Den svenska avfallsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska avfallsmarknaden"

Transkript

1 Den svenska avfallsmarknaden

2 Inledning sid 1 Sammanfattning sid 2 Metod och källor sid 3 Den svenska avfallsmarknaden sid 4 Kommunal kontra privat sektor sid 9 Avfallsmarknaden i framtiden sid 14 Lösningar för kommunala bolag sid 18 PricewaterhouseCoopers

3 Inledning Syftet med denna rapport om avfallshantering i svenska kommuner är att översiktligt kartlägga den svenska avfallsmarknaden och följa upp den utredning som gjordes på uppdrag av Konkurrensverket och som publicerades i november 2008 Upphandling av avfallstjänster. Bakgrunden till Konkurrensverkets rapport om upphandling av avfallstjänster är att EU-kommissionen påtalat att svenska kommuner inte använder Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av avfallstjänster. Lagstiftningen om upphandling bygger i huvudsak på EUdirektiv och syftet är att skapa fri rörlighet för varor och tjänster och öppna upp för konkurrens. Kommunernas roll är ifrågasatt och deras helägda bolag kan inte automatiskt få uppdragen att ta hand om kommunens avfall utan upphandling skall ske enligt LOU. Det finns möjlighet till undantag, men det gäller till exempel inte om leverantören är ett delägt bolag, vilket slogs fast av Regeringsrätten i de så kallade SYSAV-domarna. Kommunerna kan inte heller hänvisa till långa transportavstånd eller att de på grund av lag eller annan författning har ensamrätt att utföra tjänsten. För många kommuner kan detta innebära att de investerat i dyra behandlingsanläggningar med höga kostnader och höga priser som följd om de inte kan användas på ett rationellt sätt. Konkurrensverket bedömer att risken för att kontrakt som strider mot Lagen om Offentlig Upphandling inte kommer att avvecklas de närmaste åren och kommer därför att följa avfallsmarknaden noga. I juli 2009 kom Finansdepartementet med ett förslag om att upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa LOU när de köper varor eller tjänster från en juridisk person som de innehar eller är medlem i. Det innebär enligt departementet att Teckalkriterierna som slagits fast i EG-domstolens rättspraxis är införda i Svensk lag. Fortfarande kvarstår frågan om kommunerna och deras aktuella bolag uppfyller kriterierna om kontroll och huvudsaklig verksamhet som är fastslagna i Teckal. Detta är något som måste utredas och prövas i varje unikt fall innan upphandling utanför LOU kan ske. Huvudsaken för kommunerna och de kommunala bolagen är att regeringsrättsdomen luckrats upp och att det nu finns andrum och tid för att utreda den fortsatta vägen framåt. Denna rapport riktas mot kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting och övriga aktörer på marknaden för avfallshantering. Frågan är hur kommunerna kan lösa detta och hur stat och privata bolag kommer att agera? PricewaterhouseCoopers 1

4 Sammanfattning Sveriges kommuner står inför en relativt stor strukturomvandling på avfallsmarknaden. Konkurrensen är till delar satt ur spel hävdar Konkurrensverket i sin rapport från november 2008 om upphandling av avfallstjänster och det kan få konsekvenser för de kommuner i Sverige som står med dyra investeringar i behandlingsanläggningar. Det nya marknadsläget kräver nya affärsmodeller och det finns lösningar på problemen som vi presenterar i denna rapport. I juli 2009 kom en ny skrivelse från Finans departementets om upphandling från statliga och kommunala företag. Där föreslår man att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa LOU när den anskaffar varor eller tjänster från en juridisk person som myndigheten helt eller delvis äger eller är medlem i. Skrivelsen genererar ett välkommet andrum för kommunerna och de kommunala bolagen. Samtidig innebär det att mattan delvis dras undan för privata aktörer som önskat investera i befintliga avfallsförbränningsanläggningar till reapris. Den svenska avfallsmarknaden delas in i insamlingsledet och behandlingsledet och det är de kommunala bolagen som dominerar behandlingsledet på avfallsmarknaden. Värdet på avfallsmarknaden uppgick totalt till cirka 19 miljarder kronor år 2008 fördelat på behandlingsledet 11 miljarder och insamlingsledet 7 miljarder kronor. Det finns några viktiga faktorer som påverkar strukturomvandlingen i framtiden: hur utnyttjandegraden av den totala och regionala behandlingskapaciteten utvecklas om den stigande trenden med ökad mängd avfall per person håller i sig den framtida utvecklingen på energipriserna och konkurrenssituationen om värmeunderlaget i fjärrvärmenäten EU-direktivet om fri rörlighet för varor och tjänster inom EU kommer att ge den privata sektorn större möjligheter i framtiden. Det kan innebära att det blir mindre garanterade intäktskällor för den kommunala sektorn och de kommunala bolagen får finna nya lösningar att förse behandlingsanläggningarna med avfall. Kommunerna står inför svåra beslut om hur de ska sköta framtida avfallshantering. En möjlighet är att avbolagisera verksamheten och återgå till kommunal förvaltning i egen regi. Men det kan komma att totalt kosta 4 miljarder kronor, enligt PricewaterhouseCoopers preliminära analys. Kommunerna måste ändå lösa frågan om hur man får avfall till sina behandlingsanläggningar. Om man förlorar i en upphandlingssituation finns risk att man måste lägga ner behandlingsverksamheten alternativt sälja till en privat aktör. 2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

5 Metod och källor Rapporten baseras på en marknadsindelning i två led, insamling och behandling och den utveckling som skett på marknaden under perioden All analys är utförd Pricewaterhouse- Coopers där annat ej anges. De kvantitativa analyserna baseras på finansiell information från årsredovisningar av svenska företag med SNI-koderna: 38110: Insamling av icke-farligt avfall 38210: Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall Marknadsuppskattningarna utgår från ovan angivna SNI-kod där det har bedömts att avfallshantering är bolagets huvudsakliga uppgift. Bolag som inte har ett huvudsakligt affärsområde inom avfallshantering ingår ej. All data är baserad på finansiell information från Affärsdata under perioden Övriga källor är Regeringskansliet, Statistiska Centralbyrån, nationell och lokalpress, Avfall Sverige, Konkurrensverket samt Återvinningsindustrierna. PricewaterhouseCoopers 3

6 Den svenska avfallsmarknaden

7 Definition av den svenska avfallsmarknaden Definition Marknaden för avfallshantering består av två huvudsakliga delar, insamling och transport av avfall, samt behandling. Avfallsmarknaden kan ytterligare definieras efter: typ av avfall (t ex. organiskt eller brännbart avfall) vem som har gett upphov till avfallet (hushålls- respektive verksamhetsavfall) Hushåll Verksamhet Insamling och transport Återvinningsstationer Återvinningscentraler Fastighetsnära hämtning Behandling Materialåtervinning Biologisk behandling Förbränning Deponi PricewaterhouseCoopers 5

8 Det totala värdet av svenska avfallsmarknaden uppgick till ca 19 miljarder kr år 2008 Den kommunala renhållningsskyldigheten innebär att det är kommunernas ansvar att ta hand om avfallet i kommunen. Samtidigt är avfallsinnehavaren skyldig att använda avfallshanteringssystemet som kommunen anvisar och betala för det genom en avfallstaxa. Det är vanligt att kommuner lägger avfallshanteringen i bolag och/eller samarbetar med andra kommuner för att omhänderta avfallet alternativt använder de sig av privata entreprenörer. Värdet på avfallsmarknaden år 2008 uppgick till drygt 19 miljarder SEK fördelat på 7,6 miljarder i insamlingsledet och 11,9 miljarder SEK i behandlingsledet. Insamling och transport Marknaden för avfallsinsamling har ett större antal aktörer jämfört med behandlingsledet. 75% av Sveriges kommuner har överlåtit insamlingen till privata entreprenörer. Många aktörer finns inom den etablerade åkerinäringen som med relativt måttliga investeringar i fordon kan driva transportverksamhet inom avfallsområdet. Behandling Anläggningar för behandling av avfall är förenade med stora investeringskostnader. Det innebär bland annat höga etableringshinder och det krävs stora volymer för att generera ett tillräckligt stort kassaflöde för att motivera investeringen. Antalet aktörer är därför begränsade. Behandling av avfall utförs ofta av kommunala energibolag som genom förbränning med energiutvinning både levererar el och värme tillbaka till samhället. Vissa kommuner samarbetar genom gemensamt ägda bolag där varje kommun äger en mindre del av bolaget. Exempel på det är Renova AB i västra Sverige och SYSAV i Skåne. Endast 6% av kommunerna har avtal med privata aktörer för att sköta behandling av avfall. Deponering Styrmedlen för att minska deponering av avfall har varit så effektiva så att idag deponeras endast 5% av avfallet. 6 PricewaterhouseCoopers

9 Den svenska marknaden för avfallshantering har i genomsnitt vuxit med 9% per år mellan år 2004 och 2008 Omsättningen på den svenska avfallsmarknaden har ökat från 14 miljarder kronor år 2004 till drygt 19 miljarder kronor år 2008, vilket representerar en genomsnittlig årlig ökning på 9% (CAGR). Den främsta orsaken till omsättningsökningen är att priset på både insamling och behandling av avfall har stigit. Mellan år 2004 och 2008 steg avfallstaxan från 14,7 kr/m3 till 19,3 kr/m3 vilket är en genomsnittlig årlig ökning på 7%. Priset på avfallsinsamling har ökat beroende på skärpta lagar och föreskrifter med syftet att återvinna allt mer för att sluta kretsloppen. Insamlingen har blivit mer komplex därmed också allt dyrare. En del av omsättningsökningen kan förklaras av inflationen. Den underliggande utvecklingen av KPI var i genomsnitt 1,3% under perioden. Avfallsmängden har ökat från 463 kg till 511 kg per år och person under åren 2004 till 2008, en genomsnittlig årlig ökning på 3%, vilket också har bidragit till omsättningsökningen. Under perioden 2004 till 2008 ökade befolkningsmängden i Sverige med 2,7% samtidigt som KPI ökade med 1,7% (källa: SCB). Total omsättning svenska avfallshanteringsmarknaden ( , milj SEK) Behandlad mängd avfall per person ( , kg/person) Kg/person milj. SEK Farligt avfall Biologisk behandling Deponering År År Materialåtervinning Energiutvinning genom förbränning Tillväxt = 9% Tillväxt = 3% PricewaterhouseCoopers 7

10 Insamlings- och behandlingsledet har haft en genomsnittlig tillväxt på 9% mellan år 2004 och 2008 Behandlingsledet står för den största andelen av marknaden. År 2008 uppgick omsättningen till knappt 12 miljarder SEK vilket motsvarar cirka 61% av den totala omsättningen på avfallsmarknaden. Behandlingsledet är den del av avfallsmarknaden som historiskt haft störst tillväxt, i genomsnitt 10 % mellan år 2004 och 2007 samt högst lönsamhet. Till 2008 föll tillväxttakten till 9%. Total omsättning fördelat på insamling och behandling ( , SEK milj) Tillväxt = 9% Insamlingsledet hade en genomsnittlig tillväxt på knappt 9% under år 2004 till milj. SEK Tillväxt = 9% År Insamling Behandling Källa: Affärsdata & PwC analys 8 PricewaterhouseCoopers

11 Kommunal kontra privat sektor

12 De privata och kommunala bolagens marknadsandelar har haft liknande tillväxttakt mellan åren 2004 till 2008 Den totala omsättningen för avfallsbolagen har vuxit med 9% per år mellan åren De kommunala bolagen står för 60% och de privata för 40% av omsättningen. Den privata och kommunala sektorn på avfallsmarknaden har i genomsnitt vuxit med 8-10% per år. Den genomsnittliga vinstmarginalen för ett avfallsbolag har under åren varit 6,8%. Vinstmarginalen har fluktuerat mellan som lägst 5,6% 2005 och som högst 8,1% De kommunala bolagen har i genomsnitt haft en vinstmarginal på 6,2%, vilket är något lägre jämfört med de privata bolagen med 7,5%. De kommunala bolagen har lägre vinstmarginal trots att de i större utsträckning även bedriver energiverksamhet. Denna verksamhet har i allmänhet betydligt högre vinstmarginaler än avfallsbranschen. Att kommunala bolag har lägre vinstmarginal kan istället ha sin förklaring i att många kommunala avfallsbolag tillämpar självkostnadsprincipen för avfallshantering. Total omsättning fördelat på kommunala och privata bolag ( , SEK milj) milj. SEK År Tillväxt = 10% Tillväxt = 8% Källa: Affärsdata & PwC analys Kommunala Privata 10 PricewaterhouseCoopers

13 De tio största kommunala och privata aktörerna har mer än halva marknaden Marknadsandelar fördelat mellan de kommunala och privata bolagen Totalt finns det 224 avfallsbolag på den svenska marknaden. Av dessa har de fem största kommunala och de fem största privata bolagen drygt halva marknaden. De tio största privata och tio största kommunala bolagen har tillsammans två tredjedelar av marknaden. Marknadsfördelningen mellan de olika aktörerna har i stort sett varit oförändrad under åren med en tendens att övriga, mindre bolag, tar marknadsandelar. Denna tendens är något som kan komma att förstärkas beroende på den så kallade SYSAV-domen *) och hur ett eventuellt undantag ifrån LOU tolkas och prövas i varje unikt fall. Marknadsandelar fem största kommunala och privata bolag ( , %) % marknadsandelar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 44% 45% 45% 48% 46% 28% 28% 27% 25% 28% 20% 10% 29% 27% 28% 27% 26% 0% År Fem största kommunala Fem största privata Övriga Källa: Affärsdata & PwC analys *) SYSAV-domen se sid 16 i rapporten PricewaterhouseCoopers 11

14 De kommunala bolagen dominerar behandlingsledet av avfallsmarknaden Marknadsandelar fördelat på behandlings- och insamlingsleden Kommunala bolag dominerar behandlingsledet med 87% av omsättningen, ofta med betydande energiutvinning som en extra intäktskälla. De privata bolagen har under perioden ökat sin omsättning marginellt från 11% till 13% i behandlingsledet. Behandlingsledet utgör en god investeringsmöjlighet för den privata sektorn med goda avkastningsmöjligheter. Några aktörer har redan gått in i marknaden och skapat separata bolag, till exempel Ragn-Sells Avfallsbehandling AB. De privata bolagen har däremot den största andelen, 85 % år 2008, av marknaden för insamling. Bolag som är renodlade insamlingsbolag domineras av mindre privata bolag. De kommunala insamlingsbolagen har ökat sin omsättning med 2% under perioden Behandlingsledet Marknadsandelar kommunala resp. privata bolag (2008,%) 13% Kommunala 87% Privata Insamlingsledet Marknadsandelar kommunala resp. privata bolag (2008,%) 15% 85% Kommunala Privata 12 PricewaterhouseCoopers

15 Lägre avkastning på eget kapital i de kommunala bolagen Avfallsbranschen uppvisar en hög avkastning på eget kapital *) och medianen för avkastningen på eget kapital under 2008 var 20% för samtliga bolag. Avkastning på eget kapital kommunala resp. privata bolag ( , %) 30% Den privata sektorn har en betydligt högre avkastning på eget kapital, 25% jämfört med 15% i den kommunala sektorn. År 2008 hade de 10 största kommunala bolagen en soliditet på 21% medan de 10 största privata bolagen hade 26%. De privata bolagen hade en väsentligt högre avkastning på eget kapital trots en högre soliditet. Skillnaderna mellan sektorerna kan förklaras av att de kommunala bolagen till viss del prissätter enligt självkostnadsprincipen och i huvudsak finns på den kapitalintensiva behandlingssidan. Avkastning på eget kapital (%) 25% 20% 15% 10% 5% 26% 11% 11% 23% 10% 27% 16% 24% 25% 15% 0% År Kommunala Privata *) Avkastning på eget kapital definieras som nettoresultat genom eget kapital. PricewaterhouseCoopers 13

16 Avfallsmarknaden i framtiden

17 Avfallsmarknaden står inför en strukturförändring Förslag om tillfälligt undantag från LOU om upphandling sker från eget eller delägt bolag, (Ds 2009:36) EU-direktiv Konkurrensverket SYSAV-dom Marknadsstruktur Affärsmodell Utförande Konkurrensverkets rapport om avfallshantering i Sveriges kommuner EU-kommissionens påtalande att EU-direktiv om fri rörlighet inte följs SYSAV-domen avkunnades i regeringsrätten den 17 mars 2008 Domen stipulerar att kommuner inte längre kan direkttilldela sina kommunala avfallsbolag kontrakt för avfallshantering. Konkurrensverket granskning, EU-direktivet om fri rörlighet och SYSAV-domen kommer sannolikt att medföra att avfallsmarknaden förändras Det blir större möjligheter för den privata sektorn Mindre garanterade intäktskällor för den kommunala sektorn Det nya marknadsläget kräver nya affärsmodeller Hur bolagen (särskilt de kommunala) möter de nya utmaningarna kommer sannolikt att få stora effekter för deras lönsamhet PricewaterhouseCoopers 15

18 Förändringar på avfallsmarknaden är en konsekvens av SYSAV-domen Konsekvenser av SYSAV-domen SYSAV-domen, som Regeringsrätten meddelande den 17 mars 2008, kan påverka att avfallsmarknaden står inför en stor strukturförändring. SYSAV-domen innebär att Regeringsrätten fann att kommunerna Simrishamn och Tomelilla, som är delägare i det skånska kommunalägda avfallsbolaget SYSAV, inte hade upphandlat avfallsbehandlingstjänsterna enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket har funnit att liknande fall har påträffats i ett flertal kommuner i Sverige. I samtliga fall rör det sig om kommuner som felaktigt har direkttilldelat avfallsbehandlingen till kommunala bolag utan att först genomfört en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Med anledning av den nya domen kommer möjligheterna för de privata aktörerna på marknaden att öka då flera av de kommunala kontrakten läggs ut för offentlig upphandling. SYSAV-domen kommer att leda till förändringar på avfallshanteringsmarknaden och aktörer kommer att tvingas att förändra sina affärsmodeller. Efter Finansdepartementets skrivelse om förslag om tillfälligt undantag för offentlig upphandling kan lagen om offentlig upphandling komma att ändras med ett varaktigt undantag från kravet på att tillämpa LOU i vissa fall. Ännu är inget fastställt och Finansdepartementet bedömer att ett varaktigt undantag behöver utredas vidare. Utredningen kommer att redovisas senast den 30 november 2010 enligt kommittédirektiv 2009: PricewaterhouseCoopers

19 Faktorer och risker som kommer att påverka den framtida svenska avfallsmarknaden Faktorer som påverkar marknaden Faktorer som kommer att påverka strukturen på den framtida marknaden är bland annat följande: Utnyttjandegraden av den totala och regionala behandlingskapaciteten; Om trenden med ökande mängd avfall per person är långsiktigt uthållig; Framtida utvecklingen av energipriserna; Konkurrens om värmeunderlaget i fjärrvärmenäten. Framtida risker En strikt upphandling av avfallsmarknaden enligt SYSAV-domen kan få olika följder för avfallsbehandlingen. Då det existerar stora skalfördelar finns en betydande risk att mindre anläggningar kan komma att bli olönsamma och att kommuner tvingas att avyttra hela, eller delar, av denna typ av verksamhet. Brist på behandlingskapacitet kan leda till att behandlings-marknaden uppfattas som attraktiv och det finns en risk för överinvestering. Kapitalintensiva anläggningar kan med dagens marknadsförutsättningar framstå som en lönsam investering. Om avfallsmängden minskar i kombination med en ökad konkurrens om värmeunderlaget, från exempelvis spillvärme och energipriserna sjunker, kan det få till konsekvens att behandlingsanläggningar tvingas till konkurrens om insatsvaran, det vill säga avfallet. Det gynnar stora anläggningar med skalfördelar som har möjlighet att pressa priserna på avfallet och väga upp det med en effektivare energiutvinning än mindre behandlingsanläggningar. En faktor som kommer att ha stor betydelse är avståndet och transportkostnader samt lagring av avfall. I den tätbefolkade mellersta och södra delen av Sverige är det dock knappast något betydande problem och storskalighetsfördelar kan väga upp för transportkostnader. PricewaterhouseCoopers 17

20 Lösningar för kommunala bolag

21 Kommuner står inför svåra beslut om hur de ska sköta framtida avfallshantering En möjlighet för kommuner, till följd av SYSAV-domen, är att avbolagisera verksamheten och återgå till kommunal förvaltning i egen regi. Stora kommuner kan även fortsättningsvis dra nytta av storskalsfördelarna. Mindre kommuner bör se över riskerna på ett genomgripande sätt innan de bestämmer sig för att äga behandlingskapacitet. Kommuner som direkttilldelar avfall till egna helägda avfallsbehandlingsanläggningar behöver ta fram strategier för hur de ska lösa frågan om avfall till sina egna behandlingsanläggningar. Skulle det visa sig att kommunens bolag förlorar upphandlingen av avfall är de huvudsakliga alternativen en försäljning eller nedläggning av behandlingsverksamheten. Detta även om behandlingskapaciteten som de äger har spelat en roll genom att pressa priserna neråt i den genomförda upphandlingen. Frågan som bör ställas är om kommunerna skall driva verksamhet där de egna invånarnas avfall inte tas omhand? PwC visar i en övergripande analys att kostnader för avbolagisering av den kommunala avfallshanteringssektorn och ett återgående till egen förvaltning kan komma att uppgå till 4 miljarder SEK. I och med att kostnadseffekterna kan bli så pass stora så har Finansdepartementet lagt sig i utvecklingen och introducerat tillägg om undantag från LOU. Skrivelsen från departementet har än så länge inte föranlett någon ändring av LOU och hur den kan komma att se ut är ännu inte färdigutrett. Specifika kostnader och risker vid avbolagisering SEK, Mn Bedömd kostnad Skatt reavinst Legala frågor och tillstånd 70 Organisatoriska frågor m m 22 Personalfrågor 48 IT-kostnader 43 Övriga kostnader 22 SUMMA Källa: PwC analys PricewaterhouseCoopers 19

22 Energy & Utilities inom PricewaterhouseCoopers har en omfattande erfarenhet av uppdrag inom energi- och miljösektorn. Uppdragen är av olika slag och har exempelvis omfattat: Värderingsfrågor, såsom verksamhets- och företagsvärdering, realoptionsvärdering och analys av aktieägarvärde. Vi har genomfört värderingar av såväl elförsäljning, elhandel, fjärrvärme som eldistribution och elproduktion. Strategisk rådgivning, affärsutveckling och affärsplaner. Rådgivning vid förvärv, samgåenden och allianser inklusive due diligenceprocesser. Strukturering och koordinering av försäljningsprocesser innefattande framtagande av prospekt, datarum, due diligence och förhandling. Rådgivning vid finansiering och kapitalanskaffning. Finansiella analyser. Verksamhetsanalyser såsom bland annat uppföljning av effektivitet inom olika affärssegment, kvantifiering av synergier etc. Marknadsanalyser inom energi. Utredningar inom energi dels på uppdrag av myndigheter, dels på uppdrag av industrin i förhandlingar gentemot myndigheter. Rådgivning vid förhandlingar. Rådgivning relaterat till elcertifikat, utsläppsrätter och klimatstrategi. Kontakt Martin Gavelius Telefon Mobil Johan Jacobsson Telefon Mobil pwc.com/se 2009 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 10:1 Kf 109/2003 Dnr Ks 2012/155 Med stöd av kommunfullmäktiges i Simrishamns kommun beslut den 22 september 2003, kommunfullmäktiges i Sjöbo kommun beslut

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Marknaden för avfallshantering

Marknaden för avfallshantering Marknaden för avfallshantering Rapport 5408 september 2004 Marknaden för avfallhantering NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET Rapport Marknaden för avfallhantering Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu

Johan Sundberg. Profu. Profu. Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

E-post; registrator@foreign.minlstry.se X400, S~Reglstralor; O~Forelgn; P~Minlstry; A~SIL, C~S[ Telefonväxel 08-4051000. Telex 10590 MINFOR S

E-post; registrator@foreign.minlstry.se X400, S~Reglstralor; O~Forelgn; P~Minlstry; A~SIL, C~S[ Telefonväxel 08-4051000. Telex 10590 MINFOR S -----.---- REGERI NG SKANSLI ET Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-1049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående tillämpningen

Läs mer

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB

KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB 1 KONSORTIALAVTAL, SYDVÄSTRA SKÅNES AVFALLS AB Godkänt av kommunfullmäktige den 17 februari 2000, 40. 1 Avtalsslutande parter Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av kommunerna Burlöv, Kävlinge,

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö

meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö 1 (7) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 mars 2008 KLAGANDE Simrishamns kommun Ombud Advokaten Anders Boquist Hamilton Advokatbyrå Malmö KB Box 226 201 22 Malmö MOTPARTER 1. SITA Sverige

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr 2011/3125/E Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Remiss av TPA-utredningens betänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker

www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker www.pwc.se Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker Utbildningspaket för ny- och omvalda politiker genomförs lokalt hos er Att vara förtroendevald innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Vi på

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall

Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Styrmedel och skatter idag och framöver på avfall Sätra Gård 2010-03-18 Fredrik Zetterlund R-S M Energi & Processteknik Skatter och avgifter på avfallsförbränning Avfallsförbränningsskatt ( BRASkatt )

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Omvärldsbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Miljömål 3 Lagkrav 3 NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag

X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-06-24 Dnr 733/2014 1 (16) Enligt sändlista X kommun köp av avfallshanteringstjänster från Sydskånes avfallsaktiebolag Beslut X kommun får inte köpa avfallshanteringstjänster

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare

Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förbundsordning för Kommunalförbundet Gästrikeregionens Återvinnare Förslag från Gästrike Återvinnare Godkänt av kommunfullmäktige den 25 april 2005. Dnr KS2006/476 Kommunkansliet gak_05.doc Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare

Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare RAPPORT NR199 Institutet för ekonomisk forskning Relationen mellan kommunala bolag och deras ägare En diskussion kring de strategiska konsekvenserna av LOU och Teckalkriterierna Anna Thomasson E-mail:

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030

Framtida marknad för vård och omsorg av äldre. Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Framtida marknad för vård och omsorg av äldre Prognoser över behovet av äldreomsorg i Sveriges kommuner fram till 2030 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer.

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer