Scenariostudie om framtidsstaden CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY. Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scenariostudie om framtidsstaden CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY. Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA"

Transkript

1 CARL-JOHAN ENGSTRÖM FREDRIK LEGEBY Forskningsprogrammet Urban Water CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, 2001 Rapport 2001:1

2 Scenariostudie om framtidsstaden Carl-Johan Engström Fredrik Legeby Nyckelord: Stadsutveckling, infrastruktur, uthållighet, scenariostudie URBAN WATER CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA GÖTEBORG 2001

3 Rapport 2001:1 ISSN Urban Water Chalmers tekniska högskola Göteborg Telefon Urban Water, Chalmers tekniska högskola, 2001 Tryck: PR-Offset, Mölndal 2001

4 Författarnas förord Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA) initierade 1999 ett sexårigt forskningsprogram med titeln Sustainable Urban Water Management. Den övergripande systemanalysen baseras på en modellstad och utförs av en grupp forskare från Chalmers Tekniska Högskola (CTH) och Lund Tekniska Högskola (LTH). Programmet som helhet innefattar även mindre forskningsprojekt som utgör underlagsmaterial för syntesen. För att kunna göra välgrundade antaganden om hur den stad ser ut som det framtida VA-systemet skall anpassas till har inom ramen för Sustainable Urban Water Management den här scenariostudien om framtidsstaden genomförts. Studien avser belysa möjliga och sannolika utvecklingsförlopp i svenska städer och den grundas på analyser av den internationella stadsutvecklingen megatrender för staden som helhet. Denna del inbegriper: Allmänna utvecklingstendenser som påverkar människors sätt att bo och arbeta Förändringar som påverkar rörlighet i olika tidsperspektiv: över dygnet, veckan och säsonger Förändringar i näringsliv och resursförbrukning Utifrån dessa megatrender konstrueras scenarier som beskriver utvecklingsförlopp och efterfrågetendenser i delar av tätorterna. Städer är uppbyggda av stadsdelar med olika karaktär, tillkomsthistoria och utvecklingsförutsättningar. Studier av svenska tätorter (Svensk Tätort, Svenska kommunförbundet, 1988) har visat att utvecklingsförloppet följer tydliga mönster som ger möjlighet att analysera förändringstendenser relativt systematiskt. Scenarierna bygger på regionala utvecklingstendenser, som ger städer med likartad storlek och karaktär olika förutsättningar i framtiden. De olika stadsdelarna kan med andra ord beskrivas till täthet, funktion och befolkningssammansättning. Generella utvecklingstendenser kan sedan appliceras på dessa stadsdelar och effekter på för VA-systemet viktiga faktorer lyftas fram, t.ex. täthet/utglesning och funktionsomvandling. September 2000 Carl-Johan Engström Adj. professor Fredrik Legeby Planarkitekt GF Konsult AB III

5 Sammanfattning Under de senaste decennierna har tätorter förändrats i Sverige och i andra länder. Det rör såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar i stadsrummet. Som en följd av globaliseringen av ekonomin ökar städernas funktion som tillväxtmotorer och urbaniseringen har skjutit ny fart. Det har samtidigt lett till en skärpt konkurrens mellan olika städer och stadsregioner om nya investeringar såväl offentliga som privata vilket minskar förutsägbarheten i utvecklingen. Exempel på kvantitativa förändringar är socioekonomiska processer som ökar stadstillväxten, ökade person- och godsflöden inom det urbana rummet och mellan tätorter. Kvalitativa förändringar i stadsrummet sker bl.a. genom funktionsomvandling av bebyggelseområden, genom människors ändrade användning av bostäder, arbetsplatser och offentliga rum, genom migrationsrörelser inom städer i riktning mot ökad segregation, genom nya krav på material- och energiflöden mellan stad och land samt genom en ny syn på grönstrukturens betydelse i stadsrummet. Sverige är inne i ett skifte med andra krafter för stadsutvecklingen än industrisamhällets. I siffror belyses förändringen av följande: Mellan 1960 och 1995 sjönk boendetätheten i de större svenska städerna från 30 inv/ha till 20 inv/ha. Under perioden ökade tätortsarealen med 71% medan befolkningen ökade med endast 17%. Nu kan skönjas ett trendbrott i städernas utglesning, så har t.ex. en förtätning skett i tätortens centrala delar mellan 1980 och I landets 45 största tätorter (Stockholm undantaget) har andelen av befolkningen inom gångavstånd (1 km) från stadskärnan ökat från 16% till 18% mellan 1980 och En förklaring ligger i skiftet till kunskapssamhället. Det bygger på de två urbana drivkrafterna kommunikation och specialisering, nu sker med stöd av IT. Antalet människor som medverkar i produktutveckling och tjänsteproduktion ökar. Att finnas i en miljö tillsammans med liknande företag och forskning blir allt viktigare för dem som vill ligga i täten på utvecklingen, sådana miljöer är huvudsakligen urbana. Även sociala och kulturella förändringar fokuserar mot tätorter som sådana. Antalet äldre personer har ökat och yngre äldre kommer att utgör en ny grupp av stadsanvändare med god ekonomisk standard. En växande grupp är också de unga, inte beroende på att det föds fler barn, utan på grund av att ungdomstiden successivt ökar. I och med förlängd utbildningstid, ändrade synsätt på familjen och andra möjligheter till ett familjeliv lever vi en längre tid som ensamstående. Ungdomar tillhör den grupp som flitigast använder stadsrummet och påverkar mycket den service som finns att tillgå. Likaså är det kvin- IV 4

6 nor som nyttjar stadens offentliga rum. De är främst de som går på museum, konserter och kulturinstitutioner. Under den senare delen av 1900-talet har också de internationella influenserna ökat i och med ett ökat resande, men kanske främst genom en stor invandring. Idag är c:a 11 % av befolkningen utrikes födda och detta påverkar mycket efterfrågan, utbud och stadslivet som helhet. Invandrargrupper står för mycket av utbudet av kaféer, matställen, servicebutiker mm. Äldre, ungdomar, kvinnor samt invandrare bär alltså en ny urban kultur i Sverige. Tillsammans med de ekonomiska krafter i kunskapssamhället lägger detta grund för en urban utveckling. Studier av svenska tätorter har visat att utvecklingsförloppet hittills följer tydliga mönster som ger möjlighet att analysera förändringstendenser relativt systematiskt. Olika stadsdelarna kan m.a.o. beskrivas utifrån sin tillkomsthistoria till täthet, funktion, befolkningssammansättning. Stadsdelar som genomgått specifika utvecklingssteg är bl.a.: 1.stadskärnan 2.äldre flerbostadshusområden från industrialismens tidiga urbaniseringsfas 3.miljonprogrammets flerbostadshusområden från industrialismens sena urbaniseringsfas 4.äldre arbetsområden från industrialismens tidiga urbaniseringsfas 5.yngre arbetsområden från industrialismens sena urbaniseringsfas Stadskärnans befolkning i de sju städer som undersökts har mellan 1980 och 1995 ökat från i genomsnitt 33 inv/ha till 47 inv/ha. De näringar som växer snabbast i stadskärnan är personliga och kulturella tjänster tillsammans med kreditinstitut, fastighetsförvaltning och företagstjänster. Även myndigheter och internationella organisationer har vuxit. Handel, kommunikation och magasinering är den bransch som tydligast visar nedgång i stadskärnan. Stadskärnans roll som upplevelsearena har vuxit. Såväl tillväxtregioner som stagnerande regioner visar likartade tendenser vad gäller stadskärnor i regionala centra. De äldre flerbostadshusområdena har under 1960 till 80-talen genomgått stora förändringar främst genom kontorisering och en åldrande befolkning. Inom dessa områden har livsmedelsbutiker lagts ned under hela perioden 1960 till Skolor och daghem har tvingats lägga ned på grund av minskade barnantal. Under 1990-talet ökar servicebutiker, lunchrestauranger, pizzerior etc. I nedlagda butikslokaler o dyl. ökar också mindre företag inom bl.a. IT och konsultverksamheter särskilt i de expansiva regionerna och de största städerna. I expanderande städerna har befolkningstätheten i äldre flerbostadshusområden ökat under perioden 1980 till 1995 medan den i medelstora stagnerande städer har minskat under samma period. För arbetsområden har utvecklingen mot ett logistiktänkande (just-in- V5

7 time) minskat behovet av lagerlokaler. En rumslig flexibilitet har ersatts av en tidsmässig flexibilitet. Ytan som krävs lokalt per producerad enhet har minskat, samtidigt som transportarbetet per enhet har ökat. Denna minskning plus en minskning av industriell tillverkning har också bidragit till att industriområden i större utsträckning kan användas för andra ändamål. Militärens och den statliga vårdverksamhetens omorganisering och minskade resurser har bidragit till nedläggningar av regementen och vårdinrättningar. Sammantaget har detta resulterat i att stora markarealer, ofta mycket centralt belägna och ägda av staten under senare tid kunnat omvandlas till moderna verksamheter som högskolor, teknikparker och kontorsverksamheter. Däremot har den privata markägostrukturen nära järnvägsstationerna motstått planerade omvandlingar. Istället har industriverksamhet som omlokaliserats eller lagts ned ersatts av lågprishandel, serviceverkstäder, skrymmande varuförsäljning. I ökad utsträckning har emellertid de senaste åren även äldre industriområden i centrala lägen börjat omvandlas till bostäder och kontorsverksamhet inom privat tjänstesektor t.ex. IT-företag. Omvandling av industriområden sker i expansiva orter. I regioner och orter med sysselsättningsproblem förblir dessa områden i sitt tidigare skick. I miljonprogramsområdena finns skilda tendenser. I områden som stigmatiseras, främst de som tillkommit som bostadsöar, ökar idag tätheten genom att barnrika invandrarfamiljer flyttar in och att ungdomar bor kvar hemma längre i de svenska familjerna. I städer med befolkningsminskning har flerbostadshus börjat rivas. Förutsättningar för områdena i framtiden är att det krävs samlade insatser av social och kulturell art för att vända trender mot förslumning. Det kräver i flertalet fall att flerbostadshusen byggs om och kompletteringar med verksamheter sker i anslutning till centrumanläggningar. Från städer till urbana nätverk Men den urbana utvecklingen kan inte helt förstås om man betraktar tätorter som enskilda storheter. Städerna är delar av en regionförstorande process där kontakter och nåbarhet samt ekonomisk tillväxt uppnåtts först genom täthet sedan genom kommunikationsteknik. Antalet arbetstillfällen och möten etc. som varje individ kan nå under en arbetsdag har från industrialismen och framåt ökat. Först genom framväxten av en tät stad som bygger på gångavstånd och övergripande kopplad via vatten och järnvägar till omvärlden. Sedan genom ett urbaniserat landskap som vilar på nåbarhet genom bilen samt kopplat till omvärlden via teleteknik och järnväg. Och i kunskapssamhället genom ett ihopkopplande av tätorter i nätverk genom snabba kollektiva transportmedel som tillåter betydligt längre dagspendling samt uppkopplad till omvärlden via IT och flyg. Det urbana rummet genomgår på grund av dessa sammansatta processer dels en generell förtätning av stadskärnor (bebyggelse och VI 6

8 befolkningstäthet) dels (i expansiva regioner) också i innerstäder, arbetsområden och förortsområden. Därtill kommer en långt gången utspridning i en urban glesbygdsbosättning i expansiva regioner, samtidigt som rivningar och utglesning sker i stagnerande regioners tätorter. Industrisamhällets urban sprawl är däremot på tillbakagång utom i storstadsområden som Stockholm. Utvecklingen mot ökad internationalisering/globalisering av ekonomin pekar alltså mot att det svenska ortssystemet och den regionala utvecklingen kommer att utsättas för påfrestningar. Vi kan dels se en stark dragning mot tillväxt i storstadsregionerna som både gäller tätorterna och glesbygden, dels en tillväxt i övriga funktionella regioner som rymmer en differentierad arbetsmarknad, hög fysisk tillgänglighet samt universitet/högskoleverksamhet. De mellanstora orterna i dessa regioner kommer att med hög sannolikhet växa totalt och framför allt i de delar av stadsstrukturen som har infrastrukturella egenskaper d.v.s. där förändringar kan ske utan att bebyggelsen måste ersättas av ny. I det övriga ortssystemet kommer en stagnation att ske vilket innebär minskad befolkningstäthet och ofta negativa fysiska förändringar. VII 7

9 Summary During the past decades populated areas in Sweden and other countries have changed. This concerns quantitative as well as qualitative changes to the town milieu. As a consequence of economic globalisation the function of towns as growth engines has increased and urbanisation has taken on a new momentum. At the same time this has resulted in keener competition between different towns and town regions for new investment, public and private, which has reduced the predictability in development. Examples of quantitative changes are the socio-economic processes that intensify town growth; the increased flow of people and goods within the urban expanse and between populated areas. Qualitative changes in the town milieus take place through the functional transformation of built-up areas; through man s different use of dwellings, workplaces, and public areas; through the migration movements within towns in the direction of increased segregation; through new demands on the flow of materials and energy between the town and country and through a new approach to the significance of the green structure in the town milieu. Sweden has entered a transformation phase with other forces for town development other than those of the industrial society. In figures the change is highlighted as follows: Between 1960 and 1995 the population density rate fell in the larger Swedish towns from 30 inh/ha to 20 inh/ha. During the period the expanse of built-up areas rose by 71% while the population only increased by 17%. A break in the trend of town s thinning out can be seen, for example, central parts of built-up areas have become more densely populated between1980 and In the country s 45 largest population centres (Stockholm excluded) the share of the population within walking distance (1 km) of the town centre has increased from 16% to 18% between 1980 and One explanation lies in the change into a knowledge society. This is based on the two urban driving forces communication and specialisation, now with the support of IT. The number of persons contributing to product development and service production is on the increase. To be in an environment together with similar companies and research is becoming more important for those who want to ride the leading edge of development; such environments are primarily urban. Even social and cultural changes are focused towards populated areas as such. The number of elderly has increased and younger elders will make up a new group of town users with a good economic standard. The young are another expanding group, not because more children are born, but because of the period of youth is VIII 8

10 successively increasing. We are now living a long period as single due to an extended period of education, changed views towards the family and other possibilities of a family life. Young people belong to the group that use the town milieu the most and influence the services that are available. Similarly it is women who use the town s public facilities. It is mainly women who visit museums, go to concerts and cultural institutions. During the latter part of the twentieth century international influence has increased, partly through increased travel, yet perhaps primarily, through mass immigration. Today some 11 % of the population were born abroad and this significantly affects the demand, choice and town life as a whole. Immigrant groups are responsible for the immense choice in cafés, eating-places, late-night stores, etc. Accordingly, it is the old, the young, women and immigrants that carry the new urban culture in Sweden. Combined with the economic forces in the knowledge society this forms the basis for urban development. Studies of Swedish population centres have shown that the development process has up until now followed a clear pattern that gives the opportunity to relatively systemically analyse the trends in change. In other words, different districts can be described based on their history from origin to being densely populated, function, and population composition. Districts that have undergone specific development stages are, among others: 1. town centres 2. older residential estates from industrialism s previous urbanisation phase 3. the Million programme s residential estates from industrialism s later urbanisation phase 4.older working areas from industrialism s previous urbanisation phase 5. young working areas from industrialism s later urbanisation phase The town centre s population in the seven towns examined has, between 1980 and 1995 increased from an average of 33 inh/ha to 47 inh/ha. The industries that grow the quickest in the town centres are personal and cultural services together with credit institutes, property management and corporate services. Even authorities and international organisations have grown. Trade, communications and storage are the industries that have clearly shown a down turn in town centres. The role of the town centre as a stage for adventure has grown. Growth regions as well as stagnated regions show similar trends with regard to the town centres in regional centres. The older residential estates have, from 1960 to the 80 s, undergone immense change, mainly through being turned into offices and an ageing population. Within these areas food stores have been closed down during the period 1960 to Schools and day nurseries have IX 9

11 been force into closure due to a reduced number of children. During the 1990 s the number of late night stores has increased, lunch restaurants, pizzerias etc. Utilising these now closed stores and the like are flourishing small companies offering IT and consultant services, especially in expansive regions and larger cities. The population density in the older residential estates has increased in expanding towns during the period 1980 to 1995 while in averaged sized, stagnated towns it has decreased during the same period. In working areas the development towards logistic thinking (just-intime) has reduced the need of warehouses. Spatial flexibility has been replaced by time based flexibility. The area demanded locally per produced unit has reduced, at the same time as transportation work per unit has increased. This reduction, in addition to the reduction in industrial manufacturing, has also contributed towards industrial areas being used increasingly for other purposes. The reorganisation of the military and National health services and the reduction in resources have lead to the laying down of regiments and closure of health care facilities. Combined this has resulted in large areas of land, often located very centrally and owned by the state, recently becoming available for modern enterprises such as universities, technology parks and offices. However, the private land ownership structure close to railway stations has opposed the planned transformation. Instead, industrial activities have been relocalised or closed down and replaced by low price stores, service workshops and, the sale of bulky goods. During the last years even older industrial areas in central locations have, at an increasing rate, started to be used for homes and office activities within the private service sector, for example, IT companies. The conversion of industrial areas takes place in expansive districts. In regions and districts with employment problems these areas remain in their previous condition. In the million programme areas there are different tendencies. Today in areas that were stigmatised, mainly those that emerged as residential islands, the population density is increasing through large immigrant families moving into the neighbourhoods, and because youngsters in the Swedish families live at home longer. Apartment blocks are being demolished in towns where population is falling. Prerequisites for these areas in the future demand collected efforts of a social and cultural nature in order to reverse the trend towards deterioration into slums. In many cases apartment blocks need to be renovated and supplementary activities are needed close to central facilities. From towns to urban networks Urban development cannot be fully realised of course, if you consider populated centres as individually quantities. The towns are part of a regional enlargement process where contact and accessibility as well 10 X

12 as economic growth are attained first through population density and then through communication technology. The number of jobs and meetings, etc. that each individual can reach in a working day has increased from industrialism and forwards. First through the development of a dense town based on walking distances and well connected via water and the railways to the surrounding world. Then through an urbanised landscape that rests on accessibility through the car and connection to the surrounding world through telecommunications and the railways. And in the knowledge society through the connection of populated centres into a network, through fast public transport that allows commuting over significantly longer distances and connection to the surrounding world via IT and air travel. Due to its composite processes the urban milieu is undergoing a general concentration of town centres (buildings and population density) as well as (in expansive regions) in inner cities, working areas and suburban areas. In addition to this, is the well-advanced spread of the population into sparsely populated urban areas in expansive regions, at the same time as demolishing and thinning out is carried out in populated centres of stagnated regions. The industrialised society s urban sprawl is on the other hand in decline except in metropolitan areas such as Stockholm. Accordingly, development towards internationalisation/globalisation of the economy points towards the Swedish community system and regional development being exposed to difficulties. We can partly see a strong pull towards growth in the metropolitan areas, which applies both to the densely populated areas and thinly populated areas, partly growth in other functional regions that accommodate a differential labour market, high physical availability and university/college activities. The medium sized communities in these regions will, in all probability, grow overall and mainly in those parts of the town that offer infrastructural qualities, i.e. where changes can take place without the need of replacing buildings with new constructions. In the remaining community system stagnation will take place, which will result in a reduction in the population density and often negative physical changes. 11 XI

13 Innehåll Författarnas förord... III Sammanfattning... IV Summery... VIII 1. RUMSLIG UTVECKLING PÅ MAKRONIVÅ Urbanisering specialisering och kommunikation Staden som företeelse Urbaniseringens huvudfaser Summering Innebörden av globalisering och internationalisering Rumslig utveckling på EU-nivå Tolkningsproblem Den Europeiska Unionen Förskjutning av maktbalansen Ökande regionala skillnader i urban utveckling Summering Befolkningsstruktur och värderingar Ökad andel äldre minskad andel unga Ändrad befolkningsstruktur De unga äldres livsstil Förändringar i människans livscykel Ett nytt förhållningssätt till staden Mognare stadskultur olika sociala trygghetssystem Summering Teknisk utveckling Persontransporter i staden Godstransporter i staden Individuellt reglerade tekniska system Summering Utblick mot det långa perspektivet Stadsutveckling Hotbilder Summering XII

14 2. RUMSLIG UTVECKLING PÅ MIKRONIVÅ Staden och dess områden Begrepp och definitioner Bebyggelsetäthet och exploateringsgrad Boendetäthet Funktionsförändringar Stadens delområden Stadskärnan Äldre flerbostadshusområden Äldre småhusområden Miljonprogrammet Yngre flerbostadshusområden Yngre småhusområden Äldre verksamhetsområden Yngre arbetsområden Ny stadsdel byggd på hållbarhetsmål Grönstruktur BILAGA XIII

15 14

16 1 RUMSLIG UTVECK- LING PÅ MAKRONIVÅ 1.1 Urbanisering specialisering och kommunikation Staden som företeelse Städer är kanske den mest komplexa företeelse som människan skapat. Ytligt sett är det en anhopning av hus och en fast koncentration av människor. Men staden är mer än sina hus och mer än många människor på en begränsad yta. Koncentrationen skapar som visas nedan förutsättningar för specialisering och ekonomisk utveckling. Detta är den mest grundläggande förklaringen till urbaniseringen. Genom att staden har högre ekonomisk aktivitet än landsbygden har den dragit till sig människor som i sin tur skapar grund för utkomst, maktutövning, kulturyttringar och flöden av energi och andra resurser. Staden bildar således ett komplext system av sociokulturella, tekniska och biologiska delsystem. Det gör staden för det första svår att beskriva, beforska och förstå. Ingen enskild vetenskaplig disciplin kan göra anspråk på att beskriva staden som helhet. Många vetenskapsgrenar ser inte staden som företeelse överhuvudtaget. För det andra får utvecklingstendenser av olika slag, som var och en för sig kan bedömas i stadsrummet, effekter som är mycket svåra att förutse. Detta påverkar möjligheterna att göra framtidsbedömningar samtidigt som behovet av planering och framförhållning är som störst i stadsrummet. Det gör stadsutveckling svår att styra, samtidigt som för det tredje koncentrationen av olika intressen skapar ett starkt behov av kollektiv (politisk) styrning och institutionella (juridiska) konfliktlösningsformer. Regler för byggande i staden och för stadslivet i olika avseenden hör till de tidigast dokumenterade i Sverige. 15

17 Under de senaste decennierna har stadsutvecklingen förändrats i Sverige och i andra länder. Det rör såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar i stadsrummet. För första gången i historien bor den största andelen av jordens befolkning i städer. Som en följd av globaliseringen av ekonomin ökar städernas funktion som tillväxtmotorer och urbaniseringen har skjutit ny fart. Det har samtidigt lett till skärpt konkurrens mellan olika städer och stadsregioner om nya investeringar, såväl offentliga som privata, vilket minskar förutsägbarheten i utvecklingen. Exempel på kvantitativa förändringar är socioekonomiska processer som ökar stadstillväxten samt ökade person- och godsflöden inom det urbana rummet och mellan städer. Kvalitativa förändringar i stadsrummet sker bl a genom funktionsomvandling av bebyggelseområden, genom människors ändrade användning av bostäder, arbetsplatser och offentliga rum, genom migrationsrörelser inom städer i riktning mot ökad segregation, genom nya krav på material- och energiflöden mellan stad och land samt genom en ny syn på grönstrukturens betydelse i stadsrummet. Urbaniseringens huvudfaser Den rumsliga organisationen på makronivå är starkt kopplad till storskaliga strukturförändringar i samhället. Den moderna ekonomins framväxt och urbaniseringen är två parallella företeelser, det ena förutsätter det andra (Boverket 1996, s.15). Vi kan tala om tre urbaniseringsfaser (bygger till stor del på Svenska Kommunförbundet 1988): 1. Det förindustriella samhällets stadsbildningar, byggda på makt, religion och handel, utvecklades föga. Stadsbildningarna växte ofta fram i korsningen mellan handelsvägar till lands och till sjöss. Urbaniseringsgraden var låg, endast 1-5 procent av befolkningen bodde i städer samtidigt som städerna var små med upp till några tusen invånare. Det historiska arvet innebär att en stor del av senare tiders städer vuxit ur de medeltida städerna. Dessa stadsbildningar har bildat grund för den fortsatta urbaniseringen driven av andra krafter. Många stadskärnor ligger fortfarande där den medeltida staden uppstod nära vatten även om få stadskärnor fortfarande har kvar den medeltida gatu- och tomtstrukturen. 2. Industrisamhället (i Sverige från mitten av 1800-talet och fram till 1980-talet) byggde på förbättrade fysiska kommunikationer samt mekanisering och specialisering av produktionen. Utvecklingen krävde att det fanns god tillgång på arbetskraft inom en begränsad yta, vilket resulterade i allt mer tilltagande urbanisering. Människor flyttade in till den täta kvar- 16

18 tersstaden eftersom det var där arbete fanns. Samtidigt lokaliserades nya industrier till dessa snabbt växande städer eftersom det var där arbetskraften fanns. Städer utvecklades dels där de redan etablerats, dels i anslutning till råvarutillgång (t.ex. gruvstäder och bruk), regionala kommunikationsknutpunkter (t.ex. stationssamhällen) samt masskommunikation (t.ex. städer i anslutning till hamnar och senare flygplatser). Stadsutvecklingen fick särskild styrka då dessa grundfaktorer kombinerades med det framväxande välfärdssamhällets institutioner såsom sjukhus, högskolor och statlig administration. Under industrialismen föddes en ny stadstyp storstaden. Genom självförstärkande processer skapades här en regional ekonomi stor nog att attrahera ny produktion med storstaden som huvudmarknad. En grundförutsättning för storstaden var utbyggnaden av VA-system och den ökande medvetenheten om hygien. Bilen kom från mitten av 1900-talet att bli måttstocken för stadens form och struktur man kan tala om industrisamhällets andra urbaniseringsvåg. Nya städer skapades inte. Men som individuellt transportmedel ökade bilen den geografiska räckvidden dramatiskt, och i samband med att den blev allmänt tillgänglig påbörjades en utglesning av den täta staden. Den täta kvartersstaden genomkorsades av trafikleder och parkeringshus och de enskilda kvarteren övergick från blandad verksamhet till alltmer renodlade funktioner som varuhus, kontor och flerbostadshus. Behovet av bostäder tillgodosågs genom förortsbebyggelse från början tät kring kollektivtrafiksystemets hållplatser (tunnelbana, spårvagn och buss), därefter alltmer som bilorienterade småhusområden. Behovet av arbetsplatser tillgodosågs genom vidsträckta industriområden med god plats för transporter, lager och framtida expansion för det enskilda företaget (Boverket 1996, s.15-16). Bilen utvecklades successivt till ett allt snabbare transportmedel, vilket gjorde att den geografiska räckvidden gradvis ökade. Staden bröts upp i ett regionaliserat bebyggelselandskap som också kom att omfatta äldre småsamhällen, permanentade sommarhusområden med mera. Sådana regionala bebyggelselandskap närmade sig (åtminstone i ett västerländskt perspektiv) en storlek som korrelerade med acceptabla pendlingstider med bil. I Sverige gäller detta främst Stockholm, men också i ökad utsträckning Göteborg och Malmö (Boverket 1996, s ). 17

19 Industrisamhällets mogna struktur är inte hållbar. Den förbrukar stora mängder energi, de urbana agglomerationerna ligger vanligtvis där de bästa förutsättningarna för matproduktion föreligger och det fragmentiserade liv som följer av den funktionsuppdelade staden hotar att bryta sönder samhällsbildningarnas sociala grundvalar. Förutom att bilen på ett dramatiskt sätt ändrade människors preferenser är den förlåtande mot olika lokaliseringar. Det krävdes inte djupare analyser av platsens relation till systemet i övrigt bilen åt upp onödiga avstånd. På det sättet reducerades planerarnas uppgifter till att ta tillvara de olika bebyggelseelementens förutsättningar utan att ta hänsyn till deras inbördes förhållande. 3. Nuvarande skifte till ett kunskapssamhälle bygger vidare på de två fenomenen kommunikation och specialisering, men med stöd av IT (informationsteknik). Utvecklingen i den tredje urbaniseringsfasen är på många sätt lika genomgripande som omvandlingen från jordbruks- till industrisamhälle. Dagens utveckling beror på samma typ av strukturomvandlande faktorer. Produktiviteten har ökat. Det bidrar till att färre människor behövs i själva produktionen, samtidigt som produktutveckling och produktförädling blivit allt viktigare i konkurrensen om konsumenterna. Om arbetsdelning var en grundläggande förutsättning för en växande industri, kan arbetsdelning plus hög kompetens sägas vara en förutsättning för kunskapssamhället. Alla typer av företagande grundar sig på att man bygger nätverk av olika slag: inköpsnätverk, produktionsnätverk, försäljningsnätverk och nätverk för produktutveckling. De tre förstnämnda typerna av nätverk har dominerat industrisamhället. De är enkla till sin natur jämfört med nätverk för utveckling och förädling av produkter. Det som karaktäriserar kunskapssamhället är betydligt mer komplext och bygger i större utsträckning på kunskapsansamling, utbyte av idéer och förtroende mellan människor (Andersson 1997b, s. 95). Ett nätverk för produktutveckling och produktförädling förutsätter att man i stor utsträckning träffas fysiskt och att man har tillgång till det senaste inom FoU, teknik, design och kunskap. Det ökande kunskapsinnehållet i produkterna gör dem samtidigt mer komplexa. Antalet människor som medverkar i framtagandet av en ny produkt eller i förädlandet av en existerande produkt ökar kontinuerligt. Därför har de företag som vill ligga i täten på utvecklingen ett stort behov av att finnas i en kreativ och konstruktiv miljö tillsammans med liknande 18

20 företag. Fenomenet brukar benämnas klusterutveckling. Det innebär inte att företagen alltid har formella affärsförbindelser, men möjligheterna att bygga nätverk ökar och det blir lättare att attrahera nyckelarbetskraften eftersom flera företag och arbetsgivare ger större möjligheter till individuella val (Nutek 1997, s.98). Det territoriella område som på ett ändamålsenligt sätt svarar mot en sådan utveckling och som för närvarande växer i betydelse, är regioner med ett väl utvecklat kommunikationsnätverk. Det som katalyserat den snabba regionaliseringen är ytterligare förbättringar av kommunikationsmöjligheterna, främst i och med IT, men också genom mer utvecklade kollektiva transportmedel som snabbtåg. Den tidigare urbana strukturen med äldre, täta stadskärnor omringade av en gles förortsstruktur har börjat knytas samman till orter i nätverk. Den starka funktionsuppdelningen orsakad av miljöskäl, ekonomiska krafter och planeringsideologi minskar (Boverket 1996, s.58-66). Ett samhälle som baseras på snabba kollektiva transporter har annorlunda utvecklingsförutsättningar än ett samhälle som grundar sig på individuella transporter. I ett transportnätverk med snabbtåg blir det en mycket stark fokusering på noderna i systemet eftersom det förutsätter att människor bor och arbetar vid dessa noder i större utsträckning. En faktor som förstärker denna utveckling är den dagliga resans karaktär. Att oter i nätverk bilen cykel, spårvagn, buss nåbart avstånd Källa: Boverket 1994 Figur 1: Stadsstrukturens utveckling med hänsyn till persontransporter 19

21 bilen uppfattas som ett bekvämt och bra transportmedel för dagliga resor beror bl.a. på att man slipper byta färdmedel. Byten uppfattas som negativt vid resor med kollektivtrafik, främst på grund av att de är tidskrävande och obekväma. Därför är ett kort tidsavstånd mellan bostaden eller arbetet och till det att man sitter på tåget av väsentlig betydelse, och det leder till ett ökat tryck på noderna (Boverket 1996, s ). Logistik är ett område som vuxit i betydelse under denna utvecklingsfas. Produktion har successivt, och i ökande utsträckning koordinerats med olika typer av leveranssystem (Andersson 1997b, s. 95). Just-in-time är ett begrepp som används flitigt. Flexibiliteten i produktionen låg tidigare i lagerhållning. Det krävde tillgång till markareal anpassad till produktionens art. Denna typ av flexibilitet har skiftat till en annan typ av flexibilitet som bygger på att komponenterna som ingår i en produkt anländer så precist att lagerhållning inte är nödvändig. En rumslig flexibilitet har ersatts av en tidsmässig flexibilitet. Ytan som krävs lokalt per producerad enhet har minskat, samtidigt som transportarbetet per enhet har ökat. Det intressanta med den tredje fasen är att den sannolikt leder till att staden återupprättas och att stadskärnan får ökad betydelse, både genom den nya ekonomin och nya sociala värderingar, men också av nödvändighet av hållbarhetsskäl (Boverket 1996, s. 69). Det är först i den tredje urbaniseringsfasen som ekonomiska krafter i samverkan med politiska (samhällsplanering) har förutsättningar att skapa en annan urban utveckling. I siffror belyses övergången mellan industrisamhällets struktur och kunskapssamhällets på följande sätt: Mellan 1960 och 1995 sjönk boendetätheten i de större svenska städerna från 30 inv/ha till 20 inv/ha. Under perioden ökade tätortsarealen med 62 procent medan befolkningen ökade med endast 19 procent (Reneland 2000, s. 17). Städernas utglesning har avbrutits; så har t.ex. en förtätning skett i tätortens centrala delar mellan 1980 och I landets 45 största tätorter (Stockholm undantaget) har andelen av befolkningen inom gångavstånd (1 km) från stadskärnan ökat från 16 procent till 18 procent mellan 1980 och 1995 (Reneland 2000, s. 21). Individens möjlighet att bosätta sig längre från staden ökar i och med de allmänt förbättrade kommunikationerna och den förändrade kommunikationsstrukturen med ett nät av snabbtågsförbindelser i 20

22 kombination med IT, framför allt runt storstadsregionerna och längs stråken med snabbtåg. Det har bidragit till att befolkningen ökat i randzonen mellan stad och land och kring noder i tågnätet. Dessa områden är många gånger i statistisk mening glesbygd, varför siffrorna kan tolkas som om glesbygdsbefolkningen ökar. Det är något vilseledande eftersom det är områden som på grund av förbättrade kommunikationer blivit infogade i ett urbant system. De som flyttar till dessa glesbygdsområden har oftast en urban livsstil som inte bygger på landsbygdens produktionsförutsättningar, varför det snarare bör tolkas som att stadens influensområde utökats (SCB 1999a, s. 83). Detta avspeglar sig också i en kontinuerlig permanentning av fritidshus och att det framför allt är i Mälardalen som andelen glesbygdsbefolkning ökar. Summering Den utveckling som beskrivits ovan kan också beskrivas som en regionförstorande process där kontakter och nåbarhet samt ekonomisk tillväxt uppnåtts först genom täthet, sedan genom kommunikationsteknik. Antalet arbetstillfällen och möten som varje individ kan nå under en arbetsdag har från industrialismen och framåt ökat. Först skedde det genom framväxten av en tät stad som bygger på gångavstånd och som är övergripande kopplad via vatten och järnvägar till omvärlden. Nästa steg blev ett urbaniserat landskap som vilar på nåbarhet genom bilen samt är kopplat till omvärlden via teleteknik och järnväg. Nu kopplas befintliga tätorter ihop genom snabba kollektiva transportmedel som tillåter betydligt längre dagspendling; tätorterna är kopplade till omvärlden via IT, genom lastbilstransporter (just-in-time) och flyg. Den nuvarande urbaniseringsfasen huvudsakliga inverkan på staden: Städerna förstärks i sin roll som platser för ekonomisk tillväxt. Stadens bebyggelsestruktur förtätas och arbetsplatser integreras i bebyggelsen. Stadskärnan som plats för verksamheter, upplevelser och boende accentueras. Städer kopplas som noder i ett nätverk och bildar stadsregioner. 21

23 1.2 Innebörden av globalisering och internationalisering Rumslig utveckling på EU-nivå Inom EU har man identifierat och definierat regionen som den minsta gemensamma nämnaren som man anser vara av största vikt för den framtida utvecklingen (ESDP 1997, s.5). Ett återkommande begrepp är regionernas Europa, där mångfalden i Europa jämfört med övriga världen framhävs som en av de största utvecklingspotentialerna. I maj 1999 antogs ESDP (European Spatial Development Perspective) som är en sammanhållen regional utvecklingsplanering för det europeiska territoriet. Den är vägledande och inte föreskrivande och är en vägvisare för EU:s syn på unionens geografiska utveckling. ESDP-dokumentet grundar sig i den pågående utvecklingen på en gradvis ökande integration inom EU, regionernas ökande betydelse och en sannolik utvidgning av EU. Det syftar på övergripande nivå till ekonomisk och social sammanhållning, hållbar utveckling och balanserad konkurrenskraft inom Europa (ESDP 1997, s.2). Riktlinjerna i dokumentet är inte bundna till enskilda nationer. De sträcker sig över nationsgränserna och appliceras på det europeiska territoriet som en enhet, främst beroende på att marknadskrafterna i ökande grad verkar på europeisk nivå, medan regional utvecklingspolitik fortfarande sker på nationell eller regional nivå. ESDP representerar det EU som önskar stärka politiken på de renodlade marknadskrafternas bekostnad för att uppnå: en flerkärning stadsstruktur som är mer balanserad likvärdig tillgång till infrastruktur och kunskaper varsam förvaltning och hantering av Europas naturoch kulturarv (ESDP 1997, s.4) För att uppnå regional balans i Europa anses det vara särskilt viktigt att stärka storstadsalternativen i den fortsatta regionala utvecklingen (ESDP 1997, s.33). Det finns goda exempel på sammanvuxna tätortsstrukturer som kompletterar varandras näringsliv och service. Den sammanvägda konkurrenskraften ökar i och med att konkurrensen mellan de enskilda tätorterna är av uppbyggande karaktär, d.v.s. de kringliggande städernas positiva utveckling är av lika stor betydelse som utvecklingen i den egna tätorten. Inom i stort sett varje land finns det tätorter eller regioner som har mycket att erbjuda och mycket 22

24 att vinna på samarbete med en närliggande region i ett grannland. Nationsgränserna och de administrativa bestämmelser som de bär med sig gör att denna potential som det ser ut i dag är outnyttjad (ESDP 1997, s.11). Likvärdig tillgång till infrastruktur och kunskap är viktiga byggstenar i tankarna kring ökad regional balans. Det kommunikationsnätverk som är på väg att växa fram baserat på IT och snabbtågsförbindelser gynnar uppbyggandet av ett tätortsnätverk, men det finns också tydliga risker att polariseringen ökar mellan de som ingår i nätverket och det som inte ingår (ESDP 1997, s.15). Tolkningsproblem Det karaktäristiska för de pågående förändringarna mot en globaliserad och internationaliserad värld är den rörliga ekonomin. Kapital förs mellan nationer och konton med elektronisk hastighet, de fysiska avstånden är inte längre barriärer, teknik och kunskap sprids utan hinder över nationalstaternas gränser och den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Fler företag blir multinationella och ingår i komplexa nätverksorganisationer, samtidigt som det blir svårare och svårare att kategorisera produkter efter ursprungsland. Den internationella handeln växte med 5,3 procent mellan 1989 och 1997, vilket är fyra gånger så mycket som den globala produktionen ökade under samma period (RSV 1999, s.37). Frågan är hur en sådan utveckling påverkar den fortsatta urbaniseringen dels generellt, dels inom olika regioner. Frågan måste kopplas till en tolkning om politikens påverkansmöjligheter på olika nivåer, vilket i sin tur kan kopplas till begreppen globalisering och internationalisering. I en global ekonomi är huvudaktörerna, transnationella företag, inte bundna till någon stat. De agerar i egenintresse utan att ta nationella eller lokala hänsyn och de förstärker sin position på bekostnad av politiken (RSV 1999, s. 34). Nationalstaternas möjligheter att påverka utvecklingen är små och sker i huvudsak genom att konkurrera om etableringar med hjälp av fördelaktiga villkor för företagen samt genom satsningar på FoU. Tecken som tyder på att vi är på väg mot en global ekonomi är att de riktigt stora storstadsagglomerationerna växer mer än andra urbana mönster och att det är utbytet mellan regioner som skapar ekonomins tillväxtkraft. I en internationell ekonomi är det främst mellan stater och sammanslutningar av stater som handel sker. Däremot ändras kontinuerligt skalan och karaktären på handeln. Den viktigaste förändringen på 23

25 senare tid är bildandet av övernationella handelsblock för ekonomisk samverkan. Det är inom dessa som majoriteten av den internationella handeln sker. (Hirst & Thompson). I en internationell ekonomi har nationerna fortfarande ett starkt inflytande på den ekonomiska utvecklingen. Företagen är beroende av en stark hemmamarknad samt stöd från hemnationen. Denna protektionistiska inställning samt att det endast finns ett fåtal reellt transnationella företag talar emot en helt globaliserad marknad inom överskådlig framtid. Även om nationerna fortfarande är huvudaktörer på den internationella arenan får de svårare och svårare att hävda nationella intressen före övergripande ekonomiska intressen och regionala intressen. Den Europeiska Unionen De steg som EU-länderna tagit i processen mot ökad integration är frihandelsområde, tullunion, gemensam marknad och monetär union. Det sista steget är ett stort steg i överstatlig riktning som minskar den enskilda statens möjligheter att bedriva dels en egen stabiliseringspolitik, dels en egen regionalpolitik. EMU kan innebära en stark påverkan på fortsatt urban utveckling såväl som på regional utveckling. Det är frågor som inte studerats eller debatterats särskilt ingående ännu. Jämförelser med andra integrerade marknader och valutaområden främst USA visar att när den förstärkta konkurrensen hotar levnadsbetingelserna i en viss landsdel flyttar arbetskraften till områden med större tillväxtförutsättningar. Det ökar de regionala orättvisorna men kan samtidigt öka den totala tillväxten. Utvecklingen mot ett sådant scenario i EU är dock inte självklar. Dels är språk- och kulturbarriärerna större, dels har EU social och ekonomisk sammanhållning i sitt program. Analyser visar dock att den ökade dynamiken genom EMU kan komma att kräva betydligt större budget på EU-nivå för regional utjämning och dessutom sätta tryck på större likheter inom skattesystemet om inte de regionala skillnaderna ska accentueras (RSV 1999, s 136). Sker inte detta kan regioner med sämre förutsättningar och från vilka människor i liten utsträckning flyttar hamna i social misär i den skärpta konkurrensen. Det i sin tur kan leda till desintegration och ökade etniska och nationella spänningar. Förskjutning av maktbalansen Den balans mellan socialt ansvarstagande och en fri marknad som kännetecknat utvecklingen i Europa under efterkrigstiden är på väg att ändras. Minskade möjligheter till kontroll av den alltmer internationaliserade marknaden tenderar att göra de starka starkare och de 24

26 svaga svagare (Martin & Schumann 1997, s.78-79). När ekonomiska aktiviteter bedrivs på en internationell arena, blir de svårare att bevaka på nationell nivå. Därför ökar behovet av att ekonomisk politik flyttas från nationella organ till internationella organ. EU är det största handelsblocket i världen och kan ses som de suveräna nationernas svar på den ökande internationaliseringen. Inom EU kan man se två tydliga tendenser som gäller makten, dels en förskjutning uppåt i form av en kontinuerligt ökande integration, dels en förskjutning nedåt i form av en ökande regionalisering (Nilsson i Framtider 92:3, s. 5). I båda fallen är det nationen som urholkas. Vad som kommer att hända inom ramen för EU är ovisst, men fortsatt maktförskjutning från nationen i båda riktningarna är trolig. Den nationella nivån har tidigare haft stor betydelse för investeringar i städer. Staten har stått för kreditgarantier och subventioner m.m., men utvecklingen går mot mindre statligt inflytande. Det ger framför allt kommunerna finansiella problem, vilket minskar möjligheterna för dem att styra stadsutvecklingen. Om finansiering av byggprojekt i större utsträckning faller på exploatörerna som agerar mer i eget intresse, kan stadsstrukturen delas i områden som förslummas och områden som utvecklas i mycket exklusiv riktning. Region EU Nation Figur 2: Förskjutningen av maktbalansen från nationen uppåt och nedåt. Ökande regionala skillnader i urban utveckling Den framväxande ekonomin ställer andra krav på stadsstrukturen än vad den industriella ekonomin gjorde. Det drar människor och företag till städer särskilt till städer med specialiserade branscher och varifrån globala nätverk kan etableras. Dessa förutsättningar uppfylls inte av alla städer. Storstäder gynnas generellt. Men även mindre städer med specialisering, god tillgänglighet och andra kvaliteter har visat sig ha goda utvecklingsförutsättningar. Den svenska stadsstrukturen skiljer sig i mycket från den kontinentaleuropeiska. Industrialismens tidiga utveckling skedde i Sverige i bruksorter och ekonomin var i huvudsak baserad på skogs- och verkstadsindustri. Små orter med hög specialisering och med goda direkta kontakter med utlandet utvecklades väl och skapade egna välfärdssystem. Den regionala direktkontakten med omvärlden underlättades också av Sveriges geografiska förutsättningar med en lång och lättillgänglig kuststräcka. Därför har Sverige en stadsstruktur uppbyggd av många små städer kring regionala centra, som i näringsmässigt avseende inte står i ett hierarkiskt förhållande till varandra (Boverket 1996, s. 22). Sveriges tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö har inte heller i samma utsträckning som i andra länder 25

27 vuxit på de mindre orternas bekostnad. Andelen bosatta i små och medelstora städer är i Sverige (och Finland med samma näringsstruktur) högre än i Europa i övrigt (VASAB , s. 25). Med efterkrigstidens regionalpolitik och stora offentliga sektor har levnadsstandarden blivit mycket jämlik. De inomregionala skillnaderna har varit större än de mellanregionala. Kopplingen mellan befolkningstäthet, urbaniseringsgrad och välfärdsnivå följer inte regelboken som säger att bruttoregionalprodukten ökar med ökad tätortsstorlek och urbaniseringsgrad. Den pågående utvecklingen mot ett kunskapssamhälle och ett intensivare samarbete inom EU bidrar till att den svenska näringslivsstrukturen ändras och antar europeiska former i ökande utsträckning. Detta påverkar i sin tur stadsstrukturen och ökar de regionala skillnaderna. Befolkningen koncentreras till färre och större städer anpassade till den globala marknaden, medan små städer har svårt att uppfylla kraven som ställs. Det finns inte tecken på att dessa utvecklingstrender kan styras med politiska medel, d.v.s. regionalpolitiska eller infrastrukturella insatser, vare sig på nationell eller EU-nivå. Summering Utvecklingen mot ökad internationalisering och globalisering av ekonomin och ökad överstatlig integration pekar mot att det svenska ortssystemet och den regionala utvecklingen kommer att utsättas för påfrestningar. Förskjutningen av den nationella makten dels uppåt (EU), dels nedåt (regionen) bidrar till att minska det nationella inflytandet över den fysiska utvecklingen samtidigt som målbilden ändras. Vi kan dels se en stark dragning mot tillväxt i storstadsregionerna som både gäller tätorterna och glesbygden, dels en tillväxt i övriga funktionella regioner som rymmer en differentierad arbetsmarknad, hög fysisk tillgänglighet samt universitet/högskoleverksamhet. De mellanstora orterna i dessa regioner kommer att med hög sannolikhet växa totalt och framför allt i de delar av stadsstrukturen som har infrastrukturella egenskaper, d.v.s. där förändringar kan ske utan att bebyggelsen måste ersättas av ny. I det övriga ortssystemet kommer en stagnation att ske vilket innebär minskad befolkningstäthet och små fysiska förändringar. 26

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier

Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Landsbygdsföretagandet, struktur och utvecklingstendenser i olika geografier Johan Klaesson johan.klaesson@jibs.hj.se Jönköping International Business School Regional dynamik Integration av tidigare separata

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

VERDION LOGISTIK PARK

VERDION LOGISTIK PARK VERDION LOGISTIK PARK Ö R E S U N D ATT HYRA ELLER ÄGA VI BYGGER FÖR ATT PASSA ER FRÅN 4,000 M 2-35,000 M 2 EXPERTER INOM LOGISTIK FASTIGHETER 1. 2. EN UTVECKLARE MED GEDIGEN BAKGRUND Verdion är en stor

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg

HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? Foto: Julia Sjöberg ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR Om vi underlättar rörlighet och utbyte mellan olika områden skapar vi förutsättningar

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering

Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering Internationalisering i samhällsvetenskaperna Ekonomiska aspekter på globalisering 1 Globalisering och ekonomisk utveckling bakgrund, innebörd, konsekvenser 2 Fattiga och rika 3 Sverige i en globaliserad

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social

John Holmberg. Hållbar utveckling. Välbefinnande i framtiden. Välbefinnande idag. Ekonomisk. Ekogisk. Social NAS John Holmberg Klimatomställningen och det goda livet Konferensen: Arena hållbar stad, Göteborg, 6 nov John Holmberg Professor i fysisk resursteori och vicerektor vid Chalmers Ekogisk Social Ekonomisk

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

The new regional hub

The new regional hub The new regional hub An expanding region Stockholm is growing. Stockholm is one of Europe s fastest growing cities with a population that is expected to grow by 30 per cent until 2030. At the moment, Stockholm

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030 क क सव सद क स म ए Dennis Pamlin, Founder and CEO, 21st Century Frontiers Miljöläget i Malmö, 12 februari 2014 0 + Passion Samarbete Positivt 0 + Passion

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Den politiska läroboken

Den politiska läroboken Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, s finländska läroböcker under Kalla kri Summary: Political textbooks: The depiction of the USA and the Soviet Ur Norwegian, Swedish, and

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer