, Mmalax Sockenmagasinet, Malax Långforskvarn, Malax Stundars, Solf Wasa teater Vasa stadsteater Kinocity/Gloria Hockey-team Vasa Sport Expo Österbotten Sensoteket i Vasa Österbottens museum och Terranova Badet Tropiclandia Nöjesparken Wasalandia Vasa bil- och motormuseum Kuntsi museum för modern konst Tikanojas konsthem Sundom museum Gamla Vasa museum/wasastjernas museum Vasa konsthall Nelin-Cronströms konsthem Nándor Mikola - akvarellsal 9 Vasa stadsorkester

10 Fladakartering på Halsön I sommar har Forststyrelsen undersökt fladorna på Korsnäs skärgårds Natura 2000-område. Man har tagit reda på var fladorna finns och i vilket utvecklingsstadium de är. Samtidigt har man undersökt i vilket skick mynningströsklarna är och vilka växter som växer i fladorna. Man har också identifierat förflador, d.v.s. vikar som ännu är djupa och har fritt vattenflöde, men som med tiden kommer att utvecklas till flador. Undersökningen görs för att identifiera restaureringsbehov och för att man i framtiden ska ha underlag för markplaneringen. Resultaten behövs också då man under de närmaste åren kommer att göra en skötsel- och användningsplan för Korsnäs skärgård. Fladorna i Korsnäs skärgård är i allmänhet i gott skick. Speciellt på Halsön finns fina flador i olika utvecklingsstadier. Växtligheten är riklig och ger skydd åt fiskyngel och bottendjur. Även fåglar trivs i fladorna där de finner skydd och mat i mängder. Områdets flador har i regel mynningströsklar som består av stora stenar. Arbetet har gjorts som en del av projektet FENIKS III, vars huvudmål är att förbättra naturturismens förutsättningar i världsarvet Kvarkens skärgård. I det ingår att göra skötsel- och användningsplaner för skärgårdens naturskyddsområden, där man bl.a. fastställer hur området kan användas för allmänhetens rekreation och turism. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm och Vörå-Maxmo. Nina Överholm I skyddade vikar bildar kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) täta ängar. Vikar med rödsträfse-ängar är i allmänhet viktiga för fiskarnas förökning. Fakta om flador Flador är grunda havsvikar med en bottentröskel i mynningen som begränsar vattenutbytet i viken. Till följd av landhöjningen förändras de ständigt och förvandlas långsamt via olika mellanstadier till glon som bara har kontakt med havsvattnet vid storm eller extremt högvatten. De har tre egenskaper som gör dem viktiga för skärgårdens växter och djur: varmt vatten, mycket näring och en lugn, skyddad miljö. Samtidigt är de mycket känsliga för förändringar, t.ex. muddringar och skogsdikningar. 10 Halsöns steniga flador är en viktig del av skärgården där fisk och fåglar finner skyddade levnadsmiljöer.

11 Världsarvskryssning och vandring på Molpehällorna Varje höst ordnas världsarvsdagarna, ett evenemang som uppmärksammar att Kvarkens skärgård år 2006 infogades på UNESCOs lista över världsarv. I höst valde Korsnäs att uppmärksamma dagarna med en utfärd för allmänheten till Naturstationen Molpehällorna lördagen den 5 september. Båttransporten sköttes av Peter Björkqvist, som också ordnade flera utfärder under Korsnäsveckan i somras. Morgonen var blåsig, men väderleksrapporten utlovade bättre väder till eftermiddagen, så allt som allt var det ett trettiotal personer som vågade sig ut i två omgångar. Framme på Molpehällorna bjöd kommunen besökarna på kaffe och bulle inne i naturstationen. Där fick gästerna också möjlighet att ta del av Närpesfotografen Tommy Vikars naturbilder. Speciellt intressanta var havsörnsbilderna, vilka också var de som krävt mycket tålamod innan de fastnade. Efter en välkomsthälsning av fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren blev det tillfälle att gå upp i tornet och bekanta sig med utsikten. Blåsig vandring Därefter vidtog sällskapet en vandring längs naturstigen. De som var utrustade med ordentliga skodon fortsatte ut till minnesbåken, eftersom stigen var rätt vattendränkt på sina ställen. Läraren Petter Eklund, som deltagit i Kvarkenrådets fortbildningsdagar om världsarvet, fungerade som guide. Naturfotografen Tommy Vikars från Närpes hade ställt ut naturbilder inne i naturstationen. Fotografierna finns även till salu via hans hemsida. Väl åter vid stationen väntade Camilla Backlin-Björkqvist med sina Hällsmörgåsar, som kunde avnjutas till tonerna av Jonatan Bonns dragspel. Lämpligt till hemfärden mojnade vinden och resan tillbaks gick utan problem. Slutbetyget blev en trevlig dag mitt ute i Kvarkens världsarv speciellt för förstagångsbesökarna. Läraren Petter Eklund berättade om den unika naturen på de blåsiga Molpehällorna. 11

12 Heidi Lindholm tog FM-guld i mångkamp IF Länkens Heidi Lindholm från Korsnäs vann finska mästerskapen i 7-kamp som arrangerades i Kuusankoski Heidi tävlar i klassen damer 19 år. Det var Heidis första FM-medalj så det kändes verkligen skönt att stå överst på prispallen, säger Heidi. Den totala poängskörden i mångkampen blev poäng. Många personliga rekord gjordes under de två tävlingsdagarna; 100 m häck 16,18, höjd 142, kula 9,66 (PR), 200 m 27,10, längd 5,00 (PR), spjut 36,30 och 800 m 2.32,11. Guldmedaljen gav ännu mera motivation att träna hårdare och resultatet berättigar Heidi att tävla nästa år i damernas Kalevan Kisat (FM). Heidi har dessutom en sjunde plats från FM för D-19 år på 100 m häck. Roger Lindholm Fyren har under våren och sommaren arrangerat 4 terrängtävlingar och 10 st klubbtävlingar. De aktiva har under sommaren deltagit i många distriktstävlingar, DM och SFI mästerskap, områdesfinal och FM tävling. Sommarens klubbtävlingar har lockat sammanlagt 81 deltagare. Den sk. pokalgränsen avklarade 41 juniorer. Föreningens medaljskörd blev totalt 9 DM-medaljer. Dessutom tog Nathalie Nystrand fina FM placeringar i 14 årsklassen. Hon blev 11:e på 100 m och 5:e på 300 m. I områdesfinalen för F-12 år segrade Felicia Åbacka på 200 m och 1000 m. Nya klubbrekord har gjorts av Nathalie Nystrand på 100 m 13,27 och på 300 m 42,73 i klassen F-14 år. Felicia Åbacka har gjort klubbrekord i klassen F-12 år på 60 m 8,58, 600 m 1.50,93, 1000 m 3.21,47 och på 200 m 28,87. Kvällens pristagare Många pris utdelades under avslutningskvällen. Fyren bästa priset (Korsnäs Andelsbanks pris) utdelades till Nathalie Nystrand och Felicia Åbacka. Fyrens hederspris fick Amanda Karlsson och Christoffer Törnroos. DM-medaljörer under säsongen var Nathalie Nystrand, Felicia Åbacka, 12 Heidi Lindholm högst på prispallen i mångkamps-fm. IF Fyrens friidrottsavslutning på Waterloo Fyrens pristagare sommaren 2009 fr. vänster Christoffer Törnroos, Amanda Karlsson, Daniella Lassas, Felicia Åbacka, Nathalie Nystrand och Julia Lindholm. Jessica Strandholm och Christoffer Törnroos. Tränarpriset gick i år till Tore Nystrand och Mats Åbacka. Två duktiga medhjälpare till Team René. Team René med tränaren René Michelsson har många lovande juniorer i sin träningsgrupp. Fyren hoppas att flera juniorer vill börja träna och till detta behövs även fler tränare. ÖID och SFI har olika tränarutbildningar. I vinter kommer en barnledarutbildning att ordnas i Malax. Fyren hoppas att några föräldrar visar intresse och deltar i denna kurs. Anmälningar kan göras till någon i sektionen: ordförande Alf Strand- holm, Roger Lindholm, René Michelsson, Tore Nystrand, Agneta Granskog, Agneta Nordmyr, Kent Höglund eller Caroline Åbacka. Text: Roger Lindholm Foto: Agneta Granskog Resultat från skolmästerskap i Borgå Flickor B Nathalie Nystrand 2:a 300 m, 3:e 80 m Flickor C Felicia Åbacka 1:a 60m, 1:a 800 m, 4:e höjd.

13 Team Hurrit på topp Den här säsongen har det gått väldigt bra för Fredrik Sten och de andra i Team Hurrit Racing. Från januari till september har de haft totalt 45 pallplaceringar.team Hurrit är fabriksteam åt Yamaha Finland. Skoterdragracing delas in i fyra klasser. I standard 600 och 800 klasserna får man endast ändra på utväxlingen och variatorbestyckningen; allt annat ska hållas i originalskick. I pro stock är trimning tillåtet, men man får inte använda turbo eller lustgas och minsta tillåtna vikt är 275 kg med förare. I Top Fuel klassen är allt tillåtet. Här kör man tills det går sönder och så läitar man opp välkan gräjor. Den augusti ordnades skoterdragracing i Alahärmä vid Powerpark. Tävlingen ingick i FM och EM. Där tog Team Hurrit 11 pallplaceringar. Bäst gick det för Fredrik Sten som vann Top Fuel klassen med EMstatus. På frågan om han visste att han vann när han korsade mållinjen, svarade Fredrik: - Jag visste det skulle gå bra redan när det blinkade i startlampan. Reaktionstiden var bara 0,18 sekunder och skotern kändes som dynamit. 60 fot (18,288m) avverkades på 1,28 sekunder och 150 meter gick på 4,54 sekunder med en sluthastighet på 181,62 km/h. Detta var även den snabbaste repan som kördes den helgen. - Tå e gar såde hårt je e nästan så e buri var otäkt, tyckte Fredrik och då är han inte den som sprakar till i första taget. Finaldraget kördes mot Mårten Ruchfelt från Kirkenes/Norge. Norrmannen hade tyvärr motorproblem i starten, så Fredrik skulle gärna köra mot honom igen när allt funkar som de ska. Den oktober körs säsongens sista grästävling i Verdal/Norge. Då har de chans att mötas igen. Fredrik och Kaj Rabb åker dit och försvarar de finländska färgerna. Dan Berg och Mårten Ruchfelt är de hårdaste motståndarna i Top Fuel klassen. Fredrik Stens finaldrag i Alahärmä, vilket resulterade i seger. Lustgas ger extra kick Skotern som Fredrik Sten kör är en Yamaha RX1-03, 1000 cc - med turbotrycket på max och lustgas - ger den ca 400 hk. Skotern väger 270 kg + föraren på startlinjen. I mattan som driver skotern framåt sitter 360 st 35 mm spikar och då slirar e it na tå man stöiter vippon i bottnin. Team Hurrit kör tävlingar i Finland, Sverige och Norge. Alla tävlingar är öppna för alla som vill vara med. Det blir 6-7 tävlingar per år, både på snö och gräs. Totalt ordnas ca 10 tävlingar per år. På tävlingarna är det fin stämning och alla hjälper varandra ända tills man står på startlinjen. Vilka inställningar Fredrik har på skotern berättar han inte ens åt mig, men behöver jag en variator på en tävling är det bara att låna. Är du intresserad att börja med skoterdragracing är det bara att ta kontakt med någon i Team Hurrit, så berättar de gärna hur man kommer igång. Utgångskostnaderna är ca 3000 för en skoter i standardklass och 1000 för reservdelar och licenser. Text: Tommy Ekström Foto: Ann-Sofi Sten Team Hurrit Racing Fredrik Sten Top Fuel Korsnäs Kim Sebbas Top Fuel Karperö Stefan Norrdahl Pro Stock Harrström Aslak Nittyvuopio Pro Stock Karigasniemi Anders Österåker Standard 800cc Replot Kaj Rabb Standard 800cc Kuni Stig-Erik Herrgård Standard 600cc Grönvik Team Hurrit består av fr. v. Stig-Erik Herrgård, Kim Sebbas, Fredrik 13 Sten, Stefan Norrdahl, Kaj Rabb och Anders Österåker.

14 Korsnäs Mine Center arrenderar mark för besökscenter Kommunfullmäktige godkände ett arrendekontrakt med Korsnäs Mine Center rf. Kontraktet är på 20 år med början och gäller till Korsnäs Mine Center r.f. har anhållit om att få arrendera mark vid f.d. gruvan runt matsalsbyggnaden och kontorsbyggnaden för det planerade besökscentret. Planerna är under arbete och för att centret skall kunna förverkligas erfordras understöd och bidrag från olika finansieringskällor och för understödsanhållan erfordras ett preliminärt arrendekontrakt, som träder i kraft vid förverkligandet av museet. Planerna är ännu i sin linda, men tanken på att också utnyttja kontorsbyggnaden i något skede finns också. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att sälja matsalsbyggnaden vid gruvan till Korsnäs Mine Center r.f. för en symbolisk summa om 1 euro. Vid gruvområdet planeras ett kommande besökscenter. Nödutgångarna i skick Om man använder sovrum i andra våningen ska det alltid finnas en nödutgång. Har man en öppen vindstrappa räcker det inte fast det finns en balkongdörr. Grundprincipen är att det ska finnas två av varandra oberoende utgångsmöjligheter. Den andra utgången kan vara ett öppningsbart fönster med fasta vreden. Utanför fönstret ska det finnas en stege ned till markninvå. Ifall den som använder sovrummet av någon anledning i en nödsituation inte klarar av att använda nödutgången borde den göras mera ändamålsenlig. Ett annat alternativ är att flytta till sovrum i nedre våningen. Kontrollera om dina nödutgångar är funktionsdugliga och se till att brandvarnare väcker dig så du hinner ut om bostaden fylls av rök. Österbottens räddningsverk Korsnäs enhet Tel Nya reklamtavlor för Harrström by Harrströms ungdoms- och hembygdsförening har satt upp två nya reklamtavlor invid Strandvägen norr och söder om byn. Tavlorna föreställer Harrström by med ån, stenbron och väderkvarnar. Motivet har designats av Ingvald Korsman och tavlorna är målade av Johnny Sjöblom.

15 Korsnäs hembygdsförening på föreningsfestival Korsnäs hembygdsförening deltog aktivt i den femte finlandssvenska föreningsfestivalen - Festival som gick av stapeln i Vasa. Festivalen turnerar mellan Åbo, Helsingfors och Vasa. Årets lokalarrangör i Vasa var Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f. Närmare 400 personer från hela svenskfinland deltog i föreläsningar, utställning på torget, i scenprogram och i en festmiddag i 30-talsstil. Mannekänger och demonstrationer Under lördagen den 12.9 hade Korsnäs Hembygdförening ett eget bord på torget där man visade upp konsten då tre damer samtidigt stickar på en Korsnäströja. Besökare fick också köpa mönster, färdiga Korsnäsprodukter och gissa på vad gamla föremål kunde ha använts till. På scenen i Rewell Center visade hembygdsföreningen upp vackra dräkter ut sin textilsamling. Text: Korsnäs hembygdsförening Bilder: öp.fi:s bildarkiv Hembygdsföreningens medlemmar visade upp dräkter ur föreningens textilarkiv. Inga-Britt Mannfolk intervjuas om föreningens verksamhet av konferencier Hippi Hovi. Vid hembygdsföreningens bord på Vasa torg fick besökarna gissa på gamla föremål eller köpa Korsnäsprodukter. 15

16 Scouterna på läger vid Klippan Ett gäng glada scouter med ledare från Korsnäs tillbringade en av de fina helgerna i augusti på läger vid lägerområdet Klippan i Munsala. Scouternas lotteri Till förmån för detta ordnades ett lotteri och följande vinster lottades ut: Viking Line kryssning: Olivia Gästgivars. Tröstepriser till Leif Riddar, Lis- Britt Södergran, Britta A Nyfors, Ann-Christin Lindström, Lilly Rusk, Krister Sjögren och Gudrun Holm. Korsnäs Scoutkår tackar för ert visade intresse och önskar en god fortsättning på hösten. Lis-Britt Södergran Foto: Peter Åbacka Från vänster bakre raden: Johanna Nylund, Nico Riddar, Sanna Lind, Sharon Blomqvist, Hugo Mylläri, Nico Saartenoja, Robin Österberg, Hong Nguyen Från vänster främre raden: Linda Westman, Rebecka Westerdahl, Christoffer Törnroos, Sture Södergran, Kim Haga och längst fram Alfred Riddar. Österbottens vackraste vedapino Vasabladet har under sommaren ordnat en läsartävling om den vackraste vedapinon i Österbotten. I den omröstning som hölls bland de 92 inlämnade bidragen, föll flest röster på Ralf Nylunds vedapino i Harrström. Vedapinon finns till påseende i Harrström mitt i byn. Text o foto: Lis-Britt Södergran Johanna Nylund och Christoffer Törnroos leker i linbanan under översikt av Peter Åbacka. 16 Ralf Nylunds vedapino i Harrström är Österbottens vackraste, anser Vasabladets läsare.

17 Vandringsleden på Harvungön förbättrad Vandringsleden vid Hamnträsket på Harvungön har under sensommaren fått ett tillskott i form av en grillplats. Fågeltornet, fisktrappan och grillplatsen är nu färdigt byggda och det finns möjlighet för alla intresserade att ta sig dit för att beundra den fina naturen. Ta med grillkorv med tillbehör och slå er ner vid grillplatsen.ved finns på plats. Vandringsleden startar från fiskarhuset Aina på södra delen av Harvungön. Uppe vid Hamnträsket fortsätter vandringsleden ut till stranden västanpå. Leden är märkt med röda och blå band. Hela vandringsledens totala längd är ca 2 km. Ha en trevlig stund uppe vid Hamnträsket. Vid frågor ta kontakt med Ralf Nylund tel Text o foto: Lis-Britt Södergran 5 Karta över vandringsleden på Harvungön. 5 Utkikstornet vid Hamnträsket. 6 Grillplatsen vid Hamnträsket. 17

18 Ungdomsutbyte i 31 år LC Korsnäs har deltagit i Lions-ungdomsutbyte under en lång tid och har totalt skickat ca 35 ungdomar ut i världen. Denna sommar samlades sex stycken av oss ute i Harrström skärgård. Från vänster räknat i åldersordning: Linnéa Södergran, Linda Norrgård, Lotta Södergran och Katarina Söderlund som alla besökt USA. Följande i raden är Lisa Gaulke hemma från Iowa, numera bosatt i Kansas City. Lisa var utbytesungdom i Harrström för exakt 30 år sedan och är nu tionde gången i Finland på besök. Den sista i raden, Lis-Britt Södergran skickades till USA från LC Korsnäs för 31 år sedan. Stipendieansökan till Korsnäs Lions Club Ungdomsfond Kan sökas av mantalsskrivna studerande från Korsnäs, som går i skolor utanför Korsnäs eller Petalax. Namn Adress Personsignum Skola Kontonummer Ansökan inlämnas senast till LC Korsnäs/Lis-Britt Södergran Kyrkobyvägen 179, Korsnäs. Förfrågningar per tel LIONS UNGDOMSUTBYTE Nu är det dags för alla ni intresserade ungdomar i åldern år att söka till ungdomsutbytet inför sommaren Intresserade bör kontakta Bengt Holtlund tel senast KNORRLUND Knorrlund-lotteriet har nu startat och lotterna säljs fram till december. Vinnarna meddelas i december i Korsnäs- Nytt. JULKONSERT Årets Lions Julkonsert ordnas detta år söndagen den 20 december kl i Korsnäs Kyrka. Ansökningsdags för stipendier Stipendier för höstterminen 2009 beviljas av kommunstyrelsen i november. Silverbergs stipendiefond Fonden beviljar stipendier till studerande vid Åbo Akademi. Från och med i höst godkänns även studerande vid Yrkeshögskolan Novia, eftersom den numera är en del av Åbo Akademi. Kommunens stipendiefond Fondens syfte är att stöda elever som deltar i högskole- och yrkeshögskoleutbildning i hemlandet. Sista ansökningsdag för hösten stipendier ur stipendiefonderna är Ansökningsblanketter och regler för stipendiefonderna hittar Du på kommunens hemsida Posta Din ansökan i god tid till oss! 18

19 De äldres dag KLÄDINSAMLINGEN åter öppen vid Gruvan Hela och rena kläder, skor, sängkläder mm. tas emot TISDAGAR KL Fredagen den 9 oktober 2009 kl. 13:30 på Korsnäs Lågstadieskola Festtal av Ole Norrback Anita Ismark håller kommunens hälsning Ann-Sofi Smeds-Nylund berättar om Äldrecentrum Österbotten Arne Huhtaoja informerar om rehabilitering för äldre från och med tisdagen den 13 oktober till och med tisdagen den 1 december. Baltikumvännerna r.f. Bjarne Mitts föreläser i Korsnäs Korsnäs företagare ordnar höstmöte på Andelsbankens klubblokal kl Bjarne Mitts, VD i Rettig Group Oy Ab, kommer och berättar om sin erfarenhet ute i värden och om de företag som han verkat i. Bjarne har ju sina rötter från Övermalax och Molpe och är mycket världsvan. Alla är välkomna Styrelsen Motionskväll i Korsnäs onsdag kl Deltagaravgift 2 Kaffeservering Kaffeservering informerar om rehabilitering för äldre Huhtaoja Arne De äldres dag Lågstadieskola 9 oktober 2009 kl. 13:30 på Korsnäs den Fredagen Festtal av Ole Norrback Anita Ismark håller kommunens hälsning Ann-Sofi Smeds-Nylund berättar om Äldrecentrum Österbotten Andakt av Guy Kronqvist Andakt av Guy Kronqvist Korsnäs kommun Arr. Korsnäs församling 2 Deltagaravgift Arr. Korsnäs församling Korsnäs kommun Fritidskansliet i Korsnäs arrangerar en motionskväll vid kby skola med bl.a. följande program: YOGA (poweryoga) En kraftfull,svettig och fysisk yogaform.powery oga=styrka,balans,rörlighet,smidighet o andning med Kurt Öhman SITTGYMNASTIK O INOMHUSBOCCIA med Arne Huhtaoja BLODTRYCKSMÄTNING GÅNGTEST, 2 km snabb promenad SERVERING, kaffe, saft och semla för alla deltagare Kom gärna med på motionskvällen. Bland alla deltagare utlottas ett par Adidas träningsskor (värde ca 130 ). Obs! Kom gärna sportklädd och ta med innegympaskor. VÄLKOMNA! 19

20 Aktuella kurser och föreläsningar Höstens kursverksamhet har redan börjat men ännu hinner ni med. Läs igenom kursprogrammet och se vilka kurser och föreläsningar som ordnas i olika byar. Ring gärna och hör er för om lediga platser. Observera att vi vill ha förhandsanmälan till alla kurser och föreläsningar helst en vecka före kursstart. Vi har i höst tagit i bruk ett nytt system som också gör det möjligt att anmäla sig via Internet på adressen: www. malax.fi Vi rekommenderar alla som har möjlighet att använda sig av nätet, men det går naturligtvis också som tidigare att ringa mi-kansliet, tel och eller skicka e-post: Vänkurs Omsorgscenter Buketten, Korsnäs torsdag kl Marina Barkar Vänner och goda relationer är av stor betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Via Röda Korsets vänverksamhet kan du ge en stund av din tid och lindra en annan människas ensamhet genom att bli vän och stödperson t.ex. till en åldring, handikappad eller invandrare. Du kan delta i kursen utan att förbinda dig att bli aktiv vän. En uppföljningskväll hålls på vårterminen enligt överenskommelse med deltagarna. Avgift: 15. Anmälan senast Att leva nära demens Medborgarinstitutet i Petalax tisdag kl Ulla-Maj Salin Föreläsning om sjukdomen demens och dess uttryck, hur man bemöter dementa och hur man stöder anhöriga och vårdare. Vilka är kraftkällorna för dem som lever i närheten av demens? Hur orkar man vara positiv och känna meningsfullhet i arbetet och i vardagen? Avgift: 10. Anmälan senast Bra och dåliga verktyg i fostran Medborgarinstitutet torsdag kl Pamela Anttila Det finns ingen patentlösning eller enkel formel för föräldraskap. Vi måste alla hitta vår egen stil som passar oss, våra barn och vår situation. De strategier eller verktyg som vi använder har vi fått av våra föräldrar och andra vuxna omkring oss. Vi har de verktyg som behövs för att bli bra föräldrar, det gäller bara att hitta dem. Avgift: 10. Anmälan senast Kan färger göra eller förstöra? Molpe skola Eivor Nygård måndag kl Kom och upplev en kväll med roligt och tokigt om färger och stil. Du får tips och råd om vilka kläder och färger du ska välja för att bli till din fördel och framhäva din personlighet och stil. Avgift: 5. Anmälan senast Vems är tiden? Min, familjens eller någon annans? Korsnäs skola Leif Westerlund tisdag kl De flesta undersökningar visar att finländarna sätter familjen på första eller andra plats när det gäller vad som är viktigast i livet. I verkligheten är det ofta så att vi kämpar med ett ständigt dåligt samvete för att vi inte kan ge familjen den prioritet vi vill. Vi vill och vi kan men hur ska vi göra för att kunna prioritera som vi önskar. Avgift: 10. Anmälan senast Känn din marknad Kommungården i Korsnäs onsdag kl Håkan Westermark Marknadsföring för företagare. Vem är mina kunder och hur når jag ut till dem? Hur får jag information om min marknad och vilka verktyg ska jag använda för att skapa kontakter? Avgift: 10. Anmälan senast Inför vårterminens planering efterlyser vi önskemål om kurser och personalfortbildning. Tipsa oss gärna om intressanta föreläsare och nya kursledare i olika ämnen. Ta kontakt med mi-kansliet, tel och vi försöker efter bästa förmåga tillgodose era önskemål. 20

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl. 13.01 av

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Korsnäs lantdag. Nr 5 / 2009 28.8.2009. Från Årets Kulturbärare till Amerikabilar och hemmabyggen på den soliga lantdagen i Korsnäs.

Korsnäs lantdag. Nr 5 / 2009 28.8.2009. Från Årets Kulturbärare till Amerikabilar och hemmabyggen på den soliga lantdagen i Korsnäs. Nr 5 / 2009 28.8.2009 Korsnäs lantdag Från Årets Kulturbärare till Amerikabilar och hemmabyggen på den soliga lantdagen i Korsnäs. Läs mer på sidorna 3-5 Studiebesök till Väståboland Förtroendevalda och

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Årets företag - Multitronic Oy

Årets företag - Multitronic Oy ORSNÄS Nr 1 15.2.2013 Årets företag - Multitronic Oy Korsnäs företagare utsåg Multitronic Ab till årets företagare. Företaget som grundades i Korsnäs 1995 verkar i dag på tre ställen i Vasaregionen och

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6

Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6 Känguru 2010 Ecolier (klass 4 och 5) sida 1 / 6 NAMN KLASS/GRUPP Poängsumma: Känguruskutt: Lösgör svarsblanketten. Skriv ditt svarsalternativ under uppgiftsnumret. Lämna rutan tom om du inte vill besvara

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4

Nr 2 / 2010 26.3.2010. Årets företagare. Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 Nr 2 / 2010 26.3.2010 Årets företagare Dan-Erik Karlsson från Taklax är årets företagare i Korsnäs. Läs mer på sid 4 K 5 - Ett år av verksamhet! Vårt samarbetsområde för social- och primärhälsovård grundades

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap

SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby. Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap SFIM i cykling 17-18.8.2013 i Nykarleby Svenska Finlands Idrottsförbund med Nykarleby Cykelklubb som lokal arrangör inbjuder till förbundsmästerskap i cykling 2013 Nykarlebyloppet 18.8.2013 Nykarleby Cykelklubb

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Informationsbrev om OL-Academy!!

Informationsbrev om OL-Academy!! NR 1 2012 Informationsbrev om OL-Academy!! Hej på er! Nytt år och nya möjligheter. Jag skall i detta informationsbrev som kommer att utkomma 1ggr/månad till studenter och andra personer kopplade till vår

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Nr 6 10.10.2014

ORSNÄS. Nytt. Nr 6 10.10.2014 ORSNÄS Nr 6 10.10.2014 Korsnäsbor på Åland Två busslaster med Korsnäsbor och andra österbottningar deltog i Mathantverksprojektets studieresa till Skördemarknaden på Åland i mitten av september. Resenärena

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se

SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se SPIKVERKS-bladet Nr 178 2007-12-01 Hemsida: www.spikverket.se RAPPORT FRÅN ÅRSSTÄMMAN (25 oktober 2007) Som vanligt var Spikverkets Årsstämma livlig och debattglad. De boende fortsätter att visa starkt

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00

HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI MIDSOMMAR PÅ HAMMARBO LÖVNING KL. 11.00 STÅNGRESNING KL. 15.00 Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI ÄR STÄNGT 18 JULI 2 AUGUSTI UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT STYRELSEN BEVILJAR STÄNGNINGEN BYGGNADSTEKNISKA KANSLI INFORMERAR! SEMESTER

Läs mer

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012!

Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Sista anmälningsdagen: 15.3.2012! Scoutläger 29.7-5.8.2012 Lägerstabens hälsning Moi! Här har du ett litet häfte för att bekanta dig med det tuffaste som händer nästa sommar, dvs scoutlägret Mondo! Ett

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

GULLRINGSNYTT april 2010

GULLRINGSNYTT april 2010 GULLRINGSNYTT april 2010 Lokal information sammanställt av Gullringens Bibliotek & Bygdekontor Extra resurs till Bygdeföreningen I början på året fick Gullringens Bygdeförening ett tillskott i form av

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014

LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 LAGSTADS SKOLAS FRITIDSVERKSAMHET FÖR LÅG- och HÖGKLASSERNA LÄSÅRET 2013 2014 Bästa elever och föräldrar, På din fritid har Du som elev möjlighet att delta i olika aktiviteter och mångsidig verksamhet

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd

Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd ORSNÄS Nr 2 22.3.2013 Full fart och glada miner när Taklax bjöds på Ett riktigt fynd Taklax Uf har fått ny styrelse och ordförande. Nu är föreningen på gång med nya aktiviteter. Först ut på scenen stod

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Bakgrund Bakgrunden är KulturÖsterbottens projekt Österbottniskt 1900-tal (2001-2002) som strävade efter att lyfta fram närhistorien i skolan och därmed

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

Molpe paviljong. Nr 3 / 2010 21.5.2010

Molpe paviljong. Nr 3 / 2010 21.5.2010 Nr 3 / 2010 21.5.2010 Molpe paviljong Molpe paviljongområde står färdigt för användning året runt efter 1000-tals och åter 1000-tals talkotimmar. Läs mer på sid 19 Anitas ruta Resultatet uppgår till 955.334,81

Läs mer

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015!

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Seniorer & Veteraner Gevär 6,5 22 23 augusti 2015 Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i banskytte 2015! Kristinehamns skytteförening

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 12 21 november 2011 Närvarande: Caroline Ekblad, Hanna Olin Petersson, Kristina Frisell, Konrad Ekenberg, och

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer