Nova FoU. en väg till forskning och utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nova FoU. en väg till forskning och utveckling"

Transkript

1 Nova FoU en väg till forskning och utveckling Geologi Hydrogeologi Biologi Hydrogeokemi Miljöteknik Energiteknik Samhällsvetenskap Teknikutveckling Forskarutbildning Miljö och vattenfrågor 1

2 Bengt Karlsson, rektor på Nova Högskolecentrum i Oskarshamn. 2

3 Nova FoU öppnar dörrar År 2007 undertecknade Svensk Kärnbränslehantering AB och Oskarshamns kommun ett mycket speciellt samarbetsavtal. Det resulterade i Nova FoU en forskningsplattform som öppnar dörrarna till spännande forskningsmiljöer, en världsunik databas och 30 års samlad kunskap inom kärnavfallsområdet. SKB har länge haft avsikten att bredda användningen av den kunskap och erfarenhet som samlats in under de tre decennierna som företaget bedrivit forskning och teknikutveckling inom kärnavfallsområdet. Genom forskningsplattformen Nova FoU som finns inom ramen för Nova Högskolecentrum i Oskarshamn, blir detta möjligt. Plattformen ger tillgång till SKB:s forskningsanläggningar, data och kompetens i Oskarshamn, och öppnar möjligheterna att använda detta för forskning och teknikutveckling inom andra områden än kärnavfall. I dag drivs ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom Nova FoU. Vår styrka finns inom geosfärsforskning, men möjligheter finns också till forskning inom andra ämnen, till exempel miljöteknik, energi och samhällsvetenskap. Vi välkomnar projekt inom både grundforskning och tillämpad forskning, liksom produktutveckling. Samarbete finns med högskolor och universitet i Sverige och i andra länder. Nova FoU gör SKB:s anläggningar, kompetens och kunskap tillgängliga för olika projekt som inte har ett slutförvarsfokus. Övrig finansiering sker genom externa deltagare. Oskarshamns kommun har invånare som exempelvis bor i någon av orterna Kristdala, Figeholm, Fårbo, Mörtfors, Påskallavik, Bockara eller i huvudorten Oskarshamn. Oskarshamn är en industristad med flera framgångsrika företag. Det är en viktig hamnstad med bland annat färjetrafik till Gotland och omfattande godstrafik både nationellt och internationellt. I Oskarshamn finns bra boende med närhet till hav, sjöar och natur. Svensk Kärnbränslehantering AB SKB har i uppdrag att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken och ägs av kärnkraftsföretagen. I dag har SKB ett slutförvar för kortlivat avfall i Forsmark, Östhammars kommun, och ett mellanlager för använt kärnbränsle på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn. För att lösa slutförvaringen av det använda kärnbränslet på lång sikt vill SKB bygga ett kärnbränsleförvar cirka 500 meter ner i berggrunden i Forsmark. Nova Högskolecentrum i Oskarshamn bedriver utbildning, forskning och affärsutveckling och medverkar till en långsiktig hållbar utveckling i samverkan med universitet, näringsliv och offentliga aktörer. Uppdraget är att stödja tillväxten och öka konkurrenskraften i regionen. Nova är en akademisk plattform med samma tre huvuduppgifter som akademien, det vill säga utbildning, forskning och tillämpning. 3

4 SKB i forskningens framkant Navet i forskningen inom Nova FoU finns i SKB:s anläggningar. Under tre decennier har företaget bedrivit forskning och teknikutveckling för att hitta en metod och en plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. För detta har tre laboratorier byggts upp och platsundersökningar i två kommuner genomförts. Tack vare det ligger nu Sverige i framkant inom kärnavfallsområdet, internationellt sett. Äspölaboratoriet Tre mil norr om Oskarshamn ligger Äspölaboratoriet. Här sker en stor del av forskningen kring den framtida slutförvaringen av använt kärnbränsle. Forskningen genomförs i en 3,5 kilometer lång underjordisk tunnel som når 460 meter ner i berggrunden. Här testas olika tekniska lösningar i full skala och i verklig miljö. Syftet är att ta reda på hur slutförvarets barriärer (koppar, bentonitlera och berg) hindrar radioaktiva ämnen från att ta sig upp till markytan. Här utvecklas och provas till exempel undersökningsteknik av berget, slutförvarets utformning, hur det ska byggas och hur kapslarna med bränsle ska deponeras. Modeller som beskriver funktionen hos berget och de två tekniska barriärerna (kapseln och bentonitleran) utvecklas och provas genom experiment. SKB samarbetar med systerorganisationer, forskningsinstitut och universitet i flera länder, bland annat Finland, Frankrike, Japan, Kanada, Schweiz, Spanien, Tjeckien och Tyskland. I särskilda forum (Äspö Task Force) samarbetar internationella specialister och modelleringsgrupper i olika frågor, exempelvis grundvattenflöde och radionuklidtransport i berget. Kapsellaboratoriet Innan det använda kärnbränslet deponeras i Kärnbränsleförvaret ska det placeras i kopparkapslar. SKB:s kapsellaboratorium i Oskarshamn är centrum för utvecklingen av inkapslingstekniken. Där har metoder för tillverkning, förslutning och kontroll av kopparkapslarna tagits fram. Den utrustning som främst används i laboratoriet är friktionsomrörningssvets (friction stir welding), ultraljud och röntgen. Här finns ett ingående samarbete med Posiva, som är SKB:s motsvarighet i Finland. Bentonitlaboratoriet I kärnbränsleförvaret ska det använda Kärnbränslet placeras i kopparkapslar som bäddas in i en buffert bentonitlera. Leran ska även användas för att återfylla slutförvarets tunnelsystem. I Bentonitlaboratoriet undersöks bland annat hur bentonitlera fungerar vid olika vattenflöden. Olika installationsmetoder testas med olika förutsättningar och i stor skala. Här utvecklas och provas också unika maskiner och robotar. 4

5 Exempel på mätdata i SKB:s databas från Äspölaboratoriet. Strecken visar borrhål och de färglagda skivorna anger utförda kemimätningar längs med bergtunneln i Äspölaboratoriet. Platsundersökning Oskarshamn I arbetet med att hitta en lämplig plats att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på har SKB genomfört två platsundersökningar, en i Oskarshamn och en i Forsmark. De två platserna har kartlagts i detalj från markytan ner till tusen meters djup. Geologi, hydrogeologi, hydrogeokemi, ekologi och samhällseffekter är en del av allt som studerats. En viktig uppgift har varit att undersöka bergets vattenförande egenskaper och grundvattnets kemiska sammansättning. Mätdata från platsundersökningarna finns tillgängliga i SKB:s databas. Undersökningsresultaten har också sammanställts till platsmodeller som beskriver hur platserna ser ut och hur de förändras med tiden. SKB:s databas Alla SKB:s experiment, tester och kartläggningar ovan och under mark har resulterat i en stor mängd data, inte mindre än 415 miljoner datarader. Dessa finns samlade i SKB:s databas Sicada. Här hittar man bland annat mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen. 5

6 Projekt inom Nova FoU Möjligheterna att driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom Nova FoU är många. Här ges ett smakprov på verksamheten så här långt. Vattenprovtagning i Äspölaboratoriet. Linda Alakangas är doktorand och ingår i forskargruppen inom miljögeokemi. 6

7 Forskargrupp inom miljögeokemi I samarbete med Linnéuniversitetet har en forskargrupp med inriktning på miljövetenskap etablerats vid Äspölaboratoriet. Forskningen handlar om kemiska ämnen i berggrund, jordlager, vatten och biosfär. (Läs mer på sidorna 8 9.) Projektledare: Professor Mats Åström Finansiering: Linnéuniversitetet, SKB och KK-stiftelsen Mikrobiell forskning I samarbete med Göteborgs universitet bedrivs forskning kring geogasdriven biosfär. Projektledare: Professor Karsten Pedersen Finansiering: Vetenskapsrådet Göttingens universitet studerar utfällningar, biogeokemi och mikrobiell mångfald i Äspötunneln. Projektledare: Professor Joachim Reitner Finansiering: Tyska vetenskapsrådet Kustnära modellering Här studeras hydrologiska transportvägar och kustdynamik med integrerad transport och omvandlingsprocesser från land till hav. Forskningen är ett samarbete mellan KTH och SKB. Projektledare: Professor Vladimir Cvetkovic Finansiering: KTH och SKB 3D-lokaliseringssystem Projektet som är ett samarbete med NeoSys Presidio AB går ut på att utveckla och anpassa RFIDtekniken (Radio Frequency IDentification) i tunnelmiljö samt att skapa en lösning som är oberoende av hårdvara och möjlig att integrera med andra driftsystem. Projektledare: Angelos Achiniotos Finansiering: SKB, Tagmaster AB och NeoSys Presidio AB Integrerat brandskydd I samarbete med NeoSys Presidio AB utvecklas RFID-tekniken för att ta fram ett brandlarm och säkerhetssystem för slutförvaret. Projektledare: Angelos Achiniotos Finansiering: SKB, Siemens AB, Niscayah AB och NeoSys Presidio AB Energieffektivisering Projektet, vars huvudaktör är Oskarshamns kommun, går ut på forskning och teknikutveckling för att ta tillvara låggradig spillvärme från industrin. Projektledare: Bertil Eifrem Finansiering: Oskarshamns kommun, OKG samt Regionförbundet Kalmar län Nova FoU kan spela en viktig roll i samhället Vladimir Cvetkovic är professor på KTH och projektledare för ett av forskningsprojekten inom Nova FoU. Vad handlar ditt projekt om? Vi vill förbättra förståelsen om hydrologiska transportvägar mellan land och hav. Transporten är dynamisk och varierar under året vilket komplicerar det hela. SKB har mycket data från platsundersökningen i Forsmark och dessa vill vi använda för att utveckla den hydrologiska modelleringen. På så sätt hoppas vi kunna dra mer långtgående slutsatser utifrån den datamängd som finns tillgänglig. Hur fick du kontakt med Nova Fou? Jag har haft kontakt med SKB under lång tid särskilt genom experimentell verksamhet på Äspölaboratoriet. Genom dessa kontakter fick jag reda på att en del av mina projektidéer kunde passa in i Nova FoU. Dessutom finns särskilda kontakter mellan KTH och Nova FoU vilket också bidragit till och underlättat samarbetet. Hur ser du på Nova FoU och dess roll i forskningsvärlden? Jag är entusiastisk över den här mycket unika forskningsplattformen. Vi behöver förbättra kopplingen mellan å ena sidan forskningen och å andra sidan samhället och näringslivet och där kan Nova FoU spela en unik och viktig roll. 7

8 För min forskargrupp är Nova FoU en bra kanal till SKB:s anläggningar Inom ämnet miljövetenskap finns ännu stora vetenskapliga frågor. Några av dessa vill professor Mats Åström och hans forskargrupp vid Linnéuniversitetet besvara genom sin forskning inom miljögeokemi. Grunden till Mats Åströms forskargrupp lades redan 2002 i och med att Äspö forskarskola startade. Forskarskolan som hade en inriktning på miljövetenskap i bred bemärkelse upptogs 2008 i Nova FoU:s verksamhet. I dag drivs forskargruppen som ett projekt vid Linnéuniversitetet med Äspölaboratoriet som experimentell bas. För att generellt beskriva vad gruppen arbetar med kan man säga att de studerar hur olika kemiska ämnen beter sig i berg, vatten, jordlager och biosfär. Målsättningen är att öka förståelsen för hur olika grundämnen frigörs, omfördelas och transporteras i vår miljö. Vi tittar på olika kemiska processer i vatten på alla nivåer, säger Mats Åström som förutom handledning och undervisning själv ägnar en del av sin tid åt forskning. Forskning på tre platser Forskargruppen är etablerad på tre platser i Sverige. Det praktiska arbetet som experiment och fältarbete genomförs i Äspölaboratoriet eller i det närliggande Laxemarområdet där SKB genomfört en platsundersökning. Statistiska analyser görs på Linnéuniversitetet i Kalmar medan mer avancerade analyser görs på Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet. För oss är samarbetet med Nova FoU otroligt bra. Det är en direkt kanal till SKB och gör det möjligt för oss att nyttja både SKB:s anläggningar och databas för vår forskning, förklarar Mats Åström. Medveten rekrytering Under har flera nya doktorander och forskare anställts, samtidigt som fem doktorander har disputerat. Rekryteringen har skett mycket medvetet för att fokusera forskningen mot geokemi och bättre dra nytta av Äspölaboratoriet som experimentell miljö. Nu kan vi få en bättre samverkan mellan oss inom gruppen och kan därmed ytterligare öka kvaliteten och fokuseringen i forskningen. Hur ser framtiden ut? Vårt mål för de kommande fyra, fem åren är att förvalta den verksamhet vi har byggt upp. Vi har en kritisk massa inom gruppen men det finns plats för fler och vi söker regelbundet nya medarbetare, säger Mats Åström. 8

9 Forskargruppen i miljögeokemi vid Linnéuniversitetet: Changxun Yu, Linda Alakangas, Frédéric Mathurin, Marcus Laaksoharju (handledare), Tobias Berger, Henrik Drake, Mats Åström (professor). Sittande: Birgitta Kalinowski(handledare), Olga Maskenskaya. Din forskargrupp är kopplad och delvis finansierad av SKB, hur fri är då forskningen? Vi har 100 procent frihet i forskningen. Å andra sidan är många av frågeställningarna inom vetenskapen också stora frågor för SKB så visst är vårt arbete på olika sätt till nytta också för SKB och kärnavfallsfrågan i största allmänhet. Exempel på gruppens forskningsområden:»» Modellering av vattenkemi i Äspöberget»» Sprickmineraler i berget»» Spolvattnets påverkan på grundvattenkemin vid borrning i berget»» Kemi i ytliga grundvattensystem i platsundersökningsområdet»» Dynamiken hos lantanoider och övriga spårelement i djupa system»» Utveckling av teknik för insamling av reducerade grundvatten 9

10 Nova FoU siktar högt Nova FoU har ställt in siktet: Vi ska bli ett forskningscenter på den internationella arenan. Det ska vi göra genom att bredda projekten, öka samarbetet nationellt och internationellt samt fortsätta satsningarna på spin-off-effekter i samhället. Möjligheterna inom Nova FoU är många, bland annat skulle verksamheten runt hamnsaneringen i Oskarshamn kunna bli föremål för ett projekt. 10

11 Verksamheten utvecklas Ambitionen var att skapa en forskningsplattform där flera universitet, högskolor och företag, både från Sverige och andra länder, skulle delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Där är vi i dag. Därför siktar vi nu högre. Visionen i ett tioårsperspektiv är att utveckla plattformen till ett forsknings- och utvecklingscenter i världsklass. Vi har alla möjligheter att lyckas, tack vare den breda och unika kompetensen som SKB:s verksamhet ger oss. Oskarshamns kommun genom Nova Högskolecentrum och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har undertecknat ett intentionsavtal för samarbete kring såväl utbildning som forskning och utveckling. Avtalet i sig är ovanligt då en kommun och Nova FoU får tillgång till hela universitetets kompetens, vilket stärker möjligheterna för Nova som en utvecklingsmotor i regionen. Ett samarbets avtal planeras även med det nya Linnéuniversitetet. Vi satsar på att öka samverkan på det internationella planet. Möjligheter finns att bygga vidare på samarbetet med svenska och utländska universitet och företag eller driva gemensamma samarbetsprojekt med SKB:s dotterbolag SKB International AB, som är en aktiv part i det internationella kärnsäkerhetsarbetet. Vi har också tittat på möjligheterna att driva projekt genom EU. Möjliga framtidsprojekt Idéerna om framtida projekt är många. Till exempel finns möjligheter att starta ett magisterprogram för kärnkraft och slutförvaring, bilda en expertgrupp i anslutning till hamnsaneringen i Oskarshamn, utveckla ett mobilt fältlaboratorium eller initiera forskning kring lagring av koldioxid. SKB har under flera år drivit ett samhällsforskningsprogram där ämnen som opinion, attityder och demokrati behandlats, liksom kärnavfallsfrågan i rättsliga, etiska och filosofiska perspektiv. Detta kan vara utgångspunkten i framtida projekt inom Nova FoU. Nova FoU ger ringar på vattnet En viktig ingrediens i Nova FoU är att verksamheten ska ge ringar på vattnet, även utanför forskar världen. Projekten ska skapa långsiktiga spin-off-effekter som kan vara till nytta för samhälls- och näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt. Styrning och personal Det är Nova FoU:s styrgrupp som driver och utvecklar forskningsplattformen. Under 2010 bestod styrgruppen av följande: Mats Ohlsson, chef för Äspölaboratoriet, SKB, tillika styrgruppens ordförande, Peter Wikberg, forskningschef, SKB, Ann-Christine Vösu, kommundirektör, Oskarshamns kommun, Bengt Karlsson, rektor för Nova Högskolecentrum, Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH. Verksamhetsledare är Marcus Laaksoharju. Marcus Laaksoharju Läs mer På webben kan du läsa mer om vår verksamhet. På finns bland annat information om de pågående forskningsprojekten. SKB:s forskning finns beskriven på där du även kan läsa om SKB:s laboratorier och platsundersökningar. Kontakta oss Har du frågor kring Nova FoU:s verksamhet? Eller kanske ett projektförslag som du vill diskutera? Kontakta då verksamhetsledare Marcus Laaksoharju på telefonnummer eller via e-post 11

12 Prinfo Bergs Oskarshamn Nova Högskolecentrum/Nova FoU Varvsgatan 8 Box Oskarshamn l l 12

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen Nova FoU Status 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen 17 projekt är godkända och engagerar ca 60 projektmedlemmar, varav flertalet är forskare Totalvärdet för pågående projekt

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning Äspölaboratoriet En unik plats för experiment och forskning Berget i Äspölaboratoriet är ett tämligen vanligt granitiskt berg med både täta och vattenförande partier. Vi har djup kunskap om bergets egenskaper

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige

Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige Tillståndsprövning av slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige Kärnkraft vid Bottenviken? Konferens, Skellefteå, 21 maj 2016 Johan Anderberg? Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) uppdrag Säker strålmiljö

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Slutförvar. En undersökning om kunskap, information och förtroende. Strålsäkerhetsmyndigheten

Slutförvar. En undersökning om kunskap, information och förtroende. Strålsäkerhetsmyndigheten Slutförvar En undersökning om kunskap, information och förtroende Metod 3543 respondenter Minst 100 per län Minst 500 i Halland, Kalmar, Uppsala Fältperiod 4 december 2013 3 januari 2014 Övergripande resultat

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning IVA, torsdagen den 2 april 2009 Claes Thegerström Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Marcus från Vasa samarbetar med Nasa

Marcus från Vasa samarbetar med Nasa 1 / 2 Foto: Jessica Lindgren Det är ju en jätteutmaning. Jag inspireras av det nya, av det svåra och okända. Något som är så annorlunda - stimulerar fantasin, säger Marcus Laaksoharju om projektet för

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige.

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Titel på föredraget: Recharge-Area repository in Sweden Safer than a Coastal Site?

Läs mer

MKB-forum i Oskarshamn 051117

MKB-forum i Oskarshamn 051117 0 Kort om MKG (I) Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) är en ideell förening med följande medlemsföreningar: Fältbiologerna Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar Svenska

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB Fud-program 2004 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, inklusive samhällsforskning Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle. Presentation Östhammars kommun 20/5 2019

Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle. Presentation Östhammars kommun 20/5 2019 Granskning av SKB:s säkerhetsanalyser som avser slutförvaring av använt kärnbränsle Presentation Östhammars kommun 20/5 2019 Bo Strömberg, Slutförvarsenheten, Utredare säkerhetsanalys Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden 7 juni

Lokala säkerhetsnämnden 7 juni Lokala säkerhetsnämnden 7 juni Lägesrapport från SKB 1. Tillståndsprövningar KBS-3 och utbyggnad SFR 2. Sigrid skyddsobjekt 3. Opinionsundersökning 2018 4. Jerry Westerstedt, ny chef SFR SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna

Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna 1 Bilaga 1 Mervärdesinsatser i Kommunerna De mervärdesinsatser som överenskommes med respektive kommun kommer att anpassas vad gäller omfattning och inriktning beroende på var slutförvaret kommer att lokaliseras.

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Fud 2007. Program för forskning, utveckling och demonstration

Fud 2007. Program för forskning, utveckling och demonstration Fud 2007 Program för forskning, utveckling och demonstration Fud 2007 Program för forskning, utveckling och demonstration ISBN 978-91-976891-0-6 CM Gruppen, januari 2008 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Craftsamling. Oskarshamn

Craftsamling. Oskarshamn Craftsamling Oskarshamn Läget Beslut okt 2015 O2 förblir stängd O1 stängs 2017 260-280 varsel + underleverantörer, ca 500 har lämnat Underleverantörer behöver nya kunder Fortsatt behov av hög kompetens

Läs mer

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning

Fud 2010. Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Fud 2010 Kristina Vikström Samhällsvetenskaplig forskning Varför ska en industri satsa på ett samhällsforskningsprogram? SKB måste agera inom ramen för det demokratiska systemet för att genomföra vårt

Läs mer

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

Slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle MKG:s syn på kärnavfallsfrågan Johan Swahn, kanslichef

Slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle MKG:s syn på kärnavfallsfrågan Johan Swahn, kanslichef Slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle MKG:s syn på kärnavfallsfrågan Johan Swahn, kanslichef 0 Box Slutförvaring 7005, 402 av 31 använt Göteborg, kärnkraftsbränsle Tel: 031-711 00 MKG:s 92, Fax: syn

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys Fud 2010 Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram har pågått under lång tid Fud - 89 Studie av WP-cave metoden Studie av tunnlar under Östersjön Ny

Läs mer

En skriftlig inbjudan skickades till boende i Misterhults församling, inklusive fritidsboende. Inget underlag framtaget särskilt för mötet.

En skriftlig inbjudan skickades till boende i Misterhults församling, inklusive fritidsboende. Inget underlag framtaget särskilt för mötet. Närboendemöte i Oskarshamn Datum: 8 juli 2009, kl. 18.00 19.30. Plats: Figeholms Fritid och Konferens, Hägnad, Figeholm. Målgrupp: Närboende. Samrådsmötet genomfördes med anledning av SKB:s att ansöka

Läs mer

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ

Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ Slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark EN NATIONELL FRÅGA PÅ LOKAL NIVÅ Bakgrund Det svenska kärnavfallet I Sverige har vi sedan 1960-talet producerat el i kärnkraftverk, vilket innebär att vi

Läs mer

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb

Intresserad av framtiden? Vi har ditt drömjobb Avdelningschef Koncerngemensamma projekt Nationella projekt Gruppledare Gruppchef Projektledare Internationella projekt Forskare Seniorforskare Labbingenjör Specialist Doktorand Tekniker Forskningsledare

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Verksamhetsplan 2017 för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 2017-01-04 Verksamhetsplan 2017 för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är en förening med Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm

Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box Stockholm 2006-06-13 Stockholms Tingsrätt Miljödomstolen Box 8307 104 20 Stockholm Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, yttrande över Forsmarks Kraftgrupp AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Kärnbränsleförvaret Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med under denna dag.

Kärnbränsleförvaret Tidigt på morgonen bar det av från Stockholm då det var mycket som skulle hinnas med under denna dag. YG21 Grupp Avfall Den 20-21 april, 2015 genomförde vi vår studieresa i Sverige. Under dessa två heldagar besökte vi Svensk Kärnbränslehantering AB i Forsmark, Forsmarks kärnkraftverk (F3), Ågesta samt

Läs mer

DET HÄR ÄR NOVA. Läs mer om Novas verksamhet på www.oskarshamn.se/nova

DET HÄR ÄR NOVA. Läs mer om Novas verksamhet på www.oskarshamn.se/nova DET HÄR ÄR NOVA Genom att erbjuda utbildning, forskning och affärsutveckling har Nova en nyckelroll för att bidra till utveckling och tillväxt i Oskarshamnsregionen. En del av Novas uppdrag är att vara

Läs mer

En övergripande naturvärdesfråga

En övergripande naturvärdesfråga Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter rörande verksamheten vid uppförande och drift m.m. för kärnbränsleförvaret i Forsmark i mål nr M 1333-11 (kärnbränsleslutförvarsmålet) Punkt 77 Punkter En övergripande

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Under våren 2003 lämnade parterna i Samråds- och MKB-grupp Forsmark synpunkter på en arbetsversion

Läs mer

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016

KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 KK-stiftelsens utlysningar 2015 / 2016 Avans Finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya lärosäten, dels

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 739

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 739 NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2017-10-11 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 739 Naturskyddsföreningens och MKG:s synpunkter rörande verksamheten vid uppförande och drift m.m. för kärnbränsleförvaret i Forsmark

Läs mer

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kommentarer till kärnkraftsindustrins (SKB AB:s) syn på alternativet djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kommentarer till kärnkraftsindustrins (SKB AB:s) syn på alternativet djupa borrhål 2006-10-24 Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kommentarer till kärnkraftsindustrins (SKB AB:s) syn på alternativet djupa borrhål På kärnkraftsindustrins (SKB:s) hemsida finns ett uttalande

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 438. Presentation MMD m (Bild tillagda efter muf)

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 438. Presentation MMD m (Bild tillagda efter muf) NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-15 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 438 2016-11-02 (Bild 19-29 tillagda efter muf) 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28 Rapport 2010-02-28 Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009 Hans Roos Konsult 2010-02-28 Hans Roos Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle,

Läs mer

Stöd till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall under 2018

Stöd till Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall under 2018 Dokumentstatus: Godkänt Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) Första Långgatan 18 413 28 GÖTEBORG Beslut Vårt datum: 2018-04-13 Diarienr: SSM2018-944 Handläggare: Annika Bratt Telefon: +46

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström

Fud 2007 Samhällsforskning. Kristina Vikström Fud 2007 Samhällsforskning Kristina Vikström Syftet med samhällsforskningsprogrammet Syftet är framförallt att ge ett breddat beslutsunderlag för olika beslutsfattare exempelvis kommunerna Svar på remissinstansernas

Läs mer

mkg Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm

mkg Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning Strålsäkerhetsmyndigheten Stockholm mkg! Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning 2015-05-28 Till: Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm registrator@ssm.se SSM:s diarienummer: 2015-1136 Synpunkter från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning,

Läs mer

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2007 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017.

Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017. Frågor ställda av Mark- och miljödomstolen under huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle t.o.m. 24 oktober 2017 (mål nr M1333-11) Nedtecknade av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO

LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO LKO. Lokal kompetensuppbyggnad i Oskarshamn - projekt kärnavfall. Verksamhetsberättelse 2010 LKO Projektledarens förord Som en följd av SKB:s platsvalsbeslut i juni 2009 förändrades LKO-projektets organisation

Läs mer

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI Fem lärosäten i samverkan erbjuder tillsammans med KK-stiftelsen forskarutbildning för industriverksamma inom fokusområdet Smart Industri. UTMANINGAR FÖR SVENSK TILLVERKNINGSINDUSTRI

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Närboendemöte i Forsmark

Närboendemöte i Forsmark Närboendemöte i Forsmark Datum:, kl. 12.00 14.00. Plats: Forsmarksverkets informationsbyggnad, Forsmark. Målgrupp: Närboende. Samrådsmötet genomfördes i anslutning till det årliga närboendemötet, som hålls

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

2009-02-20. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. lars.birgersson.kem@skb.se

2009-02-20. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. lars.birgersson.kem@skb.se 2009-02-20 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm lars.birgersson.kem@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

Rapport Haveri för kärnavfallet. - Synpunkter på kraftindustrins planer för slutförvaring. mkg. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning

Rapport Haveri för kärnavfallet. - Synpunkter på kraftindustrins planer för slutförvaring. mkg. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning Rapport Haveri för kärnavfallet - Synpunkter på kraftindustrins planer för slutförvaring mkg Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning Innehåll Förord 1 Bakgrund 2 Haveri för kärnavfallet! - Är det

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

BESLUT 1 (10) Svensk Kärnbränslehantering AB Box STOCKHOLM

BESLUT 1 (10) Svensk Kärnbränslehantering AB Box STOCKHOLM BESLUT 1 (10) 0882-137 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

SKB:s replik på synpunkter från MKG m fl om lokalisering av Kärnbränsleförvaret

SKB:s replik på synpunkter från MKG m fl om lokalisering av Kärnbränsleförvaret 2017-09-12 1 SKB:s replik på synpunkter från MKG m fl om lokalisering av Kärnbränsleförvaret 2017-09-12 2 SKB har valt Forsmark Berget i Forsmark ger betydligt bättre förutsättningar för ett långsiktigt

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv

Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Kärnavfallsfrågan ur ett miljöperspektiv Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring Östhammar September 2005 Olika perspektiv Ett projekt eller ett problem kan te sig annorlunda ut om man betraktar

Läs mer

Närboendemöte i Forsmark

Närboendemöte i Forsmark Närboendemöte i Forsmark Datum:, kl. 12.00 14.15. Plats: Värdshuset, Forsmark. Målgrupp: Närboende. Samrådsmötet genomfördes i anslutning till det årliga närboendemötet, som denna hölls med anledning av

Läs mer

SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning

SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning SSM:s uppföljning av driftfrågor i buffert och återfyllning (SSM) Hur arbete vi med frågorna? Myndigheten håller ständiga dialog med SKB genom att sin expertgrupp (BRITE-gruppen) vidmakthåller och uppdaterar

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Bentonitbufferten. KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste. Montmorrilonitens struktur

Bentonitbufferten. KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste. Montmorrilonitens struktur Bentonitbufferten Montmorrilonitens struktur 2008-12-17 www.karnavfallsradet.se 1 Bakgrund till rådets rekommendationer Bentonitens sammansättning Component Chemical formula Content (mass %) Clay minerals*

Läs mer