Nova FoU. en väg till forskning och utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nova FoU. en väg till forskning och utveckling"

Transkript

1 Nova FoU en väg till forskning och utveckling Geologi Hydrogeologi Biologi Hydrogeokemi Miljöteknik Energiteknik Samhällsvetenskap Teknikutveckling Forskarutbildning Miljö och vattenfrågor 1

2 Bengt Karlsson, rektor på Nova Högskolecentrum i Oskarshamn. 2

3 Nova FoU öppnar dörrar År 2007 undertecknade Svensk Kärnbränslehantering AB och Oskarshamns kommun ett mycket speciellt samarbetsavtal. Det resulterade i Nova FoU en forskningsplattform som öppnar dörrarna till spännande forskningsmiljöer, en världsunik databas och 30 års samlad kunskap inom kärnavfallsområdet. SKB har länge haft avsikten att bredda användningen av den kunskap och erfarenhet som samlats in under de tre decennierna som företaget bedrivit forskning och teknikutveckling inom kärnavfallsområdet. Genom forskningsplattformen Nova FoU som finns inom ramen för Nova Högskolecentrum i Oskarshamn, blir detta möjligt. Plattformen ger tillgång till SKB:s forskningsanläggningar, data och kompetens i Oskarshamn, och öppnar möjligheterna att använda detta för forskning och teknikutveckling inom andra områden än kärnavfall. I dag drivs ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom Nova FoU. Vår styrka finns inom geosfärsforskning, men möjligheter finns också till forskning inom andra ämnen, till exempel miljöteknik, energi och samhällsvetenskap. Vi välkomnar projekt inom både grundforskning och tillämpad forskning, liksom produktutveckling. Samarbete finns med högskolor och universitet i Sverige och i andra länder. Nova FoU gör SKB:s anläggningar, kompetens och kunskap tillgängliga för olika projekt som inte har ett slutförvarsfokus. Övrig finansiering sker genom externa deltagare. Oskarshamns kommun har invånare som exempelvis bor i någon av orterna Kristdala, Figeholm, Fårbo, Mörtfors, Påskallavik, Bockara eller i huvudorten Oskarshamn. Oskarshamn är en industristad med flera framgångsrika företag. Det är en viktig hamnstad med bland annat färjetrafik till Gotland och omfattande godstrafik både nationellt och internationellt. I Oskarshamn finns bra boende med närhet till hav, sjöar och natur. Svensk Kärnbränslehantering AB SKB har i uppdrag att ta hand om radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken och ägs av kärnkraftsföretagen. I dag har SKB ett slutförvar för kortlivat avfall i Forsmark, Östhammars kommun, och ett mellanlager för använt kärnbränsle på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn. För att lösa slutförvaringen av det använda kärnbränslet på lång sikt vill SKB bygga ett kärnbränsleförvar cirka 500 meter ner i berggrunden i Forsmark. Nova Högskolecentrum i Oskarshamn bedriver utbildning, forskning och affärsutveckling och medverkar till en långsiktig hållbar utveckling i samverkan med universitet, näringsliv och offentliga aktörer. Uppdraget är att stödja tillväxten och öka konkurrenskraften i regionen. Nova är en akademisk plattform med samma tre huvuduppgifter som akademien, det vill säga utbildning, forskning och tillämpning. 3

4 SKB i forskningens framkant Navet i forskningen inom Nova FoU finns i SKB:s anläggningar. Under tre decennier har företaget bedrivit forskning och teknikutveckling för att hitta en metod och en plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. För detta har tre laboratorier byggts upp och platsundersökningar i två kommuner genomförts. Tack vare det ligger nu Sverige i framkant inom kärnavfallsområdet, internationellt sett. Äspölaboratoriet Tre mil norr om Oskarshamn ligger Äspölaboratoriet. Här sker en stor del av forskningen kring den framtida slutförvaringen av använt kärnbränsle. Forskningen genomförs i en 3,5 kilometer lång underjordisk tunnel som når 460 meter ner i berggrunden. Här testas olika tekniska lösningar i full skala och i verklig miljö. Syftet är att ta reda på hur slutförvarets barriärer (koppar, bentonitlera och berg) hindrar radioaktiva ämnen från att ta sig upp till markytan. Här utvecklas och provas till exempel undersökningsteknik av berget, slutförvarets utformning, hur det ska byggas och hur kapslarna med bränsle ska deponeras. Modeller som beskriver funktionen hos berget och de två tekniska barriärerna (kapseln och bentonitleran) utvecklas och provas genom experiment. SKB samarbetar med systerorganisationer, forskningsinstitut och universitet i flera länder, bland annat Finland, Frankrike, Japan, Kanada, Schweiz, Spanien, Tjeckien och Tyskland. I särskilda forum (Äspö Task Force) samarbetar internationella specialister och modelleringsgrupper i olika frågor, exempelvis grundvattenflöde och radionuklidtransport i berget. Kapsellaboratoriet Innan det använda kärnbränslet deponeras i Kärnbränsleförvaret ska det placeras i kopparkapslar. SKB:s kapsellaboratorium i Oskarshamn är centrum för utvecklingen av inkapslingstekniken. Där har metoder för tillverkning, förslutning och kontroll av kopparkapslarna tagits fram. Den utrustning som främst används i laboratoriet är friktionsomrörningssvets (friction stir welding), ultraljud och röntgen. Här finns ett ingående samarbete med Posiva, som är SKB:s motsvarighet i Finland. Bentonitlaboratoriet I kärnbränsleförvaret ska det använda Kärnbränslet placeras i kopparkapslar som bäddas in i en buffert bentonitlera. Leran ska även användas för att återfylla slutförvarets tunnelsystem. I Bentonitlaboratoriet undersöks bland annat hur bentonitlera fungerar vid olika vattenflöden. Olika installationsmetoder testas med olika förutsättningar och i stor skala. Här utvecklas och provas också unika maskiner och robotar. 4

5 Exempel på mätdata i SKB:s databas från Äspölaboratoriet. Strecken visar borrhål och de färglagda skivorna anger utförda kemimätningar längs med bergtunneln i Äspölaboratoriet. Platsundersökning Oskarshamn I arbetet med att hitta en lämplig plats att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle på har SKB genomfört två platsundersökningar, en i Oskarshamn och en i Forsmark. De två platserna har kartlagts i detalj från markytan ner till tusen meters djup. Geologi, hydrogeologi, hydrogeokemi, ekologi och samhällseffekter är en del av allt som studerats. En viktig uppgift har varit att undersöka bergets vattenförande egenskaper och grundvattnets kemiska sammansättning. Mätdata från platsundersökningarna finns tillgängliga i SKB:s databas. Undersökningsresultaten har också sammanställts till platsmodeller som beskriver hur platserna ser ut och hur de förändras med tiden. SKB:s databas Alla SKB:s experiment, tester och kartläggningar ovan och under mark har resulterat i en stor mängd data, inte mindre än 415 miljoner datarader. Dessa finns samlade i SKB:s databas Sicada. Här hittar man bland annat mätdata från Äspölaboratoriet och platsundersökningen. 5

6 Projekt inom Nova FoU Möjligheterna att driva forsknings- och utvecklingsprojekt inom Nova FoU är många. Här ges ett smakprov på verksamheten så här långt. Vattenprovtagning i Äspölaboratoriet. Linda Alakangas är doktorand och ingår i forskargruppen inom miljögeokemi. 6

7 Forskargrupp inom miljögeokemi I samarbete med Linnéuniversitetet har en forskargrupp med inriktning på miljövetenskap etablerats vid Äspölaboratoriet. Forskningen handlar om kemiska ämnen i berggrund, jordlager, vatten och biosfär. (Läs mer på sidorna 8 9.) Projektledare: Professor Mats Åström Finansiering: Linnéuniversitetet, SKB och KK-stiftelsen Mikrobiell forskning I samarbete med Göteborgs universitet bedrivs forskning kring geogasdriven biosfär. Projektledare: Professor Karsten Pedersen Finansiering: Vetenskapsrådet Göttingens universitet studerar utfällningar, biogeokemi och mikrobiell mångfald i Äspötunneln. Projektledare: Professor Joachim Reitner Finansiering: Tyska vetenskapsrådet Kustnära modellering Här studeras hydrologiska transportvägar och kustdynamik med integrerad transport och omvandlingsprocesser från land till hav. Forskningen är ett samarbete mellan KTH och SKB. Projektledare: Professor Vladimir Cvetkovic Finansiering: KTH och SKB 3D-lokaliseringssystem Projektet som är ett samarbete med NeoSys Presidio AB går ut på att utveckla och anpassa RFIDtekniken (Radio Frequency IDentification) i tunnelmiljö samt att skapa en lösning som är oberoende av hårdvara och möjlig att integrera med andra driftsystem. Projektledare: Angelos Achiniotos Finansiering: SKB, Tagmaster AB och NeoSys Presidio AB Integrerat brandskydd I samarbete med NeoSys Presidio AB utvecklas RFID-tekniken för att ta fram ett brandlarm och säkerhetssystem för slutförvaret. Projektledare: Angelos Achiniotos Finansiering: SKB, Siemens AB, Niscayah AB och NeoSys Presidio AB Energieffektivisering Projektet, vars huvudaktör är Oskarshamns kommun, går ut på forskning och teknikutveckling för att ta tillvara låggradig spillvärme från industrin. Projektledare: Bertil Eifrem Finansiering: Oskarshamns kommun, OKG samt Regionförbundet Kalmar län Nova FoU kan spela en viktig roll i samhället Vladimir Cvetkovic är professor på KTH och projektledare för ett av forskningsprojekten inom Nova FoU. Vad handlar ditt projekt om? Vi vill förbättra förståelsen om hydrologiska transportvägar mellan land och hav. Transporten är dynamisk och varierar under året vilket komplicerar det hela. SKB har mycket data från platsundersökningen i Forsmark och dessa vill vi använda för att utveckla den hydrologiska modelleringen. På så sätt hoppas vi kunna dra mer långtgående slutsatser utifrån den datamängd som finns tillgänglig. Hur fick du kontakt med Nova Fou? Jag har haft kontakt med SKB under lång tid särskilt genom experimentell verksamhet på Äspölaboratoriet. Genom dessa kontakter fick jag reda på att en del av mina projektidéer kunde passa in i Nova FoU. Dessutom finns särskilda kontakter mellan KTH och Nova FoU vilket också bidragit till och underlättat samarbetet. Hur ser du på Nova FoU och dess roll i forskningsvärlden? Jag är entusiastisk över den här mycket unika forskningsplattformen. Vi behöver förbättra kopplingen mellan å ena sidan forskningen och å andra sidan samhället och näringslivet och där kan Nova FoU spela en unik och viktig roll. 7

8 För min forskargrupp är Nova FoU en bra kanal till SKB:s anläggningar Inom ämnet miljövetenskap finns ännu stora vetenskapliga frågor. Några av dessa vill professor Mats Åström och hans forskargrupp vid Linnéuniversitetet besvara genom sin forskning inom miljögeokemi. Grunden till Mats Åströms forskargrupp lades redan 2002 i och med att Äspö forskarskola startade. Forskarskolan som hade en inriktning på miljövetenskap i bred bemärkelse upptogs 2008 i Nova FoU:s verksamhet. I dag drivs forskargruppen som ett projekt vid Linnéuniversitetet med Äspölaboratoriet som experimentell bas. För att generellt beskriva vad gruppen arbetar med kan man säga att de studerar hur olika kemiska ämnen beter sig i berg, vatten, jordlager och biosfär. Målsättningen är att öka förståelsen för hur olika grundämnen frigörs, omfördelas och transporteras i vår miljö. Vi tittar på olika kemiska processer i vatten på alla nivåer, säger Mats Åström som förutom handledning och undervisning själv ägnar en del av sin tid åt forskning. Forskning på tre platser Forskargruppen är etablerad på tre platser i Sverige. Det praktiska arbetet som experiment och fältarbete genomförs i Äspölaboratoriet eller i det närliggande Laxemarområdet där SKB genomfört en platsundersökning. Statistiska analyser görs på Linnéuniversitetet i Kalmar medan mer avancerade analyser görs på Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet. För oss är samarbetet med Nova FoU otroligt bra. Det är en direkt kanal till SKB och gör det möjligt för oss att nyttja både SKB:s anläggningar och databas för vår forskning, förklarar Mats Åström. Medveten rekrytering Under har flera nya doktorander och forskare anställts, samtidigt som fem doktorander har disputerat. Rekryteringen har skett mycket medvetet för att fokusera forskningen mot geokemi och bättre dra nytta av Äspölaboratoriet som experimentell miljö. Nu kan vi få en bättre samverkan mellan oss inom gruppen och kan därmed ytterligare öka kvaliteten och fokuseringen i forskningen. Hur ser framtiden ut? Vårt mål för de kommande fyra, fem åren är att förvalta den verksamhet vi har byggt upp. Vi har en kritisk massa inom gruppen men det finns plats för fler och vi söker regelbundet nya medarbetare, säger Mats Åström. 8

9 Forskargruppen i miljögeokemi vid Linnéuniversitetet: Changxun Yu, Linda Alakangas, Frédéric Mathurin, Marcus Laaksoharju (handledare), Tobias Berger, Henrik Drake, Mats Åström (professor). Sittande: Birgitta Kalinowski(handledare), Olga Maskenskaya. Din forskargrupp är kopplad och delvis finansierad av SKB, hur fri är då forskningen? Vi har 100 procent frihet i forskningen. Å andra sidan är många av frågeställningarna inom vetenskapen också stora frågor för SKB så visst är vårt arbete på olika sätt till nytta också för SKB och kärnavfallsfrågan i största allmänhet. Exempel på gruppens forskningsområden:»» Modellering av vattenkemi i Äspöberget»» Sprickmineraler i berget»» Spolvattnets påverkan på grundvattenkemin vid borrning i berget»» Kemi i ytliga grundvattensystem i platsundersökningsområdet»» Dynamiken hos lantanoider och övriga spårelement i djupa system»» Utveckling av teknik för insamling av reducerade grundvatten 9

10 Nova FoU siktar högt Nova FoU har ställt in siktet: Vi ska bli ett forskningscenter på den internationella arenan. Det ska vi göra genom att bredda projekten, öka samarbetet nationellt och internationellt samt fortsätta satsningarna på spin-off-effekter i samhället. Möjligheterna inom Nova FoU är många, bland annat skulle verksamheten runt hamnsaneringen i Oskarshamn kunna bli föremål för ett projekt. 10

11 Verksamheten utvecklas Ambitionen var att skapa en forskningsplattform där flera universitet, högskolor och företag, både från Sverige och andra länder, skulle delta i forsknings- och utvecklingsprojekt. Där är vi i dag. Därför siktar vi nu högre. Visionen i ett tioårsperspektiv är att utveckla plattformen till ett forsknings- och utvecklingscenter i världsklass. Vi har alla möjligheter att lyckas, tack vare den breda och unika kompetensen som SKB:s verksamhet ger oss. Oskarshamns kommun genom Nova Högskolecentrum och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har undertecknat ett intentionsavtal för samarbete kring såväl utbildning som forskning och utveckling. Avtalet i sig är ovanligt då en kommun och Nova FoU får tillgång till hela universitetets kompetens, vilket stärker möjligheterna för Nova som en utvecklingsmotor i regionen. Ett samarbets avtal planeras även med det nya Linnéuniversitetet. Vi satsar på att öka samverkan på det internationella planet. Möjligheter finns att bygga vidare på samarbetet med svenska och utländska universitet och företag eller driva gemensamma samarbetsprojekt med SKB:s dotterbolag SKB International AB, som är en aktiv part i det internationella kärnsäkerhetsarbetet. Vi har också tittat på möjligheterna att driva projekt genom EU. Möjliga framtidsprojekt Idéerna om framtida projekt är många. Till exempel finns möjligheter att starta ett magisterprogram för kärnkraft och slutförvaring, bilda en expertgrupp i anslutning till hamnsaneringen i Oskarshamn, utveckla ett mobilt fältlaboratorium eller initiera forskning kring lagring av koldioxid. SKB har under flera år drivit ett samhällsforskningsprogram där ämnen som opinion, attityder och demokrati behandlats, liksom kärnavfallsfrågan i rättsliga, etiska och filosofiska perspektiv. Detta kan vara utgångspunkten i framtida projekt inom Nova FoU. Nova FoU ger ringar på vattnet En viktig ingrediens i Nova FoU är att verksamheten ska ge ringar på vattnet, även utanför forskar världen. Projekten ska skapa långsiktiga spin-off-effekter som kan vara till nytta för samhälls- och näringslivsutvecklingen lokalt och regionalt. Styrning och personal Det är Nova FoU:s styrgrupp som driver och utvecklar forskningsplattformen. Under 2010 bestod styrgruppen av följande: Mats Ohlsson, chef för Äspölaboratoriet, SKB, tillika styrgruppens ordförande, Peter Wikberg, forskningschef, SKB, Ann-Christine Vösu, kommundirektör, Oskarshamns kommun, Bengt Karlsson, rektor för Nova Högskolecentrum, Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH. Verksamhetsledare är Marcus Laaksoharju. Marcus Laaksoharju Läs mer På webben kan du läsa mer om vår verksamhet. På finns bland annat information om de pågående forskningsprojekten. SKB:s forskning finns beskriven på där du även kan läsa om SKB:s laboratorier och platsundersökningar. Kontakta oss Har du frågor kring Nova FoU:s verksamhet? Eller kanske ett projektförslag som du vill diskutera? Kontakta då verksamhetsledare Marcus Laaksoharju på telefonnummer eller via e-post 11

12 Prinfo Bergs Oskarshamn Nova Högskolecentrum/Nova FoU Varvsgatan 8 Box Oskarshamn l l 12

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9.

Lagerbladet. Vad händer nu i Oskarshamn? Mervärden mer än bara pengar. Avslut och nystart. Inget kärnbränsle förvar. Sid 4 9. Lagerbladet O S K A R S H A M N 2 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Mervärden mer än bara pengar Sid 4 9 Avslut och nystart Sid 14 Inget kärnbränsle

Läs mer

Lagerbladet. Maria med koll på kvalitet Sid 6 7. Samtala med framtiden Sid 8 13. Ansökan inlämnad Sid 3 5. Äspölaboratoriet 25 år Sid 15 19 OSKARSHAMN

Lagerbladet. Maria med koll på kvalitet Sid 6 7. Samtala med framtiden Sid 8 13. Ansökan inlämnad Sid 3 5. Äspölaboratoriet 25 år Sid 15 19 OSKARSHAMN Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2011 Maria med koll på kvalitet Sid 6 7 Ansökan inlämnad Sid 3 5 Samtala med framtiden

Läs mer

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN.

Lagerbladet. Mervärden: Nytt försök med koppar Sid 14 17. Emmeli ny på jobbet Sid 12 13. en lägesrapport. Skicka ett julkort! OSKARSHAMN. Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 3 2011 Mervärden: en lägesrapport Sid 3 11 Nytt försök med koppar Sid 14 17 Emmeli ny på

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Lagerbladet. Idrottsskola för unga. SKB Nu stöttar fiber på landsbygden Sid 3 5. Nya rön om kopparkorrosion Sid 8 11 OSKARSHAMN.

Lagerbladet. Idrottsskola för unga. SKB Nu stöttar fiber på landsbygden Sid 3 5. Nya rön om kopparkorrosion Sid 8 11 OSKARSHAMN. Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 3 2014 Idrottsskola för unga Sid 6 7 SKB Nu stöttar fiber på landsbygden Sid 3 5 Nya rön

Läs mer

Utvecklingen av KBS-3-metoden

Utvecklingen av KBS-3-metoden R-10-40 Utvecklingen av KBS-3-metoden Genomgång av forskningsprogram, säkerhetsanalyser, myndighetsgranskningar samt SKB:s internationella forskningssamarbete Svensk Kärnbränslehantering AB November 2010

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor

KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor KASAM Statens råd för kärnavfallsfrågor Till Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering ABs FUD-program 98 för kärnkraftavfallets behandling och slutförvaring

Läs mer

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14.

Lagerbladet. Varför är berget varmt? sid 5 9. Udda städuppdrag på mellanlagret. På jobbet: Hon sätter säkerheten främst. sid 12 14. Lagerbladet O S K A R S H A M N 1 2009 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Udda städuppdrag på mellanlagret sid 12 14 Varför är berget varmt? sid 5 9 På

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Ny geologiserie Jungfru med isig historia Sid 4 7 t E M A J O R D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Aktiviteter i Forsmark

Aktiviteter i Forsmark Aktiviteter i Forsmark 2011 2012 AKTIVITETER I FORSMARK 2011 2012 3 Aktiviteter i Forsmark 2011 2012 AKTIVITETER I FORSMARK 2011 2012 3 ISBN 978 91 980362 2 0 Recitera webb & reklam AB, mars 2013 Tryckeri:

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Lagerbladet. Städföretag putsar på tekniken Sid 10 11. Mänskligt eller tekniskt strul? Sid 12 15. Ett skeppsbygge vid namn Sigrid Sid 3 7 OSKARSHAMN

Lagerbladet. Städföretag putsar på tekniken Sid 10 11. Mänskligt eller tekniskt strul? Sid 12 15. Ett skeppsbygge vid namn Sigrid Sid 3 7 OSKARSHAMN Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2012 Städföretag putsar på tekniken Sid 10 11 Ett skeppsbygge vid namn Sigrid Sid 3 7 Mänskligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Lagerbladet. De blåser liv i Mörtfors Pensionat Sid 3 5. Ett berg laddat med försiktighet Sid 10 13. Petra med passion för maskiner Sid 16 17

Lagerbladet. De blåser liv i Mörtfors Pensionat Sid 3 5. Ett berg laddat med försiktighet Sid 10 13. Petra med passion för maskiner Sid 16 17 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2012 De blåser liv i Mörtfors Pensionat Sid 3 5 Ett berg laddat med försiktighet Sid 10

Läs mer

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10

Lagerbladet. Han gjuter nytt liv i Krutan. Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Lagerbladet ÖSTHAMMAR En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Hennes paradis är en egen ö Sid 4 5 t e M A J O r D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 6 10 Han gjuter

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson

Närvarande Länsstyrelsen i Kalmar län: Ulf Färnhök, (ordförande) och Sven Andersson Möte med MKB-forum i Oskarshamn Datum: 11 december 2003 kl. 9.30-16.00. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Simpevarp. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 10 mars 2006, klockan 09.00 12.45. Plats: Kommunhuset, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer