IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IdentItetsskapande moment Från BLUE-verktyget:"

Transkript

1 Identitetsskapande moment Jörgen Kyle Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Förekomst av särskilda identitetsskapande moment (t ex mottagningsceremonier eller examenshögtider). Vad är identitetsskapande moment? Identitetsskapande moment är olika typer av som bidrar till att stärka nas identifikation med utbildningen. Vanligen bidrar de också till ökad samhörighet mellan na och ger ofta na möjligheter att träffa alumner, lärare och annan personal i andra sammanhang än i klassrummet. Det är lite olika hur frågan har tolkats av de olika programmen och vad de anser att de är delaktiga i. Ett vanligt svar är att identitetsskapande moment ingår i eller genomsyrar hela undervisningen. Vilka förekommer? De som nämns kan grovt delas i ceremonier, sociala, externa bidrag i utbildningen och övrigt. Till ceremonier hör runt studiestart och examen och båda dessa är väldigt vanliga. Introduktioner vid studiestart kan bestå av till exempel nollningsvecka, välkomstkalas, introduktionsdag, kick off, introduktionsdagar, information med lunchmingel och på kåren. Ibland ordnas na av programmet, ibland av flera program tillsammans och ibland av kåren eller äldre på samma program. er är mer formella och ordnas ofta av fakulteten eller flera program tillsammans. Ofta består de av en ceremoni i till exempel aulan i universitetets huvudbyggnad, dit även anhöriga är välkomna, med någon form av fest eller måltid efter. På vissa program förekommer i stället mer informella ar, ofta ordnade av kåren eller na själva. Spännvidden är ganska stor mellan fakulteterna. På Konstnärliga fakulteten är det till exempel vanligare med examensutställningar och konserter än med regelrätta ceremonier. Mer renodlade sociala är ofta ordnade av studentföreningar, kåren, äldre och ibland programansvariga själva. Oftast handlar det om fester eller mingel, ibland med ett mer seriöst inslag i form av en gästföreläsare eller representanter från arbetsmarknaden och/eller alumner. Det förekommer även studieresor, utställningar, arbetsmarknadsdagar med mera. Till externa bidrag hör gästföreläsare, mentorer och att samarbeta med alumner. Sådana nämns här bara av några få och kommer mer in under frågorna om samverkan och alumn. Övriga är till exempel faddersystem, julmarknad, webbsidor, fältstudier, deltagande i institutionens seminarier och uppsatspris. 46 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

2 Fakultetsvis sammanfattning Identitetsskapande skapas och upprätthålls av institution eller fakultet i högre grad än av programmen själva. Institutioner som har liknande ämnen och förutsättningar och som kanske samarbetar tenderar att ha liknande svar på frågorna. Särskilt större som examensceremonier ordnas ofta på fakultetsnivå. Mellan fakultetsgränserna är skillnaderna betydligt större. - Handelshögskolan. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för dem som tagit ut sin examen. Graduate School har en del gemensamma, bland annat Malmsten Award. På övriga program förekommer introduktioner och vissa andra, bland annat fester som studentföreningen ordnar och mingel med representanter från arbetsmarknaden. - Humanistiska fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni för alla som tagit ut sin examen. De flesta har någon form av mottagning för nya och två program ordnar sfester. Få övriga förekommer, men flera program uttrycker en vilja att ordna mer. - IT-fakulteten. Fakulteten ordnar en gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. Mottagning av nya ordnas ofta ihop med Chalmers. Ett program nämner ett mentorskapsprogram. - Konstnärliga fakulteten. De flesta program nämner någon form av mottagning, men bara några få nämner någon examenshögtid. Däremot tar de flesta programmen upp att de har examensutställningar eller examenskonserter, ofta med fest efter. Andra sociala är relativt vanligt förekommande och består bland annat av studieresor och seminarier. Det förekommer också ganska mycket övriga, såsom faddrar, julmarknad, musikfestival, konserter med mera. - Sahlgrenska Akademin. De flesta program har både mottagning och examenshögtider som arrangeras av kåren eller av na själva. som förekommer är till exempel luciafirande och brännbollstävling. I övrigt förkommer också fältstudier, faddrar och doktorand-för-en-dag. Många program samarbetar om gemensamma introduktioner och ar eller stöttar kåren som ordnar själva arrangemangen. - Samhällsvetenskapliga fakulteten. De flesta nämner någon form av introduktion och några tar upp någon form av examenshögtid eller. Två program nämner att de ska starta en egen under I en del fall nämns att kåren eller na ordnar och na står även bakom många av de andra na som nämns, till exempel träffar alumn-student, studentgrupp och festligheter. Ett program nämner mentor och ett till har det på förslag. Annat som förekommer är faddrar, uppsatspris, att uppmuntras att gå på institutionens seminarier och arbetsmarknadsdag. Ett program tar upp att det är svårt att skapa en vi-känsla när na arbetar halvtid. - Utbildningsvetenskapliga fakulteten och LUN. Introduktioner och examensceremonier ordnas av nästan alla. Två program nämner gästföreläsare, ett tar in i grundutbildningen och nämner praxisseminarier och examensarbetesmässor. Identitetsskapande moment 47

3 Kommentarer Genomgången av allt BLUE-material visar att det ingår många identitetsskapande moment arrangerade av program, institutioner och fakulteter. De flesta nya får någon form av introduktion och många har även möjlighet att delta i någon form av examensceremoni eller mer informell. Det finns ett stort engagemang från kåren och na själva som bör tas tillvara. I många fall ligger ett ganska tungt ansvar på na och på kåren att ordna återkommande. Många program uttrycker en vilja att ordna mer, men saknar resurser på ett eller annat sätt. Ett sätt att underlätta för de program som uttrycker en önskan att starta såsom mottagningar och examensceremonier/ar, skulle kunna vara att det kan finnas ett examenspaket där förslag till planering och genomförande kan samlas liksom t.ex. förslag till utformande av diplom (i de fall då na inte får sina examensbevis direkt) och ceremoniella tal. I paketet bör även finnas information om hur programmen kan beställa information om alumner från centrala alumnverksamheten så att de kan ta in alumner som talare och uppmuntra sina alumner att registrera sig för att behålla kontakten. Programmen bör uppmuntras att samarbeta, gärna institutionsvis eller fakultetsvis, så att det inte blir för betungande. I de fall hela ansvaret idag ligger på kåren eller na själva ska institutionerna kunna få hjälp att stötta så att nas engagemang även kan räcka till att ordna andra studiesociala. Översikter i tabellform över alla program och de som tas upp, ordnade fakultetsvis. Handelshögskolan Mottagning för nya Ekonomprogrammet, vissa arr. av kåren Juristprogrammet, nollningsvecka och välkomstkalas Studentfören. ordnar fester m.m. Mindre grupper trots många antagna Logistik programmet Introdag och kick off Semin. med mingel med repr. fr. arb. marknad Heldag med färd.trän. termin 1 SMIL Programstart tills. med natvet. Miljöprogr. o alumner, för de som ansökt om examen Avskedslunch för avgångsna Välkomstdagen åktur med Paddan och lunch Graduate School: Innovation and industrial manag. Knowledge based entrepr. Logistics and management Malmsten Award Sociala möten varannan vecka Alla stud. har mentorer Management 48 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

4 Marketing and consumption Master Accounting Master Economics Master Finance Kommentarer: - Handelshögskolan har en fakultetsgemensam diplomeringsceremoni för alla som ansökt om examen. - Ekonomprogrammet har omfattande mottagningsceremonier. De har också en egen administration för kontakt med i syfte att öka identifikationen med programmet. - På Juristprogrammet arrangerar studentföreningarna återkommande olika fester, konferenser och arbetsmarknadsdagar. Studenterna är indelade i olika fraktioner, var och en med ca 60, och varje fraktion har en egen välkomstfest. - GS erbjuder sina the Malmsten Award for best thesis. De som vunnit filmas och läggs upp på webben. GS har också en studenthandbok. De saknar dock stöd från institution/fakultet att organisera kulturella that showcase their country. HUMANISTISKA FAKULTETEN Mottagning för nya Arkeologi Står inget Kulturarvsstudier Aktiviteter Aktiviteter Fler ska införas Kulturarv o modernitet Language technology Aktiviteter Aktiviteter En del student, med alumner Planeras Mer behövs Svenska som andraspråk mast Tysk samtidslitteratur Informationstillfälle Religionsvetenskap, heldag med info, med diplom Sociala möten varannan vecka Teologisk, med diplom Kultur, arrangeras av föregående års Översättarprogrammet Ordentlig sfest Alumnerna håller kontakt Identitetsskapande moment 49

5 Kommentarer: - Humfak har sedan två år en formell examensceremoni på hösten med tal, musik och utdelning av diplom. Nämns bara av två program. - Teologie anger att examensceremonin kan tänkas få en fortsättning i de nya programmen. Oklart vad som menas. Menar de en annan ceremoni än den fakulteten ordnar? IT-FAKULTETEN Mottagning för nya Computer Science Master ja Datavet. Kandidat Står inget Aktiviteter IT Management, ibland även kick-off ja Luncher förekommer Masters in Communication Informella ar Mer behövs Software Engineering Bachelor Mentorskapsprogram Studenthandledare Software Engineering mast Systemvetarprogrammet Står inget Kommentarer: - Mottagning av nya ordas ofta delvis ihop med Chalmers. Ordnas på program- eller institutionsnivå. - ordnas av fakulteten i aulan i Vasaparken sedan KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Mottagning för nya Child Culture Design Introdagar 2-3 dgr på Näs Avslutn.fest Julmarknad Curator magister Examinationsvecka med arrangemang Resor, besök hos externa aktörer Film Film Öppna examina tioner Examensfilmsvisningar Öppna examina tioner Värd för årlig Filmskoledag Studieresor, seminarium 50 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

6 Fri konst, Introkurs Social mötesplats för diskussion Fri konst, Kandidat i foto Introkurs, med diplom o medalj Master i design Introkurs Examensfest Master i foto Introkurs, med diplom Konsthantverk, Konsthantverk, Master Business design, Design,, med utflykt o/ el workshop Introvecka Examensfest Examensfest Examensfest Resa till utställning Läsårsslut med mat el tårta Studieresa Studieresa Julmarknad Faddrar Faddrar webb Julmarknad, webb Musik impro,, (ceremoni o introdagar) Examensutställning Examenskonserter Musik indiv. Kandidat Musik klassisk Musik komp Musik kyrko Introkurs med fest Introdagar o pub Introkurs med fest, (mottagn. o introdagar) Musikfestival Ensemble- o orkesterproj. Musikfestival Konserter mm Musik Introvecka med fest Gemensam konsert Musik snoa, med pub Studenterna ordnar själva Musik värld, med fest Examenskonserter Ensemble- och praktikproj. Musikal Opera? Kårtraditioner, insparksfest o spex Steneby Steneby Står inget Står inget Teater Teater Jobbar med att skapa identitet Jobbar med att skapa identitet Identitetsskapande moment 51

7 Kommentarer: - Enligt Musik snoa ordnar fakulteten välkomst- och introduktionsdagar. - Musikal och Opera nämner ar. - De flesta har någon form av examensprojekt, antingen utställningar, konserter eller annat liknande. - Välkomst- och introduktionsdagar förekommer på de flesta program - Mycket fokus på identitetsskapande i själva ämnena och undervisningen. Sahlgenska akademin Apotekarprogrammet Mottagning för nya Inspark av kåren, intro.kurs Under introveckan Doktorand-fören-dag Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinsk analytiker, uppstartsdag m. goodiebag, intern o extern del Studenter fr. termin 3 bjuder nya på fika m.m., två dagar Fältstudier termin 1 Dietist-programmet Ingår i första kursen, ordnas av na själva med stöd Gemensamhetsdag 1-2 ggr/ termin Luciafirande. Kostbollen (brännbollstävling) En veckas VFU termin 1 Folkhälsovetenskapliga progr. GIBBS program Logopedprogrammet, ordnad av na Läkarprogrammet Röntgensjuksköterskeprogr. Aktiviteter vid registrering, delvis ordnad av na Programmet sponsrar kväll, studentledd förening Business reviews Introvecka Faddrar, upprop, initiativ från kåren Sjukgymnastprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, initiativ från kåren Mindre samläsning Specialistsjuksköterskeprogr. Nej Nej Information och uppmuntran om redan befintliga nätverk 52 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

8 Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Lunch på examensdagen Tandteknikerprogrammet Examensmiddag Gemensam fika Kommentarer: - Apotekarprogrammet: Ett av inslagen som med stor sannolik kommer att införas är en strimma som innehåller identitetsskapande moment (professionell utveckling), samt progressiv träning av generiska färdigheter (t ex att uttrycka sig i tal och skrift, informationssökning, kommunikation, tidig praktik mm). - Arbetsterapeuter och sjukgymnaster har gemensam examensceremoni i aulan i Vasaparken. - Barnmorskeprogrammet delar ut barnmorskebrosch vid examensceremonin. - Logopedprogrammet har en mycket uppskattad introduktionsvecka som troligen bidrar starkt till den goda genomströmningen. - Röntgensjuksköterske- och sjuksköterskeprogrammet har gemensam introduktion och från hösten 2011 också en mottagningsceremoni på initiativ av studentkåren. - Tandläkare och tandtekniker har en gemensam introduktion i kårens regi. - Tandläkare och tandtekniker har en introduktion med kollo och grötfrukost. SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Europaprogrammet grund Offentlig förvaltning Mottagning för nya introdagar, med diplom Faddrar, studentgrupp Offentlig förvaltning Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2013 Statsvetarprogr. Introdagar, lunchmingel Startar egen 2012 Uppmuntras gå på forskarseminarier Globala studier Gemensam lunch Vår ordnas av Diskussion om ämnet Kriminologi Intro med lunch/ kaffe Presentation av ex.arbeten Delta i samverkansarr Master i sociologi Intro med mingel, alumner med Uppmuntras gå på inst. seminarier Identitetsskapande moment 53

9 Mänskliga rättigheter Mindre festlighet Alumn+studentträffar Socialt arbete Vill starta mott.dag Medie o komm.vet.pr. Kåren ordnar, speeddating Ämnesgrupp ordnar Mentorprogr. på förslag Journalistprogr., enklare kvällsfirande Journalistprogr. magister Intro till nya på JMG Studenterna ordnar middag Personalprogrammet Intro 3-5 dagar, na arrangerar, med diplom Studentförening Pegasus ordnar Personalvetardag med gästföreläsare European studies Introdagar, kvällsmingel, med inbjudna talare Studentgrupp Europa Uppsatspris Global studies,, med äldre stud., hjälp av nya stud. International Adm and Global Governance, även ej klara stud. välkomna Studenterna ordnar Studentkonferens i slutet av termin 1 Masters programme in Social work and Human Rights Introdagar (3 dgr), även ettorna är med Food-party efter 1 månad Julfest hos koordinatorn Strategic Human Resource Manag. and Labour Relat. Planerar att införa för de som gått Introdagar (2 dgr), med bla mingelparty Mentor för nya stud. Stud. intervj. varandra Anonym utvärdering Psykoterapeutprogr. Avanc., med diplom m.m. Familjeterapeutiska inriktn. gemensam middag Svårt skapa vikänsla när stud. jobbar halvtid Psykologprogr. Introkurs Stud. intervj. yrkesverksamma med mingelparty, examensmiddag med diplom o present Faddersystem med insparksfest Arbetsmarkn. dag Socionomprogrammet Kåren stöd i antagningen, med present Peer-helpers Socialtjänstdagen Arbetsvetenskap, nollning Sociala PDP-samtal Arbetsvetenskap magister, distans Står inget 54 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

10 Kommentarer: - Master i mänskliga rättigheter ordnar en mindre festlighet efter slutseminarium och exjobb. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, startar utbildningen med en speeddating för att öka nas kontaktmöjligheter. - Medie- och kommunikationsvetenskap,, har testat frukostar och speciella seminarier för att stärka nas id och beredskap för arbetsliv m.m. Audit menar att inst. gör för lite och bl.a. borde starta ett mentorprogram. - Strategic Human Resource Manager and Labour Relations ber na reflektera individuellt och anonymt om deras förväntningar och rädslor. Planerar att göra en liknande övning i november En plan med införandet av examensceremoni är att skapa ett alumnnätverk för bättre kontakt med arbetsmarknaden. - Socionomprogrammet har PFS (Professionellt förhållningssätt och självkännedom) där na kan reflektera över utbildningen och yrkesroll i relation till egna värderingar och förhållningssätt. - Arbetsvetenskap arbetar systematiskt med PDP-samtal (Personal Development Planning) för att stödja studenten i lärande och identifiera stödbehov. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Hälsopromotionsprogrammet Mottagning för nya International Master in Educational research Nej Nej Nej Nej Nej Nej Kostekonom Står inget Master i utb. vet. barn och ungdom Master i utbildningsledarskap Master medverkar Restaurangmanager Se kostekonom Se kostekonom Sports Coaching Kommentarer: - För International Master in Educational Research ordnas inga identitetsskapande moment. Auditrapporten menar på att mottagningsceremonier och liknande bör ordnas. - Auditrapporten för program i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom rekommenderar att mer medel tillsätts för studentmottagandet. - Ordnas inget gemensamt av fakulteten utan program och institutioner får själva ansvara för detta. - Alla program utom två har mottagning för nya, ca hälften har även examensceremonier. Identitetsskapande moment 55

11 Lärarutbildningsnämnden LärarprogrammetLP01 Mottagning för nya Praxisseminarier, Examensarbetesmässor Lärarprogrammen LP11 Förskollärareprogrammet Grundlärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet Ämneslärareprogrammet Speciallärarprogrammet Specialpedagogprogrammet Kommentarer: - Speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet har en gemensam sceremoni i samband med ventilering av examensarbeten med gemensam fika som programmet betalar. - Lärarprogrammet från 2001 delar ut en lärarnål vid examensceremoni. Tidigare har ceremonin ordnats av kåren med ekonomiskt stöd, men sedan starten av 2011 års lärarprogram har Lärarutbildningsnämnden ansvar för ceremonierna. 56 Blue 11 Rapport från tematisk granskning

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc).

Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Rekryteringsinsatser Lena Kolvik Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: Rekryteringsinsatser (breddad rekrytering, marknadsföring etc). Sammanfattning Satsningar för att rekrytera studenter

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas

Lägesrapport Arbetslivsanknytning initieringsfas Projektplan - Arbetslivsanknytning Upprättad av: Version: Kristina Rådberg, UK-samverkan 1.1 Dokumentansvarig: Datum Kristina Albertsson, Universitetsledningens kansli 2011-09-08 Lägesrapport Arbetslivsanknytning

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

Operahögskolan (del av Stockholms konstnärliga högskola) gm Anna Lindal, tf vicerektor:

Operahögskolan (del av Stockholms konstnärliga högskola) gm Anna Lindal, tf vicerektor: Ett urval av konstnärliga utbildningar svarar på Kulturnytts frågor om underrepresentation av studenter med utländsk bakgrund på det konstnärliga utbildningsområdet. Konstfack gm Maria Lantz, rektor: Vi

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort om Uppsala

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Stockholms universitet ett attraktivt universitet!

Stockholms universitet ett attraktivt universitet! Stockholms universitet ett attraktivt universitet! Hur behåller vi attraktionskraften? Dokumentation från Stockholms universitets Campuskonferens 10 april 2002 Nina Vettergren (red) PU-rapport nr. 2002:1

Läs mer

Rapport 2007:14 R. Utvärdering av grundutbildning inom ämnesområdet interaktiva medier/design vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2007:14 R. Utvärdering av grundutbildning inom ämnesområdet interaktiva medier/design vid svenska universitet och högskolor Rapport 2007:14 R Utvärdering av grundutbildning inom ämnesområdet interaktiva medier/design vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

Brukarrevisionsrapport

Brukarrevisionsrapport Brukarrevisionsrapport Exempel på Brukarrevisionsrapport avseende boendestödsverksamhet i en kommun i Uppsala län utförd av tre brukarrevisorer med stöd av Regionförbundet Uppsala län. Våren 2013 Förord

Läs mer

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning

Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning Utvecklingsmiljöer för IT-stödd distansutbildning - en fördjupad studie om kollegialt motstånd mot IT-stödd distansutbildning Pernilla Westerberg Gunilla Mårald Umeå Centre for Evaluation Research Juni

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram.

Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Förstudie. Fördjupning av Knep, Kulturella näringars utvecklingsprogram. Studie genomförd av David Karlsson, Lotta Lekvall och Sara Vogel-Rödin Nätverkstan 29 mars 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund...3

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012

Lunds universitet. Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 Lunds universitet Program, kurser & studentliv i Lund, malmö & helsingborg HT 2012 For information in English, please visit: www.lunduniversity.lu.se www.studera.nu/english Välkommen till Lunds universitet

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet

Annika Lundmark, utvärderingschef, Uppsala universitet Maivor Sjölund, projektledare, Uppsala universitet Vad kan åstadkommas genom centralt stöd till uppföljningar Uppsala universitet Ett bidrag till en antologi om svenska lärosätens arbete med uppföljning av studenter, Högskoleverkets rapportserie 2004:5

Läs mer