Den svenska avfallsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska avfallsmarknaden"

Transkript

1 Den svenska avfallsmarknaden

2 Inledning sid 1 Sammanfattning sid 2 Metod och källor sid 3 Den svenska avfallsmarknaden sid 4 Kommunal kontra privat sektor sid 9 Avfallsmarknaden i framtiden sid 14 Lösningar för kommunala bolag sid 18 PricewaterhouseCoopers

3 Inledning Syftet med denna rapport om avfallshantering i svenska kommuner är att översiktligt kartlägga den svenska avfallsmarknaden och följa upp den utredning som gjordes på uppdrag av Konkurrensverket och som publicerades i november 2008 Upphandling av avfallstjänster. Bakgrunden till Konkurrensverkets rapport om upphandling av avfallstjänster är att EU-kommissionen påtalat att svenska kommuner inte använder Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av avfallstjänster. Lagstiftningen om upphandling bygger i huvudsak på EUdirektiv och syftet är att skapa fri rörlighet för varor och tjänster och öppna upp för konkurrens. Kommunernas roll är ifrågasatt och deras helägda bolag kan inte automatiskt få uppdragen att ta hand om kommunens avfall utan upphandling skall ske enligt LOU. Det finns möjlighet till undantag, men det gäller till exempel inte om leverantören är ett delägt bolag, vilket slogs fast av Regeringsrätten i de så kallade SYSAV-domarna. Kommunerna kan inte heller hänvisa till långa transportavstånd eller att de på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten. För många kommuner kan detta innebära att de investerat i dyra behandlingsanläggningar med höga kostnader och höga priser som följd om de inte kan användas på ett rationellt sätt. Konkurrensverket bedömer att risken för att kontrakt som strider mot Lagen om Offentlig Upphandling inte kommer att avvecklas de närmaste åren och kommer därför att följa avfallsmarknaden noga. I juli 2009 kom Finansdepartementet med ett förslag om att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa LOU när de köper varor eller tjänster från en juridisk person som de innehar eller är medlem i. Det innebär enligt departementet att Teckalkriterierna som slagits fast i EG-domstolens rättspraxis är införda i Svensk lag. Fortfarande kvarstår frågan om kommunerna och deras aktuella bolag uppfyller kriterierna om kontroll och huvudsaklig verksamhet som är fastslagna i Teckal. Detta är något som måste utredas och prövas i varje unikt fall innan upphandling utanför LOU kan ske. Huvudsaken för kommunerna och de kommunala bolagen är att regeringsrättsdomen luckrats upp och att det nu finns andrum och tid för att utreda den fortsatta vägen framåt. Denna rapport riktas mot kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting och övriga aktörer på marknaden för avfallshantering. Frågan är hur kommunerna kan lösa detta och hur stat och privata bolag kommer att agera? PricewaterhouseCoopers 1

4 Sammanfattning Sveriges kommuner står inför en relativt stor strukturomvandling på avfallsmarknaden. Konkurrensen är till delar satt ur spel hävdar Konkurrensverket i sin rapport från november 2008 om upphandling av avfallstjänster och det kan få konsekvenser för de kommuner i Sverige som står med dyra investeringar i behandlingsanläggningar. Det nya marknadsläget kräver nya affärsmodeller och det finns lösningar på problemen som vi presenterar i denna rapport. I juli 2009 kom en ny skrivelse från Finans departementets om upphandling från statliga och kommunala företag. Där föreslår man att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster från en juridisk person som myndigheten helt eller delvis äger eller är medlem i. Skrivelsen genererar ett välkommet andrum för kommunerna och de kommunala bolagen. Samtidig innebär det att mattan delvis dras undan för privata aktörer som önskat investera i befintliga avfallsförbränningsanläggningar till reapris. Den svenska avfallsmarknaden delas in i insamlingsledet och behandlingsledet och det är de kommunala bolagen som dominerar behandlingsledet på avfallsmarknaden. Värdet på avfallsmarknaden uppgick totalt till cirka 19 miljarder kronor år 2008 fördelat på behandlingsledet 11 miljarder och insamlingsledet 7 miljarder kronor. Det finns några viktiga faktorer som påverkar strukturomvandlingen i framtiden: hur utnyttjandegraden av den totala och regionala behandlingskapaciteten utvecklas om den stigande trenden med ökad mängd avfall per person håller i sig den framtida utvecklingen på energipriserna och konkurrenssituationen om värmeunderlaget i fjärrvärmenäten EU-direktivet om fri rörlighet för varor och tjänster inom EU kommer att ge den privata sektorn större möjligheter i framtiden. Det kan innebära att det blir mindre garanterade intäktskällor för den kommunala sektorn och de kommunala bolagen får finna nya lösningar att förse behandlingsanläggningarna med avfall. Kommunerna står inför svåra beslut om hur de ska sköta framtida avfallshantering. En möjlighet är att avbolagisera verksamheten och återgå till kommunal förvaltning i egen regi. Men det kan komma att totalt kosta 4 miljarder kronor, enligt PricewaterhouseCoopers preliminära analys. Kommunerna måste ändå lösa frågan om hur man får avfall till sina behandlingsanläggningar. Om man förlorar i en upphandlingssituation finns risk att man måste lägga ner behandlingsverksamheten alternativt sälja till en privat aktör. 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

5 Metod och källor Rapporten baseras på en marknadsindelning i två led, insamling och behandling och den utveckling som skett på marknaden under perioden All analys är utförd Pricewaterhouse- Coopers där annat ej anges. De kvantitativa analyserna baseras på finansiell information från årsredovisningar av svenska företag med SNI-koderna: 38110: Insamling av icke-farligt avfall 38210: Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall Marknadsuppskattningarna utgår från ovan angivna SNI-kod där det har bedömts att avfallshantering är bolagets huvudsakliga uppgift. Bolag som inte har ett huvudsakligt affärsområde inom avfallshantering ingår ej. All data är baserad på finansiell information från Affärsdata under perioden Övriga källor är Regeringskansliet, Statistiska Centralbyrån, nationell och lokalpress, Avfall Sverige, Konkurrensverket samt Återvinningsindustrierna. PricewaterhouseCoopers 3

6 Den svenska avfallsmarknaden

7 Definition av den svenska avfallsmarknaden Definition Marknaden för avfallshantering består av två huvudsakliga delar, insamling och transport av avfall, samt behandling. Avfallsmarknaden kan ytterligare definieras efter: typ av avfall (t ex. organiskt eller brännbart avfall) vem som har gett upphov till avfallet (hushålls- respektive verksamhetsavfall) Hushåll Verksamhet Insamling och transport Återvinningsstationer Återvinningscentraler Fastighetsnära hämtning Behandling Materialåtervinning Biologisk behandling Förbränning Deponi PricewaterhouseCoopers 5

8 Det totala värdet av svenska avfallsmarknaden uppgick till ca 19 miljarder kr år 2008 Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att det är kommunernas ansvar att ta hand om avfallet i kommunen. Samtidigt är avfallsinnehavaren skyldig att använda avfallshanteringssystemet som kommunen anvisar och betala för det genom en avfallstaxa. Det är vanligt att kommuner lägger avfallshanteringen i bolag och/eller samarbetar med andra kommuner för att omhänderta avfallet alternativt använder de sig av privata entreprenörer. Värdet på avfallsmarknaden år 2008 uppgick till drygt 19 miljarder SEK fördelat på 7,6 miljarder i insamlingsledet och 11,9 miljarder SEK i behandlingsledet. Insamling och transport Marknaden för avfallsinsamling har ett större antal aktörer jämfört med behandlingsledet. 75% av Sveriges kommuner har överlåtit insamlingen till privata entreprenörer. Många aktörer finns inom den etablerade åkerinäringen som med relativt måttliga investeringar i fordon kan driva transportverksamhet inom avfallsområdet. Behandling Anläggningar för behandling av avfall är förenade med stora investeringskostnader. Det innebär bland annat höga etableringshinder och det krävs stora volymer för att generera ett tillräckligt stort kassaflöde för att motivera investeringen. Antalet aktörer är därför begränsade. Behandling av avfall utförs ofta av kommunala energibolag som genom förbränning med energiutvinning både levererar el och värme tillbaka till samhället. Vissa kommuner samarbetar genom gemensamt ägda bolag där varje kommun äger en mindre del av bolaget. Exempel på det är Renova AB i västra Sverige och SYSAV i Skåne. Endast 6% av kommunerna har avtal med privata aktörer för att sköta behandling av avfall. Deponering Styrmedlen för att minska deponering av avfall har varit så effektiva så att idag deponeras endast 5% av avfallet. 6 PricewaterhouseCoopers

9 Den svenska marknaden för avfallshantering har i genomsnitt vuxit med 9% per år mellan år 2004 och 2008 Omsättningen på den svenska avfallsmarknaden har ökat från 14 miljarder kronor år 2004 till drygt 19 miljarder kronor år 2008, vilket representerar en genomsnittlig årlig ökning på 9% (CAGR). Den främsta orsaken till omsättningsökningen är att priset på både insamling och behandling av avfall har stigit. Mellan år 2004 och 2008 steg avfallstaxan från 14,7 kr/m3 till 19,3 kr/m3 vilket är en genomsnittlig årlig ökning på 7%. Priset på avfallsinsamling har ökat beroende på skärpta lagar och föreskrifter med syftet att återvinna allt mer för att sluta kretsloppen. Insamlingen har blivit mer komplex därmed också allt dyrare. En del av omsättningsökningen kan förklaras av inflationen. Den underliggande utvecklingen av KPI var i genomsnitt 1,3% under perioden. Avfallsmängden har ökat från 463 kg till 511 kg per år och person under åren 2004 till 2008, en genomsnittlig årlig ökning på 3%, vilket också har bidragit till omsättningsökningen. Under perioden 2004 till 2008 ökade befolkningsmängden i Sverige med 2,7% samtidigt som KPI ökade med 1,7% (källa: SCB). Total omsättning svenska avfallshanteringsmarknaden ( , milj SEK) Behandlad mängd avfall per person ( , kg/person) Kg/person milj. SEK Farligt avfall Biologisk behandling Deponering År År Materialåtervinning Energiutvinning genom förbränning Tillväxt = 9% Tillväxt = 3% PricewaterhouseCoopers 7

10 Insamlings- och behandlingsledet har haft en genomsnittlig tillväxt på 9% mellan år 2004 och 2008 Behandlingsledet står för den största andelen av marknaden. År 2008 uppgick omsättningen till knappt 12 miljarder SEK vilket motsvarar cirka 61% av den totala omsättningen på avfallsmarknaden. Behandlingsledet är den del av avfallsmarknaden som historiskt haft störst tillväxt, i genomsnitt 10 % mellan år 2004 och 2007 samt högst lönsamhet. Till 2008 föll tillväxttakten till 9%. Total omsättning fördelat på insamling och behandling ( , SEK milj) Tillväxt = 9% Insamlingsledet hade en genomsnittlig tillväxt på knappt 9% under år 2004 till milj. SEK Tillväxt = 9% År Insamling Behandling Källa: Affärsdata & PwC analys 8 PricewaterhouseCoopers

11 Kommunal kontra privat sektor

12 De privata och kommunala bolagens marknadsandelar har haft liknande tillväxttakt mellan åren 2004 till 2008 Den totala omsättningen för avfallsbolagen har vuxit med 9% per år mellan åren De kommunala bolagen står för 60% och de privata för 40% av omsättningen. Den privata och kommunala sektorn på avfallsmarknaden har i genomsnitt vuxit med 8-10% per år. Den genomsnittliga vinstmarginalen för ett avfallsbolag har under åren varit 6,8%. Vinstmarginalen har fluktuerat mellan som lägst 5,6% 2005 och som högst 8,1% De kommunala bolagen har i genomsnitt haft en vinstmarginal på 6,2%, vilket är något lägre jämfört med de privata bolagen med 7,5%. De kommunala bolagen har lägre vinstmarginal trots att de i större utsträckning även bedriver energiverksamhet. Denna verksamhet har i allmänhet betydligt högre vinstmarginaler än avfallsbranschen. Att kommunala bolag har lägre vinstmarginal kan istället ha sin förklaring i att många kommunala avfallsbolag tillämpar självkostnadsprincipen för avfallshantering. Total omsättning fördelat på kommunala och privata bolag ( , SEK milj) milj. SEK År Tillväxt = 10% Tillväxt = 8% Källa: Affärsdata & PwC analys Kommunala Privata 10 PricewaterhouseCoopers

13 De tio största kommunala och privata aktörerna har mer än halva marknaden Marknadsandelar fördelat mellan de kommunala och privata bolagen Totalt finns det 224 avfallsbolag på den svenska marknaden. Av dessa har de fem största kommunala och de fem största privata bolagen drygt halva marknaden. De tio största privata och tio största kommunala bolagen har tillsammans två tredjedelar av marknaden. Marknadsfördelningen mellan de olika aktörerna har i stort sett varit oförändrad under åren med en tendens att övriga, mindre bolag, tar marknadsandelar. Denna tendens är något som kan komma att förstärkas beroende på den så kallade SYSAV-domen *) och hur ett eventuellt undantag ifrån LOU tolkas och prövas i varje unikt fall. Marknadsandelar fem största kommunala och privata bolag ( , %) % marknadsandelar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 44% 45% 45% 48% 46% 28% 28% 27% 25% 28% 20% 10% 29% 27% 28% 27% 26% 0% År Fem största kommunala Fem största privata Övriga Källa: Affärsdata & PwC analys *) SYSAV-domen se sid 16 i rapporten PricewaterhouseCoopers 11

14 De kommunala bolagen dominerar behandlingsledet av avfallsmarknaden Marknadsandelar fördelat på behandlings- och insamlingsleden Kommunala bolag dominerar behandlingsledet med 87% av omsättningen, ofta med betydande energiutvinning som en extra intäktskälla. De privata bolagen har under perioden ökat sin omsättning marginellt från 11% till 13% i behandlingsledet. Behandlingsledet utgör en god investeringsmöjlighet för den privata sektorn med goda avkastningsmöjligheter. Några aktörer har redan gått in i marknaden och skapat separata bolag, till exempel Ragn-Sells Avfallsbehandling AB. De privata bolagen har däremot den största andelen, 85 % år 2008, av marknaden för insamling. Bolag som är renodlade insamlingsbolag domineras av mindre privata bolag. De kommunala insamlingsbolagen har ökat sin omsättning med 2% under perioden Behandlingsledet Marknadsandelar kommunala resp. privata bolag (2008,%) 13% Kommunala 87% Privata Insamlingsledet Marknadsandelar kommunala resp. privata bolag (2008,%) 15% 85% Kommunala Privata 12 PricewaterhouseCoopers

15 Lägre avkastning på eget kapital i de kommunala bolagen Avfallsbranschen uppvisar en hög avkastning på eget kapital *) och medianen för avkastningen på eget kapital under 2008 var 20% för samtliga bolag. Avkastning på eget kapital kommunala resp. privata bolag ( , %) 30% Den privata sektorn har en betydligt högre avkastning på eget kapital, 25% jämfört med 15% i den kommunala sektorn. År 2008 hade de 10 största kommunala bolagen en soliditet på 21% medan de 10 största privata bolagen hade 26%. De privata bolagen hade en väsentligt högre avkastning på eget kapital trots en högre soliditet. Skillnaderna mellan sektorerna kan förklaras av att de kommunala bolagen till viss del prissätter enligt självkostnadsprincipen och i huvudsak finns på den kapitalintensiva behandlingssidan. Avkastning på eget kapital (%) 25% 20% 15% 10% 5% 26% 11% 11% 23% 10% 27% 16% 24% 25% 15% 0% År Kommunala Privata *) Avkastning på eget kapital definieras som nettoresultat genom eget kapital. PricewaterhouseCoopers 13

16 Avfallsmarknaden i framtiden

17 Avfallsmarknaden står inför en strukturförändring Förslag om tillfälligt undantag från LOU om upphandling sker från eget eller delägt bolag, (Ds 2009:36) EU-direktiv Konkurrensverket SYSAV-dom Marknadsstruktur Affärsmodell Utförande Konkurrensverkets rapport om avfallshantering i Sveriges kommuner EU-kommissionens påtalande att EU-direktiv om fri rörlighet inte följs SYSAV-domen avkunnades i regeringsrätten den 17 mars 2008 Domen stipulerar att kommuner inte längre kan direkttilldela sina kommunala avfallsbolag kontrakt för avfallshantering. Konkurrensverket granskning, EU-direktivet om fri rörlighet och SYSAV-domen kommer sannolikt att medföra att avfallsmarknaden förändras Det blir större möjligheter för den privata sektorn Mindre garanterade intäktskällor för den kommunala sektorn Det nya marknadsläget kräver nya affärsmodeller Hur bolagen (särskilt de kommunala) möter de nya utmaningarna kommer sannolikt att få stora effekter för deras lönsamhet PricewaterhouseCoopers 15

18 Förändringar på avfallsmarknaden är en konsekvens av SYSAV-domen Konsekvenser av SYSAV-domen SYSAV-domen, som Regeringsrätten meddelande den 17 mars 2008, kan påverka att avfallsmarknaden står inför en stor strukturförändring. SYSAV-domen innebär att Regeringsrätten fann att kommunerna Simrishamn och Tomelilla, som är delägare i det skånska kommunalägda avfallsbolaget SYSAV, inte hade upphandlat avfallsbehandlingstjänsterna enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket har funnit att liknande fall har påträffats i ett flertal kommuner i Sverige. I samtliga fall rör det sig om kommuner som felaktigt har direkttilldelat avfallsbehandlingen till kommunala bolag utan att först genomfört en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Med anledning av den nya domen kommer möjligheterna för de privata aktörerna på marknaden att öka då flera av de kommunala kontrakten läggs ut för offentlig upphandling. SYSAV-domen kommer att leda till förändringar på avfallshanteringsmarknaden och aktörer kommer att tvingas att förändra sina affärsmodeller. Efter Finansdepartementets skrivelse om förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling kan lagen om offentlig upphandling komma att ändras med ett varaktigt undantag från kravet på att tillämpa LOU i vissa fall. Ännu är inget fastställt och Finansdepartementet bedömer att ett varaktigt undantag behöver utredas vidare. Utredningen kommer att redovisas senast den 30 november 2010 enligt kommittédirektiv 2009: PricewaterhouseCoopers

19 Faktorer och risker som kommer att påverka den framtida svenska avfallsmarknaden Faktorer som påverkar marknaden Faktorer som kommer att påverka strukturen på den framtida marknaden är bland annat följande: Utnyttjandegraden av den totala och regionala behandlingskapaciteten; Om trenden med ökande mängd avfall per person är långsiktigt uthållig; Framtida utvecklingen av energipriserna; Konkurrens om värmeunderlaget i fjärrvärmenäten. Framtida risker En strikt upphandling av avfallsmarknaden enligt SYSAV-domen kan få olika följder för avfallsbehandlingen. Då det existerar stora skalfördelar finns en betydande risk att mindre anläggningar kan komma att bli olönsamma och att kommuner tvingas att avyttra hela, eller delar, av denna typ av verksamhet. Brist på behandlingskapacitet kan leda till att behandlings-marknaden uppfattas som attraktiv och det finns en risk för överinvestering. Kapitalintensiva anläggningar kan med dagens marknadsförutsättningar framstå som en lönsam investering. Om avfallsmängden minskar i kombination med en ökad konkurrens om värmeunderlaget, från exempelvis spillvärme och energipriserna sjunker, kan det få till konsekvens att behandlingsanläggningar tvingas till konkurrens om insatsvaran, det vill säga avfallet. Det gynnar stora anläggningar med skalfördelar som har möjlighet att pressa priserna på avfallet och väga upp det med en effektivare energiutvinning än mindre behandlingsanläggningar. En faktor som kommer att ha stor betydelse är avståndet och transportkostnader samt lagring av avfall. I den tätbefolkade mellersta och södra delen av Sverige är det dock knappast något betydande problem och storskalighetsfördelar kan väga upp för transportkostnader. PricewaterhouseCoopers 17

20 Lösningar för kommunala bolag

21 Kommuner står inför svåra beslut om hur de ska sköta framtida avfallshantering En möjlighet för kommuner, till följd av SYSAV-domen, är att avbolagisera verksamheten och återgå till kommunal förvaltning i egen regi. Stora kommuner kan även fortsättningsvis dra nytta av storskalsfördelarna. Mindre kommuner bör se över riskerna på ett genomgripande sätt innan de bestämmer sig för att äga behandlingskapacitet. Kommuner som direkttilldelar avfall till egna helägda avfallsbehandlingsanläggningar behöver ta fram strategier för hur de ska lösa frågan om avfall till sina egna behandlingsanläggningar. Skulle det visa sig att kommunens bolag förlorar upphandlingen av avfall är de huvudsakliga alternativen en försäljning eller nedläggning av behandlingsverksamheten. Detta även om behandlingskapaciteten som de äger har spelat en roll genom att pressa priserna neråt i den genomförda upphandlingen. Frågan som bör ställas är om kommunerna skall driva verksamhet där de egna invånarnas avfall inte tas omhand? PwC visar i en övergripande analys att kostnader för avbolagisering av den kommunala avfallshanteringssektorn och ett återgående till egen förvaltning kan komma att uppgå till 4 miljarder SEK. I och med att kostnadseffekterna kan bli så pass stora så har Finansdepartementet lagt sig i utvecklingen och introducerat tillägg om undantag från LOU. Skrivelsen från departementet har än så länge inte föranlett någon ändring av LOU och hur den kan komma att se ut är ännu inte färdigutrett. Specifika kostnader och risker vid avbolagisering SEK, Mn Bedömd kostnad Skatt reavinst Legala frågor och tillstånd 70 Organisatoriska frågor m m 22 Personalfrågor 48 IT-kostnader 43 Övriga kostnader 22 SUMMA Källa: PwC analys PricewaterhouseCoopers 19

22 Energy & Utilities inom PricewaterhouseCoopers har en omfattande erfarenhet av uppdrag inom energi- och miljösektorn. Uppdragen är av olika slag och har exempelvis omfattat: Värderingsfrågor, såsom verksamhets- och företagsvärdering, realoptionsvärdering och analys av aktieägarvärde. Vi har genomfört värderingar av såväl elförsäljning, elhandel, fjärrvärme som eldistribution och elproduktion. Strategisk rådgivning, affärsutveckling och affärsplaner. Rådgivning vid förvärv, samgåenden och allianser inklusive due diligenceprocesser. Strukturering och koordinering av försäljningsprocesser innefattande framtagande av prospekt, datarum, due diligence och förhandling. Rådgivning vid finansiering och kapitalanskaffning. Finansiella analyser. Verksamhetsanalyser såsom bland annat uppföljning av effektivitet inom olika affärssegment, kvantifiering av synergier etc. Marknadsanalyser inom energi. Utredningar inom energi dels på uppdrag av myndigheter, dels på uppdrag av industrin i förhandlingar gentemot myndigheter. Rådgivning vid förhandlingar. Rådgivning relaterat till elcertifikat, utsläppsrätter och klimatstrategi. Kontakt Martin Gavelius Telefon Mobil Johan Jacobsson Telefon Mobil pwc.com/se 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav

Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen. Vad hände sen? Håkan Rylander, VD Sysav Sysav-domen Historik 2005: Simrishamn och Tomelilla anmäls av fyra privata företag, verksamma i avfallsbranschen, för påstått brott mot LOU, genom direktleverans

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag

Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Avfallsbolagens affärsverksamhet Verksamhetskriteriet i ljuset av kommunägda avfallsbolag Stefan Persson, Rhetikfabriken på uppdrag av ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning...2

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Er referens Fi 2015/1581 Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Profu. Johan Sundberg

Profu. Johan Sundberg Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers Profu 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projek4nriktad forskning

Läs mer

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare

Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare 1 Kap 6.2 Verksamheters avfall - En tydligare ansvarsfördelning mellan kommuner och verksamhetsutövare ÅI tillstyrker förslaget att verksamheter får ta ansvar för allt sitt avfall, dvs definitionen av

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar

Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Bilaga 1 Marknaden för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar Inledning I detta dokument beskrivs marknaden för fastighetsnära insamling av producentansvarsfraktionerna tidningar och förpackningar,

Läs mer

GUIDE # 1 MARS Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper. I korthet

GUIDE # 1 MARS Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper. I korthet GUIDE # 1 MARS 2010 Kommunernas roll vid insamling av förpackningar och returpapper Innehåll: 1. Inledning 2. Juridiska förutsättningar 3. Finansiering 4. Godkända insamlingssystem 5. Konfliktlösningsregler

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Avfallshanteringen ur ett LOU-perspektiv

Avfallshanteringen ur ett LOU-perspektiv 2007-11-13 1 (6) Peter Lindblom Chef för avdelningen för offentlig upphandling Anförande, Halmstad 13 november 2007 Avfall Sverige AB:s höstmöte 13-14 november 2007 Det talade ordet gäller Avfallshanteringen

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Miljöteknik och offentlig upphandling

Miljöteknik och offentlig upphandling Miljöteknik och offentlig upphandling Dan Ericsson statssekreterare Upplägg Kommentarer till rapporten Den nya konkurrenslagen Regeringsinitiativ på upphandlingsområdet Annan viktiglagstiftningpåväg SYSAV-

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Förslag för förbättrad konkurrensneutralitet på marknaden för verksamhetsavfall

Förslag för förbättrad konkurrensneutralitet på marknaden för verksamhetsavfall Närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kopia för kännedom: Finansministern Civilministern Klimat- och miljöministern Energiministern Förslag för förbättrad konkurrensneutralitet på marknaden för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1

Sysavdagen 2016. Aktuellt från Sysav. Peter Engström. 16 maj 2016 1 Sysavdagen 2016 Aktuellt från Sysav Peter Engström 16 maj 2016 1 Sysav och Sysav Industri hanterade 854 700 ton avfall Hushållsavfall Grovavfall Industriavfall Bygg- och rivningsavfall Kliniskt avfall

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2017 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden. www.pwc.se/riskpremiestudien

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé

Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken. Bild: Kristina Roupé Kapa Lagen! Om varför jämförligt avfall bör lyftas bort från Miljöbalken Bild: Kristina Roupé Återvinningsindustrierna Oktober 2007 Kapa lagen! Enligt Miljöbalken har kommunerna monopol på allt avfall

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan

Beskrivning och konsekvensanalys av förslag till revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Catarina Östlund Tel: 08-698 10 47 catarina.ostlund@naturvardsverket.se Konsekvensanalys 2005-09-22 Dnr 641-4711-05 Beskrivning och konsekvensanalys av förslag

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Remissvar En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

Remissvar En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) 2016-09-01 Finansdepartementet Er referens: Fi2016/01153/K Remissvar En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Återvinningsindustrierna, ÅI, vill med anledning av ovan nämnda betänkande med förslag

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Ekonomisk plan 2016-2018

Ekonomisk plan 2016-2018 Ekonomisk plan 2016-2018 2015-11-12 Maria Norling Box 722, 801 28 Gävle Utmarksvägen 16 gastrikeatervinnare.se Telefonnummer Epost 1 (10) Sammanfattning Den löpande verksamheten i förbundet och koncernen

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport

Windcap Fond 1 AB. Halvårsrapport Windcap Fond 1 AB Koncern Halvårsrapport 2010-06-30 Periodens utveckling i sammandrag Intäkterna uppgick till 6 242 kkr Rörelseresultat uppgick till 4765 kkr Avskrivningarna uppgick till -3863 kkr och

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Stadigt ökande avfallsmängder

Stadigt ökande avfallsmängder Stadigt ökande avfallsmängder Johan Sundberg, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mattias Olofsson, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mikael Johnsson, Profu Trots alla nya

Läs mer

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning.

Uppföljningsarbetet ska genomsyras av ett systematiskt arbete för att förbättra kvalitet och uppföljning. ! " # " Region Kronoberg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 16. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Avfall ÅTERVINNA, BRÄNNA ELLER SLÄNGA? ROBERT LUNDMARK & EVA SAMAKOVLIS. SNS Förlag

Avfall ÅTERVINNA, BRÄNNA ELLER SLÄNGA? ROBERT LUNDMARK & EVA SAMAKOVLIS. SNS Förlag Avfall ÅTERVINNA, BRÄNNA ELLER SLÄNGA? ROBERT LUNDMARK & EVA SAMAKOVLIS SNS Förlag SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Telefax: 08 507 025 25 order@sns.se www.sns.se SNS är en oberoende

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer