Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen Staffanstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen Staffanstorps kommun"

Transkript

1 Utlåtande efter utställning Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen Staffanstorps kommun Detaljplanen har varit föremål för utställning under tiden Handlingarna har funnits tillgängliga på Rådhuset i Staffanstorp, på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup samt på kommunens hemsida - under rubriken Pågående planer. Handlingarna har enligt sändlista sänts på remiss till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. Kungörelse har varit införd i Spegeln samt i Lokaltidningen i Staffanstorp

2 Inkomna yttranden utan erinran E.ON Gas Sverige AB Tele2 TeliaSonera Skanova Access AB Svenska kraftnät Inkomna yttranden med synpunkter Länsstyrelsen Lantmäteriet Trafikverket Lunds kommun Region Skåne Kraftringen Nät AB Sydvatten Tekniska nämnden Räddningstjänsten Lunds stifts Prästlönetillgångar Stora Uppåkra vägsamfällighet Per och Åsa Aspelin, Stora Uppåkra 2:93 Ylva och Torbjörn Esping, Stora Uppåkra 2:45 Redovisning av yttranden med synpunkter Inkomna yttranden från berörda myndigheter/organisationer: Länsstyrelsen Miljökvalitetsnorm för vatten samt översvämning Länsstyrelsen anser att handlingarna måste kompletteras i fråga om översvämningsrisken och miljökvalitetsnormer för vatten. Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att risken för översvämningar i detta område bör beaktas i förhållande till en ökad exploateringsgrad och möjligheterna för avledning och magasinering av dagvatten. I granskningsskedet har planhandlingen kompletterats med en dagvattenutredning. Kommunen är inte huvudman för den allmän platsmark där dagvattnet ska omhändertas, det rör sig om enskilt huvudmannaskap för allmän platsmark. Kommunen avser att genom exploateringsavtal säkra genomförandet av dagvattenhanteringen. Ett exploateringsavtal är ett civilrättsligt avtal med den nu aktuella exploatören. Om exploatör byts ut till annan fi nns det ingen garanti att den allmänna platsmarken genomförs enligt dagvattenutredningens rekommendationer. Detta gör att markens lämplighet för dess ändamål ej är säkrat i plan. Länsstyrelsen förutsätter därför att en gemensamhetsanläggning bildas med stöd av Anläggningslagen (AL) för den på plankartan markerade allmänna platsmarken med enskilt huvudmannaskap innan planen vinner laga kraft. För att säkerställa dagvattenhanteringen bör ett villkorat bygglov införas avseende avloppsanläggning som kommunen inte skall vara huvudman för. ( 4 kap 14 pkt l Plan- och bygglagen). Detta bör regleras för att marken ska bli lämplig för sitt ändamål. Ett alternativt förarande är att bilda ett verksamhetsområde för dagvatten. Aktuell detaljplan reglerar heller inte exploateringsgraden vilken möjliggör att hela området bebyggs eller hårdgörs vilket länsstyrelsen ser som en brist som kan leda till ökad belastning på recipienten. För att säkerställa att översvämningsrisk minimeras och miljökvalitetsnormer för vatten uppfylls i detaljplanen anser Länsstyrelsen att följande planbestämmelser bör finnas på plankartan: Innan bygglov beviljas ska anläggningar för avlopp vara utförda och godkända av kommunen (4 kap 14 pkt l) Endast källarlösa hus ( 4 kap 16 pkt l) Minst X % av markytan ska vara tillgänglig för infi ltration av dagvatten ( 4 kap 10, 4 kap 12 pkt l) Länsstyrelsen bedömer att föreslagen bebyggelse blir olämplig med hänsyn till risken för översvämning, varför Länsstyrelsen kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap PBL. Planbestämmelserna kompletteras med en administrativ bestämmelse som innebär att bygglov endast får beviljas under förutsättning att anläggningar för avlopp (även dagvatten) är utförda och godkända av kommunen. Kommunen bedömer inte att gemensamhetsanläggningar måste vara bildade inför det att planen vinner laga kraft - anläggningar för bl a dagvatten skulle i ett initialt skede kunna ägas av de fastighetersägare som exploaterar området. Plankartan kompletteras även med krav gällande minsta andel av fastighetsarean som

3 måste utformas med genomsläppligt underlag, exempelvis grus, stenmjöl, trätrall, gröna tak eller gräsyta. I de delar som i illustrationen redovisar tätare radhus/parhusbebyggelse i mindre enheter ska denna andel utgöra 40 %. För de delar som omfattar radhus/ parhusbebyggelse i större kvarter ska denna andel yta vara minst 50 %. I de delar som redovisar villabebyggelse ska denna andel utgöra 60 % (undantaget utgörs av villabebyggelsen inom Ncc:s fastighet där angiven siffra är 50 % - för att underlätta för radhus/ kedjehus som alternativ till villabebyggelse). Plankartan kompletteras med bestämmelser som anger att hus ska utföras som källarlösa. Bestämmelsen Området ska höjdsättas och utformas så att dagvattenhantering kan ske i enlighet med till detaljplanen utförd dagvattenutredning utgår. De planbestämmelserna som detaljplanen nu kompletteras med i kombination med krav gällande höjdsättning av allmän plats och plushöjd på färdigt golv bedöms som tillräckliga för att säkerställa en tillfredsställande dagvattenhantering inom området. Lantmäteriet Lantmäteriet har tagit del av förslaget till ändring av detaljplan. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor. Dagvattenhantering Angående hantering av dagvatten är lagstiftningen inte helt tydlig angående om det ska hanteras genom gemensamhetsanläggning eller som markavvattningsföretag. När kommunen inte ansvarar för dagvattenhanteringen på allmän plats blir den rättsliga situationen komplicerad. Varken PBL eller lagen om allmänna vattentjänster (LA V) är då tillämplig, och det uppstår en avgränsningsproblematik om det är ALs regler eller miljöbalkens (MBs) och lagen om särskild vattenverksamhets (LSVs) regler om markavvattning som blir tillämpliga. Gång- och cykelväg En gång- och cykelväg mellan Lund och Malmö som kommunen ska ansvara för är inte lämpligt att placera inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Det gör detaljplanen och ansvarsfördelningen mycket otydlig. En alternativ lösning borde kunna vara att gc-vägen utgör ett eget användningsområde för gc-väg som kommunen är huvudman för. Det skulle innebära att detaljplanen får ett delat huvudmannaskap med en tydlig ansvarsuppdelning. Gc-vägen ligger redan idag inom en kommunal fastighet (Stora Uppåkra 5:11). Befi ntliga samfälligheter Stora Uppåkra s:4 och s:s Vid genomförande av detaljplanen blir det aktuellt att del av samfälligheterna Stora Uppåkra s:4 och s:5 genom fastighetsreglering överförs till dels mark inom allmän plats och dels kvartersmark Det ska därför tydligt framgå för delägarna till dessa samfälligheter att det är aktuellt med ersättning för denna mark. Ersättningen för marken bestäms enligt reglerna i expropriationslagen (1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas. Kommunen råder ej över lagstiftningen men är medveten om den juridiska problematiken kring dagvattenhantering vid enskilt huvudmannaskap. Då planarbetet påbörjades innan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft finns ingen möjlighet till delat huvudmannaskap inom planområdet. Framkomligheten på gång- och cykelvägen kommer därför att säkras med servitut, i första hand med officialservitut, men om så inte är möjligt, med avtalsservitut. Planhandlingarna förtydligas med avseende på styrande plan- och bygglagstiftning. Planbeskrivningen kompletteras med information om att delägarna i s:4 och s:5 har rätt till ersättning deras mark tas i anspråk för kvartersmark och allmän plats. Trafi kverket Planen ger förslag på en trafi ksäkerhetsåtgärd på väg 852 för gång- och cykeltrafi - kanter. I dagsläget fi nns inte åtgärden i Trafikverkets planering, men det pågår dock en diskussion mellan kommunen och Trafi kverket. Det är exploatören som ansvarar och bekostar alla föreslagna bulleråtgärder. De trafiksäkerhetshöjande åtgärdena som föreslås kommer att utföras inom ramen för exploateringen och bekostas av densamma. Planhandlingarna förtydligas avseende ansvaret för bekostandet av bulleråtgärder. Lunds kommun... Under samrådsskedet framförde stadsbyggnadskontoret synpunkter på att planförslaget med ett relativt begränsat antal bostäder innebär ett fortsatt högt bilberoende och att bebyggandet av det öppna landskapet riskerar att göra det svårt att behålla gröna kilar in mot Lund. Planförslaget har inte genomgått några större förändringar sedan samrådsskedet. Därför kvarstår dessa synpunkter. I utställningsskedet har dock utbyggnadsområdet vinklats upp något i söder för att vidga siktvinkeln i landskapet.

4 Planområdet ligger nära kommungränsen mellan Lund och Staffanstorp. Sedan samrådsskedet ägde rum har, på uppdrag av kommunstyrelserna i Malmö och Lund, stadsbyggnadskontoren i Malmö och Lund påbörjat arbetet med en gemensam strukturbild. Detta kommunöverskridande samarbete syftar till att stärka regionens konkurrenskraft och säkerställa att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Arbetet pågår i dialog med bland andra Staffanstorps kommun. Arbetet med Strukturbild MalmöLund är ett exempel som visar på det strategiska läget i gränszonen mellan Lunds och Staffanstorps kommuner i anslutning till staden Lund. Med ett regionalt och långsiktigt perspektiv kan en hållbar markanvändning säkerställas i området. Stadsbyggnadskontorets förhoppning är att med en fortsatt dialog kommunerna emellan tillsammans dra nytta av detta strategiska läge. Kommunkontorets bedömning Kommunkontoret instämmer i vad stadsbyggnadskontoret anfört. Barnkonsekvensanalys Av planbeskrivningen framgår att det planeras en parkyta med lekplats i bostadsområdet norr om planområdet och således i anslutning till de lokaliseringsalternativ för förskolor som övervägts. Kommunen står fast vid sin bedömning att Pihlängens läge nära både Malmö och Lund och i direkt anslutning till kollektivtrafi k (framför allt pendelbusstrafik,) och pendelcykelstråket Malmö-Lund måste ses som strategiskt lämpligt. Detaljplanen medger en relativt tät småhusbebyggelse och ett för läget relativt högt markutnyttjande. Bilberoendet bland boende i Pihlängen bedöms inte bli större än bland boende i Lunds eller Malmös utkanter. Region Skåne Region Skåne ser positivt på att detaljplanen redovisar åtgärder för att förbättra gångoch cykelanslutningarna till busshållsplatserna vid väg 852. Området har cykelförbindelse med Malmö och Lund, vilket ytterligare möjliggör ett minskat bilberoende. I övrigt har Region Skåne har inga synpunkter utifrån ett regionalt perspektiv. I detta yttrande har Skånetrafiken och enheten för planeringsstrategier deltagit. - Kraftringen Nät AB Kraftringen Nät AB avser att söka ledningsrätt för nätstationerna i de lägen som framgår av detaljplanen och tillhörande ledningar. Planhandlingarna kompletteras med information om att ledningsrätt alternativt servitut ska sökas för nätstationer och ledningar i området. Sydvatten Sydvatten vill göra er uppmärksam, som tidigare, på att en av våra huvudvattenledningar är belägen i direkt anslutning till planområdet. Vi utgår från att Sydvatten inbjuds till att delta i framtida diskussioner om detaljer som kan komma att beröra ledningen. Se även tidigare svar må :33. Planbeskrivningen förtydligas över Sydvattenledningens ungefärliga sträckning. Tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att exploateringsavtalet samt detaljplanen inför antagandet tar hänsyn till de synpunkter som föreslagits i tjänsteskrivelsen daterad , samt att samtliga åtgärder som krävs för projektets genomförande finasieras inom exploateringsprojektet Tjänstemannaskrivelse: Huvudmannaskap Den mark som i detaljplanen avser allmän platsmark eller kvartersmark; såsom gator, park och natur samt fördröjningsytor för dagvatten ska ingå i en särskild samfällighet. Lämpligt antal gemensamhetsanläggningar ska bildas för dessa anläggningar samt även för va-ledningar och förvaltas av samfällighetsförening. Vid bildadet av gemensamhetsanläggningarna ska befi ntlig och gång- och cykelväg undantas. Av planhandlingarna framgår inte att även belysningen inom exploateringsområdet måste ingå i en gemensamhetsanläggning. Gång- och cykelväg mellan Malmö- Hjärup-Lund Gång- och cykelvägen som går längs med Gamla Lundavägen är en viktig del i det övergripande cykelvägnätet mellan Hjärup, Lund och Malmö. Trafi kverket sköter drift- och underhåll av cykelvägen och kommunen äger marken. Det är viktigt att marken även

5 fortsättningsvis ägs av kommunen alternativt säkras med officialservitut. Det bör prövas om kommunen kan vara huvudman för gång- och cykelvägen i detaljplanen. För att värna en trygg och trevlig miljö för cyklisterna föreslås att planen reglerar att plank ej får anordnas mot naturmarken mot cykelvägen, då det även kommer att uppföras bullerskärmar på sträckan. Vatten och spillvatten Kommunala vatten- och spillvattenledningar fi nns i direkt anslutning till planområdet och anslutningspunkter för vatten och spillvatten kommer att upprättas utanför planområdet. Vi rekommenderar att dagvattnet hanteras i öppna fördröjningssystem och att detta regleras i planen. Anledningen till att öppna fördröjningar är att föredra framför underjordiska är dels att fördröjningsvolymen minskar samt att det är svårare att sköta och ha kontroll på anläggningarna. Planen måste kompletteras med u-område för befintliga kommunala va-ledningar inom planområdet. Återvinningsstation En återvinningsstation måste anläggas för planområdet och detta ska hanteras inom exploateringsprojektet. Planhandlingarna kompletteras med information om att befintlig gång- och cykelväg ska undantas vid bildandet av gemensamhetsanläggningar, samt att gatubelysning ska ingå i gemensamhetsanläggning. Då planarbetet påbörjades innan den nya plan- och bygglagen trädde i kraft fi nns ingen möjlighet till delat huvudmannaskap inom planområdet. Framkomligheten på gång- och cykelvägen föreslås därför säkras med servitut. I första hand med offi cialservitut, men om så inte är möjligt, med avtalsservitut. Plankartan kompletteras med plankförbud mot allmän plats - NATUR i de delar av kvartersmarken som gränsar mot gc-väg och naturmark och där ingen bullerskärm planeras. Inom ramen för den dagvattenutredning som har gjorts har det konstateras att avledning inom området i öppna stråk är problematiskt, då området är mycket plant och tillräckligt fall i öppna stråk skulle bli svårt att åstadkomma utan omfattande höjningar av marknivån inom området. Avledning mot fördröjningsytorna inom området föreslås därför ske i ledningar. Se även kommentar till yttrande från Länsstyrelsen. U-områden används endast inom områden som är planlagda som kvartersmark. Inom områden som är planlagda som allmän plats kan istället bestämmelsen ledning användas som precisering av exempelvis huvudändamålet PARK. Plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen ledning - område för ledning inom parkytorna längs Gamla Lundavägen och matargatan. Krav på att en återvinningsstation ska anläggas inom alternativt i anslutning till planområdet ställs i exploateringsavtalet men regleras inte i detaljplanen. Räddningstjänsten Det fi nns en brandpost idag inom området i nordost, det är bra om det kan ordnas en i andra änden av området sydväst (Ljungs handel). Planhandlingarna kompletteras med Räddningstjänsten önskemål gällande brandposter. Inkomna yttranden från sakägare och andra berörda Lunds stifts Prästlönetillgångar Lunds stifts Prästlönetillgångar (PLT) har i egenskap av berörd fastighetsägare tagit del av den nu utställda detaljplanen och önskar framföra nedanstående synpunkter. På sidan sex (6) i utställningshandlingarna redovisas kommunens planer får hantering av bland annat dagvatten. I det aktuella avsnittet står det att man avser att leda dagvatten från fördröjningsytor till Höje å. PLT anser att det inte är tillräckligt utrett vilken påverkan verksamheten kommer att ha nedströms på vattendraget. Vattendraget är redan i nuläget hårt belastad, något som visar sig vid kraftig nederbörd. Ytterligare vattenmängder i Höje å påverkar inte bara åns huvudfåra utan även intilliggande vattendrag och dikningsföretag. Dikningsföretagen är oftast inte dimensionerade för att ta emot så stora mängder dagvatten som nutida påkopplingar medför. PLT anser att följande frågor har lämnats obesvarade i utställningshandlingarna: - Vilken påverkan har de planerade åtgärderna på flödet i vattendraget nedströms? - Vilken påverkan har de planerade åtgärderna på kvaliten i vattendraget nedströms? - Vad är den sammantagna effekten av de planerade åtgärderna på vattendraget nedströms? Det är enligt PLTs mening av stor vikt att Staffanstorps kommun genom noggranna och oberoende utredningar kan påvisa att den ansökta verksamheten inte har en negativ inverkan på vattendraget och dikningsföretag nedströms.

6 Inom ramen för detaljplanearbetet har en dagvattenutredning utförts och ett förlag till dagvattenhanteringen tagits fram. Förslaget innebär att dagvatten inom området ska fördröjas så att utflödet inte överskrider 1,0 l//s, ha (detta motsvarar det fl öde som tillåts till det äldre dikningsföretaget Stora Uppåkra 2:1925 som berör delar av planområdet). Siffran underskrider det schablonfl öde á 1,5 l/s/ha som normalt används vid beräkningar av avrinning från jordbruksmark och som även är det flöde som tillåts till Bergströmshusens dikningsföretag år 1993 som berör stora delar av planområdet. Eftersom planområdet idag består av både jordbruksmark och hårdgjorda ytor från vilka avrinningen är större än från jordbruksmark görs bedömningen att utbyggnaden av området inte kommer att påverka fl ödet i Höje å negativt. För att säkerställa en god dagvattenhantering inom området samt en begränsning av utfl ödet av dagvatten från området har detaljplanen nu kompletterats med krav på att anläggningar för bl a dagvatten måste vara utförda innan bygglov beviljas, samt med krav avseende andel fastighetsarea som måste utföras med genomsläppligt underlag. Se även kommentar till yttrande från Länsstyrelsen. Höje å har idag god kemisk ytvattenstatus men dålig ekologisk status. Ån lider framför allt av problem med miljögifter och övergödning, orsakad av höga halter av kväve och fosfor från omgivande åkermarker. Utbyggnaden av planområdet torde medföra att ämnen som bidrar till övergödning minskar, då ytorna som kan komma att gödslas minskar i storlek. De ökade mängder partiklar, bland annat gummirester, som en ökad hårdgöringsgrad och mer biltrafik inom område leder till bedöms i viss mån kunna sedimenteras inom de fördröjningsytor som planeras inom området. Stora Uppåkra vägsamfällighet Stora Uppåkra vägsamfällighet vill bara påpeka att betongvägen på Gamla Lundavägen under inga omständigheter får brytas upp när man drar nya ledningar för Pihlängen. Måste vägen korsas, som t ex är fallet med dagvattenledningen i planförslaget, får detta ske genom att skjuta de nya ledningarna under vägen. Då nya ledningar för dagvatten dras under Gamla Lundavägen ska detta ske i samråd med samfällighetsföreningen. Per och Åsa Aspelin, Stora Uppåkra 2:93 Vi motsätter oss godkännande av den föreslagna detaljplanen och ställer oss mycket kritiska till varför man över huvudtaget påbörjar detta arbete, främst med anledning till de frågeställningar som Länsstyrelsen och Landsantikvarien framfört i första remissrundans kommentarer. Dessutom är vi starkt kritiska till utformningen av detaljplanen och de synpunkter vi framför med hänsyn till detta är sammanfattade nedan och på följande sidor mer utförligt beskrivna. Synpunkter Sammanfattning - Parkernas placering Hänsyn måste tas till befi ntlig bebyggelse och tidigare hänvisning till komplicerad höjdsättning finns redan i befintligt förslag då åkerns östra delar är de mest vattensjuka. - Trafikflöden Trafi klösningen i detaljplanen är förkastlig då hela området inbjuder till genomfart istället för att skapa återvändsgränder. Fokus bör ligga på cykel- och promenadstigar på sådant sätt som man gör i Hjärup. - Buller En av de få positiva effekterna av det tidigare förslaget var utbyggnaden av bullerskydd mot E22an. I det reviderade förslaget är detta borta m.h.t. en bullerutredning. Detta kommer utan tvekan påverka hela det prospekterade områdets västliga del då utemiljön i trädgårdarna blir påtagligt förorenad av trafikbruset. Parkernas placering För att tillmötesgå de olika behov som vi som fastighetsägare har, vill vi att detaljplanen utformas så att det stora parkstråk som i första förslaget är inritat med orientering åt nordost, istället läggs med sträckning längst vår fastighets norra och västra gräns och tillsammans med den inritade infartsanslutningen till Ga Lundavägen (ang anslutningarna, se vidare i nästa stycke nedan). På detta sätt får både vår fastighet och de nya fastigheterna som läggs på andra sidan parken ett högt livskvalitetsvärde istället för att detta värde bara ges till nya fastigheter kring parkens förläggning i det första presenterade förslaget. Förfl yttningen innebär inte någon påtaglig försämring för fastigheterna i det mer tätbebyggda nordöstra delen då det handlar om mindre än hundra meters förändring. Det är inte mer än rätt att befintliga fastigheter skall kunna dra nytta av de aspekter av höjda värden som en blygsam ersättning till den utsikt, frihet och känsla av livsoas som dagens åkermark skänker och helt går förlorade i utbyggnad enligt föreslagen detaljplan. Med denna alternativa placering torde man även på ett enklare sätt lösa de vattenproblem som finns i åkerns västra del (parkens funktion som vattenfördröjare ) då parken är placerad närmare det mest vattensjuka området. Vägar, infarter och trafikfl öden I de nya områdena som byggs och under senare tid har byggts i Hjärup (t ex Vikingsro, Trädgårdslunden men även gamla områden som t ex Skånebyn), har infarterna till villaområdena för det mesta begränsats till en eller två och hela tänket med Hjärup har varit att se till att genomfart hindras/försvåras. I det vägnät som nu fi nns inritat i första förslaget har denna ide frångåtts gällande Pihlängens villakvarter. Trafikflödena blir okontrollerade och bilpromenerande inbjuds istället. Tänk på vad årsbesökare på

7 Uppåkra Arkeologicentrum kommer kunna medföra i detta hänseende (Jakriborg drar många nyfikna men de kan inte sitta i bilen och köra runt). Inga infarter bör anslutas till Ga Lundavägen, möjligen en (men bättre tänka i cykel- och promenadvägar i dessa fall), och genomfartsmöjligheterna måste tas bort. Dessutom lyser promenad/cykelvägar med sin frånvaro vilket är mycket märkligt då en av de viktigaste anledningarna till att förändra den befi ntliga kulturbyggden är närheten till bra och befintlig kollektivtrafik (mao busshållplatserna Väståkravägen resp Bergströmshusen och eventuellt Lunds lokala bussar på St Lars) även om länsstyrelsen påpekat att det inte på långt när kan anses tillräckligt för att motivera exploatering av förstklassig åkermark samt risken att samhällena byggs ihop. Det argument mot detta som kommunen framför är närheten till cykelstråket mellan Lund och Malmö samtidigt som man ritar en detaljplan helt byggd på biltrafi k och cykel/promenadvägar lyser med sin frånvaro. Biltrafik skall inte premieras utan begränsas och kontrolleras till ett absolut minimum, något som ur miljösynpunkt och krav på hållbar utveckling är självklart menar vi (och Länsstyrelsen). Mycket av kommunens kommentarer blir haltande och ologiska om man tittar sammantaget på de inkomna synpunkterna (Länsstyrelsens, samfällighetens, Landsantikvarien samt privata sakägare) och de lösrykta kommentarer på dessa som kommunen anför. I kommentarerna till synpunkterna på samrådet, menar man att då planeringen av arkeologicentrat görs, kommer hänsyn till detta tas. Det är för sent då många av besökarna kommer vara intresserade av att titta på Jakris nya område (Pihlängen) på liknande sätt som Jakriborg blivit något av ett riksintresse. Har man byggt en trafiklösning som inbjuder till och möjliggör genomfart och rundåkning kommer belastningen bli påtaglig. Hänsyn till det framtida centrat måste tas redan i Pihlängens exploatering. Gamla Lundavägen är dessutom en K-märkt, cementbelagd väg från tidigt 1900-tal och underhåll av denna vägbeläggning torde vara närmast omöjlig att göra. Ytterligare slitage får därmed svåröverblickbara konsekvenser. I detaljplanen bör det fi nnas krav på återställning av den almallé som Ga Lundavägens sträckning är intimt förknippad med. Med detta skulle även fastigheterna öster om Ga Lundavägen komma med och tas hänsyn till i detaljplanen vilket är ett fullständigt naturligt krav vid denna exploatering men som enligt vår mening och Landsantikvariens helt förbisetts i det presenterade förslaget. Dessutom tycks det faktiskt fi nnas riksangelägenheter då vägen enl Landsantikvarien beskrivs som riksintressant. Ytterligare ett generellt krav är att denna detaljplan koordineras med de planer som finns/ görs kring Uppåkra Arkeologicentrum och anslutande vägar vid Ljungs Handel samt Öspab, framförallt ur trafi k och miljösynpunkt men det kan säkert fi nnas anledning att även se över andra aspekter som centrat och Pihlsängens utbyggnad för med sig. Se vidare på bilagda, uppdaterade ritningar. Då den offi ciella detaljplanen inte överensstämmer med ritningen på sid 5 i prospektet map ritade vägar (i illustrationsplanen fi nns ytterligare två anslutande vägar inritade jämfört med i plankarta), har vi bilagt båda ritningarna. Buller En av de få positiva effekterna av det tidigare förslaget var utbyggnaden av bullerskydd mot E22an. I det reviderade förslaget är detta borta m.h.t. en bullerutredning. Detta kommer utan tvekan påverka hela det prospekterade områdets västliga del då utemiljön i trädgårdarna blir påtagligt förorenad av trafi kbruset. Utbyggt bullerskydd söderut skulle avsevärt förbättra detta, både för befi ntliga fastigheter men även för minst en tredjedel av de nya fastigheterna i den sydvästliga delen även om riktvärdena eventuellt inte kommer överskridas. Att det är Trafikverket som ansvarar för bullersanering och utbyggnaden eventuellt blir ekonomiskt komplicerad kan inte vara skäl till att söka genvägar. Kommunen står fast vid sin bedömning avseende parkens läge, med de argument som presenterades i samrådsredogörelsen. En samlad parkyta bedöms dessutom mer användbar och lättutnyttjad än den vinklade yta som föreslås i yttrandet. Kommunen står även fast vid sin inställning avseende trafi kstrukturen inom området - utbyggnaden bedöms inte ge upphov till så stora trafi kmängder på gator och vägar inom respektive i anslutning till området att ett trafikseparerat system är motiverat. Fördelarna med ett silande gatunät överväger nackdelarna - genomsilningsmöjligheterna innebär förbättrad orienterbarhet, mindre belastning i enskilda korsningspunkter, möjligheten att undvika de längre körsträckor som återvändsgator framtvingar och högre grad av den form av trygghet som ökad uppsikt mellan trafikanter leder till. Vad gäller belastningen på Gamla Lundavägen - trafi k till och från områdets västra delar kan i huvudsak antas matas via Pihlängsvägen som nås från matargatan respektive från en anslutningspunkt i den sydligaste delen av den byggda miljön kring Gamla Lundavägen. Flertalet trafikanter bedöms välja den norra infarten vid matargatan. Bebyggelsen i de östra delarna av Pihlängen kan antas matas från flera håll tack vare det silande vägnätet och kommer därmed inte att belasta en enskild punkt längs Gamla Lundavägen. I planprogrammet för Uppåkra Arkeologiska center föreslås UAC nås från E22 och väg 108 via Knästorpsvägen och Stora Uppåkravägen, med centret skyltat vid de två senare. En stor del av trafi ken sägs dock också kunna förväntas välja Lundavägen - Stora Uppåkravägen. I det fall det i samband med planläggningen av UAC bedöms att utbyggnaden av centret kommer att innebära alltför höga belastningar i exempelvis korsningspunkten väg 852 (Lundavägen)/matargatan kommer, såsom beskrevs i samrådsredogörelsen, krav på åtgärder i denna punkt att ställas inför utbyggnaden av centret. Kommunen bedömer

8 dock inte att en så stor del av besökarna till centret kommer att besöka Pihlängen att de till bostadsområdet genererade trafi kmängderna inte kan hanteras inom det inom området nu föreslagna vägnätet med tillhörande trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Kommunen bedömer inte att några särskilda åtgärder utöver de föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna i korsningen matargatan/gc-väg är nödvändiga med anledning av närheten mellan Öspab, Ljungs handel och Pihlängen. Bilrörelserna inom området antas bli så begränsade till antalet att gång- och cykeltrafik huvudsakligen kan ske i blandtrafi k och att det inte krävs några särskilda cykelvägar utöver den befintliga och de som föreslås anläggas för att knyta samman befintlig gång- och cykelväg med busshållplatserna. Separata gångbanor föreslås dock längs Pihlängsvägen, matargatan samt Gamla Lundavägen. Endast de gator som är planlagda som lokalgator i plankartan är juridiskt bindande till sin sträckning. Inom kvartersmark ges exploatören möjlighet att anlägga gator på annat sätt en det illustrerade om så skulle bedömas lämpligt. Dagvattenhanteringen ska dock fortfarande kunna ske på sådant sätt som föreslagits. Den nu föreslagna utbyggnaden bedöms inte komma att bli avgörande för huruvida åtgärder framöver kommer att krävas på Gamla Lundavägen. Längs Gamla Lundavägens västra kant löper befi ntliga telekablar och högspänningsledningar, samt befi ntliga och planerade ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten. Att återplanterade träd här är inte lämpligt och skulle troligtvis kräva relativt omfattande ingrepp i betongvägen. Den bullerutredning som utförts visar att den tidigare föreslagna förlängningen av bullerskärmen längs E22 endast skulle sänka bullernivåerna med 1-2 decibel vid den nya bebyggelsen, trots en höjd av 3 meter. Med anledning av skärmens mycket begränsade effektivitet i förhållande till kostnaden för att bygga ut den samt ingreppet i landskapsbilden har det ej bedömts rimligt att ställa krav på uppförande av skärmen. Inkomna yttranden från övriga Ylva och Torbjörn Esping, Stora Uppåkra 2:45 Har med förvåning sett att ni låtit bullerskärmen mot E22 utgå i planen till Pihlängen. I stället ska punktinsatser göras på värst störda hus. Varför? Det fi nns inget resonemang om detta i planhandlingarna. En förlängd bullerskärm nära källan borde väl vara mest effektiv, och ge bättre miljö även för andra i området? Dessutom är det snyggare. Och borde vara ett bra sett att lugna berörda grannar till projektet som reagerat kraftigt. Det hiskeliga planket på Louisebergsområdet avskräcker, det är både fult och tramsigt och delar dessutom byn i två delar. Vad jag förstår går det också att ingå avtal med trafikverket om förlängd plan. Vi uppmanar kommunen att medverka till att exploaterarna tar ett helhetsansvar. Se kommentar till yttrande från Per och Åsa Aspelin. Justeringar efter utställning Under utställningen inkomna synpunkter har lett till följande förändringar av planförslaget: Plankarta Kompletteras med en administrativ bestämmelse som innebär att bygglov endast får beviljas under förutsättning att anläggningar för avlopp (även dagvatten) är utförda och godkända av kommunen. Kompletteras med krav gällande minsta andel av fastighetsarean som måste utformas med genomsläppligt underlag, exempelvis grus, stenmjöl, trätrall, gröna tak eller gräsyta - 60, 50 respektive 40 %. Kompletteras med bestämmelse som innebär att hus ska utföras som källarlösa. Bestämmelsen Området ska höjdsättas och utformas så att dagvattenhantering kan ske i enlighet med till detaljplanen utförd dagvattenutredning utgår Kompletteras med egenskapsbestämmelsen ledning - område för ledning, inom parkytorna längs Gamla Lundavägen och matargatan. Kompletteras med plankförbud mot allmän plats - NATUR i de delar av kvartersmarken som gränsar mot gc-väg och naturmark och där ingen bullerskärm planeras. Revideras gällande bullerskyddsbestämmelserna - hänvisning till utförd utredning utgår till förmån för hänvisning till illustration i planbeskrivningen. Illustrationskarta (ingår i planbeskrivningen) Kompletteras med nya gatunamn för nya lokalgator - Cikoriavägen, Gråbovägen, Malörtsvägen respektive Timotejvägen.

9 Planbeskrivning Förtydligas med avseende på styrande plan- och bygglagstiftning. Kompletteras med information om att delägarna i s:4 och s:5 har rätt till ersättning då deras mark tas i anspråk för kvartersmark och allmän plats. Kompletteras med information om befi ntlig högspänningsledning längs Gamla Lundavägen. Kompletteras med information om att ledningsrätt alternativt servitut ska sökas för nätstationer och ledningar. Förtydligas med avseende på Sydvattenledningens ungefärliga sträckning. Kompletteras med information om att befi ntlig gång- och cykelväg ska undantas vid bildandet av gemensamhetsanläggningar, samt att gatubelysning ska ingå i gemensamhetsanläggning. Kvarstående synpunkter på detaljplanen De berörda intressenter som inte fått alla sina synpunkter tillgodosedda är: Övriga som ej fått sina synpunkter tillgodosedda Utställning Ylva och Torbjörn Esping, Stora Uppåkra 2:45 Samråd Stefan Tagesson Staffanstorp Katarina Jeraeus Thomas Lexén Planarkitekt Stadsarkitekt Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun Utställning Länsstyrelsen Lantmäteriet Lunds kommun Lunds stifts Prästlönetillgångar Stora Uppåkra vägsamfällighet Per och Åsa Aspelin, Stora Uppåkra 2:93 Samråd Länsstyrelsen Lunds kommun Stiftelsen Akademihemman Stora Uppåkra samfällighetsförening Jonas Gustafsson och Anna Wihlberg, Stora Uppåkra 2:67 Birgitta och Magnus Edlund, Stora Uppåkra 2:92 Anna Lihdén, Stora Uppåkra 2:44 Per och Åsa Aspelin, Stora Uppåkra 2:93

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse

Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Stadsbyggnadsförvaltningen 1(6) Datum 2012-05-28 Handläggare JN / LL Er Referens Vår Referens PLAN.2010.4 Detaljplan för Bromsregulatorn 4, Landskrona stad. Samrådsredogörelse Planförslaget, upprättat

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län

Teglagärdet m.fl. B404. Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03. Dnr. 2013-1686. Ändring av detaljplan för. Skara kommun, Västra Götalands län B404 Dnr. 2013-1686 Ändring av detaljplan för Teglagärdet m.fl. Skara kommun, Västra Götalands län Särskilt utlåtande Upprättad 2014-03-03 SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN SKARA KOMMUN

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från:

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Yttranden utan erinran eller med tillstyrkan har inkommit från: UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN REBBELBERGA 14:6 M FL, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas

Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. 3.1 DetaljphmeprMessen katt förenklas LANTMÄTERIET 1 (6) YTTRANDE 2013-12-09 Dnr 102-2013/3653 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess Regeringskansliets dnr 52013/ 6968/PBB

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för

Vårdboendet kastanjen SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING. Förslag till detaljplan för 2014-12-12 1 (6) Dnr Kst 2013/330 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Vårdboendet kastanjen del av fastigheten Jakobsberg 17:1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Planförslaget har varit utsänt på samråd under

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län

Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Detaljplan för Del av Vallen 1 Skövde stad, Skövde kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse Upprättad 2015-06-10 Planenheten FÖRSLAG TILL BESLUT HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS FÖRSLAG Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

Fridhem verksamhetsområde

Fridhem verksamhetsområde 1 (7) 2015 03 06 DIARIENR: 2014/105 GRANSKNINGSHANDLING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde Sala kommun, Västmanlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN

HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 1/9 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR HÖNÖ 26:1 M.FL. - HEINÖVALLEN HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-04-27 Diarienummer 0158/11 Sida 2/9 INLEDNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö.

2012-10-18 Dp 4951. UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö. 2012-10-18 Dp 4951 UTLÅTANDE tillhörande förslag till detaljplan för område kring STRANDGÅRDSVÄGEN i Bunkeflostrand i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och bygglagen

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

S ÄRSKILT U TLÅTANDE. tillhörande detaljplan för fastigheten Häradssveden 1:11. inom Kvillinge i Norrköpings kommun

S ÄRSKILT U TLÅTANDE. tillhörande detaljplan för fastigheten Häradssveden 1:11. inom Kvillinge i Norrköpings kommun S ÄRSKILT U TLÅTANDE tillhörande detaljplan för fastigheten Häradssveden 1:11 inom Kvillinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den 18 november 2009 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Pl. 212

Detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Pl. 212 Detaljplan för del av Hallstahammar, Näslund, Pl. 212 SAMRÅDSREDOGÖRELSE över inkomna synpunkter under samrådstiden Ett upprättat förslag till detaljplan för Näslund i Hallstahammars kommun har varit ute

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer