Högsby Utbildnings Center. Innehållsförteckning. tfn fax Ringvägen Högsby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högsby Utbildnings Center. Innehållsförteckning. tfn 0491-29350 fax 0491-29359 Ringvägen 5 57933 Högsby"

Transkript

1 Innehållsförteckning Bilaga till Årlig plan för trygghet och trivsel - likabehandling och kränkande behandling...1 Vad säger lagen?...1 Förebyggande arbete och rutiner för att upptäcka kränkningar, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot...5 Det är varje anställds skyldighet...5 Det är varje elevs moraliska rättighet/skyldighet...5 Förebyggande arbete för att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling under det kommande läsåret...5 Personalens ansvar för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling...6 Rektor gör snarast en utredning av det inträffade när anmälan om kränkning eller negativt beteende inkommit och söker uppnå försoning mellan berörda parter...7 Rutiner för att utreda och åtgärda...8 Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot elev mot elev...8 Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot vuxen mot elev...8 Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot elev mot vuxen...9 Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot vuxen mot vuxen...10 Dokumentation...12

2 Bilaga till Årlig plan för trygghet och trivsel - likabehandling och kränkande behandling Vad säger lagen? Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratins grund och att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling (Skollagen 1 kap. 5 ). Vi har som uppgift att i förskolan och skolan förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individen frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta. För att ytterligare skydda alla människors lika värde har också specifika skrivningar angående kränkande behandling samt diskriminering gjorts i lagtexterna. 1

3 Kränkande behandling och diskriminering Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling att gälla. Innehållet som fanns i denna lag är nu uppdelat i två olika lagar. Från och med januari 2009 skall därför förskolan och skolorna beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. I skollagen fastslås att en årlig likabehandlingsplan upprättas. Det är inte tillräckligt att den gamla planens ses över och revideras utan en plan för det kommande året med planerade åtgärder och uppföljning av föregående år krävs. En sådan plan förutsätter att en kartläggning av den egna verksamheten först görs. Skolans uppdrag I 6 kap. i skollagen angående åtgärder mot kränkande behandling sägs: Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. (skollagen 6 kap. 6 ) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. (skollagen 6 kap. 7 ) Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (skollagen 6 kap. 8 ) Definitioner: Kränkande behandling: I skollagen 6 kap. 3 definieras kränkande behandling som: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Detta motsvarar det som i den gamla kallades för annan kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några: kränker principen om alla människors lika värde Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera 2

4 En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande Kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Kränkningarna kan vara: fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad hora, bög) psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning) text- och bildburna (t.ex. klotter, brev och lappar, sociala medier, e-post, sms och mms). Diskriminering Diskriminering definieras i Diskrimineringslagen 4 och är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper som leder till att de missgynnas utifrån olika diskrimineringsgrunder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt missgynnar personer utifrån diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna som berör utbildning är: - kön - könsöverskridande identitet eller uttryck - etnisk tillhörighet - religion eller annan trosuppfattning - funktionsnedsättning - sexuell läggning - ålder I diskrimineringslagens 4 definieras också Trakasserier (jfr kränkande behandling) som: (..) ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna(..) Övriga lagar som gäller: Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen vilka syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö Socialtjänstlagen (14 kap. 1 ) angående anmälningsskyldighet Brottsbalken Strafflagarna i brottsbalken gäller även skolan. 3

5 Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. I brottsbalken finns inte mobbning eller kränkande behandling som särskilda begrepp eller brottsrubricering. Mobbning och andra kränkningar utgör inte sällan även brott enligt brottsbalken, till exempel: misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp Ur Läroplanen för gymnasiet 2011: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Rektor har ett särskilt ansvar för: Att upprätta en likabehandlingsplan som utvärderas årligen i skolans kvalitetsarbete Att upprätta en plan för det kommande året med planerade åtgärder och uppföljning av föregående år Att förebygga och förhindra kränkning, direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, mobbning, hot och annan kränkande behandling Varje enhet ska anpassa sin likabehandlingsplan till den egna verksamheten Den ska visa: Hur enheten har tänkt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling under det kommande läsåret Vilka rutiner man har för att tidigt upptäcka trakasserier och annan kränkande behandling Hur barn, elever, personal och vårdnadshavare involveras i det förebyggande arbetet En planering för personalens kompetensutveckling för att öka medvetenheten om förekomsten av och kunskap om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Likabehandlingsplanen ska följas upp, utvärderas och redovisas i enhetens årliga kvalitetsredovisning. 4

6 Förebyggande arbete och rutiner för att upptäcka kränkningar, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot Det är varje anställds skyldighet att anmäla om man uppmärksammar kränkningar och negativa beteenden elever emellan till rektor Rektor dokumenterar att då man uppmärksammar ovan nämnda mellan elever påtala att detta strider mot gällande regler på Högsby utbildningscenter. Hörsammas inte tillrättavisningen lämnas rapport till elevens mentor. Eleverna är skyldiga att efter anmodan uppge namn och klass. Mentor dokumenterar att i undervisningen och i övrigt på skolan kraftfullt ingripa mot tendenser till rå och elak samtalston mellan elever. Om tillsägelsen inte åtlyds rapporteras händelsen till mentor/rektor. Mentor/rektor dokumenterar. Det är varje elevs moraliska rättighet/skyldighet att anmäla om man ser eller själv blir utsatt för kränkningar/mobbning till mentor och rektor. Mentor/rektor dokumenterar att rapportera till lärare/mentor och rektor då man tycker att otrevliga händelser inte uppmärksammats. Mentor/rektor dokumenterar att begära en omedelbar ursäkt om man blir utsatt för oacceptabelt påhopp av en elev/anställd och om sådan ursäkt inte erhålls eller om beteendet upprepas gå vidare till mentor och rektor. Om elev önskar få särskilt stöd är det kurators skyldighet att ge sådant stöd. Mentor/rektor dokumenterar. Förebyggande arbete för att förhindra trakasserier och annan kränkande behandling under det kommande läsåret kartläggning av trivsel och trygghet sker genom den trivselenkät som skickas till eleverna i slutet av varje termin mentor genomför, rektor ansvarig resultat från trivselenkäten delges mentorer i början av kommande termin, för vidare analys och diskussioner under klassråd mentorer ansvariga, vid behov med stöd av elevvårdsteam I utvecklingssamtalet som sker varje termin med den enskilde eleven skall mentorerna skapa sig en bild av trivsel och trygghet inom klassen mentorer ansvariga/dokumenterar. 5

7 Personalens ansvar för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling under mentorstid (utlagt på schema) skall mentorerna förvissa sig om elevernas trivsel och fånga upp signaler om eventuella problem - mentor ansvarig vid utvecklingssamtal (1 samtal/termin) skall mentorerna förvissa sig om elevernas trivsel och fånga upp signaler om eventuella problem - mentor ansvarig / dokumenterar arbetslagen tar upp frågor kring elevers trygghet och trivsel rektor ansvarig vid terminens mitterminskonferens (klasskonferens) ges möjlighet att gemensamt skapa en bild av varje elevs skolsituation rektor ansvarig, mentor dokumenterar kompetensutveckling för personalen med utgångspunkt i barn- och elevskyddslagen rektor ansvarig i samråd med kurator Samtal med berörda parter där en av parterna trakasserats/utsatts för negativ behandling - rektor och kurator ansvariga /dokumenterar skolsköterskan genomför hälsosamtal med elever i åk 1 skolsköterska ansvarig / dokumenterar överlämningar från grundskolor inför nytt läsår information lämnas vidare till elevvårdsteam och mentorer - rektor och lärare på IM ansvariga uppföljning och utvärdering av skolans lokala likabehandlingsplan skall ske årligen tillsammans med personalen på en arbetsmiljökonferens. Med bakgrund av resultatet ges förslag till åtgärder rektor ansvarig skolans lokala likabehandlingsplan skall årligen revideras av skolkonferensen rektor ansvarig skolans rutiner vid kränkande behandling aktualiseras under mentorsutbildningen i början av höstterminen för personal som är mentorer rektor ansvarig ny personal informeras inom ramen för nyanställdas introduktionsprogram. Personal som anställs under läsåret får information genom intranät under länken Vad gäller på HUC rektor ansvarig skolans lokala likabehandlingsplan presenteras via hemsidan rektor ansvarig under läsåret ser arbetslagen en videofilm om kränkande behandling med efterföljande diskussion. Temat kopplas till barn- och elevskyddslagen och skolans lokala likabehandlingsplan arbetslagssamordnare ansvarig under läsåret sammanställs en checklista för att motverka eventuell diskriminering och annan kränkande behandling i skolans verksamhet rektor ansvarig. Checklistan kan bland annat innefatta: - genomgång av befintliga ordningsregler - skolans miljö - schemaläggning - läromedel - skolavslutning 6

8 - läsårsplanering utifrån elevaktuella religiösa helgdagar Vårdnadshavare/Förälder Skriftlig eller muntlig information om barn- och elevskyddslagen och skolans lokala likabehandlingsplan lämnas till vårdnadshavare/förälder under läsårets utvecklingssamtal mentorer ansvariga Vid föräldramötet för åk 1 informerar mentor och rektor om barn- och elevskyddslagen och skolans lokala likabehandlingsplan mentor och rektor ansvariga Elever Vid skolstart informeras eleverna om skolans likabehandlingsplan mentorer ansvariga Mentorer, med stöd av elevvårdsteam, ansvarar för att barn- och elevskyddslagen och skolans lokala likabehandlingsplan förankras ytterligare hos eleverna under mentorstid mentorer ansvariga Diskussion och revidering av skolans lokala likabehandlingsplan skall ske i klassråd med representanter från elevrådet elevrådets styrelse ansvariga Rektor gör snarast en utredning av det inträffade när anmälan om kränkning eller negativt beteende inkommit och söker uppnå försoning mellan berörda parter när rektor får anmälan från elev att anställd uppfört sig klandervärt genomför rektor ett samtal med den anställde samt vid behov använder de åtgärder som lagstiftning och avtal ger möjlighet till. Rektor kan utdela skriftlig varning. Den innebär att det negativa beteendet förklaras som direkt stridande mot HUCs studie- och arbetsmiljö och att avstängning kommer att bli aktuell om det felaktiga beteendet fortsätter: Rektor dokumenterar när rektor får anmälan från personal att elev uppfört sig klandervärt genomför rektor/mentor eller kurator ett samtal med berörda parter. Rektor/mentor dokumenterar rektor kallar till EVK med berörda elever och deras vårdnadshavare om inte kränkningen upphört efter samtal rektor kan avstänga eleven för kortare tid inom ramen för regelverket. Avstängning av elev för längre tid/för alltid beslutas av styrelsen för skolan (Kommunstyrelsen). Rektor dokumenterar om våld har förekommit sker en polisanmälan rektor ansvarig uppföljning skall ske inom två veckor genom att berörda samlas för samtal kurator ansvarig. 7

9 Rutiner för att utreda och åtgärda Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot elev mot elev Det är viktigt att man dokumenterar, följer upp och utvärderar åtgärderna Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är och om en anmälning skall göras till annan myndighet Om det finns behov skall åtgärdsprogram upprättas för den elev som är inblandad i en kränkande behandling. Detta gäller också för den/de som utfört kränkningen Efter kontakt med förvaltningschefen skriver rektor till arbetsmiljöverket för att rapportera händelsen. Enligt arbetsmiljöförordningen 2 ska anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare Personal skall meddela rektor om mobbning upptäcks 1. Mentor samtalar med berörda elever 2. Mentorn tar kontakt med rektor och elevvårdsteam på skolan. Mentor dokumenterar 3. Mentor tar kontakt med berörda vårdnadshavare om eleverna är under 18 år. Mentor dokumenterar 4. Elevvårdsteam har enskilda samtal med berörda elever 5. Rektor har samtal med berörda elever. Rektor dokumenterar 6. Rektor tar i samråd med elevvårdsteamet beslut på eventuella åtgärder. Rektor dokumenterar. Exempel på åtgärder som kan förekomma är: Elev byter klass, avstängning av elev (längre än en vecka beslutas av styrelsen för skolan - Kommunstyrelsen), polisanmälan och anmälan till sociala myndigheter Om kränkningen/diskrimineringen inte upphör: 1. Samtal med berörda föräldrar 2. Anmälan till socialtjänsten 3. Polisanmälan. Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot vuxen mot elev 1. Den personal eller elev som upptäcker kränkning eller får kännedom om kränkning eller kränkande behandling ansvarar för att rektor snarast blir informerad. Rektor dokumenterar 2. Rektor följer likabehandlingsplanen 3. Om det finns behov skall ett åtgärdsprogram upprättas för den elev som är inblandad i en kränkande behandling. Mentor dokumenterar 4. Rektor informerar förvaltningschefen och den fackliga organisationen. Rektor dokumenterar 8

10 5. Efter kontakt med förvaltningschefen skriver rektor till Arbetsmiljöverket för att rapportera händelsen. Enligt Arbetsmiljöförordningen 2 skall anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare Om kränkningen inte upphör: Om kränkningen fortsätter vidtas lämpliga åtgärder. Det kan vara disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, omplacering eller uppsägning. En elev som kränks av en vuxen är i en ytterst utsatt situation eftersom eleven är i beroendeställning. I vissa fall kan det bli nödvändigt att dela på eleven och den vuxne genom att omplacera den vuxna. Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot elev mot vuxen 1. Den personal eller elev som upptäcker kränkningen eller får kännedom om kränkning eller kränkande behandling ansvarar att rektor snarast blir informerad. Rektor dokumenterar 2. Rektor följer likabehandlingsplanen 3. Om det finns behov skall ett åtgärdsprogram upprättas för den elev som är inblandad i kränkande behandling. Mentor dokumenterar 4. Efter kontakt med förvaltningschefen skriver rektor till Arbetsmiljöverket för att rapportera händelsen. Enl. Arbetsmiljöförordningen 2 skall anmälan göras vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsan. Elever jämställs i de flesta delar av lagen med arbetstagare Om kränkningen inte upphör: Avstängning eller förvisning är åtgärder som kan tillämpas i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux och lärvux. Styrelsen kan föreslå andra åtgärder. Det är inte tillåtet att flytta en elev i rent bestraffningssyfte. Däremot kan en förflyttning ske för att undervisningens kvalitet för andra elever skall kunna upprätthållas Arbetsgång Samtal med offret Vid samtalet är det viktigt att få fram fakta då samtalet med den som ev. kränker, diskriminerar bygger på dessa fakta. 1. Vad har hänt? 2. Hur blev du utsatt? 3. Hur länge har det pågått? 4. Senaste tillfället nyligen? 9

11 5. Var sker kränkningen? 6. När sker kränkningen? 7. Vem/vilka är det som utsätter dig? 8. Finns det någon ledare? 9. Upprepas det? Verkar det ske systematiskt? 10. Informera om det fortsatta arbetet 11. Informera föräldrarna om samtalet och hur vi fortsätter arbetet. Samtal med förövaren/förövarna 1. Om det är flera som kränker inblandade börja med ledaren. De kallas en och en - övriga skall inte känna till dessa samtal i förväg 2. Tala om fakta och håll samtalet på en individuell nivå (dvs. prata inte om vad andra har gjort) 3. Ställ frågorna När, Var, Hur istället för Varför 4. Var tydlig med skolans inställning till kränkning, diskriminering 5. Ge ansvaret tillbaka. Hur skall du göra för att få stopp på kränkningen. Kräv konkreta svar 6. Vid konkreta svar säg att du tror att han/hon kommer att lyckas 7. Informera om att vi kommer att följa upp hur det går 8. Omyndig elev som kränker får själv berätta om samtal för sin förälder/vårdnadshavare. Meddela att vi ringer om inte föräldrar hör av sig till oss 9. Informera personal samt rektor Uppföljning 1. Nya enskilda samtal med den kränkta, de som kränker 2. Har kränkningen upphört? 3. Hur upplever offret sin situation nu? 4. Var det svårt att upphöra med kränkningen? 5. Vad kan bli bättre? 6. Meddela att vi fortsätter uppföljningen. Kränkning, diskriminering, trakasserier, mobbning och hot vuxen mot vuxen Den som upptäcker kränkningen eller får kännedom om kränkning eller kränkande behandling ansvarar att rektor snarast blir informerad Rektor följer likabehandlingsplanen. Om kränkningen inte upphör: Om kränkningen fortsätter vidtas lämpliga åtgärder. Det kan vara disciplinpåföljd i form av skriftlig varning eller omplacering. 10

12 Arbetsgång Samtal med offret 1. Vill du ha en kollega eller en facklig representant med dig vid samtalet? 2. Vill du att Förvaltningschef/Personalchef ska finnas med? (Om skolledaren vill detta p.g.a. omständigheterna så bestämmer skolledaren det själv.) Vid samtalet är det mycket viktigt att man får fram konkreta fakta 1. Vad har hänt? 2. Hur blev du utsatt? 3. Vem utsätter dig? 4. Finns det någon ledare bland dem som utsätter dig? 5. När sker det? 6. Var sker det? 7. Hur anser du att den fortsatta handläggningen ska ske? Hur bemöter vi eventuellt skvaller kring händelsen? Råd till offret: 1. Säg ifrån! 2. Ge inte igen! 3. Provocera inte! 4. Tala om ifall trakasserierna inte tar slut! 5. Vänd dig gärna till din fackliga organisation för att få stöd! Samtal med förövaren/förövarna Nästa möte hålls med förövaren/förövarna. Där görs det fullständigt klart vad kommunens policy är i sådana här frågor och vad lagstiftningen säger. Enligt Arbetsmiljölagen skall arbetsmiljön vara fri från sexuella trakasserier eller annan kränkande särbehandling. Enligt EDA (lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet) åläggs arbetsgivaren att vidta aktiva åtgärder för att främja etnisk mångfald i arbetslivet genom att se till att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare oavsett etnisk tillhörighet. Det är den trakasserade som avgör vilka handlingar som är kränkande. Med etniska trakasserier avses i lagen uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetstagares integritet och som har samband med arbetstagarens etniska tillhörighet. Under samtalet tas följande punkter upp: Vad har hänt? När..? Var..? Hur..? 11

13 All trakassering är oacceptabelt och ska inte förekomma på vår arbetsplats Kommunens policy och all lagstiftning är stark i dessa frågor. Ingen ska behöva gå till en arbetsplats och utsättas för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Alla på en arbetsplats har samma rättigheter oavsett etnisk bakgrund Hur ska du göra för att få stopp på det? Kräv konkreta svar Finns det någon annan kollega som är medveten om vad som hänt? Vad ska du nu säga till honom/henne? Eventuella trakasserier måste upphöra Rektor kommer att underrätta den som gjort anmälan om samtalet Berörda parter kommer att träffas fler gånger för uppföljning Om inte trakasserierna upphör, vidtas lämpliga åtgärder. Det kan vara disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, omplacering eller uppsägning. Uppföljning med den personal som gjorde anmälan: Om det börjar pratas på arbetsplatsen är det viktigt att chefen tillsammans med den som gjort anmälan blir överens om hur pratet ska hanteras Vill du vara med vid ett gemensamt samtal med kollegan? Upplever du att trakasserierna upphört? Hur är stämningen när ni möts? Vad kan bli bättre? Hur ska detta ske? Hur ska vi undvika liknande händelser i framtiden? Dokumentation 1. Omedelbart när misstanke om kränkning uppstår skall åtgärder dokumenteras enligt beskrivningarna ovan 2. Dokumentation kan ske genom minnesanteckningar, mentorsanteckningar, protokoll från elevvårdskonferens eller åtgärdsprogram beroende på typ av ärende. Dokumentation över samtal skall göras för dels den kränkte, dels den/de som kränker. Efter avslutat ärende lämnas dokumentationen till rektor. Handlingarna förvaras på ett betryggande sätt, då de innehåller sekretessbelagd information. 12

14 Det är viktigt att alla på skolan aktivt medverkar till att skapa en god stämning med goda relationer elev/elev, elev/vuxen och vuxen/vuxen. Den goda skolan skapas genom respekt för varandra. Christina Henriksson rektor 13

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sannerudsskolan. Åk F-6 2014-12-15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sannerudsskolan Åk F-6 KIL1000, v1.1, 2014-01-31 Sida 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SANNERUDSSKOLANS MÅLSÄTTNING 3 ANSVARSFÖRDELNING 4 LAGAR

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15

Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Finnbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Upprättad September 2014 2 Innehåll Övergripande policy och mål 3 Utarbetning av årlig plan/likabehandlingsplan 4 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 Innehållsförteckning KOMMUNGEMENSAM DEL... 3 1. Bakgrund... 3 2. Lagstöd... 3 3. Definitioner... 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Årlig plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Årlig plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering och kränkande behandling Mohedaskolan Läsåret 2012/2013 Vision I Alvestas kommuns förskolor, skolor samt fritidshem ska alla barn och

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer