KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-10-24. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed."

Transkript

1 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed. Fullständig föredragningslista samt kompletterande handlingar skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober Vid eventuella förhinder vad god meddela kanslienheten på telefon Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden 1 Fråga till tekniska nämndens ordförande från Patrik Ohlsson (SD) om kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron 2011/434 4 Sid 2 Eventuella interpellationer --- Beslutsärenden 3 Motion från Jim Brithén (EP) m fl om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet 4 Motion från Sven Bergman (FP) m fl. angående trafikföringen i Ängelholm 5 Motion från Stig Andersson (C) m fl. om upprustning av kommunens gatunät 2011/ / / Antagande av Krisledningsplan ( + Bilagor 6 a, b och c) 2011/80 35

2 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 7 Förslag till revidering av plan- och bygglovstaxa / Förslag till revidering av reglementet för valnämnden 2011/ Antagande av Cykelplan för Ängelholms kommun 2009/ Inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Antagande av detaljplan för del av Lasarettet 1, (badhus), Centrum, Ängelholms kommun 2010/ Överlåtelse av badhustomten till Kunskapsporten AB 2011/ Antagande av detaljplan för Rebbelberga 14:6 m fl, Åkerslund, Ängelholms kommun 14 Exploateringsavtal med KB Möllevarvet för Åkerslund, södra delen 15 Antagande av detaljplan för kvarteret Förmannen m m, Nya Kungsgården, Ängelholms kommun 2011/ / / Ombyggnation av Nyhemsskolan 2010/ Iordningställande av Scantomten Sändes med kompl.handl. 2011/274 s utgår 18 Eventuella tillkommande ärenden Eventuella inkomna motioner --- Valärenden 20 Begäran från Engelholmspartiet om ändring av representation i Demokratiberedningen 21 Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders W Dahl (SD) 2011/ /

3 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 22 Jonathan Ashauer (KD) avsäger sig sina polititiska uppdrag 2011/ Avsägelse från Towe Rosenqvist (MP) som ersättare i kommunfullmäktiges beredning för miljö 2011/ Anmälningsärenden sändes med kompletterande handlingar ---

4 4 Sveredeiktokraterttai 7 'ra ii.24 A K Dnr. Kn ',MUNSTYRELSEN `(', ELHOLM Enkel fråga ang. kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron Till Tekniska nämndens ordförande Christer Örning Ljuspelarna på Tegelbruksbron har väckt många känslor bland Ängelholmama, både positiva och mindre positiva. Det har man förstått t.ex. vid samtal med människor på stan och genom att läsa kommentarerna på En del kommentarer har handlat om tycke och smak, och om sådant finns ju alltid olika uppfattningar. Andra har handlat om kostnaderna, och det är det som den här frågan vill belysa och få svar på. Jag undrar följande: Var togs beslutet om att uppföra ljuspelama? Hur mycket kostade uppförandet av ljuspelarna? Hur var den kostnaden budgeterad? Hur hög beräknas den årliga kostnaden vara för ljuspelarna (t.ex. gällande energiförbrukning och underhåll)? För igedemokratema Patrik Ohlsson

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 330 Dnr 2011/48 Svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås och kanslienheten lämnade en kostnadsberäkning vid byte av ortnamn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten, daterat 30 juni 2011 Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 1 (2) Diarienummer Anna Ilirzon Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning vid byte av ortnamn Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterades till kommunstyrelsens för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 23 februari, 53 motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 30 juni Utredning Vid ett byte av ortnamn måste alla skyltar, kuvert, mallar, protokoll, dekaler osv som anger Ängelholm såsom ortnamn och organisation och som vänder sig till allmänheten vara utbytta vid det datum då genomförandet sker. Dvs. märkning av tex personaldatorer där Ängelholms kommun finns med på dekalen kan bytas efterhand men en dekal på en barnvagn med motsvarande text måste bytas direkt. Kommunens hemsida heter redan engelholm.se och nås även om man söker på angelholm.se samt ängelholm.se. Även kommunens e-postadresser är idag engelholm.se. Erfarenheter från Malung-Sälens kommun som lade till Sälen 2006 är att det är en omfattande arbete att gå igenom alla verksamhetssystem som innehåller mallar för utskrift, alla gatuskyltar samt alla skyltar på och i verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 2 (2) Diarienummer Malung-Sälen kan inte bidra med någon kostnadsindikation över vad ett byte i Ängelholm skulle kosta då de bl.a. passade på att göra en helt ny grafisk profil vid detta tillfälle och kostnaderna relaterade till namnbytet inte är redovisade separat. Vid kontakt med fastighetsavdelningen i Ängelholm framgår att vilka skyltar som finns på respektive fastighet inte finns förtecknat någonstans, ibland är det fastighetsavdelningen som har satt upp skylten och ibland är det verksamheten som är i lokalen som gjort det. Vid kontakt med det företag som levererat många av kommunens skyltar framgår att det är närmast omöjligt att uppskatta en kostnad på byte av skyltar utan att veta om skylten är gjort i plast eller metall, om den inkluderar belysning, om Ä:et skulle kunna gå att byta mot ett E eller om hela skylten behöver bytas ut, hur stor skylten är och framförallt hur många skyltar, dekaler osv det handlar om. För att kunna få fram vad kostnaderna vid ett byte skulle bli föreslås därför en förstudie som inkluderar en inventering av följande saker: Vilka verksamhetssystem innehåller dokumentmallar samt antal mallar, kommunen har dag ca 50 verksamhetssystem som kan påverkas. Trycksaker som behöver bytas ut Vägskyltar inom kommunen Vägskyltar som innebär en kostnad till Vägverket Arbetsredskap med märkning, tex gräsklippare, barnvagnar osv. Dekaler på fordon Skyltar på skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamhetslokaler. Kommunen har verksamhet på 150 adresser idag. Förslag till beslut Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställande svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås. KF presidiet, i sitt yttrande betonar att ändringen kräver ett regeringsbeslut som rent praktiskt blir en lång process där olika myndigheter ska yttra sig över ortnamnsbyte. Dessutom får kommunen själv bekosta kommunen ortnamnsbytet, t.ex. motorvägsskyltar. Stadsarkitektkontoret undersökte skillnaden mellan att byta ortnamn och byta kommunnamn. De kom till samma slutsats som KF presidiet dvs. att det skulle bli en lång process men framför allt att det vore synd att byta stavningen av stadens namns men inte kommunens. Byggnadsnämndens beslut 19 april 2011, 66, baseras också på dialekt- och ortnamnsarkivet skrivelse från 1982 som avråder från ändringen Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en lång utredning med tanke på regelverk för ortnamn och tidigare diskussioner kring frågan inklusive en språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet. Dess förslag var att inte ändra stadens stavning. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 april 2011, 50 följer förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Beslutsunderlag Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till de ovannämnda remissvaren Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 Johan Brinck tel Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande angående Ängelholm med ny eller gammal stavning Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Utredning I en motion från Engelholmspartiet föreslås (logiskt nog med tanke på hur partiet stavar sitt eget namn), att Ängelholm ska försöka återgå till den gamla stavningen med ett begynnelse- E. Det finns olika aspekter på detta förslag, och jag ska gå igenom några av dem: 1. Regelverk för ortnamn År 1906 beslutade regeringen, efter initiativ av Sveriges lärarkår, om en stavningsreform, som framför allt påverkade användningen av d och t, samt stavningen av v-ljudet, vilket hittills oftast stavats hv och, i andra sammanhang, f. Flera e:n byttes samtidigt ut mot ä: Gefle blev Gävle, Helsingborg blev Hälsingborg etc. Normen för stavning, både av vanliga ord och i tillämpliga delar av ortsnamn, tillhandahölls av Svenska Akademin, även om den första nystavade upplagan av ordlistan därifrån kom först Kungl. Maj:ts kungörelse 380/1927 fastslog sedan, att vid stavning av ortnamn i officiella handlingar där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan. Ordlistan har sedan kommit i fler upplagor; den nu aktuella är den trettonde från Ordlistan är dock Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 fortfarande normerande för språkriktigheten, och därför riktmärke även för nu gällande bestämmelser. Dessa återfinns i Kulturminneslagen (1988:950), där det står: 4 Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att - hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, - ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat, - påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och - svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang användas i sin godkända form. Lag (2000:265). Lagen är tämligen otvetydig, och fallet Ängelholm enligt min mening inte särskilt komplicerat: namnets nuvarande form får anses vara hävdvunnen, när namnet varit i officiellt bruk i nästan 100 år (se avsnitt 3 nedan), och vedertagna regler för språkriktighet inte medger annan stavning av Ängel- än just på detta sätt (se Pamps resonemang i avsnitt 2). 2. Språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet Orten fick sina stadsprivilegier år I privilegiebrevet stavas namnet Engelholm. Så stavas det också ända fram till stavningsreformen i början av 1900-talet. Det är inte lätt att klarlägga vad stadsnamnet kommer från; troligen är det inte ens möjligt. Bengt Pamp är den som gjort den mest utförliga utredningen, i serien Skånes ortnamn, del. 3, som behandlar bebyggelsenamn i Bjäre härad och dessutom namnet Ängelholm. Namnet har enligt en teori tyska förebilder. Där finns namn som Engelstein, vilket i sin tur kan komma från San Angelo/Engelsburg i Rom. Enligt denna teori skulle stadens namn vara ett kulturpåverkat uppkallelsenamn. En yngre idé förslår att förleden skulle komma av ett inhemskt Æng(h)ælle eller liknande ord, och leder sedan vidare bakåt till en terrängbeteckning *ængil (asterisken utmärker i etymologiska sammanhang ett ord som är rekonstruerat från senare former). Detta ord antas vara en sidoform till angel/ångel och troligen släkt med ortnamnselementet angr/ånger. Grundbetydelsen för dessa ord kan ha varit förtränga eller kröka, böja. Det skulle i så fall kunna härledas ur Ängelholms geografi: den sig starkt krökande ån, eller den åtsnörning som finns mellan Håve och Sockerbruksbron. Det var ju söder om den åtsnörningen som stadens första bebyggelse låg. För denna tolkning skulle kunna tala att namnleden holm ofta har en terrängbetecknande förled. (Man bör hålla i minnet, att platsen säkert inte var öde Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 före Rebbelberga kyrka och by fanns uppe på sin ås sedan flera hundra år, och att stället där Ängelholm sedan anlades naturligtvis har använts för fiske, bete och annat. Invånarna har givetvis haft namn och benämningar på fiskeplatser, beteshagar, ängar och annat.) Pamp summerar: tolkningen med ett tyskpåverkat Engel- har svagheten att detta ord avsatt mycket få namn i det gamla Danmark. *Ængil-alternativet å andra sidan har inga skriftliga belägg som stöder detta. 3. Tidigare diskussioner i ärendet I Ängelholm framhärdade man ett tag efter stavningsreformen. På ledamoten bokhandlare Killbergs förslag beslöt stadsfullmäktige 1906 att behålla gammalstavningen och protestera hos myndigheter som gjorde annorlunda. Detta fortfor till 1912 då ett nytt reglemente för drätselkammaren skulle fastställas. Folkskolläraren Nils Edberg, som satt i stadsfullmäktige, föreslog då, att stavningen i reglementet skulle ske i likhet med senaste upplagan av Svenska akademiens ordbok. Så blev det, och därmed började även det officiella Ängelholm stava sig så. Frågan har sedan dykt upp åtminstone ett par gånger i modernare tid fanns ett förslag till ändring, vilket kulturnämnden behandlade och lät ledamoten Inga Bengtson redogöra för. Efter votering beslöt nämnden med fyra röster mot fyra, och ordförandens utslagsröst, att som sin åsikt framföra att namnet även i fortsättningen borde stavas med Ä väckte dåvarande Partiet för miljöskydd och medbestämmande (ledamöterna Gunnar Thulin, Eva Thulin och Linnea Melander) frågan igen i en motion. Kulturnämnden anslöt sig nu enhälligt till förslaget. Kommunkansliet bad Dialekt- och ortnamnsarkivet yttra sig, och arkivchefen Bengt Pamp inkom med en skrivelse. Pamp börjar med att fastslå, att stavning av namn enligt regeringsbeslut ska grundas på Svenska akademins ordlista, och för sedan ett resonemang kring [äng]-ljudet i svenskan. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Pamp påpekar vidare, att en stavningsändring torde få ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Den viktigaste invändningen är dock, enligt Pamp, de språkekonomiska eller pedagogiska konsekvenserna. Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomisk, eftersom den innebär ökade inlärningssvårigheter : det skulle bli ytterligare ett undantag från den enkla regeln att [äng] i svenskan stavas <äng>. (Inom parentes sagt, var det just pedagogiska skäl, drivna av landets lärare, som låg bakom stavningsreformen 1906.) Pamp avslutar med följande: En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning har numera ersatts av Kulturminneslagens paragraf 4, om god ortnamnssed (se avsnitt 1 ovan). I kommunfullmäktige avslogs motionen 5 december 1983 med 36 röster mot 11. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och ungdomsutskottet besluta att inte ändra stavningen på Ängelholm Curt Wirström kultur- och fritidschef Johan Brinck bibliotekarie Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 50 Dnr 2011/53 Motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E. Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ändra stavningen på Ängelholm Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Just. sign. Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 66 Dnr Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm. Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar på bifall till motionen Christer Jönsson (M) yrkar på avslag av motionen, då byte av Ängelholm till Engelholm skulle medföra för stora kostnader. Lars Carlsson (S) och Kjell Erixon (MP) yrkar på avslag av motionen Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå motionen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Just. sign. Utdragsbestyrkande

16 Motion om att ändra stavningen i namnet Ängelholm till Engelholm Samtal med Anette Torensjö, chef för ortnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle. Anette Torensjö anser att det är mycket olyckligt om man endast ändrar stadens namn och inte kommunnamnet. Om kommunen önskar att kommunnamnet ska ändras ska ansökan skickas till Regeringen. Om endast stadens namn och därmed traktnamnen ändras, ansöker man om detta hos Lantmäteriet i Gävle. Lantmäteriet remitterar därefter till andra myndigheter, bl a Dialekt- och ortnamnsarkivet. Detta förutsätter att man då ändrar fastighetsbeteckningar m ni som innehåller namnet Ano-elhohn. Det är endast kommunen som kan ansöka om ändringen. Eftersom det kan innebära ganska stora ekonomiska konsekvenser med skyltar, vägskyltar, brevpapper ni ni för företagare och invånare föreslår hon att man på något sätt frågar/undersöker om kommunens företagare och invånare ställer upp på beslutet. Internationellt och med intennet säger hon att det numera inte är några problem med bokstaven Ä. /Mariana

17 tt. DIALEKT- OCH ORTNAMNS- ARKIVET I LUND handlåggarc, dircktvalsnr Arkivchef Bengt Pamp/EN (2) /06e2. (573g 0/6 * Ängelholms kowatun Kommunkansliet Kanslichef S Kviele Box ÄNGELHOLM Angående förslag till ändrad stavning av namnet Ängelholm I skrivelse från Ängelholms kommuns kanslichef S Kviele hemställs om dialekt- och ortnamnsarkivets i Lund (DAL:s) synpunkter på ett förslag angående ändrad stavning av namnet Ängelholm från Ä till E. Arkivet vill med anledning härav anföra följande. De svenska ortnamnens stavning i officiella handlingar regleras av dåvarande Kungl Maj:ts kungörelse 380/1927, där det heter: Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademiens utgivna ordlistan. Bestämmelsen är fortfarande i kraft. Den åttonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista motsvaras visserligen numera av den tionde upplagan, men eftersom de grundläggande stavningsprinciperna fortfarande är de samma, spelar detta ingen praktisk roll. Kungörelsen kan utan svårighet tillämpas på det här aktuella fallet. I åtskilliga fall ger bestämmelsen en viss valfrihet i stavningen, eftersom relationen mellan ordens uttal och deras stavning i ordlistan inte är entydig. Ljudförbindelsen [äls] stavas <els> i helst och <äls> i päls, förbindelsen fäll] <eli> i heller och <äll> i fälla. Vi får alltså ingen klar ledning i fråga om stavning av namn som Helsingborg och Trelleborg. En annan sak är att i båda fallen renodlat kulturhistoriska skäl talar för en stavning med <ä>, eftersom det förra namnet innehåller en inbyggarbeteckning hälsing, bildat till en terrängbeteckning hals, och det senare namnet i (örleden har ett i övrigt flertydigt ord träl. Fallet Ängelholm är betydligt klarare, eftersom ordlistans principer här är entydiga. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Det är av intresse att notera att även inlånade ord rättar sig efter regeln: dessäng, från franskans dessin, stavas med <äng>, och likaså gäng, från engelskans gang. adress telefon Helgonabacken 14 direktval sc ovan S LUND vx

18 DAL utdraget av kulturnämndens protokoll nämns att de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell ändring skall utredas av kommunstyrelsen. DAL vill endast i förbigående erinra om att en eventuell stavningsändring får rent ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Att den eventuella ändringen omfattar en begynnelsebokstav får särskilt påtagliga konsekvenser eftersom namnet i alla alfabetiska förteckningar måste flyttas från långt bak i alfabetet till långt fram. Allvarligare från DAL:s utgångspunkter är likväl de språkekonomiska eller rättare pedagogiska konsekvenserna, vilka innebär att en ändring skulle göra svenska språket mer svårstavat. (Arkivet bortser här och i det följande från stavningen av personnamn, vilken inte är på något sätt officiellt reglerad.) Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomiskt, eftersom det innebär ökade inlärningssvårigheter. Om vi för närvarande har en regel som säger att ljudföljden [äng] i skrift skall återges med <äng>, utom i peng och engelsk, kommer vi, om den föreslagna ändringen genomförs, att få regeln att ljudföljden i fråga skall återges med <äng> utom i engelsk, peng och Engelholm. Att det senare ordet är ett i och för sig svårlärt egennamn underlättar inte regelns inlärande. Ovanstående visar att den som förfäktar att stavningen av namnet Ängelholm är en intern kommunal angelägenhet har i grunden fel. Stavningen berör alla dem som har anledning att i ett eller annat sammanhang befatta sig med namnet, det vill säga i praktiken nästan hela det svenska folket. De i en bilaga anförda generella argumenten mot bokstaven ä - av vilka en del förvisso kan diskuteras - är av intresse endast som del i en argemenlation för aue bokstaven i fråga helt skall avskarfas i tivenska språket. Att använda dem som motiv för ändrad stavning av ett enstaka ortnamn är ologiskt. DAL har i sin argumentation helt avstått från att diskutera ortnamnet Ängelholm:s etymologi. Denna är oviss - se serien Skånes ortnamn, serie A, del 3, Bjäre härad och Ängelholms stad - men hade hur som helst inte kunnat användas som argument för den ena eller andra stavningen. Det avgörande är i detta fall att en stavning med E skulle strida mot en huvudprincip i Svenska Akademiens ordlista o ch därmed mot den inledningsvis citerade kungliga kungörelsen. En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Arkivet motsätter sig av ovan nämnda skäl bestämt att stavningen av namnet skall ändras från Ängelholm till Engelholm.

19 MISSIV 1 (1) Sammanträdesdatum Dnr Till Byggnadsnämnden Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm (skrivelser bifogas). Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. STADSARKITEKTKONTORET MIA/- f Cronsioe tf stadsarkitekt frg'it dit l Stadsarkitektkontoret Postadress Angelho1ms kommun, Angelholm Besöksadress Östra Vägen 2 Telefon FaX E-post stark cirengelholm.se Internet

20 BREV 1 (2) Kommunstyrelsen Motion från Jim Brithén (EP) m fl om vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast För att få genomföra ett byte eller förändring av ett ortsnamn krävs ett regeringsbeslut. Under de senaste 10 åren har detta endast förekommit två gånger, Malungs kommun har 2006 bytt namn till Malung-Sälens kommun och Upplands Väsby kommun har tagit bort det bindestreck som tidigare fanns i ortsnamnet. Rent praktiskt går det till så att en ansökan som inkluderar ett Kommunfullmäktige beslut skickas till regeringen och de uppdrar sedan till Kammarkollegiet att utreda ärendet samt att inhämta remissvar från andra aktuella myndigheter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta men Kammarkollegiet hänvisar till SOU 2004: samt prop. 2005/2006:24. Erfarenheterna från Malung-Sälens kommun är att det kräver ett stort förankringsarbete för att få igenom en förändring av ett ortsnamn, i deras fall var det ett fullständigt enigt kommunfullmäktige som slutligen tog beslutet. Inför beslutet i regeringen yttrade sig först alla remissinstanser för ett avslag trots omfattande lobbying. Det praktiska arbete som följer efter att beslut fattats av regeringen är att informera andra myndigheter om namnändringen, att se över påverkan på ingångna avtal, att byta ut skyltar, grafisk profil och allt som följer med detta. Kommunledningskontoret Besöksadress Stadshuset Telefon Fax E-post Internet

21 2 (2) Bla får kommunen som ändrar sitt ortsnamn bekosta byte/ ändring av motorvägsskyltar. Kostnaderna totalt var betydande men svåra att exakt räkna fram. Frågan om ändring av ortsnamn till Engelholm med E har varit väckt två gånger tidigare genom olika motioner. Första gången var genom motion väckt av Gunnar Thulin, Eva Thulin samt Linnéa Melander (PMM). Kommunkansliet remitterade ärendet med yttranden från kulturnämnden och Dialekt och ortnamnsarkivet till följande instanser: Länsstyrelsen i Kristianstads län, Vägförvaltningen i Kristianstads län, Överlantmäteriet i Kristianstads län, Domkapitlet i Lund, Landsarkivet i Lund, Skånes Handelskammare i Malmö, Ängelholms Fabriks- och Hantverksförening, Ängelholms Företagargrupp, Kyrkoförvaltningen i Ängelholm, Barkåkra, Hjärnarp, Munka-Ljungby och Strövelstorp, Fastighetskontoret samt Gatukontoret. Motion väcktes i frågan på nytt av Kenth Nilsson (M). Vid detta tillfälle inhämtades ett nytt yttrande från Dialekt- och Ortnamnsarkivet med särskild begäran om stavning på internet o d bör/skall påverka stavning av kommunnamn. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges presidies yttrande Rune Johansson (M) Ordförande kommunfullmäktige Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) 1:e vice ordförande kommunfullmäktige Bengt Sävström (S) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

22 EngelholmsPartiet KOMMUNSTYRELSEN ÄNGELHOLM ANK MOTION Den 16:e oktober år 1516 befann sig den danske konungen Kristian II på Malmöhus. Denna dag utfärdade han ett privilegiebrev som visade vilka rättigheter och skyldigheter borgarbefolkningen hade att förhålla sig till. Engelholm föddes som stad och finns upptecknat i formen Engelholm år 1516 och förlänades köpstadsrättigheter. Stavningen Engelholm levde kvar fram till den allmänna stavningsreformen i början av talet beslutade stadsfullmäktige att acceptera nystavningen med Ä. Vi anser att vår stads namn skall stavas Engelholm, som originalet. Det finns en del kommuner som redan har ändrat tillbaka till sin ursprungliga stavning, bl a Hälsingborg till Helsingborg (ändrades 1912 till ä och åter till e 1971), vilket idag blivit helt naturligt. Att ändra tillbaka till den ursprungliga stavningen med E skulle inte bara ge tillbaka vår stad sin rätta ursprungliga stavning, utan det passar även in i dagens moderna tid och också för framtiden. Exempelvis blir vårt samhälle allt mer internationellt, Internet-baserat etc, etc och stavning med Ä fungerar inte optimalt. En lämplig tidpunkt att återinföra stavningen till den ursprungliga - Engelholm - kan vara i samband med kommunens 500 års jubileum Tidsperioden fram tills dess behövs för att förbereda och införa ändringen. EngelholmsPartiet föreslår därför kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge lämpliga nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna för ovan föreslagna ändring och i kommande budgetarbete avsätta medel för ändringen. Ängelholm den 15 januari 2011 EngelholmsPartiet erss ne Viljevik-Hall Peter Andersson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 331 Dnr 2006/27 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl. angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE /27 1 (1) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanfattning av svaren på motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 148 Dnr Motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Den 23 maj 2006 besvarade byggnadsnämnden en motion från Folkpartiet Liberalerna, som föreslog långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. Nu har kommunkansliet gett byggnadsnämnden möjlighet att avge nytt svar då det har förflutit några år sedan det tidigare yttrandet innan det skall upp till slutlig prövning i kommunstyrelsen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: Motionens intentioner är behandlade i trafikplanen och hanteras därför i beslut om trafikplanen och enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti Just. sign. Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 63 Dnr 2006/22 Motion från Sven Bergman mfl om trafikföringen i Ängelholm. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Just. sign. Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN beslutar att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Motion ang trafikföreningen i Ängelholm - Svar Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Förslag till beslut i tekniska nämnden att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

30 Folkpartiet Liberalerna Ängelholm Motion angående trafikföringen i Ängelholm 20G6 rl 3 0 Kommunen har under längre tid mörkat sina intentioner i många av de trafiklösningar som långsiktigt måste tas. Exempel på detta är tillgängligheten till Havsbaden, samt järnvägsstationen och sockerbruksområdet. Ett byte av Pyttebron till en för bil trafikerbar bro är en möjlig lösning på detta. Vi fortsätter att expandera Sockerbruksområdet utan att vidta åtgärder och ett framtida badhus kan också komma att hamna i samma område. Dags för att i plan visa vad vi vill alltså! Exempel på andra problemområde är Klippanvägen och delar av östra vägen. Folkpartiet föreslår alltså att långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet, samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. För Folkpartiet Liberalerna ( Sven Bergman Anders Malm /6 öin Vallin r Linda Christiansson

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 332 Dnr 2008/139 Motion från Stig Andersson (C) m.fl. om upprustning av kommunens gatunät Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Beslutsunderlag Protokollsutdrag TN , 104 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat 25 augusti 2011 Motion från Stig Andersson (C), m.fl., daterat 7 april 2008 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 104 Dnr 2008/21 Svar på motion av Stig Andersson m fl ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 1 (2) Diarienummer Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Svar på motion om upprustning av gatunätet Ärendebeskrivning Fullmäktige har remitterat en motion från Stig Andersson (-) m fl angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun. Motionen avser förslag om att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver så att standarden på kommunens gatunät förbättras. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Tekniska kontoret håller med motionärerna om att kvaliteten på gatunätets asfaltbeläggningar är ställvis bristfälligt. Ett problem är att någon vägledande underhållsplan inte har funnits. Kontoret har undersökt olika metoder för statusbesiktning av beläggningskvaliteten med syftet att ta fram en prioriterad underhållsplan. Ett samprojekt med Trafikverket, som under senare år utvecklat ett på pappret smidigt och kostnadseffektivt planeringsverktyg, har tyvärr fått avbrytas p g a att metoden inte har hållit vid den praktiska tillämpningen. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Med största sannolikhet kommer en större budgetvolym att behövas framöver för att i en snabbare takt än idag kapa det s k underhållsberget och därmed bättre hushålla med gångna tiders nedgrävda kapital i de kommunala väg- och gatuanläggningarna. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 2 (2) Diarienummer Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

35 Tekniska nämnden Verksamhet 331 Gator och vägar Anslag och utfall, tkr År Budget Utfall

36 At a \ la, ANK. KIN C CENTERPARTIET MOTION Många är de Ängelholmare och besökare som klagar på kvalitén på våra gator och vägar. En upprustning av vårt gatunät är ett stort önskemål. Vissa vägar ansvar Ängelholms kommun för och andra svarar Vägverket för. De vägar och gator som Ängelholms kommun har ansvar kan vara i bättre skick. Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag i budgetarbetet inför år 2009 avsätta medel och årligen därefter avsätta medel så att standarden på kommunens gatunät förbättras. IP Ängelholm 7 april 2008

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337 Dnr 2011/80 Krisledningsplan Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Protokollsutdrag KFN 24 maj 2011, 70 Protokollsutdrag BN 17 maj 2011, 95 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret daterat 17 maj 2011 fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337, forts Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta krisledningsplanen inklusive bilagan om förstärkt informationsorganisation vid större händelser Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

39 TJÄNSTEUTLÅTANDE /80 1 (2) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställning av remissvar angående krisledningsplanen och förstärkt informationsorganisation vid större händelser Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad

Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 52 Ks 65 Au 43 Ks/2013-0184 Svar på motion om gratis kollektivtrafik i Strömstad Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \.

s 118 :..~~~, TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau L,,!./ \. $ }~~ ~t. ~ :..~~~, S~~NTRÄDESPROTOKOLl Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 23 (36) KOMMUNSTYRR SEN 92 Svar på motion angående Somm-enbygde ns Folkhögsko la, kf 20, ksau s 118 Frida Gårdmo

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU

~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU ... ± SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN ~ -' KOMMUNSTRYRELSENS AU 2014-05-07 Sida 30 (35) 101 Dnr 175/12 Svar på motion om att Tranås kommun ska ansöka om att bli en ekokommun Annika

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande

Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Styrelsen för förskola och grundskola 2002-10-03 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Skolkansliets konferensrum, kl 17.00 18.50 Siv Godberg (m), ordförande Ulla Sjödin (c) Ulla Hellström (c) Jessika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer