PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011"

Transkript

1 PROTOKOLL för Kvarkens världsarvsdelegations möte 3/2011 Tid: fredagen den 9 september 2011 kl Plats: Österbottens förbund, 2 vån., Sandögatan 6, Vasa 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl av viceordförande Kari Hallantie. Filmen Höga Kusten/Kvarkens skärgård producerad av Kvarkenrådet i projektet VIS 63 N visades. Kommunerna har fått varsitt exemplar av filmen. Vid behov kan den även lånas från Forststyrelsen. 2 Konstaterande av närvarande Följande medlemmar konstaterades vara närvarande: Saini Heikkuri-Alborzi, Österbottens förbund Rurik Ahlberg, Korsholms kommun Ralf Sjöberg, Korsnäs kommun Veli-Matti Laitinen, Vasa stad (fram till 7 ) Jarkko Hirvelä, Trafikverket Erkki Laakso, Österbottens turism Annika Harjula-Eriksson, Museiverket Kari Hallantie, Forststyrelsen (vice ordförande) Pekka Haapanen, Vasek Alf Doktar, Björkö skifteslag Christel Holmlund-Norrén, Norra Vallgrunds samfällighet och Södra Vallgrunds skifteslag Rolf-Erik West, Bergö skifteslag Måns Holming, Molpe bys skifteslag Mikael Norrgård, Österbottens svenska producentförbund Frånvarande medlemsorganisationer konstaterades vara frånvarande: Malax kommun Vörå-Maxmo kommun Geologiska forskningscentralen Österbottens museum/terranova Södra Österbottens ELY-central Replot bys samfällighet Sundom samfällighet Maxmo skärgårds samfälligheter Vasa miljöförening r.f. Ostrobothnia Australis r.f. Övriga närvarande: Marika Granlund, Forststyrelsen, sekreterare Susanna Ollqvist, Forststyrelsen, föredragande Susanna Pajakko, Forststyrelsen, föredragande Kenth Nedergård, Österbottens turism, föredragande Världsarvsdelegationen konstaterades vara beslutsför.

2 3 Godkännande av föregående mötes protokoll (Bilaga 1) Föregående mötes protokoll justerades och godkändes. 4 Rapport från sommaren som gick i världsarvet (bilaga 2) och Kenth Nedergård Sommarens verksamhet och evenemang presenteras. Turismföretagarna har i allmänhet varit nöjda med säsongen och vill fortsätta nästa säsong. Kryssningarna har gått bra och även nya koncept som paddling och guidade vandringar i Björköby har lockat kunder. Ingves satsning på bussturer till Svedjehamn fick en försiktig start, endast en tur blev av. Trots det är Ingves intresserade av att fortsätta nästa år. Verksamma infopunkter i sommar har varit Havets Hus, Svedjehamns infopunkt och Molpe infopunkt/strandgumman, Terranova och Vasa turistbyrå. Havets Hus har haft färre besökare än tidigare (2110 st), men folk har speciellt kommit för att få information, broschyrer och kartor. I Svedjehamn har personalen rört sig på området och aktivt tagit kontakt med besökarna, 3534 st. Saltkaret hade besökare i juni-augusti. Trafiken vid infopunkten i Molpe har varit något lugnare än tidigare år, ca 1000 besökare. Infopunkten i Bergö har inte haft öppet. Media har också besökt världsarvet, bl.a. SVT:s På Spåret och tidsskriften Båtnytt, med inriktningen hur man kommer med båt från svenska sidan. Världsarvsveckan konstaterades vara en besvikelse med ca 400 deltagare på de olika evenemangen som ordnades av 12 olika organisationer. Kryssningsföretagarna var ändå i det stora hela nöjda. Marknadsföringen kunde ha varit bättre. Världsarvsveckan inföll i år liksom ifjol samtidigt som Sinne-veckan i Vasa. Susanna Ollqvist efterlyste förslag på hur veckans besökarantal skall ökas och ärendet diskuterades. Världsarvsdelegationen föreslog bl.a. att världsarvsveckan ska ha ett huvudevenemang, t.ex. fredsmaraton, att evenemanget ska tidigareläggas, riktas till skolor, ha aktiviteter för familjer, samt se till att det inte krockar med andra evenemang, t.ex. Korsholms musikfestspel. Forststyrelsen tar i beaktande diskussionen om utvecklingen av världsarvsveckan och skickar ut ett konkret förslag till delegationen per e-post under hösten. 5 Världsarvskoordinatorns uppgifter och arbetsprogram hösten 2011 (bilaga 3) Susanna Ollqvist, som påbörjade sitt arbete som världsarvskoordinator 1.8, presenterade sina arbetsuppgifter, sin plats i Forststyrelsens organisation och höstens arbetsprogram. 6 Verksamhetsplanering för år 2012 (bilaga 4 och 5) Verksamhetsplanen skall behandlas i sekretariatet och slås fast på delegationens möte i december. Verksamheten i världsarvet samt i världsarvsdelegationen diskuterades. Fyra möten konstaterades vara ett lämpligt antal och de ska placeras ute i regionen. Förvaltnings- och utvecklingsplanens åtgärdsprogram borde uppdateras nästa år. Andra viktiga saker som kommer att ske nästa år är att mellanrapporteringen till Unesco startar, världsarvskonventionens 40-års jubileum firas och kundtjänst- och marknadsföringsnätverket byggs upp (bilaga 4). Den preliminära budgeten för förvaltningen av världsarvet 2012 presenterades (bilaga 5). Kari Hallantie förklarade att vi tar upp budgeten redan nu för att kommunerna ska kunna ta det i beaktande i sina budgetförhandlingar. Veli-Matti Laitinen konstaterade att det gör det lättare för kommunerna att fatta beslut. Måns Holming konstaterade att det tvååriga projektet som finns i Korsnäs och Malax Livet som lots inte finns nämnt i budgeten. Rurik Ahlberg frågade om det nya infrastrukturprojektet inte ska kosta något.

3 Ollqvist berättade att infrastrukturprojektet finns med som en klumpsumma och att kommunerna får fundera på sina andelar i det. Hittills har 2,4 milj. euro använts i projekt inom världsarvet plus statens tilläggsbudget ca 1 milj. Budgetens riktgivande siffror godkänns och varje kommun funderar självständigt på om de deltar eller inte. 7 Projektet Visa Vårt världsarv (bilaga 6) Föredragande: Susanna Pajakko Projektet Visa Vårt världsarv startar upp Forststyrelsens och kommunernas gemensamma kundtjänst- och marknadsföringsnätverk och pågår till år Susanna Pajakko har valts till projektchef för projektet och inledde sitt arbete den 1 september. Pajakko presenterade projektet, som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden - ERUF (bilaga 6). Nyckelordet är samarbete. Alla projekt och all information ska samordnas, t.ex. ska kundbetjäningen kunna nås på ett telefonnummer. Infopunkternas roller samt marknadsföringen ska ses över. Även internet-sidorna är nu utspridda på flera adresser. Internetsidan ska förnyas. Erkki Laakso tog upp frågan om det får finnas marknadsföring på kvarken.fi -sidorna. Kari Hallantie svarar att direkt marknadsföring inte får finnas på Forststyrelsens sidor, men länkar till företag får finnas. Om föreningen världsarvet i Kvarken r.f. tar över kvarken.fi kan kommersiella intressen bättre beaktas. Frågan kommer att utredas under projekttiden. 8 Avtal om användning av Kvarkens världsarvslogo (bilaga 7) Fyra logoanvändningsansökningar har inkommit till Forststyrelsen från Björkö Fornminnesförening r.f., Replot skärgårds hembygdsförening r.f., Charlotta Stoor och Stina Svels, doktorand vid Åbo Akademi, samt ett ärende till kännedom: Kvarkenrådet/VIS 63 N. A. Björkö fornminnesförening r.f. Björkö fornminnesförening r.f. ansöker om att få använda världsarvslogon i sin marknadsföring berörande Historisk vandring och Vandringen 2 hamnar. Båda guidade vandringarna hänförs till landhöjningen och hur samhället har anpassats och utvecklats till stor del på naturens villkor och utgör samtidigt omfattande information om Björkö och Björköby. I år har 15 vandringar genomförts. Forststyrelsen förordar ansökan och anhåller om att världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Björkö fornminnesförening r.f. i enlighet med ansökan. Föreningen ska i sina guidningar ge information om världsarvet Kvarkens skärgård. Världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Björkö fornminnesförening r.f. vad gäller marknadsföring av ovannämnda produkt i enlighet med förslaget. Tillståndet är i kraft till B. Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Replot skärgårds hembygdsförening r.f. ansöker om att få använda världsarvslogon på nyupplagan av boken Livet bland Kvarkens söner och döttrar av Hugo Sjöberg. Boken ger en beskrivning av skärgårdsbornas liv till lands och till sjöss och återger olika tillfällen i människolivet såsom dop, frieri, brudstugugång, kryckdans och begravning samt hur olika högtider firades. Även praktiska råd för fiske, båtbryggeri och matlagning m.m. återges, samt olika sägner, sagor, skrönor och olika sjukdomskurer. Logon används i samband med en informationstext om världsarvet i boken.

4 Forststyrelsen förordar ansökan och anhåller om att världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Replot skärgårds hembygdsförening r.f. i enlighet med ansökan. Världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Replot skärgårds hembygdsförening r.f. vad gäller användning av logon i ovannämnda produkt i enlighet med förslaget. Tillståndet är i kraft till C. Charlotta Stoor Charlotta Stoor ansöker om att få använda världsarvslogon på sin produkt ekologiskt hallonbladsté från Kvarkenarkipelagen, som kommer att säljas på försök på Den Österbottniska Matfesten Bladen är plockade och torkade på egen gård i Replot. Syftet med försöket är att öka intresset för Kvarkenprodukter. Teet skulle säljas i bruna papperspåsar med logon på. Forststyrelsen förordar ansökan under förutsättning att broschyrer om världsarvet finns att få vid försäljningsplatsen, och anhåller om att världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Charlotta Stoor gällande marknadsföring av ekologiskt hallonbladsté från Kvarkenarkipelagen. Delegationen anser att produkten bör få användningstillstånd för logon bara för en kortare tid på två år, eftersom produkten endast ska säljas på försök. Världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Charlotta Stoor vad gäller användning av logon i ovannämnda produkt i enlighet med förslagen. Tillståndet är i kraft till D. Stina Svels, Åbo Akademi Stina Svels, doktorand vid enheten för landsbygdsstudier vid Åbo Akademi, ansöker om att få använda världsarvslogon - i akademiska syften i presentationer om forskning kring världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård samt i vetenskapliga artiklar och i annan vetenskaplig information i koppling till världsarvet använda världsarvet Kvarkens skärgårds logo. - som illustration i sin artikel MacCannell revisited in Kvarken Archipelago, Finland i den vetenskapliga tidskriften, Journal of Tourism and Cultural Change. Artikeln är en redogörelse för Dean MacCannells (sociolog från USA) teori om Site sacralization (1972), d.v.s. vad som kan göra en plats värd ett besök. Forststyrelsen förordar delvis ansökan och anhåller om att världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Stina Svels, Åbo Akademi för artikeln ovan. Övriga artiklar och annan vetenskaplig information kräver godkännande av delegationen innan publicering med logo. Svels ska i sin verksamhet kunna ge grundinformation om Kvarkens världsarv. Världsarvsdelegationen ger Forststyrelsen tillstånd att upprätta logoanvändaravtal med Stina Svels vad gäller användning i ovannämnda artikel i enlighet med förslaget. Generellt lov för användning av logon i forskningsverksamheten beviljas inte. Tillståndet är i kraft till E. Till kännedom: Kvarkenrådet/Världsarv i samverkan 63 grader nord Kvarkenrådet har i projektet Världsarv i samverkan 63 grader nord producerat presentationer om Höga Kusten/Kvarkens skärgård där Kvarkens världsarvslogo används. Presentationerna används för att informera om världsarvet och dess värden.

5 Ärendet antecknades till kännedom. 9 De finländska världsarvens årsmöte i Raumo (bilaga 8) De finländska världsarvens årsmöte ordnas detta år i Raumo. Anmälningstiden går ut Programmet finns som bilaga (bilaga 8). Sekretariatet föreslår att Anita Ismark, Christina Öling, Pertti Sevola och Susanna Ollqvist representerar Kvarkens skärgård på mötet. Sekretariatets förslag godkändes. Andra intresserade är välkomna att delta i mötet på egen bekostnad. 10 Samrådsgruppens möte i Kvarken den Samrådsgruppen håller ett möte per år i Kvarken. Tidigare möten har hållits på Österbottens förbund och på Björkö. Samrådsgruppens möte hålls i Korsnäs kommun. Samrådsgruppens möte hålls i Korsnäs kommun i enlighet med förslaget. 11 Ärenden till kännedom Vasa valkrets riksdagsledamöters utflykt till världsarvet (bilaga 9a och 9b) Forststyrelsen arrangerade en utflykt för Vasa valkrets riksdagsledamöter I samband med besöket överlämnade landskapsdirektören och världsarvsdelegationens ordförande Olav Jern ett brev undertecknat av alla kommundirektörer i världsarvet. I brevet påpekar man behovet av statliga medel till världsarvet (Bilaga 9a (på svenska) och 9b (på finska)). Rurik Ahlberg konstaterade att riksdagsledamötsbesöket borde följas upp med ytterligare kontakter till riksdagen. Ärendet antecknades till kännedom. Arbetsgruppen för de nordiska världsarven håller möte i Oslo den Arbetsgruppen kommer att diskutera de nordiska ländernas nationella världsarvspolitik. I Norge pågår arbetet som bäst och där har även allmänheten bjudits in att bidra till att utforma den nationella världsarvspolitiken. Mer information finns på webbadressen I Finland finns en nationell världsarvsstrategi nämnd i regeringsprogrammet. Ärendet antecknades till kännedom. 12 Övriga ärenden Idrott i världsarvet

6 Christel Holmlund-Norrén kommenterade att det var en bra idé som Rurik Ahlberg tidigare nämnde att involvera idrotten i världsarvet, t.ex. genom anordnande av maraton. Skidspåret i Björköby går över de Geermoräner och bör prövas på. Vintertid finns det inget aktivitetsutbud. Erkki Laakso höll med om att utbudet vintertid är alldeles för litet. Hallantie sade att hittills har ett orienteringsevenemang använt världsarvslogon i sin marknadsföring. Filmen Höga Kusten/Kvarkens skärgård producerad av Kvarkenrådet Erkki Laakso föreslår att man föresöker få in filmen i skolorna, kanske från sjunde klass. Man kunde även visa filmen före biofilmerna. Kari Hallantie konstaterar att Kvarkenrådet äger filmen. 13 Nästa möte Nästa möte hålls kl på Korsholms kommun. 14 Mötet avslutas Mötet avslutades kl

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

Världsarv i samverkan 63 N

Världsarv i samverkan 63 N United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård Världsarv i samverkan 63 N 1.5.2008-31.08.2011 Projektägare Kvarkenrådet EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012

ORSNÄS Nytt. Nya Korsnäsgården. Nr 2 30.3.2012 ORSNÄS Nr 2 30.3.2012 Nya Korsnäsgården Efter tusentals talkotimmar står den nya Korsnäsgården klar för användning. På bilden syns nöjda talkoaktivister inom Korsnäs buf: Fredrik Nyståhl, Magnus Åkersten,

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012

ORSNÄS Nytt. Sommar i Korsnäs. Nr 4 15.6.2012 ORSNÄS Nr 4 15.6.2012 Sommar i Korsnäs Denna tidning är fylld av info om sommarens evenemang i Korsnäs. Ta vara på informationen och ta del av allt som händer i Korsnäsbygden denna sommar! ANITAS ruta

Läs mer

Världsarv i samverkan?

Världsarv i samverkan? Working papers in Demography and Rural Studies Forskningsrapporter i demografi och landsbygdsforskning 9 2010 www.abo.fi/ruralpublications Världsarv i samverkan? Förvaltningsutredning 2010 Världsarvet

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens...

1. Allmän översikt... 3. 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6. 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2 av 20 Innehållsförteckning 1. Allmän översikt... 3 2. Leader-verksamhet 2007-2013... 6 2.1. Leader Byar i utveckling - Livskraft, företagsamhet och kompetens... 6 2.2.

Läs mer

siktar på hållbara lösningar

siktar på hållbara lösningar Ledare Potential finns 3 1 / 2013 trafik & turism Kvarkens turism siktar på hållbara lösningar innehåll trafik & turism 1/2013 ledare armi murto 3 Aktuellt fif 4 7 kolumn Michael Lindholm 5 händelsekalender

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka

AKTION. Österbotten. Bästa läsare! Mathias Högbacka Innehåll: Verksamhetsledaren har ordet 1 Seminarium med Kristina Mattsson 2 Kustaktionsgruppen informerar! 3 NYHETSBREV OKTOBER 2010 Föreningsfestival 2010 3 Landsbygdsriksdag 2010 4 AKTION Österbotten

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012

Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 PROTOKOLL Protokoll för Ungdomens kyrkodagar i Vasa, Vasa universitet 26 29.1.2012 1 Plenum öppnas Ungdomens kyrkodagar (UK) öppnades fredagen den 27 januari kl. 9.25 av Jona Granlund, ordförande vald

Läs mer

Nya brandbilar i Korsnäs

Nya brandbilar i Korsnäs Nr 3 / 2011 20.5.2011 Nya brandbilar i Korsnäs Korsnäs enheten har beriktas med två splitternya brandbilar i vår. I sommar kommer Korsnäs att invaderas av unga brandkårister som håller läger i Molpe och

Läs mer

Fiskeområdets program i halvtid

Fiskeområdets program i halvtid Fiskeområdets program i halvtid sida 1-2 Samverkansträff Seskarö sida 2 Fiskeområdet på besök i Finland sida 3 Anita Storm visade fiskskinnsprodukter sida 4 Samverkansträff i Areavaara sida 4 Pentäsjoki

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland

Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland Slutrapport på ett projekt i Byalaget Älvan Byalaget www.alvsbacka.se Birgitta Öjersson 6 november 2006 Samverkan för landsbygdsutveckling i Värmland Byalaget

Läs mer

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening

29 maj 2007 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) hos Anne och Magnus på Runmarö 29 maj 2007 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Ordförande Barbro

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

(närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs Nr 7 / 2010 19.11.2010 LUCIA 2010 jjosefin Långström, kjulia Backgren, lalexandra Karlsson, malice Granholm, nangelica Höglund (närmare presentation av kandidaterna på sid 14) Rösta på årets Lucia i Korsnäs

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer