KALLELSE Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE 2011-10-24. Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, 2011-10-24, kl 19:00. Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed."

Transkript

1 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige Plats och tid: Stadsbiblioteket Hörsalen, , kl 19:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Preliminär föredragningslista med handlingar översändes härmed. Fullständig föredragningslista samt kompletterande handlingar skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober Vid eventuella förhinder vad god meddela kanslienheten på telefon Rune Johansson Ordförande Lena Tebring Sekreterare Beslutsärenden 1 Fråga till tekniska nämndens ordförande från Patrik Ohlsson (SD) om kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron 2011/434 4 Sid 2 Eventuella interpellationer --- Beslutsärenden 3 Motion från Jim Brithén (EP) m fl om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet 4 Motion från Sven Bergman (FP) m fl. angående trafikföringen i Ängelholm 5 Motion från Stig Andersson (C) m fl. om upprustning av kommunens gatunät 2011/ / / Antagande av Krisledningsplan ( + Bilagor 6 a, b och c) 2011/80 35

2 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 7 Förslag till revidering av plan- och bygglovstaxa / Förslag till revidering av reglementet för valnämnden 2011/ Antagande av Cykelplan för Ängelholms kommun 2009/ Inlösen av aktier i AB Ängelholmshem 2009/ Antagande av detaljplan för del av Lasarettet 1, (badhus), Centrum, Ängelholms kommun 2010/ Överlåtelse av badhustomten till Kunskapsporten AB 2011/ Antagande av detaljplan för Rebbelberga 14:6 m fl, Åkerslund, Ängelholms kommun 14 Exploateringsavtal med KB Möllevarvet för Åkerslund, södra delen 15 Antagande av detaljplan för kvarteret Förmannen m m, Nya Kungsgården, Ängelholms kommun 2011/ / / Ombyggnation av Nyhemsskolan 2010/ Iordningställande av Scantomten Sändes med kompl.handl. 2011/274 s utgår 18 Eventuella tillkommande ärenden Eventuella inkomna motioner --- Valärenden 20 Begäran från Engelholmspartiet om ändring av representation i Demokratiberedningen 21 Val av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Anders W Dahl (SD) 2011/ /

3 KALLELSE (3) Kommunfullmäktige 22 Jonathan Ashauer (KD) avsäger sig sina polititiska uppdrag 2011/ Avsägelse från Towe Rosenqvist (MP) som ersättare i kommunfullmäktiges beredning för miljö 2011/ Anmälningsärenden sändes med kompletterande handlingar ---

4 4 Sveredeiktokraterttai 7 'ra ii.24 A K Dnr. Kn ',MUNSTYRELSEN `(', ELHOLM Enkel fråga ang. kostnaden för ljuspelarna på Tegelbruksbron Till Tekniska nämndens ordförande Christer Örning Ljuspelarna på Tegelbruksbron har väckt många känslor bland Ängelholmama, både positiva och mindre positiva. Det har man förstått t.ex. vid samtal med människor på stan och genom att läsa kommentarerna på En del kommentarer har handlat om tycke och smak, och om sådant finns ju alltid olika uppfattningar. Andra har handlat om kostnaderna, och det är det som den här frågan vill belysa och få svar på. Jag undrar följande: Var togs beslutet om att uppföra ljuspelama? Hur mycket kostade uppförandet av ljuspelarna? Hur var den kostnaden budgeterad? Hur hög beräknas den årliga kostnaden vara för ljuspelarna (t.ex. gällande energiförbrukning och underhåll)? För igedemokratema Patrik Ohlsson

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 330 Dnr 2011/48 Svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås och kanslienheten lämnade en kostnadsberäkning vid byte av ortnamn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten, daterat 30 juni 2011 Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 1 (2) Diarienummer Anna Ilirzon Kommunstyrelsen Kostnadsberäkning vid byte av ortnamn Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterades till kommunstyrelsens för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 23 februari, 53 motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kanslienheten den 30 juni Utredning Vid ett byte av ortnamn måste alla skyltar, kuvert, mallar, protokoll, dekaler osv som anger Ängelholm såsom ortnamn och organisation och som vänder sig till allmänheten vara utbytta vid det datum då genomförandet sker. Dvs. märkning av tex personaldatorer där Ängelholms kommun finns med på dekalen kan bytas efterhand men en dekal på en barnvagn med motsvarande text måste bytas direkt. Kommunens hemsida heter redan engelholm.se och nås även om man söker på angelholm.se samt ängelholm.se. Även kommunens e-postadresser är idag engelholm.se. Erfarenheter från Malung-Sälens kommun som lade till Sälen 2006 är att det är en omfattande arbete att gå igenom alla verksamhetssystem som innehåller mallar för utskrift, alla gatuskyltar samt alla skyltar på och i verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE /48 2 (2) Diarienummer Malung-Sälen kan inte bidra med någon kostnadsindikation över vad ett byte i Ängelholm skulle kosta då de bl.a. passade på att göra en helt ny grafisk profil vid detta tillfälle och kostnaderna relaterade till namnbytet inte är redovisade separat. Vid kontakt med fastighetsavdelningen i Ängelholm framgår att vilka skyltar som finns på respektive fastighet inte finns förtecknat någonstans, ibland är det fastighetsavdelningen som har satt upp skylten och ibland är det verksamheten som är i lokalen som gjort det. Vid kontakt med det företag som levererat många av kommunens skyltar framgår att det är närmast omöjligt att uppskatta en kostnad på byte av skyltar utan att veta om skylten är gjort i plast eller metall, om den inkluderar belysning, om Ä:et skulle kunna gå att byta mot ett E eller om hela skylten behöver bytas ut, hur stor skylten är och framförallt hur många skyltar, dekaler osv det handlar om. För att kunna få fram vad kostnaderna vid ett byte skulle bli föreslås därför en förstudie som inkluderar en inventering av följande saker: Vilka verksamhetssystem innehåller dokumentmallar samt antal mallar, kommunen har dag ca 50 verksamhetssystem som kan påverkas. Trycksaker som behöver bytas ut Vägskyltar inom kommunen Vägskyltar som innebär en kostnad till Vägverket Arbetsredskap med märkning, tex gräsklippare, barnvagnar osv. Dekaler på fordon Skyltar på skolor, förskolor, äldreboenden och andra verksamhetslokaler. Kommunen har verksamhet på 150 adresser idag. Förslag till beslut Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställande svar på motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E Ärendebeskrivning På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Denna fråga väcktes 2 gånger tidigare, år 1982 och 2000 och avslogs båda gångerna. Alla remissinstanser föreslår att motionen skall avslås. KF presidiet, i sitt yttrande betonar att ändringen kräver ett regeringsbeslut som rent praktiskt blir en lång process där olika myndigheter ska yttra sig över ortnamnsbyte. Dessutom får kommunen själv bekosta kommunen ortnamnsbytet, t.ex. motorvägsskyltar. Stadsarkitektkontoret undersökte skillnaden mellan att byta ortnamn och byta kommunnamn. De kom till samma slutsats som KF presidiet dvs. att det skulle bli en lång process men framför allt att det vore synd att byta stavningen av stadens namns men inte kommunens. Byggnadsnämndens beslut 19 april 2011, 66, baseras också på dialekt- och ortnamnsarkivet skrivelse från 1982 som avråder från ändringen Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en lång utredning med tanke på regelverk för ortnamn och tidigare diskussioner kring frågan inklusive en språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet. Dess förslag var att inte ändra stadens stavning. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 26 april 2011, 50 följer förvaltningens förslag. Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2011/48 Beslutsunderlag Sammanställande tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat 13 maj 2011 Protokollsutdrag KFN 26 april 2011, 50 Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltning, daterat 18 mars 2011 Protokollsutdrag BN 19 april 2011, 66 Svar från KF presidie, daterat 11 maj 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till de ovannämnda remissvaren Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 Johan Brinck tel Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteutlåtande angående Ängelholm med ny eller gammal stavning Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Utredning I en motion från Engelholmspartiet föreslås (logiskt nog med tanke på hur partiet stavar sitt eget namn), att Ängelholm ska försöka återgå till den gamla stavningen med ett begynnelse- E. Det finns olika aspekter på detta förslag, och jag ska gå igenom några av dem: 1. Regelverk för ortnamn År 1906 beslutade regeringen, efter initiativ av Sveriges lärarkår, om en stavningsreform, som framför allt påverkade användningen av d och t, samt stavningen av v-ljudet, vilket hittills oftast stavats hv och, i andra sammanhang, f. Flera e:n byttes samtidigt ut mot ä: Gefle blev Gävle, Helsingborg blev Hälsingborg etc. Normen för stavning, både av vanliga ord och i tillämpliga delar av ortsnamn, tillhandahölls av Svenska Akademin, även om den första nystavade upplagan av ordlistan därifrån kom först Kungl. Maj:ts kungörelse 380/1927 fastslog sedan, att vid stavning av ortnamn i officiella handlingar där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademien utgivna ordlistan. Ordlistan har sedan kommit i fler upplagor; den nu aktuella är den trettonde från Ordlistan är dock Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 fortfarande normerande för språkriktigheten, och därför riktmärke även för nu gällande bestämmelser. Dessa återfinns i Kulturminneslagen (1988:950), där det står: 4 Vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Detta innebär att - hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, - ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat, - påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av ortnamn, och - svenska, samiska och finska namn så långt möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning i flerspråkiga områden. Namn som godkänts för offentlig kartproduktion skall även i andra sammanhang användas i sin godkända form. Lag (2000:265). Lagen är tämligen otvetydig, och fallet Ängelholm enligt min mening inte särskilt komplicerat: namnets nuvarande form får anses vara hävdvunnen, när namnet varit i officiellt bruk i nästan 100 år (se avsnitt 3 nedan), och vedertagna regler för språkriktighet inte medger annan stavning av Ängel- än just på detta sätt (se Pamps resonemang i avsnitt 2). 2. Språkhistorisk-etymologisk analys av stadsnamnet Orten fick sina stadsprivilegier år I privilegiebrevet stavas namnet Engelholm. Så stavas det också ända fram till stavningsreformen i början av 1900-talet. Det är inte lätt att klarlägga vad stadsnamnet kommer från; troligen är det inte ens möjligt. Bengt Pamp är den som gjort den mest utförliga utredningen, i serien Skånes ortnamn, del. 3, som behandlar bebyggelsenamn i Bjäre härad och dessutom namnet Ängelholm. Namnet har enligt en teori tyska förebilder. Där finns namn som Engelstein, vilket i sin tur kan komma från San Angelo/Engelsburg i Rom. Enligt denna teori skulle stadens namn vara ett kulturpåverkat uppkallelsenamn. En yngre idé förslår att förleden skulle komma av ett inhemskt Æng(h)ælle eller liknande ord, och leder sedan vidare bakåt till en terrängbeteckning *ængil (asterisken utmärker i etymologiska sammanhang ett ord som är rekonstruerat från senare former). Detta ord antas vara en sidoform till angel/ångel och troligen släkt med ortnamnselementet angr/ånger. Grundbetydelsen för dessa ord kan ha varit förtränga eller kröka, böja. Det skulle i så fall kunna härledas ur Ängelholms geografi: den sig starkt krökande ån, eller den åtsnörning som finns mellan Håve och Sockerbruksbron. Det var ju söder om den åtsnörningen som stadens första bebyggelse låg. För denna tolkning skulle kunna tala att namnleden holm ofta har en terrängbetecknande förled. (Man bör hålla i minnet, att platsen säkert inte var öde Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 före Rebbelberga kyrka och by fanns uppe på sin ås sedan flera hundra år, och att stället där Ängelholm sedan anlades naturligtvis har använts för fiske, bete och annat. Invånarna har givetvis haft namn och benämningar på fiskeplatser, beteshagar, ängar och annat.) Pamp summerar: tolkningen med ett tyskpåverkat Engel- har svagheten att detta ord avsatt mycket få namn i det gamla Danmark. *Ængil-alternativet å andra sidan har inga skriftliga belägg som stöder detta. 3. Tidigare diskussioner i ärendet I Ängelholm framhärdade man ett tag efter stavningsreformen. På ledamoten bokhandlare Killbergs förslag beslöt stadsfullmäktige 1906 att behålla gammalstavningen och protestera hos myndigheter som gjorde annorlunda. Detta fortfor till 1912 då ett nytt reglemente för drätselkammaren skulle fastställas. Folkskolläraren Nils Edberg, som satt i stadsfullmäktige, föreslog då, att stavningen i reglementet skulle ske i likhet med senaste upplagan av Svenska akademiens ordbok. Så blev det, och därmed började även det officiella Ängelholm stava sig så. Frågan har sedan dykt upp åtminstone ett par gånger i modernare tid fanns ett förslag till ändring, vilket kulturnämnden behandlade och lät ledamoten Inga Bengtson redogöra för. Efter votering beslöt nämnden med fyra röster mot fyra, och ordförandens utslagsröst, att som sin åsikt framföra att namnet även i fortsättningen borde stavas med Ä väckte dåvarande Partiet för miljöskydd och medbestämmande (ledamöterna Gunnar Thulin, Eva Thulin och Linnea Melander) frågan igen i en motion. Kulturnämnden anslöt sig nu enhälligt till förslaget. Kommunkansliet bad Dialekt- och ortnamnsarkivet yttra sig, och arkivchefen Bengt Pamp inkom med en skrivelse. Pamp börjar med att fastslå, att stavning av namn enligt regeringsbeslut ska grundas på Svenska akademins ordlista, och för sedan ett resonemang kring [äng]-ljudet i svenskan. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Pamp påpekar vidare, att en stavningsändring torde få ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Den viktigaste invändningen är dock, enligt Pamp, de språkekonomiska eller pedagogiska konsekvenserna. Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomisk, eftersom den innebär ökade inlärningssvårigheter : det skulle bli ytterligare ett undantag från den enkla regeln att [äng] i svenskan stavas <äng>. (Inom parentes sagt, var det just pedagogiska skäl, drivna av landets lärare, som låg bakom stavningsreformen 1906.) Pamp avslutar med följande: En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE (4) Diarienummer 2011/53 en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning har numera ersatts av Kulturminneslagens paragraf 4, om god ortnamnssed (se avsnitt 1 ovan). I kommunfullmäktige avslogs motionen 5 december 1983 med 36 röster mot 11. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och ungdomsutskottet besluta att inte ändra stavningen på Ängelholm Curt Wirström kultur- och fritidschef Johan Brinck bibliotekarie Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post Internet

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 50 Dnr 2011/53 Motion från Jim Brithén (EP) om att vår stads namn ska stavas med E. Ärendebeskrivning Engelholmspartiet har den 15 januari 2011 inkommit med en motion om att vår stads namn ska stavas Engelholm som originalet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen Motion från Engelholmspartiet Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte ändra stavningen på Ängelholm Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Just. sign. Utdragsbestyrkande

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 66 Dnr Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm. Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. Yrkande Per Olof Jansson (EP) yrkar på bifall till motionen Christer Jönsson (M) yrkar på avslag av motionen, då byte av Ängelholm till Engelholm skulle medföra för stora kostnader. Lars Carlsson (S) och Kjell Erixon (MP) yrkar på avslag av motionen Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att byggnadsnämnden beslutar att avslå motionen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Just. sign. Utdragsbestyrkande

16 Motion om att ändra stavningen i namnet Ängelholm till Engelholm Samtal med Anette Torensjö, chef för ortnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle. Anette Torensjö anser att det är mycket olyckligt om man endast ändrar stadens namn och inte kommunnamnet. Om kommunen önskar att kommunnamnet ska ändras ska ansökan skickas till Regeringen. Om endast stadens namn och därmed traktnamnen ändras, ansöker man om detta hos Lantmäteriet i Gävle. Lantmäteriet remitterar därefter till andra myndigheter, bl a Dialekt- och ortnamnsarkivet. Detta förutsätter att man då ändrar fastighetsbeteckningar m ni som innehåller namnet Ano-elhohn. Det är endast kommunen som kan ansöka om ändringen. Eftersom det kan innebära ganska stora ekonomiska konsekvenser med skyltar, vägskyltar, brevpapper ni ni för företagare och invånare föreslår hon att man på något sätt frågar/undersöker om kommunens företagare och invånare ställer upp på beslutet. Internationellt och med intennet säger hon att det numera inte är några problem med bokstaven Ä. /Mariana

17 tt. DIALEKT- OCH ORTNAMNS- ARKIVET I LUND handlåggarc, dircktvalsnr Arkivchef Bengt Pamp/EN (2) /06e2. (573g 0/6 * Ängelholms kowatun Kommunkansliet Kanslichef S Kviele Box ÄNGELHOLM Angående förslag till ändrad stavning av namnet Ängelholm I skrivelse från Ängelholms kommuns kanslichef S Kviele hemställs om dialekt- och ortnamnsarkivets i Lund (DAL:s) synpunkter på ett förslag angående ändrad stavning av namnet Ängelholm från Ä till E. Arkivet vill med anledning härav anföra följande. De svenska ortnamnens stavning i officiella handlingar regleras av dåvarande Kungl Maj:ts kungörelse 380/1927, där det heter: Kungl. Maj:t har, med upphävande av hittills i ämnet gällande bestämmelser, funnit gott förordna, att vid stavning av ortnamn i jordebok, jordregister och andra officiella handlingar ävensom i skrifter, som jämlikt Kungl. Maj:ts beslut eller genom statens förvaltningsmyndigheters försorg utkomma från trycket skola, där ej för särskilda fall annorlunda är eller varder av Kungl. Maj:t föreskrivet, följas grunderna i åttonde upplagan av den utav svenska akademiens utgivna ordlistan. Bestämmelsen är fortfarande i kraft. Den åttonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista motsvaras visserligen numera av den tionde upplagan, men eftersom de grundläggande stavningsprinciperna fortfarande är de samma, spelar detta ingen praktisk roll. Kungörelsen kan utan svårighet tillämpas på det här aktuella fallet. I åtskilliga fall ger bestämmelsen en viss valfrihet i stavningen, eftersom relationen mellan ordens uttal och deras stavning i ordlistan inte är entydig. Ljudförbindelsen [äls] stavas <els> i helst och <äls> i päls, förbindelsen fäll] <eli> i heller och <äll> i fälla. Vi får alltså ingen klar ledning i fråga om stavning av namn som Helsingborg och Trelleborg. En annan sak är att i båda fallen renodlat kulturhistoriska skäl talar för en stavning med <ä>, eftersom det förra namnet innehåller en inbyggarbeteckning hälsing, bildat till en terrängbeteckning hals, och det senare namnet i (örleden har ett i övrigt flertydigt ord träl. Fallet Ängelholm är betydligt klarare, eftersom ordlistans principer här är entydiga. Bortsett från det till England bildade engelsk och undantaget peng, en förkortning av penning, stavas ljudföljden [äng] så vitt arkivet har kunnat finna genomgående <äng>. Det är av intresse att notera att även inlånade ord rättar sig efter regeln: dessäng, från franskans dessin, stavas med <äng>, och likaså gäng, från engelskans gang. adress telefon Helgonabacken 14 direktval sc ovan S LUND vx

18 DAL utdraget av kulturnämndens protokoll nämns att de ekonomiska konsekvenserna av en eventuell ändring skall utredas av kommunstyrelsen. DAL vill endast i förbigående erinra om att en eventuell stavningsändring får rent ekonomiska konsekvenser även utanför kommunen. Gatunamn som Ängelholmsvägen och Ängelholmsgatan i andra kommuner måste t ex ändras. Att den eventuella ändringen omfattar en begynnelsebokstav får särskilt påtagliga konsekvenser eftersom namnet i alla alfabetiska förteckningar måste flyttas från långt bak i alfabetet till långt fram. Allvarligare från DAL:s utgångspunkter är likväl de språkekonomiska eller rättare pedagogiska konsekvenserna, vilka innebär att en ändring skulle göra svenska språket mer svårstavat. (Arkivet bortser här och i det följande från stavningen av personnamn, vilken inte är på något sätt officiellt reglerad.) Varje undantag från en enkel stavningsregel är språkligt oekonomiskt, eftersom det innebär ökade inlärningssvårigheter. Om vi för närvarande har en regel som säger att ljudföljden [äng] i skrift skall återges med <äng>, utom i peng och engelsk, kommer vi, om den föreslagna ändringen genomförs, att få regeln att ljudföljden i fråga skall återges med <äng> utom i engelsk, peng och Engelholm. Att det senare ordet är ett i och för sig svårlärt egennamn underlättar inte regelns inlärande. Ovanstående visar att den som förfäktar att stavningen av namnet Ängelholm är en intern kommunal angelägenhet har i grunden fel. Stavningen berör alla dem som har anledning att i ett eller annat sammanhang befatta sig med namnet, det vill säga i praktiken nästan hela det svenska folket. De i en bilaga anförda generella argumenten mot bokstaven ä - av vilka en del förvisso kan diskuteras - är av intresse endast som del i en argemenlation för aue bokstaven i fråga helt skall avskarfas i tivenska språket. Att använda dem som motiv för ändrad stavning av ett enstaka ortnamn är ologiskt. DAL har i sin argumentation helt avstått från att diskutera ortnamnet Ängelholm:s etymologi. Denna är oviss - se serien Skånes ortnamn, serie A, del 3, Bjäre härad och Ängelholms stad - men hade hur som helst inte kunnat användas som argument för den ena eller andra stavningen. Det avgörande är i detta fall att en stavning med E skulle strida mot en huvudprincip i Svenska Akademiens ordlista o ch därmed mot den inledningsvis citerade kungliga kungörelsen. En begäran om stavning med E är i realiteten en begäran om att namnet skall skrivas med gammalstavning. Skrivningen Engelholm kan med andra ord jämställas med stavningen Vidtsköfle av Vittskövle och Hven av Ven. Att hävda att kulturhistoriska argument talar för en stavning av Ängelholm med E är alltså ohållbart, om man inte generellt vill förfäkta att alla ortnamn i strid med gällande stavningsprinciper och den kungliga kungörelsen om ortnamns stavning skall skrivas med gammalstavning. Arkivet motsätter sig av ovan nämnda skäl bestämt att stavningen av namnet skall ändras från Ängelholm till Engelholm.

19 MISSIV 1 (1) Sammanträdesdatum Dnr Till Byggnadsnämnden Motion om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen remitterade 23 februari 2011, 53, rubricerat ärende till byggnadsnämnden. Förutsättningar En motsvarande motion behandlades av kommunfullmäktige i december 1983, då det avslogs. Beslutsunderlag Stadsarkitektkontoret har översiktligt utrett lämplighet och villkor för ett genomförande av förslaget. Kontakt har tagits med Anette Torensjö, chef för ortsnamnssektionen på Lantmäteriet i Gävle och med Johan Brink på Biblioteket i Ängelholm (skrivelser bifogas). Vidare bifogas en skrivelse från dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, som yttrade sig över förslaget, då det behandlades Förslag till beslut Stadsarkitektkontoret tar inte egen ställning i sakfrågan utan överlämnar utredningsmaterialet till byggnadsnämnden, som underlag för beslut. STADSARKITEKTKONTORET MIA/- f Cronsioe tf stadsarkitekt frg'it dit l Stadsarkitektkontoret Postadress Angelho1ms kommun, Angelholm Besöksadress Östra Vägen 2 Telefon FaX E-post stark cirengelholm.se Internet

20 BREV 1 (2) Kommunstyrelsen Motion från Jim Brithén (EP) m fl om vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2011, 22 väcktes motion från Jim Brithén m.fl. (EP) om att vår stads namn skall stavas Engelholm som originalet vilken remitterats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 februari 2011, 53 att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium, byggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast För att få genomföra ett byte eller förändring av ett ortsnamn krävs ett regeringsbeslut. Under de senaste 10 åren har detta endast förekommit två gånger, Malungs kommun har 2006 bytt namn till Malung-Sälens kommun och Upplands Väsby kommun har tagit bort det bindestreck som tidigare fanns i ortsnamnet. Rent praktiskt går det till så att en ansökan som inkluderar ett Kommunfullmäktige beslut skickas till regeringen och de uppdrar sedan till Kammarkollegiet att utreda ärendet samt att inhämta remissvar från andra aktuella myndigheter. Det finns ingen lagregel som reglerar detta men Kammarkollegiet hänvisar till SOU 2004: samt prop. 2005/2006:24. Erfarenheterna från Malung-Sälens kommun är att det kräver ett stort förankringsarbete för att få igenom en förändring av ett ortsnamn, i deras fall var det ett fullständigt enigt kommunfullmäktige som slutligen tog beslutet. Inför beslutet i regeringen yttrade sig först alla remissinstanser för ett avslag trots omfattande lobbying. Det praktiska arbete som följer efter att beslut fattats av regeringen är att informera andra myndigheter om namnändringen, att se över påverkan på ingångna avtal, att byta ut skyltar, grafisk profil och allt som följer med detta. Kommunledningskontoret Besöksadress Stadshuset Telefon Fax E-post Internet

21 2 (2) Bla får kommunen som ändrar sitt ortsnamn bekosta byte/ ändring av motorvägsskyltar. Kostnaderna totalt var betydande men svåra att exakt räkna fram. Frågan om ändring av ortsnamn till Engelholm med E har varit väckt två gånger tidigare genom olika motioner. Första gången var genom motion väckt av Gunnar Thulin, Eva Thulin samt Linnéa Melander (PMM). Kommunkansliet remitterade ärendet med yttranden från kulturnämnden och Dialekt och ortnamnsarkivet till följande instanser: Länsstyrelsen i Kristianstads län, Vägförvaltningen i Kristianstads län, Överlantmäteriet i Kristianstads län, Domkapitlet i Lund, Landsarkivet i Lund, Skånes Handelskammare i Malmö, Ängelholms Fabriks- och Hantverksförening, Ängelholms Företagargrupp, Kyrkoförvaltningen i Ängelholm, Barkåkra, Hjärnarp, Munka-Ljungby och Strövelstorp, Fastighetskontoret samt Gatukontoret. Motion väcktes i frågan på nytt av Kenth Nilsson (M). Vid detta tillfälle inhämtades ett nytt yttrande från Dialekt- och Ortnamnsarkivet med särskild begäran om stavning på internet o d bör/skall påverka stavning av kommunnamn. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till kommunfullmäktiges presidies yttrande Rune Johansson (M) Ordförande kommunfullmäktige Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) 1:e vice ordförande kommunfullmäktige Bengt Sävström (S) 2:e vice ordförande kommunfullmäktige

22 EngelholmsPartiet KOMMUNSTYRELSEN ÄNGELHOLM ANK MOTION Den 16:e oktober år 1516 befann sig den danske konungen Kristian II på Malmöhus. Denna dag utfärdade han ett privilegiebrev som visade vilka rättigheter och skyldigheter borgarbefolkningen hade att förhålla sig till. Engelholm föddes som stad och finns upptecknat i formen Engelholm år 1516 och förlänades köpstadsrättigheter. Stavningen Engelholm levde kvar fram till den allmänna stavningsreformen i början av talet beslutade stadsfullmäktige att acceptera nystavningen med Ä. Vi anser att vår stads namn skall stavas Engelholm, som originalet. Det finns en del kommuner som redan har ändrat tillbaka till sin ursprungliga stavning, bl a Hälsingborg till Helsingborg (ändrades 1912 till ä och åter till e 1971), vilket idag blivit helt naturligt. Att ändra tillbaka till den ursprungliga stavningen med E skulle inte bara ge tillbaka vår stad sin rätta ursprungliga stavning, utan det passar även in i dagens moderna tid och också för framtiden. Exempelvis blir vårt samhälle allt mer internationellt, Internet-baserat etc, etc och stavning med Ä fungerar inte optimalt. En lämplig tidpunkt att återinföra stavningen till den ursprungliga - Engelholm - kan vara i samband med kommunens 500 års jubileum Tidsperioden fram tills dess behövs för att förbereda och införa ändringen. EngelholmsPartiet föreslår därför kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att ge lämpliga nämnder i uppdrag att utreda möjligheterna för ovan föreslagna ändring och i kommande budgetarbete avsätta medel för ändringen. Ängelholm den 15 januari 2011 EngelholmsPartiet erss ne Viljevik-Hall Peter Andersson

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 331 Dnr 2006/27 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl. angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

24 TJÄNSTEUTLÅTANDE /27 1 (1) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanfattning av svaren på motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion angående trafikföringen i Ängelholm till tekniska nämnden och byggnadsnämnden för yttrande. Byggnadsnämnden svarade på motionen den 23 maj 2006, 86 medan motionen av någon anledning inte har handlagts på tekniska kontoret. En ny trafikplan har tagits fram i början av år 2011 vilket både byggnadsnämnden och tekniska nämnden nyligen påpekat i sina yttranden. Därför har motionen blivit inaktuell. Beslutsunderlag Sammanställning från kanslienheten, daterad 7 september 2011 Protokollsutdrag BN 23 augusti 2011, 148 Protokollsutdrag TN 14 april 2011, 63 Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret, daterat 31 mars 2011 Motion från Sven Bergman (FP) m.fl., inkommen 30 januari 2006 Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Jan-Inge Hansson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 148 Dnr Motion angående trafikföringen i Ängelholm Ärendebeskrivning Den 23 maj 2006 besvarade byggnadsnämnden en motion från Folkpartiet Liberalerna, som föreslog långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. Nu har kommunkansliet gett byggnadsnämnden möjlighet att avge nytt svar då det har förflutit några år sedan det tidigare yttrandet innan det skall upp till slutlig prövning i kommunstyrelsen. Beslut Byggnadsnämnden beslutar: Motionens intentioner är behandlade i trafikplanen och hanteras därför i beslut om trafikplanen och enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 augusti Just. sign. Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 63 Dnr 2006/22 Motion från Sven Bergman mfl om trafikföringen i Ängelholm. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Just. sign. Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN beslutar att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Just. sign. Utdragsbestyrkande

28 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Motion ang trafikföreningen i Ängelholm - Svar Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att remittera motion ang trafikföringen i Ängelholm till bl a tekniska nämnden för yttrande. Folkpartiet (FP) har genom Sven Bergman, Anders Malm och Linda Christensson motionerat om trafikföringen i Ängelholm. Motionen har av någon anledning inte handlagts på tekniska kontoret vid registrering Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från tekniska kontoret Kommunfullmäktiges beslut inkl motion Utredning Flera punkter i motionen får därför anses inaktuella. Exempelvis har Brännbornskorset åtgärdats med bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet som resultat. En trafikplan, , har genom presenterade lösningar tagit höjd för en ökad tillgänglighet till stationsområdet och havet samtidigt som centrum avlastas trafikmässigt. En uppgradering av Östra vägen kommer att ske under 2011 varvid bl a rondellen på Östra vägen vid Coop kommer att förses med en anslutningsväg mot Landshövdingevägen. Denna ersätter dagens anslutning av Landshövdingevägen till Östra vägen. En studie av Klippanvägen och Kristian II:s väg har initierats. Under 2011 kommer förslag till ny utformning av dessa viktiga länkar att presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att de åtgärder som motionärerna lyfter fram har tillgodosetts eller är på väg att infrias. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

29 TJÄNSTEUTLÅTANDE (2) Diarienummer 2006/22 Förslag till beslut i tekniska nämnden att godkänna tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

30 Folkpartiet Liberalerna Ängelholm Motion angående trafikföringen i Ängelholm 20G6 rl 3 0 Kommunen har under längre tid mörkat sina intentioner i många av de trafiklösningar som långsiktigt måste tas. Exempel på detta är tillgängligheten till Havsbaden, samt järnvägsstationen och sockerbruksområdet. Ett byte av Pyttebron till en för bil trafikerbar bro är en möjlig lösning på detta. Vi fortsätter att expandera Sockerbruksområdet utan att vidta åtgärder och ett framtida badhus kan också komma att hamna i samma område. Dags för att i plan visa vad vi vill alltså! Exempel på andra problemområde är Klippanvägen och delar av östra vägen. Folkpartiet föreslår alltså att långsiktigt hållbara lösningar för i första hand Sockerbruksområdets och Havsbadens tillgänglighet, samt åtgärder vid Östra vägen och Klippanvägen. För Folkpartiet Liberalerna ( Sven Bergman Anders Malm /6 öin Vallin r Linda Christiansson

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 332 Dnr 2008/139 Motion från Stig Andersson (C) m.fl. om upprustning av kommunens gatunät Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Beslutsunderlag Protokollsutdrag TN , 104 Tekniska kontorets tjänsteutlåtande, daterat 25 augusti 2011 Motion från Stig Andersson (C), m.fl., daterat 7 april 2008 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 104 Dnr 2008/21 Svar på motion av Stig Andersson m fl ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt att överlämna motion ang upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har överlämnat motionen till tekniska nämnden. Motionärerna föreslår att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande TN beslutar att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

33 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 1 (2) Diarienummer Kenth Hasselgren Tekniska nämnden Svar på motion om upprustning av gatunätet Ärendebeskrivning Fullmäktige har remitterat en motion från Stig Andersson (-) m fl angående upprustning av gatunätet i Ängelholms kommun. Motionen avser förslag om att tekniska nämnden avsätter medel i budgetarbetet inför år 2009 och årligen framöver så att standarden på kommunens gatunät förbättras. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut med motion Tekniska kontorets tjänsteutlåtande Utredning Tekniska kontoret håller med motionärerna om att kvaliteten på gatunätets asfaltbeläggningar är ställvis bristfälligt. Ett problem är att någon vägledande underhållsplan inte har funnits. Kontoret har undersökt olika metoder för statusbesiktning av beläggningskvaliteten med syftet att ta fram en prioriterad underhållsplan. Ett samprojekt med Trafikverket, som under senare år utvecklat ett på pappret smidigt och kostnadseffektivt planeringsverktyg, har tyvärr fått avbrytas p g a att metoden inte har hållit vid den praktiska tillämpningen. Tekniska kontoret har emellertid under våren 2011 genomfört statusbesiktning med en annan mera beprövad metod. För närvarande pågår resultatsammanställning av detta arbete. Resultaten med en prioriterad tidplan och erforderliga underhållskostnader kommer att presenteras för tekniska nämnden under hösten Med största sannolikhet kommer en större budgetvolym att behövas framöver för att i en snabbare takt än idag kapa det s k underhållsberget och därmed bättre hushålla med gångna tiders nedgrävda kapital i de kommunala väg- och gatuanläggningarna. Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

34 TJÄNSTEUTLÅTANDE /21 2 (2) Diarienummer Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Kenth Hasselgren Teknisk chef Tekniska kontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax. E-post Internet

35 Tekniska nämnden Verksamhet 331 Gator och vägar Anslag och utfall, tkr År Budget Utfall

36 At a \ la, ANK. KIN C CENTERPARTIET MOTION Många är de Ängelholmare och besökare som klagar på kvalitén på våra gator och vägar. En upprustning av vårt gatunät är ett stort önskemål. Vissa vägar ansvar Ängelholms kommun för och andra svarar Vägverket för. De vägar och gator som Ängelholms kommun har ansvar kan vara i bättre skick. Centerpartiet föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Tekniska nämnden i uppdrag i budgetarbetet inför år 2009 avsätta medel och årligen därefter avsätta medel så att standarden på kommunens gatunät förbättras. IP Ängelholm 7 april 2008

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337 Dnr 2011/80 Krisledningsplan Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Protokollsutdrag KFN 24 maj 2011, 70 Protokollsutdrag BN 17 maj 2011, 95 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret daterat 17 maj 2011 fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 337, forts Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta krisledningsplanen inklusive bilagan om förstärkt informationsorganisation vid större händelser Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

39 TJÄNSTEUTLÅTANDE /80 1 (2) Diarienummer Förvaltningssekreterare Gaelle Syde Kommunstyrelsen Sammanställning av remissvar angående krisledningsplanen och förstärkt informationsorganisation vid större händelser Ärendebeskrivning Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen varje mandatperiod anta en krisledningsplan. Planen ska förtydliga hanteringen av och beredskapen inför en större samhällsstörning. Informationshanteringen under en samhällsstörning är avgörande för hur medborgare och anställda upplever situationen. Denna bit har därför lyfts ut ur krisledningsplanen och beskrivs mer utförligt i en bilaga. Dokumentet beskriver en förstärkt informationsorganisation som kommer att kunna nyttjas vid större händelser då informationsbehovet är stort. Dokumenten är remissutgåvor och har skickats på remiss till samtliga kommunala nämnder efter Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2011, 92. Förslaget kommer från räddningstjänsten och stöds i sin helhet av alla andra nämnder. Kultur- och fritidsnämnden vill dock tillägga att informationschefen organisatoriskt bör befinna sig direkt under kommunstyrelsen, på samma nivå som krisledningsnämnd och kommundirektör. Byggnadsnämnden vill också tillägga vikten av stadsarkitektkontorets bidrag vid samhällsstörning (se stadsarkitektkontorets yttrande). Miljönämnden valde att avstå från att yttra sig över planen. Beslutsunderlag Protokollsutdrag ÖFN 12 april 2011, 37 Protokollsutdrag BUN 19 maj 2011, 65 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsnämnden daterat 18 april 2011 Protokollsutdrag TN 19 maj 2011, 75 Protokollsutdrag SN 9 augusti 2011, 219 Tjänsteutlåtande från socialförvaltningen daterat 4 augusti 2011 Kommunstyrelsen Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

God ortnamnssed i kommunerna?

God ortnamnssed i kommunerna? God ortnamnssed i kommunerna? En enkätundersökning kring den kommunala ortnamnsverksamheten i förhållande till paragrafen om ortnamn i kulturminneslagen Rapport från Riksantikvarieämbetet 2006:5 God ortnamnssed

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2012-02-22 Tid 2012-03-05, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun

KONTORSHANDBOKEN. för Falkenbergs kommun KONTORSHANDBOKEN för Falkenbergs kommun 1 Produktionsansvarig: Henrik Lundahl, Kanslichef Grafisk formgivning: Rosanna Dalibor Beijer, kommunikatör Källa foto: Falkenbergs kommun, Jesper Anhede, Christel

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-01-18 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Gerry Norberg (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson

Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-12-21 Justerat fredagen den 21 december 2007 Inger Linge Conny Andersson Carl-Anders Ifvarsson 299 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11

ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 ÖVERKLAGAN AV KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Sidan 1 av 11 Helsingborg den 11 mars 2014 Till Kammarrätten i Göteborg Box 1531, 401 50 Göteborg 031-732 74 00, e-post: kammarratten.goteborg@dom.se ÖVERKLAGAN AV

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-02-08 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby, tisdagen den 8 februari 2010. Klockan 09.20-11.55. Ajourne'ring 09.55-09.57 ( 85). Beslutare

Läs mer

Beslut rörande inlämnade enkla frågor

Beslut rörande inlämnade enkla frågor KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNGÖRELSE SIDA 1 (3) Kungörelse Kommunfullmäktige i Huddinge sammanträder i Sessionssalen i kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge, måndagen den 10 mars 2014, klockan 17:00. Föredragningslista

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 september 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-09-22 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 30 september 2015 Ingemar

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer