RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-11-03"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Boo-Walter Eriksson, m Ronny Pettersson, v Thomas Håkansson, c Övriga deltagare Kristiina Kosunen Eriksson, kommundirektör Lars Svensson, kommunsekreterare Ulla Kullman, nämndsekreterare Elis Holgersson, delvis Utses att justera Boo-Walter Eriksson Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Lars Svensson Ulla Kullman Paragrafer: Ordförande: JanAnders Palmqvist Justerande: Boo-Walter Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift: Kommunledningskontoret Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 AU 310 Dnr Yttrande med anledning av förköpsrättslagen Följande ärenden har överlämnats till kommunen för prövning enligt förköpsrättslagen: Fastighet Säljare/Köpare Köpeskilling Ronneby Yxnarum 19:59 Björkeryd 1:10 Ronneby Rolstorp 1:8 Ronneby Vambåsa 1:42 Ronneby Yxnarum 19:33 Backaryd 1:71 Skillingenäs AB/Peter Glennmar hälften och Malin Elmberg hälften Ingmar Karlsson och Kerstin Karlsson/Elone Ståhl Nya Arvidssons Karosseriverkstäder AB, konkursbo/ebm Montage AB Dödsboet efter Olof Olsson/Marie Svensson hälften och Peter Johansson hälften Bysnickaren Förvaltnings AB/Cecilia Nilsson hälften och Henrik Olsson hälften Kjell Sabel och Ann-Kristin Amilon/Karosseriverken, I Urbanusson AB : : : : : :- Backaryd 1:83 Arbetsutskottets beslut Backaryds Fastighets & Partihandel HB/ Karosseriverken, I Urbanusson AB :- Kommunen utövar ej sin förköpsrätt beträffande de ovan angivna fastigheterna. Kommunen påkallar ej heller prövning jämlikt 3A Lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de ovan angivna fastigheterna. Exp: Sökandena

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 AU 311 Dnr Byggnadsnämndens förslag om ändring av tjänst som plantekniker till planerare - kartansvarig Byggnadsnämnden har under 392/2003 behandlat frågan om förändring av planteknikertjänsten vid Samhällsbyggnadskontoret. Förslag föreligger att tjänsten ändras till planerare kartansvarig. Samverkansgruppen har behandlat ärendet enligt MBL 11 och tillstyrkt förslaget. Vidare redovisas att avsikten är att erbjuda Karin Svensson anställningen. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen medger att Byggnadsnämnden får ändra planteknikertjänsten vid Samhällsbyggnadskontoret till planerare kartansvarig.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 AU 312 Dnr Förslag till beslut om projekt tillskapande av kombitjänster inom de kommunala verksamheterna Under Arbetsutskottets 297/2003 lämnades en rapport om projektet. Elis Holgersson redovisar i skrivelse följande förslag till åtgärder: Ang. projekt om tillskapande av kombitjänster inom de kommunala verksamheterna. Kommunstyrelsen beslutade att ge personalenheten i uppdrag att tillsammans med berörda verksamhetschefer presentera förslag till lösningar för införande av kombitjänster. Arbetet skulle ske i nära samverkan de fackliga organisationerna. I september 2001 lämnade Personalenheten ett förslag till Kommunstyrelsen om att kommunen skulle starta ett försöksprojekt inom ett geografiskt område där man bildar ett serviceteam av olika arbetsgrupper. Kommunstyrelsen gav senare Kommunledningskontoret i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med uppdrag Att ta fram ett geografiskt område, som har intresse att ingå i projektet samt vilka yrkesgrupper som var lämpliga. Att arbetsgruppen skulle ta fram en projektbeskrivning Att göra en projektplan och en ekonomisk kalkyl för projektet. Efter ett antal möten under senhösten 2001 och våren 2002 undersöktes intresset för att komma igång med det föreslagna projektet. Processen kännetecknades av en stor förståelse för målsättningen med uppdraget. Efter diverse diskussioner startade hösten 2002 ett projektarbete inom Johannishus/Listerby området. Arbetsgruppen bestod av Birgitta Fransson, Kostenheten, Ingrid Hermansson (rektor, FOG), Ann-Marie Ovesson, (enhetschef, Äldreomsorg) och Inger Karlsson, (bygg-fastighet).

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 AU 312 Arbetsgruppen redovisade i början på oktober 2003 sina erfarenheter och synpunkter (se bilaga). Ett konkret resultat är att en kombinationstjänst har inrättats. Arbetsgruppen konstaterar vidare att en förutsättning för att skapa kombinationstjänster är att arbetsgivarna inom de olika verksamheterna är Flexibla Vilja finns för samverkan. Med stöd av ovanstående redovisning föreslås Kommunstyrelsen besluta att projektet kombitjänster avslutas att ge Personalenheten i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att tillskapa kombinationstjänster i de kommunala verksamheterna inom ramen kommunens arbete med projektet rätt till heltid, möjlighet till deltid. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s och ledamoten Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Projektet kombitjänster avslutas Personalenheten får i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet med att tillskapa kombinationstjänster i de kommunala verksamheterna inom ramen kommunens arbete med projektet rätt till heltid, möjlighet till deltid.

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 AU 313 Dnr Vägverkets anhållan om yttrande över förslag om höjd hastighet till 110 km/tim på del av E 22 i Blekinge län Vägverket har i skrivelse översänt förslag på höjd hastighet till 110 km/tim på del av väg E 22 i Blekinge län. Vägverket anhåller i första hand om yttrande från Polismyndigheten, medan kommunen ges möjlighet att yttra sig. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avstår från lämna yttrande i ärendet.

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 AU 314 Dnr Fritids- och turistnämndens förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde Fritids- och turistnämnden har under 88/2003 behandlat förslag till taxeförändringar inom nämndens verksamhetsområde. Av Fritids- och turistnämndens 88/2003 framgår följande: I årets budgetarbete har tidigare föreslagits taxehöjning av vuxenverksamhet i sport- och idrottsanläggningar. Förslag till taxehöjning presenteras av verksamhetschefen. I förslaget ingår att åldersfördelningen ändras enligt nedan. Detta motiveras med att få en enhetlig norm vad gäller bidrag och taxor. Barn = till och med det år man fyller 12 år, Ungdom = från och med det år man fyller 13 år till och med det år man fyller 20 år, Vuxen = från och med det år man fyller 21 år. Fritid- och turistnämndens beslut. Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa taxor för fritidsenhetens verksamhetsområde enl. bilaga 1, att den föreslagna ändringen av åldersindelning fastställs, att taxorna skall gälla fr.o.m I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Margareta Yngveson, s och Ronny Pettersson, v. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta av Fritids- och turistnämnden reviderat förslag till taxor för nämndens verksamhetsområde.

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 AU 315 Dnr Samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4 angående nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors Carl Bro Intelligent Solutions har fått Sydkraft Näts uppdrag att samråda med kommunen enligt Miljöbalken 6 kap 4 angående nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors. Sydkraft har en transformatorstation benämnd Ekfors, belägen strax norr om Bräkne- Hoby tätort i Ronneby kommun. Stationen matas idag via 20 kv-ledningar norr ifrån. Matningen behöver förstärkas och leveranssäkerheten höjas, varför anslutning till 130 kv-nätet planeras. Befintlig 130 kv-ledning mellan Karlshamn (Horsaryd) och Djupafors passerar alldeles söder om Ekforsstationen. Ledningen som samrådet avser är ett ca 400 meter långt jordkabelförband. Ärendet har remitterats till Ronneby Miljö & Teknik AB och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar följande yttrande: Den planerade kabelsträckningen ligger på en mindre del av sträckan i nära anslutning till den yttre gränsen för vårt vattenskyddsområde. Vi ser dock inget problem i detta och har därför inget att erinra mot den planerade kabelförläggningen. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen har inget att erinra mot ansökan om nätkoncession för linje, kraftledning för anslutning till transformatorstationen i Ekfors.

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 AU 316 Dnr Förslag om ändrad tjänstebenämning på barnkulturassistenttjänst till barnkultursekreterare KulturPedagogiskt Centrum (KPC) och Förskole- och grundskoleenheten anhåller i skrivelse om att få ändra en barnkulturassistenttjänst till barnkultursekreterare. Av framställningen framgår följande: KulturPedagogiskt Centrum (KPC) har under en tioårsperiod byggt en verksamhet för Ronnebys barn och ungdomar som få andra jämförbara kommuner. Detta har varit en klar politisk viljeinriktning. Ett stort mått av kreativitet och förändringsbenägenhet har genomsyrat arbetet och gjort KPC till vad det i dag är. Tillsammans med det pedagogiska arbetet utgör KPC:s programverksamhet de två tyngsta hörnstenarna i arbetet med barn och unga. Omfattningen med att visa bra teater, musik, dans och film för kommunens ca förskole- och grundskolebarn har under 90-talet vuxit och utgör idag ett viktigt inslag i alla barns skolvardag. Hela denna utbyggnad inom KPC hade varit omöjlig om inte barnkulturassistenten på ett ytterst ansvarsfullt sätt tagit ett större och större ansvar för programverksamheten. Detta har också varit en förutsättning för att de pedagogiskt ansvariga kunnat fokusera ledningsarbetet på Ronnebys barn- och ungdomskultur i ett större och bredare perspektiv. Barnkulturassistenten ansvarar för kontakt och kontraktsskrivning med artister, turnéläggning, bokning av lokaler, inbokning av alla förskole- och skolgrupper. Hon ansvarar dessutom för bokning av allmänheten vid offentliga föreställningar. Hon har det fulla ansvaret för genomförandedelen av inbokade program. Ansvaret för och arbetet med marknadsföring, layout, textbearbetning, tryckning och distribution av programfoldrar, annonsering, affischering m m har också ökad i betydande grad. I tjänsten ingår också att ansvara för att tilldelade medel räcker och utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet bygger på att hela tiden ta egna initiativ för att samordna och utveckla ett bra utbud för Ronnebys barn och unga.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 AU 316 Graden av ansvar och självständighet i det arbete som barnkulturassistenten utför är idag av den karaktären att det motiverar en ändrad benämning av tjänsten till barnkultursekreterare. Vi hemställer därför att tjänsten ändras från barnkulturassistent till barnkultursekreterare. Vid Samverkansgruppens sammanträde , 3, genomfördes förhandling enligt MBL 11. De fackliga företrädarna har inget att erinra mot att tjänsten ändras från barnkulturassistent till barnkultursekreterare, men uttalade att ändringen beaktas vid nästa lönerevision. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Ronny Pettersson, v, Margareta Yngveson, s och Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets beslut Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att lämna yttrande över förslaget. Exp: Förskole- och grundskolenämnden

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 AU 317 Dnr Besvarande av motion från Miljöpartiet De Gröna, med förslag om att utarbeta ett miljöpolicydokument Miljöpartiet De Gröna, har lämnat in följande motion: "I anslutning till KF ärende nr 9 (dagordning) KF 25, KF sammanträde Besvarande av interpellation från Kommunfullmäktigeledamoten Gisela Gyllensting, mp På förekommen anledning "hemställer" undertecknad att: KF beslutar att uppdra åt KS att snarast låta utarbeta ett miljöpolicydokument för Ronneby kommun som på ett klart och tydligt sätt, slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark (inräknat även leasingfordon). Som miljöfordon räknas främst helt "avgasfria och tysta fordon", men också de som helt eller delvis drivs med etanol eller annat icke fossilt bränsle. Ett led i denna policy bör vara att kommunen upplåter några parkeringsplatser i anslutning till stadshuset med tillgång till el-anslutning (för värme och/eller laddning) av miljöfordon." Inköpsenheten lämnar följande yttrande: Motion från Miljöpartiet De Gröna om förslag till miljöpolicydokument Inköpsenheten har ombetts att lämna ett yttrande över en motion med förslag till utarbetande av ett miljöpolicydokument som slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark, inräknat även leasingfordon. Vid upphandling av leasingbilar ställs redan idag ett antal miljökrav, både vad avser låg bränsleförbrukning som alternativt drivna fordon. Inköpsenheten ser inga hinder i LOU, Lagen om offentlig upphandling, att ställa höga miljökrav och att upphandla s k miljöfordon.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 AU 317 En anledning till att så få s k miljöbilar nu används i kommunen kan vara att hittills har det visat sig, i jämförelse med bensindrivna fordon, vara ett dyrare alternativ och medföra vissa praktiska problem, typ brist på tankställen eller laddningsplatser i kommunen. Utvecklingen har dock gått framåt så pass, att fler s k miljöfordon har kommit ut på marknaden och priserna förväntas därför gå ner. Kommunen leasar ca 100 fordon varav omsorgen nyttjar ca 60. Med tanke på de praktiska problem som uppstår, främst i ytterområdena, med tankning/laddning m m, kan den anskaffningstakt som miljö- och hälsoskyddsnämnden förslår i sitt yttrande vara realistisk, men framförallt bör omsorgsverksamhetens synpunkter vägas in, eftersom de nyttjar flest leasingbilar och dessutom har verksamheten spridd över hela kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 147/2003 lämnar följande yttrande: KS har begärt Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över en motion från Miljöpartiet med förslag att utarbeta ett miljöpolicydokument som slår fast en för varje år ökande andel miljöfordon i kommunens fordonspark, inräknat även leasingfordon. Miljö- och hälsoskyddschef Monika Oredsson föredrar ärendet och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av hennes förslag till yttrande. Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut En resepolicy som berör frågor om miljö och trafiksäkerhetsaspekter för resor i tjänsten finns antagen av KF ( 143/2000). Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen föreslå att resepolicyn revideras/kompletteras med följande ändringar: Under rubriken Trafiksäkra och miljövänliga fordon står att tjänsteresor skall ske på ett så trafiksäkert och miljöanpassat sätt som möjligt, och under Miljöpanpassning finns förslag på miljökriterier att ställa. En tydligare skrivning bör tillkomma att trafiksäkerhets- och miljökraven fortlöpande skall skärpas på fordon som används i tjänsten genom att ställa krav på bränslesnåla fordon och låga utsläpp samt öka användningen av förnybara bränslen. Dessutom är det lämpligt med ett mätbart mål, exempelvis att innan 2005 års utgång bör minst 20 % av fordonsparken drivas med förnybara bränslen, och 2007 bör andelen vara minst 50% för att vara 100 % år 2010.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 AU 317 Under rubriken Alternativa resor står idag: Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, är ofta ett bra alternativ med hänsyn till säkerhet och miljö. Skrivningen bör skärpas enligt följande: Allmänna kommunikationer, i första hand tåg, skall väljas då så är möjligt. Ett tillägg i policyn under rubriken Trafiksäker och miljövänlig körning om att all personal som använder bil i tjänsten skall utbildas i sparsam körning. Utbildning vad gäller halkkörning skall gälla alla motordrivna fordon. Vidare bör en gemensam bilpool inrättas för alla verksamheter i Stadshuset. Detta skulle innebära att det totala antalet behövda bilar minskar genom att bilarna utnyttjas effektivare. Bilar i poolen kan då fortlöpande väljas så att högsta trafiksäkerhets- och miljökrav ställs. Till sist informeras om att Vägverket tillsammans med kommuner och landsting i Blekinge vill ta fram gemensamma riktlinjer för miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporttjänster, fordon och leasingfordon. Dessa organisationer har omfattande upphandlingar av transporter, t.ex. skolskjutsar, mattransporter, leasingbilar, transportfordon m m. I de upphandlingar som genomförts de senaste åren har både miljö- och trafiksäkerhetskrav ställts i varierande omfattning. Riktlinjerna är tänkta att vara ett verktyg vid upphandling hos alla myndigheterna och arbetet beräknas påbörjas under hösten Kommunledningskontorets förslag till yttrande Som framgår av Inköpsenhetens yttrande ser denna inte några hinder för att vid upphandling leasingbilar ställa olika typer av miljökrav och för att upphandla så kallade miljöfordon. Inköpsenheten pekar dock på att det för tillfället finns en rad praktiska problem som gör att det kan vara svårt för kommunen att utnyttja de av motionären efterfrågade miljövänliga alternativen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att resepolicyn bör förtydligas och preciseras när det mål för användandet av fordon som uppfyller trafiksäkerhets- och miljökraven. Vidare pekar Miljö- och hälsoskyddsnämnden på behovet av att inrätta en bilpool som skulle kunna nyttjas av alla verksamheter i Stadshuset.

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 AU 317 Kommunen bör eftersträva en ökad användning av fordon som kan anses vara miljövänliga. Samtidigt måste hänsyn tas till ekonomiska aspekter då det i vissa fall visat sig att så kallade miljöbilar är dyrare i förhållande till bensindrivna bilar. För det andra finns det för närvarande inte någon i kommunen som tillhandahåller de alternativa bränslen som så kallade miljöfordon drivs på, därtill kommer att det saknas platser för där fordonen skulle kunna laddas. Innan de nu beskrivna problem är lösta får det bedömas vara förenat med betydanden svårigheter att kunna uppfylla den typ av mål som enligt motionärens mening skall införas. För att det skall vara meningsfullt att uppställa mål måste det också finnas reella möjligheter att kunna uppfylla dem. Det får på nuvarande stadium bedömas som att det saknas förutsättningar för att kunna uppfylla den typ av mål som motionären anser skall införas. Mot denna bakgrund föreslås att det inte införs några mål av den typ som motionären efterfrågar. Inför kommande översyner av resepolicyn bör dock utgångspunkten vara att miljövänliga fordon skall inköpas/nyttjas när detta framstår som det bästa alternativet vid en avvägning mellan ekonomi, teknik och övriga krav som kan uppställas på kommunens fordonspark. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s, ledamöterna Thomas Håkansson, c, Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson v och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag I samband med en framtida översyn av Resepolicyn ska Miljö- och hälsoskyddsnämndens synpunkter beaktas. Med hänvisning till ovanstående redovisning anses motionen besvarad.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 AU 318 Dnr Yttrande över revisorernas granskning av personalförsörjningsprocessen De förtroendevalda revisorerna har låtit KPMG granska personalförsörjningsprocessen i Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I en sammanfattning lyfts de områden fram där revisorerna anser att ledningen och styrningen företer brister som huvudsakligen beror på en oklar ansvarsfördelning. Ansvarsfördelningen bör enligt vår uppfattning ses över så att o Innebörden av att leda och samordna personalpolitiken blir tydligare. o Ansvaret inom varje nämnd blir tydligt vad avser strategisk personalplanering (rekrytering, utveckling och rehabilitering), planeringen måste kopplas till verksamhets- och budgetprocessen. o Delegationsordningen till verksamhetschefer m fl endast innehåller delegationer och inte verkställighetsfrågor inom personalområdet. o Instruktionen för personalorganet (Personalenheten) blir förtydligat i förhållande till aktuella chefer. o Skolutvecklingsgruppens och samverkansgruppernas uppdrag klargörs i förhållande till nämnden och personalfunktionen. Personalchef Per Drysén lämnar följande yttrande: Bakgrund De förtroendevalda revisorerna har låtit KPMG granska personalförsörjningsprocessen i Förskole- och grundskolenämnden (FoG) och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GyV). I skrivelse från revisorerna daterad framgår fem områden som önskas belysta. Varje område berörs separat nedan. Det noteras att KPMG har ytterligare ett område.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 AU 318 Synpunkter på de valda revisorernas områden Innebörden av att leda och samordna personalpolitiken blir tydligare. Kommunstyrelsen har i sin roll som personalorgan att leda och samordna personalpolitiken. Uttrycket kan förtydligas på många sätt. Det som är viktigt att notera i sammanhanget är, att i den organisation som Ronneby kommun valt att driva sin verksamhet i, är Kommunstyrelsen anställningsmyndighet för hela förvaltningen. Detta innebär att de övergripande delarna av all personalpolitik såsom tecknande av kollektivavtal, tolkning av lagar och avtal, inriktningar via policies etc åvilar Kommunstyrelsen för all verksamhet samtidigt som Kommunstyrelsen är operativ nämnd för vissa verksamheter. I reglemente, instruktioner och delegationsordning framgår tydligare vad som avses med uttrycket och vad som skall handhas i sammanhanget. Det är rimligt att Kommunstyrelsen arbetar med riktlinjer och policies kombinerat med lokala kollektivavtal för att kunna hålla sig på en övergripande nivå. Det innebär att uppdrag kan ges till hela förvaltningen samtidigt som vissa uppdrag kan ges till nämnder. Kommunstyrelsen blir därmed övergripande avseende personalpolitiken i stort. Nämndernas påverkan på den verksamhet de är satta att sköta begränsas därmed till alla frågor utom personalfrågor, där Kommunstyrelsen är den politiska enhet som har det övergripande ansvaret. Därmed kan inte nämnderna annat än genom beslut i fullmäktige påverka samtliga förutsättningar för sitt område. Den enda nämnd som äger både övergripande och operativa personalfrågor är Kommunstyrelsen. Ansvaret inom varje nämnd blir tydligt vad avser strategisk personalplanering (rekrytering, utveckling och rehabilitering); planeringen måste kopplas till verksamhets- och budget- processen. Idag gäller att varje nämnd i samband med budget och uppföljningar skall göra en bedömning av de behov som finns för att kunna klara av den uppgift som getts till dem. Det innebär att personalsituationen är en del av det som skall hanteras i detta sammanhang. Därmed ges tillfälle för samtliga nämnder att göra en bedömning av vad nämnden anser nödvändigt samt framföra de synpunkter som önskas i detta sammanhang. Nämnd har därmed att i sitt arbete ta hänsyn till de förändringar som bedöms nödvändiga och föra fram detta till Kommunfullmäktige i samband med budgetarbetet. Det kan göras tydligare genom särskilda skrivningar i såväl budgetanvisningar som anvisningar till uppföljningsarbetet att detta skall ske.

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 AU 318 Det noteras i sammanhanget att ansvaret för operativ personalförsörjning åvilar verksamhetschef direkt från Kommunstyrelsen. Delegationsordningen till verksamhetschefer m fl endast innehåller delegationer och inte verkställighetsfrågor inom personalområdet. I samband med det arbete som pågår för att inrätta ett formellt utskott under Kommunstyrelsen, kallat Personalutskott (PU), görs en översyn av delegationsordningen. Verkställighetsfrågor kan i samband med detta tas fram och införlivas i den frågan. Instruktionen för personalorganet (Personalenheten) blir förtydligat i förhållande till aktuella chefer. Man måste först konstatera att personalorganet tillhör den politiska organisationen och Personalenheten tillhör förvaltningsorganisationen. Det är viktigt att inte blanda dessa roller. Personalenheten, likväl som övriga verksamheter, arbetar inom de ramar som fastställs av personalorganets övergripande inriktningar. De oklarheter som framförs i skrivelsen förefaller mest bero på otydligheter om vilka roller som åvilar Personalenheten och chefer/arbetsledare. Detta kan troligen åtgärdas genom de träffar som Personalenheten planerar att genomföra under vintern för arbetsledare/chefer. I det sammanhanget är det viktigt att belysa de frågeställningar som respektive chef kan ha. Som en förberedelse inför träffarna avser Personalenheten att ge möjlighet till förtydligande av frågorna. Det noteras i sammanhanget att arbetsmiljö tas upp som särskilt ämne med arbetsledande personal inom FoG under hösten Skolutvecklingsgruppens och samverkansgruppernas uppdrag klargörs i förhållande till nämnden och personalfunktionen. Skolutvecklingsgrupperna är en följd av det senaste centrala avtalet för lärarorganisationerna (ÖLA-01). Skolutvecklingsgruppernas roll definieras i det avtalet som ett särskilt samverkansorgan för lärarpersonal i syfte att genomlysa arbetsvillkor m m för dessa grupper i syfte att stärka utvecklingsarbetet samt ge möjlighet till inflytande och medbestämmande inom området. Skolutvecklingsgrupperna är fristående från både den politiska och verksamhetsmässiga beslutsgången. I de fall där skolutvecklingsgruppen finner det angeläget att förändringar av verksamheten skall ske måste behörig beslutsfattare (rektor, verksamhetschef eller nämnd) fatta det beslut som krävs. Grupperna kan själva inte fatta för verksamheten bindande beslut.

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 AU 318 Samverkansgrupperna kom till som ett organ för att öka samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Systemet grundar sig på arbetsplatsträffar, lokala samverkansgrupper och central samverkansgrupp. Verksamheter med omfattande verksamhet kan skapa en central samverkansgrupp för verksamheten. Samverkansgrupperna skall utgöra det led i beslutsprocessen där inflytande enligt MBL skall ske. För vissa frågor skall särskild MBL-förhandling ske. Efter att ett ärende behandlats i samverkansgrupp kan behörig beslutsfattare fatta det beslut som krävs. Samverkansgrupperna utgör även skyddskommitté i arbetsmiljölagens mening. Varken skolutvecklingsgruppens eller samverkansgruppens arbete påverkar Personalenheten. Inom ramen för verksamheternas arbete är de fristående att behandla de ärenden som påverkar aktuell verksamhet. Personalenheten kan naturligtvis vara behjälplig med stöd och underlag för vissa diskussioner. Det är naturligtvis viktigt att gruppernas arbete i den mån det berör personalfrågor kommuniceras med Personalenheten. Personalenheten ingår i skolutvecklingsgruppen med en representant. Det är en strävan från Personalenheten att delta med representation på samverkansgruppernas möten. Nämnden är den som är verksamhetsansvarig. Det åvilar därmed respektive verksamhetschef att hålla nämnden informerad om det pågående utvecklingsarbetet. Sammantaget innebär det att nämndens ansvar är att fatta de beslut som krävs av nämnden efter det att förslag ställts från skolutvecklingsgrupp eller samverkansgrupp. Slutsats Genom det ovan anförda kan skrivelsen från revisorerna anses vara beaktad. Något särskilt beslut om åtgärder bedöms inte nödvändigt. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s och ledamoten Boo-Walter Eriksson, m. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlämnar personalchef Per Drysén yttrande som svar på revisionsrapporten.

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 AU 319 Dnr Yttrande över revisorernas granskning, Kommunstyrelsen Högskolan Region Blekinge Revisorerna har överlämnat rapport över granskning av Kommunstyrelsen Högskolan Region Blekinge. Av rapporten framgår bl a följande: Bakgrund och syfte Kommunstyrelsen har ansvar för samverkan med andra parter och för Ronneby kommun finns två aktörer som spelar stor roll för kommunens utveckling: Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Region Blekinge. I revisionsplanen för 2003 har dessa områden valts ut för djupgranskningar. Kommunstyrelsen hade t o m 2001 ett anslag för högskola. Därutöver bedrivs samarbetsprojekt med BTH, t ex Soft Center Network Ronneby. Vi kommer att kartlägga på vilka sätt kommunen samverkar med högskolan samt kommunens ekonomiska åtaganden. Hur sker rapportering, uppföljning och utvärdering av verksamheten? När Region Blekinge bildades lades samtidigt Kommunförbundet Blekinge ner. Kommunförbundet svarade tidigare för bl a omvärldsbevakning och gav en plattform för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna. Har bildandet av Region Blekinge inneburit att omvärldsbevakningen har förändrats? Vilka förväntningar hade Ronneby kommun på bildandet av Region Blekinge? Har förväntningarna infriats? Hur sker rapportering, uppföljning och utvärdering av verksamheten i regionen till kommunen? Elis Holgersson lämnar följande förslag till svar på rapporten: Granskningen har genomförts genom intervjuer med politiker i Kommunstyrelsen, tjänstemän från kommunledningen och Informationsenheten samt några verksamhetschefer. Dessutom har protokoll och handlingar studerats.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 AU 319 Rapporten beskriver och kommenterar kommunens samverkan med BTH och Region Blekinge. Dessutom redovisas kommunens ekonomiska stöd till respektive samarbetspart. Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen ger en bra bild av tidigare och nuvarande samverkansprocesser mellan kommunen och BTH resp. Region Blekinge. Revisionens synpunkter och slutsatser avser i huvudsak Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samverkan med respektive part och rör i huvudsak följande frågor: Region Blekinge - Kommunen bör säkerställa att omvärldsbevakning, samverkansorgan etc. fungerar. - Kommunen bör initiera en utvärdering av Region Blekinge för att utröna om detta är den optimala organisationen för samverkan i förhållande till det man önskar få ut av samarbetet. - Förbättra kunskapen om Region Blekinge bland personal på olika nivåer i kommunen. Blekinge Tekniska Högskola - Tydligare styrning och uppföljning från Kommunstyrelsens sida vad avser samverkan med BTH. - Ökad tydlighet inom kommunen om vem eller vilka personer som har ansvar för samarbetet med Högskolan - Fundera över hur den politiska styrningen av samarbetet med Högskolan ska hanteras. - Uppföljning av landsmärkesprojekten. Kommunstyrelsen föreslås besluta - att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att tydliggöra person/personer som bör få ett speciellt ansvar för kontakterna med BTH (för kontakterna med studentkåren finns kontaktperson utsedd) - att ge Kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag kring hur den politiska styrningen av samarbetet med Högskolan ska hanteras

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 AU att ge kommundirektören i uppdrag att diskutera med Region Blekinge angående de funktioner med nätverk/samverkansgrupper och omvärldsbevakning som tidigare fullgjordes genom Kommunförbundet Blekinges verksamhet, inklusive ett säkerställande av omvärldsbevakningen. - att ge kommundirektören i uppdrag att tydliggöra Region Blekinge funktion och arbete i den kommunala organisationen - att i övrigt notera revisionsrapporten till protokollet. I debatten deltar ordföranden JanAnders Palmqvist, s ledamöterna Boo-Walter Eriksson, m, Ronny Pettersson, v, Thomas Håkansson, c och Margareta Yngveson, s. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen överlämnar reviderat förslag till yttrande över revisionsrapporten enligt nedan: Kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra person/personer som bör få ett speciellt ansvar för kontakterna med BTH (för kontakterna med studentkåren finns kontaktperson utsedd). Representanter från Blekinge Tekniska Högskola bjuds in till Kommunstyrelsen för redovisning av verksamheten. Kommundirektören får i uppdrag att diskutera med övriga kommuner i länet angående de funktioner med nätverk/samverkansgrupper och omvärldsbevakning som tidigare fullgjordes genom Kommunförbundet Blekinges verksamhet, inklusive ett säkerställande av omvärldsbevakningen. Kommundirektören får i uppdrag att tydliggöra Region Blekinges funktion och arbete i den kommunala organisationen Revisionsrapporten noteras till protokollet.

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 AU 320 Dnr Revidering av förteckning över personer utsedda att deltaga i anbudsöppning avseende Kommunstyrelsens verksamhetsområden Ordföranden JanAnders Palmqvist, s, redovisar att på grund av nyanställning av kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson erfordras en revidering av förteckningen över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser kommundirektör Kristiina Kosunen Eriksson att istället för t f kommundirektör Elis Holgersson deltaga i anbudsöppning avseende Kommunstyrelsens verksamhetsområden.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 AU 321 Dnr Kurser och konferenser Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter medges att deltaga i Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets konferens Finansiell samordning och Gemensam nämnd i Malmö

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 AU 322 Dnr Delgivningsärenden Länsstyrelsen, beslut om förvaltning av Järnavik naturreservat Länsstyrelsen, prövning av ansökan enligt jordförvärvslagen utan föregående prövning av kommunal förköpsrätt, Ronneby Leryd 1:9 Länsstyrelsen, medfinansiering av arenan e-government inom Innovativa åtgärder i Sydsverige Länsstyrelsen, information om Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken Länsstyrelsen, tillsyn av länets festivaler Svenska Kommunförbundets cirkulär 2003:86-87 MFA sydost AB, ändring av datum för extra bolagsstämma, nytt datum Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Almö 12:1, Länsstyrelsens beslut och åläggande att ta bort uppsatta stängselstolpar utmed infartsväg, Miljödomstolen avvisar överklagandet Folkpartiet, S Bo Svensson, information om Bunkefloprojektet Region Blekinge, medlemsavgift för 2004 Region Blekinge, finansiering av verksamheten vid Blekinge Utvecklingscentrum (BUC) Tekniska nämndens skrivelse till Karl-Erik Rosenquist om landsbygdsadresser Naturvårdsverkets bekräftelsebrev, ansökan, lokala investeringsprogram Samtrafiken, tillgänglighet till stationer, resecentrum och terminaler inför 2010 Nyhetsbrev nr 1 från stationskommittén Värmdö kommun, nätverk för skärgårdskommuner i Sverige

25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 AU 322 Vad gör om människor trivs? MAIL från leg läkare Wilhelm Jülke, ansvar för 3G-skador på de elkänsliga Skrivelse från Brottsförebyggande Rådet, frågor om LUPP-prognoser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dess Arbetsutskotts sammanträdestider 2004 Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden, 87/2003, uppföljning av budget september 2003, rapport Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 247/2003, indexreglering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa för provtagning vid livsmedelstillsyn inför 2004 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 260/2003, Bussemåla 1:38, skrivelse om anslutning till kommunalt avlopp Protokoll Biblioteks- och kulturnämnden Förskole- och grundskolenämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämndens arbetsutskott , Tekniska nämnden Tack Blekinge Tekniska Högskolas Sexmästeri, tack för sponsring

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-06-12 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Thomas Håkansson,

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsens personalutskott 2004-10-25 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30-12.25 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S delvis Ronny Pettersson, V Boo-Walter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare

2008-10-21. Övriga deltagare: Ulla Sandegren (m), Eira Bring, verksamhetschef, Ann-Christin Berg, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(13) 2008-10-21 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-15.30 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-09-07 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 08.30-11.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer