RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-03"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Elis Holgersson, delvis Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 310 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Yxnarum 19:59 Björkeryd 1:10 Ronneby Rolstorp 1:8 Ronneby Vambåsa 1:42 Ronneby Yxnarum 19:33 Backaryd 1:71 Skillingenäs AB/Peter Glennmar hälften och Malin Elmberg hälften Ingmar Karlsson och Kerstin Karlsson/Elone Ståhl Nya Arvidssons Karosseriverkstäder AB, konkursbo/ebm Montage AB Dödsboet efter Olof Olsson/Marie Svensson hälften och Peter Johansson hälften Bysnickaren Förvaltnings AB/Cecilia Nilsson hälften och Henrik Olsson hälften Kjell Sabel och Ann-Kristin Amilon/Karosseriverken, I Urbanusson AB : : : : : :- Backaryd 1:83 Arbetsutskottets beslut Backaryds Fastighets & Partihandel HB/ Karosseriverken, I Urbanusson AB :- Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 311 Dnr Byggnadsnämndens förslag om ändring av tjänst som plantekniker till planerare - kartansvarig Byggnadsnämnden har under 392/2003 behandlat frågan om förändring av planteknikertjänsten vid Samhällsbyggnadskontoret. Förslag föreligger att tjänsten ändras till planerare kartansvarig. Samverkansgruppen har behandlat ärendet enligt MBL 11 och tillstyrkt förslaget. Vidare redovisas att avsikten är att erbjuda Karin Svensson anställningen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen medger att Byggnadsnämnden får ändra planteknikertjänsten vid Samhällsbyggnadskontoret till planerare kartansvarig.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 312 Dnr Förslag till beslut om projekt tillskapande av kombitjänster inom de kommunala verksamheterna Under Arbetsutskottets 297/2003 lämnades en rapport om projektet. Elis Holgersson redovisar i skrivelse följande förslag till åtgärder: Ang. projekt om tillskapande av kombitjänster inom de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen beslutade att ge personalenheten i uppdrag att tillsammans med berörda verksamhetschefer presentera förslag till lösningar för införande av kombitjänster. Arbetet skulle ske i nära samverkan de fackliga organisationerna. I september 2001 lämnade Personalenheten ett förslag till Kommunstyrelsen om att kommunen skulle starta ett försöksprojekt inom ett geografiskt område där man bildar ett serviceteam av olika arbetsgrupper. Kommunstyrelsen gav senare Kommunledningskontoret i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med uppdrag Att ta fram ett geografiskt område, som har intresse att ingå i projektet samt vilka yrkesgrupper som var lämpliga. Att arbetsgruppen skulle ta fram en projektbeskrivning Att göra en projektplan och en ekonomisk kalkyl för projektet. Efter ett antal möten under senhösten 2001 och våren 2002 undersöktes intresset för att komma igång med det föreslagna projektet. Processen kännetecknades av en stor förståelse för målsättningen med uppdraget. Efter diverse diskussioner startade hösten 2002 ett projektarbete inom Johannishus/Listerby området. Arbetsgruppen bestod av Birgitta Fransson, Kostenheten, Ingrid Hermansson (rektor, FOG), Ann-Marie Ovesson, (enhetschef, Äldreomsorg) och Inger Karlsson, (bygg-fastighet).

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 312 Arbetsgruppen redovisade i början på oktober 2003 sina erfarenheter och synpunkter (se bilaga). Ett konkret resultat är att en kombinationstjänst har inrättats. Arbetsgruppen konstaterar vidare att en förutsättning för att skapa kombinationstjänster är att arbetsgivarna inom de olika verksamheterna är Flexibla Vilja finns för samverkan. Med stöd av ovanstående redovisning föreslås Kommunstyrelsen besluta att projektet kombitjänster avslutas att ge Personalenheten i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att tillskapa kombinationstjänster i de kommunala verksamheterna inom ramen kommunens arbete med projektet rätt till heltid, möjlighet till deltid. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s och ledamoten Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Projektet kombitjänster avslutas Personalenheten får i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att tillskapa kombinationstjänster i de kommunala verksamheterna inom ramen kommunens arbete med projektet rätt till heltid, möjlighet till deltid.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 313 Dnr Vägverkets anhållan om yttrande över förslag om höjd hastighet till 110 km/tim på del av E 22 i Blekinge län Vägverket har i skrivelse översänt förslag på höjd hastighet till 110 km/tim på del av väg E 22 i Blekinge län. Vägverket anhåller i första hand om yttrande från Polismyndigheten, medan kommunen ges möjlighet att yttra sig. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avstår från lämna yttrande i ärendet.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 314 Dnr Fritids- och turistnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde Fritids- och turistnämnden har under 88/2003 behandlat förslag till taxeförändringar inom nämndens verksamhetsområde. Av Fritids- och turistnämndens 88/2003 framgår följande: I årets budgetarbete har tidigare föreslagits taxehöjning av vuxenverksamhet i sport- och idrottsanläggningar. Förslag till taxehöjning presenteras av verksamhetschefen. I förslaget ingår att åldersfördelningen ändras enligt nedan. Detta motiveras med att få en enhetlig norm vad gäller bidrag och taxor. Barn = till och med det år man fyller 12 år, Ungdom = från och med det år man fyller 13 år till och med det år man fyller 20 år, Vuxen = från och med det år man fyller 21 år. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa taxor för fritidsenhetens verksamhetsområde enl. bilaga 1, att den föreslagna ändringen av åldersindelning fastställs, att taxorna skall gälla fr.o.m I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Margareta Yngveson, s och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta av Fritids- och turistnämnden reviderat förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 315 Dnr Samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4 angående nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors Carl Bro Intelligent Solutions har fått Sydkraft Näts uppdrag att samråda med kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 4 angående nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors. Sydkraft har en transformatorstation benämnd Ekfors, belägen strax norr om Bräkne- Hoby tätort i Ronneby kommun. Stationen matas idag via 20 kv-ledningar norr ifrån. Matningen behöver förstärkas och leveranssäkerheten höjas, varför anslutning till 130 kv-nätet planeras. Befintlig 130 kv-ledning mellan Karlshamn (Horsaryd) och Djupafors passerar alldeles söder om Ekforsstationen. Ledningen som samrådet avser är ett ca 400 meter långt jordkabelförband. Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar följande yttrande: Den planerade kabelsträckningen ligger på en mindre del av sträckan i nära anslutning till den yttre gränsen för vårt vattenskyddsområde. Vi ser dock inget problem i detta och har därför inget att erinra mot den planerade kabelförläggningen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ansökan om nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 316 Dnr Förslag om ändrad tjänstebenämning på barnkulturassistenttjänst till barnkultursekreterare KulturPedagogiskt Centrum (KPC) och Förskole- och grundskoleenheten anhåller i skrivelse om att få ändra en barnkulturassistenttjänst till barnkultursekreterare. Av framställningen framgår följande: KulturPedagogiskt Centrum (KPC) har under en tioårsperiod byggt en verksamhet för Ronnebys barn och ungdomar som få andra jämförbara kommuner. Detta har varit en klar politisk viljeinriktning. Ett stort mått av kreativitet och förändringsbenägenhet har genomsyrat arbetet och gjort KPC till vad det i dag är. Tillsammans med det pedagogiska arbetet utgör KPC:s programverksamhet de två tyngsta hörnstenarna i arbetet med barn och unga. Omfattningen med att visa bra teater, musik, dans och film för kommunens ca förskole- och grundskolebarn har under 90-talet vuxit och utgör idag ett viktigt inslag i alla barns skolvardag. Hela denna utbyggnad inom KPC hade varit omöjlig om inte barnkulturassistenten på ett ytterst ansvarsfullt sätt tagit ett större och större ansvar för programverksamheten. Detta har också varit en förutsättning för att de pedagogiskt ansvariga kunnat fokusera ledningsarbetet på Ronnebys barn- och ungdomskultur i ett större och bredare perspektiv. Barnkulturassistenten ansvarar för kontakt och kontraktsskrivning med artister, turnéläggning, bokning av lokaler, inbokning av alla förskole- och skolgrupper. Hon ansvarar dessutom för bokning av allmänheten vid offentliga föreställningar. Hon har det fulla ansvaret för genomförandedelen av inbokade program. Ansvaret för och arbetet med marknadsföring, layout, textbearbetning, tryckning och distribution av programfoldrar, annonsering, affischering m m har också ökad i betydande grad. I tjänsten ingår också att ansvara för att tilldelade medel räcker och utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet bygger på att hela tiden ta egna initiativ för att samordna och utveckla ett bra utbud för Ronnebys barn och unga.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 316 Graden av ansvar och självständighet i det arbete som barnkulturassistenten utför är idag av den karaktären att det motiverar en ändrad benämning av tjänsten till barnkultursekreterare. Vi hemställer därför att tjänsten ändras från barnkulturassistent till barnkultursekreterare. Vid Samverkansgruppens sammanträde , 3, genomfördes förhandling enligt MBL 11. De fackliga företrädarna har inget att erinra mot att tjänsten ändras från barnkulturassistent till barnkultursekreterare, men uttalade att ändringen beaktas vid nästa lönerevision. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets beslut Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att lämna yttrande över förslaget. Exp: Förskole- och grundskolenämnden

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 317 Dnr Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna, med förslag om att utarbeta ett miljöpolicydokument Miljöpartiet De Gröna, har lämnat in följande motion: "I anslutning till KF ärende nr 9 (dagordning) KF 25, KF sammanträde Besvarande av interpellation från Kommunfullmäktigeledamoten Gisela Gyllensting, mp På förekommen anledning "hemställer" undertecknad att: KF beslutar att uppdra åt KS att snarast låta utarbeta ett miljöpolicydokument för Ronneby kommun som på ett klart och tydligt sätt, slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark (inräknat även leasingfordon). Som miljöfordon räknas främst helt "avgasfria och tysta fordon", men också de som helt eller delvis drivs med etanol eller annat icke fossilt bränsle. Ett led i denna policy bör vara att kommunen upplåter några parkeringsplatser i anslutning till stadshuset med tillgång till el-anslutning (för värme och/eller laddning) av miljöfordon." Inköpsenheten lämnar följande yttrande: Motion från Miljöpartiet De Gröna om förslag till miljöpolicydokument Inköpsenheten har ombetts att lämna ett yttrande över en motion med förslag till utarbetande av ett miljöpolicydokument som slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark, inräknat även leasingfordon. Vid upphandling av leasingbilar ställs redan idag ett antal miljökrav, både vad avser låg bränsleförbrukning som alternativt drivna fordon. Inköpsenheten ser inga hinder i LOU, Lagen om offentlig upphandling, att ställa höga miljökrav och att upphandla s k miljöfordon.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 317 En anledning till att så få s k miljöbilar nu används i kommunen kan vara att hittills har det visat sig, i jämförelse med bensindrivna fordon, vara ett dyrare alternativ och medföra vissa praktiska problem, typ brist på tankställen eller laddningsplatser i kommunen. Utvecklingen har dock gått framåt så pass, att fler s k miljöfordon har kommit ut på marknaden och priserna förväntas därför gå ner. Kommunen leasar ca 100 fordon varav omsorgen nyttjar ca 60. Med tanke på de praktiska problem som uppstår, främst i ytterområdena, med tankning/laddning m m, kan den anskaffningstakt som miljö- och hälsoskyddsnämnden förslår i sitt yttrande vara realistisk, men framförallt bör omsorgsverksamhetens synpunkter vägas in, eftersom de nyttjar flest leasingbilar och dessutom har verksamheten spridd över hela kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 147/2003 lämnar följande yttrande: KS har begärt Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över en motion från Miljöpartiet med förslag att utarbeta ett miljöpolicydokument som slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark, inräknat även leasingfordon. Miljö- och hälsoskyddschef Monika Oredsson föredrar ärendet och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av hennes förslag till yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut En resepolicy som berör frågor om miljö och trafiksäkerhetsaspekter för resor i tjänsten finns antagen av KF ( 143/2000). Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen föreslå att resepolicyn revideras/kompletteras med följande ändringar: Under rubriken Trafiksäkra och miljövänliga fordon står att tjänsteresor skall ske på ett så trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt, och under Miljöpanpassning finns förslag på miljökriterier att ställa. En tydligare skrivning bör tillkomma att trafiksäkerhets- och miljökraven fortlöpande skall skärpas på fordon som används i tjänsten genom att ställa krav på bränslesnåla fordon och låga utsläpp samt öka användningen av förnybara bränslen. Dessutom är det lämpligt med ett mätbart mål, exempelvis att innan 2005 års utgång bör minst 20 % av fordonsparken drivas med förnybara bränslen, och 2007 bör andelen vara minst 50% för att vara 100 % år 2010.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 317 Under rubriken Alternativa resor står idag: Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är ofta ett bra alternativ med hänsyn till säkerhet och miljö. Skrivningen bör skärpas enligt följande: Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, skall väljas då så är möjligt. Ett tillägg i policyn under rubriken Trafiksäker och miljövänlig körning om att all personal som använder bil i tjänsten skall utbildas i sparsam körning. Utbildning vad gäller halkkörning skall gälla alla motordrivna fordon. Vidare bör en gemensam bilpool inrättas för alla verksamheter i Stadshuset. Detta skulle innebära att det totala antalet behövda bilar minskar genom att bilarna utnyttjas effektivare. Bilar i poolen kan då fortlöpande väljas så att högsta trafiksäkerhets- och miljökrav ställs. Till sist informeras om att Vägverket tillsammans med kommuner och landsting i Blekinge vill ta fram gemensamma riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporttjänster, fordon och leasingfordon. Dessa organisationer har omfattande upphandlingar av transporter, t.ex. skolskjutsar, mattransporter, leasingbilar, transportfordon m m. I de upphandlingar som genomförts de senaste åren har både miljö- och trafiksäkerhetskrav ställts i varierande omfattning. Riktlinjerna är tänkta att vara ett verktyg vid upphandling hos alla myndigheterna och arbetet beräknas påbörjas under hösten Kommunledningskontorets förslag till yttrande Som framgår av Inköpsenhetens yttrande ser denna inte några hinder för att vid upphandling leasingbilar ställa olika typer av miljökrav och för att upphandla så kallade miljöfordon. Inköpsenheten pekar dock på att det för tillfället finns en rad praktiska problem som gör att det kan vara svårt för kommunen att utnyttja de av motionären efterfrågade miljövänliga alternativen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att resepolicyn bör förtydligas och preciseras när det mål för användandet av fordon som uppfyller trafiksäkerhets- och miljökraven. Vidare pekar Miljö- och hälsoskyddsnämnden på behovet av att inrätta en bilpool som skulle kunna nyttjas av alla verksamheter i Stadshuset.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 317 Kommunen bör eftersträva en ökad användning av fordon som kan anses vara miljövänliga. Samtidigt måste hänsyn tas till ekonomiska aspekter då det i vissa fall visat sig att så kallade miljöbilar är dyrare i förhållande till bensindrivna bilar. För det andra finns det för närvarande inte någon i kommunen som tillhandahåller de alternativa bränslen som så kallade miljöfordon drivs på, därtill kommer att det saknas platser för där fordonen skulle kunna laddas. Innan de nu beskrivna problem är lösta får det bedömas vara förenat med betydanden svårigheter att kunna uppfylla den typ av mål som enligt motionärens mening skall införas. För att det skall vara meningsfullt att uppställa mål måste det också finnas reella möjligheter att kunna uppfylla dem. Det får på nuvarande stadium bedömas som att det saknas förutsättningar för att kunna uppfylla den typ av mål som motionären anser skall införas. Mot denna bakgrund föreslås att det inte införs några mål av den typ som motionären efterfrågar. Inför kommande översyner av resepolicyn bör dock utgångspunkten vara att miljövänliga fordon skall inköpas/nyttjas när detta framstår som det bästa alternativet vid en avvägning mellan ekonomi, teknik och övriga krav som kan uppställas på kommunens fordonspark. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Thomas Håkansson, c, Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson v och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag I samband med en framtida översyn av Resepolicyn ska Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter beaktas. Med hänvisning till ovanstående redovisning anses motionen besvarad.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 318 Dnr Yttrande över revisorernas granskning av personalförsörjningsprocessen De förtroendevalda revisorerna har låtit KPMG granska personalförsörjningsprocessen i Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I en sammanfattning lyfts de områden fram där revisorerna anser att ledningen och styrningen företer brister som huvudsakligen beror på en oklar ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen bör enligt vår uppfattning ses över så att o Innebörden av att leda och samordna personalpolitiken blir tydligare. o Ansvaret inom varje nämnd blir tydligt vad avser strategisk personalplanering (rekrytering, utveckling och rehabilitering), planeringen måste kopplas till verksamhets- och budgetprocessen. o Delegationsordningen till verksamhetschefer m fl endast innehåller delegationer och inte verkställighetsfrågor inom personalområdet. o Instruktionen för personalorganet (Personalenheten) blir förtydligat i förhållande till aktuella chefer. o Skolutvecklingsgruppens och samverkansgruppernas uppdrag klargörs i förhållande till nämnden och personalfunktionen. Personalchef Per Drysén lämnar följande yttrande: Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har låtit KPMG granska personalförsörjningsprocessen i Förskole- och grundskolenämnden (FoG) och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GyV). I skrivelse från revisorerna daterad framgår fem områden som önskas belysta. Varje område berörs separat nedan. Det noteras att KPMG har ytterligare ett område.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 318 Synpunkter på de valda revisorernas områden Innebörden av att leda och samordna personalpolitiken blir tydligare. Kommunstyrelsen har i sin roll som personalorgan att leda och samordna personalpolitiken. Uttrycket kan förtydligas på många sätt. Det som är viktigt att notera i sammanhanget är, att i den organisation som Ronneby kommun valt att driva sin verksamhet i, är Kommunstyrelsen anställningsmyndighet för hela förvaltningen. Detta innebär att de övergripande delarna av all personalpolitik såsom tecknande av kollektivavtal, tolkning av lagar och avtal, inriktningar via policies etc åvilar Kommunstyrelsen för all verksamhet samtidigt som Kommunstyrelsen är operativ nämnd för vissa verksamheter. I reglemente, instruktioner och delegationsordning framgår tydligare vad som avses med uttrycket och vad som skall handhas i sammanhanget. Det är rimligt att Kommunstyrelsen arbetar med riktlinjer och policies kombinerat med lokala kollektivavtal för att kunna hålla sig på en övergripande nivå. Det innebär att uppdrag kan ges till hela förvaltningen samtidigt som vissa uppdrag kan ges till nämnder. Kommunstyrelsen blir därmed övergripande avseende personalpolitiken i stort. Nämndernas påverkan på den verksamhet de är satta att sköta begränsas därmed till alla frågor utom personalfrågor, där Kommunstyrelsen är den politiska enhet som har det övergripande ansvaret. Därmed kan inte nämnderna annat än genom beslut i fullmäktige påverka samtliga förutsättningar för sitt område. Den enda nämnd som äger både övergripande och operativa personalfrågor är Kommunstyrelsen. Ansvaret inom varje nämnd blir tydligt vad avser strategisk personalplanering (rekrytering, utveckling och rehabilitering); planeringen måste kopplas till verksamhets- och budget- processen. Idag gäller att varje nämnd i samband med budget och uppföljningar skall göra en bedömning av de behov som finns för att kunna klara av den uppgift som getts till dem. Det innebär att personalsituationen är en del av det som skall hanteras i detta sammanhang. Därmed ges tillfälle för samtliga nämnder att göra en bedömning av vad nämnden anser nödvändigt samt framföra de synpunkter som önskas i detta sammanhang. Nämnd har därmed att i sitt arbete ta hänsyn till de förändringar som bedöms nödvändiga och föra fram detta till Kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. Det kan göras tydligare genom särskilda skrivningar i såväl budgetanvisningar som anvisningar till uppföljningsarbetet att detta skall ske.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 318 Det noteras i sammanhanget att ansvaret för operativ personalförsörjning åvilar verksamhetschef direkt från Kommunstyrelsen. Delegationsordningen till verksamhetschefer m fl endast innehåller delegationer och inte verkställighetsfrågor inom personalområdet. I samband med det arbete som pågår för att inrätta ett formellt utskott under Kommunstyrelsen, kallat Personalutskott (PU), görs en översyn av delegationsordningen. Verkställighetsfrågor kan i samband med detta tas fram och införlivas i den frågan. Instruktionen för personalorganet (Personalenheten) blir förtydligat i förhållande till aktuella chefer. Man måste först konstatera att personalorganet tillhör den politiska organisationen och Personalenheten tillhör förvaltningsorganisationen. Det är viktigt att inte blanda dessa roller. Personalenheten, likväl som övriga verksamheter, arbetar inom de ramar som fastställs av personalorganets övergripande inriktningar. De oklarheter som framförs i skrivelsen förefaller mest bero på otydligheter om vilka roller som åvilar Personalenheten och chefer/arbetsledare. Detta kan troligen åtgärdas genom de träffar som Personalenheten planerar att genomföra under vintern för arbetsledare/chefer. I det sammanhanget är det viktigt att belysa de frågeställningar som respektive chef kan ha. Som en förberedelse inför träffarna avser Personalenheten att ge möjlighet till förtydligande av frågorna. Det noteras i sammanhanget att arbetsmiljö tas upp som särskilt ämne med arbetsledande personal inom FoG under hösten Skolutvecklingsgruppens och samverkansgruppernas uppdrag klargörs i förhållande till nämnden och personalfunktionen. Skolutvecklingsgrupperna är en följd av det senaste centrala avtalet för lärarorganisationerna (ÖLA-01). Skolutvecklingsgruppernas roll definieras i det avtalet som ett särskilt samverkansorgan för lärarpersonal i syfte att genomlysa arbetsvillkor m m för dessa grupper i syfte att stärka utvecklingsarbetet samt ge möjlighet till inflytande och medbestämmande inom området. Skolutvecklingsgrupperna är fristående från både den politiska och verksamhetsmässiga beslutsgången. I de fall där skolutvecklingsgruppen finner det angeläget att förändringar av verksamheten skall ske måste behörig beslutsfattare (rektor, verksamhetschef eller nämnd) fatta det beslut som krävs. Grupperna kan själva inte fatta för verksamheten bindande beslut.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 318 Samverkansgrupperna kom till som ett organ för att öka samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Systemet grundar sig på arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupper och central samverkansgrupp. Verksamheter med omfattande verksamhet kan skapa en central samverkansgrupp för verksamheten. Samverkansgrupperna skall utgöra det led i beslutsprocessen där inflytande enligt MBL skall ske. För vissa frågor skall särskild MBL-förhandling ske. Efter att ett ärende behandlats i samverkansgrupp kan behörig beslutsfattare fatta det beslut som krävs. Samverkansgrupperna utgör även skyddskommitté i arbetsmiljölagens mening. Varken skolutvecklingsgruppens eller samverkansgruppens arbete påverkar Personalenheten. Inom ramen för verksamheternas arbete är de fristående att behandla de ärenden som påverkar aktuell verksamhet. Personalenheten kan naturligtvis vara behjälplig med stöd och underlag för vissa diskussioner. Det är naturligtvis viktigt att gruppernas arbete i den mån det berör personalfrågor kommuniceras med Personalenheten. Personalenheten ingår i skolutvecklingsgruppen med en representant. Det är en strävan från Personalenheten att delta med representation på samverkansgruppernas möten. Nämnden är den som är verksamhetsansvarig. Det åvilar därmed respektive verksamhetschef att hålla nämnden informerad om det pågående utvecklingsarbetet. Sammantaget innebär det att nämndens ansvar är att fatta de beslut som krävs av nämnden efter det att förslag ställts från skolutvecklingsgrupp eller samverkansgrupp. Slutsats Genom det ovan anförda kan skrivelsen från revisorerna anses vara beaktad. Något särskilt beslut om åtgärder bedöms inte nödvändigt. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s och ledamoten Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlämnar personalchef Per Drysén yttrande som svar på revisionsrapporten.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 319 Dnr Yttrande över revisorernas granskning, Kommunstyrelsen Högskolan Region Blekinge Revisorerna har överlämnat rapport över granskning av Kommunstyrelsen Högskolan Region Blekinge. Av rapporten framgår bl a följande: Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen har ansvar för samverkan med andra parter och för Ronneby kommun finns två aktörer som spelar stor roll för kommunens utveckling: Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Region Blekinge. I revisionsplanen för 2003 har dessa områden valts ut för djupgranskningar. Kommunstyrelsen hade t o m 2001 ett anslag för högskola. Därutöver bedrivs samarbetsprojekt med BTH, t ex Soft Center Network Ronneby. Vi kommer att kartlägga på vilka sätt kommunen samverkar med högskolan samt kommunens ekonomiska åtaganden. Hur sker rapportering, uppföljning och utvärdering av verksamheten? När Region Blekinge bildades lades samtidigt Kommunförbundet Blekinge ner. Kommunförbundet svarade tidigare för bl a omvärldsbevakning och gav en plattform för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Har bildandet av Region Blekinge inneburit att omvärldsbevakningen har förändrats? Vilka förväntningar hade Ronneby kommun på bildandet av Region Blekinge? Har förväntningarna infriats? Hur sker rapportering, uppföljning och utvärdering av verksamheten i regionen till kommunen? Elis Holgersson lämnar följande förslag till svar på rapporten: Granskningen har genomförts genom intervjuer med politiker i Kommunstyrelsen, tjänstemän från kommunledningen och Informationsenheten samt några verksamhetschefer. Dessutom har protokoll och handlingar studerats.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 319 Rapporten beskriver och kommenterar kommunens samverkan med BTH och Region Blekinge. Dessutom redovisas kommunens ekonomiska stöd till respektive samarbetspart. Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen ger en bra bild av tidigare och nuvarande samverkansprocesser mellan kommunen och BTH resp. Region Blekinge. Revisionens synpunkter och slutsatser avser i huvudsak Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samverkan med respektive part och rör i huvudsak följande frågor: Region Blekinge - Kommunen bör säkerställa att omvärldsbevakning, samverkansorgan etc. fungerar. - Kommunen bör initiera en utvärdering av Region Blekinge för att utröna om detta är den optimala organisationen för samverkan i förhållande till det man önskar få ut av samarbetet. - Förbättra kunskapen om Region Blekinge bland personal på olika nivåer i kommunen. Blekinge Tekniska Högskola - Tydligare styrning och uppföljning från Kommunstyrelsens sida vad avser samverkan med BTH. - Ökad tydlighet inom kommunen om vem eller vilka personer som har ansvar för samarbetet med Högskolan - Fundera över hur den politiska styrningen av samarbetet med Högskolan ska hanteras. - Uppföljning av landsmärkesprojekten. Kommunstyrelsen föreslås besluta - att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att tydliggöra person/personer som bör få ett speciellt ansvar för kontakterna med BTH (för kontakterna med studentkåren finns kontaktperson utsedd) - att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag kring hur den politiska styrningen av samarbetet med Högskolan ska hanteras

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU att ge kommundirektören i uppdrag att diskutera med Region Blekinge angående de funktioner med nätverk/samverkansgrupper och omvärldsbevakning som tidigare fullgjordes genom Kommunförbundet Blekinges verksamhet, inklusive ett säkerställande av omvärldsbevakningen. - att ge kommundirektören i uppdrag att tydliggöra Region Blekinge funktion och arbete i den kommunala organisationen - att i övrigt notera revisionsrapporten till protokollet. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlämnar reviderat förslag till yttrande över revisionsrapporten enligt nedan: Kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra person/personer som bör få ett speciellt ansvar för kontakterna med BTH (för kontakterna med studentkåren finns kontaktperson utsedd). Representanter från Blekinge Tekniska Högskola bjuds in till Kommunstyrelsen för redovisning av verksamheten. Kommundirektören får i uppdrag att diskutera med övriga kommuner i länet angående de funktioner med nätverk/samverkansgrupper och omvärldsbevakning som tidigare fullgjordes genom Kommunförbundet Blekinges verksamhet, inklusive ett säkerställande av omvärldsbevakningen. Kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra Region Blekinges funktion och arbete i den kommunala organisationen Revisionsrapporten noteras till protokollet.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 320 Dnr Revidering av förteckning över personer utsedda att deltaga i anbudsöppning avseende Kommunstyrelsens verksamhetsområden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att på grund av nyanställning av kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson erfordras en revidering av förteckningen över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att istället för t f kommundirektör Elis Holgersson deltaga i anbudsöppning avseende Kommunstyrelsens verksamhetsområden.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 321 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter medges att deltaga i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets konferens Finansiell samordning och Gemensam nämnd i Malmö

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 322 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, beslut om förvaltning av Järnavik naturreservat Länsstyrelsen, prövning av ansökan enligt jordförvärvslagen utan föregående prövning av kommunal förköpsrätt, Ronneby Leryd 1:9 Länsstyrelsen, medfinansiering av arenan e-government inom Innovativa åtgärder i Sydsverige Länsstyrelsen, information om Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken Länsstyrelsen, tillsyn av länets festivaler Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:86-87 MFA sydost AB, ändring av datum för extra bolagsstämma, nytt datum Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Almö 12:1, Länsstyrelsens beslut och åläggande att ta bort uppsatta stängselstolpar utmed infartsväg, Miljödomstolen avvisar överklagandet Folkpartiet, S Bo Svensson, information om Bunkefloprojektet Region Blekinge, medlemsavgift för 2004 Region Blekinge, finansiering av verksamheten vid Blekinge Utvecklingscentrum (BUC) Tekniska nämndens skrivelse till Karl-Erik Rosenquist om landsbygdsadresser Naturvårdsverkets bekräftelsebrev, ansökan, lokala investeringsprogram Samtrafiken, tillgänglighet till stationer, resecentrum och terminaler inför 2010 Nyhetsbrev nr 1 från stationskommittén Värmdö kommun, nätverk för skärgårdskommuner i Sverige

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 322 Vad gör om människor trivs? MAIL från leg läkare Wilhelm Jülke, ansvar för 3G-skador på de elkänsliga Skrivelse från Brottsförebyggande Rådet, frågor om LUPP-prognoser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dess Arbetsutskotts sammanträdestider 2004 Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden, 87/2003, uppföljning av budget september 2003, rapport Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 247/2003, indexreglering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för provtagning vid livsmedelstillsyn inför 2004 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 260/2003, Bussemåla 1:38, skrivelse om anslutning till kommunalt avlopp Protokoll Biblioteks- och kulturnämnden Förskole- och grundskolenämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämndens arbetsutskott , Tekniska nämnden Tack Blekinge Tekniska Högskolas Sexmästeri, tack för sponsring

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-03-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 17.10 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-12-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (61) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 15.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M, 354 369,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-09-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-04-23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.05 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00

2007-12-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2007-12-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.15-12.00 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-08-21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 25 oktober kl 10.00-14.40 Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

2009-12-07. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-15.55

2009-12-07. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-15.55 Sammanträdesprotokoll 1(47) 2009-12-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-15.55 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer