KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-10-24. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed."

Transkript

1 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed. Fullständig föredragningslista samt kompletterande handlingar skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober Vid eventuella förhinder vad god meddela kanslienheten på telefon Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden 1 Fråga till tekniska nämndens ordförande från Patrik Ohlsson (SD) om kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron 2011/434 4 Sid 2 Eventuella interpellationer --- Beslutsärenden 3 Motion från Jim Brithén (EP) m fl om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet 4 Motion från Sven Bergman (FP) m fl. angående trafikföringen i Ängelholm 5 Motion från Stig Andersson (C) m fl. om upprustning av kommunens gatunät 2011/ / / Antagande av Krisledningsplan ( + Bilagor 6 a, b och c) 2011/80 35

2 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 7 Förslag till revidering av plan- och bygglovstaxa / Förslag till revidering av reglementet för valnämnden 2011/ Antagande av Cykelplan för Ängelholms kommun 2009/ Inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Antagande av detaljplan för del av Lasarettet 1, (badhus), Centrum, Ängelholms kommun 2010/ Överlåtelse av badhustomten till Kunskapsporten AB 2011/ Antagande av detaljplan för Rebbelberga 14:6 m fl, Åkerslund, Ängelholms kommun 14 Exploateringsavtal med KB Möllevarvet för Åkerslund, södra delen 15 Antagande av detaljplan för kvarteret Förmannen m m, Nya Kungsgården, Ängelholms kommun 2011/ / / Ombyggnation av Nyhemsskolan 2010/ Iordningställande av Scantomten Sändes med kompl.handl. 2011/274 s utgår 18 Eventuella tillkommande ärenden Eventuella inkomna motioner --- Valärenden 20 Begäran från Engelholmspartiet om ändring av representation i Demokratiberedningen 21 Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders W Dahl (SD) 2011/ /

3 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 22 Jonathan Ashauer (KD) avsäger sig sina polititiska uppdrag 2011/ Avsägelse från Towe Rosenqvist (MP) som ersättare i kommunfullmäktiges beredning för miljö 2011/ Anmälningsärenden sändes med kompletterande handlingar ---

4 4 Sveredeiktokraterttai 7 'ra ii.24 A K Dnr. Kn ',MUNSTYRELSEN `(', ELHOLM Enkel fråga ang. kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron Till Tekniska nämndens ordförande Christer Örning Ljuspelarna på Tegelbruksbron har väckt många känslor bland Ängelholmama, både positiva och mindre positiva. Det har man förstått t.ex. vid samtal med människor på stan och genom att läsa kommentarerna på En del kommentarer har handlat om tycke och smak, och om sådant finns ju alltid olika uppfattningar. Andra har handlat om kostnaderna, och det är det som den här frågan vill belysa och få svar på. Jag undrar följande: Var togs beslutet om att uppföra ljuspelama? Hur mycket kostade uppförandet av ljuspelarna? Hur var den kostnaden budgeterad? Hur hög beräknas den årliga kostnaden vara för ljuspelarna (t.ex. gällande energiförbrukning och underhåll)? För igedemokratema Patrik Ohlsson

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 330 Dnr 2011/48 Svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås och kanslienheten lämnade en kostnadsberäkning vid byte av ortnamn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten, daterat 30 juni 2011 Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 1 (2) Diarienummer Anna Ilirzon Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning vid byte av ortnamn Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterades till kommunstyrelsens för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 23 februari, 53 motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 30 juni Utredning Vid ett byte av ortnamn måste alla skyltar, kuvert, mallar, protokoll, dekaler osv som anger Ängelholm såsom ortnamn och organisation och som vänder sig till allmänheten vara utbytta vid det datum då genomförandet sker. Dvs. märkning av tex personaldatorer där Ängelholms kommun finns med på dekalen kan bytas efterhand men en dekal på en barnvagn med motsvarande text måste bytas direkt. Kommunens hemsida heter redan engelholm.se och nås även om man söker på angelholm.se samt ängelholm.se. Även kommunens e-postadresser är idag engelholm.se. Erfarenheter från Malung-Sälens kommun som lade till Sälen 2006 är att det är en omfattande arbete att gå igenom alla verksamhetssystem som innehåller mallar för utskrift, alla gatuskyltar samt alla skyltar på och i verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 2 (2) Diarienummer Malung-Sälen kan inte bidra med någon kostnadsindikation över vad ett byte i Ängelholm skulle kosta då de bl.a. passade på att göra en helt ny grafisk profil vid detta tillfälle och kostnaderna relaterade till namnbytet inte är redovisade separat. Vid kontakt med fastighetsavdelningen i Ängelholm framgår att vilka skyltar som finns på respektive fastighet inte finns förtecknat någonstans, ibland är det fastighetsavdelningen som har satt upp skylten och ibland är det verksamheten som är i lokalen som gjort det. Vid kontakt med det företag som levererat många av kommunens skyltar framgår att det är närmast omöjligt att uppskatta en kostnad på byte av skyltar utan att veta om skylten är gjort i plast eller metall, om den inkluderar belysning, om Ä:et skulle kunna gå att byta mot ett E eller om hela skylten behöver bytas ut, hur stor skylten är och framförallt hur många skyltar, dekaler osv det handlar om. För att kunna få fram vad kostnaderna vid ett byte skulle bli föreslås därför en förstudie som inkluderar en inventering av följande saker: Vilka verksamhetssystem innehåller dokumentmallar samt antal mallar, kommunen har dag ca 50 verksamhetssystem som kan påverkas. Trycksaker som behöver bytas ut Vägskyltar inom kommunen Vägskyltar som innebär en kostnad till Vägverket Arbetsredskap med märkning, tex gräsklippare, barnvagnar osv. Dekaler på fordon Skyltar på skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamhetslokaler. Kommunen har verksamhet på 150 adresser idag. Förslag till beslut Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställande svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås. KF presidiet, i sitt yttrande betonar att ändringen kräver ett regeringsbeslut som rent praktiskt blir en lång process där olika myndigheter ska yttra sig över ortnamnsbyte. Dessutom får kommunen själv bekosta kommunen ortnamnsbytet, t.ex. motorvägsskyltar. Stadsarkitektkontoret undersökte skillnaden mellan att byta ortnamn och byta kommunnamn. De kom till samma slutsats som KF presidiet dvs. att det skulle bli en lång process men framför allt att det vore synd att byta stavningen av stadens namns men inte kommunens. Byggnadsnämndens beslut 19 april 2011, 66, baseras också på dialekt- och ortnamnsarkivet skrivelse från 1982 som avråder från ändringen Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en lång utredning med tanke på regelverk för ortnamn och tidigare diskussioner kring frågan inklusive en språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet. Dess förslag var att inte ändra stadens stavning. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 april 2011, 50 följer förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Beslutsunderlag Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till de ovannämnda remissvaren Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 Johan Brinck tel Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande angående Ängelholm med ny eller gammal stavning Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Utredning I en motion från Engelholmspartiet föreslås (logiskt nog med tanke på hur partiet stavar sitt eget namn), att Ängelholm ska försöka återgå till den gamla stavningen med ett begynnelse- E. Det finns olika aspekter på detta förslag, och jag ska gå igenom några av dem: 1. Regelverk för ortnamn År 1906 beslutade regeringen, efter initiativ av Sveriges lärarkår, om en stavningsreform, som framför allt påverkade användningen av d och t, samt stavningen av v-ljudet, vilket hittills oftast stavats hv och, i andra sammanhang, f. Flera e:n byttes samtidigt ut mot ä: Gefle blev Gävle, Helsingborg blev Hälsingborg etc. Normen för stavning, både av vanliga ord och i tillämpliga delar av ortsnamn, tillhandahölls av Svenska Akademin, även om den första nystavade upplagan av ordlistan därifrån kom först Kungl. Maj:ts kungörelse 380/1927 fastslog sedan, att vid stavning av ortnamn i officiella handlingar där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan. Ordlistan har sedan kommit i fler upplagor; den nu aktuella är den trettonde från Ordlistan är dock Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 fortfarande normerande för språkriktigheten, och därför riktmärke även för nu gällande bestämmelser. Dessa återfinns i Kulturminneslagen (1988:950), där det står: 4 Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att - hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, - ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat, - påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och - svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang användas i sin godkända form. Lag (2000:265). Lagen är tämligen otvetydig, och fallet Ängelholm enligt min mening inte särskilt komplicerat: namnets nuvarande form får anses vara hävdvunnen, när namnet varit i officiellt bruk i nästan 100 år (se avsnitt 3 nedan), och vedertagna regler för språkriktighet inte medger annan stavning av Ängel- än just på detta sätt (se Pamps resonemang i avsnitt 2). 2. Språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet Orten fick sina stadsprivilegier år I privilegiebrevet stavas namnet Engelholm. Så stavas det också ända fram till stavningsreformen i början av 1900-talet. Det är inte lätt att klarlägga vad stadsnamnet kommer från; troligen är det inte ens möjligt. Bengt Pamp är den som gjort den mest utförliga utredningen, i serien Skånes ortnamn, del. 3, som behandlar bebyggelsenamn i Bjäre härad och dessutom namnet Ängelholm. Namnet har enligt en teori tyska förebilder. Där finns namn som Engelstein, vilket i sin tur kan komma från San Angelo/Engelsburg i Rom. Enligt denna teori skulle stadens namn vara ett kulturpåverkat uppkallelsenamn. En yngre idé förslår att förleden skulle komma av ett inhemskt Æng(h)ælle eller liknande ord, och leder sedan vidare bakåt till en terrängbeteckning *ængil (asterisken utmärker i etymologiska sammanhang ett ord som är rekonstruerat från senare former). Detta ord antas vara en sidoform till angel/ångel och troligen släkt med ortnamnselementet angr/ånger. Grundbetydelsen för dessa ord kan ha varit förtränga eller kröka, böja. Det skulle i så fall kunna härledas ur Ängelholms geografi: den sig starkt krökande ån, eller den åtsnörning som finns mellan Håve och Sockerbruksbron. Det var ju söder om den åtsnörningen som stadens första bebyggelse låg. För denna tolkning skulle kunna tala att namnleden holm ofta har en terrängbetecknande förled. (Man bör hålla i minnet, att platsen säkert inte var öde Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 före Rebbelberga kyrka och by fanns uppe på sin ås sedan flera hundra år, och att stället där Ängelholm sedan anlades naturligtvis har använts för fiske, bete och annat. Invånarna har givetvis haft namn och benämningar på fiskeplatser, beteshagar, ängar och annat.) Pamp summerar: tolkningen med ett tyskpåverkat Engel- har svagheten att detta ord avsatt mycket få namn i det gamla Danmark. *Ængil-alternativet å andra sidan har inga skriftliga belägg som stöder detta. 3. Tidigare diskussioner i ärendet I Ängelholm framhärdade man ett tag efter stavningsreformen. På ledamoten bokhandlare Killbergs förslag beslöt stadsfullmäktige 1906 att behålla gammalstavningen och protestera hos myndigheter som gjorde annorlunda. Detta fortfor till 1912 då ett nytt reglemente för drätselkammaren skulle fastställas. Folkskolläraren Nils Edberg, som satt i stadsfullmäktige, föreslog då, att stavningen i reglementet skulle ske i likhet med senaste upplagan av Svenska akademiens ordbok. Så blev det, och därmed började även det officiella Ängelholm stava sig så. Frågan har sedan dykt upp åtminstone ett par gånger i modernare tid fanns ett förslag till ändring, vilket kulturnämnden behandlade och lät ledamoten Inga Bengtson redogöra för. Efter votering beslöt nämnden med fyra röster mot fyra, och ordförandens utslagsröst, att som sin åsikt framföra att namnet även i fortsättningen borde stavas med Ä väckte dåvarande Partiet för miljöskydd och medbestämmande (ledamöterna Gunnar Thulin, Eva Thulin och Linnea Melander) frågan igen i en motion. Kulturnämnden anslöt sig nu enhälligt till förslaget. Kommunkansliet bad Dialekt- och ortnamnsarkivet yttra sig, och arkivchefen Bengt Pamp inkom med en skrivelse. Pamp börjar med att fastslå, att stavning av namn enligt regeringsbeslut ska grundas på Svenska akademins ordlista, och för sedan ett resonemang kring [äng]-ljudet i svenskan. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Pamp påpekar vidare, att en stavningsändring torde få ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Den viktigaste invändningen är dock, enligt Pamp, de språkekonomiska eller pedagogiska konsekvenserna. Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomisk, eftersom den innebär ökade inlärningssvårigheter : det skulle bli ytterligare ett undantag från den enkla regeln att [äng] i svenskan stavas <äng>. (Inom parentes sagt, var det just pedagogiska skäl, drivna av landets lärare, som låg bakom stavningsreformen 1906.) Pamp avslutar med följande: En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning har numera ersatts av Kulturminneslagens paragraf 4, om god ortnamnssed (se avsnitt 1 ovan). I kommunfullmäktige avslogs motionen 5 december 1983 med 36 röster mot 11. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och ungdomsutskottet besluta att inte ändra stavningen på Ängelholm Curt Wirström kultur- och fritidschef Johan Brinck bibliotekarie Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 50 Dnr 2011/53 Motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E. Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ändra stavningen på Ängelholm Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Just. sign. Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 66 Dnr Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm. Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar på bifall till motionen Christer Jönsson (M) yrkar på avslag av motionen, då byte av Ängelholm till Engelholm skulle medföra för stora kostnader. Lars Carlsson (S) och Kjell Erixon (MP) yrkar på avslag av motionen Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå motionen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Just. sign. Utdragsbestyrkande

16 Motion om att ändra stavningen i namnet Ängelholm till Engelholm Samtal med Anette Torensjö, chef för ortnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle. Anette Torensjö anser att det är mycket olyckligt om man endast ändrar stadens namn och inte kommunnamnet. Om kommunen önskar att kommunnamnet ska ändras ska ansökan skickas till Regeringen. Om endast stadens namn och därmed traktnamnen ändras, ansöker man om detta hos Lantmäteriet i Gävle. Lantmäteriet remitterar därefter till andra myndigheter, bl a Dialekt- och ortnamnsarkivet. Detta förutsätter att man då ändrar fastighetsbeteckningar m ni som innehåller namnet Ano-elhohn. Det är endast kommunen som kan ansöka om ändringen. Eftersom det kan innebära ganska stora ekonomiska konsekvenser med skyltar, vägskyltar, brevpapper ni ni för företagare och invånare föreslår hon att man på något sätt frågar/undersöker om kommunens företagare och invånare ställer upp på beslutet. Internationellt och med intennet säger hon att det numera inte är några problem med bokstaven Ä. /Mariana

17 tt. DIALEKT- OCH ORTNAMNS- ARKIVET I LUND handlåggarc, dircktvalsnr Arkivchef Bengt Pamp/EN (2) /06e2. (573g 0/6 * Ängelholms kowatun Kommunkansliet Kanslichef S Kviele Box ÄNGELHOLM Angående förslag till ändrad stavning av namnet Ängelholm I skrivelse från Ängelholms kommuns kanslichef S Kviele hemställs om dialekt- och ortnamnsarkivets i Lund (DAL:s) synpunkter på ett förslag angående ändrad stavning av namnet Ängelholm från Ä till E. Arkivet vill med anledning härav anföra följande. De svenska ortnamnens stavning i officiella handlingar regleras av dåvarande Kungl Maj:ts kungörelse 380/1927, där det heter: Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademiens utgivna ordlistan. Bestämmelsen är fortfarande i kraft. Den åttonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista motsvaras visserligen numera av den tionde upplagan, men eftersom de grundläggande stavningsprinciperna fortfarande är de samma, spelar detta ingen praktisk roll. Kungörelsen kan utan svårighet tillämpas på det här aktuella fallet. I åtskilliga fall ger bestämmelsen en viss valfrihet i stavningen, eftersom relationen mellan ordens uttal och deras stavning i ordlistan inte är entydig. Ljudförbindelsen [äls] stavas <els> i helst och <äls> i päls, förbindelsen fäll] <eli> i heller och <äll> i fälla. Vi får alltså ingen klar ledning i fråga om stavning av namn som Helsingborg och Trelleborg. En annan sak är att i båda fallen renodlat kulturhistoriska skäl talar för en stavning med <ä>, eftersom det förra namnet innehåller en inbyggarbeteckning hälsing, bildat till en terrängbeteckning hals, och det senare namnet i (örleden har ett i övrigt flertydigt ord träl. Fallet Ängelholm är betydligt klarare, eftersom ordlistans principer här är entydiga. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Det är av intresse att notera att även inlånade ord rättar sig efter regeln: dessäng, från franskans dessin, stavas med <äng>, och likaså gäng, från engelskans gang. adress telefon Helgonabacken 14 direktval sc ovan S LUND vx

18 DAL utdraget av kulturnämndens protokoll nämns att de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell ändring skall utredas av kommunstyrelsen. DAL vill endast i förbigående erinra om att en eventuell stavningsändring får rent ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Att den eventuella ändringen omfattar en begynnelsebokstav får särskilt påtagliga konsekvenser eftersom namnet i alla alfabetiska förteckningar måste flyttas från långt bak i alfabetet till långt fram. Allvarligare från DAL:s utgångspunkter är likväl de språkekonomiska eller rättare pedagogiska konsekvenserna, vilka innebär att en ändring skulle göra svenska språket mer svårstavat. (Arkivet bortser här och i det följande från stavningen av personnamn, vilken inte är på något sätt officiellt reglerad.) Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomiskt, eftersom det innebär ökade inlärningssvårigheter. Om vi för närvarande har en regel som säger att ljudföljden [äng] i skrift skall återges med <äng>, utom i peng och engelsk, kommer vi, om den föreslagna ändringen genomförs, att få regeln att ljudföljden i fråga skall återges med <äng> utom i engelsk, peng och Engelholm. Att det senare ordet är ett i och för sig svårlärt egennamn underlättar inte regelns inlärande. Ovanstående visar att den som förfäktar att stavningen av namnet Ängelholm är en intern kommunal angelägenhet har i grunden fel. Stavningen berör alla dem som har anledning att i ett eller annat sammanhang befatta sig med namnet, det vill säga i praktiken nästan hela det svenska folket. De i en bilaga anförda generella argumenten mot bokstaven ä - av vilka en del förvisso kan diskuteras - är av intresse endast som del i en argemenlation för aue bokstaven i fråga helt skall avskarfas i tivenska språket. Att använda dem som motiv för ändrad stavning av ett enstaka ortnamn är ologiskt. DAL har i sin argumentation helt avstått från att diskutera ortnamnet Ängelholm:s etymologi. Denna är oviss - se serien Skånes ortnamn, serie A, del 3, Bjäre härad och Ängelholms stad - men hade hur som helst inte kunnat användas som argument för den ena eller andra stavningen. Det avgörande är i detta fall att en stavning med E skulle strida mot en huvudprincip i Svenska Akademiens ordlista o ch därmed mot den inledningsvis citerade kungliga kungörelsen. En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Arkivet motsätter sig av ovan nämnda skäl bestämt att stavningen av namnet skall ändras från Ängelholm till Engelholm.

19 MISSIV 1 (1) Sammanträdesdatum Dnr Till Byggnadsnämnden Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm (skrivelser bifogas). Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. STADSARKITEKTKONTORET MIA/- f Cronsioe tf stadsarkitekt frg'it dit l Stadsarkitektkontoret Postadress Angelho1ms kommun, Angelholm Besöksadress Östra Vägen 2 Telefon FaX E-post stark cirengelholm.se Internet

20 BREV 1 (2) Kommunstyrelsen Motion från Jim Brithén (EP) m fl om vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast För att få genomföra ett byte eller förändring av ett ortsnamn krävs ett regeringsbeslut. Under de senaste 10 åren har detta endast förekommit två gånger, Malungs kommun har 2006 bytt namn till Malung-Sälens kommun och Upplands Väsby kommun har tagit bort det bindestreck som tidigare fanns i ortsnamnet. Rent praktiskt går det till så att en ansökan som inkluderar ett Kommunfullmäktige beslut skickas till regeringen och de uppdrar sedan till Kammarkollegiet att utreda ärendet samt att inhämta remissvar från andra aktuella myndigheter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta men Kammarkollegiet hänvisar till SOU 2004: samt prop. 2005/2006:24. Erfarenheterna från Malung-Sälens kommun är att det kräver ett stort förankringsarbete för att få igenom en förändring av ett ortsnamn, i deras fall var det ett fullständigt enigt kommunfullmäktige som slutligen tog beslutet. Inför beslutet i regeringen yttrade sig först alla remissinstanser för ett avslag trots omfattande lobbying. Det praktiska arbete som följer efter att beslut fattats av regeringen är att informera andra myndigheter om namnändringen, att se över påverkan på ingångna avtal, att byta ut skyltar, grafisk profil och allt som följer med detta. Kommunledningskontoret Besöksadress Stadshuset Telefon Fax E-post Internet

21 2 (2) Bla får kommunen som ändrar sitt ortsnamn bekosta byte/ ändring av motorvägsskyltar. Kostnaderna totalt var betydande men svåra att exakt räkna fram. Frågan om ändring av ortsnamn till Engelholm med E har varit väckt två gånger tidigare genom olika motioner. Första gången var genom motion väckt av Gunnar Thulin, Eva Thulin samt Linnéa Melander (PMM). Kommunkansliet remitterade ärendet med yttranden från kulturnämnden och Dialekt och ortnamnsarkivet till följande instanser: Länsstyrelsen i Kristianstads län, Vägförvaltningen i Kristianstads län, Överlantmäteriet i Kristianstads län, Domkapitlet i Lund, Landsarkivet i Lund, Skånes Handelskammare i Malmö, Ängelholms Fabriks- och Hantverksförening, Ängelholms Företagargrupp, Kyrkoförvaltningen i Ängelholm, Barkåkra, Hjärnarp, Munka-Ljungby och Strövelstorp, Fastighetskontoret samt Gatukontoret. Motion väcktes i frågan på nytt av Kenth Nilsson (M). Vid detta tillfälle inhämtades ett nytt yttrande från Dialekt- och Ortnamnsarkivet med särskild begäran om stavning på internet o d bör/skall påverka stavning av kommunnamn. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges presidies yttrande Rune Johansson (M) Ordförande kommunfullmäktige Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) 1:e vice ordförande kommunfullmäktige Bengt Sävström (S) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

22 EngelholmsPartiet KOMMUNSTYRELSEN ÄNGELHOLM ANK MOTION Den 16:e oktober år 1516 befann sig den danske konungen Kristian II på Malmöhus. Denna dag utfärdade han ett privilegiebrev som visade vilka rättigheter och skyldigheter borgarbefolkningen hade att förhålla sig till. Engelholm föddes som stad och finns upptecknat i formen Engelholm år 1516 och förlänades köpstadsrättigheter. Stavningen Engelholm levde kvar fram till den allmänna stavningsreformen i början av talet beslutade stadsfullmäktige att acceptera nystavningen med Ä. Vi anser att vår stads namn skall stavas Engelholm, som originalet. Det finns en del kommuner som redan har ändrat tillbaka till sin ursprungliga stavning, bl a Hälsingborg till Helsingborg (ändrades 1912 till ä och åter till e 1971), vilket idag blivit helt naturligt. Att ändra tillbaka till den ursprungliga stavningen med E skulle inte bara ge tillbaka vår stad sin rätta ursprungliga stavning, utan det passar även in i dagens moderna tid och också för framtiden. Exempelvis blir vårt samhälle allt mer internationellt, Internet-baserat etc, etc och stavning med Ä fungerar inte optimalt. En lämplig tidpunkt att återinföra stavningen till den ursprungliga - Engelholm - kan vara i samband med kommunens 500 års jubileum Tidsperioden fram tills dess behövs för att förbereda och införa ändringen. EngelholmsPartiet föreslår därför kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge lämpliga nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna för ovan föreslagna ändring och i kommande budgetarbete avsätta medel för ändringen. Ängelholm den 15 januari 2011 EngelholmsPartiet erss ne Viljevik-Hall Peter Andersson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 331 Dnr 2006/27 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl. angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE /27 1 (1) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanfattning av svaren på motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 148 Dnr Motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Den 23 maj 2006 besvarade byggnadsnämnden en motion från Folkpartiet Liberalerna, som föreslog långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. Nu har kommunkansliet gett byggnadsnämnden möjlighet att avge nytt svar då det har förflutit några år sedan det tidigare yttrandet innan det skall upp till slutlig prövning i kommunstyrelsen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: Motionens intentioner är behandlade i trafikplanen och hanteras därför i beslut om trafikplanen och enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti Just. sign. Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 63 Dnr 2006/22 Motion från Sven Bergman mfl om trafikföringen i Ängelholm. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Just. sign. Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN beslutar att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Motion ang trafikföreningen i Ängelholm - Svar Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Förslag till beslut i tekniska nämnden att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

30 Folkpartiet Liberalerna Ängelholm Motion angående trafikföringen i Ängelholm 20G6 rl 3 0 Kommunen har under längre tid mörkat sina intentioner i många av de trafiklösningar som långsiktigt måste tas. Exempel på detta är tillgängligheten till Havsbaden, samt järnvägsstationen och sockerbruksområdet. Ett byte av Pyttebron till en för bil trafikerbar bro är en möjlig lösning på detta. Vi fortsätter att expandera Sockerbruksområdet utan att vidta åtgärder och ett framtida badhus kan också komma att hamna i samma område. Dags för att i plan visa vad vi vill alltså! Exempel på andra problemområde är Klippanvägen och delar av östra vägen. Folkpartiet föreslår alltså att långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet, samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. För Folkpartiet Liberalerna ( Sven Bergman Anders Malm /6 öin Vallin r Linda Christiansson

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 332 Dnr 2008/139 Motion från Stig Andersson (C) m.fl. om upprustning av kommunens gatunät Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Beslutsunderlag Protokollsutdrag TN , 104 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat 25 augusti 2011 Motion från Stig Andersson (C), m.fl., daterat 7 april 2008 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 104 Dnr 2008/21 Svar på motion av Stig Andersson m fl ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 1 (2) Diarienummer Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Svar på motion om upprustning av gatunätet Ärendebeskrivning Fullmäktige har remitterat en motion från Stig Andersson (-) m fl angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun. Motionen avser förslag om att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver så att standarden på kommunens gatunät förbättras. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Tekniska kontoret håller med motionärerna om att kvaliteten på gatunätets asfaltbeläggningar är ställvis bristfälligt. Ett problem är att någon vägledande underhållsplan inte har funnits. Kontoret har undersökt olika metoder för statusbesiktning av beläggningskvaliteten med syftet att ta fram en prioriterad underhållsplan. Ett samprojekt med Trafikverket, som under senare år utvecklat ett på pappret smidigt och kostnadseffektivt planeringsverktyg, har tyvärr fått avbrytas p g a att metoden inte har hållit vid den praktiska tillämpningen. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Med största sannolikhet kommer en större budgetvolym att behövas framöver för att i en snabbare takt än idag kapa det s k underhållsberget och därmed bättre hushålla med gångna tiders nedgrävda kapital i de kommunala väg- och gatuanläggningarna. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 2 (2) Diarienummer Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

35 Tekniska nämnden Verksamhet 331 Gator och vägar Anslag och utfall, tkr År Budget Utfall

36 At a \ la, ANK. KIN C CENTERPARTIET MOTION Många är de Ängelholmare och besökare som klagar på kvalitén på våra gator och vägar. En upprustning av vårt gatunät är ett stort önskemål. Vissa vägar ansvar Ängelholms kommun för och andra svarar Vägverket för. De vägar och gator som Ängelholms kommun har ansvar kan vara i bättre skick. Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag i budgetarbetet inför år 2009 avsätta medel och årligen därefter avsätta medel så att standarden på kommunens gatunät förbättras. IP Ängelholm 7 april 2008

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337 Dnr 2011/80 Krisledningsplan Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Protokollsutdrag KFN 24 maj 2011, 70 Protokollsutdrag BN 17 maj 2011, 95 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret daterat 17 maj 2011 fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337, forts Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta krisledningsplanen inklusive bilagan om förstärkt informationsorganisation vid större händelser Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

39 TJÄNSTEUTLÅTANDE /80 1 (2) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställning av remissvar angående krisledningsplanen och förstärkt informationsorganisation vid större händelser Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-12-02. Trafiknämnden. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00. Sekreterare KALLELSE 2013-12-02 1 (1) Trafiknämnden Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum:Grön, 2013-12-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Annike Åkesson Sekreterare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21

1 (3) KALLELSE 2013-11-21. Barn- och utbildningsnämnden. Kallelse BUN 2013-11-21 KALLELSE 2013-11-21 1 (3) Kallelse BUN 2013-11-21 1 KALLELSE 2013-11-21 2 (3) Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2013-11-21, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE 2011-10-24. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00. Sekreterare

KALLELSE 2011-10-24. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00. Sekreterare 1 KALLELSE 2011-10-24 1 (3) Kommunfullmäktige KOMPLETTERANDE HANDLINGAR Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Rune Johansson Ordförande

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, , kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-06-12, kl. 17:00-20:20 Ajournering: 18:05-18:20 Ajournering: 19:05-19:25 ande: Ersättare: Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Traktnamnet Villshärad i Halmstads kommun

Traktnamnet Villshärad i Halmstads kommun Extra ärende Sid 1-19 1(3) Tjänsteskrivelse 2012-02-20 Diarienummer: KN 2012/0132 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturförvaltningen Kristina Blomquist E-post: kristina.blomquist@halmstad.se Telefon:

Läs mer

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav.

Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land och hav. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 21 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 149 Ks 183 Au 215 KS/ 2014-0281 Svar på motion - angående torgförsäljning och närproducerat och ekologiskt från land

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef Johan Ejbe, fastighetschef. Maarit Nordmark (FP) 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.40 Paragrafer 49-56 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse

KALLELSE Trafiknämnden TRAFIK Kallelse KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden TRAFIK 2014-05-21 Kallelse 1 KALLELSE 2014-05-21 Trafiknämnden Plats och tid: Valhall Park konferens, 2014-05-21, klockan 17:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S)

Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S), 2:e vice ordförande Arne Jönsson (S) 1 Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grön 2013-09-30, kl 16:15-18:05 Christer Örning (M), ordförande Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordförande Christer Hansson (S),

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län

Datum 2013-05-22. Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande av sprututbyte i Uppsala län 3Jö Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Holm Kjell Datum 2013-05-22 Diarienummer NHO-2013-0076.33 Nämnden för hälsa och omsorg Motion av Malena Ranch (MP) om möjliggörande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: ,

PROTOKOLL Sida 1 Valnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön kl. 10: , PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-08-22 Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Bedarön 2017-08-22 kl. 10:00-12.00, 13.00-13.55 Beslutande Yvonne Lorentzson (S) ordförande Bengt Holwaster (MP)

Läs mer

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee ÄRENDE Sida 8 (15) 2014-02-27 Kf Ks 16 Au 9 Dnr Ks/2012-0368 Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee Förslag till beslut beslutar att avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden!

KALLELSE Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl OBS Tiden! 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 2 december 2009 kl 10.15 OBS Tiden! Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Cecilia Thell Sekreterare Beslutsärenden

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Svar på motion angående Cykelluft

Svar på motion angående Cykelluft STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 14 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 20 Ks 28 Au 55 Ks/2013-0396 Svar på motion angående Cykelluft Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S)

Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, , kl. 16:00. Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Plats och tid: Stadshuset i Ängelholm, Rum Grön, 2014-03-03, kl. 16:00 ande: Christer Örning (M) Jan Magnusson (FP) Christer Hansson (S) Bertil Påhlsson (M) Arne Jönsson (S) Ersättare: Hans-Åke Jönsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun

AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282. Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-16 fj Öster 22. AU 9:15 Dnr. KS 2015/0282 Policy för barn- och ungdomar i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Andrea Nowag arin Emanuelsson. Bilaga Kopior av handlingar tillhörande strandskyddsdispensen

Andrea Nowag arin Emanuelsson. Bilaga Kopior av handlingar tillhörande strandskyddsdispensen LÄNSSTYRELSEN BESLUT 202-05-09 526-2037- 292 Vår referens Miljöavdelningen Naturvårds enheten Karin Emanuelsson 040-25 25 08 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM mffiely.m. Al 202-05- 4 EK

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS

Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 363 Motion om att ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder vid kommunalval 2018 och 2022.

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör,

1. ej medge att insatsen personlig assistans i egen regi, inom Produktionsstyrelsen, upphör, Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-06-05 Dnr KS 2016/0221 O Aterrapportering avseende uppdraget att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Kommunledningskontoret, Björkhemsvägen 13, kl. 10:00-11:30. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer