Gunnel Emenius DOLDA KONSTRUKTIONSFEL!!!!, MILJÖPROGRAM. Gunnel Emenius. Från byggnadsfel till ohälsa Riskbedömning Inomhusmiljö och hälsoeffekter:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunnel Emenius DOLDA KONSTRUKTIONSFEL!!!!, MILJÖPROGRAM. Gunnel Emenius. Från byggnadsfel till ohälsa Riskbedömning Inomhusmiljö och hälsoeffekter:"

Transkript

1 Inomhusmiljö förr Friska tankar om sjuka hus EXPONERING Ett fåtal, välkända, byggnadsmaterial Enkla huskonstruktioner, beprövad teknik Stockholms Stadsmuseum Bostadsbrist och trångboddhet Stor fattigdom Erbarmliga hygieniska och sanitära förhållanden för en stor del av befolkningen TYDLIGA EXPONERINGSFAKTORER UTFALL Infektionssjukdomar Miljöhygieniker, Med dr miljömedicin Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, SLL Miljömedicinska enheten TBC, annan luftvägssjukdom Nedsatt immunförsvar Mag-tarm infektioner m.m. Ohyra, skadedjur Foto: Arbetarrörelsens arkiv TYDLIGA SYMTOM/ SJUKDOMAR Foto: G Emenius 2 och nu därefter EXPONERING Hög hygienisk och sanitär standard, men ny oprövad teknik, oprövade material Komplicerade, fuktkänsliga, konstruktioner > Kemiska ämnen och produkter - de flesta med okända miljö/hälsoeffekter FUNKTIONALISM MILJONPROGRAM DOLDA KONSTRUKTIONSFEL!!!!, MILJÖPROGRAM uteluftventilerad krypgrund flytspackelhus isolering, uppreglade golv PLUSHUS Teckning: SP Mer KEMI och allt mer AVANCERADE och FUKTKÄNSLIGA konstruktioner 3 OTYDLIGA EXPONERINGSFAKTORER UTFALL I huvudsak diffusa besvär [BRI, cancer, legionella.] Astmabesvär, ögonirritation, näsbesvär, hudbesvär, trötthet, huvudvärk, infektionskänslighet. (effekter av buller och radon m..) (framtida effekter/ sjukdomar?) OTYDLIGA SYMTOM/ SJUKDOMAR 4 Från byggnadsfel till ohälsa Riskbedömning Inomhusmiljö och hälsoeffekter: då, enkelt nu, svårt! Mikrobiella och Kemiska processer OPTIMALT En exponering, ett tydligt hälsoutfall Konstruktion Material Drift och underhåll Skötsel Möbler, verksamhet mm Foto: Hanna Emenius Emissioner Individuell känslighet INOMHUSMILJÖ: Svårbedömd Mångfasetterad exponering, en mångfald mer eller mindre diffusa symtom och/eller besvär - Sjukdomar? Latenstider?? Hur långa? Förorenad luft utifrån: Andra miljöfaktorer - Via tilluften - Via otätheter i byggnaden (tryckförhållanden) Vad ska vi mäta, när ska vi mäta och hur ska vi mäta??? Kombinationseffekter (Cocktaileffekter) Tiden Luftväxling spädning/anrikning? 5 Koncentration i luften Exponering Skiss: Anders Lundin, CAMM, Sthlm (lmodifierad) 1

2 Potentiella riskfaktorer FUKT- OCH MÖGEL Fuktskador, hög luftfuktighet Global konsensus, WHO-dokument 2009 VENTILATION VIKTIGT, men mer än flöden/luftomsättning kan påverka Flöden, tryckförhållanden, filterkvalitet, rengöring, värmeväxlare, etc. PARTIKLAR Sannolik påverkan, men kunskapen om partiklar i inomhusmiljön är bristfällig KEMISKA EMISSIONER Högst sannolik påverkan, WHO-dokument 2011 Svårt identifiera enskilda agens Betydelsen av cocktaileffekten (2012) Potentiellt hormonstörande ämnen, m.m. (2013) 8 MHR 2005 VIKTIGT: Barn är inte små vuxna ; Foster och barn är känsligare! MHR 2005 (ny rapport våren 2013) Hög grad av tillväxt och utveckling under fosterstadiet och efter födelsen Avgiftningssystemen utvecklas Omogen metabolism (absorption, distribution, transformation, elimination) Omogna enzymsystem Särskilt känsliga organ-och metabolismsystem Luftvägarna utvecklas Barn andas in mer luft per kilo kroppsvikt Vissa sjukdomar mer vanliga hos barn Långsiktig påverkan?? 9 Barn; vilka hälsoeffekter? MHR 2005 Hjärnans tidiga utveckling - Inlärning, IQ, motorik, beteende Hormonstörning - Fertilitet, missbildningar, cancer Njurskador Benskörhet Cancer Omedelbara symtom; kort latenstid: (Astma, rinit, hudbesvär, m.m.) Långsammare process; lång latenstid (Cancer, reproduktionsstörningar, m.m.) (CG Bornehag) 10, 11 Vanligast (studerade) hälsoutfallen (inomhusmiljö) Orsaker till hälsorisker (inomhusmiljö) Barn: nedre luftvägssymtom som långdragen hosta och upprepade episoder med pipande/väsande andning (astmasymtom) FUKTRELATERADE PROBLEM: Fuktskador och/eller mögelskador astmasymtom, sjuka-hus-symtom Miljöhälsorapporter, 2005 (barn) 2009 (vuxna), SoS, SLL/KI ; NY 2013 (barn) WHO 2009; Guidelines for indoor air quality; Dampness and Mould Vuxna:Astma, luftvägsbesvär, ögon-, hud- besvär, samt mer diffusa symtom som trötthet, koncentrations- svårigheter, infektionskänslighet m.m. (review-artiklar) Quansah et al 2012, PLoSOne 2012;7(11):e47526: Fukt och mögel - initierar astma! Mendell et al, EHP 2011: Fukt och mögel Mätbara mikrobiella indikatorer Fisk et al, Indoor Air 2010; astma, bronkit, ÖLI infektioner, Fisk et al, Indoor Air 2007; vuxna % riskökning Mendell et al EPA, NIOSH 2003, (arbetsmiljö) Bornehag et al Indoor Air, 2001, 2004, barn >50 % riskökning *************** Ernstgård et al 2012, No effects of exposure to vapoursof 3-methyl-1-butanol in humans Norbäck et al, 2011, Thorax. 2011, Vuxna, lungfunktion Norbäck et al, 2012, arbetsplatser. SBS. inflammationsmarkörer, m.m

3 Fisk et al. IA 2007;17: Meta-analyses of the associations of respiratory health effectswith dampness and mold in homes Svensk riskskattning (fuktrelaterade problem) Barn upp till 4 år (NY rapport MHR 2013; april/maj) småbarnsastma 11 procent (MHR 2005) 19 % rapporterar fukt/mögelskada (MHR 2005) fukt ger 50 % riskökning för astma (BAMSE, m.fl.) I Sverige: mer än fall årligen Vuxna år vuxenastma (18-60 år) 7,5 procent (MHR 2009) 18 % rapporterar fukt/mögelskada (MHR 2009) fukt ger 30 % riskökning för astma (Fisk et al,2007 m.fl.) I Sverige: tusentals (~25 000) fall årligen Andra svenska studier BETSI (ByggnadersEnergianvändning, Tekniska Status och Innemiljö) Mögellukt, hög fuktnivå eller mögelskada som kan ha betydelse för inomhusmiljön i 38 % ± 8 % Beräknad kostnad för fuktskador till 72 ±24 miljarder kronor. STIL 2 (STatistikI Lokaler2; Energimyndighetens inventeringav energianvändningen) inget samband mellan energieffektivisering och dålig innemiljö i svenska skolor och förskolor. En skola med låg energianvändning kan ha en bra innemiljö, medan en skola med hög energianvändning kan ha en sämre innemiljö Norbäck et al. Thorax May;66(5): Lung function decline in relation to mould and dampness in the home: the longitudinal European Community Respiratory Health Survey ECRHS II. Multi-centerstudie, 23 länder; 5123 män och 5810 kvinnor Ingen försämrad lungfunktion hos män med fuktskador i bostaden En tydlig försämring av lungfunktionen kunde ses hos kvinnor (FEV 1 ), jämfört med oexponerade kvinnor (hem utan fukt och mögel) En trend till ökad nedgång i lungfunktion, med ökande andel noterade FUKT-tecken (badrum, sovrum, vardagsrum) hos kvinnor (p=0,03) Inget samband mellan antal rum med mögelväxt och försämrad lungfunktion In conclusion, water leakage, damp spots and indoor mould are common in participating centres of the ECRHS, and there is evidence that increased dampness such as water leakage and damp spots is related to additional adult lung function decline in women. This indicates a need to reduce building dampness in dwellings Quansah et al. PLoS One 2012;7(11):e Residential dampness and molds and the risk of developing asthma: a systematic review and meta-analysis Quansah et al. PLoS One 2012;7(11):e Residential dampness and molds and the risk of developing asthma: a systematic review and meta-analysis A. Riskskattning någon exponering för fukt/mögel och astmadebut (n = 16), OR 1.50 ( ) B. Riskskattning för vattenskada och astmadebut (n = 8), OR 1.12 ( ) C. Riskskattning fukt och astmadebut (n = 9), OR 1.32 ( ) D. Riskskattning synligt mögel och astmadebut (n = 12), OR 1.29 ( ) E. Riskskattning för mögellukt och astmadebut (n = 8), OR 1.73 ( ) Debut av astma

4 Slutsatser Quansah et al. WHO och inomhusmiljö Studien indikerar att fukt och mögel, och speciellt mögellukt, i hemmet är faktorer som kan initierautveckling av astma, vilket tyder på att mögel-relaterade agens kan vara orsak till astmautveckling (causingagents), Alternativa förklaringar kan vara att fukt-och mögelskador också kan vara relaterade till andra inomhusmiljöfaktorer som kvalster och kemiska emissioner från fuktskadade konstruktioner och material Det är motiverat att förebyggande och avhjälpande fukt-och mögelskador, och att sådana åtgärder sannolikt kommer att minska risken. SoS, MB WHO2009; samma ståndpunkt Globally, about1.5 million deathseachyear, mostlyamongwomenand childrenin developingcountries, areassociatedwiththe indoorcombustionofsolid fuels. In the EuropeanUnion (EU) alone, combustion, chemicalsfrom buildingmaterials and dampnesscause an annualloss ofover 2 million yearsofhealthylifedueto prematuredeathor tochronicdiseases, suchas asthmaand cardiovasculardiseases. In manyeu countries, 20 30% ofhouseholdshaveproblems withdampness. Strong evidence indicates that this is a risk to health. In damp conditions, hundreds ofspecies ofbacteriaand fungigrowindoorsand emitspores, cell fragments and chemicalsintothe air. Exposure to these contaminantsis associated with the incidence or worsening ofrespiratorysymptoms, allergies, asthmaand immunologicalreactions. Children areparticularlysusceptible. According to recent evidence, 13 % of childhood asthma in developed countries in the WHO EuropeanRegion couldbe attributabletodamp housing (WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould) (WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould)

5 Mycotoxins Mycotoxins, or or fungal fungal toxins toxins produced by by fungi, fungi, some some of of which which are are toxic toxic to animals and and human human beings. beings. Mycotoxins are are known known to to interfere with with RNA RNA synthesis and and may may cause cause DNA DNA damage. The mycotoxins that have perhaps received most attention are the trichothecenes, produced by Stachybotrys chartarum. Bloom et al. (2007) showed that several mycotoxins produced by S. chartarum and Aspergillus versicolor (i.e. macrocyclic trichothecenes, trichodermin, sterigmatocystin and satratoxin G) could be present in most samples of materials and settled dust from buildings with current or past damage from damp or water. It is still not clear, however, whether the levels of airborne mycotoxins in damp buildings are sufficiently high to cause adverse health effects Orsaker till hälsorisker (inomhusmiljö) BRISTFÄLLIG VENTILATION: Otillräcklig/ felbalanserad ventilation ( undertryck/övertryck) Hög luftfuktighet kondens, kvalster, m.m. Smedje et al 2001, 2005 (skolmiljö) Shendell et al, Indoor Air, 2004, C0 2, (skolmiljö) Seppänen and Fisk, Indoor Air MER OKLART vad gäller bostäder Hälsomässigt Hållbara Hus, 3H-projektet, Luftomsättning i bostäder inom enskilda hus (www.folkhalsoguiden.se/3h) friska 0hus risk hus 1 spec_flow_dw WHO, IAQ guidelines 2009: ventilation och hälsa Ventilation can be provided by various natural and mechanical methods. These usually improve health but may also have adverse effects (ref)... if not properly designed, installed, maintained and operated (ref)... as ventilation can then allow the entry of harmful substances that degrade the indoor environment Ventilation also affects air and moisture flow through the building envelope and may therefore lead to moisture problems that degrade the structure Graphs by hus _cat besnr WHO, Chapter 3. Moisture control and ventilation Luftkvalitet och astmasymtom. Dampness has therefore been suggested to be a strong, consistent indicator of risk of asthma and respiratory symptoms (e.g. cough and wheeze). dampness is an indicator of poor ventilation, which may result in increased levels of a wide range of other potentially harmful indoor pollutants The presence of many biological agents in the indoor environment is due to dampness and inadequate ventilation. Management of moisture requires proper control of temperatures and ventilation to avoid excess humidity, condensation on surfaces and excess moisture in materials

6 Potentiella orsaker till hälsorisker (inomhusmiljö) KEMI, ödmjukhet inför risker, svårigheter och kunskapsbrist PARTIKLAR I INOMHUSLUFTEN: Utifrån och alstrade/bildade inomhus Socialstyrelsen, Partiklar i inomhusmiljön, 2006 KEMISKA ÄMNEN: (review-artiklar) Materialemissioner, hushållskemikalier, m.m. Weschler CJ 2011 (Commemoration 20 years of indoor chemistry) Gareth et al J AppToxicology2008 Nielsen et al, Indoor Air 2007 Mendell M, Indoor Air 2007 Socialstyrelsen, Kemiska ämnen i inomhusmiljön, 2006 Inte bara luftvägssjukdomar Cancer? Potentiellt reproduktionsstörande? Barnens mentala utveckling? Larsson et al, 2009 (Associations between indoor environmental factors and parental-reported autistic spectrum disorders in children 6-8 years of age) Inte bara byggsektorn, även vårt eget ansvar!! Inredning, textilier, kläder Hygienprodukter och hushållskemikalier Elektronik SYNERGISTISKA EFFEKTER, mellan kemiska ämnen i låga koncentrationer? Barnens exponering WHO, 2010, Selected pollutants Indoor climate According to Rudel et al, 2003, indoor air has been identified as one of the most significant sources of exposure to chemical substances. Indoor air appears to contain significantly higher concentrations of chemical substances than outdoor air. For young children the most important exposure pathway appears to be house dust. In summary, it can be concluded that there is not only a need to reduce exposure to antiandrogenic and oestrogen-like substances from foods and the indoor climate, but also from products in the studied product groups. Based on the assumptions made in this report, these contribute to both the indoor climate and to the direct exposure. This volume contains an evaluation of the health effects of specific chemicals. However, exposure to combinations of air pollutants is inevitable. Data dealing with the effects of co-exposure to air pollutants are very limited and, in most cases, it is not possible to recommend guidelines for such combinations. the combinations of exposure to tobacco smoke and radon and asbestos fibres provide examples of synergistic effect State of the Art Report on Mixture Toxicity Final Report, Executive Summary: Study Contract Number /2007/485103/ETU/D.1 (Commissioned by the European Commission) Det råder enighet bland forskare, som ägnar sig åt studier av kombinationseffekter vid exponering för flera kemikalier, om att de gängse tillvägagångssättet för riskbedömning av kemikalier, där kemikalie för kemikalier undersöks, kan vara alltför förenklat. Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH; State of the Art, Gaps and Options for Improvement. Kemikalieinspektionen Metoden medför risk för underskattning av kemikaliers påverkan på människors hälsa och på miljön. (GE, fritt översatt) 38 4 mars 2013, Inst. för folkhälsovetenskap, Yrkes- och miljömedicin 39 6

7 HBCD BDE209 BDE206 BDE207 BDE208 BDE197 BDE183 BDE153 BDE99 BDE47 BDE28 3:1 3:2 3:3 3:4 4:1 4:2 4:3 4:4 6:1 6:2 6:3 6:4 11:111:211:311:4 12:112:212:312:4 a HBCD BDE209 BDE206 BDE207 BDE208 BDE197 BDE183 BDE153 BDE99 BDE47 BDE28 2:12:22:32:4 5:15:25:35:4 7:17:27:37:4 8:18:28:38:4 9:19:29:39:4 10: 10:210:310: Considering the cumulative risk of mixtures of chemicals A challenge for policy makers Sarigiannis and Hansen Environmental Health 2012, 11(Suppl 1):S18 Hälsomässigt Hållbara Hus, 3H-projektet, Bromerade flamskyddsmedel, 4 lägenheter/ hus (www.stockholm.se/nyagifter) bra hus riskhus N SPentaBDE 14 (<8-300) 20 (9-5700) SOctaBDE 1 (<0.2-27) 0.7 (<0.2-81) BDE (<6-1500) 18 (<6-490) SDecaBDE 23 (<8-2000) 19 (<8-710) SPBDE 62 (< ) 61 (< ) HBCD 0 (<1-150) 0 (<1-290) b pg/m3 pg/m3 3H projektet friska hus 3H projektet riskhus 41 Phtalates Miljömedicinsk utredning (ex. Stockholm) MILJÖBEDÖMNING Bedömningen baseras primärt på redan utförda miljöutredningar (t.ex. skadeutredningar), inkluderande ev. handlingar från kommunen Besök i patientens hemmiljö - innefattar HELA miljön, dvs. Byggnaden + egenpåverkad miljö som husdjur, växter, rökning, inredning, städning, hygienartiklar, tvätt-och andra rengöringsmedel, (hälsokost!) etc. Enkel fukt/ventilationskontroll Hembesöket genomförs gärna i samarbete med kommunal Miljöinspektör (som till skillnad från SLL har en myndighetsfunktion) Miljömedicinsk bedömning, till grund för läkarens epikris, vilken delges patienten samt sänds till inremmitterande läkare Att testa känsliga individer för exponering i inomhusmiljön 1. KEMISK ANALYSER? 2. MEDICINSKA TEST? SWESIAQ-modellen Svar! Det finns inga bra/säkra tester och analyser! livet skulle onekligen vara enklare för många om det fanns det 44 7

8 Figur 2: Generell arbetsgång enligt SWESIAQ-modellen Hur branschen har påverkat inomhusmiljön F ö r d j u p a d e Beställare/ kontaktgrupp Inventering Tänkbara luftföroreningskällor Besvär mm. Åtgärdsförslag Kontroll av åtgärder Uppföljning u t r e d n i n g a r Ev. inventeringsrapport Utredningsrapporter Slutrapport Felaktiga konstruktioner, några exempel: Platta på mark, med OVAN-liggande isolering Uteluftsventilerad krypgrund Platta låglutande tak; tak med invändig takavrinning Utfackningsväggar PCB-baserade fogar Enstegstätade fasader Invändig isolering, ffa källare Torftiga fuktberäkningar Form före Funktion.. arkitekturen Skiss: Anders Lundin, CAMM, Sthlm Hur branschen påverkar inomhusmiljön negativt Hur byggnaden KAN bidra till en BRA miljön FELAKTIGT GENOMFÖRANDE Bygger intet enlig planer; annan konstruktion/ andra material Slarvar vad gäller lufttäthet Slarvar vad gäller tätskikt, rörgenomföringar, m.m. Otålig vad gäller uttorkning av material (betong) Felplacerade luftintag BRISTFÄLLIG UTVÄRDERING av nya tekniska lösningar Svårhanterliga, svårförståeliga tekniska lösningar FORM OCH FUNKTION SOLIDA KONSTRUKTIONER Bygg inte fuktkänsliga konstruktioner Fuktsäkra, gör fuktberäkningar! Beprövade lösningar Lågemitterandematerial, använd KEMI, BASTA, Byggvarubedömningen, m.m. SERIÖST GENOMFÖRANDE; TÄNK FÖRE, kontrollera SLARV!!! SERIÖS UTVÄRDERING NOGGRANN DOKUMENTATION av konstruktionslösningar, material/kemiska komponenter och avvikelser från ritningar, m.m

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje Fukt och mikroorganismer som hälsorisk Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet

Läs mer

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö

Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö Barns fysiska miljö på förskolan i Malmö - Riskanalys och fokusförslag för effektivt hälsoskyddsarbete Lotta Hansson 2013 Miljö- och hälsoskyddsvetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet

Läs mer

God praxis för säker mögelsanering

God praxis för säker mögelsanering NR B 2234 JANUARI 2015 RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Medel

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA

FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA SWESIAQ Sammanfattning av föredrag Nordisk konferens FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA 12 13 februari 2003 i Stockholm Sammanfattning till konferensen FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA Hälsoeffekter av dålig innemiljö

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

Nr 31. FoU-rapport. Marie Hult, Tove Malmqvist. Miljövärdering av bebyggelse. Innemiljövärdering. EcoEffekt-metoden

Nr 31. FoU-rapport. Marie Hult, Tove Malmqvist. Miljövärdering av bebyggelse. Innemiljövärdering. EcoEffekt-metoden FoU-rapport Nr 31 Marie Hult, Tove Malmqvist Miljövärdering av bebyggelse Innemiljövärdering EcoEffekt-metoden xxx Miljövärdering av bebyggelse Innemiljövärdering EcoEffect-metoden Marie Hult Tove Malmqvist

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor

Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor Rapport Nr 4/11 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor Rapport från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Barns fysiska miljö 9.

Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö 9. Barns fysiska miljö Slutsatser Luftkvaliteten i Sverige är god, men i vissa stadsmiljöer förekommer det fortfarande halter av luftföroreningar som kan skada barns hälsa och utveckling.

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer Förord Olika intressenter, bl a företag inom matt- och städbranschen, skyddsombud på arbetsplatser och

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 RAPPORT 6608 MARS 2014 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014 Beställningar Ordertel:

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! 1 Miljömedicinskt Forskningscentrum Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Rapport 1/11 2 Inledning Tidigt i människans utveckling uppkom ett behov av att skydda sig mot den yttre miljön, regn, vind och snö.

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS

FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS AVISEN FEBRUARI 2013 - VOLYM 2:1 - TEMA: SJUKA HUS Sjuka hus - hur påverkas vår hälsa? Skrivet av: Ulf Flodin Överläkare Docent AMM Allt fler patienter söker vår klinik på grund av symtom som de uppfattar

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

God innemiljö i förskolan

God innemiljö i förskolan God innemiljö i förskolan Göteborgs Stads Lokalförvaltning Christofer Starnefalk Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler

Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler Caroline Haglund Stignor, Markus Lindahl, Markus Alsbjer, Roger Nordman, Lennart Rolfsman, Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIVARE VENTILATION I BUTIKER ÅTERLUFT Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens Beställargrupp

Läs mer

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa

Välfärd, jämlikhet och folkhälsa Vad menas med jämlikhet i och bestämningsfaktorer för hälsa? Är folkhälsoarbetet framgångsrikt? Minskar ojämlikheten i hälsa genom att påverka bestämningsfaktorer inom olika politikområden? Hur ska det

Läs mer