IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:"

Transkript

1 Identitetsskapande moment Jörgen Kyle Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Förekomst av särskilda identitetsskapande moment (t ex mottagningsceremonier eller examenshögtider). Vad är identitetsskapande moment? Identitetsskapande moment är olika typer av som bidrar till att stärka nas identifikation med utbildningen. Vanligen bidrar de också till ökad samhörighet mellan na och ger ofta na möjligheter att träffa alumner, lärare och annan personal i andra sammanhang än i klassrummet. Det är lite olika hur frågan har tolkats av de olika programmen och vad de anser att de är delaktiga i. Ett vanligt svar är att identitetsskapande moment ingår i eller genomsyrar hela undervisningen. Vilka förekommer? De som nämns kan grovt delas i ceremonier, sociala, externa bidrag i utbildningen och övrigt. Till ceremonier hör runt studiestart och examen och båda dessa är väldigt vanliga. Introduktioner vid studiestart kan bestå av till exempel nollningsvecka, välkomstkalas, introduktionsdag, kick off, introduktionsdagar, information med lunchmingel och på kåren. Ibland ordnas na av programmet, ibland av flera program tillsammans och ibland av kåren eller äldre på samma program. er är mer formella och ordnas ofta av fakulteten eller flera program tillsammans. Ofta består de av en ceremoni i till exempel aulan i universitetets huvudbyggnad, dit även anhöriga är välkomna, med någon form av fest eller måltid efter. På vissa program förekommer i stället mer informella ar, ofta ordnade av kåren eller na själva. Spännvidden är ganska stor mellan fakulteterna. På Konstnärliga fakulteten är det till exempel vanligare med examensutställningar och konserter än med regelrätta ceremonier. Mer renodlade sociala är ofta ordnade av studentföreningar, kåren, äldre och ibland programansvariga själva. Oftast handlar det om fester eller mingel, ibland med ett mer seriöst inslag i form av en gästföreläsare eller representanter från arbetsmarknaden och/eller alumner. Det förekommer även studieresor, utställningar, arbetsmarknadsdagar med mera. Till externa bidrag hör gästföreläsare, mentorer och att samarbeta med alumner. Sådana nämns här bara av några få och kommer mer in under frågorna om samverkan och alumn. Övriga är till exempel faddersystem, julmarknad, webbsidor, fältstudier, deltagande i institutionens seminarier och uppsatspris. 46 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

2 Fakultetsvis sammanfattning Identitetsskapande skapas och upprätthålls av institution eller fakultet i högre grad än av programmen själva. Institutioner som har liknande ämnen och förutsättningar och som kanske samarbetar tenderar att ha liknande svar på frågorna. Särskilt större som examensceremonier ordnas ofta på fakultetsnivå. Mellan fakultetsgränserna är skillnaderna betydligt större. - Handelshögskolan. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för dem som tagit ut sin examen. Graduate School har en del gemensamma, bland annat Malmsten Award. På övriga program förekommer introduktioner och vissa andra, bland annat fester som studentföreningen ordnar och mingel med representanter från arbetsmarknaden. - Humanistiska fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för alla som tagit ut sin examen. De flesta har någon form av mottagning för nya och två program ordnar sfester. Få övriga förekommer, men flera program uttrycker en vilja att ordna mer. - IT-fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. Mottagning av nya ordnas ofta ihop med Chalmers. Ett program nämner ett mentorskapsprogram. - Konstnärliga fakulteten. De flesta program nämner någon form av mottagning, men bara några få nämner någon examenshögtid. Däremot tar de flesta programmen upp att de har examensutställningar eller examenskonserter, ofta med fest efter. Andra sociala är relativt vanligt förekommande och består bland annat av studieresor och seminarier. Det förekommer också ganska mycket övriga, såsom faddrar, julmarknad, musikfestival, konserter med mera. - Sahlgrenska Akademin. De flesta program har både mottagning och examenshögtider som arrangeras av kåren eller av na själva. som förekommer är till exempel luciafirande och brännbollstävling. I övrigt förkommer också fältstudier, faddrar och doktorand-för-en-dag. Många program samarbetar om gemensamma introduktioner och ar eller stöttar kåren som ordnar själva arrangemangen. - Samhällsvetenskapliga fakulteten. De flesta nämner någon form av introduktion och några tar upp någon form av examenshögtid eller. Två program nämner att de ska starta en egen under I en del fall nämns att kåren eller na ordnar och na står även bakom många av de andra na som nämns, till exempel träffar alumn-student, studentgrupp och festligheter. Ett program nämner mentor och ett till har det på förslag. Annat som förekommer är faddrar, uppsatspris, att uppmuntras att gå på institutionens seminarier och arbetsmarknadsdag. Ett program tar upp att det är svårt att skapa en vi-känsla när na arbetar halvtid. - Utbildningsvetenskapliga fakulteten och LUN. Introduktioner och examensceremonier ordnas av nästan alla. Två program nämner gästföreläsare, ett tar in i grundutbildningen och nämner praxisseminarier och examensarbetesmässor. Identitetsskapande moment 47

3 Kommentarer Genomgången av allt BLUE-material visar att det ingår många identitetsskapande moment arrangerade av program, institutioner och fakulteter. De flesta nya får någon form av introduktion och många har även möjlighet att delta i någon form av examensceremoni eller mer informell. Det finns ett stort engagemang från kåren och na själva som bör tas tillvara. I många fall ligger ett ganska tungt ansvar på na och på kåren att ordna återkommande. Många program uttrycker en vilja att ordna mer, men saknar resurser på ett eller annat sätt. Ett sätt att underlätta för de program som uttrycker en önskan att starta såsom mottagningar och examensceremonier/ar, skulle kunna vara att det kan finnas ett examenspaket där förslag till planering och genomförande kan samlas liksom t.ex. förslag till utformande av diplom (i de fall då na inte får sina examensbevis direkt) och ceremoniella tal. I paketet bör även finnas information om hur programmen kan beställa information om alumner från centrala alumnverksamheten så att de kan ta in alumner som talare och uppmuntra sina alumner att registrera sig för att behålla kontakten. Programmen bör uppmuntras att samarbeta, gärna institutionsvis eller fakultetsvis, så att det inte blir för betungande. I de fall hela ansvaret idag ligger på kåren eller na själva ska institutionerna kunna få hjälp att stötta så att nas engagemang även kan räcka till att ordna andra studiesociala. Översikter i tabellform över alla program och de som tas upp, ordnade fakultetsvis. Handelshögskolan Mottagning för nya Ekonomprogrammet, vissa arr. av kåren Juristprogrammet, nollningsvecka och välkomstkalas Studentfören. ordnar fester m.m. Mindre grupper trots många antagna Logistik programmet Introdag och kick off Semin. med mingel med repr. fr. arb. marknad Heldag med färd.trän. termin 1 SMIL Programstart tills. med natvet. Miljöprogr. o alumner, för de som ansökt om examen Avskedslunch för avgångsna Välkomstdagen åktur med Paddan och lunch Graduate School: Innovation and industrial manag. Knowledge based entrepr. Logistics and management Malmsten Award Sociala möten varannan vecka Alla stud. har mentorer Management 48 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

4 Marketing and consumption Master Accounting Master Economics Master Finance Kommentarer: - Handelshögskolan har en fakultetsgemensam diplomeringsceremoni för alla som ansökt om examen. - Ekonomprogrammet har omfattande mottagningsceremonier. De har också en egen administration för kontakt med i syfte att öka identifikationen med programmet. - På Juristprogrammet arrangerar studentföreningarna återkommande olika fester, konferenser och arbetsmarknadsdagar. Studenterna är indelade i olika fraktioner, var och en med ca 60, och varje fraktion har en egen välkomstfest. - GS erbjuder sina the Malmsten Award for best thesis. De som vunnit filmas och läggs upp på webben. GS har också en studenthandbok. De saknar dock stöd från institution/fakultet att organisera kulturella that showcase their country. HUMANISTISKA FAKULTETEN Mottagning för nya Arkeologi Står inget Kulturarvsstudier Aktiviteter Aktiviteter Fler ska införas Kulturarv o modernitet Language technology Aktiviteter Aktiviteter En del student, med alumner Planeras Mer behövs Svenska som andraspråk mast Tysk samtidslitteratur Informationstillfälle Religionsvetenskap, heldag med info, med diplom Sociala möten varannan vecka Teologisk, med diplom Kultur, arrangeras av föregående års Översättarprogrammet Ordentlig sfest Alumnerna håller kontakt Identitetsskapande moment 49

5 Kommentarer: - Humfak har sedan två år en formell examensceremoni på hösten med tal, musik och utdelning av diplom. Nämns bara av två program. - Teologie anger att examensceremonin kan tänkas få en fortsättning i de nya programmen. Oklart vad som menas. Menar de en annan ceremoni än den fakulteten ordnar? IT-FAKULTETEN Mottagning för nya Computer Science Master ja Datavet. Kandidat Står inget Aktiviteter IT Management, ibland även kick-off ja Luncher förekommer Masters in Communication Informella ar Mer behövs Software Engineering Bachelor Mentorskapsprogram Studenthandledare Software Engineering mast Systemvetarprogrammet Står inget Kommentarer: - Mottagning av nya ordas ofta delvis ihop med Chalmers. Ordnas på program- eller institutionsnivå. - ordnas av fakulteten i aulan i Vasaparken sedan KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Mottagning för nya Child Culture Design Introdagar 2-3 dgr på Näs Avslutn.fest Julmarknad Curator magister Examinationsvecka med arrangemang Resor, besök hos externa aktörer Film Film Öppna examina tioner Examensfilmsvisningar Öppna examina tioner Värd för årlig Filmskoledag Studieresor, seminarium 50 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

6 Fri konst, Introkurs Social mötesplats för diskussion Fri konst, Kandidat i foto Introkurs, med diplom o medalj Master i design Introkurs Examensfest Master i foto Introkurs, med diplom Konsthantverk, Konsthantverk, Master Business design, Design,, med utflykt o/ el workshop Introvecka Examensfest Examensfest Examensfest Resa till utställning Läsårsslut med mat el tårta Studieresa Studieresa Julmarknad Faddrar Faddrar webb Julmarknad, webb Musik impro,, (ceremoni o introdagar) Examensutställning Examenskonserter Musik indiv. Kandidat Musik klassisk Musik komp Musik kyrko Introkurs med fest Introdagar o pub Introkurs med fest, (mottagn. o introdagar) Musikfestival Ensemble- o orkesterproj. Musikfestival Konserter mm Musik Introvecka med fest Gemensam konsert Musik snoa, med pub Studenterna ordnar själva Musik värld, med fest Examenskonserter Ensemble- och praktikproj. Musikal Opera? Kårtraditioner, insparksfest o spex Steneby Steneby Står inget Står inget Teater Teater Jobbar med att skapa identitet Jobbar med att skapa identitet Identitetsskapande moment 51

7 Kommentarer: - Enligt Musik snoa ordnar fakulteten välkomst- och introduktionsdagar. - Musikal och Opera nämner ar. - De flesta har någon form av examensprojekt, antingen utställningar, konserter eller annat liknande. - Välkomst- och introduktionsdagar förekommer på de flesta program - Mycket fokus på identitetsskapande i själva ämnena och undervisningen. Sahlgenska akademin Apotekarprogrammet Mottagning för nya Inspark av kåren, intro.kurs Under introveckan Doktorand-fören-dag Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinsk analytiker, uppstartsdag m. goodiebag, intern o extern del Studenter fr. termin 3 bjuder nya på fika m.m., två dagar Fältstudier termin 1 Dietist-programmet Ingår i första kursen, ordnas av na själva med stöd Gemensamhetsdag 1-2 ggr/ termin Luciafirande. Kostbollen (brännbollstävling) En veckas VFU termin 1 Folkhälsovetenskapliga progr. GIBBS program Logopedprogrammet, ordnad av na Läkarprogrammet Röntgensjuksköterskeprogr. Aktiviteter vid registrering, delvis ordnad av na Programmet sponsrar kväll, studentledd förening Business reviews Introvecka Faddrar, upprop, initiativ från kåren Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, initiativ från kåren Mindre samläsning Specialistsjuksköterskeprogr. Nej Nej Information och uppmuntran om redan befintliga nätverk 52 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

8 Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Lunch på examensdagen Tandteknikerprogrammet Examensmiddag Gemensam fika Kommentarer: - Apotekarprogrammet: Ett av inslagen som med stor sannolik kommer att införas är en strimma som innehåller identitetsskapande moment (professionell utveckling), samt progressiv träning av generiska färdigheter (t ex att uttrycka sig i tal och skrift, informationssökning, kommunikation, tidig praktik mm). - Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. - Barnmorskeprogrammet delar ut barnmorskebrosch vid examensceremonin. - Logopedprogrammet har en mycket uppskattad introduktionsvecka som troligen bidrar starkt till den goda genomströmningen. - Röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet har gemensam introduktion och från hösten 2011 också en mottagningsceremoni på initiativ av studentkåren. - Tandläkare och tandtekniker har en gemensam introduktion i kårens regi. - Tandläkare och tandtekniker har en introduktion med kollo och grötfrukost. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Europaprogrammet grund Offentlig förvaltning Mottagning för nya introdagar, med diplom Faddrar, studentgrupp Offentlig förvaltning Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2013 Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2012 Uppmuntras gå på forskarseminarier Globala studier Gemensam lunch Vår ordnas av Diskussion om ämnet Kriminologi Intro med lunch/ kaffe Presentation av ex.arbeten Delta i samverkansarr Master i sociologi Intro med mingel, alumner med Uppmuntras gå på inst. seminarier Identitetsskapande moment 53

9 Mänskliga rättigheter Mindre festlighet Alumn+studentträffar Socialt arbete Vill starta mott.dag Medie o komm.vet.pr. Kåren ordnar, speeddating Ämnesgrupp ordnar Mentorprogr. på förslag Journalistprogr., enklare kvällsfirande Journalistprogr. magister Intro till nya på JMG Studenterna ordnar middag Personalprogrammet Intro 3-5 dagar, na arrangerar, med diplom Studentförening Pegasus ordnar Personalvetardag med gästföreläsare European studies Introdagar, kvällsmingel, med inbjudna talare Studentgrupp Europa Uppsatspris Global studies,, med äldre stud., hjälp av nya stud. International Adm and Global Governance, även ej klara stud. välkomna Studenterna ordnar Studentkonferens i slutet av termin 1 Masters programme in Social work and Human Rights Introdagar (3 dgr), även ettorna är med Food-party efter 1 månad Julfest hos koordinatorn Strategic Human Resource Manag. and Labour Relat. Planerar att införa för de som gått Introdagar (2 dgr), med bla mingelparty Mentor för nya stud. Stud. intervj. varandra Anonym utvärdering Psykoterapeutprogr. Avanc., med diplom m.m. Familjeterapeutiska inriktn. gemensam middag Svårt skapa vikänsla när stud. jobbar halvtid Psykologprogr. Introkurs Stud. intervj. yrkesverksamma med mingelparty, examensmiddag med diplom o present Faddersystem med insparksfest Arbetsmarkn. dag Socionomprogrammet Kåren stöd i antagningen, med present Peer-helpers Socialtjänstdagen Arbetsvetenskap, nollning Sociala PDP-samtal Arbetsvetenskap magister, distans Står inget 54 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

10 Kommentarer: - Master i mänskliga rättigheter ordnar en mindre festlighet efter slutseminarium och exjobb. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, startar utbildningen med en speeddating för att öka nas kontaktmöjligheter. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, har testat frukostar och speciella seminarier för att stärka nas id och beredskap för arbetsliv m.m. Audit menar att inst. gör för lite och bl.a. borde starta ett mentorprogram. - Strategic Human Resource Manager and Labour Relations ber na reflektera individuellt och anonymt om deras förväntningar och rädslor. Planerar att göra en liknande övning i november En plan med införandet av examensceremoni är att skapa ett alumnnätverk för bättre kontakt med arbetsmarknaden. - Socionomprogrammet har PFS (Professionellt förhållningssätt och självkännedom) där na kan reflektera över utbildningen och yrkesroll i relation till egna värderingar och förhållningssätt. - Arbetsvetenskap arbetar systematiskt med PDP-samtal (Personal Development Planning) för att stödja studenten i lärande och identifiera stödbehov. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Hälsopromotionsprogrammet Mottagning för nya International Master in Educational research Nej Nej Nej Nej Nej Nej Kostekonom Står inget Master i utb. vet. barn och ungdom Master i utbildningsledarskap Master medverkar Restaurangmanager Se kostekonom Se kostekonom Sports Coaching Kommentarer: - För International Master in Educational Research ordnas inga identitetsskapande moment. Auditrapporten menar på att mottagningsceremonier och liknande bör ordnas. - Auditrapporten för program i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom rekommenderar att mer medel tillsätts för studentmottagandet. - Ordnas inget gemensamt av fakulteten utan program och institutioner får själva ansvara för detta. - Alla program utom två har mottagning för nya, ca hälften har även examensceremonier. Identitetsskapande moment 55

11 Lärarutbildningsnämnden LärarprogrammetLP01 Mottagning för nya Praxisseminarier, Examensarbetesmässor Lärarprogrammen LP11 Förskollärareprogrammet Grundlärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet Ämneslärareprogrammet Speciallärarprogrammet Specialpedagogprogrammet Kommentarer: - Speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet har en gemensam sceremoni i samband med ventilering av examensarbeten med gemensam fika som programmet betalar. - Lärarprogrammet från 2001 delar ut en lärarnål vid examensceremoni. Tidigare har ceremonin ordnats av kåren med ekonomiskt stöd, men sedan starten av 2011 års lärarprogram har Lärarutbildningsnämnden ansvar för ceremonierna. 56 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling Bachelor Programme in Social Work Focusing the Development of Agencies 210 högskolepoäng/ects Programkod: SGSOV Gäller från: 2008-07-01

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2011, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016

Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Sida 1 (5) Arbetsdokument 2014-10-21 Study Abroad in Asia- (Kina och Hong Kong) 2015-2016 Landsövergripande information De allra flesta lärosäten i Kina erbjuder kurser på kandidatnivå (Undergraduate,

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP

Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Välkommen till fördjupningsvalsinformation för termin 4 på CEP Examina Civilekonomtiteln Auktorisation som revisor Utlandsstudier Praktik

Läs mer

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Synovate 2008 0 Innehåll Sida Bakgrund 2 Metodbeskrivning 3 Diagramrapporter/läsinstruktion 5 Svarsfrekvens 8 Synovate Synovate 2008 2008 1 1.

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng Dnr: 933/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmet för internationell försäljning & marknadsföring, 180 högskolepoäng

Läs mer

HSS 2013 Ximena Deramond och Caroline Åhs Karlstads universitet

HSS 2013 Ximena Deramond och Caroline Åhs Karlstads universitet Samverkan - möten som förändrar HSS 2013 Ximena Deramond och Caroline Åhs Karlstads universitet Var finns vi? Vi har en strategi! Så här är vi organiserade Lokalt uppdrag Central uppdrag HNT fakulteten

Läs mer

Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram)

Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram) Utbildningsprogram (Svaren sorterade efter utb.program) Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram) finns beskrivet

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng

Innovationsprogrammet-MTO, Företagsekonomi, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 FEKO Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Business Administration, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum

Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Jörgen Lehman, Academicum Protokoll 2015-03-11 SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll vid sammanträde med utbildningskommittén för medicin Datum: 2015-03-11 Tid: kl 13:05 15:30 Plats: Jörgen Lehman, Academicum Närvarande ledamöter:, ordförande

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har.

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. SAMARBETE 2011 HEJ! Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. Varje företag och organisation är unik och tillsammans

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 1. Vilken termin läser du? Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 2. Är du medlem vid JF idag? Besvarad av 137 st. Ja: 131 Nej: 6 3. Om du svarade ja på fråga 1: Tycker du

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education Credits Dnr: 1000/2008-5 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 120 Higher Education

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng

Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 8 2012-01-18 Internationella marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng International Marketing Program, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter

Läs mer

Coaching och Sport Management, 180 hp

Coaching och Sport Management, 180 hp Coaching och Sport Management, 180 hp En bred utbildning för dig som vill arbeta med coaching/ ledarskap och utveckling inom de växande idrotts-, hälso-, fritids- och evenemangssektorerna. 1 2 Coaching

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Studera utomlands genom Handelshögskolan

Studera utomlands genom Handelshögskolan Studera utomlands genom Handelshögskolan - skaffa dig en merit utöver det vanliga! 2009-03-11 Kajsa Gerdin, utlandsavdelningen vid Handelshögskolan Handelshögskolan 1923 Handelshögskolan startar sin verksamhet.

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar?

Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Hur utvärderas de mjuka lärandemålen och hur har de fallit ut i Universitetskanslersämbetets utvärderingar? Jeanette Johansen Vad är mjuka mål? Delar av mål t ex: redogöra för information, problem och

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet

Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet Arbetslivsanknytning= praktik? Arbetslivsanknytning på biologiprogrammet 2 Innehåll Om Studentrådet... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och definitioner... 5 Etablering... 6 Problemformulering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07

Konteringsguide representation Rektorsbeslut 2008-06-01 Uppdaterad 2012-03-07 Momsavdrag och konteringsanvisningar för ett antal händelser. Förmånsbeskattning endast när detta särskilt anmärkes. För utförligare information, se Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2007-01-30 Plats: EC, grupprum informatik 2-055 Ordförande: Jenny K. Andersson TM06 Sekreterare: Therese Wemnér TM06 Övriga

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer