AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015"

Transkript

1 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015

2 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person som har en insats, alltså inte per hushåll. Hemtjänstavgift 1-8 insatstimmar per månad: 221 kr per timma. Från och med 9 insatstimmar per månad: 1780 kr per månad. Särskild hemtjänstavgift (omvårdnad) vid korttidsvistelse 60 kr per dygn, som mest 1780 kr per månad. Har du hemtjänstavgift i ordinärt boende är det den hemtjänstavgiften som gäller vid korttidsvistelse. Trygghetslarm 165 kr per månad i ordinärt boende. 2

3 Dagverksamhet Vistelse på Eternellens dagverksamhet betalas enligt hemtjänstavgift, som mest 1780 kr per månad. Avgift för måltider tillkommer. Hemsjukvård Avgiften för hemsjukvård är 330 kr per månad. Barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsbefriade. BEGRÄNSNING AV AVGIFTEN (MAXTAXA) Samtliga dessa så här långt redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 Socialtjänstlagen (för år 2015: 1780 kr per månad) eller den enskildes avgiftsutrymme enligt 8 kap. 4 9 Socialtjänstlagen. För beräkning av avgiftsutrymme, se sidan 7-9. Indexreglering Avgifterna justeras årligen och följer förändringar av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2015 är kr. ÖVRIGA AVGIFTER (EJ MAXTAXA) Boendekostnad I kommunens särskilda boenden betalar du hyra enligt fastställd nivå beroende på bostadens storlek med mera. Information om bostadshyrans storlek kan du få från de olika äldregårdarna. Vid korttidsvistelse tas även hänsyn till hyran i ditt ordinära boende. Du som flyttar från ordinärt boende till särskilt boende och har mindre än ett prisbasbelopp i realiserbar förmögenhet (2015: kr), kan ansöka om hjälp med dubbel hyra upp till tre månader. Eventuell utbetalning sker i efterskott. 3

4 Måltider I kommunens särskilda boenden erbjuds måltider. Priset för exempelvis helkostabonnemang är 3150 kr per månad. GRUNDER FÖR BERÄKNING AV AVGIFTERNA Grunder för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen återfinns i: Socialtjänstlagen 8 kap. 2-9 Hälso- och sjukvårdslagen 26 avgiftstaxa antagen av kommunfullmäktige tillämpningsföreskrifter fastställda av vård och äldreomsorgsnämnden BERÄKNING AV AVGIFTER OCH BETALNINGSFÖRMÅGA Du ska garanteras ett förbehållsbelopp av dina egna medel för att betala normala levnadsomkostnader. Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp samt boendekostnaden. Minimibeloppet är kopplat till prisbasbeloppet och uppgår för år 2015 till 5023 kr per månad för ensamstående och 4245 kr per månad vardera för makar. För personer under 65 år ökas förbehållsbeloppets miniminivå med 10%. Höjning eller sänkning av förbehållsbeloppet Enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kan ditt förbehållsbelopp höjas eller sänkas. Förbehållsbeloppet kan höjas om du har extra kostnader för exempelvis funktionshinder (som inte täcks av handikappersättning), specialkost, god man eller om du har matabonnemang i särskilt boende. 4

5 För dig som har matabonnemang fastställs förhöjt förbehållsbelopp utan ansökan. För att förbehållsbeloppet skall höjas måste extrakostnaderna vara stadigvarande och minst 200 kr per månad. Kostnaden får inte vara oskäligt hög. Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp görs på blanketten Begäran om inkomstuppgift eller i särskild ansökan. Specificera kostnaden och styrk med intyg, kvitto eller liknande. Förbehållsbeloppet kan sänkas om du bor på särskilt boende och inte behöver betala särskilt för TV, el eller förbrukningsartiklar. Avgiftsunderlag För beräkning av avgiftens storlek används aktuella uppgifter om bruttoinkomster (före skatt) som ska redovisas och styrkas på utskickad blankett. Kommunen räknar ut skatten. 5

6 Som inkomst räknas: arbetsinkomst inkomst av näringsverksamhet sjukpenning sjuk- och aktivitetsersättning allmän pension avtalsförsäkringar privata pensionsförsäkringar livränta utländsk pension bostadsbidrag och bostadstillägg överskott av kapital 31 december föregående år Överskott av kapital = inkomst av kapital minus underskott av kapital Inkomst av kapital = inkomsträntor, utdelningar och reavinster (alltså ej hela kapitalet) Uppgifterna kan du hitta i årsbesked från banken eller senare på året i din självdeklaration. Förmögenhet påverkar endast undantagsvis avgiftsunderlaget, se under rubriken Sänkning av avgifter i vissa fall, sidan 9. Avkastning av förmögenhet räknas däremot som inkomst. 6

7 Handikappersättning är inte inkomst, då den utgör ersättning för merkostnader till följd av handikappet. Makars inkomst läggs samman och fördelas med hälften på vardera maken. Beräkning av avgift avgiftsutrymme Vid beräkning av avgiftens storlek fastställs först förbehållsbeloppet, det vill säga minimibeloppet och boendekostnaden. Du som bor i småhus och har en drifts- och värmekostnad som överstiger 384 kr per m 2 och år och vill att hänsyn tas till den faktiska kostnaden, ska skicka in papper som styrker kostnaden. Driftskostnad = sopor, vatten/avlopp, hushållsel och vägsamfällighet. Om avgiftsutrymmet blir negativt betalar du ingen hemtjänstavgift. Du betalar aldrig högre avgift för hemtjänstinsatser än beloppet för högkostnadsskyddet (maxtaxan), år 2015: 1780 kr/ månad. Avgiftsändring Avgifterna kan ändras om: Inkomstförhållandena ändras Bostadstilläggets belopp ändras Familjeförhållandena ändras Förbehållsbeloppet behöver ändras Insatserna ändras Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften. Förbehållsbeloppet jämförs sedan med den sammanlagda inkomsten. Mellanskillnaden utgör det så kallade avgiftsutrymmet, som bestämmer hur stor hemtjänstavgift du kan betala. 7

8 Avgiftsberäkning. Avgifternas storlek beräknas per månad enligt följande uppställning: INKOMSTSLAG Pension: BELOPP (NETTO EFTER SKATT) FÖRBEHÅLLSBELOPP Minimibelopp: Inkomst av tjänst, näringsverksamhet: Inkomst av kapital: Boendekostnad: Övriga inkomster: Individuellt tillägg: Bostadsbidrag/ bostadstillägg: Summa inkomster: Individuellt avdrag: Summa förbehållsbelopp: Avgiftsutrymme = summa inkomster summa förbehållsbelopp AVGIFTSUTRYMME: 8

9 Avgifterna räknas om i början av året och gäller retroaktivt från januari månad. Räkningarna från och med januari månad är därför preliminära och justeras så snart omräkningen gjorts. Vid avgiftsberäkning förutsätts att du ansökt hos Pensionsmyndigheten om det bostadstillägg som du är berättigad till. Sänkning av avgifter i vissa fall Om du vid avgiftsberäkningen får ett negativt avgiftsutrymme kan en sänkning göras av din måltidsavgift/ bostadshyra i det särskilda boendet/korttidsvistelsen. En förutsättning för detta är att du inte har en realiserbar nettoförmögenhet som överstiger 1,5 prisbasbelopp (2015: kr). Du som har ett negativt avgiftsutrymme måste söka bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan för att kunna få avgiftssänkningen. Har du sökt bostadstillägg och fått avslag, måste förvaltningen få in en kopia på avslaget. 9

10 Inkomstförfrågan I början av varje år inhämtas uppgifter om dina aktuella inkomster och boendekostnad. En blankett Begäran om inkomstuppgift skickas till dig eller din räkningsmottagare. På den ska dina aktuella uppgifter redovisas och styrkas. Uppgift om inkomster som utbetalas av Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan hämtas in i förväg och finns förtryckta på blanketten. Kontrollera dessa belopp och glöm inte att komplettera med dina övriga inkomster. I en särskild kolumn på blanketten finns även förtryckt de inkomstuppgifter du eventuellt lämnat in tidigare. Betalning av avgifter Avgifter betalas månadsvis enligt utsänd faktura. Om någon annan än du som har insats från äldreomsorgen ska stå som räkningsmottagare behöver vi, förutom rätt adress, ha underskrift från både dig 10

11 och den som ska ta emot fakturorna. Om detta inte är möjligt behövs en fullmakt som visar att den nya räkningsmottagaren har rättighet att företräda dig. En betalningspåminnelse på 60 kr skickas 5-10 dagar efter fakturans förfallodatum. Är fakturan obetald 14 dagar efter förfallodatum skickas ett inkassokrav på 180 kr. Dröjsmålsränta tas ut med 8 % + referensränta tills fakturan betalats. Alingsås kommuns kravpolicy innebär att förfallna fakturor snabbt skickas vidare till kronofogden. För att undvika detta bör kontakt tas med förvaltningen i god tid för att hitta en lösning på problemet. Överklagan Beslut om avgiftens storlek, avgiftsändring, beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp kan överklagas hos Förvaltningsrätten som första besvärsinstans. Information om hur man överklagar medföljer varje överklagningsbart beslut. Bostadshyran kan prövas av hyresnämnd. Datorstöd Vård och äldreomsorgsförvaltningen använder datorstöd för administration av verksamheten. Med stöd av 26 Personuppgiftslagen har registrerad person rätt att få utdrag om sig ur personregistret. Information om registreringen av personuppgifter fås i samband med inkomstförfrågan/avgiftsbeslut. 11

12 Information Har du frågor är du välkommen att ringa oss på vård och äldreomsorgsförvaltningen, ring i första hand: Carita Strömqvist För enklare avgiftsfrågor, ring: Gunhild Fridlund Marie Jonsson Kontakt Alingsås kommun Vård & Äldreomsorg Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9, våning 2 Telefon: Fax: E-post: Webbplats: 12

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16

Riktlinjer för avgiftshandläggning. Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Riktlinjer för avgiftshandläggning Antagna av Vård- och omsorgsnämnden att tillämpas från 2015-06-16 Innehållsförteckning Riktlinjer för avgiftshandläggning... 1 Biståndsbeslut grunden för avgiftsbeslut...

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2014. Vård- och omsorgsförvaltningen. Allmänt Den här informationen vänder sig till dig som har hjälp och stöd från

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer